TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləriYüklə 0,68 Mb.
səhifə2/2
tarix09.07.2018
ölçüsü0,68 Mb.
#56163
1   2
?

 1. planlaşdırma, planların reallaşdırılması və nəzarət

 2. proqnozlaşdırma, təşkil etmə, tənzimləmə

 3. təşkil, idarəetmə, tənzimləmə, koordinasiya

 4. planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tənzimləmə

 5. təşkletmə, stimullaşdırma, nəzarət

297. Əyriçiliyin məhsulu olan iplik: 1. tikiş sapı, trikotaj və toxuculuq məmulatı hazırlamaq üçün müxtəlif naziklikdə olan qısa liflərdən eşilmə vasitəsilə alınan əyricilik istehsalının məhsuluna deyilir

 2. xovlu iplik, hazır pambıq parça, altlıq gön-dəriyə

 3. tikiş məmulatı hazırlamaq üçün müxtəlif naziklikdə olan qısa liflərdən alınan parçaya

 4. tikiş sapı, trikotaj məmulatı hazırlamaq üçün istifadə olunan xammala

 5. toxuculuq məmulatı hazırlamaq üçün istfadə olunan liflərə

298.Yüngül sənayenin sahə qruluşunun xarakterizə edilməsində istifadə olunur: 1. istehsal olunan əmtəəlik məhsulun ümumi həcmində yüngül sənaye istehsalının xüsusi çəkisi

 2. sanaye sahələri arasındakı qarşılıqlı istehsal əlaqələrini əks etdirən fond tutumu və fondverimi göstəriciləri

 3. sənaye müəssisələri arasındakı istehsal-təsərrüfat əlaqələrini əks etdirən kəmiyyət nisbəti

 4. sanaye sahələri arasındakı qarşılıqlı istehsal əlaqələrini əks etdirən kəmiyyət nisbəti

 5. sanaye sahələri arasındakı koopertaivləşmə səviyyəsini əks etdirən kəmiyyət nisbəti

299. Maddi istehsal sahəsinə aid deyil: 1. uşaq baxçaları, səhiyyə ocaqları

 2. meşə təsərrüfatı

 3. ictimai qida

 4. kənd təsərrüfatı

 5. yük nəqliyyatı

300.İctimai istehsalın təşkili formalarına aid deyil: 1. Parçanın boyanması

 2. ixtisaslaşma

 3. kooperasiyalaşma

 4. kombinələşmə

 5. təmərküzləşmə

301.Əriş sapları toxunma prosesində ən çox nəyə qarşı davamlı olmalıdırlar?

A)sürtünməyə

B)cırılmaya

C)dartılmaya

D)uzanmaya

E)qırılmaya
302.Əriş və arğal saplarını biri-birindən nə ilə fərqləndiririk

A)möhkəmləyinə görə

B)rənginə görə

C)qırılmasına görə

D)yerləşməsinə görə

E)upruqluğuna gorə


303.Yerli nöqsanlar hansı nöqsanlara deyilir?

A)gözlə görünən

B)gözlə görünməyən

C)xırda nöqsanları

D)iri nöqsanlara

E)kiçik nöqsanlara


304.Yağ ləkəsi saplarda hansı nöqsan növünə aid edilir?

A)maşının nöqsanı

B)xammalın nöqsanı

C)əyirmə nöqsanı

D)vurulma nöqsanı

E)bəzəndirmə əməliyyatı nöqsanı


305.Toxuculuq saplarının nöqsanlarına aşağıdakılardan hansı nöqsan aid deyildir.

A)boyanması

B)ipliyin zibilliyi

C)ilmək


D)yağ ləkəsı

E)nahamarlılıq


306.Toxuculuq əməliyyatlarında dəzgahlarda olan əriş və arğac sapların biri-biri ilə kəsişməsindən alınan sıraya nə deyilir?

A)sütun sırası

B)ilmə sırası

C)rapport sırası

D)əriş sırası

E)arğac sırası


307.Qarışıq yun ipliyində hansı süni liflərdən istifadə olunmuşudur.

A)yun - lavsan

B)yun-pambıq

C)yun-ipək

D)yun-mineral

E)yun-kətan


308.Krep sapında 1 metrinə neçə buruq olur?

A) 2200-3200

B)1000-1500

C)3400-3600

D)100-200

E)3600-4000


309.Teksturalı saplar digər saplardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir?

A)lif tərkibinə görə

B)burulmasına görə

C)görünüşünə

D)istehsal üsuluna görə

E)xassəsinə görə


310.Düyünlü saplar digər saplardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir?

A)en kəsik ölçülərinə görə

B) rənginə görə

C)fasonuna gorə

D)burulmasına görə

E)teksinə görə


311.Asetat lifi digər süni liflərdən hansı xassəsinə görə seçilir?

A)uzanması

B)istini yaxşı keçirməsi

C)sürtünməyə qarşı davamlığı

D)elostikliyi

E)qısalması


312.Viskoz ipəyinin yumşaqlığı lifin hansı gostəricisindən asılıdır?

A) lifin yoğunluğun

B)lifin tərkibindən

C)lifin rəngindən

D)lifin dovanlılığından

E)lifin hava keçirməsindən


313.Kətan lifi daha cox hansı xassə gostəricilərinə gorə qiymətləndirilir?

A)hiqrosköpik

B)istilik saxlama

C)elastiklik

D)uzanma

E)qırılma


314.Toxuculuq sənayesində işlədilən təbii liflərin 80 % -dən çoxunu hansı liflər təşkil edir?

A) bitki


B)heyvan

C) süni


D)Sintetik

E)Mineral


315.Kətan lifinin tərkibində sellülozanın miqdarı neçə faizdir?

A)70 %


B)10 %

C)80 %


D)50 %

E)90 %
316. Kimyəvi liflər tərkibindən və alınma xüsusiyyətindən asılı olaraq hansı liflərə bölünür?

A) və sintetik

B) qeyri-üzvi süni

C) təbii

D) üzvi


E) bitki
317.Pambıq lifi hansı mənşəlidir?

A)bitki


B)mineral

C)süni


D)sintetik

E)heyvan
318. Lifin nömrəsi yuxarı olduqca, onun en kəsiyi necə dəyişir?

A)nazilir

B)qalınlaşır

C)orta qalınlaşır

D)çox qalınlaşır

E)orta nazilir
319.Toxuculuq liflərini mənşəyinə görə neçə sinfə bölürlər?

A)2


B)10

C)30


D)40

E)5
320.Hansı materiallara toxunmayan materiallar deyilir?

A)toxuculuq dəzgahında toxunmayan

B)ilmə sırası ilə hörülən

C) Jakkar dəzgahında toxunan

D)atlas toxunan

E)polotno toxunan
321.Paltoluq üçün olan toxunmamış materialların 1m² çəkisi neçə qramdır?

A)250-300 qr

B)15-17 qr

C)18-25 qr

D)100-120 qr

E)35-40 qr


322.Toxunmamış materialların xidmət müddəti hansı xassə ilə qiymətləndirilir?

A)texnoloji xassə ilə

B)gigienik xassasi ilə

C)əmtəəlik xassə ilə

D)kimyavi xassə ilə

E)estetik xassə ilə


323.Təbii liflərin kimyəvi tərkibini qiymətləndirərkən onları hansı siniflərə ayrıllar?

A) üzvü və qeri üzvü

B) Süni və təbii

C) Sintetik və kimyavi

D) Təbii və bədii

E) Qeyri təbii və kimyavi


324.Toxuculuq mallarının ekspertizası zamanı mal partiyası anlayışı ?

A eyni bir müəsisədə istehsal edilmiş, eyni artikullu, eyni xammal tərkibli, topla gəlmiş parça miqdarı

B Bir nəqliyyat sənədi ilə qəbul edilmiş topla gəlmiş parça miqdarı

C Topdan kəsilməş parça nümunəsi

D Eyni artikullu, eyni xammal tərkibli, parça topu

E Bir tarada yerləşmiş eyni artikullu parça topu

325. Yun liflərinin qırılma zamanı uzanması neçə faiz təşkil edir?

A33-40


B 10-15

C 35-50

D25-35

E 35-40


326.İplik və sapların keyfiyyəti hansı sənədə əsasən qiymətləndirilir?

A müqaviləyə əsasən

B ədəbiyyatlara əsasən

C aktlara əsasən

D standarta əsasən

E qeydlərə əsasən


327. İplik və sapların gigenik sassə keyfiyyəti hansıdır?

AHiqroskopikliyi təyin edilir

B Qirilma yükü hesablanır

C Burulma əmsalı hesablanır

D Xassələr üzrə qeyri-bəarbərlik göstəricisi hesablanır

E Elastikliyi təyin edilir

328.Parçaların pis bişirilməsi nəticəsində onların səthində hansı nöqsan yaranır?

ALəkə


B Yanıq

C Zəifləmə

D Zolaqlıq

E Müxtəlif rəng çalarlığı

329.Bu saplardan hansı sulfat turşusunda həll olunur?

AAsetat, kapron, viskoz, amid

B Ipək . pambıq, yun , kətan

C Poliefir, viskoz, kətan, ipək

D viskoz, yun, pambıq, kapron

E Pampıq, poliefir, amid, kətan


330. Keyfiyyət səviyyəsi nəyə deyilir?

A) Keyfiyyət göstəricilərinin normativ-texniki sənədlərdə göstərilən əsas, fundamental göstəricilərlə müqayisəsi.

B) Başqa malların keyfiyyəti ilə müqayisə.

C) İqtisadi inkişafı yüksək olan ölkələrin istehsalı ilə müqayisə.

D) Ekspertiza nəticəsində təyin edilən keyfiyyət göstəricilərin miqdarı.

E) Müasir üsullarla təyin edilən göstəricilərin cəmi.


331. Qüsur nəyə deyilir?

A) Məhsulun təyin edilmiş tələblərlə hər hansı bir uyğunsuzluğu.

B) Ekspertiza nəticəsində aşkar edilmiş keyfiyyət çatışmamazlıqları.

C) İstehlak əngəl törədən formalar.

D) Markalanmanın düzgün aparılması.

E) İstismar zamanı yaranan çatışmamazlıq.


332. Çıxdaş edilmiş mal hansı mala deyilir?

A) Yararsızlığı istehsalçıdan istehsalçıya verilməsi yolverilməz olan mallar.

B) Ekspertlərin təkidi ilə istehsaldan çıxarılan mal.

C) İkinci dəfə istifadəyə yararsız mallar.

D) Anbarlarda yığılıb qalan mallar.

E) Sənədsiz mallar.


333. Nümunənin göstərilməsi kim tərəfindən yerinə yetirilir?

A) Kompaniyanın eksperti.

B) Malları təhvil verən şəxs.

C) İstehsalçı müəssisəsinin nümayəndəsi.

D) Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü.

E) Satış müəssisələri işçiləri.


334. Tədqiqatlar harada aparılır?

A) Standartlaşma komitəsi tərəfindən akkreditə olunmuş laboratoriyalarda.

B) Müxtəlif tədqiqat obyektlərində.

C) Maşın-sınaq stansiyalarında.

D) İstehsal müəssisələrində.

E) Xaricdə fəaliyyət göstərən laboratoriyalarda.


335. İstehlak mallarının təyinatı nəyi ifadə edir?

A) Fizioloji və sosial tələbatı ödəmək xüsusiyyətlərini.

B) İstehsalçı təşkilatın yönümü.

C) Sifarişçi təşkilatın tələblərinə uyğunluğu.

D) Verilən sertifikat sənədlərinin istiqamətinə uyğunluğu.

E) Malların birbaşa istehlak edildiyi sahəni.


336. Qeyri-ərzaq mallarının etibarlılığı nədir?

A) Malların saxlanma və ya istehlakı zamanı əvvəldən təyin edilmiş vaxt ərzində öz funksional təyinatını saxlama qabiliyyəti.

B) Daşınma zamanı pozulmayan mallar.

C) Sənədlər üzrə qəbul edilmiş saxlama müddəti.

D) İstehsal müəssisələri tərəfindən təyin edilmiş saxlanma müddəti.

E) Xarici təsir amillərinə qarşı davamlılıq.


337. İstismar müddəti nədir?

A) Əsas funksional xüsusiyyətlərin yerinə yetirildiyi vaxt müddəti.

B) İstehsal ediləndən dərhal sonra hesablanan vaxt müddəti.

C) Birinci təmirə qədər istismar müddəti.

D) Təmirsiz istismar edilən ilk vaxt müddəti.

E) Əsaslı təmirə qədərki vaxt müddəti.


338. İstilik izolyasiya üçün istifadə edilən materiallar hansılardır?

A) Xəz, pambıq, prolon.

B) Mahud, drap, satin, çit, kreptişin.

C) Neylon, zamşa, krep, velyur.

D) Velotek, kristolon, trikotaj, tül.

E) Xovlu parçalar, sintetik lif.


339. Furnitura nədir?

A) Düymələr, qarmaqlar, düyməciklər, ilgəklər, qıfıllar.

B) Tikiş sapları, yapışqanlar, bəzək detalları.

C) Lentlər, krujevalar, zərlər, muncuqlar və s.

D) Manjetlər, əlavə qırışlar, büzməli lentlər.

E) Qapaqlı ciblər, diz və dirsək qapaqları, papaqlı boyunbağılar.


340. Heyvan mənşəli lifləri ardıcıllıqla göstərin?

A)Yun, təbii ipək.

B) Pambıq, lavsan, nitron.

C) Kətan, viskoz, kapron.

D) poliuretan, nitron, pambıq.

E) Tük, kətan, lavsan.


341.Kard ipliyinin apparat ipliyindən əsas fərqi nədədir?

A) İpliklərin en kəsiklərində, hazırlanma texnologiyasında, lif tərkibində

B) İpliklərin uzunluqlarında, rənglərində, xarici quruluşlarında

C) İpliklərin kompleks sapdakı saylarında

D) İpliklərin kompleks sapdakı lif tərkibindən

E) İpliklərin kompleks sapdakı rənglərindən


342.Parça toxunma sinfi olan sadə (baş) toxunma növü deyil

A) Dolama toxunması

B) Saja toxunması

C) Atlas toxunması

D) Sətin toxunması

E) Polotno toxunması


343.Rapport nəyi xarakterizə edir?

A) Toxunma şəkilindəki sapların sayını

B) Toxunmanın sinfini

C) Toxunmanın növünü

D) Toxunmanmada iştirak edən sapların sayını

E) Toxinmada iştirak edən sapların xətti sıxlıqlarını


344.Parça toxunmalarında ərş spları hansı saplardır?

A) Parçanın uzunluğu boyu onun haşiyəsinə paralel yerləşən

B) Parçanın eni boyu onun haşiyəsinə perpendikulyar yerləşən

C) Parçanın quruluşunu müəyyən edən əsas saplardır

D) Parçanın formasını müəyyən edən əsas saplardır

E) Parçanın uzunluğu boyu yerləşən haşiyyəsini təşkil edən saplardır


345.Parçaların səthində yer alan nöqsanlar xarakterinə görə hansılardır?

A) Yerli və yayılmış

B) Səthi və həcmi

C) İri və xırda

D) Böyük və kiçik

E) Sadə və mürəkkəb


346.Toxucu dəzgahında “Zev” nəyə deyilir?

A) Əriş sapları arasından arğac sapı keçməsi üçün dəzgahın yaratdığı ara boşluğu

B) Əriş saplarını aşağı və yuxarı hərəkət etdirən plastina

C) Əriş saplarının keçdiyi həlqələrdir

D) Arğaç saplarının sarındığı şpul

E) Əriş və arğac saplarının sarındığı babinlər


347.Trikotajın toxunmaları əsasən iki yerə bölünür. Bunlar hansılardır?

A) Eninə və uzununa toxunmalar

B) Jakkard və dolama

C) Sadə və mürrəkkəb toxunmalar

D) İlmələnmə və cərgələnmə toxunmaları

E) Sərilmə və yığılma toxunmaları


348.Keçə hansı liflərdən alınır?

A) Yun


B) İpək

C) Kətan


D) Pambıq

E) Kapron


349.Sap ilə tikilməklə toxunmayan polotnolarının lif tərkibi hansıdır?

A) Qarışıq

B) İpək

C) Kətan


D) Yun

E) Kapron


350.İsidildikdə qismən əriməklə yapışdırılan toxunmayan polotnoların alınma üsulunda hansı liflərdən istifadə edilir?

A) Termoplastik

B) Süni

C) PopulyarD) Təbii

E) Kimyavi


351.Yapışqan üsulu ilə hazırlanan toxunmayan polotnolarda hansı yapışqanlardan istifadə edilir?

A) Sintetik

B) Təbii

C) Selliyozalı

D) Desmokol

E) Populyar


352.Heyvan dərisindən gön istehsalı azmanı dərinin hansı qatı saxlanılır?

A) Derma


B) Mezdra

C) Epidermis

D) Tük örtüyü

E) Dərialtı piy qatı


353.Aşağıdakılardan hansı dərinin konservləşdirilməsi üsulu deyil?

A) Yağlama ilə emal

B) Maye və quru duzla emal

C) γ şüalanma ilə emal

D) Soyuducularda soyutmaqla emal

E) Müəyyən şəraitdə qurudulma üsulu ilə emal


354.Gönün aşılanma üsulu deyil.

A) Xörək duzu ilə aşılanma

B) Sintanlarla aşılanma

C) Tanidlərlə aşılanma

D) Balıq yağları ilə aşılanma

E) Metal duzları ilə aşılanma


355.Gönün istehsalı proseslərində hazırlıq mərhələsində əsas hansı əsas əməliyyatlar yerinə yetirilir.

A) Dəri epidermis və mezdra qatlarından azad edilir

B) Dəri zibildən təmizlənir

C) Dəri üzərində aşılanma aparılır

D) Dərinin tük örtüyü qırxılır

E) Dəri əsasən yuyucu maddə ilə yuyulur


356. Ayaqqabı üstünün xarici detalları hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) ayağı xarici təsirlərdən qoruyur

B) ayaqqabının görünüşünü yaxşılaşdırır

C) ayaqqabının gigiyenik xassəsini yaxşılaşdırır

D) forma saxlama qabiliyyətini təmin edir

E) ayaqqabının istismar müddətini uzadır


357. Ayaqqabı üstünün daxili detalları hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) forma saxlama qabiliyyətini təmin edir

B) ayaqqabının istismar müddətini uzadır

C) ayaqqabının gigeyenik xassəsinni yaxşılaşdırır

D) ayağı xarici təsirlərdən qoruyur

E) ayaqqqabının görünüşünü yaxşılaşdırır


358. Ayaqqabı üstünün aralıq detalları hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) ayağı xaric təsirlərdən qoruyur

B) ayaqqabının istismar müddətinni uzadır

D) forma saxlama qabiliyyətini təin edir

C) ayaqqabının gigeyenik xassəsini yaxşılaşdırır

E) ayaqqabının görünüşünü yaxşılaşdırır


359. Ayaqqabı altının döşəmə detalı hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) ayağı xarici təsirlərdən qoruyur

B) ayaqqqabının istismar müddətini uzadır

C) forma saxlama qabilyyətini təmin edir

D) ayağın altına düşən təzyiqin (-)paylanmasının təmin edir

E) ayaqqabının görünüşünü təmin edir


360. Ayaqqabı altınının supenator detalı hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) ayağın altına düşən təzyiqin paylanmasınnı təmin edir

B) ayaqqabının gigeyenik xassəsini yaxşılaşdırır

C) forma saxlama qabiliyyətini təmin edir

D) ayaqqabının istismar müddətinin artırır

E) ayağın alt izinin formasının saxlanmasına şərait yaradır

361. Ayaqqabı üstünün burunaltı detalı hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) ayaqqabının ön hissəsinin forma saxlama qaqbiliyyətini təmin edir

B) ayaqqabının istismar müddətini artırır

C) ayağın altına düşən təzyiqin paylanmasını təmin edir

D) ayaqqabının gigiyenik xassəsini yaxşılaşdırır

E) ayağın görünüşünü təmin edir


362. Elmi-texniki tərəqqinin əsas vəzifəsi:

 1. ictimai istehsalın intensivləşdirilməsini və onun da əsasında səmərəliliyinin yüksəldilməsini təmin etməkdən

 2. ictimai istehsalı yeni texnika və texnologiya ilə təmin etməkdən

 3. sənaye müəssisələrində fondtutumu səviyyəsinin yüksəldilməsindən

 4. sənaye müəssisələrində fondtutumu və materialtutumu səviyyəsinin azaldılmasına nail olmaq, işçilərin əmək haqlarının artırılmasını stimullaşdılrmaqdan

 5. sənaye müəssisələrinin istehsal əsas fondlarının aktiv hissəsindən intensiv istifadəyə şərait yaratmaqdan ibarətdir

363. Yüngül sənaye özündə hansı yarımsahələri birləşdirir? 1. tikiş, toxuculuq, xalçaçılıq, ayaqqabı və s.

 2. tikiş, maşınqayırma

 3. dəri, neft-kimya

 4. toxuculuq, tikiş və tikinti

 5. xalçaçılıq, maşınqayırma və tikiş və s.

364. Yüngül sənaye müüəssisələrində idarəetmə prosesinin mərhələləri hansı ardıcıllıqla müəyyən edilmişdir? 1. planlaşdırma, planların reallaşdırılması və nəzarət

 2. proqnozlaşdırma, təşkil etmə, tənzimləmə

 3. təşkil, idarəetmə, tənzimləmə, koordinasiya

 4. planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tənzimləmə

 5. təşkletmə, stimullaşdırma, nəzarət

365. Əyriçiliyin məhsulu olan iplik: 1. tikiş sapı, trikotaj və toxuculuq məmulatı hazırlamaq üçün müxtəlif naziklikdə olan qısa liflərdən eşilmə vasitəsilə alınan əyricilik istehsalının məhsuluna deyilir

 2. xovlu iplik, hazır pambıq parça, altlıq gön-dəriyə

 3. tikiş məmulatı hazırlamaq üçün müxtəlif naziklikdə olan qısa liflərdən alınan parçaya

 4. tikiş sapı, trikotaj məmulatı hazırlamaq üçün istifadə olunan xammala

 5. toxuculuq məmulatı hazırlamaq üçün istfadə olunan liflərə

366.Yüngül sənayenin sahə qruluşunun xarakterizə edilməsində istifadə olunur: 1. istehsal olunan əmtəəlik məhsulun ümumi həcmində yüngül sənaye istehsalının xüsusi çəkisi

 2. sanaye sahələri arasındakı qarşılıqlı istehsal əlaqələrini əks etdirən fond tutumu və fondverimi göstəriciləri

 3. sənaye müəssisələri arasındakı istehsal-təsərrüfat əlaqələrini əks etdirən kəmiyyət nisbəti

 4. sanaye sahələri arasındakı qarşılıqlı istehsal əlaqələrini əks etdirən kəmiyyət nisbəti

 5. sanaye sahələri arasındakı koopertaivləşmə səviyyəsini əks etdirən kəmiyyət nisbəti

367. Maddi istehsal sahəsinə aid deyil: 1. uşaq baxçaları, səhiyyə ocaqları

 2. meşə təsərrüfatı

 3. ictimai qida

 4. kənd təsərrüfatı

 5. yük nəqliyyatı

368.İctimai istehsalın təşkili formalarına aid deyil: 1. Parçanın boyanması

 2. ixtisaslaşma

 3. kooperasiyalaşma

 4. kombinələşmə

 5. təmərküzləşmə

369.Yüngül sənayedə əməyin ödənilməsinin tarif sisteminə daxildir: 1. tarif cədvəli, tarif dərəcəsi, tarif ixtisas məlumat (sorğu) kitabı

 2. tarif ixtisas məlumat (sorğu) kitabı, əmək haqqı təlimatı, əmək məcəlləsi

 3. iş yerlərinin təşkilinə qoyulan tələblər, işçilərin ixtisasına qoyulan tələblər, işçinin əmək haqqı

 4. əməyin ödənilməsi qaydası və əmək şəratinə qoyulan tələblər, əmək haqqının minmum səviyyəsi

 5. işçilərin mükafatlandırması sistemi, əmək haqqı təlimatı, əmək məcəlləsi

370. Respublikada mövcud olan və müxtəlif sənaye məhsullarının hazırlanmasında bilavasitə istifadə olunan əmək predmetləri məcmusuni necə adlandırırlar? 1. xammal

 2. yanacaq-enerji

 3. viskoz

 4. yun

 5. pambıq

371.Xalq istehlakı malları istehsalatında əməliyyatlarının ixtisaslar üzrə işarələnməsi necə aparılır?

A) ixtisaslaşmanın növünə görə sözün baş hərfi ilə

B) ixtisaslaşmanın xarakteriə görə rəqəmlərlə

C) ixtisaslaşmanın xarakteriə görə əlifba sırası ilə

D) ixtisaslaşma dərəcələrinə görə

E) ixtisaslaşma dərəcələrinin tariflərinə görə
372. Yüngül sənaye müəssisələri kələğayı istehsal edir ki, o:


 1. baş örtüyü kimi istifadə olunurlar

 2. aviasiyada istifadə olunurlar

 3. avtomobilqayırmada istifadə olunurlar

 4. yeyinti sənayesində istifadə olunurlar

 5. mebel sənayesində istifadə olunurlar

373.Yüngül sənayedə satışın rentabelliyi göstəricisi necə hesablanır? 1. mənfəətin satışın həcminə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi

 2. mənfəətin əsas və normalaşdırılan dövriyyə istehsal fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti kimi

 3. ümumi məhsulun satışın həcminə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi

 4. əmtəəlik məhsulun satışın həcminə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi

 5. mənfəətin satışla əlaqədar xərclərin ümumi məbləğinə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi

374.Yüngül sənaye sahələrində mənfəətin artırilmasının ümumi yollarına aid deyil: 1. formalaşdırılmamış marketinq və reklam şəraitində mütləq yeni avadanlıq parkı tələb edən rəqabətqabliyyətli, bahalı və yüksək keyfiyyətli məhsul növlərinin paylarının artırılması istiqamətində struktur dəyişiklikləri həyata keçirmək

 2. yaxşı işlək marketinq əsasında məhsul istehsalı və satışının həcminin ümumdünya artırılması

 3. mövcud istehsal güclərindən maksimum istifadə, zərurət olarsa onun artırılması, istehsal potensialından və bütün resurslardan rasional istifadə

 4. bütün xərc elementləri və kalkulyasiya maddələri üzrə məhsulun maya dəyərinin azaldılması

 5. bazar şəraitində məntiqli, elmi-əsaslandırılmış qiymət siyasəti aparmaq

375.Trikotaj sənayesində hansı məhsulllar istehsal olunur? 1. corab məmulatları, alt paltar, üst paltar, əlcək məmulatları, baş geyimləri (toxunmuş papaqlar), şərflər, sənaye və tibb təyinatlı məmulatlar və s.

 2. pambıq sap, yun və kimyavi liflər, corab məmulatları, alt paltar, üst paltar, əlcək məmulatları, baş geyimləri, şərflər, sənaye və tibb təyinatlı məmulatlar və s.

 3. parça, kəndir, sicim, corab məmulatları, alt paltar, üst paltar, əlcək məmulatları, toxunmuş papaqlar, şərflər, sənaye və tibb təyinatlı məmulatlar, və s.

 4. xam pambıq, barama, yuyulmamış yun, sap, parça, kəmər, kağız, süni liflər, sintetik liflər, məftil, yüngül sənaye müəssisələrində istifadə olunan alət və tərtibatlar, şüşə-saxsı qablar, palto, köynək, gəbə, gön-dəri, xəz-dəri və s

 5. dəri ayaqqabılar, toxunulmuş və rezin ayaqqabılar, tikiş məmulatları, geyim aksesuarları, xəzdən hazırlanmış geyimlər, xəzdən hazırlanmış papaqlar, dəridən hazırlanmış geyimlər, idman paltarları, xüsusi geyimlər, digər məmulatlar

376.Aşağıdakılardan hansı istismar təlabatına aiddir:

A) Materialların sürtünmədən dağılması

B) Materialların hava keçirmə əmsalı

C) Materialların istilik keçirmə əmsalı

D) Materialların su keçirmə əmsalı

E) Materialların estetik görnüşü
377.Aşağıdakılardan hansı gigienik təlabata aiddir:

A) Materialların hava keçirmə əmsalı

B) Materialların sürtünmədən dağılması

C) Materialların istiliyə davamlılığı

D) Materialların temperatura davamlılığı

E) Materialların şaxtaya davamlılığı


378.Kard ipliyi hansı liflərdən istehsal olunur?

A) orta lifli pambıq və kimyəvi liflərdən

B) qısa lifi pambıqdan

C) uzun lifli pambıq və kətan liflərindən

D) pambıq, kətan, yun liflərindən

E) qısa lifli pambıq , kətan və kimyəvi liflərdən


379.Kard əyirmə prosesi hansı əməliyyatlardan ibarətdir?

A) didmə, çırpma, kard darama, düzləndirmə, dartma , əyirmə

B) didmə, çırpma, daraq darama, düzləndirmə, dartma

C) didmə, çırpma, dartma, ilkin əyirmə və əyirmə

D) çırpma,darama,düzləndirmə, dartma, əyirmə

E) didmə, çırpma, daraq darama, darama, dartma və əyirmə


380. Aşağıdakılardan hansı estetik təlabata aiddir:

A) Materialların rəng müxtəlifliyinin uyğunluğu

B) Materialların hava keçirmə əmsalı

C) Materialların istilik keçirmə əmsalı

D) Materialların temperatura davamlılığı

E) Materialların şaxtaya davamlılığı


381. Malların keyfiyyəti nəyi xarakterizə edir?

A) Öz təyinatlarına uyğun olaraq, müəyyən istehlak tələblərini təmin etmək yararlılığı.

B) Orqanoleptik sınaqlar aşkar edən xüsusiyyətlər.

C) Normativ-texniki sənədlərlə uyğunlaşması.

D) İstehlakın mümkünlüyünün səviyyəsi.

E) Nisbətən qüsursuz malların göstəriciləri.


382. Parçaların kəmiyyətcə qəbulu dedikdə nə başa düşülür?

A) Parçaların miqdarı.

B) Parçaların saxlanılması.

C) Parçaların xassələri.

D) Parçaların qablaşdırılması.

E) Parçaların xarici görünüşü.


383. Parçaların keyfiyyətcə ekspertizası dedikdə nə başa düşülür?

A) Parçaların xarici görünüş nöqsanların ekspertizası.

B) Parçaların miqdarca ekspertizası.

C) Parçaların qablaşdırılması.

D) Parçaların qablaşdırılması.

E) Parçaların daşınması ekspertizası .


384. Parçaların codluğu hansı xassəyə aiddir?

A) Estetik.

B) Gigiyenik.

C) Texnoloji.

D) Mexaniki.

E) Həndəsi.


385. Rəng tərtibatı parçaların hansı xassəsinə aiddir?

A) Estetik.

B) Gigiyenik.

C) Texnoloji.

D) Həndəsi.

E) Mexaniki.


386. Yuyulma və kimyəvi təmizlənmə parçaların hansı xassəsinə aiddir?

A) İstismar

B) Gigiyenik .

C) Estetik.

D) Həndəsi.

E) İnsolyasiya


387. Orta lifli pambıq hansı pambıqtəmizləmə zavodlarında emal olunur?

A) mişarlı

B) valikli

C) barabanlı

D) şnekli

E) mişarlı və şnekli


388. Kimyəvi texnologiya hansı istehsalat sahələrində aparılır?

A) toxuculuq istehsalatı

B) trikotaj istehsalatı

+C) boyaq-bəzək istehsalatı

D) əyricilik istehsalatı

E) toxunmayan materialların istehsalı


389. Tekstil sənayesində hansı proseslərdən istifadə olunur?

A) texniki

B) istehsal və təşkilati

C) istehsal

D) texnoloji

+E) istehsal və texnoloji


390. Xammalın təmizlənməyə, qarışığa və kart daramaya hazırlanması hansı prosesdə yerinə yetirilir?

A) didmə


B) çırpma

C) qarışdırma

D) yiyilmə

E) əyilmə


391. Hansı prosesdə bir cinsli lif kütləsi alınır?

A) qarışdırma

B) didmə

C) çırpma

D) yiyilmə

E) əyilmə


392. Xammalın zibillərdən və qüsürlardan intensiv təmizlənməsi hansı əməliyyatda baş verir?

A) çırpma

B) qarışdırma

C) didmə


D) yiyilmə

E) əyilmə


393. Məhsulun nazildilməsi nə zaman baş verir?

A) dartilma

B) çırpma

C) didmə


D) yiyilmə

E) əyilmə


394. Kətanın düzləndirilməsi və nazildilməsi hansı maşınlarda aparılır?

A) lent maşınları

B) kələm maşınları

C) çırpıcı maşın

D) darayıcı maşın

E) əyirici maşın
395. Zərif və mohkəm kətan ipliyi hansı əyilmə üsulunda alınır?

A) nəm


B) quru

C) yarınəm

D) yarıquru

E) orta nəm


396. Qalın və yumşaq kətan ipliyi hansı əyilmə üsulunda alınır?

A) quru

B) nəm

C) yarınəmD) yarıquru

E) orta nəm


397. Parça toxunmaları neçə sinifə bölünür?

A) baş, xırda naxışlı, iri naxışlı, mürəkkəb

B) sadə və mürəkkəb

C) xırda və iri naxışlı,

D) mürəkkəb və jakkard

E) sadə və törəmə


398. Sarja və atlas hansı toxunmalara aiddir?

A) baş və ya sadə

B) iri naxışlı

C) xırda naxışlı

D) mürəkkəb

E) törəmə


399. Polotrno toxunmasının rapportu neçə sapdan bərabərdir?

A) 2


B) 20

C) 45


D) 5

E) 1
400.Toxuculuq materiallarının hazırlanma üsulunun eyniləşdirmə ekspertizası hansı metodla qiymətləndirilir?

AOrqonoleptik metod

B Ekspress metod

C Test metodu

D Laboratoriya metodu

E Sensor metod

401.Toxuculuq materiallarının daha dəqiq qiymətləndirilməsi hansı metodla həyata keçirilir?

ALabor atoriya metodu

B Sensor metod

C Orqonoleptik metod

D Ekspress metod

E Test metodu

402.Toxuculuq materiallarının təsnifat qymətləndirilməsi zamanı hansı əlamət əsas götürülür?

AKimyəvi tərkibi

B Xammalı

C Növ müxtəlifliyi

D Toxunma növü

E Iplik və sapların növü

403. Parçaların geniş xassə göstəricisinə görə keyfiyyətini qiymətləndirərkən hansı metodlardan istifadə olunur?

ASosioloji

B müşahidə

C Deduksiya

D İnduksiya

E Psixoloji
404.Parça mallarının ekspert qiymətləndirilmə zamanı kobud nöqsan müşahidə edilərsə ekspert nə etməli?

A Işçi dəftərində bu barədə qeydlər edir

B Parçanın keyfiyyətsizliyi haqda akt tərtib edir

C Şərti kəsik edərək keyfiyyət itkisi faizini müəyyənləşdirir

D Sifarişçi təşkilatın nümayəndəsinə xəbardarlıq edir

E Ekspert kobud nöqsanı kəsərək nümunə kimi götürüb mal göndərən təşkilatın nümayəndəsinə xəbərdarlıq edir


405.Parçanin lif tərkibinin eyniləşdirilməsi hansı metodla həyata keçirilir?

A Sensor


B Laboratoriya

C Orqonoleptiki

D Ekspert

E Test


406.Parçaların nöqsanları standarta əsasən necə qruplaşdırılır?

A yerli və yayilmış

B Gizli və aşkar

C Gorünən və görünməyən

D Görünən və yayılan

E Yerlı və aşkar


407.Keyfiyyəti qiymətləndirilən parçanın xassələr məcmusunun baza göstəricilərinin məcmusu ilə müqayisə edilməsi prosesi necə adlanır?

A Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

B Keyfiyyətə nəzarət

C Istismar xassələrinin yoxlanılması

D Estetik xassələrin qiymətləndirilməsi

E Gigiyenik xassələrin qiymətləndirilməsi

408.Parçaların bədii- estetik göstəriciləri maksimim necə balla qiymətləndirilir?

A10 balla

B 100 balla

C 400 balla

D 200 balla

E 300 balla

409.Parça mallarının kəmiyyət sayına ekspertlər hansı əməliyyatlardan sonar başlayırlar?

AKonteynerə müdaxilə olunmamasını aydınlaşdıqdan sonar

B Dəmir yol fakturasında parça topunun uzunluğunu bildikdən sonra

C Plombun açdıqdan və dəmir yol fakturasında topun uzunluğunu bildikdən sonra

D Nahar etdikdən sonra

E Konteynerin xarici vəziyyətini və ölçüsünü təyin etdikdən sonra

410.Bunlardan hansı parça və geyim mallarının gigiyenik xassəsinin qiymətləndirilməsi üçün vacibdir?

A hiqroskopikliyi, havakeçirilməsi

B Parçanin fakturası, rənglərinin davamlılığı

C Koloristik tərtibatı

D Şəffaflığı

E Forma saxlanması

411.Donluq parçalar içərisində ən nazik hansılardır?

A Zefir, pike, lionez

B Triko, moleskin

C Kanifas, asta, mayya

D Batist, volta, markizet

E Poplin, tafta, şotlanka

412.Hansı prossesdən polotno toxunması əmələ gəlir?

A Əriş və arğac saplarının növbə ilə bir-birinin örtməsi prosesindən

B Əriş saplarının növbə ilə örtməsi prosesindən

C arğac saplarının növbə ilə bir-birinin örtməsi prosesindən

D bir arğac sapı 2 və ya 3 əriş sapı ilə bir -birini örtməsi prosesindən

E bir arğac sapı əyilərək 4 və çox əriş sapınin üzərini örtməsi prosesindən

413.Hansı prossesdə sarja toxunması əmələ gəlir?

A Arğac saplarının növbə ilə bir-birini örtməsindən

B Bir arğac saspı əyilərək 4 və çox əriş sapının örtülməsindən

C bir arğac sapı 2 və ya 3 əriş sapı ilə örtülmüş olur

D Əriş saplarının növbə ilə bir-birini örtməsindən

E əriş və arğac saplarının növbə ilə bir-birini örtməsi prosesindən

414.Digər toxunmalardan atlas toxunmasınin fərqi?

A çox sayda əriş sapının 1 arğac sapını örtməsindən

B Arğac saplarının növbə ilə bir – birini örtməsindən

C Əriş saplarının növbə ilə bir – birini örtməsindən

D Əriş və arğac saplarının növbə ilə bir-birini örtməsindən

E Bir arğac sapı 2 və ya 3 əriş sapı ilə örtülməsindən
415.Parçaların tərkibindəki lifin təbiətini hansı üsulla qiymətlədiririk?

Aorqonoleptiki və laboratoriya

B Yalnız orqonoleptiki

C Yalniz laboratoriya

D Riyazi üsulla

E Riyazi və laboratoriya

416.Parçanın xarakteri hansı xassələrinə gorə qiymətləndirilir?

A Keyfiyyətinə

B Formasına

C xarici görünüşünə və xassələrinə

D Yalnız xarici görünüşünə

E Yalnız xassələrinə

417.Hansı toxunma parçalar daha davamlı olur?

A Sətin


B Sarja

C Polotno

D Yalnız sarja və sətin

E Polotno və sarja

418.Parçaların nisbi sıxlığı hansı faiz arasında fərqlənə bilir?

A 45-lə 90%

B 30-la 140 %

C 10-la 200%

D 5-la 15%
E 25-lə 150 %
419.Parçaların sıxlığına təsir edən amillər hansıdır?

A toxunma növləri

B Liflərin növləri

C Toxunmaya hazırlıq əməliyatları

D Ağardılma

E Bəzndirilmə


420.Parçaların vahid xassə göstəricisinə görə keyfiyyətini qiymətləndirərkən hansı metodlardan istifadə olunur?

A Laboratoriya

B Ekspert

C Orqonoleptik

D Sosioloji

E Təcrübəli geyim


421.Dartılma zamanı hansı növ parça daha dözümlüdür?

A Sarja

B SətinC Atlas

D dioqanal

E Bəzəndirilmə

422.Hansı lif növü sintetik lif sırasına aiddir?

A Pambıq

B nitron

C Kətan

D Asetat

E Misli ammonium

423.Daha çox burulma dərəcəsinə malik olan iplik və saplar parçaların hansı xassələrinə müsbət təsir göstərir?

A parçanın mexaniki davamlılıgına

B Parçanın rənginə

C Parçanın islanmasına

D Parçanın piçilməsinə

424.Parçalarının istehlak xassılırinin formalaşdırılmasında ilkin amil hansıdır?

A Toxunmanın növü

B Lif tərkibi

C Bərkidilmə

D Ağardılmanın növü

E Akkreditləşdirmə

425.Parçaların gigiyenik xassələrinin formalaşdırılmasında hansı amillərin rolu üstünlük təşkil edir?

A Lif tərkibi

B Bərkidilməsi

C Kalandırlardan keçirilməsi

D Yandırılma və ya ütülmə

E Merserizasiya əməliyyatı

426.Parçaların mexaniki xassələrinin formalaşdırılmasında hansı amillər vacib rol oynayır?

A Toxunma

B Boyadılma

C Akkreditləşdirmə

D Ağardılma

E Karbonizasiya əməliyyatı

427.Tikiş müəssisələrinə verilmiş parçaların keyfiyyətinin yoxlanma səbəbi?

A Nöqsanları aşkar etmək

B Satışa buraxılmazdan əvvəl

C Zədələnmiş, zay olduğu halda

D Parçanın keyfiyyətsizliyi aşkar olunan zaman

E Parça biçilməzdən əvvəl


428.Trikotaj məmulatlarının keyfiyyət göstəriciləri hansı amillər ilə təyin edilir?

A Sıxlığı, boyağın sabitliyi

B Xidmət müddəti

C Dinamikliyi, bəzək əməliyyatı

D Çəkisi, ölçüsü

E xarici nöqsanlar, qiyməti


429.Qiymətləndirmə zamanı trikotaj mallarından neçə faiz orta nümunə götürülür?

A 10%


B 3%

C 5%


D 45%

E 2%
430.Qiymətləndirmə zamanı trikotajın sıxlıgı necə təyin edilir?

A üfüqi və şaquli xətlə 5sm –də olan ilmələrin miqdarı

B üfüqi və şaquli xətlə 10sm –də olan ilmələrin miqdarı

C üfüqi və şaquli xətlə 25sm –də olan ilmələrin miqdarı

D üfüqi və şaquli xətlə 20sm –də olan ilmələrin miqdarı

E üfüqi və şaquli xətlə 250sm –də olan ilmələrin miqdarı

431.Qiymətləndirmə zamanı trikotajın polotnosunun 1m² çəkisi müəyyən etmək üçün hansı olçüdə nümunə dotürülür?

A 10 *20 mm

B 25 * 50 mm

C 50 * 100 mm

D 15 * 45 mm

E)50 * 200 mm

432.Trikotaj mallarında hansı xarakterli nöqsanlar müəyyənləşdirilir?

A Istehsal və qeyri istehsal xarakterli nöqsanlarına görə

B Kəmiyyət ekspertizası aparılarkən baxılan nöqsanlar

C Ticarət birliyinin bu haqda xahişi olduqda baxılan nöqsanlar

D Ketfiyyət ekspertizası aparılarkən faktik aşkar edilən nöqsanlar

E Konteynerdə gəlmiş malalrın sayının yoxlanılması zamanı aşkar edilən nöqsanlar
433.Qablaşdıma tikotaj məmulatlarının keyfiyyətinə necə təsir göstərir?

A Müxtəlif zərərli amillərin təsirindən qorunur

B Erqonomik xassələrini yüksəldir

C Funksional xassələrini yüksəldir

D Uzunömürlülüyünü yüksəldir

E Gigiyenikliyini yüksəldir


434.Ekspert qiymətləndirilməsi zamanı istifadə edilən qiymətləndirmə sistemi hansı qrupa bölünür?

A əla, yaxşı, kafi və pis

B əla, və pis

C yaxşı, kafi və pis

D əla , orat, yüksək, kafi , pis

E əla


435.Nəm halda yun lifi öz möhkəmliyini neçə faiz itirir?

A 10


B 150

C 50


D 40

E 100


336.İnsan bədəni (tikili mallar üçün standartlarda) üzrə uzunluq onun bədəninin harasından harasına qədər olan msafədir?

A başın yuxarısından pəncə altına qədər olan məsafə ilə

B kürəkdən ayağa qədər olan məsafə ilə

C beldən ayağa qədər olan məsafə ilə

D boyundan ayağa qədər olan məsafə ilə

E ombadan ayağa qədər olan məsafə ilə


437. Aşağıdakılardan hansı geyimlərdə estetik xassələr daha öndə olmalıdır?

A ziyafət

B xüsusi təyinatlı

C milli


D gündəlik

E idman


438. İnsanın normal həyat fəaliyyətini təmin edən əsas tələb hansıdır?

A utalitar

B funksional

C xidmət müddəti

D gigiyenik

E erqonomik


439.Geyimlərdə hansı xassənin yüksək olması bədənin istilik itirməsini azaldır, temperaturun daim saxlanmasını təmin edir?

A istilik mühafizə

B erqonomik

C gigiyenik

D möhkəmlik

E su keçirmə


440. Hansı geyimlərin istehsalında tətbiq olunan materiallar su götürməyən, çürüməyən maddələrlə hopdurulması məqsədə uyğun hesab edilir?

A dəyişək

B plaşlıq geyimlərin

C geyimə aid olmayan

D süfrələrin

E yüngül donların

441.Hansı iqlim zonası üçün nəzərdə tutulan geyimlər yuxarı istilik saxlama xassəsinə malik olmalıdır?

A soyuq

B isti

C mülayim

D tropik

E subtropik


442. Geyimlərə verilən gigiyenik tələblər iqlim zonasından asılı olaraq dəyişə bilərmi?

A nisbətən

B dəyişmir

C dəyişər

D bəzi hallarda

E arada bir

443. Aşağıdakı geyimlərdən hansı daha yaxşı istilik saxlama qabiliyyətinə malikdir?

A paltolar

B yubkalar

C köynəklər

D donlar

E plaşlar


444.Moda və üslub geyimlərin keyfiyyətinə verilən hansı tələbə təsir edirək onu yüksəldir?

A estetik

B erqonomik

C texnoloji

D gigiyenik

E xidmət müddəti

445. İstehlakçıların sağlam həyat tərzini təmin edən tələb hansıdır?

A gigiyenik

B estetik

C texnoloji

D erqonomik

E istismar

446.Geyimlərin keyfiyyət səviyyəsi hansı metodla qiymətləndirilir?

A kompleks

B analitik

C seçmə


D sosial

E alət
447.Tikili mallarda sortlaşdırma nəyə əsasən həyata keçirilir?

A nöqsana

B xammala

C təsnifata

D çeşidə

E texnologiyaya
448.Nöqsanlar tikili malda yerləşmə dərəcəsinə görə neçə qrupa bölünür?

A yerli və yayılmış

B görünən və xırda

C görünən və iri

D iri, xırda

E görünən və görünməyən


449.Parçanın elastikliyi, emal keyfiyyəti, istismar şəraitində tikili malların hansı xassəsinə təsir edir?

A forma saxlaması

B hava keçirməsi

C istilik saxlaması

D hiqroskopikliyi

E bəzəyi

450.Tikili malların insan bədənini oturması keyfiyyəti necə təyin olunur?

A ölçməklə

B cihazda dartmaqla

C masada baxmaqla

D işıqda baxmaqla

E açıq havada baxmaqla


451.Təbii xəzdə piy maddəsinin start miqdarı hansıdır?

A) 8-18%


B) 25-30%

C) 10-30%

D) 40-50%

E) 20-25%


452.Xalça məmulatlarının keyfiyyətinə təsir edən amillər hansılardır?

A Xammalı, istismarı

B Naxışları , xammalı

C Istehsalı , tərtibatı

D Xammalı, bədii tərtibatı, hazırlanma texnologiyası

E Daşınması, saxlanması

453.Xalça xammala görə neçə yerə bölünür?

A Təbii, süni, sintetik

B Bitki mənşəli

C Sintetik

D Heyvan mənşəli

E Süni


454.Xalça istehasalında ən çox istifadə olunan xammal hansıdır?

A Qoyun yunu

B Maral yunu

C Keçi yunu

D Dəvə yunu

E Dovşan yunu

455.Xalça istehsalında istifadə olunan hansı qoyun yunu daha qiymətlidir?

AYazda qırxılan

B Payızda qırxılan

C Qışda qırxılan

D Yayada qırxılan

E Payız və qışda qırxılan


456.Xovlu xalça istehsalında hansı yundan istifadə olunur?

A Yazda qırxılan qoyun yunu

B Seliloza

C İpək

D Maral yunu

E Sintetik

457.Süni ipəyin əsas xammalı nədir?

A Seliloza

B Sink


C Selitsin

D Əhəng


E Fibroin

458.Hal – hazırda xalça mallarına verilən başlıca tələb hansıdır?

A Estetik tələb

B Qiyməti üzrə tələb

C Bioliji tələb

D Sosioloji tələb

E Iqtisadi tələb

459. Xalçanı qiymətləndirərkən hansı istehlak tələbləri qoyulur?

A gigiyeniklik,estetik, istismar

B etibarlılıq, iqtisadı, kimyavi

C yaralılıq, etibarlılıq, fiziki

D Estetik,yararlılıq, çəki

E iqtisadi, yararlı, kimyavi
460. Standarta gorə uzunluğu hər100 sm üzrə xalşa məmulatlarında kənarlaşma nə qadər olur?

A 0.5-1.0 sm -ə qədər

B 5.0 sm -ə qədər

C 10 sm-ə qədər

D 50 sm -ə qədər

E 0 sm -ə qədər

461. Xalçanın səsudması qabiliyyəti nədən aslıdır?

A qalınlıq və çəkidən

B eninnən və qalınlığından

C çəkidən və uzunluqdan

D uzunluqdan və naziklikdən

E naziklikdən və qalınlıqdan


462.Xovun hündürlüyünü necə təyin edirlər?

A ölçü mili vasitəsi ilə 10 yerdən

B xətkeş vasitəsi ilə 5 yerdən

C ölçü mili vasitəsi ilə 25 yerdən

D ölçü mili vasitəsi ilə 2 yerdən

E xətkeş vasitəsi ilə 25 yerdən


463. Xovun sıxlığı necə təyin eilir?

A 1 dm.kv düşən xov dəstlərinə gorə

B 4 dm.kv düşən xov dəstlərinə gorə

C 3 dm.kv düşən xov dəstlərinə gorə

D 5 dm.kv düşən xov dəstlərinə gorə

E 2 dm.kv düşən xov dəstlərinə gorə


464.Xalçanın sürtünməyə qarşı davamlılığı nədən asılıdır?

A toxunuşundan

B tərkibindən

C boyadan

D sıxlığından

E qalınlığından


465.Heyvan dəriləri hansı üsulla konservləşdirilir?

A Duz məhlulunda emal sonra duzlamaq

B Dondurmaq sonra donu açmaq

C Qurudub sonra aşılamaq

D Duz məhlulunda saxlamaq

E Duzlamaq, qurutmaq sonra dondurmaq

466.Dərilərin emal edilməsi əməliyyatları hansılardır?

A Aşılamağa hazırlıq, aşılama, bəzək əməliyyatı

B Dərinin aşılanması

C Dermanın ayrıd edilməsi

D Epidrmis qatıın ayrid edilməsi

E Duz məhlulunda saxlamaq


467.Ekspertlər dərini makroquruluşuna görə hansı təbəqələrə bölürlər?

A Epidermis, derma, mezdra

B Epidermis, mezdra

C Buynuz, derma

D Üst , orta, alt

E Alt , mezdra
468.“Xaz” hansı dəridən hazırlanır?

A At


B Qoyun

C Keçi


D Inək

E Öküz


469.Aşılayıcılar gönə hansı xassəsi verir?

A Elastiklik, qalınlaşma və mexaniki möhkəmlik

B Bərklik, əzilməyə dözümlülük

C Suya nisbi davamlıq

D Kimyəvi davamlıq

E Estetiklik


470.Dərilərin yağlı maddələrlə təmizlənməsi hansı xassəni yaxşılaşdırır?

A Yumşaq

B Plastik

C Sıxlıq

D Sərtlik

E Bərklik

471.Gön ayaqqabıların keyfiyyətinə qoyulan tələblər hansılardır?

A funksional, istismar,estetik, gigiyenik, erqonomik

B Iqtisadi, istismar

C Bioloji, fizioloji

D Sosioloji, cari,

E Mikrobioloji, riyazi

472.Ayyaqqabının xarici görünüşünə görə qüsurunun olmadığını hansı metodla təyin edirlər?

A Orqonoleptik

B Laborator

C Funksional

D Ekspert

E Sosioloji
473.Gön –ayaqqabıların keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olan nöqsanlar hansılardır?

A yerli və yayılmış

B Istismar şəraiti

C Daxilində rast gəlinən nöqsanlar

D Kritik istismar şəraiti

E Qablaşdırma, daşınma zamanı baş verilən nöqsanlar


474.Standart üzrə bərk xassəli zəx yarımfabrikatların tərkibində neçə faiz nəmlik olmalıdır?

A 12-15%


B 30-35%

C 3-5%


D 50-60%

E 10-20%
475.Xəzin keçəlləşmə xassəsinə hansı amil daha çəx təsir göstərir?

A Xəzin quruluşu üzrə özəllikləri

B Xəzin tük örtüyünün sıxlığı

C Rütubət və quruluq

D Xəzin yumşaqlığı

E Xəzin qalınlığı
476.Istehsalat təyinatlı gön ayaqqabının keyfiyyətinə qoyulan əsas tələb hansıdır?

A Suyu keçirməməsi, zərbəyə davamlılıq, möhkəmlik və digər spesifik xassələr

B Istilik saxlanması, su keçirməsi, forma saxlamaması və digər spesifik xassələr

C Yüngül olması, istilik saxlanması, su keçirməsi və digər spesifik xassələr

D Möhkəmlik, istilik saxlanması, su keçirməsi və digər spesifik xassələr

E Forma saxlanması, su keçirməsi, forma saxlamaması və digər spesifik xassələr

477.Xəz dərilərin keyfiyyətinin ilkin əsasını nə təşkil edir?

A Gön parçasının və tük örtüyünün sassələri

B Tük təbəqəsinin xassələri

C Bəzəndilmə, boyama, möhkəmlik xassələri

D Kimyəvi tərkibi, gön parçasının quruluşu

E Boyadılma, tük təbəqəsinin xassələri


478.Ayaqabıların detalları neçə hissəyə bölünür?

A Alt, üst

B Yan, daban

C Burun


D Üst

E Alt, burun

479.Ayaqqabıların saxlandığı şərait standarta görə necə olmalıdır?

A 18±2 °S temperaturda, 65%±2 nisbi rütubətdə

B 22-30 °S temperaturda, 70% nisbi rütubətdə

C 12-18 °S temperaturada, 70-75% nisbi rütubətdə

D 10-16°S temperaturada, 60-65% nisbi rütubətdə

E 15-20 °S temperaturada, 70% nisbi rütubətdə

480. Parçaların xassələrı nədən ibarətdir.

A). Elifllərin xassələrindən, parçaların quruluşundan, emal üsulundan

B) Parçaların sıxlığından

C) Parçaların tərkibindən

D) Parçaların bəzək əşyalarından

E) Toxunma növlərindən

481. Parçaların təyinatı nə ilə müəyyən edilir.

A). Parçaların xassələri ilə

B) Parçaların sıxlığı ilə

C) Parçaların boyanması ilə

D) Parçaların tərkibi ilə

E) Parçaların quruluşu ilə


482. Parçaların xidmət müddəti nə ilə təyon edilir.

A). Müxtəlif təsirlərə qarşı göstərdiyi müqavimətlə

B)Parçanın quruluşu ilə

C) Parçaların sıxlığı ilə

D) Parçanın toxunma növü ilə

E) Parçaların boyanması ilə


483. Parçaların xidmət müddəti nədən aslıdır.

A). Lif tərkibindən, parçanın quruluş və xassələrindən, istismar şəraitindən

B) Parçaların boyanmasından

C) Parçaların bəzək əməliyyatlarından

D)Parçaların ağardılmasından

E) Parça toxunmalrın növlərindən


484. Parçaların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı hansı göstərici böyük əhəmiyyət kəsb edir.

A). Dartılmada qırılma yükü və ya möhkəmlik göstərici

B)Bioloji göstərici

C) Parçaların sıxlıq göstərici

D) İpliyin burulma göstərici

E) Fiziki göstərici


485. Parçaların sürtünməyə qarşı davamlılığı nədən asılıdır.

A). Tətbiq edilən lifin və ipliyin növü, toxunma quruluşu, sıxlığı, səthinin xarakteri

B) Parçanın bəzək əməliyyatı

C) Parçanın ağardılması

D) Parçanın dartılmaya qarşı müqaviməti

E) Parçanın boyanması


486. Parçaların mikro orqanizmlərin təsirindən dağılması hansı allər sırasına daxil edilir.

A) Bioloji amillər.

B) Kimyəvi amillər

C) Mexaniki amillər

D) Ekoloji amillər

E) Fiziki amillər


487. Parçada hansı liflər mikroorqanizmlər tərəfindən dağılmaya məruz qalır.

A). Təbii yun və ipək liflər.

B) Asetat lifləri

C) Viskos lifləri

D) Kapron lifləri

E) Sintetik liflər.


488. Parçaların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı ən əhəmiyyətli xassələr hasıdır.

A. Gigiyenik xassələri

B. Parçaların saxtaya davamlığı

C. Parçaların günəşdən qorunması

D. Parçaların rənglənməsi

E. Parçaların istilik kecirilməsi


489. Parçaların gigiyenik xassələri hansı amillərdən aslıdır.

A. Lif tərkibindən, parçaların quruluşundan

B. Parçaların sıxlığından

C. Parçaların bəzəndirilməsindən

D. Parçaların yuyulmasından

E. Parçanın möhkəmliyindən


490. Yüksək hiqroskopik xassələrə malik parçalar hansılardır?

A) Təbii liflərdən hazırlanmış parçalar.

B) Lavsan liflərdən hazırlanmış parçaar

C) Xlorin liflərdən hazırlanmış parçalar

D) Üç asebat liflərdən hazırlanmış parçalar

E) Kapron liflərdən hazırlanmış parçalar


491. Az hiqroskopliyə malik parçalar hansılardır?

A) Sintetik liflərdən olan parçalar.

B) Xalis ipək parçalar

C) Xalis yun parçalar

D) Xalis kətan parçalar

E) Təbii liflərdən olan parçalar


492. Parçanın buxar keçirməsi nə ilə xarakterizə olunur.

A) 1 saat ərzində 1sm² sahəsi olan parçadan keçən çuxarın midarı ilə

B) 1sm² sahəsi olan parçadan keçən suyun midarı ilə

C) 1sm² sahəsi olan parçadan keçən suyun midarı ilə

D) 1m² sahəsi olan parçadan keçən suyun midarı ilə

E) 2 saat ərzində parçadan keçən suyun midarı ilə


493. Parçaların elektrik xassəsinə hansı xassələr daxildir.

A) Ekektirikləşmə və dielektrik xassələri

B) Toz keçirmə xassəsi

C) İstilik keçirmə xassəsi

D) Buxar keçirmə xassəsi

E) Hava keçirmə xassəsi


494. Parçaların estetik xassələrinə nələr aitdir.

A) Parçaların rəng tərtibatı, parlaqlığı, drapirləməsi, forma sabitliyi, elastikliyi.

B) Parçaların su udması

C) Parçaların hava keçirməsi

D) Parçaların ekektirikləşməsi

E) Parçaların buxar keçirməsi


495. Parçanın fakturasını nə təyin edir.

A) Parçanın lif tərkibi, quruluş xüsusiyyətləri

B) Parçanın su çəkməsi

C) Parçanın hava keçirməsi

D) Parçanın istilik keçirməsi

E) Parçanın hiqroskopliyi


496. Əzilməy davamlılıq parçanın hansı xassəsinə təsir edən göstərici sayılır.

A) Parçanın xarici görnüşünə və estetik xassəsinə

B) Parçanın toxunma növünə

C) Parçanın sıxlığına

D) Parçanın hiqroskopliyinə

E) Parçanın rənginə


497. Parçaların texnoloji xassələri dedikdə nə başa düşülür.

A) Parçalardan məmulat hazırlayarkən müxtəlif tikiş və digər əməliyyatlara məruz qala bilmə qabiliyyəti

B) Parçaların fakturası

C) Parçaların codluğu

D) Parçaların hiqroskopliyi

E) Parçaların rəng tərtibatı, parlaqlığı, şəffavlığı


498. Parçaların çeşidi xarakteristikası asılıdır

A) Xammalın tərkibindən, emal üsulundan, qruluşundan və bəzəmə xüsusiyyətlərindən

B) Parçaların parlaqlığından

C) Parçaların şəffavlığından

D) Parçaların istilik keçirməsindən

E) Parçaların havakeçirməsindən


499. Çit çeşidindən olan parçalar hansı toxunma növü ilə hazırlanır.

A) Polotno toxunmasi ilə.

B) Sətin toxunmasi ilə

C) Atlas toxunmasi ilə

D) Reps toxunmasi ilə

E) Sarja toxunmasi ilə


500. Səthin parçası hansı toxunma növü ilə hazırlanır.

A) Sətin toxunma növü ilə

B) Sarja toxunma növü ilə

C) Raqoşqa toxunmasi ilə

D) Reps toxunmasi ilə

E) Polotno toxunma növü iləHazırladı: dos. T.H. Mirzəyev
Yüngül sənaye mühəndisliyi”

kafedraasının müdir əvəzi: dos. T.H. Mirzəyev

Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə