Taraflar îNŞaati yapmayi taahhüt eden yükleniCÎ FÎrmaYüklə 232,48 Kb.
səhifə1/3
tarix23.01.2018
ölçüsü232,48 Kb.
#40066
  1   2   3

ÖN PROTOKOL

 1. TARAFLAR

ÎNŞAATI YAPMAYI TAAHHÜT EDEN YÜKLENİCÎ FÎRMA

 1. Müteahhit : ROYAL YAPI (Aydin MELENGÎÇ ve Ort.)

Vergi D/No : GÔZTEPE Vergi Sicil No: 61400562551

(Sôzleçmede ’YÜKLENiCÎ FÎRMA” ya da ‘’MÜTEAHHÎT”

şeklinde anılacaktir.)

ARSA SAHiPLERi1- Adi/Soyadi :

TC Kimlik No :

Ad res :

Adi/ Soyadi :

TC Kimlik No :

Adres :

(Sozleşmede tek başina ARSA SAHÎBÎ birlikte ARSA SAHiPLERi olarak anılacaktir.)

 1. SÔZLEŞMEYE KONU TAŞINMAZ

il/ilçe : ISTANBUL, KADIKÔY

Mahalle : GÔZTEPE

ÖN PROTOKOL 1

1)TARAFLAR 1

ÎNŞAATI YAPMAYI TAAHHÜT EDEN YÜKLENİCÎ FÎRMA 1

ARSA SAHiPLERi 1

2)SÔZLEŞMEYE KONU TAŞINMAZ 1

3.TANIMLAR 1

4.ÔN SÔZLEŞMENÎN KONUSU 2

5.ÖN ŞARTLAR 3

6.HUSUSÎ ŞARTLAR, HAKLI FESÎH HALLERÎ ÎLE HAKSIZ FESÎH HALÎNDE UYGULAMA 3

7.UYGULANACAK HUKUK VE YETKÎLÎ MAHKEME 4

8.TEBLÎGAT ADRESLERÎ 4

9.TARAFLARIN ÔLÜMÜ 4

10.DÎGER HÜKÜMLER 4

KAT KARŞILIGI ÎNŞAAT SÔZLEŞMESÎ 6

1-) TAPU KAYDI : 6

HUKUKi VE CEZAi SARTNAME 6

3-) SÔZLEŞMENÎN KONUSU : 6

Bina 2 bodrum ,1 zemin 12 normal kattan oluşacaktir. 7

4-) BAGIMSIZ ALANLARIN PAYLAŞIMLARI 7

5-YAPILACAK ÔDEMELER 7

6-ARSA SAHÎPLERÎ YETKİLİ TEMSÎLCİLERÎ VE TEMÎNATLAR 8

Arsa Sahipleri lehine konulmuş olan inşaat teminat ipotekleri aşagidaki şartlarla kaldirilacaktir; 8

7-) MÜTEAHHÎDE BOŞ OLARAK DAİRE TESLÎMİ VE SÜRELER 9

8-) SÛRE UZATICI MÜCBiR SEBEPLER 9

9-) MÜTEAHHiDÎN SORUMLULUKLARI 9

10-) ARSA SAHÎPLERiNiN YÜKÜMLÜLÜKLERi 12

11-) MALZEME VE iMALAT KONTROLÜ 13

12-) CEZAÎ ŞART VE SÔZLEŞMENÎN FESHi 14

13-) BÎNANIN TESLiMİ : 14

15-) MÜTEAHHİTİN İFLASI VE ACZİ : 15

19-) SÔZLEŞMENiN ŞERHiNE YETKi : 16

20- ) TEBLİGAT : 17

24-) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÔZÜMÜ : 17

17


17

YÜKLENiCi TAAHÜTNAMESi 18


 1. TANIMLAR

bu sôzleşme ve eklerinde kullanilan sôzcükler aşagidaki anlamlarda kullanilmiştir.

  1. TAŞINMAZ : Sozleşmeye konu arsa sahiplerine ait, istanbul ili

Kadikoy ilçesi GÔZTEPE Mahallesi 104 pafta, 391 ada, 6 parselde kayitli toplam 1013,50 m2(brüt) yüz ôlçümlü arsa ve hali hazirda üzerinde bulunan konut nitelikli bagimsiz bôlüm içeren yapidir.

  1. ANA TAŞINMAZ : 3.1. maddede yazili taşinmaz üzerindeki

yapinin yikilarak, cins tashihi ile taşımazin yeniden arsa vasfina çevrilmesinden sonra üzerine bu sözleşmenin konusu yeni inşaat projesinin yapilacagi parseli ifade eder.

  1. BÎNA : ANA TAŞINMAZ’ in üzerinde yetkili makamlarca

tasdikli projeler, inşaat ruhsati, ekteki teknik şartname ve işbu sôzleşme hükümlerine gore yapilacak olan bagimsiz bôlüm ve ortak alanlardan oluşan inşaat birimleridir.

  1. BAGIMSIZ BÔLÜMLER : ANA TAŞINMAZ üzerine inşa edilecek

binanın ayri ayri ve başli başina kullanmaya elverişli 634 sayili yasa hükümlerine gore bagimsiz mülkiyete konu olabilen bôlümlerdir.

  1. TAŞINMAZ BEDELÎ : Sôzleşmeye konu taşinmazin harca esas teşkil

etmek üzere kararlaştirilan degeri olup; taraflar arasinda ileride çikabilecek ihtilaflarda, bu bedelin her iki taraf yônünden, taşinmazin gerçek bedeli oldugu yolunda bir hak oluşturmayacaginı taraflar kabul ve taahhüt ederler.

  1. ARSA VE ÎNŞAAT BEDELI : Arsa bedeli inşaat yapmak sureti ile, inşaat bedeli ise ANA TAŞINMAZ’dan ARSA SAHÎPLERi’NCE MÜTEAHHÎTE arsa payi devri suretiyle ayni olarak odenecektir.

  2. ARSA SAHiBÎ : Yukarida kimlik bilgileri yazili; Tapuda Istanbul ili

Kadikôy ilçesi Gôztepe Mahallesi 104 pafta, 391 ada, 6 parsel iRFANBEY Apartmanında kayitli arsa sahipleri/kat malikleri olup, iş bu sôzleşmeyi taraf olarak imzalayan her bir hak sahibidir.

  1. ARSA SAHiPLERÎ : Ana Taşinmazin müşterek maliklerini ifade eder.

  2. TEMSiLCiLER : İşbu sôzleşmenin imzalanmasindan sonraki süreçte,

ARSA SAHÎPLERi’ nin sayica çok olmasi nedeniyle işleri hizli ve daha saglikli yürümesi için, gerek YÜKLENiCÎ FiRMA nezdinde, gerek dişariya karşi ve gerekse kendi aralarinda sôzleşme ile ilgili tüm hukuki iş, işlem ve ilişkilerinde ARSA SAHiPLERÎ’ ni vekaleten temsil edecek, sayisi, gôrevi ve yetki sınırlari asil sôzleşmedeki kişiler ve bu kişilerin belirieyecegi komisyondur.

  1. ASIL SÔZLEŞME : İş bu sozleşmede belirlenen ön koşullarin yerine

gelmesi ile birlikte taraflarin bilahare noter nezdinde karşilikli imzalayacaklari sôzleşmeyi ifade eder.

  1. YASA : 6306 Sayili Afet Riski Altindaki Alanlarin

Dônüştürülmesi Hk. Yasa

 1. ÔN SÔZLEŞMENÎN KONUSU

İş bu ôn sozleşme, YÜKLENiCÎ FiRMA’ nin sôzleşmeyi imzalayan arsa sahiplerinin maliki oldugu, îstanbul ill Kadikôy ilçesi Gôztepe Mahallesi 104 pafta, 391 ada, 6 parselde kayitli toplam 1013,50 m2 yüz ôlçümlü taşinmaz üzerinde bulunan mevcut yapinin yikilarak, taşinmazin yeniden arsa vasfina çevrilmesinden sonra oluşan ana taşinmaz üzerine, imar durumu, proje, teknik şartname esaslarina uygun olarak asil sôzleşmede belirtilen sûre ve şartlarda yapilacak yeni konut alanlarin inşasi ile arsa sahibinin YÜKLENiCÎ FiRMA’ ya sôzleşmede belirtilen şekilde hisse ve arsa paylarinm devrini içerir gayrimenkul satiş vaadi ve kat karşiligi inşaat sôzleşmesinin ôn şartlarinı belirlemektedir ve 6306 Sayili Yasa Kapsaminda ilgili müracaatlarin yapilarak taraflarin lehine olan haklarin talep edilebilmesi, ARSA SAHiPLERÎ’ nin verecegi yetki ile YÜKLENiCÎ FiRMA’ nin gerekli müracaatlari yapabilmesi amaci ile ôn sôzleşme niteliginde imzalanmiştir.

 1. ÖN ŞARTLAR

  1. Taraflar; işbu ôn sôzleşmenin imzalama amacinın, 6306 sayili Kentsel Dônüşüm yasasinin taraflarin menfaatine olan haklarin ve sair muafiyetlerin kazanımı ile mevcut yapinın "Riskli Yapi” olup olmadiginın ilanina ilişkin gerekli müracaatlari yapabilmek için Yükleniciye Arsa Sahiplerince yetki verilmesi oldugu hususu ve asil sôzleşmenin "Kentsel Dônüşüm’ e ilişkin hukuki ve idari sürecinin tamamlanma ve inşaata başlamasina engel bir durumun kalmamasi anindan itibaren imzalanarak yürürlüge girecegi hususlarinı peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.

  2. Yükleniciye verilen vekaletname ve yetkiler ile, ilgili Kentsel Dônüşüm Müracaatlari, ilgili mevzuatin elvermesi halinde, yeterli yasal çogunlugun saglanmiş olmasi anindan itibaren, en geç 7 gün içerisinde yapilacaktir. Arsa Sahipleri müracaatlarin kendi nam ve hesaplarina vekaleten Yüklenici tarafindan yapildiğını, bu duruma peşinen muvafakat ettiklerini, asil sôzleşmenin yürürlüge girmesi anina kadar dogacak hak ve menfaatler ile zararlarin Yüklenici kusuru ve vekalet aktini suiistimalinden dogacak olanlar hariç bizzat mesul olduklarinı da peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.

  3. Arsa Sahipleri iş bu on sôzleşmenin imzasi aninda gerek 6306 sayili yasa kapsamindaki müracaatlar için gerekse inşaat aşamasindaki standart iş ve işlemler için, ilgili belediye ve sair kurumlar nezdinde müracaatlar için v.s. Yükleniciye ve gerekiyorsa temsilcilere vekaletname vereceklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.

  4. Yine Arsa Sahipleri ilgili belediye (Kadikôy Belediyesi) tarafindan talep olunmasi halinde yapilacak terklere de peşinen muvafakat ettiklerini ve verilen vekaletname kapsaminda bu hususla alakali da Yüklenici ya da Temsilcilerine yetki vereceklerini vekaletnamede resmi imar durumu yazisi, istikamet rôlevesi v.s. talep etme yetkilerinin de bulunacagini kabul ve taahhüt ederler.

 2. HUSUSÎ ŞARTLAR, HAKLI FESÎH HALLERÎ ÎLE HAKSIZ FESÎH HALÎNDE UYGULAMA

  1. Yüklenici ôn sôzleşme ile yapacagi müracaatlarda, yapi denetim masraflari, riskli yapi ilanina ilişkin iş ve işlemlerden kaynaklanan harç ve giderler gibi tüm masraflari bizzat karşilayacagini ve asil sôzleşmenin yürürlüge girmesi ile birlikte bu masraflarin anahtar tesliminde gôtürü usul kapsaminda kendisine ait olacaginı, Arsa Sahipleri de buna mukabil enkaz bedeli talep etmeyeceklerini ve belediyeden ilişiksiz borçsuz yazisının kendileri tarafindan alinımını peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.

  2. Taraflar yukarida yazili hallerde fesih dişinda sôzleşmeyi feshetmeyeceklerini, aksi durumda bu şekilde haksiz fesih halinde, haksiz fesheden taraf Arsa Sahibi ise bagimsiz bôlüm başina

50.000 tl (ELLiBiN türk LiRASi)ceza-i şart tazminatinı ve müteahhitin fesih nedeniyle ugradigi zararlari Arsa sahipleri ôdeyecegini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder, haksiz fesheden taraf Yüklenici oldugu takdirde bagimsiz bôlüm başina 50.000 tl (ELLiBiN türk LiRASi) ceza-i şart tazminatinı ve Arsa Sahiplerinin fesih nedeniyle ugradiklari zararlari Yüklenici odeyecegini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Riskli yapi kararının verilmesi ve kesinleşmesine ragmen asil sozleşmenin Müteahhit tarafindan hakli bir neden olmaksizin akdedilmemesi halinde de işbu ceza-i şart tazminati tahakkuk eder.

6.3. İnşaat ruhsatinin alimi için Müteahhite asil sozleşme ile verilecek sûre, arsa sahiplerinin belirleyecegi Temsilciler ile Müteaahit arasinda varilacak ortak mutabakat neticesinde, asil sozleşmenin imzalanmasindan once belirlenecektir.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKÎLÎ MAHKEME

İş bu sozleşmenin uygulanmasindan ya da ihtilaf hallerinde Türk Hukuku uygulanacak olup, istanbul Mahkeme ve icra Daireleri Yetkilidir.

 1. TEBLÎGAT ADRESLERÎ

Taraflar arasinda iş bu sozleşmeden dogan ilişki nedeniyle yapilacak her türlü yazişma ve tebligatlarin, sozleşmede belirtilen adrese yapilmasi, adres degişikliklerinin noter kanaliyla veya iadeli taahhütlü posta ile karşi tarafa bildirilmesi, bildirilmeyen adres nedeniyle sozleşmedeki adrese gonderilen tebligatin yapilamamasi halinde dahi yapilmiş sayilacagi hususunda taraflar mutabik kalmiştir.

 1. TARAFLARIN ÔLÜMÜ

Arsa Sahiplerinden her hangi birisinin ôlümü halinde işbu sôzleşme mirasçilari açisindan da geçerli olup; her türlü hak ve yükümlülükleri ile mirasçi ve vasiyet edilenlere geçer. Vefat edenin yasal mirasçilari en geç 3 (üç) ay içerisinde veraset ilamlarinı alarak, Diger taraf yetkilileri veya yetkilendirdigi kişilere gerekli vekâletnameleri 15 (onbeş) gün içinde ibraz edecektir. Aksi halde mirasçilarda 5.3 Madde de düzenlenmiş cezai şarti ôdemeyi kabui eder. Yüklenici şirket ortaklarinin ôlümü halinde şirket tüzel kiçiliginde bir degişiklik olmamasi halinde Yüklenici Şirket tarafindan sôzleşmenin ifasina devam olunacaktir;

 1. DÎGER HÜKÜMLER

İş bu sôzleşme ekindeki Teknik Şartname ve Yüklenici Taahhütnamesi iş bu sôzlenmenin ayrilmaz bir parçasi olup yüklenici iş bu sôzleşmenin ekindeki yüklenici taahhütnamesini ve teknik şartnameye kayitsiz şartsiz uyacagina kabul ve taahhüt eder.

Ekler:

 • Yüklenici Taahhütnamesi

 • Teknik ŞartnameYÜKLENiCÎ FiRMA

DAÎRE NO ÎSiM-SOYiSiM : TARÎH IMZA

DÜZENLEME ŞEKLİNDE ARSA PAYI KARŞILIGINDA
KATYAPIMI GAYRIMENKUL SATIŞ VAADİ
VE

KAT KARŞILIGI ÎNŞAAT SÔZLEŞMESÎ 1. ) TAPU KAYDI :

İstanbul ili, Kadikôy ilçesi, Gôztepe mah, Ihlamur sok., 391 Ada, 103 Pafta, 6 Parsel.

 1. )TARAFLAR : Bir tarafta, Gôztepe Mah., Ihlamur sokak, irfanbey Apt. No 13,

Kadikôy/istanbul adresinde mukim ROYAL YAPI Aydin MELENGIÇ ve Ort., diger tarafta Gôztepe Mah,, Ihlamur sokak, irfanbey Apt. No 13, Kadikoy-ist adresinde mukim arsa sahipleri arasinda Borçlar Kanunu’nun 470 ve devami maddeleri uyarinca aşagidaki şartlarda bir sôzleşme akdedilmiş olup, bundan bôyle işbu kat karçiligi inşaat sôzleşmesinde satmayi vaadeden ARSA SAHiPLERi, inşaat yapmayi vaad eden ise MÜTEAHHÎT olarak anılacaktir.

HUKUKi VE CEZAi SARTNAME 1. ) SÔZLEŞMENÎN KONUSU :

Müteahhit.Arsa Sahiplerinin maliki bulundugu, yukarida tapu kaydi belirtilmiş olan taşinmaz üzerine işbu sôzleşmeye ve teknik şartnameye uygun, yeni deprem yônetmeliginin istedigi şartlar dahilinde, ôzel yapi denetimi kontrolünde kat karşiligi inşaat yapilmasini ve Müteahhidin her türlü sorumlulugu altinda, kendi levazim ve işçilikleri ile zamamnda inşaati bitirerek iskan alinmiş ve kat mülkiyeti kurulmuş olarak binayi arsa sahiplerine teslim etmeyï gayri kabili rücu kabul.beyan ve taahhüd eder.

Müteahhit arsanin imar durumunu ôgrendigini.zemini inceledigini.yeralti sulari ile jeolojik yapisinı bildigini.zemin araştirmasi da dahil olmak üzere velhasil inşaatlarla ilgili olarak tüm araştirmalari yaptigını inşaat için gerekli sermayeye sahip oldugunu ,gerekli ihrazatlari yaptigını, gayrikabili rücü beyan ,kabul ve taahhüd eder.

Mevcut bina yikim ruhsati ile gerekli ônlemler alinarak yikilacak, tapular cins tashihi yapilarak arsa şeklinde tescil edilmesinden sonra Müteahhit tarafindan Kadikôy Belediyesi imar Müdürlügü’nde tasdik ettirilerek inşaat projesi Çevre ve Şehirciiik Bakanligi Yapi Denetim ,TSE ve kat mülkiyeti ile ilgili kanun hükümleri çerçevesinde ilişik yapim şartnamesi esaslari dahilinde Kadikôy Belediyesi’nin verecegi yeni imar durumuna gôre yeni lüks bir bina inşa edilecektir.

Arsa tapu yüzôlçümü 1013,50 m2 dir.

1013,5 m2 x 2.07 = 2097,94 m2 inşaat alanı mevcuttur.

Bina 2 bodrum ,1 zemin 12 normal kattan oluşacaktir.

 1. ) BAGIMSIZ ALANLARIN PAYLAŞIMLARI

Bagimsiz alanlarin paylaşimlarinın işbu sôzleşmenin eki ve mütemmim cüz’ü bina ve daire paylaşim şemasi ve etüt projede gosterildigi gibi olacağını taraflar gayrikabili rücü kabul, beyan ve taahhüd ederler,

Arsa sahipleri maliki olduklan arsa payinı sozleşmenin 6. maddesinde belirtilen şekilde arsa paylarının Müteahhide devri hüküm ve şartlarina gore mülkiyetini, Müteahhide devretmeyi vaad ve taahhüt ederler.

 1. YAPILACAK ÔDEMELER

Müteahhit yukarida belirtilen arsada krokisi ekte gôrülen ve işbu sôzleşme ve sozleşmenin mütemmim cüz-ü teknik şartname de belirtilen şekilde lüks bir bina yapip daireleri Arsa Sahiplerine eksiksiz teslim edecektir.

Arsa Sahipleri iş bu sôzleşmenin imzalanmasını takiben malikler tarafindan seçilen 3 kişilk temsilci komisyonu ve müteahhit tarafindan ortak belirlenecek tarihte dairelerin tamamının boş, borçsuz, tapu ve belediyede üzerinde hiçbir icra ve ipotek, vergi borcu olmadan ve Müteahhit’in inşaata başlamasina mani her türlü sorundan arındırılmış olarak Müteahhide teslim etmeyi gayrikabili mcu kabul beyan ve taahhüt ederler. Daireler müteahhide teslim edildikten sonra,dairelerin herhangi birinde yukaridaki sebeplerden dolayi, inşaat yikim ruhsati veya inşaat yapi ruhsatinin alinmasina engel olacak bir problem oluşmasi durumunda daire sahibi müteahhidin ve diger daire sahiplerinin karşilaşacagi maddi manevi tüm zararlari gidermeyi gayri kabili rücu Kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müteahhit tüm noter mukaveleleri imzalanıp tüm daireleri boş, borçsuz ve sorunsuz olarak teslim aldiktan sonra 12 (Oniki) ay içerisinde inşaati bitirecek ve arsa sahiplerine teslim edecektir. (Not: 12 aylik sürede daireler teslim edilemezse maximum 4 ay daha kira ôdemesi yapilacaktir.)

Arsa sahiplerine bu 12 aylik sûre içerisinde kira karşiligi olarak aylik 3.000TL (üçbin Türk Lirasi) toplamda ise 36.000 TL (Otuzaltibin Türk Lirasi ) ayri ayri ôdenecektir.

Ayrica Daire sahiplerine taşinma ücreti olarak 3.000,-TL (Üçbintürklirasi);ôdenecektir.

Bu ôdemelerin yarisi tüm noter mukaveleleri tamamlandiktan sonra diger yarisi ise tüm dairelerin boş ve borçsuz olarak müteahhide teslim edilmesinde nakit olarak ôdenecektir.

 1. ARSA SAHÎPLERÎ YETKİLİ TEMSÎLCİLERÎ VE TEMÎNATLAR

Arsa Sahipleri ipotek koymak,ipotek kaldirmak.kat irtifaki tesis etmek iş bu sôzleşme ile Müteahhide ait olacagi belirtilen hisseleri Müteahhide satmak,yapi denetim şirketi ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve iş bu sôzleşme ile ilgili olarak ve için devami müddetince Arsa Sahiplerini her yônden temsil etmek üzere üç Arsa Sahibini

{ ) vekil tayin

edeceklerdir, Tapuda ve belediyede arsa sahiplerini temsilen yapilacak olan tüm işlemler bu üç kişiden en az ikisinin ortak imzasi ile gerçekleçecektir.

Müteahhide iktiza eden tapu hissesinin satişi.proje çizdirilip.tasdik ettirilerek ruhsatin alinmasindan itibaren, 60 gün içinde kat irtifaki kurularak arsa sahipleri tarafindan yapilacaktir.

Bu tapu feragi esnasinda Arsa Sahipleri lehine olmak üzere Müteahhide verilen daireler üzerine inşaat teminat ipotegi tesis edilecektir. Bu ipotek hiçbir şekilde para ile kaldirilamaz,

Arsa Sahiplerinin, Müteahhit iş bu sôzleşmede yazili olan şartlari yerine getirmiş olmasina ragmen müteahhide ait ipotekleri kald irmamalari veya zamanında kaldirmamalari durumunda müteahhidin ugrayacagi tüm zarar ve ziyandan sorumlu olacaklardir. Arsa sahipleri bu zarar ve ziyan itirazsiz ôdemeyi gayrikabili rücu Kabul, beyan ve taahhüteder.

Arsa Sahipleri lehine konulmuş olan inşaat teminat ipotekleri aşagidaki şartlarla kaldirilacaktir;a-) Binanin betonarmesinin bitirilmesi ile müteahhidin istedigi iki daire,

b-) Binanin duvarlarınin ôrülmesi ile müteahhidin istedigi bir daire

c-) Binanin elektrik.su, dogalgaz ve kalorifer tesisatlarınin tamamlanmasi ile müteahhidin istedigi 2 daire

d-) Binanin diş dograma ve camlarin takilmasi ile müteahhidin istedigi bir daire

e-) Binanin eksiksiz olarak tamamlanmasi ve iskaninin alinmasi ile kalan son daireninde ipotegi kaldirilacaktir.

f-) Müteahhit 2.000.000 TL (ikimilyon) kati banka teminat mektubunu binanin seçtigi yetkililere verecektir..

 1. ) MÜTEAHHÎDE BOŞ OLARAK DAİRE TESLÎMİ VE SÜRELER

Mevcut bina, tüm kat maliklerinin bu sozleşmeyi imzalamasindan sonra malikler tarafindan seçilen 3 kişilk temsilci komisyonu ve müteahhidin ortak olarak bildirecegi tarihten itibaren en geç 30 (Otuz) gün içerisinde kat maliklerince boş, borçsuz ve sorunsuz olarak Müteahhide teslim tutanagi Ile teslim edilecektir. Dairelerini bu sûre zarfinda boşaltmayan Arsa Sahipleri gerek Müteahhidin gerekse diger Arsa Sahiplerinin tüm maddi manevi zararlarını ve binanin işbu sôzleşmede belirtilen sürede bitirilmemesinden dogacak her türlü zarari karşilamayi gayrikabili rücu kabul.beyan ve taahhüt ederler.


Yüklə 232,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə