Təsdiq edilmişdir Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və ondan istifadə vəziyyəti haqqında illik xüsusi hesabat formasıYüklə 183,94 Kb.
tarix17.06.2018
ölçüsü183,94 Kb.
#53927

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2008-ci il 23 aprel

tarixli 98 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir
Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və ondan istifadə vəziyyəti haqqında illik xüsusi hesabat forması


Alınmış ilkin məlumatların məxfi saxlanılmasına zəmanət verilir

Hesabat təqdim edən müəssisənin (dövlət orqanının) adı Dövlət müəssisələri və

_____________________________________________ dövlət orqanları tərəfin-

dən hər il aprelin 1-dək

Rəhbərinin adı, soyadı, atasının adı_________________ əvvəlki hesabat ili üçün

Azərbaycan Respubli-

_____________________________________________ kasının Əmlak Məsələri

Dövlət Komitəsinə

Tabe olduğu yuxarı idarəetmə orqanının adı__________ təqdim edilməlidir.

_____________________________________________

Hüquqi ünvanı, dövlət orqanının yerləşdiyi yer_______

_____________________________________________

_____________________________________________

Əsas və qeyri-əsas fəaliyyət növü və istiqamətləri_____

_____________________________________________

Hüquqi şəxs statuslu struktur bölmələrinin, filial və

nümayəndəliklərinin adı və ünvanı_________________

_____________________________________________ _____________________________________________

Dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi (Əsasnaməsinin təsdiq

edildiyi tarix)__________________________________

Telefon və faks nömrəsi__________________________

E-mail və İnternet səhifəsinin adı___________________

Dövlət əmlakının Registrində müəssisənin (dövlət orqanının) qeydiyyat nömrəsi

Müəssisənin identifi-kasiya (statistika) kodu

VÖEN1 yanvar 20______ il tarixinə


I bölmə

əssisənin maliyyə göstəriciləri haqqında məlumat
1. Hesabat ilində əldə olunan mənfəətin

(zərərin) həcmi (001)___________________min manat

2. Müəssisənin sərəncamında qalan

mənfəətin həcmi (002)___________________min manat


3. Müəssisənin əsas fəaliyyət növü üzrə

hesabat ilində istehsal etdiyi məhsulların

(işlərin, xidmətlərin) həcmi

______________________ (003) ___________________________hsulun (iş və xidmətin) adı (dəyər ifadəsində)

_______________________________ (004) ___________________________

_______________________________ (005) ___________________________
4. Hesabat ilində müəssisənin ümumi

gəliri (ƏDV-siz) (006)___________________min manato cümlədən:

4.1. məhsulların (iş və xidmətlərin)

satışından gəlir (007)___________________min manat

4.2. torpaq, tikili və avadanlıqların təqdim

edilməsindən gəlir (008)___________________min manat

4.3. torpaq, tikili və avadanlıqların

silinməsindən gəlir (zərər) (009) __________________ min manat

4.4. daşınar və daşınmaz əmlakın icarəyə

verilməsindən gəlir (010)___________________min manat
4.5. digər hüquqi şəxslərin nizamnamə

kapitalında iştirak payına görə

alınmış gəlirin (dividendin) həcmi (011)___________________min manat
5. Xərclərin həcmi (012)___________________min manat

6. Torpaq, tikili və avadanlıqların qiymətdən

düşməsindən əmələgələn zərərlər (013) __________________ min manat
II bölmə

Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması üçün zəruri hesab edilən

aktiv və öhdəliklər barədə məlumat

(min manat)Göstəricilərin adı

Sətrin

kodu


Hesabat ilinin əvvəlinə

Hesabat ilində mədaxil olunub

Hesabat ilində məxaric olunub

Hesabat ilinin sonuna

A

B

1

2

3

4

Aktivlər

014

o cümlədən:
torpaq, tikili və avadanlıqlar

015

qeyri-maddi aktivlər:

016

geoloji kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər

017


quraşdırılası avadanlıqlar (anbarda olan avadanlıqlar)

018


başa çatdırılmamış kapital qoyuluşları

023

istehsal ehtiyatları

024

maliyyə qoyuluşları

019

debitor borcları

020

təsisçilərlə hesablaşmalar

021

bioloji aktivlər

022

investisiya mülkiyyəti

023

digər aktivlər

024

Öhdəliklər

025

o cümlədən:
bank kreditləri

026

büdcəyə olan borclar

027

DSMF-yə olan borclar

028

əməkhaqqı üzrə borclar

029

təsisçilərlə hesablaşmalar

030

digər öhdəliklər

031


IV bölmə
Daşınmaz əmlakın mövcudluğu, daşınar və daşınmaz əmlakdan

istifadə vəziyyəti haqqında məlumat
1. Müəssisənin balansında və ya istifadəsində olan qeyri-yaşayış sahəsi:
1.1. inzibati binaların və qeyri-yaşayış

sahələrinin ölçüsü (070)______________________ kv.m

o cümlədən, faydalı sahə (071)______________________kv.m

1.2. istehsal təyinatlı

sahələrin ölçüsü (072)______________________ kv.m

2. Müəssisənin istifadəsində olan torpaq sahəsi:

2.1. ümumi torpaq sahəsi (073)______________________ kv.m

ondan:


2.2. tikililərin altındakı torpaq sahəsi (074)______________________ kv.m

2.3. sərbəst torpaq sahəsi (075)______________________ kv.m


3. İl ərzində bağlanılmış icarə

müqavilələrinin sayı (076) ____________ədəd

o cümlədən:

daşınmaz əmlak üzrə (077) ____________ədəd

daşınar əmlak üzrə (078) ____________ədəd

lizinq yolu ilə verilmiş

əmlak üzrə (079) ____________ ədəd

4. İcarəyə verilmiş daşınar və daşınmaz əmlakın icarə haqqı barədə məlumatGöstəri-cilərin adı


Ölçü vahidi

İcarəyə verilib


İcarə haqqı (manat)Sətrin kodu

cəmi

hesabat ilində bağlanılmış müqavilələr üzrə məbləğ (manatla)

ilin əvvəlinə ödənilmə-miş

icarə haqqı borclarıhesablanıb

daxil olub

ilin sonuna ödənilməmiş icarə haqqı borcları
cəmi

Ödəniş müddəti keçmiş

cəmi

ödəniş müddəti keçmiş

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

Daşınmaz əmlak

080

kv.m

Daşınar əmlak

081

ədəd

o cümlədən:

maşınlar, avadanlıq-lar və

hesablama texnikası


082

ədəd

nəqliyyat vasitələri

083

ədəd


digər daşınar əmlak

084

ədədV bölmə
Borc vəsaitlərinin hərəkəti, əsas vəsaitlərin və torpaq sahəsinin girov qoyulması (ipotekası) haqqında məlumat
1. Borc vəsaitlərinin hərəkəti

(min manat)


Göstəricilərin adıSətrin kodu

İlin əvvəlinə qalıq

Hesabat ili ərzində alınmışdır

Hesabat ili ərzində ödənilmişdir

İlin sonuna qalıq

A

B

1

2

3

4

1. Uzunmüddətli bank kreditləri

085

o cümlədən, vaxtı ötmüş bank kreditləri

086


2. Uzunmüddətli borclar

087

o cümlədən, vaxtı ötmüş borclar

088


3. Qısamüddətli bank kreditləri


089

o cümlədən, vaxtı ötmüş bank kreditləri

090


4. İşçilər üçün bank kreditləri

091

o cümlədən, vaxtı ötmüş kreditlər

092


5. Qısamüddətli borclar

093


o cümlədən, vaxtı ötmüş borclar

094
2. İl ərzində bağlanılmış girov (ipoteka)

müqavilələrinin sayı (095)_________________________

o cümlədən:

əsas vəsaitlər üzrə (096) _________________________

torpaq sahəsi üzrə (097) _________________________

3. Zəmanətlər barədə məlumatlar:

3.1. müəssisə tərəfindən verilmiş

zəmanət məktublarının sayı (098)______________________


    1. ipotekaya görə zəmanət məktubları verənlərin adı

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

VI bölmə
əssisənin yerləşdiyi torpaq sahələrində tikinti, quraşdırma

və yenidənqurma işlərinin aparılması barədə məlumatlar


  1. Hesabat ilində tikintisi, quraşdırılması

və yenidən qurulması aparılmış obyektlərin:

sayı (099)______________ ədəd

həmin obyektlərin əhatə

etdiyi torpaq sahəsi (100)______________ kv.m

yerinə yetirilmiş

işlərin həcmi (101)______________ min manat


2. Müəssisənin istifadəsində olan torpaq sahələrindən başqa şəxslərə verilmiş torpaq sahəsi, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən müvafiq razılıq olmadan istifadə edilən torpaq sahələri haqqında məlumat ______________________________________________________________

(hüquqi və fiziki şəxslərin adı, faktiki istifadə etdiyi torpaq sahəsinin ölçüsü göstərilməklə)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________VII bölmə
əssisənin iştirakı ilə yaradılmış birgə (müştərək) müəssisələr barədə məlumatSıra №-si

Birgə müəssisənin tam adı,

poçt kodu, ünvanı və telefonuDövlət qeydiyyatının tarixi

və nömrəsiFəaliyyət növü

Birgə müəssisənin nizamnamə fondunun həcmi

Nizamnamə fondunda

müəssisənin payı (faizlə)Nizamnamə fondunda müəssisənin payı

Hesabat ilində birgə müəssisə üzrə əldə edilən xalis mənfəət

(min manat)Müəssisənin birgə müəssisədə iştirak payına görə dividendin

məbləği


(min ma-nat)

(ABŞ dolla-rı)
(min manat)

(ABŞ dolları)
hesab-lan- mışdır

ödənil-mişdirVIII bölmə
Hesablanmış və ödənilmiş dividendlər barədə məlumat

(min manat)Hesabat dövrünün əvvəlinə ödənilməmiş dividendlərin məbləği

Hesabat dövrü ərzində hesablanmış dividendlərin məbləği

Hesabat dövrü ərzində ödənilmiş dividendlərin məbləği

Hesabat dövrünün sonuna ödənilməmiş dividendlərin məbləği


IX bölmə
İşçilər və əməkhaqqı barədə məlumat

1. İşçilərin sayı :

1.1. ilin əvvəlinə (110)________________ nəfər


    1. ilin sonuna (111)________________ nəfər

2. əməkhaqqı fondu (112)________________ min manat

X bölmə
İnvestisiya qoyuluşları haqqında məlumat
1. Hesabat ilində ümumi

investisiyaların həcmi (113)__________________ min manat

o cümlədən

1.1. müəssisənin öz

imkanları hesabına (114)__________________min manat

1.2. məqsədli dövlət investisiyaları

və maliyyə yardımı hesabına (115)__________________min manat

1.3. bank kreditləri hesabına (116)__________________min manat


1.4. digər mənbələr hesabına (117)__________________min manat

2. İnvestisiya qoyuluşlarının istiqamətləri:

2.1. istehsalın yenidən qurulması, rekonstruksiya

və təmir-tikinti məqsədləri üçün (118)_________________ min manat

2.2. texnologiyaların və avadanlıqların

alınması üçün (119)_________________ min manat


2.3. dövriyyə vəsaitlərinin artırılmasına (120)_______________min manat

2.4. kadr hazırlığına, idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə

və məsləhət xidmətlərinə (121)_______________ min manat

3. İnvestisiya qoyuluşlarının icra müddətləri :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Müəssisənin (dövlət orqanının)

rəhbəri _______ __________________

(imzası) ( adı, soyadı, atasının adı)

Baş mühasib _______ __________________(imzası) ( adı, soyadı, atasının adı)
M.Y.
Kataloq: LDB -> LegalDB.nsf
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Elektron xidmət növlərinin Sİyahisi
LegalDB.nsf -> İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Ali baza təhsili istiqamətləri və ixtisaslarının s I yahis I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I f a t I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə bəzi ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I fati bakalavriat səviyyəsi üzrə

Yüklə 183,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə