“Təsdiq edirəm” DekanYüklə 121,88 Kb.
tarix11.02.2020
ölçüsü121,88 Kb.
#102096

“Təsdiq edirəm”

Dekan_____________________________

01” mart 2019-cu ilAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT TURİZM AGENTLİYİ

AZƏRBAYCAN TURİZM VƏ MENECMENT UNİVERSİTETİ

Fənn sillabusu
Kafedra: Nəqliyyat, İKT və təbiət elmləri

Fənnin adı: “Qida sənayesinin robotları və manipulyatorları”

Fənn haqqında məlumat:

Tədris ili: 2018-2019-ci il; semestr: II

Qrup: MQT1801

Kurs: I


İxtisas: Qida təhükəsizliyi

Tədris səviyyəsi: magistratura

Fənn üzrə tədris yükü(saat): 30 mühazirə: 15; seminar: 15

Kredit sayı: 2


Müəllim haqqında məlumat:
Müəllimin adı, atasının adı, soyadı: Hacıbala Əlibala oğlu Hacıbalayev

Müəllimin elmi dərəcəsi və elmi adı: t.e.n., dosent, ADİU-nin fəxri professoru

Müəllimin elmi əsərləri: Ümumi – 165, o cümlədən 5- müəlliflik şəhadətnaməsi (ixtira), dərslik – 2, monoqrafiya – 1, dərs vəsaiti və metodik göstərişlər – 6, fənn proqramı – 5, qalanlar xaricdə və respublika daxilində çap olunmuş məqalə və tezislər.


 1. Kursun məntiqi əsası və universitet kurrikulumuna uyğunluğu

Kursun tədrisi tələbənin gələcəkdə yüksək ixtisaslı qida təhlükəsizliyi sahəsi üzrə mütəxəssisi olmasına imkan yaradacaqdır. Kurs ATMU-da təsdiq olunmuş qida təhlükəsizliyi ixtisasının kurrikulumuna tam uyğundur.
 1. Kursa başlamaq üçün hər hansı ön biliklər və qabiliyyət tələbləri (əgər varsa)

Kursun tam mənimsənilməsi üçün tələbənin orta təhsil bazası kompyuter, dil bilikləri, müasir informasiya texnologiyalarından, bazalarından istifadə etmək vərdişləri olmalıdır.
 1. Kursun məzmununun qisa təsviri

Təhlükəsiz qida məhsulunun istehsalı və istifadə edilməsi ölkə əhalisinin və gələcək nəsillərin sağlamlığını təmin edən əsas amillərdən biridir. Odur ki, məhsulların keyfiyyətinə istehsalın bütün mərhələlərində - xammalın hazırlanması və istifadəsinə, texnoloji proseslərin mərhələlərinin normativ-texniki sənədlərinə uyğun aparılmasına, komponentlərin çəki və tərkibinin dəqiqliyinə, dozalaşdırmanın düzgünlüyünə, hazır məhsulun çəkib-bükülməsinə, qablaşdırılmasına, saxlanmasına, sanitar-gigiyenik qaydalara riayət edilməsinə və s. yüksək dərəcədə nəzarət olunmalıdır. İnsan göstərilən məqsədlərə çatmaq üçün maşın istehsalı və istismarının müvafiq mərhələləri həyata keçirir, müvafiq məlumatlar toplayır, maşın layihə edir, onu istehsal edir və nəhayət istismar edir.
 1. Məcburi oxu vəsaiti, kitab və ya dərslik

Əsas:

 1. H.Ə.Hacıbalayev “Qida sənayesi robotlarıvə manipulyatorlar” mühazirə mövzuları toplusu

 2. Ə.M.Kəngərli “Tətbiqi mexanika” dəqiq mexanizmlərin hesabı və konstruksiya edilməsi. Çaşıoğlu, Bakı, 2008

 3. A.M. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi, “Müəllim nəşriyyatı”, Bakı, 2004.

 4. N.M.Rəsulov “Maşın istehsalı texnologiyası”, Bakı, 2010.

 5. C.Ə.Kərimov “Maşınqayırma”, Çaşıoğlu, Bakı, 2007.

Tövsiyyə olunan:

 1. В.А. Панфилов Машины и аппараты пищевых производств, М.2001.
 1. Kursun məqsəd və nəticələri

Fənnin məqsədi - İqtisadiyyatın hər hansı sahəsini əhəmiyyətli inkişafını təmin etmək üçün ilk növbədə orda istifadə edilən texniki vasitələrin tərəqqisinə nail olmaq lazımdır. Son illərdə maşınqayırma sənayesində keyfiyyətcə yeni-yeni dəyişikliklər baş vermiş yarımavtomat və avtomatlaşdırılmış axın xətləri, avtomatik manipulyatorlar, robotlar və hesablayıcı proqram qurğuları ilə işləyən dəzgahlar sahəsi, materialların emalının yeni mütərəqqi üsulları yaradılmışdır.

Fənnin əsas vəzifəsi- Robotların və avtomatik idarə olunan manipulyatorların yaradılması işləri sürətləndirilmişdir. Onların istehsala tətbiqi əmək məhsuldarlığını artırmaqla yanaşı, fəhlələri ağır əl əməyindən azad edir, işçilərlə bağlı olan nöqsanları aradan qaldırır, texnoloji proseslərin dəqiq və düzgün gedişini təmin edir, sanitar-gigiyenik normativ qaydalara yüksək dərəcədə riayət olunur və yüksək keyfiyyətləri qida məhsullarının istehsalına zəmanət verir.

Fənnin nəticələri əsasında tələbə bilməlidir:

-avadanlıqları istismar edən mütəxəssis kadrlar lazımi səviyyədə texnoloji biliklərə malik olmalıdırlar.

Bacarmalıdır:

-istehsalın bütün mərhələlələrində məhsulların keyfiyyətinə yüksək dərəcədə nəzarət etməyi bacarmalıdırlar.Yiyələnməlidir:

-robotların və avtomatik idarə olunan manipulyatorların istehsalata tətbiqi əmək məhsuldarlığını artıqmaqla yanaşı, texnoloji proseslərin dəqiq və düzgün gedişini təmin edir, sanitar- gigenik normativ qaydalara yüksək dərəcədə piayət olunur və yüksək keyfiyyətli qida məhsullarının istehsalına zəmanət verir. Buna görə də, avadanlıqları istismar edən mütəxəssis kadrlar lazımi səviyyədə texnoloji biliklərə yiyələnməlidirlər.


VI. Kursun strukturu və formatı

 1. Dərslər mövzunun müəllim tərəfindən slaydlarla izahından və tələbələrlə bərabər mövzu ətrafında interaktiv (qarşılıqlı) müzakirələrdən ibarət olacaqdır.

 2. Slaydlarda şəkil və cədvəllər, bəzən diaqramlardan istifadə ediləcək. Yalnız mövzunun başlıqları və yarım – başlıqlarının, xüsusi qeydlərin yazılı formada göstərilməsi istisna olmaqla, müəllimin mövzu ətrafında qeyd etdikləri mətn formasında slaydda öz əksini tapmayacaq.

 3. Keçilən dərslərin tezisləri (yəni mövzunun qısa, planlı təsviri) tələbələrə mövzunu tam dolğunluluğu ilə mənimsəməyə kifayət etmir.Yüksək qiymət istəyən tələbələrin qeydlər etməsi zəruridir.

 4. Mövzunu daha yaxşı mənimsəmək və haqqında təsəvvür yaratmaq məqsədilə bəzi dərslərdə, əyani vəsait kimi ölkələr üzrə diafilmlərin nümayişindən istifadə ediləcək.

 5. Dərs mövzuları fənnin mövzu planında göstərilən ardıcıllıqla, mühazirə və məşğələlər şəklində keçiləcəkdir.

 6. Hər mövzuya aid istifadə edilən ədəbiyyatın adı fənnin tematik planında mövzunun qısa şərhindən sonra nömrələrlə veriləcəkdir.

 7. Fənnə aid dərsliyi mövcud olmayan və Azərbaycan dilində ədəbiyyatı olmayan fənlərin mövzu üzrə materialı 15 səhifəyə qədər olmalıdır..

VII. Kursun tələbləri

 • Davamiyyət siyasəti

Fənn üzrə 25% dərs buraxan tələbə yekun imtahana buraxılmır.

Tələbələrin nəzərinə:

 • Dərsin tədrisi müddətində tələbələrin auditoriyada iştirakı mütləqdir, dərslərin buraxılması fənnə uyğun limiti keçməməlidir.

 • Tələbə dərsə gecikməməlidir

 • Tələbələrin davamiyyətinin yoxlanılması dərs başlandığı andan həyata keçiriləcək.

 • Tələbə dərsə cavab verilməsində, verilən sualları cavablandırılmasında, verilən sərbəst işlərin və yoxlama tapşırıqların yerinə yetirilməsində aktiv iştirak etməlidir.

 • Sərbəst işlərə hər tələbə müstəqil olaraq yanaşmalıdır.

 • Dərs müddətində texniki vasitələrdən istifadə etmək olmaz.

 • Qiymətləndirmə siyasəti

Tələbələr semestr boyunca fənn üzrə mövzulara hazır olmalıdırlar. Məşğələlər zamanı aktiv olmalı və müəllim tərəfindən verilən suallara ətraflı cavab verməlidirlər. Müəllim bu cavablar əsasında tələbələrə jurnalda 0-dan 10-dək qiymət qoyur. Tələbə semestr ərzində aktivliyindən asılı olaraq kollokvium qiymətləndirilməsi aparılacaq.

Kollokvium yoxlaması 5 həftədən bir aparılacaq. Sonda yoxlamaların nəticələri və əvvəlki seminarlarda aldığı qiymətlərin cəmi onların sayına bölünərək ortaq qiymət çıxarılacaq.

Seminar qiymətləndirmə müəllim tərəfindən aşağıdakı qaydalarda aparılır:


 • tələbənin dərsə hazırlığına görə

 • şifahi olaraq suallara verilmiş cavablara əsasən

 • yazılı verilmiş suallara cavablar əsasında

 • tapşırılmış işin yerinə yetirilmə səviyyəsinə görə

 • oyunlarda iştirakına görə

 • hər hansı mövzuda hazırladığı təqdimata görə

 • Qiymətləndirmə sistemi

- Kollokvium keçirilən gün üçün  jurnalda iştirak edən tələbəyə “i/e”, etməyənə “q/b” yazılır. “q/b” yazılan tələbəyə kollokvium qrafasında “0” yazılır.

- Kollokvium qiymətləri jurnaldakı kollokvium bölümündə qeyd edilir və tələbənin əvvəlki seminarlarda aldığı qiymətlərə aidiyyatı yoxdur.

- Orta qiymət semestrin sonunda çıxarılacaq-yəni 3 kollokvium qiyməti+ seminarda alınan qiymət= toplam qiymətə, bu nəticə qiymətlərin sayına bölünür və 3-ə vurularaq vahid bir rəqəm alınır. Məsələn, tələbənin kollokviumlardan aldığı qiymət 6+7+9=22, seminarlardan aldığı qiymət 8+7=15-dir. Beləliklə, 22+15=37, bunu 5-ə bölsək(qiymətlərin sayı) 7,4  düşür. Bunu 3-ə vurmaqla 22 alırıq. Deməli tələbənin semesterdə seminardan qazandığı bal 22 dir.

Bal bölgüsü

Seminardan qazanılan bal 30 bala qədər

Sərbəst iş 10 bala qədər

Dərslərə dəvamiyyət (dekanlıq qiymətləndirir) 8-10 bal

Yekun imtahan 50 bala qədər


 • İmtahanın keçirilmə forması

İmtahan yazılı formada, 5 suallıq biletlə keçirilir. Hər sual 10 balədək qiymətləndirilir

Qeyd:Yekun imtahanda toplanan ümumi balın minimum həddi 17 baldır. Bu minimumdan aşağı qiymət alan tələbə imtahandan kəsilmiş olur.

Seminarlarda qiymətləndirmə aşağıdakı qaydada aparılır:

- 10 bal – tələbə keçilmiş materialı dərindən başa düşür, cavabı dəqiq və hərtərəflidir.

- 9 bal – tələbə keçilmiş materialı tam başa düşür, cavabı dəqiqdir və mövzunun məzmununu aça bilir.

- 8 bal – tələbə cavabında ümumi xarakterli bəzi qüsurlara yol verir;

- 7 bal – tələbə keçilmiş materialı yaxşı başa düşür, lakin nəzəri cəhətdən bəzi məsələləri əsaslandıra bilmir.

- 6 bal – tələbənin cavabı əsasən düzgündür.

- 5 bal – tələbənin cavabında çatışmazlıqlar var, mövzunu tam əhatə edə bilmir.

- 4 bal – tələbənin cavabı qismən doğrudur, lakin mövzunu izah edərkən bəzi səhvlərə yol verir;

- 3 bal – tələbənin mövzudan xəbəri var, lakin fikrini əsaslandırmağı bacarmır;

- 1-2 bal – tələbənin mövzudan qismən xəbəri var.

- 0 bal – suala cavab yoxdur.

VIII. Akademik dürüstlük (plagiarizm) siyasəti

Tələbələrdən akademik dürüstlük tələb olunur. Belə ki, başqalarının elmi məhsulundan istinadsız istifadə etmək qadağandır. Bu kimi halla qarşılaşan müəllim tələbənin işini geri qaytararaq “0” balla qiymətləndirəcək.IX. Kursun cədvəli
MÖVZULAR

Saatların miqdarı

Mühazirə

seminar

Tarix

1

Maşın və mexanizmlərin növləri və əsas vəzifələri

4

Mühazirə
2

Maşın, cihaz və mexanizmlərin növləri və əsas vəzifələri

2

Məşğələ
3

Texnoloji və nəqliyyat hərəkətlərinin xüsusiyyətlərinə görə maşınların siniflərə bölünməsi

2

Məşğələ
4

Mexanizmlərin strukturunun əsasları

4

Mühazirə
5

Mexanizmin bəndləri və kinematik cütlərin təsnifatı

2

Məşğələ
6

Kinematik cütlərin tapılmasına aid misalların həlli

2

Məşğələ
7

Maşın istehsalının məqsədi və vəzifələri

4

Mühazirə
8

Sənaye robotları və onun struktur sxemi

2

Məşğələ
9

Manipulyator mexanizmlərinin sərbəstlik dərəcələri

2

Məşğələ
10

Manipulyator və robotların növləri

4

Mühazirə
11

Manipulyatorların işçi həcmi və tutumunun hərəkəti

2

Məşğələ
CƏMİ:

30
Sərbəst işlərin mövzuları

 1. Maşınqayırma və qida sənayesinin inkişafında maşınqayırmanın rolu

 2. Maşın, cihaz və mexanizmlərin növləri və əsas vəzifələri

 3. Bəndlər, kinematik cütlər, silsilələr və mexanizlər

 4. Mexanizmlərin sturuktur analizi

 5. Manipulyatorlar və sənaye robotları

 6. Manipulyator mexanizmlərin sərbəstlik dərəcələri

 7. Manipulyatorların həndəsəsi və işçi həcmi

 8. Kinematik cütlərin sərbəstlik dərəcəsinə görə sinifləşdirilməsi

 9. İstehsal və texnoloji proseslər

 10. Avtomat maşınların və xətlərin təsnifatıQida sənayesinin robotları və manipulyatorları” – imtahan sualları

I kollokvium

 1. Maşınqayırmanın xalq təsərrüfatının inkişafında rolu

 1. Texniki vasitələrinin yaradılmasının mərhələləri

 2. Maşın və onun hissələrinə verilən əsas tələblər

 1. Mexanizmlər və onların növləri

 1. Mexanizmlərin əsas xüsusiyyətləri

 2. Funksional vəzifəsinə görə mexanizmlərin növləri

 1. Maşınlar və onların növləri

 1. Maşınların yerinə yetirdikləri funksiyaları

 2. Funksiyalarına (istehsalat işinin növünə) görə maşınların növləri

 1. Avtomat maşınlar və avtomat xətləri

 1. Avtomat maşınların və avtomat (axın) xətlərin xüsusiyyətləri

 2. Avtomat maşınlarda icraedici üzv və idarəetmə sistemləri

 1. Maşınların texnoloji və nəqliyyat hərəkətlərinin xüsusiyyətlərinə görə siniflərə bölünməsi

 1. Texnoloji və nəqliyyat hərəkətləri bir-birindən asılı olan maşınlar

 2. Texnoloji və nəqliyyat hərəkətləri bir-birindən asılı olmayan maşınlar

 1. Texnoloji prosesdən və istehsalın miqyasından asılı olan avtomat xətləri

 1. Ardıcıl və paralel sxem üzrə işləyən avtomat xətlər

 2. Ardıcıl paralel sxem üzrə işləyən avtomatik xətlər

 1. Mexanizmin bəndi və kinematik cüti

 1. Mexanizmin tərpənməz, tərpənən və birləşdirici (aralıq) bəndləri

 2. Kinematik cütün toxunma elementlərinə görə növləşdirilməsi

 1. Kinamtik cütlərin sərbəstlik dərəcəsinə görə növləşdirilməsi

 1. Rabitə şərtlərin sayına görə

 2. Sərbəstlik dərəcəsinin sayına görə

 1. Beş hərəkətli birinci sinif kinamtik cütlər

 1. Kinematik cütün eskizi

 2. Kinematik cütün sərbəstlik dərəcəsi və rabitə şərtlərinin sayı

 1. Dörd hərəkətli – ikinci sinif kinematik cütlər

 1. Kinematik cütün eskizi

 2. Kinematik cütün sərbəstlik dərəcəsi və rabitə şərtlərinin sayı

II kollokvium

 1. Üç hərəkətli – üçüncü sinif kinamtik cütlər

 1. Kinematik cütün eskizi

 2. Kinematik cütün sərbəstlik dərəcəsi və rabitə şərtlərinin sayı

 1. İki hərəkətli – dördüncü sinif kinematik cütlər

 1. Kinematik cütün eskizi

 2. Kinematik cütün sərbəstlik dərəcəsi və rabitə şərtlərinin sayı

 1. Bir hərəkətli – beşinci sinif kinematik cütlər

 1. Kinematik cütün eskizi

 2. Kinematik cütün sərbəstlik dərəcəsi və rabitə şərtlərinin sayı

 1. Kinematik cütlərin qapanması və kinematik silsilələr

 1. Həndəsi qapanma və qüvvə qapanması

 2. Açıq, qapalı, sadə və mürəkkəb kinematik silsilələr

 1. Açıq kinematik silsilənin sərbəstlik dərəcəsi

 1. Kinematik silsilənin sərbəstlik dərəcəsinin ümumi ifadəsi

 2. Açıq kinematik silsilənin sərbəstlik dərəcəsinin hesablanması

 1. Manipulyator mexanizmlərinin sərbəstlik dərəcəsi

 1. Kinematik cütlərin toplu sərbəstlik dərəcəsi – manipulyator mexanizmlərinin sərbəstlik dərəcəsinə bərabər olması

 2. Verilmiş manipulyator mexanizminin sərbəstlik dərəcəsinin hesablanması

 1. Manipulyatorlar və növləri

 1. Manipulyatorların tətbiq sahələri və texnoloji proseslərin yerinə yetirilməsində rolu

 2. Manipulyatorların növləri

 1. Sənaye robotları

 1. Robotların inkişaf tarixi və tətbiq sahələri

 2. Robotların struktur sxemi

 1. İcra olunan əməliyyatların növünə görə robotların növləri

 1. İstehsalat və qaldırıcı –nəqledici robotlar

 2. Universal robotlar

 1. Sənaye robotların göstəriciləri

 1. Mexaniki və konstruktiv göstəriciləri

 2. Robotlaşdırılmış avadanlığın məhsuldarlığı

III kollokvium

 1. Manipulyatorun həndəsəsi və strukturası

 1. Manipulyatorların struktur sxemlərinin müxtəlifliyi

 2. Manipulyatorların sərbəstlik dərəcələrinin müxtəlifliyi

 1. Bir tərpənməz və üç tərpənən bəndli manipulyatorların sərbəstlik dərəcəsi

 1. Kinematik zəncirin bəndlərinin adlandırılması

 2. Sərbəstlik dərəcəsinin təyin edilməsi

 1. Manipulyatorun işçi həcmi

 1. Tutucunun hərəkətinin siniflərə bölünməsi

 2. Manipulyatorun manevrliyi

 1. Manipulyatorun xidmət zonası və servis bucağı

 1. Manipulyatorun işçi həcmi və xidmət zonası

 2. Manipulyatorun servis bucağı

 1. Manipulyatorun işçi həcmini xarakterizə edən parametri

 1. Manipulyatorun servis bucağı və servis əmsalı

 2. Manipulyatorun tam servis əmsalı

 1. Servis əmsalının həcm üsulu ilə təyini

 1. Dördbəndli mexanizminin hərəkətinin tutduğu vəziyyətləri

 2. Servis əmsalının vahidə bərabər olması şərti

 1. İstehsal və texnoloji proseslər

 2. İstehsalın növləri

 3. Texnoloji prosesin göstəriciləri və tərkib hissələri

 4. Axınlı və qeyri-axınlı istehsal prosesləri

Müəllim________________ Kafedra müdiri_________________
Sillabus kafedranın 30 yanvar 2019-cu il

tarixli iclasında təsdiq edilmişdir (Protokol 6)


MÖVZULAR

Saatların miqdarı

Mühazirə

seminar

Tarix

1

Maşın və mexanizmlərin növləri və əsas vəzifələri

4

Mühazirə
2

Maşın, cihaz və mexanizmlərin növləri və əsas vəzifələri

2

Məşğələ
3

Texnoloji və nəqliyyat hərəkətlərinin xüsusiyyətlərinə görə maşınların siniflərə bölünməsi

2

Məşğələ
4

Mexanizmlərin strukturunun əsasları

4

Mühazirə
5

Mexanizmin bəndləri və kinematik cütlərin təsnifatı

2

Məşğələ
6

Kinematik cütlərin tapılmasına aid misalların həlli

2

Məşğələ
7

Maşın istehsalının məqsədi və vəzifələri

4

Mühazirə
8

Sənaye robotları və onun struktur sxemi

2

Məşğələ
9

Manipulyator mexanizmlərinin sərbəstlik dərəcələri

2

Məşğələ
10

Manipulyator və robotların növləri

4

Mühazirə
11

Manipulyatorların işçi həcmi və tutumunun hərəkəti

2

Məşğələ
CƏMİ:

30

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT TURİZM AGENTLİYİ

AZƏRBAYCAN TURİZM VƏ MENECMENT UNİVERSİTETİ

“Təsdiq edirəm”

Kafedra müdiri: f.r.ü.d., dos. N. S. Rüstəmov ________________

Prot.№ 6, 30.01.2019

Kafedra: Nəqliyyat, İKT və təbiət elmləri

Fakültə: Xidmət mühəndisliyi

Şöbə: əyani

Bölmə: Azərbaycan

Kurs: I

Qrup: MQT1801

Fənnin adı: “Qida sənayesinin robotları və manipulyatorları”
TƏQVİM-TEMATİK PLAN

Saatların cəmi: 30 saat, o cümlədən mühazirə 15 saat, məşğələ 15 saat.

Müəllim:_______________ t.e.n., dos. Hacıbalayev H.Ə.

Yüklə 121,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə