TüRKÇe anlatim biÇİmleriYüklə 1,36 Mb.
səhifə2/16
tarix27.01.2018
ölçüsü1,36 Mb.
#40870
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
§ A)4 B)3 C)2

o crj

>

t1 4

1 +


_-1 T

6 / a\ H 24 -19
+ - • (-4 => 1 =

5 ' 5 5


3. (0,3333 + 1,6667):(3,123-1,123) işleminin so-

D) 1 E) -

(Cevap B)

14. 1-

4.

1 8 0,35 1,7'
:- işleminin sonucu aşa-

0,02 1,6 0,07 34

ğıdakilerden hangisidir?

A)1000 B)999 C) 99,9 D) 9,99 E) 0,999seçili alana x dersek;

1 -- =x=>3-x = 3x =>4x = 3 =>x=-


3 4

(Cevap C)15.

9 9

5

9 _.


4 . 9"

-4f

9

33

65

' -32

91

32

9

9

9f 4 1V 1 4^ 5. 99- - 98- : 97- - 99- işleminin sonucu

l 5 5){ 5 5)

kaçtır?

A) -— B) -— C) -— D) -— E) -—


13 8 13 4 ' 26

(Cevap B)

-MATEMATİK-

176.

4 7

- işleminin sonucu kaçtır?

16 7^ l 7
A)8 B)4 C)2 D)-2 E)-4


12.
kesrini tanımsız yapan x değerleri toplamı

x-4 kaçtır?

A) 15 B) 13 C) 11 D) 10 E)


13. a bir tamsayı olmak üzere

5a-15


ifadesinin so-


7. 0,79 = — olduğuna göre, x değeri kaçtır?

A)0,9 B)0,8 C)0,4 D) 4 E) 8nucunu doğal sayı yapan a değerlerinin toplamı kaçtır?

E)3

C)0

A) -3 B) -1


8. x=5,6 ve y=6,5 olduğuna göre, tır?

A) -- B) -— C) -—
' 8 55 4


oranı kaç-

x-y

tn D)-55 E)||

V)

cn o.

..1245..... 1111
14. —+—+—+—=A olmak uzere —+—+—+— top-
2356 2356

lamının A cinsinden değerinin toplamı kaçtır?

A) 4A B) 4-AC) A-4 D) 2A-4 E) 4-2A


9. 1+-

1+-

1

işlemini sonucu kaçtır?

a-3


g 15. a > -5 olmak üzere, — ifadesini basit kesir belirtmesi için kaç farklı a tamsayı değeri vardır?

A)10 B)9 C)8 D)7 E) 6
A) 9

2 B)8

C)7


D)6

E)5


4 5 -16. - inin — si 1,3 olan sayı aşağıdakilerden hangi-

10. a pozitif bir ondalık sayıdır. a+-:2 bir tamsayı oldu-

4

ğuna göre, a nın virgülden sonraki kısmı nedir?A)0,25 B)0,75 C) 0,125 D) 0,875 E)0,9

sidir?

A)5

B)4

C)3

D)211
11.


12

3-* 5


= 1 olduğuna göre, x kaçtır?

5+


D)4

C)3

A)1 B) 2

E)5CEVAP ANAHTARI

1.E

5.A

9.A

13. B

2.B

6. B

10. D

14. B

3.D

7. E

11.E

15. D

4.C

8.C

12. D

16. B

18-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-


ÇIKMIŞ SORULAR ve ÇÖZÜMLERİ

2 1

3. 'sinin 'ü 6 olan sayı kaçtır?

7 4 V

A)84

B)80 C)76 D)72 E) 68

1. k > 0 olmak üzere; — = —= —= -k olduğuna

3 2 4

göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? (99 DMS OÖ)

2 1 -.-

7 4

2x

28

B) b < a < c D) c < a < b
A) b < c < a C) c < b < a E) a < b < c

k > 0 olduğundan -k negatif sayıdır. a = -3k

c = -4k

k'yı 1 kabul edersek;a = -3

b = -2 b>a>c bulunur.

c = -4

(Cevap D)3 1

2. Aşağıdaki sayılardan hangisi — ile — arasın-

dadır? (99 DMS 00)

B)0,18 E)0,44

C) 0,22

A) 0,11 D) 0,35

3 / 25 ile 1 / 5 sayıları arasındaki bir sayıyı bulmak i-çin önce bu sayıları genişletiriz. Birinci sayının pay ve paydasını 4 ile çarparız. 3.4 _ 12

254~TÖÖ

İkinci sayının pay ve paydasını ise 20 ile çarparız. 1.20 202 o

ço

Ui

(Cevap A)

1 a 5

-<-<- olduğuna göre, a yerine yazılabilecek3 4 6

doğal sayıların toplamı kaçtır? (99 DMS OÖ)

A)5 B)6 C)7 D)8 E) 9

a yerine yazılabilecek sayıları bulmak için önce pay-daları eşitlememiz gerekir.

J_ _a_ _5_ _4_ 3a 10 3 K 4 K 6 ^Îİ^^(4) (3) (2)

4 < 3a < 10 ifadesinde 3a'nın 4 ten büyük olması için a'nın 1 den büyük olması gerekir. 3a'nın 10 dan kü-çük olması için a'nın 4 ten küçük olması gerekir. 1 < a < 4 => eşitsizlikte a'nın alabileceği değerler 2 ile 3 tür. Toplamı 2 + 3 = 5 bulunur.

(Cevap A)

0,004 ( 0,001 ol . . • • . * o


+ :2 ışlemının sonucu kaçtır?

0,0008 1,0,0004 J v

(99 DMS OÖ)


29

25

E)


B)

A)

100

20

5.20 12

= 0,20

= 0,12
100 100

Aradaki sayıya k dersek, 0,12

(Cevap B)

0,004 ( 0,001 OV. . . , ... ..

+ : 2 ıfadesınde ılk once parantez

0,0008 1,0,0004 J

içi yapılır.

0,001 _ 10 1 5 . .

:2 =—.—= — bulunur.

0,0004 4 2 4


_5_40 5 _20 + 5 _25 0,0008 4~ 8 +~4~ 4 ~~Â

0,004

(Cevap A)

-MATEMATİK-

19x-y x + y
6.

5 A) ^5 8

"5~TÖ işleminin sonucu kaçtır? (99 DMS OÖ)2 2 1 2x + 2y 1

x y 2 x.y 2

()

x + y _ 1 x.y 4= 4


32

B)-


32

C)-


16

(Cevap B)
D)

16

32

9. 1 < a ve
Verilen ifadede aradaki işaretler aynı olduğu için pa-rantezler kaldırılırsa;

t 4 ]

K

1 4

(2)

1 8
3 ;
3-15 \
5-2 + 1

1


8

8

1

5

5

2

5


2 5

8

2

16

(Cevap C)

tn

"o

tc

UJ Q

a.

S

----1 olduğuna göre, t için aşağıda-

0,002 kilerden hangisi doğrudur? (99 DMS ÖL)


B) 500 < t D) 50< t

A) t < 500 C) t < 50 E) t <20

Soruda a > 1 olduğu söyleniyor. a

= t => a = 0,002. t

0,002


2t

1000 500

a=— => a > 1 olması için t > 500 olmalıdır. 500


7. ax + ay = 60 ve

x + y

-10 olduğuna göre, a kaç-

o

LU

>(Cevap B)


tır? (99 DMS ÖL)

A) 6 B) 5

C) 4 D) 3 E) 2

10. a = H

17

1616

c = — 15= 30

= 10

x + y

ax + ay = 60 => a(x+ y) = 60 ifadesinde x + y yerine

yazılırsa,

a(x + y) = a . 30 = 60 => a = 2

(Cevap E)olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? (99 DMS ÖL)

B) c < b < a D) a < b < c

A) a < a < c C) b < a < c E) a < c < b


2 2 1 xv

8. -+- = - olduğuna göre, —

x y 2 x+y

kaçtır? (99 DMS ÖL)

A) 6 B) 4 C) 2

D)

'nin değeri

Sayılara bakıldığında payları paydalarından 1 fazla-dır. Pratik olarak sıralama yaparsak pay ve payda

_ . ., 16 17 18

buyudukçe sayı kuçulurdu. O halde, —> — > —

15 16 17

şeklinde olur. ob>a

(Cevap D)

20-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-


11. 5: j — 0,2 | işleminin sonucu kaçtır?(99DMS OL)

5


A)0

B)5 C)9 D) 10 E)25

14. —+— = — , = 1 olduğuna göre, x kaçtır?

x y 6 x y(99 DMS L)

A)2 B)3 C)4 D)5 E) 6


Önce parantez içi yapılırsa;

(Cevap B)3/l + U x y 6

1-1 = 1

x y


7 5, 77

-=- + 1 => — = —
x 2 x 2


(Cevap A)

,n 1 2 3 4 n 1 .. „

12. = — olduguna gore, n kaç-

2 3 4 5 n+1 12 V

tır? (99 DMS L) A) 15 B) 14 C) 13 D) 11 E) 10

= — eşitliğine dikkat edilirseo

2"3"4"5 n + 1 12

aradaki işaret çarpma işaretidir ve sadeleştirme ya-

1 1 '5

pıldığında; = — => n + 1 = 12 => n = 11 bu- J^

n +1 12 o

lunur. ü


o

(CevapD) P

15.
:| | işleminin sonucu kaçtır?

(2000 DMS)

A)-10 B) -18 C)-20 D) -21 E)-23

1 11

2 4


-10

=(-5)--=-5x2=-10 v / 2

(Cevap A)1 2

13. —j = - olduğuna göre, x kaçtır?(99 DMS L)

+ 1

16. I ——+—— |:7 işleminin sonucu kaçtır? (2000 1 0,03 0,05 '

DMS)


B)2 C)3 D)4 E)5

B) - C) 1 D) 2 E) 4


.-4

10)^7=14-7=2

+ 1

-1 2

= -

x x

(C9vap C)

12

O.O12=ioo= 12 te 0.03 ~_3_~t0ö" 3

100


0.15_ 5/10 _ 5 100 0.05 ~ 5/100" 10' 5

(Cevap D

-MATEMATIK-

21


27 3

17. — rasyonel sayısı — rasyonel sayısınm kaç

D 0

katıdır?

C) 9 D) 11 E) 13

A) 5 B) 7

20.1,47 - 0,23 + 0,5 işleminin sonucu kaçtır? (2001 KMS)

A)0,74 B) 1,64 C)1,74 D) 1,82 E) 1,96
27

5 27 5 , -2-=—x—= i 3 5 3

5

(Cevap C)1,47 0,2 3 1,24

—>

1,24 0,51,74

(Cevap C)
18. Bir kesrin payı, paydasının yedi katının onda biridir. Bu kesir aşağıdakilerden hangisidir?

21.
işleminin sonucu kaçtır? (2001 KMS)
A)

11B)

10 13

C)8 11

'i) tr/i'iiD)

7 10

Kesrimiz

a/b

olsun,Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 1,36 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə