##Təsdiq edirəm: ## Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və tarixin ##tədrisi metodikası kafedrasının müdiri


Verilmiş standartın bilik və fəaliyyət növünü müəyyənləşdirinYüklə 1,11 Mb.
səhifə5/10
tarix09.02.2020
ölçüsü1,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

17. Verilmiş standartın bilik və fəaliyyət növünü müəyyənləşdirin.

1.1. 3. Kiçikhəcmli tarixi hekayə qurur.

1 - deklarativ

2 - prosedural

3 - kontekstual

4 - psixomotor

5 - emosional

6 - idraki

A) 3, 4

B) 1, 6

C) 3, 6

D) 1, 4

E) 1, 3

18. Təfəkkürün inkişaf etməsini göstərən ifadələri müəyyən edinvə sxeme uyğun olaraq sıralayın

1 - Məntiqi

2 - Tənqidi

3 - Yaradıcı

a - Əhəmiyyətin rolunu qiymətləndir

b - Oxşarlıqları və fərqləri tap

c - Proqnoz ver, müqayisə et və analoqu tap.

A) 1b, 2a, 3c

B) 1a, 2b, 3c

C) 1c, 2b, 3a

D) 1b, 2c, 3a

E) 3a, 1c, 2b##num= 7// level= 1// sumtest= 27// name= Təlim strategiyaları.Tarix təlimin təşkilinə verilən tələblər və Tarix dərslərinin müasir təsnifatı //

1. Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır?

A) Fənnin məqsədləri

B) Təlimin forma və üsulları

C) Fəaliyyətin stimullaşdırılması

D) Valideynin arzusu

E) Şagirdlərin idrak fəallığı2. Təlim strategiyalarına aid olmayanı göstərin:

A) Dəstəkləyici mühütin yaradılması

B) Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən tələblərin təsviri

C) Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələr

D) Planlaşdırmaya dair nümunələr

E) Sinifdənkənar tədbirlərin təşkil edilməsi.3. Aşağıdakılardan biri təlimin təşkilinə verilən tələblərə aid deyil.

A) Pedaqoji prosesin tamlığı.

B) Yekun qiymətləndirmənin aparılması.

C) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması.

D) Fəaliyyətin stimullaşdırılması.

E) Şagirdyönümlülük .4. Təlim strategiyaların mahiyyətini nə təşkil edir?

A) Təlim və tədris üsulları

B) Yalnız forma və üsullar

C) Forma, üsul, vasitə və yanaşmalar

D) Məzmun, və iş forması

E) Təlimin təşkilinə verilən tələblər5. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?

A) Təlim məqsədləri kompleks (öyrədici (təhsil) , inkişafetdirici, tərbiyəedici) şəkildə həyata kecirilir, real nəticələrlə yekunlaşan muəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir.

B) Pedaqoji proses munasib maddi - texniki baza əsasında və sağlam mənəvi – psixoloji mühitdə təşkil edilir.

C) Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad vəqabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.

D) Pedaqoji prosesin səmərəli və effektiv qurulması

E) Pedaqoji proses şagirdləri potensial imkanlarının inkişafına yönəldir6. Bütun şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A) Pedaqoji prosesin tamlığı

B) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

C) Təlimdə dəstəkləyici muhitin yaradılması

D) Şagirdyönümlülük

E) Fəaliyyətin stimullaşdırılması7. Təlim strategiyalarina aid olanları seçin.

1 – Formalar

2 – Dərslik

3 – Üsullar

4 – Təhsilverənlər

5 – Vasitələr

6 – Təhsilalanlar

7 – Yanaşmalar

8 – Tədris vahidləri

A) 3, 4, 6, 8

B) 2, 4, 6, 8

C) 1, 2, 4. 6

D) 1, 3, 5, 7

E) 2, 4, 6, 78. Təlim strategiyaları hansı məsələləri əhatə edir?

1 – Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

2 – Qiymətləndirmə növləri

3 – Təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar

4 – Təlimin nəticələri

5 – Məzmun standartları

6 – Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

A) 1, 4, 5

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 6

E) 2, 4, 69. Tarix kursunda qarşıya qoyulan didaktik məqsəddən və təlim materialının

məzmunundan asılı olaraq dərsin tipləri hansılardır? Düzgün cavabları seçin.

1 – Yeni bilik və bacarıqların mənimsənilməsi

2 – Biliklərin təkrar edilməsi

3 – Məsələ həlli dərsi

4 – Nəzəri biliklərin və bacarıqların təkmilləşdirilməsi və tətbiqi

5 – Biliklərin ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi

6 – Müəllimin əlavə materiallardan istifadə etməklə yeni biliklər verməsi

7 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və hesaba alınması

8 – Kombinə edilmiş dərslər

9 – Laboratoriya məşğələsi

10 – Tədqiqat xarakterli dərs

A) 1, 2, 5, 7, 9

B) 2, 3, 6, 9, 10

C) 3, 5, 7, 8, 10

D) 1, 4, 5, 7, 8

E) 3, 4, 6, 8, 1010. Müasir dərs tipləri hansılardır?

1 - Yeni biliklərin və bacarıqların mənimsənilməsi dərsləri

2 - Nəzəri biliklərin və bacarıqların təkmilləşdirilməsi və tətbiqi dərsləri

3 - Mühazirə dərsləri

4 - Biliklərin ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi dərsləri

5 - Praktiki məşğələ dərsləri

6 - Ekskursiya dərsləri

7 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və hesaba alınması dərsləri

8 - Biliklərin təkrarlanması dərsləri

9 - Qarışıq (mürəkkəb) və ya kombinə edilmiş dərslərA) 2, 3, 5, 6, 8

B) 1, 3, 5

C) 4, 5, 6, 7

D) 1, 2, 4, 7, 9

E) 1, 5, 6, 7, 9


11. Müasir dövrdə Tarixin tədrisi və təlimi zamanı hansı prinsiplərə əməl

olunmalıdır? Düzgün cavabları seçin.

1 – Şagirdlərə azad təlim imkanı verilməlidir

2 – Müəllim daima öz elmi - metodiki səviyyəsini artırmağa çalışmalıdır

3 – Şagirdlərə maksimum bilik verilməlidir

4 – Təlim prosesi motivasiyayaradıcı olmalıdır

5 – Şagirdlərin maddi vəziyyəti nəzərə alınmalıdır

6 – Dəstəkləyici təlim mühiti yaradılmalıdır

7 – Təlim prosesi şagirdyönümlü olmalıdır

8 – Təlim prosesi müəllimyönümlü olmalıdır

9 – Təlim və tədris inkişafetdirici olmalıdır

10 – Təlim və tədris stimullaşdırıcı olmalıdır


A) 1, 4, 5, 8, 10

B) 2, 3, 5, 8, 10

C) 1, 4, 6, 7, 9

D) 7, 2, 3, 8

E) 6, 3, 5, 2

12. Pedaqoji texnologiyaların növlərini seçin


1 – Elmi texnologiya

2 – Təlim texnologiyası

3 – Mikrotexnologiya

4 – İnkişaf texnologiyası

5 – Prosessual texnologiya

6 – Tərbiyə texnologiyası

7 – Təsviri texnologiya

8 – Diaqnostika texnologiyası
A) 2, 3, 5, 6

B) 1, 3, 5, 7

C) 3, 5, 6, 8

D) 2, 4, 6, 8

E) 1, 2, 3, 4

13. Şəxsiyyətyönümlü təlim texnologiyalarını seçin.


1 – Problemli şərh üsulu ilə təlim

2 – Əməkdaşlıqla təlim

3 – Tədqiqatçılıq üsulu ilə təlim

4 – Müxtəlif səviyyələrin təlimi

5 – Modullarla təlim

6 – Evristik təlim

7 – Biliklərin tam mənimsənilməsi

8 – Yaradıcılıq

9 – Lahiyələr metodu

10 – İnkişafetdirici

A) 7, 9, 1, 3, 6

B) 1, 3, 6, 8, 9

C) 2, 4, 5, 7, 9

D) 5, 6, 8, 9

E) 3, 6, 8

14. Pedaqoji texnologiyaların prinsiplərini seçin


1 – Müvafiqlik prinsipi

2 – İnkişafetdirici təlim prinsipi

3 – Humanitarlaşdırma prinsipi

4 – Maksimum bilik əldəetmə prinsipi

5 – Optimal psixi gərginlik prinsipi

6 – Bütün şagirdlərlə əks - əlaqə prinsipi

7 – Müəllimin liderlik prinsipi

8 – Təlimdə yaxın inkişaf zonasın yönəltmə prinsipi

10 – Müntəzəm olaraq təkraretmə prinsipiA) 1, 5, 4, 7, 9

B) 1, 3, 4, 7, 9

C) 2, 4, 5, 7, 9

D) 2, 5, 6, 8, 10

E) 1, 2, 4, 7, 8

15. Təhsilə aid olan ifadələrin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Təhsil nəticədir

2 – Təhsil dəyərdir

3 – Təhsil prosesdirA) 1, 2, 3

B) 2, 3, 1

C) 1, 3, 2

D) 3, 2, 1

E) 2, 1, 3

16. Tarix təliminin təşkilinə verilən tələbləri ardıcıllıqla düzün.

1 – Dəstəkləyici təlim mühitinin yaradılması

2 – Pedaqoji prosesin tamlığı

3 – Şagirdyönümlülük

4 – Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

5 – İnkişafyönümlülük

6– Fəaliyyətin stimullaşdırılması

A) 6, 1, 3, 5, 2, 4

B) 1, 6, 5, 3, 4, 2

C) 3, 5, 4, 6, 2, 1

D) 2, 4, 3, 5, 6, 1

E) 4, 3, 2, 1, 6, 517. Pedaqoji texnologiyaların növlərini məntiqi ardıcıllıqla düzün.

1 – Diaqnostika texnologiyası

2 – İnkişaf texnologiyası

3 – Təlim texnologiyası

4 – Tərbiyə texnologiyası

A) 3, 1, 2, 4

B) 1, 2, 4, 3

C) 4, 2, 3, 1

D) 2, 1, 4, 3

E) 3, 4, 2, 118. Fəal dərsin planında ardıcıllığı müəyyən edin

1 – Tədqiqat sualını müəyyənləşdirmək

2 – Dərsin məqsədlərini müəyyən emək

3 – Mövzunu müəyyənləşdirmək

4 – Dərsin motivasiyasını işləyib hazırlaşdırmaq

5 – Standartları konkretləşdirmək

6 – Aparılacaq tədqiqatın mərhələlərini planlaşdırmaq

7 – Dərs üçün lazım olan resusları müəyyən etmək

8 – Dərsin hər bir mərhələsi üçün sərf olunacaq vaxtı müəyyənləşdirmək

9 – İdeyaları və alınacaq nəticələri qısaca ifadə etmək

10 – Müzakirə üçün suallar hazırlamaq

11 – Qiymətləndirmə standartlarına əsasən vasitələr hazırlamaq

A) 3, 5, 2, 4, 1, 6, 10, 9, 8, 11, 7

B) 4, 6, 8, 2, 1, 9, 5, 7, 11, 10, 3

C) 6, 10, 1, 9, 4, 8, 2, 11, 5, 7, 3

D) 3, 5, 7, 2, 1, 8, 4, 11, 10, 6, 9

E) 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 11

19. Fəal dərsin mərhələlərini ardıcıllıqla düzün

1 – Motivasiya, problemin qoyuluşu

2 – İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili

3 – Tədqiqatın aparılması

4 – İnformasiya mübadiləsi

5 - Qiymətlləndirmə və refleksiya

6 - Yaradıcı tətbiqetmə

7 – Nəticə və ümumiləşdirmə

A) 6, 7, 2, 4, 3, 5, 1

B) 5, 1, 6, 3, 2, 4, 7

C) 1, 3, 4, 2, 7, 6, 5

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

E) 2, 4, 6, 3, 5, 7, 1

20. Fəal dərsin planında nəzərdə tutulanları ardıcıllıqla düzün

1 – Müzakirə üçün suallar hazırlamaq

2 – Mövzunu müəyyənləşdirmək

3 – Dərsin məqsədini müəyyən etmək

4 – Tədqiqat sualını müəyyənləşdirmək

5 – Dərsin motivasiyasını işləyib hazırlamaq

6 – Standartı konkretləşdirmək

7 – İdeyaları və alınacaq nəticələri qısaca ifadə etmək

8 – Aparılacaq tədqiqatın mərhələlərini müəyyənləşdirmək

9 – Dərsin hər bir mərhələsinə sərf olunacaq vaxtı müəyyənləşdirmək

10 – Dərs üçün lazım olan resusları (təchizatı) müəyyən etmək

11 – Qiymətləndirmə standartlarına əsasən vasitələr hazırlamaq

A) 2, 10, 6, 11, 3, 7, 5, 1, 4, 8, 9

B) 2, 6, 3, 5, 4, 8, 1, 7, 9, 11, 10

C) 10, 11, 7, 1, 8, 4, 5, 9, 2, 6, 3

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

E) 8, 1, 7, 3, 5, 9, 2, 6, 11, 10, 4

21. Müasir dərsin tipləri ilə onlara aid olan fəaliyyət növləri arasında uyğunluğu

müəyyən edin

I – Yeni materialn öyrədilməsi

II – Bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi

III – Bilik və bacarıqların ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi

IV – Bilik bacarıq və vərdişlərin səviyəsinin qiymətlədirilməsi

1 - dialoji şərh

2 - praktiki işlər, seminar dərsi, ekskursiya

3 - nəzəri və praktiki xarakterli müstəqil işlər

4 - şifahi və yazılı sorğu

5 - məsələ və çalışmalar

6 - öyrənilənlərin təkrarı və dərinləşdirilməsi

7 - yoxlama yazı işi

8 - müsahibə

9 - müstəqil işlər, laboratoriya təcrübələri

A) I - 2, 9; II - 1, 3; III - 4, 7; IV - 3, 8

B) I - 4, 7; II - 5, 6; III - 1, 8; IV - 2, 9

C) I - 1, 3, 8; II - 2, 9; III - 5, 6; IV - 4, 7

D) I - 5, 7; II - 1, 4; III - 8, 9; IV - 2, 3

E) I - 2, 3; II - 1, 8, 9; III - 4, 7; IV - 5, 6

22. Təlim məqsədləri ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – Müəllimin fəaliyyətinin xarakteri üzrə

II – İdrak sahəsində əldə olunan nəticələrin səviyyəsi üzrə

III – İdrak proseslərinin səviyyəsi üzrə

1 – öyrədici

2 – hafizə

3 – bilmə

4 – inkişafetdirici

5 – anlama

6 – təfəkkürün müxtəlif növləri

7 – tətbiq

8 – tərbiyəedici

9 – analiz

10 – qiymətləndirmə

11 – sintez

A) I - 1, 2, 4, 6; II - 7, 10, 11; III - 3, 5, 7, 8

B) I - 2, 6; II - 1, 4, 8; III - 3, 5, 7, 9, 10, 11

C) I - 3, 5, 7, 8; II - 1, 2, 4, 6; III - 9, 10, 11

D) I - 2, 3, 5, 6; II - 1, 4, 8, 10; III - 7, 10, 11

E) I - 1, 4, 8; II - 3, 5, 7, 9, 10, 11; III - 2, 623. Fəal/interaktiv təlim və ənənəvi təlimə aid olanlar hansılardır? Uyğunluğu

müəyyən edin

I – Fəal/interaktiv təlimin xüsusiyyətləri

II – Ənənəvi təlimin xüsusiyyətləri

1 – hafizəyə əsaslanma

2 – məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürə əsaslanma

3 – dialoji təlim

4 – monoloji təlim

5 – tədrisdə avtoriter üslüb (müəllim “reproduktiv”)

6 – tədrisin forma və metodlarının çevikliyi , bilik mənbələrinin müxtəlifliyi

7 – demokratik tədris üslubu ( müəllim “bələdçi”)

8 – tədrisin forma və metodlarının sərtliyi, müəllim və dərsliyin biliyin əsas mənbə

olması


9– biliklərin təklif olunan model üzrə tətbiqi

10 – biliklərin yeni şəraitdə yaradıcı tətbiqi

A) I - 2, 3, 6, 7, 10; II - 1, 4, 5, 8, 9

B) I - 2, 3, 5, 8, 9; II - 1, 4, 6, 7

C) I - 1, 4, 5, 8, 9; II - 2, 3, 6, 7, 10

D) I - 4, 5, 8, 9; II - 3, 7, 6, 10

E) I - 1, 4, 5, 6; II - 2, 3, 7, 9

24. Müasir dövrdə Tarix dərslərinin effektli keçilməsi üçün vacib olan şərtlər və

onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – Sosial - pedaqoji şərtlər

II– Psixoloji - didaktik şərtlər

1 – ixtisasını, ən mühüm pedaqoji və psixoloji qaydaları bilən səriştəli, yaradıcı

müəllimin olması

2 – konkret təlim mərhələsində şagirdlərin müvafiq bilik və bacarıqlarının olması

3 – oxumağa və öyrənməyə həvəsi olan şagird kollektivinin olması

4 – qüsursuz dərsliyin, Tarix laboratoriyalarının olması

5 – təlim - tərbiyə prosesinin təşkilində didaktik prinsip və qaydaların gözlənilməsi

6– müəllim və şagirdlər arasında əlverişli ünsiyyət mühitinin olması

7 – dərsdə fəal təlimin metodlarının tədbiqi

8 – təlim almaq üçün şagirdlərdə formalaşmış motivasiyanın olması

A) I - 4, 5, 7, 8; II - 1, 2, 3, 4

B) I - 2, 5, 7, 8; II - 1, 3, 4, 6

C) I - 3, 5, 7, 8; II - 1, 2, 4, 6

D) I - 2, 4, 5, 6; II - 1, 3, 7, 8

E) I - 1, 3, 4, 6; II - 2, 5, 7, 8

25. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Təlimin təşkili prinsipləri

II – Pedaqoyi texnologiyaların prinsipləri

1 - tərbiyəedici

2 - şagiryönümlülük

3 - bütün şagirdlərlə əks - əlaqə

4 - dəstəkləyişi təlim mühitinin yaradılması

5 - müntəzəm olaraq təkraretmə

6 - fəaliyyətin stimullaşdırılması

7 - təlimdə yaxın inkişaf zonasına yönəltmə

8 - bərabər imkanların yaradılması

A) I - 2, 4, 6, 8; II - 1, 3, 5, 7

B) I - 1, 3, 5, 7; II - 2, 4, 6, 8

C) I - 2, 3, 5, 7; II - 1, 4, 6, 8

D) I - 5, 6, 7, 8; II - 1, 2, 3, 4

E) I - 3, 5, 6, 8; II - 1, 2, 4, 726. Texnoloji yanaşmanın strukturuna aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən

edin.

I – Şaquli

II– Üfiqi

1 - elmi - nəzəri texnologiya

2 - formal - təsviri texnologiya

3 - metatexnologiya

4 - prosessual - aktiv

5 - mezatexnologiya

6 - elmi - ptaktiki texnologiya

7 - makrotexnologiya

8 - mikrotexnologiya

A) I - 1, 2, 4, 5; II - 3, 5, 6, 8

B) I - 3, 5, 7, 8; II - 1, 2, 4

C) I - 2, 4, 5; II - 1, 3, 8

D) I - 3, 4; II - 1, 7

E) I - 2, 4, 7; II - 1, 5, 827. Pedaqoji texnologiyaların növləri və səviyyələrinə aid olanlar arasında

uyğunluğu müəyyən edin.

I - Pedaqoji texnologiyaların növləri

II - Pedaqoji texnologiyaların səviyyələri

1 – ümumipedaqoji texnologiya,

2 – təlim texnologiyası,

3 – inkişaf texnologiyası,

4 – xüsusi pedaqoji texnologiya,

5 – lokal pedaqoji texnologiya,

6 – tərbiyə texnologiyası,

7 – diaqnostika texnologiyası

A) I - 2, 3, 6, 7; II - 1, 4, 5

B) I - 1, 2, 4, 7; II - 3, 5, 6

C) I - 1, 4, 5; II - 2, 3, 6, 7

D) I - 4, 5, 7; II - 2, 6

E) I - 4, 5, 6; II - 2, 3, 7

##num= 8// level= 1// sumtest= 42// name= Fəal/interaktiv təlim. Tarixdən fəal dərsin planlaşdırılması və keçirilməsi metodikası //

1. "Beyin həmləsi” nədir?

A) Təlim forması

B) Dərs nümunəsi

C) Təlim üsulu

D) Dərs forması

E) Dərs mövzusu2. Biri fəal dərsin mərhələsidir.

A) Məlumat mübadiləsi

B) Qrup işinin təşkili

C) İş vərəqlərinin hazırlanması

D) Veb - resurslardan istifadə

E) Şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarıqlarının formalaşdırılması3. Bu üsulda müəllim tərəfindən lövhədə və ya iş vərəqlərinə dairə çəkilir və onun

mərkəzində yazılmış anlayış ilə bağlı söz və ya ifadələr söyləmək şagirdlərə

tapşırılır. Mərkəzdə yazılmış anlayışdan başlayaraq hər növbəti söz, onunla əlaqəli sözlər xəttlərlə birləşdirilir. Haqqında danışılan təlim üsulunu hansıdır?

A) Venn diaqramı

B) Ziqzaq

C) Akvarium

D) Klaster

E) Auksion4. Əşya və ya hadisələri muqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini

müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Haqqında danışılan üsul

hansıdır?

A) BİBÖ


B) Ziqzaq

C) Karusel

D) Venn diaqramı

E) Akvarium5. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Bu, təlim forması şagirdin sərbəst duşunməsi üçün real imkanlar yaradır. Qeyd olunan fikirlər ,təlimin təşkilinin hansı formasına aiddir?

A) Qruplarla iş

B) Karusel

C) Fərdi iş

D) BİBÖ

E) Cütlərlə iş6. Dərsdən əvvəl iri ,ağ kağızlarda (vatman) mövzuya aid suallar yazılır. Müəllim

Qruplaramüxtəlif sual yazılmış bir kağız verir.Qrup üzvləri sualı oxuyur və bir cavab yazır.Kağızlar saat əqrəbi istiqamətində müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür.Sizcə fəal təlimin hansı üsulundan söhbət gedir ?

A) Akvarium

B) Ziqzaq

C) Klaster

D) Karusel

E) Auksion7. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər. Bu dərs forması şagirdlərə

daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və unsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə

optimal imkan yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı formasına aiddir?

A) Cütlərlə iş

B) Karusel

C) Kollektivlə iş

D) Fərdi iş

E) BİBÖ


8. Aşağıdakılardan biri ənənəvi təhsilə aid deyil.

A) Təklifyönümlüdür

B) Müəllimyönümlüdür

C) Nəticəyönümlüdür

D) Bilikyönümlüdür

E) Fənyönümlüdür9. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin iş formasıdır?

A) Sinifdən kənar iş

B) Cütlərlə iş

C) Valideynlə birlikdə iş

D) Məkdəbdən kənarda iş

E) Müəllimin köməkliyi ilə iş10. Oksigen və ozonu müqayisə etdikdə fəal təlimin hansı üsulundan istifadə etmək

olar?

A) Diskusiya

B) Anlayışların çıxarılması

C) Problemli vəziyyət

D) Venn diaqramı

E) Beyin həmləsi11. Fənn kurikulumunun təlim strategiyaları bölməsi hansı məsələləri əhatə edir?

A) forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələr.

B) məzmun standartları, təlim usulları və qiymətləndirmə standartları .

C) təlimin təşkilinə verilən tələblər, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması və məktəbdaxili

qiymətləndirmə .

D) təlim nəticələri, forma v üsullar, təlimin təşkilinə verilən tələblər .

E) təlimin forma və usulları, təlimin təşkilinə verilən tələblər və təlim fəaliyyətinin

planlaşdırılması.12. Təlim üsullarını seçin

1 – Müzakirə

2 – Qeyri - standart dərs

3 – Beyin həmləsi

4 – Kiçik qruplarla iş

5 – Venn diaqramı

6 – Debatlar

7 – Kiçik qruplarla iş

8 – Şaxələndirmə

9 – Fərdi iş

A) 1, 2, 4, 6, 7

B) 1, 2, 4, 7, 9

C) 1, 3, 5, 6, 8

D) 2, 4, 5, 6, 9

E) 2, 3, 4, 6, 8

13. Fəal təlimin səciyyəvi xüsusiyyətləri hansılardır?

1 – Müəllim tərəfindən şüurlu surətdə idraki problem situasiyasının yaradılması

2 – Müəllimin maksimum bilik verməsi

3 – Problemin həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı mövqeyinin

stimullaşdırılması

4 – Problemin həlli zamanı müəllimin mövqeyininin üstün olması

5 – Şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin kəışfi üçün şəraitin yaradılması

6 – Şagirdlərin dərslikdəki matareialları dərindən mənimsəmələri üçün şəraitin

yaradılması

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 6

C) 1, 4, 6

D) 2, 3, 4

E) 2, 4, 514. Təlim formaları hansılardır?

1 – Müzakirə

2 – Kollektivlə

3 – Beyin həmləsi

4– Kiçik qruplarla iş

5– Debatlar

6–Fərdi

7– ŞaxələndirməA)3,5,7

B)1,3,5,7

C)2,4,6

D)1,3,6


E)3,4,5,7

15.Təlim formalarını seçin.

1– BİBÖ


2– Qruplarla iş

3– Karusel

4– Kollektivlə iş

5– Auksion

6– Müzakirə

7– Cutlərlə iş

A)2,4,7

B)1,3,5,6C)3,5,7

D)1,2,5,6

E) 3, 5,6

16.Təlim üsullarını seçin

1– Müzakirə

2– Qeyri-standart dərs

3– Beyin həmləsi

4– Kiçik qruplarla iş

5-Venn diaqramı

6 – Debatlar

7 – Motivasiya

8 – Tədqiqat sualı

A) 3, 4, 5, 7

B) 1, 2, 4, 6

C) 2, 3, 7, 8

D) 1, 3, 5, 6

E) 2, 4, 6, 817. Fəal dərsin mərhələlərinin ardıcıllığı hansı halda düzgün verilmişdir?

1 - Tədqiqatın aparılması

2 - Motivasiya, problemin qoyuluşu

3 - İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili

4 - Nəticə və ümumiləşdirmə

5 - Qiymətləndirmə və refleksiya

6 - Yaradıcı tətbiqetmə

7 - İnformasiya mübadiləsi

A) 1, 2, 3, 5, 6, 4, 7

B) 2, 1, 7, 3, 4, 6, 5

C) 2, 1, 3, 5, 6, 7, 4

D) 2, 3, 1, 5, 4, 7, 6

E) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

18. Fəal təlimin əsaslandığı amilləri seçin.

1 – əməkdaşlıq

2 – prinsipiallıq

3 –fəal dərketmə

4 – fəal davranma

5 – təfəkkürün müstəqilliyi

6 – müəllimin intensiv biliklər verməsi

7 – biliklərin müstəqil əldə edilməsi

8 - şagirdlərin maksimum bilik qazanması

A) 1, 3, 5, 7

B) 2, 4, 6, 8

C) 1, 5, 2, 4

D) 1, 4, 6

E) 7, 8, 6
Yüklə 1,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə