T c köPRÜKÖy kaymakamliği köPRÜKÖY İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ 2015-2019 stratejik plani erzurum 2015



Yüklə 0,89 Mb.
səhifə1/15
tarix07.08.2018
ölçüsü0,89 Mb.
#68432
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15



T.C

KÖPRÜKÖY KAYMAKAMLIĞI

KÖPRÜKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2019

STRATEJİK PLANI

meb


ERZURUM 2015



"Milli eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır”

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu esaret ve sefalete terk eder.’’

M. Kemal ATATÜRK

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;

Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

''Medeniyet!'' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ''toprak!'' diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:

Değmesin ma'bedimin göğsüne na-mahrem eli;

Bu ezanlar -- ki şahadetleri dinin temeli --

Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -- varsa -- taşım;

Her cerihamdan, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım!

O zaman yükselerek Arş'a değer, belki, başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.

  Mehmet Akif ERSOY





Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!



 

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927


http://www.ataturkungencligehitabesi.com/ata_imza.gif








c:\users\xxx\desktop\m.alicatalbas_1.jpg

ÖNSÖZ


Sürekli değişimin ve gelişimin yaşandığı dünyamızda, her alanda olduğu gibi yönetim alanında da yeni yaklaşımlar ortaya çıkmakta ve kurumsal başarının sağlanmasında etkili olan bu yaklaşımları benimsemek günümüz toplumunda gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Gelişimin bir parçası olan stratejik yönetim ve kalite anlayışının hızla değer kazanması ve olumlu etkilerinin zaman içerisinde daha da belirginleşmesiyle birlikte tüm kurumlarda stratejik yönetim anlayışı hâkim olmaya başlamıştır.

Bu etkinin bir sonucu olarak kamu kurumlarında stratejik planlamanın yapılması; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5436 sayılı yasa ile zorunlu hale getirilmiş ve kurumların planlama süreçleri Devlet Planlama Teşkilatı tarafından belirlenmiştir.

Stratejik planlama; kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. Stratejik plan; örgütün tüm güç kaynaklarını, amaçlarını gerçekleştirmek ve uzun erimli gereksinimlerini karşılamak için etkin biçimde yönlendirmeyi ve kamulaşmayı içeren çok amaçlı bir eylem planıdır.

Stratejik Planlama, bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu anlamda paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların kurumun misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder.

Stratejik planlama süreci; tüm kurumları olduğu gibi eğitim kurumlarını da çok yönlü olarak etkilemektedir. Bu anlamda, eğitim ve öğretim kurumlarında yeni yaklaşımlar ve uygulamaların yaşama geçirilmesi, bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Eğitim planlamasının amacı eğitim sektöründeki darboğazları ortadan kaldırmak için düşünülen çözüm yollarının sonuçlarını kestirmek, uzun dönemli bir planın genel çerçevesini hazırlamak, söz konusu genel çerçeveye dayalı amaçları saptamak ve bu amaçları gerçekleştirmek için ayrıntılı bir plan hazırlamak ve işlevsel hale getirmektir.

Yeni kamu yönetimi anlayışı gereği olarak; Köprüköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için hazırlanmış olan 2015-2019 dönemi stratejik planının oluşturulması ve uygulaması sürecinde emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Muhammet Ali ÇATALBAŞ

KÖPRÜKÖY KAYMAKAMI




c:\users\xxx\desktop\11136728_931674023532267_1222246183818868297_n.jpg
SUNUŞ

Hızla değişen ve gelişimini sürekli yenileyen çağımız koşullarında; değişimi ve gelişimi doğru ve hızlı algılayan toplumlar, lider olarak kabul edilmekte ve toplumlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve düşünsel gereksinimlerini karşılayabilmektedirler. Bu değişim ve gelişim sürecinde, lider bir ülke olabilmemiz, her alanda algılama ve tepki verebilme hızımızı geliştirmemize bağlıdır. Bunun için kurumların sahip oldukları tüm kaynakları etkin ve verimli olarak kullanmaları gerekmektedir. Etkin ve verimli çalışmalar da ancak planlama ile mümkündür.

Stratejik planlama süreci; kamu idarelerince; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin görev ve vizyonların (uzak görüşlülük) oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle hazırlanmasına ilişkin çalışmaları kapsamaktadır.

Eğitim öğretim süreçlerinin sürekli geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılması, eğitim kurumlarımızın fiziksel ve donanım yeterliliklerinin geliştirilmesi, hizmet içi eğitim yoluyla okullarımızda eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, çalışanlarımıza kalite bilincinin kazandırılması için ilçemizin tüm kaynaklarını harekete geçirmeye, diğer yandan, yaygın eğitim yoluyla ilçemizde yaşayan her bireyin eğitim olanaklarından yararlanmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Müdürlük olarak stratejik planlama sürecine uygun olarak hazırladığımız tüm faaliyetlerimizin Atatürk İlke ve İnkılâpları, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler doğrultusunda olmasını temel amaç olarak benimsemekteyiz.

Bu çalışmada yer alan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.


Letif BAĞAÇLI

İlçe Millî Eğitim Müdürü



Yüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə