Tabelul divergenţelor la proiectul Legii cu privire la biblioteciYüklə 224,77 Kb.
səhifə1/3
tarix26.10.2017
ölçüsü224,77 Kb.
#13796
  1   2   3

Tabelul divergenţelor la

proiectul Legii cu privire la biblioteci


Autorul avizului

Obiecţiile şi propunerile


Rezultatul examinării. Argumentări

1.Ministerul Finanţelor

La articolul 3:

Ţinînd cont de prevederile art. 3 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, noţiunea „bibliotecă publică” se propune a fi expusă în următoarea redacţie:

bibliotecă publică – instituţie bugetară, care conform actelor de constituire se finanţează de la bugetul de stat sau de la bugetele locale şi funcţionează potrivit regulamentelor proprii, aprobate de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale;”.

La articolul 10:

La alin. (3), sintagma ”de nivelul respectiv” de substituit cu sintagma „respective”.

La alin. (4), Ţinînd cont de prevederile art. 14 lit. h) şi art. 43 lit. p) şi q) ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, se propune următoarea redacţie:

„Bibliotecile publice teritoriale pot fi înfiinţate doar prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative a unităţii administrativ-teritoriale respective.”.

Alin. (5) se propune a fi expus în următoarea redacţie:

„La decizia autorităţii reprezentative şi deliberative a unităţii administrativ-teritoriale respective, biblioteca publică teritorială poate avea statut de persoană juridică.”

Prima propoziţie din alin. (6) se propune a fi expusă în următoarea redacţie: „Bibliotecile raionale şi municipale au statut de centre biblioteconomice teritoriale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea respective.”.La articolul 17:

La alin. (1), sintagma „din unitatea administrativ-teritorială respectivă” urmează a fi exclusă.

La alin. (2), textul „ , indiferent de nivelul unităţii administrative, asigură serviciile de bibliotecă în comunitate” de substituit cu textul „asigură serviciile de bibliotecă în cadrul unităţii administrativ-teritoriale respective”.

La alin. (3) sintagma „de nivelul doi” de substituit cu sintagma „locale de nivelul al doilea”, iar sintagma „unitatea administrativ-teritorială”, pe tot parcursul alineatului, se completează la final cu cuvîntul „respectivă”.

Cît priveşte crearea centrelor biblioteconomice cu atribuţii de formare continuă a bibliotecarilor (articolul 19), se menţionează că, la propunerea Ministerului Culturii, a fost înaintat proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la Instituţia publică Centrul Naţional de Formare şi Analiză în domeniul Culturii”. Conform proiectului, obiectivul de bază al Centrului respectiv reprezintă asigurarea unui sistem eficient de instruire şi perfecţionare profesională a angajaţilor din domeniul culturii, în care domeniul biblioteconomic trebuie să fie parte. Astfel, se consideră inoportună crearea unor entităţi noi cu atribuţii similare.

Art. 21 3) se va exclude tinînd cont de faptul că serviciile prestate pentru acumularea mijloacelor financiare suplimentare, urmează a fi reglementate de conform Regulamentului privind Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată aprobat de Guvern.

Totodată articolul urmează a fi completat cu tipurile de servicii cu plată prestate de către biblioteci.

La articolul 25:

Alin. (1) la sfîrşitul propoziţiei de completat cu sintagma ”în domeniul salarizării în sectorul bugetar”.

Alin. (2) şi (3) urmează de exclus întrucît conform prevederilor art.35 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar , la elaborarea oricăror acte legislativese interzice încluderea în ele a prevederilor ce ţin de salarizarea personalului unităţilor bugetare.

La articolul 27:

Alin. (1) se va expune în redacţia: „Formarea continuă a personalului de specialitate din biblioteci se sigură în cadrul instituţiilor specializate de formare profesională din contul alocaţiilor bugetare, precum şi din veniturile colectate.”.
La articolul 30:

Alin. (4), (5) şi (6) se vor exclude dat fiind obiectul prevederilor art. 40.

Articolul 40 se va expune în următoarea redacţie:

(1) Bugetul bibliotecilor publice este parte componentă a bugetului autorităţilor/instituţiilor publice care le-au constituit şi se reflectă separat în acesta.(2) Sursele de finanţare a bibliotecilor se constituie din:

1) veniturile generale ale bugetului;

2) veniturile colectate de către acestea.”

Redacţia alin. (5) din art. 40 urmează să se regăsească în Capitolul III ”Administrarea domeniului de activitate a bibliotecilor”, concomitent noţiunea de ”executor de buget” se va exclude, întrucît nu mai există.


Notificăm: În contextul relaţiilor interbugetare propunerea se regăseşte în art. 40. Bugetul bibliotecilor publice din proiectul Legii.

Or, biblioteca unei instituţii de învăţămînt (şcoală, universitate) nu se încadrează în redacţia propusă. Noţiunea a fost exlusă în conformitatea cu avizul Ministerului Justiţiei.
Se acceptă.

La alin (3) sintagma ”de nivelul respectiv” a fost substituită prin cuvîntul „respective”.Se acceptă.

La alin. (4) textul a fost schimbat, avînd următorul conţinut: „Bibliotecile publice teritoriale se constituie prin decizia autorității reprezentative și deliberative a unității administrativ-teritoriale respective.”


Se acceptă.

La alin (5) textul a fost expus conform avizului.


Se acceptă parţial.

Propoziţia a fost schimbată, avînd următorul conţinut: „Bibliotecile raionale şi municipale au statut de centre biblioteconomice teritoriale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale respective.”. Considerăm că sintagma de nivelul al doilea în contextul alin (6) este de prisos.


Se acceptă.

Propunerea a fost respectată. Sintagma exclusă.


Se acceptă.

Propunerea a fost respectată. Textul substituit.Se acceptă.

Propunerea a fost respectată. Textul substituit. Alineatul completat.


Nu se acceptă.

Nu se are în vedere crearea unor noi entităţi. Alin (1) stipulează. „Bibliotecile naţionale, bibliotecile municipale, raionale sau, după caz, orăşeneşti, precum şi bibliotecile principale din reţelele de biblioteci din instituţiile de învăţămînt şi de biblioteci specializate au statut de centru biblioteconomic.”. Tocmai aceste centre şi fac parte din sistemul de instruire fiind un instrument de realizare a acestuia, de altfel în Nota informativă la proiect este explicat rolul acestor centre.

Se acceptă parţial.

Alineatul (3), art. 21 a fost exclus.

Cît priveşte completarea art. 21 cu tipurile de servicii cu plată prestate de către biblioteci, nu se acceptă, autorul avizului se contrazice devreme ce propune ca toate serviciile prestate pentru acumularea mijloacelor financiare suplimentare, urmează a fi reglementate de Regulamentul privind Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată aprobat de Guvern. Moment explicat în Nota informativă.
Se acceptă. Alin. (1) a fost completat în final cu

sintagma ”în domeniul salarizării în sectorul bugetar”.
Se acceptă. Alin ((2) şi (3) au fost excluse.

Se acceptă. Textul a fost redactat conform avizului.
Se acceptă parţial. Alineatele au fost excluse din art.30 şi plasate la art.40. Argument: Colecţiile bibliotecilor publice pe parcursul ultimilor 20 de ani sunt în descreştere continuă. Rata de înnoire (vârsta stocului de carte) a colecţiilor este de peste 50 de ani, pe cînd Ghidul IFLA-UNESCO recomandă o rată medie de 7-10 ani. Conform aceluiaşi Ghid, anual, la un număr de 1000 locuitri se recomadă 250 de cărţi.
Se acceptă. Art. 40 include modificarea propusă.


Se acceptă alin. (5) din art. 40 să se regăsească în art.24., alin.(2).

2.Ministerul Economiei

1. În Nota informativa a proiectului de lege urmează a fi indicat punctul concret din Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru anii 2015–2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 146 din 09.07.2015 (pct. 95), care condiţionează elaborarea prezentului proiect de lege.

În temeiul prevederilor art. 12 , alin. (2), lit. f) din Legea nr. 317 din  18.07.2003privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, prezentul proiect de lege urmează să fie însoţit de un proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobare proiectului de lege.

În clauza de adoptare a proiectului, după cuvîntul ”lege” urmează a fi completat cu cuvîntul ”ordinară”, or indicarea categoriei actului legislativ în clauza de adoptare este obligatorie.

Considerăm oportun ca principiile de funcţionare a bibliotecilor, expuse la art. 4 alin. (3), să fie desfăşurate, pentru a asigura astfel o bună înţelegere şi o aplicare uniformă a acestora.

La art. 4 alin. (4), întru asigurarea unui limbaj accesibil, propunem substituirea cuvîntului ”versatilitate” cu cuvîntul ”diversitate”.
La art. 5 lit. g) după cuvîntul ”dezabilitate,”, cuvîntul ”etc.,” urmează a fi exclus, astfel încît şirul criteriilor de discriminare să fie expus exhaustiv.

La art. 10 alin. (5) se menţionează că unele biblioteci publice teritoriale pot avea statut de persoană juridică la decizia consiliului local. Apreciem oportun pentru a asigura transparenţa şi previzibilitatea deciziilor, ca proiectul de lege să facă referire la un act normativ sau departamental, după modelul prevăzut la art. 13 alin. (3), care ar reglementa criteriile obiective de stabilire în ce cazuri unei biblioteci îi va fi acordată personalitate juridică şi în ce cazuri nu.

La art. 14 alin.(5) este folosită noţiunea de ”legislaţiei în vigoare” fără a se face referire la un act legislativ concret. Prin urmare, asemenea trimiteri vagi duc la încălcarea principiului transparenţei şi stabilităţii, astfel pot crea incertitudine pentru viitor şi urmează a fi excluse sau dacă este necesar, de indicat concret denumirile actelor legislative în vigoare care trebuie să fie aplicate în cazuri concrete. Aceiaşi obiecţie valabilă şi referitor la redacţia propusa la art. 25 „în conformitate cu legislaţia în vigoare”.

Referitor la Consiliul Biblioteconomic National, reglementat la art. 18 al proiectului, evidenţiem că în proiect nu este reflectată modalitatea generală de remunerare a membrilor din componenţa Consiliului, ceea ce constituie un aspect foarte important în fundamentarea economică a proiectului. În cazul în care autorii consideră inoportună inserarea unei reglementări în acest sens nemijlocit în proiectul de lege, în art. 18 alin. (4) urmează a fi introdusă o normă de blanchetă care ar face trimitere la o reglementare corespunzătoare referitor la modalitatea de remunerare.

În art. 19 alin. (1) se menţionează că inclusiv bibliotecilor principale din reţelele de biblioteci le va fi acordat statut de centru biblioteconomic. efectele juridice majore ce ţin de identificarea unei biblioteci ca fiind una principală, considerăm necesar explicarea expresă a termenului de ”biblioteci principale” în textul proiectului.
În cele din urmă enunţăm că întru consolidarea relaţiilor de cooperare a autorităţilor publice cu societatea civilă precum şi asigurarea transparenţei în procesul decizional, conform prevederilor alin.(1) art.9 Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 „Privind transparenţa în procesul decizional”, proiectul Legii necesită a fi coordonat cu reprezentanţii societăţii civile, în special cu Asociaţiile profesionale ale bibliotecarilor şi organizaţiile sindicale de profil.


Se acceptă.

În Nota informativă la proiect a fost introdusă sintagma „pct. 95.Se acceptă.

Proiectul de lege este însoţit de proiectul de hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de Lege cu privire la biblioteci.Se acceptă.

Clauza de adoptare s-a completat în final cu cuvîntul ”ordinară”.Nu se acceptă.

Principiile de funcţionare a bibliotecilor vor fi desfăşurate în actul normativ secundar. În Nota informativă este menţionat că proiectul de lege identifică principiile de funcţionare a bibliotecii.Se acceptă.

Alin (4) –exclus potrivit argumentării Min. Justiţiei.Se acceptă.

Abreviatura ”etc.” a fost exclusă, criteriile expuse exhaustiv.


Se acceptă.

La alin. (5) textul a fost schimbat, avînd următorul conţinut:La decizia autorităţii reprezentative şi deliberative a unităţii administrativ-teritoriale respective, biblioteca publică teritorială poate avea statut de persoană juridică.”

Se acceptă.

Art. 14, alin (5), sintagma ”cu respectarea legislaţiei în vigoare” a fost exclusă.

Art 25 alin. (1), a fost completat în final cu sintagma ”în domeniul salarizării în sectorul bugetar”.


Se acceptă.

Alin. (4) din art. 18 a fost completat în final cu următorul conţinut: „Modalitatea de remunerare a personalului Consiliului este stabilită prin Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006. ”Se acceptă.

Noţiunea.a fost exlusă
De menţionat că după plasarea pe site proiectul Legii a

avut peste 300 vizualizări. În comunitatea profesională grupul de lucru a ţinut 7 şedinţe/consultări.

A se vedea Nota informativă p.1.


3. Ministerul Educaţiei

Articolul 2.

Se propune sfîrşitul articolului în redacţia: ” ...prevederile prezentei legi, altor acte legislative precum şi a standardelor în domeniu”. Sugerăm necesitatea unei redacţii lingvistice integrale a punctului.


Articolul 4.

(4) Se propune de a înlocui cuvîntul “versatilitate” cu cuvîntul “diversitate” (pentru a nu provoca confuzii în înţelegerea sensului, acesta fiind discutat şi în mediul lingviştilor).Articolul 5. Funcţiile bibliotecii

Se propune de completat cu un punct nou f) şi de schimbat ordinea funcţiilor expuse după cum urmează:

a) promovează dezvoltarea unei societăţi deschise şi incluzive;

b) oferă acces la informaţie, tehnologii informaţionale şi alte resurse;

c)valorifică patrimoniul cultural şi sprijină pluralitatea interculturalitatea culturilor;

d) prelucrează, gestionează şi difuzează documente de bibliotecă;

e) contribuie, prin mijloace specifice, la procesul de instruire, formare şi cercetare;

f) asigură formarea utilizatorilor privind cultura informaţiei;

g) promovează alfabetizarea, lectura şi educaţia non-formală;

h) oferă un forum de dezbatere şi comunicare pentru activităţile civice;

i) prestează servicii conform necesităţilor membrilor comunităţii, în corespundere cu regulamentul său de organizare şi funcţionare;

j) oferă acces egal şi nediscriminatoriu la serviciile de bibliotecă tuturor membrilor comunităţii, indiferent de gen, vîrstă, apartenenţă etnică, dezabilitate, etc., reprezentînd un element al democraţiei.


Articolul 6.

În p. (4) şi p. (5) se repetă aceiaşi idee (a se vedea mai jos subliniat), se propune de a exclude din p. (4) sintagma “precum şi a strategiilor şi planurilor de dezvoltare a bibliotecii şi a serviciilor de bibliotecă.”

(4) Bibliotecile publice funcţionează în baza propriilor regulamente de organizare şi funcţionare, elaborate conform regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea bibliotecii de tipul respectiv şi aprobate de autoritatea care le constituie, precum şi a strategiilor şi planurilor de dezvoltare a bibliotecii şi a serviciilor de bibliotecă.

(5) Bibliotecile publice îşi elaborează proiectele strategiilor şi planurilor de dezvoltare a bibliotecilor şi a serviciilor oferite de acestea.

(5) Se propune de exclus cuvîntul “proiectele” şi respectiv de redactat cuvintele în “strategiile şi planurile”


(6) Se propune în redacţia: Bibliotecile private, constituite în cadrul sau în subordinea unei persoane juridice de drept privat sunt reglementate de prevederile prezentei legi.

Argumente: De ex.: Instituţiile de învăţămînt private activează în baza Codului educaţiei, Codului ştiinţei şi Inovării, prevederilor altor legi, sunt acreditate ca şi instituţiile de stat. Bibliotecile din învăţămînt sunt parte a acestor instituţii, prezintă rapoartele statistice centrelor biblioteconomice etc. Credem că este logic ca aceste biblioteci să fie reglementate de prevederile prezentei legi. La fel ar putea fi vorba şi de alte persoane juridice de drept privat, care au în subordine biblioteci.


Articolul 8.

Lipseşte atribuţia Bibliotecii Naţionale a RM, care ţine de organizarea şi conservarea depozitului legal naţional.


Articolul 9. Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”

J) Se completează sintagma “bibliotecile publice” cu cuvîntul ”teritoriale”Articolul 11.

(4) Se propune de a înlocui sintagma “contribuie” cu sintagma “asigură”


Se propune de completat Articolul 11 cu următoarele puncte:

(5) Bibliotecile din instituţiile de învăţămînt superior contribuie la organizarea, păstrarea, valorificarea şi promovarea colecţiilor de documente didactice şi ştiinţifice, editate în ţară şi peste hotare de către membrii comunităţii universitare.

(6) Bibliotecile din instituţiile de învăţămînt superior participă la crearea, dezvoltarea şi valorificarea conţinutului digital din Republica Moldova prin constituirea şi dezvoltarea repozitoriilor instituţionale, care reprezintă o arhivă electronică a cercetărilor comunităţii academice universitare.

(7) Bibliotecile din instituţiile de învăţămînt formează consorţii, parteneriate în scopul asigurării nevoilor de instruire şi cercetare ale uitlizatorilor.


(8) Pe lîngă Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova funcţionează un Consiliu profesional specializat, care este un organ consultativ şi contribuie la coordonarea şi cooperarea activităţii bibliotecilor din toate tipurile de instituţii de învăţămînt.

Articolul 15.

Se propune de a transfera art. 15 în faţa art.13, schimbînd respectiv ordinea articolelor: art.15 trece în 13, 13 în 14, 14 în 15. Este necesar mai întîi de explicat ce este Registrul de stat şi considerăm că el trebuie să includă şi biblioteci private constituite în cadrul sau în subordinea unei persoane juridice de drept privat.


Articolul 17.

Trebuie sau nu în acest articol să se regăsească organele locale de specialitate din domeniul învăţămînt cu bibliotecile şcolare?


Articolul 21.

(1) Necesită redacţie de conţinut: a separa serviciile contra plată şi taxele compensatorii.

(2) De ce Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată oferite de bibliotecile publice teritoriale se aprobă de consiliul local, iar a celorlalte biblioteci publice se aprobă tocmai de Guvern? Considerăm că în cazul bibliotecilor din instituţiile de învăţămînt superior spre ex. aceste servicii ar putea fi aprobate de Consiliul de Administraţie, Senatul universității sau Consiliul de Dezvoltare Strategică. Poate ar fi cazul să se elaboreze un Nomenclator unic pentru toate tipurile de biblioteci aprobat de către Ministerul Culturii în baza căruia bibliotecile vor presta servicii contra plată.
Articolul 23.

(2) Alineatul 2

Se propune în următoarea redacţie:

Angajarea şi eliberarea din funcţie a personalului cu funcţii de execuţie şi a personalului tehnic în bibliotecile, care deţin statutul de persoana juridică şi în bibliotecile publice teritoriale se face de către directorul bibliotecii. În cazul altor biblioteci angajarea şi eliberarea din funcţie a acestor categorii de personal se face de către autoritatea care a constituit biblioteca, la propunerea directorului.

(3) rîndul doi: după cuvîntul “personalului” se adaugă “de conducere”.
Articolul 28.

(3) Se propune de exclus acest punct în ideea că legea se aplică pentru toate bibliotecile indiferent de forma de proprietate.


Articolul 30.

(4) Se completează: după cuvîntul “publice” cu “teritoriale”Articolul 38.

(1) Se propune de a înlocui cuvîntul “intrate” cu cuvîntul “achiziţionate” şi după cuvîntul “genurile” se adaugă “şi tipurile”
Articolul 40.

Se propune de adăugat după punctul (3) un punct nou în redacţ

se stabileşte reeşind din 0,5% din alocările financiare necesare instruirii unui elev/student. Bibliotecile din instituţiile de învăţămînt superior beneficiază de alocaţii financiare provenite din proiecte de cercetare.

(prevedere bazată pe experienţa bibliotecilor universitare europene)

Considerăm necesar de verificat textul legii privind noţiunea “bibliotecă publică teritorială” în vederea excluderii confundării cu noţiunea de “bibliotecă publică”.
Nu se acceptă. Propunerea nu este argumentată

Se acceptă. Alin (4) – exclus potrivit argumentării Min. Justiţiei.

Notificăm: Art.5. Propunerea se regăseşte în pct. h). Ordinea funcţiilor ţine de logica lucurilor. Biblioteca în slujba comunităţii apoi activitatea pe intern.

Nu se acceptă.

Art.6 Alin. 4 subliniază în baza căror acte normative, documente de politici funcţionează bibliotecile publice, pe cînd alin (5) stipulează că anume bibliotecile publice îşi elaborează proiectele documentelor de politici iar autoritaea în subordinea cărora acestea se află, le aprobă.Notificăm:

Norma este prevăzută in art.3.

Se acceptă.

Art.8 s-a completat cu atribuţia propusă, avînd următorul conţinut” organizează, dezvoltă, conservă şi valorifică depozitul legal de documente” În termenii de specialitate se utilizează noţiunea de „depozit legal de documente” şi nu de „depozit legal naţional”Nu se acceptă.

Nu se acceptă.

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” este centru biblioteconomic şi pentru bibliotecile din învăţămîntul preuniversitar. A se vedea art.9, alin.g).Se acceptă.

Cuvîntul a fost substituit


Nu se acceptă.

Alineatele propuse se înscriu în atribuţii pentru act normativ secundar.

Or, alin (1), art.11 stipulează clar „Bibliotecile instituţiilor de învăţămînt… oferă elevilor, studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, altui personal din cadrul instituţiei de învățămînt accesul la resurse informaţionale, servicii şi facilităţi corespunzătoare procesului de educaţie, instruire, cercetare şi instruire continuă”.
Nu se acceptă. Art. 18 din proiect stipulează că „Consiliul Biblioteconomic Naţional …contribuie la elaborarea actelor de reglementare în domeniu, asigurarea unităţii naţionale în activitatea bibliotecilor, la coordonarea şi cooperarea activităţii bibliotecilor din sistemul naţional de biblioteci.” Prin urmare, instituirea, prin lege, a unui alt Consiliu profesional specializat duce la divergenţe şi degrevarea de competenţă ceea ce înseamnă conflict de competenţă. Cu atît mai mult, Consiliul Biblioteconomic Naţional, regăsindu-se şi în Legea în vigoare, întruneşte membri din toate tipurile de biblioteci.
Se acceptă parţial. Art. a fost reformulat.

În Nota informativă, de altminteri, se explică ce este Registrul de stat al bibliotecilor.

Articolul stipulează atribuţiile specifice ale administraţiei publice locale, moment expus şi în Nota informativă.

Notificăm:
Articol elaborat în conformitate cu Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Nr. 181 
din  25.07.2014


Nu se acceptă.

Enunţurile propuse sunt interpretabile.Nu se acceptă.

Autorul avizului nu argumentează suficient propunerea .Se acceptă.

Alin.(4) s-a completat după cuvîntul “publice” cu cuvîntul“teritoriale”.


Se acceptă parţial.

Cuvîntul “intrate” este atestat în SM ISO 2789:20015. Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă.

După cuvîntul “genurile” art. (1) s-a completat cu sintagma “şi tipurile”

Art.40. Modificat conform avizului Min. Finanţelor.

A se vedea Nota informativă pag.4Yüklə 224,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə