Tavşanli belediyesi sinirlarinda muhtelif mahallelerin cadde ve sokaklarina biTÜMLÜ sicak karişim asfalt kaplama yapilmasi iŞİne aiT Özel tekniK ŞartnamediRYüklə 75,05 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü75,05 Kb.
#38643

G.Lİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ

6 NO YOL GÜZERGAHI VE TUNÇBİLEK TORBALAMA SAHASINA

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT KAPLAMA YAPILMASI İLE BORDÜR DÖŞENMESİ VE KAPALI-AÇIK DRENAJ KANALLARI YAPILMASI İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME
YAPILACAK İŞ:
Müessesemiz 6 No Yol Güzergahına ve Tunçbilek Torbalama Tesisi Sahasına Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Kaplama, Betonarme Yol ve Saha Drenaj Kanalı ile 6 No Yol Güzergahına Beton Bordür Yapılması işidir.

İŞİN MİKTARI VE TÜRÜ:
Alt Temel ve 4080 ton Asfalt Betonu ile Aşınma Tabakası Yapılması ; Asfalt, 10 cm kalınlıkta dökülecek ve sıkıştırılmış asfalt kalınlığı minimum 8 cm olacaktır.(Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile serme sıkıştırma ve nakliyeler dahildir)
Ekte verilen teknik resme göre 6 No Yol Güzergahı ile Torbalama Sahasına menfez ve drenaj kanalları yapılacaktır.

Alt temelin oluşturularak, üzerine yapılacak asfalt betonu kaplama, kırılmış ve elenmiş kaba agrega, ince agrega, mineral fillerin belli gradasyon limitleri arasında işyeri karışım formülü esaslarına uygun olarak bitümlü bağlayıcı ile plentte karıştırılarak oluşturulan temeller üzerine bir veya birden fazla tabakalar halinde sıcak olarak tatbik edilecektir.


Asfalt betonuna gerekli kaba agrega, ince agrega, mineral filler, bitümlü malzeme, gradasyon limitleri, işyeri karışım formüllerinin esasları, inşa metodu, kullanılacak araç ve gereçler, laboratuar test ve deneyleri, gerekli diğer tüm özel ve genel şartlar aşağıdaki tariflere uygun olarak eksiksiz bir şekilde uygulanacaktır.
ASFALT BETONUNA GEREKLİ MİNERAL MALZEMELER:
MİNERAL AGREGA :
Kaba agrega, ince agrega ve mineral filler olmak üzere üç ayrı dane grubuna ayrılacak ve bu dane gruplarının düzgün bir derecelenme verecek şekilde belli oranlarda karıştırılmasından oluşacaktır. Kaba agrega, ince agrega ve mineral filler ilgili esaslara uygun olarak hazırlanacak, ana gradasyon limitlerinden birine uyacak şekilde belli oranlarda harmanlama yapılarak kullanılacaktır.
MİNERAL AGREGA İLE İLGİLİ GENEL ÖZELLİKLER:

Kaba agrega, ince agrega ve mineral fillerden oluşan karışıma esas mineral agrega aşağıdaki genel ve özel fiziki özelliklere haiz olacaktır.


Agrega kırmataş, kırılmış çakıl veya bunların karışımından ibaret olacaktır. Karışım içindeki kırmataş veya kırma çakıl temiz, sert, sağlam ve dayanıklı tanelerden ibaret olacak, bütün malzemede kil toprakları, bitkisel maddeler ve diğer zararlı maddeler bulunmayacaktır.
Ana gradasyon limitleri içerisinde karışıma girecek mineral agregalara uygulanacak laboratuar deneyleri ile bu deneylerin sonucu elde edilecek fiziki bulgular Karayolu teknik Şartnamesinde Kısım 407 de belirtilen minimum ve maksimum değerler uygun olacaktır

Sıcak karışıma esas asfalt betonu binder tabakası mineral agrega ana gradasyon limitleri olarak Karayolları Genel Müdürlüğü şartnamesi kısım 407 de ilgili tablolar kullanılacaktır.

Sıcak karışıma esas asfalt betonu aşınma tabakası mineral agrega ana gradasyon limitleri olarak Karayolları Genel Müdürlüğü şartnamesi Kısım 407 de ilgili tablolar kullanılacaktır.

KARIŞIMDA KULLANILACAK BİTÜMLÜ MALZEME:
TS 1081 EN 12591-“Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar- kaplama sınıfı bitümler özellikler” şart ve tariflerini tümüyle kapsayacak özellikte olup ,ince film ve bununla ilgili deneylerin yapılması mecburidir.İşyeri karışım formülü ile kullanılacak bitümlü bağlayıcı 60/70 penetrasyonlu bitüm Müteahhit Firma tarafından temin edilecektir.
ASTAR OLARAK BİTÜMLÜ MALZEME
T.S.E TS 1083 ile belirlenen tüm şartlara uyan MC-30,bitümlü, yapıştırıcı malzeme Müteahhit Firma tarafından temin edilecektir.
İŞYERİ KARIŞIM FORMÜLÜ:
Asfalt betonunda kullanılacak her türlü mineral agrega ve bitümlü malzemenin gerektirdiği tüm deneyler işyeri karışım formülü yapılmadan önce tamamlanacaktır. İdare tarafından yükleniciye binder ve aşınma tabakaları için işyeri karışım formülü Karayolları Genel Müdürlüğü veya Bölge Müdürlükleri’nden alınacak ve İdare’ye bildirdikten sonra kesinleşerek asfalt betonu imalinde esas alınacaktır. Asfalt betonu yapımında kullanılacak mineral agrega karışımının granülometrisi binder tabakası ve aşınma tabakası için Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolu Teknik Şartnamesi Kısım 407’de verilen gradasyon sınıflarından birine uygun olacaktır. Kullanılacak granülometri sınırları içindeki agrega karışımı, kabadan inceye doğru muntazam bir dereceleme gösterilecek ve herhangi bir elekte alt seyretmeyecektir. Asfalt betonu imalinde işyeri karışım formülü esas alınacak ve işyeri karışım formülünde verilen soğuk beslemedeki agrega oranlarına aynen uyulacaktır.
İNŞAAT METODU:
Asfalt betonu inşaatında aşağıdaki her bölümde tarif edilen gereklilikler eksiksiz yerine getirilecektir.
Hava sıcaklığına bağlı olarak asfalt betonu karışımının plent altında vasıta üzerindeki sıcaklığı aşağıdaki limitler arasında olacaktır.
HAVA SICAKLIĞI KARIŞIMIN SICAKLIĞI

+ 5 – 15 C arası için 155 C

+ 15 – 35 C arası için 145 C

35 C yukarısı için 140 C


YOLUN HAZIRLANMASI:
Yol bitümlü kaplama ise:
Yüzeyde hiçbir yumuşak nokta bulunmayacaktır. Ufak – büyük çukurlar usulüne uygun sıcak karışımla onarılacak, tümseklikler mutlaka giderilecektir. Yol yüzeyinde mevcut enine ve boyuna çatlaklar usülüne uygun doldurulup onarılacaktır. Yol yüzeyindeki gevşek noktalar sökülecek, serbest malzemeler temizlenerek dışarı atılacaktır. Yol yapısı tüm şartnamelerle tarif edilen özelliklere uygun hale getirilecektir.

Yol granüler, plent miks temel ise:
Bütünüyle mevcut yerindeki boykesit ve enkesit dikkate alınarak inşa edilecek, bombe ve dever şartnamelere uygun olacaktr. Üst yapı kalınlıkları tatbik edilmiş olacaktır. Satıhta gevşek ve serbest malzeme olmayacaktır. Yolun boyuna ve enine kesitlerini kontrolünde 5 m içinde 2 cm den fazla tümsek veya çukurlar bulunmayacaktır. Yol üst yapısı (alt temel ve temel) şartnamelerle istenen yoğunluk ve sıkışmışlık şartına tam olarak uyacaktır. Satıhta kil, organik madde, nebati toprak bulunmayacak, mevcutlar kazınacaktır. Yukarıdaki şartlara uymayan temeller üzerine asfalt betonu inşa edilmeyecektir.
Yol çimentolu karışım ise:
Yol tümüyle mevcut yerindeki boykesit ve enkesit dikkate alınarak inşa edilecek bomba ve dever şartnamelerle tarif edilen ölçüler içerisinde olacaktır.Yolun boyuna ve enine kesitlerinin kontrolünde 5 mt içinde 1 cm den fazla tümsek veya çukurlar bulunmayacaktır. Satıhta gevşek ve serbest malzeme olmayacaktır. Satıhta kil, nebati toprak ve diğer yabancı maddeler varsa kazınarak atılacaktır. Satıhta kırılmalar çatlaklar ,ayrılmalar, usulüne uygun olarak onarılacaktır.
İşyeri formülüne göre karıştırma;
İdare verilmediği takdirde Kara Yolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge müdürlüğünden alınarak İdareye sunulan işyeri karışım formülüne uyan mineral agrega ve bitümlü malzeme plentte karıştırılacaktır. Mineral agrega, bitümlü malzeme karışımı homojen olacaktır, hiçbir karışmamış malzeme bulunmayacaktır. Plentte karışıma girecek mineral agrega 145-165 C arasında, bitümlü malzeme 145-165 C arasında ısıtılacaktır. Isıtma ve karıştırma süresince mineral agreganın ve bitümlü malzemenin öz yapısını da hiçbir değişiklik olmayacaktır.

Bitümlü astar malzemesinin uygulanması:
Granül, temel, kireç ve çimento karışımı temeller üzerine bitümlü astar malzemesi uygulanacaktır. Bitümlü astar malzemesi uygulanmadan önce yol yüzeyi döner mekanik süpürge ile en az iki kere süpürülecektir. Döner mekanik süpürgenin temizleyemediği yerler el süpürgesi ile temizlenecektir. Yol yüzeyindeki gevşek noktalar ve serbest malzeme bulunmayacak kil, toz hayvan pisliği ve benzeri maddeler kazınarak, süpürülerek atılacaktır. Yol yüzeyinin temizlenmesi serme genişliğinden yarım metre fazla yapılacaktır. Bitümlü astar malzeme distribütörle yol yüzeyine püskürtülecektir. Püskürtme birim alana eşit düşecek miktarda uygulanacaktır. Bitümlü astar malzeme tatbik edilecek granül temellerde üst yüzeyden derinliğe 0,5 ile 2,5 cm lik kısmın rutubeti %2 den fazla olmayacaktır. Bitümlü astar malzemesi temelin cinsine göre deney yolu ile bulunacak miktar esas alınarak m2 ye 0,5-2,5 lt arasında uygulanacaktır. Bitümlü astar malzemesi +5 C° altında hiçbir suret ve şekilde tatbik edilmeyecektir. Astar malzemesi distribütörle püskürtülürken sıcaklığı 10 -50 C° olacaktır.Astar malzeme gün ışığında tatbik edilecektir.Astar malzeme püskürtülürken sonra kür etmesi için en az 24 saat bekletilecektir.
Bitümlü yapıştırıcı malzemenin uygulanması:
Asfalt betonu serilip ister sıkılacağı yüzey eski bir kaplama ister taze bir kaplama veya astarlı olsun minimum miktarda bitümlü yapıştırıcı malzeme uygulanacaktır. Bitümlü yapıştırıcı uygulanmadan önce yol yüzeyi serme genişliğinde yarım metre fazla olacak genişlikte en az bir defa el veya döner mekanik süpürge ile süpürülecektir. Yapıştırıcı bir defa el veya döner mekanik süpürge ile süpürülecektir. Yapıştırıcı hangi araç ve gereçle tatbik edilirse edilsin birim alana isabet eden miktar m2 ye 0,150 -0,500 lt değerleri arasında olacaktır.Fazla püskürtme yapılırken meydana gelebilecek akmalar ve damlamalar olursa bunlar kazılarak atılacaktır.Satıhta toz, gevşek ve serbest maddeler olmayacak kil, hayvan pisliği gibi zararlı maddeler mutlaka kazılarak atılacaktır. Bitümlü yapıştırıcı malzeme serimden en az bir saat önce uygulanmış olacaktır. Yapıştırıcı malzeme Müteahhit firma tarafından temin edilecektir.

Karışımın İşyerine Nakli:
Asfalt betonu karışımın naklinde kullanılan araçlar temiz, muhafazalı damper şasesi düz ve madeni olacaktır.

Karışımın nakli yapılmadan önce araçların damper şaseleri yapışmayı önleyecek ince bir yağla yağlanacaktır. Kullanılacak yağlama maddesi karışımı ayrıştırmayacağı gibi herhangi bir fiziksel ve kimyasal etkisinde olmayacaktır. Karışım naklinde kullanılan araçlar brandalı örtü tertibatına haiz olacaktır.


Karışımın Serilmesi:
Karışımın plentten iş yerine nakli süresince sıcaklık kaybı 10 C° den fazla olmayacaktır. Serme yapılacak yol yüzeyi her türlü yabancı maddelerden arıtılmış olacaktır. Serme işlemi aşağıdaki usullerden hangisi ile yapılıyorsa işlemin bütün işlemine uygulanacaktır.
Elle Serme:
Elle serme, sericinin dar serme genişliğine ayarlandığında serilmeyen yerler, yama ve onarımı gerektiren yerler, derz ve dolgular, açık alan kenar şeritleri vb. diğer yerler yapılacaktır. Elle sermede karışım sıcaklık şartlarına aynen uyulacaktır. Elle sermede, serme işlemi en çok on dakikada bitirilecek şekilde karışım miktarı ayarlanarak yapılacaktır. Karışımın elle serilmesi, plan profil ve en kesitlere uygun olacaktır.Elle sermede kürek, gelberi ve düzeltme tahtası tırmık kullanılacaktır.Karışımın el ile yapılmasında, karışımın ayrışmaya uğraması önlenecektir.Karışımın yüzey düzgünlüğü düzeltme tahtası kullanılarak kontrol edilecektir.


Mekanik Kumandalı Serici (Finişer) ile Serme:
Serme süresince sericinin hızı sabit olacaktır. Serme süresince her iki metrede bir serme kalınlığı kontrol edilecektir. Serme kalınlığının az veya fazla olması halinde ayarlama elle yapılacaktır. Kontrol Mühendisi veya Şantiye Şefi yolun durumuna mekanik kumandalı sericin kullanılıp kullanılmamasına karar verecektir. Asfalt kalınlığı İnşaat Başmühendisliği teknik personellerinin kontrolünde idarenin istediği şekilde olacaktır.

Otomatik duyarga kumandalı serici(Finişer) ile serme:
Otomatik duyarga kumandalı serici ile serme sıkıştırma, gerilip yürüyen referans veye duyargalı pabuç vasıtasıyla yolun mevcut boykesit ve en kesitlerine uyacak şekilde yapılacaktır. Birden fazla tabaka serilmesi halinde boyuna ek yerleri çakışmayacak ve şaşırtmalı olacaktır

Son tabakada boyuna ek yeri yol eksenine oturacaktır. Yatay kurblarda serim işlemine kurbun içinde (en düşük kotundan) başlanacak, diğer şeritler kurbun dışına doğru (yüksek kota doğru) devam edecektir.

Gerekli çelik sistemi müteahhit tarafından tanzim edilecektir. Müteahhit tarafından kurulan gerili çelik tel sistemi idare tarafından uygun görüldüğü takdirde serme işlemine başlanacaktır

Karışım serilmesi ile ilgili diğer tüm hususlar Karayolları Genel müdürlüğü bitümlü kaplamalar fenni şartnamesinde belirtilen hususlara müteahhit aynen uymak mecburiyetindedir.


KARIŞIMIN SIKIŞTIRILMASI
Karışımın yolda serilir serilmez silindiraja geçilecektir. Silindiraja başlandığında karışım sıcaklığı 130 C nin altında olmayacaktır. Silindiraja şartnamelerdeki sıkıştırma şartları yerine getirilene kadar devam edilecektir. Silindiraj sonunda yolüzerinde taş kırılmaları, kaynamaları,çatlamaları, yırtılmalar olmayacaktır.Sıcak karışımın silindirajı süresinde 8 saatlik serme kapasitesi 600 tona kadar sermelerde en az iki adet silindir kullanılacaktır. 600 tondan fazla sermelerde her 400 ton için bir silindir ilave edilecektir. Silindirlerin statik ağırlığı 8-12 ton arasında olacaktır. Üç silindir kullanıldığında silindirlerden biri kendisinden yürür lastik tekerlekli olacaktır. Silindiraj esnasında silindirlerin çizgesel baskı kuvveti 50 kg/ cm den az olmayacaktır.
Karışımın silindirajı aşağıda tarif edilen üç safhada tamamlanacaktır.
İlk silindiraj:

Sıcak karışımın elle, greyderle, serici ile serilmesini takiben beklemeksizin ilk silindiraj yapılacaktır. İlk silindiraj yapılacak ve bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır.


Ara silindiraj:
İlk silindirajı takiben yapılacaktır. Bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. Demir tekerlekli silindir kullanılabilecektir.

Son silindiraj:
Demir tekerlekli silindirlerle yapılacaktır. Bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. İlk silindirajdan yarım saat sonra yapılacaktır.İki silindir kullanıldığında ilk silindirajla ara silindir birlikte uygulanacaktır.

Silindirajla uygulanacak sıra:
Karışım serildikten sonra aşağıda tarif edilen sıra takip edilerek silindirleme yapılacaktır.
Birinci şerit serildikten sonra takip edilecek sıra,

Varsa önce enine ek yeri silindirlenecek.

Serilen şeridin yüksek kenarının yola tespit silindirajı yapılacaktır.
Serilen şeridin düşük kenarından silindirlenmeye başlanacak ve her geçişte bir evvelki ize en az 50 cm bindirme yapılarak kenara doğru uygulanacaktır.
İkinci şerit serildikten sonra takip edilecek sıra:

Varsa önce enine ek yeri silindirlenecek

Boyuna ek yeri silindirlenecek

Serilen şeridin düşük kenarından başlanarak her geçişte bir önceki ize en az 50 cm bindirme yapılarak yüksek kenara kadar silindiraja devam edilecek.SİLİNDİRAJDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Şeritlerin kenarlarını silindirlenmesinde tekerin en az 10 cm dışarı taşması temin edilecektir. Silindirlemede ani duruş ve kalkış yapılmayacaktır. Silindirleme süresinde silindirler taze karışım üzerinde bekletilmelerine müsaade edilmeyecektir. Silindirleme süresince silindirler zikzak hareketler yaptırılmayacaktır. Silindirlemede silindirlerin hareket aktaran tekeri serme yönünde olacaktır. Silindirin tekerlekleri karışımın yapışmasını önlemek için yeter miktarda su ile ısıtılacaktır. Sudan başka bir sıvı kullanılmayacaktır.
Silindirle sıkıştırılmayan yerler en az 10 kg ağırlığındaki el tokmaklarıyla veya kompaktörlerle sıkıştırılacaktır.
SİLİNDİRAJIN KONTROLÜ:
Silindirajın sonunda yol kaplaması şartnamedeki serme ve sıkıştırma değerlerine aynen uyacaktır. Serilen 10 cm kalınlığındaki asfaltın şartnameye uygun sıkıştırılmış kalınlığı 8 cm olacaktır.
EK YERLERİN YAPILMASI :
Boyuna ve enine ek yerleri silindirajdan sonra belli olmayacak şekilde inşa edilecektir. Günlük çalışma sonunda tek şerit halinde serilmiş kısım bırakılmayacaktır. İkinci şerit serilmeden önce birinci şeritin boyuna ve enine kenarları kontrol edilecek, kenarları dik olması temin edilecektir.Boyuna ve enine kenarlardan 3 m içinde 2,5 cm den fazla bir doğru çizgiye göre dalgalanmalara müsaade edilmeyecektir.

İkinci şerit serilirken birinci şeride yapılacak bindirme 5 cm den fazla olmayacaktır. Bindirme sonucu fazla karışım yeni şeridin üzerine usulüne gelberi ile çekilmelidir. Gerektiğinde boyuna ve enine ek yerlerinin daha iyi yapılması için yan satıh ısıtma tertibatı sericiye takılarak birleşme yüzeyi ısıtılacaktır. Ek yerlerinin yapılmasında kalifiye işçi kullanılarak ve yerlerinin geçirimsiz, düzgün ve pürüzsüz olması temin edilecektir.


YÜZEYİN DÜZGÜNLÜĞÜ:
Karışım serilip sıkıştıktan sonra yol, plan, profil ve en kesitlere aynen uyacaktır.Yol yüzeyinde renk farkı, çatlamalar, çökmeler, tümsekler ve teker izleri bulunmayacaktır. Yüzey düzgünlüğü kontrolü Karayolları Genel Müdürlüğü Bitümlü Kaplamalar Fenni Şartnamesi hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI:
Serme ve sıkıştırma süresince yolun serme yapılan kısmı trafiğe kapalı tutulacaktır. Son silindirajdan sonra serilen tabaka normal çevre sıcaklığına düşene kadar üzerinden yaya ve araç trafiği geçirilmeyecektir. Normal sıcaklığa ulaşıldığından yol/saha trafiğe açılacaktır.
Asfalt betonu kaplama yapılacak mahalleler idare tarafından tespit edilerek müteahhide gerekli yer teslimi yapılacaktır. Kaplamaya başlamadan evvel yolların süpürülmesi, kaplama yapılacak satıhların tamamen temizlenmesi ve pisliklerin tamamen atılması işi müteahhitlikçe yapılacaktır.
Kullanılacak agrega karışım oranları Karayolları Genel Müdürlüğü Bitümlü Kaplamalar Fenni Şartnamesindeki şekliyle uygulanacaktır.
İdarece gerek görüldüğü takdirde Müteahhit, karışım oranlarıını ve malzemelerin fenni şartname hükümlerine uygun olup olmadığının Karayolları laboratuarlarında kontrol ettirebilecektir.
Yol platform sathının temizlenmesi, granülometrisine göre mıcır, kum filler ve bitümden oluşan sıcak karışımın plentte karıştırılması ve sıcak malzemenin kaplama yapılacak yola finişerle serilmesi, astarlama nakliye her türlü malzeme ve işçilik dahil yerine dökülmesi müteahhide aittir.

Asfalt betonu kaplama ton hesabı ile serileceği için günlük inşaat süresince her iki tarafta tonaj cetveli ve ataşman defteri tutacaktır ve serim işine başlamadan önce her kamyon İdare yetkilisinin nezaretinde İdarenin gösterdiği kantarda tartılacak, daha sonra serime geçilecektir. Tartıya girmeyen kamyonlar tonaj hesabına dahil edilmeyecektir. Kantar, ücretsiz olarak İdarece gösterilecektir.


Karışım imali, yolda serme işi silindiraj işleri kontrol mühendisinin daimi kontrolü altında yapılacaktır. Meyili fazla olan kısımlarda asfalt serme işi el ile silindiraj ise müteharrik el silindiri ile yapılacaktır.

Kaplama yapımı mümkün mertebe kesiksiz olacak, günlük ek yerleri 15 cm boyunda kesilecek birleşme satıhları bitümle tıla edilecektir. Tıla edildikten sonra yeni kaplamanın serilmesine başlanacaktır. Ayrıca kaplamanın bordür taşlarına isabet eden birleşme yerlerinin de bitümle tıla edilmesi gerekir.

İkmal edilen asfalt betonu kaplaması tamamen soğuyup sertleşmedikçe trafiğe açılmayacaktır. Trafik ikazı için lüzumlu işaret levhalarının trafik kurallarına göre yerleştirilmesi ve yaptırılması müteahhide ait olup bunlar için ayrıca bir bedel ödenmez.
Silindiraj işine yol alınmasında ise evvela banket kenarında başlanacak, kurbta ise deverin düşük tarafından başlanacaktır. Silindirin tekerlek izi de serme ek çizgisi yok oluncaya kadar silindire devam edilecektir.

Ölçü usulleri plent ve mikserden kamyona yüklenen asfalt betonu asfalt karışım plentte tartılacağı gibi asfalt şantiyesindeki kantarda tartılarak oradaki kantardan kamyon şoförüne imzalı fiş verilecek ve bu fiş verme yerindeki kontrole verilecek kamyon boşaltılacaktır. Her akşam fişler dip koçanları mutabakatı temin edildikten sonra ataşman defterine işlenecek ve her iki tarafça imza edildikten sonra dip koçanları İnşaat Başmühendisliği tarafından muhafaza edilerek katı hesaba eklenecektir.

Bu hususi ve fenni şartnamede belirtilmeyen diğer hususlar Yapım İşleri Genel Şartnamesine ve Karayolları Teknik Şartnamesi hükümlerine tabidir

Müteahhit yeni asfalt betonu yapılacak yerlerde (sıkıştırılmış stabilizenin üzerine, adi kaldırım üzerine veya mevcut aşınmış asfalt üzerine ) mutlaka yolun etüdü yapılacak yüzeysel sularının kolayca kanalizasyona verilmesi için yolda eğimlerinin nivo ile verilmesi, asfalt yapıldıktan sonrada nivo ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Müteahhit buna uymaya mecburdur. Bu kontrollerin yapılabilmesi için şantiyeden çalışır durumda nivo ve diğer yardımcı aletleri hazır bulunduracaktır.

Asfalt betonu altında pik kazan ızgara ve diğer kapakların kaldırılmasına müteahhit azami dikkat edecektir. Aksi takdirde asfalt altında kalan kapak ve ızgaralardan müteahhit sorumludur.

Freze ile yapılan kazıma işlerinde kazımadan çıkan malzeme idarenin göstereceği yere nakledilecek olup, kazıma sahası temizlendikten sonra asfalt kaplama yapılacaktır.

Asfalt kaplama yapılan yollardan idarenin istediği miktarda karot numuneleri ilgili yüklenici tarafından alınacak ve bu karot numuneleri karayolları veya yetki belgeli özel ve kamu kurumları tarafından deneyleri yapılarak idareye teslim edilecektir.
Yapılan imalatların kontrolü ve ölçülmesi için her türlü ölçme aleti müteahhit firma tarafından sağlanacak ve idareye teslim edilecektir

BORDÜR DÖŞENMESİ:
Tunçbilek 6 No Yolu kenarlarına her iki tarafta da taban tesviyesi yapılarak harçlı imalatla beton bordür döşenecek ve derzleri çekilecektir.
Bordür taşlarının döşenmesindeki alt yapının oluşturulması firmaya aittir.
Beton bordür taşları 30 cm yüksekliğinde pahlı kısmı 12 cm, tabanı 15 cm genişliğinde ve uzunluğu 70 cm olup en az 400 dozlu olacaktır.

Beton bordür taşının mukavemeti TSE minimum basınç mukavemeti ( 4.00 mpa )


uygulandığında 45 kg / cm2 değerlerine uygun olacaktır

Bordür taşlarının karışım dizaynı TS 802 ' e göre uygun olacaktır

Bordürlerin aşınma, dayanma, basınç mukavemetleri TSE standartlarına uygun
olacaktır

Alımı ve montajı yapılacak olan malzemelerin nakli yüklenici ait olup, bordür taşı ambalajlı ve paletli olarak teslim edilecektir.

Beton bordür taşlarının üst yüzeyleri pürüzsüz olacaktır

Malzemeler İnşaat Başmühendisliği yetkilileri denetiminde yapı yerine indirilecek uygun görülmeyen malzemeler itiraz edilmeksizin iş yerinden kaldırılacak, imalatı yapılan malzeme tekrar sökülecek ayrıca bu tür işler için herhangi bir sure uzatımı ve fiyat farkı ödenmesi talep edilmeyecektir.Bordürlerin boyut toleransları ( + ) ( - ) En: 3 mm Boy: 3 mm Yükseklik;3 mm, olacaktır.

DRENAJ KANALLARI:
Torbalama Tesisleri içerisinde bulunan istinat duvarları boyunca yaklaşık 285 mt. uzunluğunda ekteki projede görüldüğü şekilde açık drenaj kanalı için drenajı sağlamak üzere nivelmanı yapılmak suretiyle önce kazı ve tesviye, ardından grobeton, kalıp, nervürlü betonarme donatısı imalat ve montajları yapılarak U kesitli kanal betonu C 20 standardında anolar halinde bir dolu bir boş olarak dökülecektir ve uygun şekilde kürlenecektir. U kesitli kanalın üst kotu doğal zemin kotundan (şevli istikamette) 15 cm yüksekte olacaktır.
6 No yolu güzergahı üzerinde bulunan yol boyunca yaklaşık 285 mt. uzunluğunda ekteki projede görüldüğü şekilde açık drenaj kanalı için drenajı sağlamak üzere nivelmanı yapılmak suretiyle önce kazı ve tesviye, ardından grobeton, kalıp, nervürlü betonarme donatısı imalat ve montajları yapılarak U kesitli kanal betonu C 20 standardında anolar halinde bir dolu bir boş olarak dökülecektir ve uygun şekilde kürlenecektir. U kesitli kanalın bir ucunda bordür döşenmiş olacak ve kanal beton üst kotu ile bordür üst kotu aynı olacaktır.
Torbalama Tesisleri yol girişi ile TCDD mevcut menfezine kadar olan yaklaşık 80 m. lik kısımda ekli projede görüldüğü üzere betonarme kapalı drenaj sistemi yapılacaktır. Mevcut menfez kotları ve eğimleri baz alınarak kapalı drenaj kanalı üzerinde asfalt kotuna kadar minimum 50 cm kalınlığında granülometrik dolgu oluşturulacak şekilde nivelmanla kazılar gerçekleştirilerek grobeton, düz kalıp, kalıp iskelesi, nervürlü betonarme demiri imalat ve montajları yapılacak ve C 20 standardında beton dökülecek ve uygun şekilde kürlenecektir. Beton dökülmeden önce İnşaat Başmühendisliği yetkililerince teslim alınmak kaydıyla prekast kapalı drenaj elemanları kullanılabilecektir. Bu durumda vinçle indirmek amacıyla uygun kanca bırakılarak düzgün grobeton üzerine indirilmesi ve ek yerlerinin rötresiz grout harcı ile doldurulması sağlanacaktır.
Yüklenici; işçi sağlığı, iş güvenliği, trafik emniyeti ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kurallarına uymak, önlemlerini almakla yükümlüdür.
Tanımlamalarda yer almayan imalatlar için; Karayolları/Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Poz Tarifleri ile İdari ve Genel Şartname hükümleri esas alınacaktır.
SAHADA BULUNDURULMASI GEREKEN EKİPMAN:


  1. En az bir adeti vibrasyonlu olmak koşuluyla statik ağırlığı 8-12 ton ve çizgisel baskı kuvveti minimum 50 kg/cm olan en az iki adet çelik tamburlu silindir.

  2. Ofset kazıkları arasında çekili teller ile serme yapabilecek ve kullanılacak kamyonların kapasitesine uygun olacak en az bir adet finişer.

  3. Reglaj yapmak üzere uygun bıçak boyutlarında en az bir adet greyder.

  4. MC30 bitümlü yapıştırıcı malzemenin uygulanması için ısıtmalı, püskürtmeli tankerli en az bir adet distribütör

  5. Düz, çelik sac kasalı, taşıma mesafesi ve serme sıklığı için uygun sayıda asfalt kamyonu

  6. Kazı, dolgu, yükleme yapabilmek amacıyla kullanılacak loder, beko-loder, dozer, riperli roder, tablalı kompaktör, el silindiri, el tokmağı, v.s. gibi işin durumu ve sırasında göre seçmeli olarak kullanılabilecek uygun sayı ve nitelikte iş makinesi ve alet.

YAKLAŞIK METRAJ CETVELİ
SIRA NO

YAPILACAK İŞİN ADI

ÖLÇÜ

MİKTAR

1

KAZI YAPILMASI1.715,00

2

BORDUR YAPILMASI

mt

1.652,00

3

B.A DEMİRİ ORTA

ton

3,50

4

B.A DEMİRİ KALIN

ton

0,75

5

B.A.BETONU C-20136,00

6

BRÜT KALIP271,62

7

DÜZ KALIP656,27

8

KALIP İSKELESİ65,81

9

ASFALT KAPLAMA YAPILMASI
(Asfalt kaplama ve zemin temeli dahil)

ton

4.080,00
Yüklə 75,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə