Propunerea de decizie a consiliuluiYüklə 0,94 Mb.
səhifə1/23
tarix09.01.2019
ölçüsü0,94 Mb.
#93558
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
ANEXĂ

Acord de asociere între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

ANEXA I


la

PROPUNEREA DE DECIZIE A CONSILIULUI

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte


ACORD DE ASOCIERE

ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI STATELE MEMBRE ALE ACESTEIA, PE DE O PARTE, ȘI UCRAINA, PE DE ALTĂ PARTEPREAMBUL


PREAMBUL

REGATUL BELGIEI,


REPUBLICA BULGARIA,
REPUBLICA CEHĂ,
REGATUL DANEMARCEI,
REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,


IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,
REPUBLICA FRANCEZĂ,
REPUBLICA ITALIANĂ,
REPUBLICA CIPRU,
REPUBLICA LETONIA,
REPUBLICA LITUANIA,
MARELE DUCAT DE LUXEMBURG,
UNGARIA,
REPUBLICA MALTA,
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,
REPUBLICA AUSTRIA,
REPUBLICA POLONĂ,
REPUBLICA PORTUGHEZĂ,
ROMÂNIA,
REPUBLICA SLOVENIA,
REPUBLICA SLOVACĂ,
REPUBLICA FINLANDA,
REGATUL SUEDIEI,
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD,

părți contractante la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumite în continuare „statele membre”,

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea” sau „UE” și

COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE, denumită în continuare „EURATOM”,

pe de o parte, și
UCRAINA
pe de altă parte,

în continuare denumite colectiv „părțile”, • ȚINÂND SEAMA de relațiile istorice apropiate și de legăturile din ce în ce mai strânse între părți, precum și de dorința lor de a consolida și de a extinde relațiile într-un mod ambițios și inovator;

 • ASUMÂNDU-ȘI ANGAJAMENTUL de a menține o relație strânsă și de durată, bazată pe valori comune, și anume pe respectarea principiilor democratice, statul de drept, buna guvernanță, drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale și respectarea diversității, a demnității umane, precum și angajamentul față de principiile economiei de piață libere, care ar facilita participarea Ucrainei la politicile europene;

 • RECUNOSCÂND faptul că Ucraina, fiind o țară europeană, are o istorie și valori comune cu statele membre ale Uniunii Europene (UE) și se angajează să promoveze aceste valori;

 • OBSERVÂND importanța pe care o acordă Ucraina identității sale europene;

 • ȚINÂND SEAMA de sprijinul public puternic existent în Ucraina în favoarea opțiunii europene a țării;

 • CONFIRMÂND că Uniunea Europeană recunoaște aspirațiile europene ale Ucrainei și salută opțiunea europeană a acestei țări, inclusiv angajamentul său de a construi o democrație autentică și durabilă și o economie de piață;

 • RECUNOSCÂND că valorile comune pe care se bazează Uniunea Europeană, și anume democrația, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și statul de drept, sunt, la rândul lor, elemente esențiale ale prezentului acord;

 • RECUNOSCÂND faptul că asocierea politică și integrarea economică a Ucrainei cu Uniunea Europeană va depinde de progresul în punerea în aplicare a prezentului acord, precum și de rezultatele Ucrainei legate de respectarea valorilor comune și de progresul în ceea ce privește atingerea convergenței cu UE în domeniile politic, economic și juridic;

 • HOTĂRÂTE să pună în aplicare toate principiile și dispozițiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în special ale Actului final de la Helsinki din 1975 al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, ale concluziilor Conferințelor de la Madrid și de la Viena din 1991 și, respectiv, din 1992, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă din 1990, ale Declarației Universale a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite din 1948 și ale Convenției Consiliului Europei pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 1950;

 • DORIND să consolideze pacea și securitatea în lume, precum și să se angajeze în multilateralismul eficient și în soluționarea pașnică a conflictelor, în special printr-o colaborare strânsă, în acest scop, în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU), al OSCE și al Consiliului Europei;

 • HOTĂRÂTE să promoveze independența, suveranitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor;

 • DORIND să ajungă la o convergență maximă a pozițiilor pe marginea unor chestiuni bilaterale, regionale și internaționale de interes comun, ținând seama de politica externă și de securitate comună (PESC) a Uniunii Europene, inclusiv de politica europeană de securitate și apărare comună (PESA);

 • HOTĂRÂTE să reafirme obligațiile internaționale ale părților în ceea ce privește lupta împotriva proliferării armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora și să coopereze la dezarmare și la controlul armamentului;

 • DORIND să accelereze procesul de reformă și de apropiere legislativă în Ucraina, contribuind astfel la integrarea economică treptată și la aprofundarea asocierii politice;

 • CONVINSE că Ucraina trebui să pună în aplicare reforme politice, socioeconomice, juridice și instituționale necesare pentru punerea în aplicare eficientă a prezentului acord și hotărâte să sprijine cu convingere aceste reforme în Ucraina;

 • DORIND să obțină integrarea economică, printre altele prin crearea unei zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZLSAC) ca parte integrală a prezentului acord, în conformitate cu drepturile și obligațiile care decurg din statutul de membre ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) al părților, inclusiv printr-o apropiere cuprinzătoare a reglementărilor;

 • RECUNOSCÂND că o astfel de zonă de liber schimb aprofundat și cuprinzător, legată de procesul mai amplu de apropiere legislativă, contribuie la aprofundarea integrării economice în piața internă a Uniunii Europene, după cum prevede prezentul acord;

 • HOTĂRÂTE să creeze un nou climat favorabil relațiilor economice între părți și, mai presus de toate, dezvoltării comerțului și a investițiilor și stimulării concurenței, factori esențiali pentru restructurarea și modernizarea economică;

 • HOTĂRÂTE să intensifice cooperarea în domeniul energetic, bazându-se pe angajamentul părților de a pune în aplicare Tratatul de instituire a Comunității Energiei;

 • HOTĂRÂTE să îmbunătățească securitatea energetică, să faciliteze dezvoltarea infrastructurii adecvate, să aprofundeze integrarea piețelor și apropierea reglementărilor de elementele-cheie ale acquis-ului UE, să promoveze eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie, precum și să ajungă la un nivel înalt de siguranță și securitate nucleară;

 • HOTĂRÂTE să îmbunătățească dialogul – bazat pe principii fundamentale de solidaritate, încredere reciprocă, responsabilitate comună și parteneriat – și cooperarea în domeniul migrației, al azilului și al gestionării frontierelor, cu ajutorul unei abordări complexe, axate pe migrația legală și cooperarea pentru combaterea imigrației ilegale și a traficului de persoane și pentru punerea eficientă în aplicare a acordul de readmisie;

 • RECUNOSCÂND importanța introducerii regimului de călătorie fără viză pentru cetățenii Ucrainei în timp util, în măsura în care sunt asigurate condițiile pentru o mobilitate bine gestionată și sigură;

 • HOTĂRÂTE să combată criminalitatea organizată și spălarea banilor, să reducă oferta și cererea de droguri ilegale și să intensifice cooperarea în domeniul luptei împotriva terorismului;

 • HOTĂRÂTE să îmbunătățească cooperarea în domeniul protecției mediului și să respecte principiile dezvoltării durabile și economiei ecologice;

 • DORIND să îmbunătățească contactele dintre oameni;

 • HOTĂRÂTE să promoveze cooperarea transfrontalieră și interregională;

 • HOTĂRÂTE să realizeze treptat apropierea legislației Ucrainei de cea a Uniunii, în conformitate cu orientările stabilite în prezentul acord și să le pună în aplicare în mod eficient;

 • ȚINÂND SEAMA de faptul că prezentul acord nu aduce atingere și lasă cale liberă viitoarelor evoluții în relațiile dintre UE și Ucraina;

 • CONFIRMÂND că dispozițiile prezentului acord, care intră în sfera de aplicare a părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, angajează Regatul Unit și Irlanda ca părți contractante distincte, și nu ca parte a Uniunii Europene, cu excepția cazului în care Uniunea Europeană împreună cu Regatul Unit și/sau Irlanda notifică în comun Ucrainei faptul că Regatul Unit sau Irlanda își asumă obligații ca parte a Uniunii Europene, în conformitate cu Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care Regatului Unit și/sau Irlandei nu le mai revin obligații ca parte a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 4a din Protocolul 21 sau în conformitate cu articolul 10 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii anexat la tratate, Uniunea Europeană împreună cu Regatul Unit și/sau Irlanda informează de îndată Ucraina cu privire la orice modificare a poziției lor, caz în care le revin obligații în temeiul acordului ca părți contractante separate. Aceleași dispoziții se aplică Danemarcei în conformitate cu Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la tratate.

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Obiective

1. Se instituie o asociere între Uniune și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte.

2. Obiectivele acestei asocieri sunt:


    1. să promoveze apropierea treptată între părți, bazată pe valori comune și pe legături strânse și privilegiate și să sporească asocierea Ucrainei la politicile UE, precum și participarea la programe și agenții;

    2. să ofere un cadru adecvat pentru un dialog politic aprofundat în toate domeniile de interes comun;

    3. să promoveze, să păstreze și să consolideze pacea și stabilitatea în regiune și în lume, în conformitate cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, ale Actului final de la Helsinki din 1975 al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa și cu obiectivele Cartei de la Paris pentru o nouă Europă din 1990;

    4. să creeze condiții pentru îmbunătățirea relațiilor economice și comerciale, determinând integrarea treptată a Ucrainei în piața internă a UE, inclusiv prin crearea unei zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător, astfel cum este prevăzut în [Titlul IV: Comerțul și aspecte legate de comerț] din prezentul acord și să sprijine eforturile Ucrainei de a finaliza tranziția către o economie de piață funcțională și prin apropierea progresivă a legislației sale de cea a Uniunii;

    5. să intensifice cooperarea în domeniul libertății, securității și justiției cu scopul de a consolida statul de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

    6. să creeze condiții pentru o cooperare tot mai strânsă în alte domenii de interes comun.
TITLUL I

PRINCIPII GENERALE


TITLUL I

PRINCIPII GENERALE

Articolul 2

Respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, astfel cum sunt definite în Actul final de la Helsinki din 1975 al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa și în Carta de la Paris pentru o nouă Europă din 1990, și a altor instrumente relevante în domeniul drepturilor omului, printre care Declarația Universală a Drepturilor Omului a ONU și Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și respectarea principiului statului de drept formează baza politicilor naționale și externe ale părților și constituie elemente esențiale ale prezentului acord. Promovarea respectării principiului suveranității și al integrității teritoriale, a inviolabilității frontierelor și a independenței, precum și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, a materialelor conexe și a vectorilor acestora constituie, de asemenea, elemente esențiale ale prezentului acord.Articolul 3

Părțile recunosc că la baza relației lor stau principiile unei economii de piață libere. Statul de drept, buna guvernanță, lupta împotriva corupției, lupta împotriva diferitor forme de criminalitate organizată transnațională și a terorismului, promovarea dezvoltării durabile și a multilateralismului eficient sunt esențiale pentru dezvoltarea relației dintre părți.
TITLUL II

DIALOGUL POLITIC ȘI REFORMELE POLITICE, ASOCIEREA POLITICĂ, COOPERAREA ȘI CONVERGENȚA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ȘI DE SECURITATE
TITLUL II

DIALOGUL POLITIC ȘI REFORMELE POLITICE, ASOCIEREA POLITICĂ, COOPERAREA ȘI CONVERGENȚA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ȘI DE SECURITATE

Articolul 4

Obiectivele dialogului politic

1. Părțile vor dezvolta și vor consolida dialogul politic în toate domeniile de interes comun. Astfel va fi promovată convergența treptată a aspectelor legate de politica externă și de securitate cu scopul de a implica la maxim Ucraina în spațiul european de securitate.

2. Scopul dialogului politic este:


    1. de a aprofunda asocierea politică și de a crește convergența și eficacitatea politică și a politicii de securitate;

    2. de a promova stabilitatea și securitatea în lume prin intermediul unui multilateralism eficient;

    3. de a consolida cooperarea și dialogul între părți privind gestionarea securității și a crizelor în lume, în special pentru a soluționa problemele și principalele pericole la nivel mondial și regional;

    4. de a stimula cooperarea practică și orientată către rezultate între părți pentru asigurarea păcii, securității și stabilității pe continentul european;

    5. de a încuraja respectarea principiilor democratice, a statului de drept și a bunei guvernanțe, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților naționale, nediscriminarea persoanelor care aparțin minorităților și respectarea diversității, precum și de a contribui la consolidarea reformelor politice naționale;

    6. de a intensifica dialogul și de a aprofunda cooperarea între părți în domeniul securității și al apărării;

    7. de a promova principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și al inviolabilității frontierelor.

Articolul 5

Forurile responsabile de dialogul politic

1. Părțile se întrunesc periodic la nivel înalt în cadrul unor reuniuni de dialog politic.

2. La nivel ministerial, dialogul politic se desfășoară în cadrul Consiliului de asociere menționat la articolul 460 din prezentul acord și în cadrul unor reuniuni periodice între reprezentanții părților la nivelul miniștrilor afacerilor externe organizate de comun acord.

3. Dialogul politic se desfășoară în următoarele formate:    1. reuniuni periodice la nivelul directorilor politici, al comitetelor politice și de securitate și al experților, inclusiv privind regiuni și chestiuni specifice, între reprezentanții Uniunii Europene, pe de o parte, și reprezentanții Ucrainei, pe de altă parte;

    2. utilizarea completă și în timp util a tuturor canalelor diplomatice și militare care există între părți, inclusiv a contactelor adecvate din țări terțe și din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al OSCE și al altor organizații internaționale,

    3. reuniuni periodice atât la nivelul înalților oficiali, cât și la cel al experților instituțiilor militare ale părților;

    4. orice alte mijloace, inclusiv reuniuni la nivelul experților, ceea ce ar contribui la îmbunătățirea și consolidarea acestui dialog.

4. Alte proceduri și mecanisme pentru dialogul politic, inclusiv consultări extraordinare, sunt stabilite de comun acord de către părți.

5. Dialogul politic la nivel parlamentar are loc în cadrul Comisiei parlamentare de asociere menționate la articolul 467 din prezentul acord.Articolul 6

Dialogul și cooperarea în domeniul reformelor naționale

Părțile cooperează pentru ca politicile lor interne să se bazeze pe principiile comune părților, în special stabilitatea și eficiența instituțiilor democratice și statul de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, menționate în special la articolul 14 din prezentul acord.Articolul 7

Politica externă și de securitate

1. Părțile își intensifică dialogul și cooperarea și promovează convergența treptată în domeniul politicii externe și de securitate, inclusiv în domeniul politicii de securitate și apărare comună (PSAC), și abordează, în special, aspecte privind prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, stabilitatea regională, dezarmarea, neproliferarea, controlul armamentului și controlul exporturilor de armament, precum și un dialog reciproc avantajos mai eficient în domeniul spațiului. Cooperarea se va baza pe valori comune și pe interese reciproce și urmărește să crească convergența și eficiența politică și să promoveze planificarea politică comună. În acest scop, părțile fac apel la forurile bilaterale, internaționale și regionale.

2. Ucraina, UE și statele membre își reafirmă angajamentul față de principiile de respectare a independenței, suveranității, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor, stabilite în Carta ONU și în Actul final de la Helsinki din 1975 al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, și față de promovarea acestor principii în relațiile bilaterale și multilaterale.

3. Părțile reacționează coerent și în timp util la dificultățile care stau în calea acestor principii la toate nivelurile corespunzătoare ale dialogului politic prevăzute de prezentul acord, inclusiv la nivel ministerial.Articolul 8

Curtea Penală Internațională

Părțile cooperează pentru promovarea păcii și a justiției internaționale, ratificând și punând în aplicare Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI) din 1998 și instrumentele conexe.Articolul 9

Stabilitatea regională

1. Părțile își intensifică eforturile comune de promovare a stabilității, securității și dezvoltării democratice în vecinătatea lor comună și, în special, de colaborare pentru soluționarea pașnică a conflictelor regionale.

2. Aceste eforturi urmăresc principii comune privind menținerea păcii și securității în lume, stabilite de Carta ONU, de Actul final de la Helsinki din 1975 al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa și de alte documente multilaterale relevante.

Articolul 10

Prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor și cooperarea militară și tehnologică

1. Părțile îmbunătățesc cooperarea practică în prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, în special în vederea unei participări mai active a Ucrainei în operațiunile civile și militare de gestionare a crizelor, conduse de UE, precum și în exercițiile și activitățile de formare adecvate, inclusiv cele desfășurate în cadrul politicii de securitate și apărare comună (PSAC).

2. Cooperarea în acest domeniu se va baza pe proceduri și acorduri între UE și Ucraina privind consultarea și cooperarea în domeniul gestionării crizelor.

3. Părțile explorează potențialul cooperării militare și tehnologice. Ucraina și Agenția Europeană de Apărare (AEA) va stabili contacte strânse pentru a discuta îmbunătățirea capabilității militare, inclusiv aspecte tehnologice.Articolul 11

Neproliferarea armelor de distrugere în masă

1. Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă, a materialelor conexe și a vectorilor acestora, atât către factorii statali, cât și nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări pentru stabilitatea și securitatea internațională. Părțile convin, prin urmare, să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, a materialelor conexe și a vectorilor acestora prin respectarea în totalitate și prin punerea în aplicare la nivel național a obligațiilor care le revin în temeiul tratatelor și acordurilor internaționale privind dezarmarea și neproliferarea și al altor obligații internaționale relevante. Părțile convin că această dispoziție reprezintă un element esențial al prezentului acord.

2. Mai mult, părțile convin să coopereze și să contribuie la contracararea proliferării armelor de distrugere în masă, a materialelor conexe și a vectorilor acestora prin:


    1. luarea de măsuri în vederea semnării sau ratificării altor instrumente internaționale relevante ori aderării la acestea, după caz, și în vederea punerii în aplicare întru totul a acestora;

    2. îmbunătățirea sistemului de control național al exporturilor, pentru a controla efectiv exportul și tranzitul produselor care au legătură cu armele de distrugere în masă, inclusiv controlul utilizării finale a tehnologiilor și produselor cu dublă utilizare, precum și sancțiuni efective pentru încălcările controlului exporturilor.

3. Părțile convin să instituie un dialog politic periodic care să însoțească și
să consolideze aceste elemente.

Articolul 12

Dezarmarea, controlul armamentului, controlul exporturilor de arme și lupta împotriva traficului ilicit de arme

Părțile intensifică cooperarea pentru dezarmare, inclusiv în ceea ce privește reducerea stocurilor lor de arme de calibru mic redundante și de armament ușor, precum și în ceea ce privește gestionarea impactului asupra populației și a mediului cauzat de muniția abandonată și neexplodată, în conformitate cu Capitolul 6 (Mediul) din prezentul acord. Cooperarea în domeniul dezarmării include, de asemenea, controlul armamentului, controlul exporturilor de arme și lupta împotriva traficului ilicit de arme, inclusiv de arme de calibru mic și de armament ușor. Părțile promovează punerea în aplicare și respectarea universală a instrumentelor internaționale relevante și urmăresc să asigure eficacitatea acestora, inclusiv prin punerea în aplicare a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.Articolul 13

Combaterea terorismului

Părțile convin să colaboreze la nivel bilateral, regional și internațional pentru a preveni și combate terorismul în conformitate cu dreptul internațional, cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului, cu dreptul refugiaților și cu dreptul umanitar.


TITLUL III

JUSTIȚIE, LIBERTATE ȘI SECURITATE

TITLUL III

JUSTIȚIE, LIBERTATE ȘI SECURITATE

Articolul 14

Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin