Tekirdağ İcra müDÜRLÜĞÜ’nden taşinmaz satiş İlaniYüklə 52,06 Kb.
tarix27.04.2018
ölçüsü52,06 Kb.
#49388

TEKİRDAĞ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2006/597 Talimat

Bir borçtan dolayı, Tekirdağ ili Merkez Kumbağ beldesinde kaain 137 parselde kayıtlı tuğla

fabrikası olarak kullanılan taşınmazın cebri icra yoluyla satılarak paraya çevrilmesine karar

verilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Satışa konu Tekirdağ ili Merkez Kumbağ beldesi (köyü)

sınırları içerisinde tapunun Tahta Köprü mevkiinde 4 pafta 137 parsel nosunda kayıtlı 26.650 m2

yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerindeki borçlulara ait tuğla fabrikasına (Desen Tuğla

fabrikası) ait tesis ve yapılardır.

1-İNŞAAT İŞLERİ DEĞERİ:

A- İDARE BİNASI: Tek katlı yığma kagir tarzında inşaa edilmiştir, yer döşemeleri seramik

doğramalar ahşap, üzeri çatı ve kiremit örtülü olup, brüt yüzölçümü 150 m2 dir. Yıpranma payı

% 40 mertebesindedir. DEĞERİ: 150 m2*448TL/m2*0,60*1,10=44.352TL

B- ESKİ İDARE BİNASI: İki katlı yığma kagir tarzında inşaa edilmiş, işçi koğuşu olarak

kullanılmakta, üzeri ahşap çatılı ve kiremit örtülüdür, zemindeki oturumu 400 m2 olup, brüt

yüzölçümü 800 m2 dir. Yıpranma payı % 50 mertebesindedir. DEĞERİ: 800rfı2*448TL

/m20,50*1,10=197.120TL

C- İŞÇİ KOĞUŞU VE ATÖLYE BİNASI: İki katlı betonarme karkas tarzında inşaa edilmiştir. Kısmi

olarak zemin katı atölye olarak kullanılmaktadır. Üzeri çatılı ve kiremit örtülü olup, toplam inşaat

alanı 1.200 m2 dir. Yıpranma payı % 55 mertebesindedir. DEĞERİ: 1.200 m2*276TL

/m2*0,45*1,10=163.944 TL

D- ANA FABRİKA BİNASI: Tek katıl yığma tuğla betonarme karkas ve Çelik yapı elemanlarından

inşaa edilmiş bir yapı olup, üzeri çelik makaslı ve atermit örtülüdür. Toplam kapalı alanı brüt

10.000m2 tdir. içerisinde fırın ve kurutma üniteleri yer almaktadır. Yapı yüksekliği 6 mt dir.

Yıpranma payı % 65 mertebesindedir. DEĞERİ: 10.000m2*276TL/m2*0,35*1,10=1.062.600TL dir.

İNŞAAT İŞLERİ DEĞERİ:

A-İdare binası değeri: 44.352 TL

B- Eski İdare binasının değeri: 197.120 TL,

C- İşçi Koğuşu ve atölye binası: 163.944 TL

D- Ana Fabrika Binasının Değeri: 1.062,600 TL

TOPLAM: 1.468.016 TL dir.

2- ARSA DEĞERİ Yeni imar planındaki taşınmazın yaklaşık % 40'ı ayrık nizam, üç katıl konut
alanında kalmakta olup, geriye kalan % 60'lık kısmı ise Pazaryeri, küçük sanayi alanı, yeşil alan,
park ve imar yolları olarak planlanmıştır. Taşınmazın imar durumu da dikkate alınarak yapılan
piyasa araştırmasına göre 1 m2 arsa değeri 70 TL/m2 dir.

Buna göre; ARSA DEĞERİ: 26.650m2*70 TL/m2=1,865.500TL dir.ADEDİ

TUTARI

1

8.000 TL

1.

12.000 TL

1

5.000 TL

2

200.000 TL

1

6.000 TL

1

5.000 TL

1

7.000 TL

1

15.000 TL
258.000 TL
103.200 TL
154.800 TL

3- MAKİNAVE MEKANİK AKSAM DEĞERİ:
SIRA MAKİNA CİNSİ

 1. Toprak Öğütücü (Üçyıldız marka)

 2. Vakum Press (flandle marka)

 3. 100*60 Ezici vals 2 ad. (72.7 HP (Üç yıldız marka)

 1. Otom 0.360 atik kiremit presi (sync) 3000.3600 atik kiremit presi(sync) 3000.3600atik kiremit presi (sync) otomatik vericili elektrik kontol sistemi ile birlikte komple

 1. 75 Mt Lastik transport

 2. Vakum Ekstruder (Henele marka)

 3. 80 mt. Lastik Transport bant

8 ' Vals (toprak kırıcı)

TOPLAM


% 40 Amortisman payı (-)
TOPLAM
FIRIN SİSTEMLERİ: ■", '

90.000 TL

70.000 TL

160.000 TL 64.000 TL 96.000 TL

TUTARI 35.000 TL 15.000 TL
 1. 126.000 Ad/saat kiremit Kurutma fırını, buhar kazanı ve tesisatı komple

 2. Tünel pişirme fırını 42 arabalık(beheri) 300 ad. Tuğla kapasiteli yakıcılı Hidrolik itici sistemi ile komple. TOPLAM

% 40 Amortisman payı (-)

ADEDİ 1 1

TOPLAM ELEKTRİK GRUPLARI: SIRA MAKİNA CİNSİ

 1. Direk Trafosu, alçak, yüksek girilim-Tesisleriyle birlikte komple

 2. Montaj halinde 1 grup elektrik tesisatı


50.000 TL 20.000 TL 30.000 TL

154.800 TL 96.000 TL

30.000 TL 280.800 TL


TOPLAM

% 40 Amortisman payı (-) TOPLAM TESİSAT İŞLERİ İCMALİ:

Makine ve mekanik aksam değeri Fırın Sistemleri • Elektrik Grupları TOPLAM

Sonuç olarak; borçlu Desen Tuğla Blok tuğla Kiremit asmolen sanayi tic. A.Ş ye ait Tekirdağ


merkez Kumbağ köyünde bulunan tuğla fabrikasına ait değerlendirmeler sonucnda toplam değeri;
1-İNŞAAT DEĞERİ 1.468.016 TL

2-ARSA DEĞERİ 1.865.500 TL

3- MAKİNA MEK.DEĞERİ 280.800 TL

TOPLAM 3.614.316 TL

(YALNIZ: Üç milyon altı yüzondört bin üç yüz onaltı lira) değer takdir edilmiştir. TAŞINMAZIN İMAR DURUMLl: Tekirdağili Merkez ilçesi Kumbağ Beldesinde kayıtlı 137 nolu parselin bir kısmı küçük sanayi alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı Pazar yerinde, bir kısmı konut alanında kalmakta olup, ayrık nizam 3 (üç) kat, 0.30/0.90 imarlıdır. . TAŞINMAZIN DEĞERİ: Tekirdağ ili Merkez Kumbağ beldesi (köyü) tapunun Tahta köprü mevkii 4 pafta 137 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz ve bu taşınmaz üzerindeki borçluya ait tuğla fabrikasına ait tesis ve yapılar için toplamda 3.614.316.-TL (YALNIZ: Üç milyon altı yüzondört bin üç yüz onaltı lira) değer takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI <1 - Taşınmazın 1. açık arttırması Tekirdağ ili Merkez Kumbağ beldesi 137 parsel sayılı taşınmazın 05.03.2012 günü 11.00-11.10 saatleri arasında Tekirdağ 1. İcra Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu arttırmada taşınmaza takdir edilen değerin % 60'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar varsa alacakları toplamını, ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla, taşınmazın 2. açık arttırması 15.03.2012 günü 11.00-11.10 saatleri arasında Tekirdağ 1. İcra Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu açık arttırmada satışı isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamını, satış ve paylaştırma masrafları ile takdir edilen değerin % 40'ını geçmesi şartıyla ençok artırana ihale olunur.

 1. Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit TL olarak pey akçesi yada bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. Katma değer vergisi, ihale damga pulu, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borçları ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları, satış bedelinden ödenir.

 2. ipotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itiaren 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

 3. Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK. 130 ncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

 4. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı kaldırılarak İİK. 133 ncü madresine göre kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu arttırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu arttırmada teklifin İİK. 129 ncu maddedeki hükümleri uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın İcra Müdürlüğünce tahsil olunur.

 5. İİK. 127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı.tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

7-Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir. %

8- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,


başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası yazılı dosya ile Müdürlüğümüze başvurmaları
ilan olunur. 28.12.2011 , B-4707

(www.bik.gov.tr)
Yüklə 52,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin