U. 9 Química del carboni estructura I reactivitat de les molècules orgàniquesYüklə 198,06 Kb.
səhifə5/5
tarix24.01.2019
ölçüsü198,06 Kb.
#101713
1   2   3   4   5

5. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES


A.47 Cremem un hidrocarbur saturat i la relació de masses obtingudes de diòxid de carboni i aigua és 55/27. Deduïu la seua fórmula empírica.

(R: C5H12)A.48 Un compost orgànic conté només C, H i O. Si cremem completament amb oxigen 0,2035 g del compost obtenim 0,484 g de CO2 i 0,2475 g d'ai­gua. Un litre de vapor del compost té la mateixa massa que 35 L de gas dihidrogen mesurats a la mateixa pressió i temperatura. a) Trobeu la fór­mula molecular del compost. b) Escriviu les fórmules desenrotllades de dos possibles isòmers que tinguen aquesta fórmula molecular i anomeneu-los.

(R: a) C4H5O)A.49 Un compost orgànic només conté C, H i O. Si cremem completament 0,2315 g del compost amb oxigen, obtenim 0,3395 g de CO2 i 0,1389 g d'aigua. Calculeu la fórmula empírica del compost i escriviu les fórmules es­tructurals de tots els compostos, amb només un o dos àtoms de carboni, que tinguen aquesta fórmula empírica.

(R: CH2O)A.50 Escriviu les fórmules i anomeneu tots els isòmers possibles de fórmules moleculars: a) C4H10 ; b) C5H12 ; c) C6H14 ; d) C7H16 .

A.51 Escriviu les fórmules desenrotllades i anomeneu el màxim nombre d'isòmers de fórmula molecular C6H4Cl2 que pugueu.

A.52 Hi ha dotze hidrocarburs cíclics de fórmula C6H12 si només tenim en comp­te la isomeria estructural o plana. Si considerem també la isomeria cis trans n'hi ha setze. Escriviu les fórmules de tots ells.

A.53 En la taula següent apareixen valors dels punts d'ebullició i solubilitat en aigua per a diversos hidrocarburs i alcohols. Justifiqueu la variació d'a­ques­tes propietats: a) entre compostos de la mateixa funció; b) entre els al­co­hols i els hidrocarburs de massa molar semblant.

HIDROCARBUR

p.eb.(0C)

Solubilitat
en aigua

ALCOHOL

p.eb.(0C)

Solubilitat en aigua

Età

 88,5

Insoluble

Metanol

65

Infinita

Propà

 42

Poc soluble

Etanol

78,5

Infinita

Butà

 0,5

Una mica soluble

1 Propanol

97,4

Infinita

Pentà

36

Una mica soluble

2 Propanol

82,4

Infinita

Metilbutà

28

Insoluble


A.54 Poseu un exemple de cadascuna de les reaccions següents:

a) oxidació d'un aldehid; b) substitució en el benzè; c) polimerització; d) esterificació; e) saponificació d'un greix.A.55 Si deshidratem etanol amb àcid sulfúric obtenim etè. Escriviu l'equació que representa la reacció i calculeu el volum de gas etè a 27 0C i 1,5 atm que podríem obtenir a partir de 80 g d'etanol del 95 % de riquesa en massa, si la reacció té un rendiment del 75 %.

(R: 20 L d'etè)A.56 Tenim els compostos CH3 CH2 CH2 CHO i CH3 CH2 CH2 COOH. Digueu quin dels dos té la propietat que s'indica a continua­ció: 1) és fàcilment oxidat; 2) neutralitza el NaOH; 3) reacciona amb el metanol. Escriviu ca­dascuna de les reaccions que justifiquen la resposta anterior i anomeneu els productes resultants.

A.57 Formuleu i anomeneu tots els hidrocarburs amb doble enllaç que, mit­jançant l'addició d'hidrogen, donen 3-metilpentà.

A.58 Indiqueu quin alcohol cal usar per a obtenir: a) propanal; b) 3-pentanona; c) 2-metil-3-hexanona. Escriviu les reaccions per a cada obtenció.

A.59 Del craking del petroli s'obté, entre d'altres productes, l'hidrocarbur eti­lènic (CH3)2-C=CH2. Indiqueu la forma de preparar a partir d'ell els produc­tes següents: a) metil-2-propanol; b) metilpropà; c) metil-2-cloropropà.

FORMULACIÓ I NOMENCLATURA (INORGÀNICA I ORGÀNICA)A.60 a) Formuleu aquests compostos:

Sulfat de sodi; òxid d’alumini; àcid hipoiodós; 2-pentanol; etilmetilamina.

b) Anomeneu aquests compostos:

NaH2PO4, PbO2, BeCl2, CH3-CONH2, CH3-CH=CH-CH2-CH3 (2002)A.61 a) Formuleu aquests compostos orgànics:

n-pentà; 2-pentanol; 3-pentanona; àcid pentanoic; pentanoat de pentil.

b) Anomeneu aquests compostos orgànics:

CH3-CHO; CH3-CH2-O-CH3; CH3CH(NH2)CH2CH3; C6H5CONH2; COOH-COOH (2003)A.62 a) Formuleu aquests compostos orgànics:

a1) 3,4-dimetilpentà; a2) 4-cloropentanal; a3) metilbenzè (toluè); a4) etil propil èter; a5) etilmetilamina.

b) Anomeneu aquests compostos orgànics:

b1) CH3-CH-CH-CH=CH2 b2) CH3-CH-CH-CH3 b3) CH3-CH-CH2-COOH

    

CH3 CH3 CH3 OH CH3

b4) CH3-CH2-COO-CH2-CH2-CH3 b5) CH3-CH2-O-CH2-CH2-CH3 (2006)

REACCIONS ORGÀNIQUESA.63 Completeu les reaccions i anomeneu tots els compostos que hi intervenen:

a) CH2=CH2 + energia 

b) CH2=CH2 + H2O 

c) CH2=CH2 + HCl 

d) CH2=CH2 + Cl2

e) CH2=CH2 + H2(2002)A.64 Completeu les reaccions i anomeneu tots els compostos que hi intervenen:

a) CH4 + Cl2

b) CH2=CH2 + H2O 

c) CHCH + H2

d) CH3-COOH + KOH 

e) CH3-OH + CH3-COOH  (2003)A.65 Completeu les reaccions i anomeneu tots els compostos que hi intervenen:

a) CH3-COOH + NaOH 

b) CH3-CH2I + NH3

c) CH2=CH2 + H2O 

d) CH3-CH=CH2 + Br2(2004)

A.66 Completeu les reaccions i anomeneu tots els compostos que hi intervenen:

a) CH2=CH2 + HCl 

b) CH3-CH2OH + NaOH 

c) CH3-CH2OH + HCOOH 

d) CH3-CH2OH (calor+catalitzador)

e) CH3-CH2OH (oxidant)(2004)A.67 a) Anomeneu o formuleu, si escau, aquests compostos: a1) 4,5-dimetil-1-hexè; a2) àcid 2-cloropropanoic; a3) C6H5-NH2; a4) CH3-CH2ONa

b) Completeu aquestes reaccions i anomeneu tots els compostos que hi intervenen:

b1) CH3-CH=CH-CH3 + Cl2

b2) CH2=CH2 + CH2=CH2

b3) CHCH + HCl

b4) CH3-COOH + NaOH  (2005)A.68 a) Anomeneu o formuleu, si s'escau, aquests compostos: a1) propilamina; a2) butanoat d’octil; a3) CH3-CH-CH3; a4) C6H5-OH

CH3b) Completeu aquestes reaccions i anomeneu tots els compostos que hi intervenen:

b1) CH2=CH2 + H2O 

b2) HCOOH + CH3OH 

b3) CH3-CH2I + NH3

b4) CH3-CH2-CH2Cl + KOH(aq)(2006)

ISÒMERSA.69 Considereu el compost de fórmula molecular C3H6O :

a) Indiqueu quatre possibles fórmules estructurals compatibles amb la fórmula molecular donada i anomeneu-ne només dos dels compostos.b) La reducció d’un dels compostos anteriors dóna lloc a un alcohol, mentre que la seua oxidació dóna lloc a un àcid. Formuleu i anomeneu el compost reaccionant, així com l’alcohol i l’àcid formats. (2005)
B

1Del llatí parum affinis, poca afinitat o tendència a reaccionar.

9.1

Yüklə 198,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə