Universitatea de stat din moldovaYüklə 3,4 Mb.
səhifə2/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Drept procesual civil

Denumirea temei

Conducătorul

durata

participanţii

obiectivele generale

impactul ştiinţific, economic, social

2007

Admisibilitatea recursului împotriva deciziilor instanţei de apel

Cojuhari Alexandru

2005-2007

Munteanu Alexandru

 • să studieze re­cur­sul

 • să determine la­cu­ne în domeniu

Depistarea lacunelor şi propunerea modalităţilor eficiente de lichidare a lor.

Fundamentarea ştiin­ţi­fică şi reg­le­men­ta­rea normativă a drepturilor ecologice ale omului în Re­publica Moldova


Gheorghe Avornic

2007

Iordanca–Rodica Iordanov

Depistarea lacunelor şi propunerea modalităţilor eficiente de lichidare a lor.

Drept internaţional

Denumirea temei

Conducătorul

durata

participanţii

obiectivele generale

impactul ştiinţific, economic, social

2006

Conceptul de su­ve­ra­nitate în dreptul internaţional contemporan

Cojocaru Violeta;

Osmochescu Nicolae2006-2007

Gamurari Vitalie

 • Să studieze con­cep­tul de suveranitate în cadrul dreptului in­ternaţional con­temporan,

 • Să determine prob­le­mele cu care se confruntă statele, pe de o parte, şi co­mu­nitatea in­ter­na­ţională, pe de altă par­te, în de­ter­­mi­na­rea limitelor su­ve­ra­nităţii de stat în cadrul procesului de glo­balizare, pre­cum şi alte prob­leme adia­cen­te.

 • să examineze sup­re­maţia şi ju­ris­dic­ţia sta­tului, nece­si­ta­tea adu­cerii legis­la­ţiei Republicii Mol­dova în con­for­mi­tate cu stan­dar­de­le in­ter­na­ţio­nale prin imp­le­men­ta­rea nor­melor şi a pre­ve­­derilor inter­na­ţio­nale în domeniu.

Analiza profundă a evoluţiei conceptului de suveranitate, determinarea conţinutului şi limitele lui în cadrul dreptului internaţional la etapa contemporană.

Prezentarea propunerilor privind operarea unor modificări în Constituţia Republicii Moldova şi Codul penal, desfăşurarea unor măsuri organizatorice pentru ratificarea Statutului Curţii Penale Internaţionale.2007

1. Aspectele teoretico-practice privind pro­cedura recunoaşterii şi exe­cutării hotărârilor judecătoreşti străine în dreptul inter­na­ţional privat;

2. Mecanismul imp­le­men­tării actelor inter­naţionale de me­diu în dreptul naţional al Republicii MoldovaCojocaru Violeta;

Osmochescu Nicolae2007-2008

Cojocaru Violeta

Zamfir Natalia1.- să cerceteze comp­lex legislaţia statelor în domeniul recu­noaş­terii şi exe­cu­tă­rii hotărârilor ju­de­cătoreşti străine;

- să determine pro­ce­deele de imp­le­men­ta­re a con­ven­ţiilor in­ter­na­ţionale, a me­­ca­nis­me­lor şi instru­men­­te­lor juridice na­ţio­na­le, care urmează a fi apli­ca­te pentru a proteja drep­tu­rile şi obli­ga­ţiile par­ti­ci­pan­ţilor la circuitul inter­na­ţional.

2. să analizeze me­ca­nismului procesului de implementare


 • să studieze sis­te­mul de noţiuni şi ter­meni de referinţă de imp­lementare a nor­melor internaţionale de mediu

 • să motiveze con­cep­tul dezvoltării Drep­­tului in­ter­na­ţional al mediului în calitate de ramură dis­tin­c­tă de drept

să formuleze anumite concluzii de ordin teoretic şi practic în domeniul cercetat

1. Prezenta temă de cercetare urmăreşte principiul general, potrivit căruia practica este unicul criteriu de verificare a oricărei ipoteze şi teorii, concluziile teoretico-ştiinţifice formulate în baza rezultatelor investigaţiei au drept suport şi experienţa oferită de practica naţională şi internaţională, căpătând astfel dimensiuni noi care, sperăm, vor fi utile în procesul de studiere a instituţiei recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti străine.

2. Tema de cercetare a prezumat formularea unui şir de recomandări privind codificarea normelor Dreptului internaţional al mediului, precum şi de codificare a legislaţiei ecologice naţionale în sensul adoptării Codului ecologic a Republicii Moldova, în care este oportun de a include în Partea specială secţiunea „Acţiunea şi aplicarea în sistemul de drept al Republicii Moldova a normelor şi principiilor internaţionale de mediu.

Importanţa practică a rezultatelor temei de cercetare constă în aceea, că regulile referitoare la tipologia DIM şi crearea unui instrumentariu juridic unic pentru eficientizarea influenţei reciproce a dreptului internaţional şi cel naţional, precum şi unele propuneri separate, formulate în tema de cercetare pot fi utilizate: în procesul formării conceptului legislaţiei ecologice a Republicii Moldova şi în procesul de legiferare, direcţionat spre perfectarea ei: teoria dreptului internaţional de mediu; în procesul de predare a cursului de Drept internaţional al mediului.


2008

Neutralitatea – parte componentă a sis­te­mul­ui de securitate co­lec­ti­vă

Cojocaru Violeta;

Burian Alexandru2008-2009

Dorul Olga

 • Să evalueze com­pa­tibilitatea rigorilor sis­te­­me­lor de secu­ritate co­lectivă uni­ver­sale şi re­gionale cu con­ţinutul sta­tutului de neutra­li­ta­te per­ma­­nen­tă a sta­te­lor;

 • Să analizeze statutul de neu­tralitate a Re­pub­licii Mol­dova în re­laţiile in­ter­naţionale contemporane

Cercetarea detaliată a conţinutului statutului de neutralitate permanentă prin prisma evoluţiei istorice a acestuia, precum şi ţinînd cont de experienţa altor state în materie.

Tema de cercetare se prezintă ca fiind deosebit de actuală, prezentînd un interes major teoretico-practic, prin afirmaţia că în prezent nu există subiect atît de controversat, obiect al tratamentelor şi interpretărilor atît de contradictorii cum este statutul de neutralitate.2009

Regimul juridic al succesiunii în dreptul internaţional privat

Cojocaru Violeta

2009-2010

Şeremet Igor

- să analizeze evoluţia istorică şi filosofico-juridică a instituţiei moştenirii;

- să configureze exp­li­ca­ţii terminologice ale conce­p­tului dreptului la moştenire;

- să determine rolul nor­mei conflictuale în materia succesiunii;

- să evidenţieze prob­le­me­le legate de legea aplicabilă regimului succesoral;

- să formuleze arg­u­men­tat aspectele com­pa­rative pri­vind punc­te­le de legături – do­miciliu, reşedinţa tem­po­rară şi reşedinţa obişnuită;

- să analizeze regle­mentări na­ţionale prin pris­ma reg­lementărilor internaţionale;

- să expună soluţii din le­gis­la­ţia naţională şi formularea de soluţii proprii ce îmbracă hai­na unor propuneri de lege ferenda.


Domeniul de studiu al temei de cercetare constă în soluţionarea conflictului de calificări prin prisma corelării regimului matrimonial şi regimului succesoral în materia statutului personal.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a temei de cercetare rezidă în faptul efectuării a unei tratări multi-aspectuale a reglementărilor juridice ce ţin de regimul juridic al succesiuni şi regimul juridic matrimonial conform dreptului internaţional privat.

Tema de cercetare denotă o analiză ştiinţifică complexă a raporturilor de succesiune cu element de extraneitate atît din punct de vedere teoretic, cît şi practic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice şi recomandările formulate vor servi cu precădere pentru perfecţionarea programelor de studiu instituţiilor şi facultăţilor de drept, la predarea disciplinei drept internaţional privat, la perfecţionarea specialiştilor din domeniu, la elaborarea cursurilor sau a manualelor de drept internaţional privat, la perfecţionarea legislaţiei de drept privat, în general.2010

Implementarea dreptului Uniunii Eu­ro­pene în Republica Moldova în contextul anga­ja­men­telor asumate prin prisma ne­go­cierii acordului de asociere RM – UE.


Cojocaru Violeta

2010-2011

Suceveanu Natalia

 • Să prezinte cadrul juridic naţional şi internaţional care stabileşte obligaţia de ali­nie­re a legislaţiei naţionale la le­gislaţia UE

 • Să analizeze mecanismul naţional de creare a legis­la­ţiei cu relevanţă UE

 • Să analizeze obligaţiile asumate de RM în contextul AA în raport cu obligaţia de armonizare formulată la art.50 APC

 • Să prezinte cadrul insti­tu­­ţional care guvernează pro­cesul de implementare a legislaţiei UE în legislaţia na­ţională

 • Să prezinte metodele pro­­fesionale şi legislative de armonizare

 • Să analizeze etapele şi prin­cipiile procesului de implementare a legislaţiei UE în legislaţia naţională

 • Să analizeze beneficiile şi costurile asocierii la UE prin prisma angajamentelor asu­mate de RM în contextul negocierii AA

Tema de cercetare este actuală şi prezintă un interes ştiinţific şi practic indiscutabil ţinînd cont de aspiraţiile pro-europene ale statului nostru. Republica Moldova şi Uniunea Europeană poartă negocieri pe marginea Acordului de Asociere. Acest document va reprezenta o valoare adăugată în raport cu APC, în particular va permite statului nostru o asociere politică şi integrare economică cu UE. Lansarea negocierilor privind semnarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ca parte integrantă a Acordului de Asociere) va reprezenta o nouă etapă spre integrarea economică a RM în UE şi va facilita comerţul cu statele membre ale UE. În acelaşi timp, se creează o nouă situaţie care va necesita eforturi considerabile în vederea refortificării capacităţilor instituţionale şi reforme legislative într-o serie de domenii precum cel vamal, sanitar şi fitosanitar, achiziţii publice, proprietate intelectuale, concurenţă etc.

Nu poate exista nici un fel de progres în direcţia integrării în UE fără a înregistra un progres semnificativ în domeniul armonizării legislaţiei. Republica Moldova nu are statut membru al Uniunii Europene, prin urmare, dreptul Uniunii Europene nu are o aplicabilitate directă şi un efect direct asupra statului nostru, însă indubitabil legislaţia Uniunii Europene va trebui să fie implementată - în sistemul legal al RM - ţara care are obligaţii contractuale în formă de parteneriat şi, în perspectivă, în calitate de ţară asociată sau eventual, ţară candidat pentru aderarea la UE .
Yüklə 3,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə