Volumul II regulamentul Local de Urbanism aferent P. U. Z. Dispoziții generaleYüklə 88,16 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü88,16 Kb.

P.U.Z. introducere terenuri in intravilan pentru activitati productive nepoluante, servicii turism si locuire individuala

- sat Saschiz, Com. Saschiz, jud. Mureș -
VOLUMUL II

Regulamentul Local de Urbanism

aferent P.U.Z. 1. DISPOZIȚII GENERALE
 1. Rolul R.L.U.


Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat RLU) aferent Planului Urbanistic Zonal, reprezintă o piesă de bază în aplicarea PUZ, el întărind și detaliind reglementările din PUZ.

Regulamentul Local de Urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor și de realizare și utilizare a construcțiilor în cadrul zonei de studiu.

Prescripțiile cuprinse în RLU (permisiuni și restricții) sunt obligatorii pe întreg teritoriul ce face obiectul PUZ.

Odată aprobat, împreună cu PUZ, RLU aferent acestuia constituie act de autoritate al administrației publice locale.
 1. Baza legală a elaborării

La baza elaborării RLU aferent PUZ stau:

 • Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525 / 1996 și ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT nr.21/N/10.04.2000;

 • Reglementările cuprinse în PUG și în prescripțiile Regulamentului Local de
  Urbanism aferent PUG, pentru zona ce face obiectul PUZ.

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu Legea nr. 50/1991 (republicată), cu Ordinul MLPAT nr. 91/1991 și HGR nr. 535/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, precum și a celorlalte acte legislative specifice sau complementare domeniului, prin care se menționează:

 • Legea 350/2001 (republicată), privind amenajarea teritoriului și urbanismului;

 • Legea nr.18/1991 privind fondul funciar (republicată);

 • Legea nr.69/1991 privind administrația public locală (republicată);

 • Legea nr.33/1994 privind expropierea pentru cause de utilitate public;

 • Legea nr.10 privind calitatea în contrucții;

 • Legea nr.265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • Legea nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară.

Prezentul Regulament Local de Urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal al zonei ce face obiectul de studiu.

Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale și se aprobă pe baza avizelor obținute în conformitate cu prevederile Legii nr.50 (republicată), de către Consiliul Local al Comunei Saschiz.

Prezentul regulament local de urbanism cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor. La autorizarea executării lucrărilor vor fi respectate toate prevederile legislației specific în vigoare.

Regulamentul Local de Urbanism detaliază prevederile Regulamentului General de Urbanism în conformitate cu condițiile specifice Comunei Saschiz.
 1. Domeniul de aplicare

Planul Urbanistic Zonal, împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pe orice categorie de terenuri, în limitele terenurilor date prin tema de proiectare, de către beneficiar.


 1. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Zona studiată nu face parte din zona protejată sau istorică a comunei Saschiz, astfel că intervenţia în zonă nu afectează patrimoniul construit.

Zona studiată se află în perimetrul a două arii naturale protejate: • Situl de importanță comunitară Sighișoara-Târnava Mare – ROSCI0227

 • Aria de protectie specială avifaunistică Podișul Hârtibaciului – ROSPA0099

Funcţiunile propuse spre dezvoltare în zona studiată reprezintă dorința investitorului de a crea o zona de activități productive și servicii specifice turismului, repsectând condițiile de păstrare a integrității mediului.

Zona nu este supusă unor riscuri antropice şi naturale.
 1. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la păstrarea interesului public

Obiectul prezentei documentații PUZ o reprezintă introducerea în intravilan a terenurilor având suprafața cumulată de 19.300,0 mp pentru activități productive nepoluante, servicii turism si locuire individuală.

Prin introducerea în intravilan terenurile vor deveni construibile și se vor putea construi hale de producție, agropensiune, sere, spații tehnice și comerciale aferente, se va amenaja accesul din DN 13 (E 60).

Viitoarele construcții vor fi proiectate conform normativelor, legilor și standardelor în vigoare. Detalierea referitoare la siguranța construcțiilor și materialele folosite se vor detalia într-o documentație ulterioară tehnică.


 1. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii, valori maxime pentru POT, CUT

Clădirile propuse se vor amplasa în limita edificabilului propus, cu retragerile minime obligatorii conform planșa 3.Reglementări urbanistice.

Retragerile faţă de cladirile vecine sunt realizate astfel încât să fie respectate normele în vigoare (vezi planșa 3.Reglementări urbanistice).

Indicatorii urbanistici sunt stabiliți conform Regulamentul General de Urbanism.

POT maxim A1 = 60%

POT maxim A2 = 80%

POT maxim L-is = 40%

CUT maxim A1 = 9

CUT maxim A2 = 9

CUT maxim L-is = 0,8


 1. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii (auto, pietonale), a parcărilor

Accesele atât pietonale cât şi carosabile se fac din drumul de acces, fiind asigurat în același timp accesul carosabil pentru aprovizionare și întreținere, în conformitate cu funcțiunile propuse.

Parcarea autovehiculelor se va asigura pe proprietatea privată ce face obiectul PUZ.
 1. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Se vor analiza conform proiectului de specialitate. Sunt prezentate în memoriul general al PUZ şi în planşele de specialitate, reţele edilitare.


 1. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Terenurile ce fac obiectul de studiu al prezentei documentații au forme trapezoidale, ceea ce permite mobilarea lor fără probleme. Clădirile rezultate astfel, vor fi ușor de proiectat și adaptat funcțiunii propuse.

Terenurile studiate au suprafața cumulată de 19300 mp (Acte de Proprietate), suprafață ce permite realizarea funcțiunii propuse, asigurându-se accesele necesare și dotările aferente.

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia se află în extravilanul localității conform PUG comuna Saschiz, în vigoare.


 1. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

Spațiile plantate din interiorul terenurilor ce fac obiectul PUZ vor fi de tip amenajări peisagere cu rol decorativ și de îmbunătățire a microclimatului, plantele recomandate sunt cele indigene.

Împrejmuirea va fi transparentă, dublată de gard viu.

 1. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

 1. Zone și subzone funcționale

Prezenta documentație cuprinde două zone funcționale astfel:

Zona L-is – servicii turism și locuire individuală
Zona A – activități productive

Subzona A1
Subzona A2
 1. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR ȘI SUBZONELOR FUNCȚIONALE


Zona ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE -- A
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din terenurile ocupate de activităţi productive de bunuri (producţie “concretă”) şi servicii (producţie “abstractă” cuprinzând activităţi manageriale, comerciale şi tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru distribuţie, expunere şi comercializare, la care se adaugă diverse alte servicii pentru salariaţi şi clienţi etc.). 

 

Zona se compune din următoarele subzone:A1 - subzona unităţilor mici şi mijlocii productive nepoluante şi de servicii.

A2 - sere.
SECŢIUNEA I: UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ

ART. 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

A1 – se admit activităţi productive nepoluante desfăşurate în construcţii industriale mici şi mijlocii, destinate producţiei, distribuţiei şi depozitării bunurilor şi materialelor, cercetării industriale şi anumitor activităţi comerciale care nu necesită suprafeţe mari de teren.

A2 –sere pentru producţie, cu serviciile specifice aferente.

A1 + A2 se admit:

 • -         parcaje la sol;

 • -         staţii de întreţinere şi reparaţii auto;

 • -         staţii de benzină;

 • -         comerţ, alimentaţie publică şi servicii personale;

 • -         locuinţe de serviciu pentru personalul care asigură permanenţa sau securitatea unităţilor.


ART. 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

A1 + A2 - extinderea sau conversia activităţilor productive va fi permisă cu condiţia să nu apară pericolul poluării;

- se pot localiza cu aceleaşi condiţii de interzicere a poluării următoarele funcţiuni:

- activităţi productive şi servicii incluzând oricare din următoarele utilizări:

-  producţie manufacturieră;

- birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principală, fie ca utilizare secundară;

- activităţi de cercetare - dezvoltare cu excepţia celor care utilizează substanţe explozive sau toxice conform prevederilor legale.A1 + A2 - se admite depozitare comercială şi comerţ în suprafaţă maximă de 500 mp ADC per unitate şi/sau amplasament.
ART. 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

A1 - se interzice localizarea unităţilor care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda funcţionarea acesteia.

A1 + A2 – se interzice localizarea activităţilor poluante şi care prezintă risc tehnologic.

 • -         se interzice amplasarea unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi gimnazial, a serviciilor publice sau de interes general şi a spaţiilor pentru sport în interiorul limitelor în care poluarea depăşeşte CMA.

A1 + A2 - se interzice amplasarea locuinţelor, cu excepţia locuinţelor de serviciu.
SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ART. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

A1 + A2 - pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafaţă minimă de 1000 mp. Parcelele cu dimensiuni şi suprafeţe mai mici decât cele anterior specificate nu sunt construibile pentru activităţi productive. Dimensiunile se păstrează şi în cazul parcelelor noi apărute prin diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare etc.).
ART. 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

A1 + A2 - se vor preciza retragerile de la aliniamente spre drumurile de exploatare din zonă și față de DN 13 (E 60), ele nu vor fi însă mai mici de :

  • -         8,50 metri față de DN 13 (E 60) – in funcție de zona de protecție a drumului național;

  • -         5,00 metri față de drumurile de exploatare din zona.

 • -         la intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 8.0 metri față de DN 13 (E 60) şi de 6.0 metri față de drumurile de exploatare din zonă.


ART. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

A1 + A2 - cu următoarele condiţionări:

 • -            clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilităţi (trepidaţii, risc tehnologic);

 • -            în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 5.00 metri;

 • -            în toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 5.00 metri;

 • -            în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unităţi teritoriale de referinţă decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone;

 • -            se vor respecta distanţele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 5.00 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor. Nu se admite amplasarea, pe faţadele laterale orientate spre alte unităţi teritoriale de referinţă (în special servicii publice şi locuinţe) a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului.


ART. 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

A1 + A2 - distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei

 • mai înalte, dar nu mai puţin de 6,00 metri;

 • -           distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente;

 • -           în toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi de alte norme tehnice specifice.


ART. 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

A1 + A2 - cu următoarele condiţionări:

 • -           pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele.


ART. 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

A1 + A2 - cu următoarele condiţionări:

 • -           staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

 • -           în spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,20 m.


ART. 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

A1 + A2 - se vor respecta înălţimi maxime ale clădirilor de 9,0 metri;

A1 + A2 - înălţimea pe străzile interioare ale zonei industriale nu va depăşi distanţa între aliniamente.
ART. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

A1 + A2 - volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate;

 • -           faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

 • -           tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul că acestea se percep din clădirile mai înalte înconjurătoare.


ART. 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

A1 + A2 - toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;

 • -            în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care administrează resursele de apă.


ART. 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

A1 + A2 - orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii.

Specii de arbori ce se vor planta: stejar pedunculat, cireș sălbatic, frasin, paltin.

 • -            suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

 • -            suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp din speciile mai sus menționate;

 • -            se vor prevedea plantaţii înalte din speciile mai sus menționate în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separaţie faţă de alte subzone (față de subzona L-is).

Este interzisă plantarea arborilor din specii exotice (salcâm) sau din specii aflate în afara arealului lor natural (pin silvestru, pin negru, molid și larice).
ART. 14 - ÎMPREJMUIRI

A1 + A2 - împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălţimi de maxim 1.70 metri din care un soclu opac de 0.60 m., şi vor fi dublate cu un gard viu. În cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2.50 metri distanţă, cu un al doilea gard transparent de 2.50 m înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi transparente, cu înălţimea de maxim 1.7 metri. • -           porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice;


SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ART. 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim (%): 

Zona


 

 

H maxim (metri) 

POT maxim %A1 - subzona unităţilor mici şi mijlocii productive şi de servicii

9,0

60

A2 - sere

9,0

80


ART. 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

CUT volumetric maxim (mc. / mp. teren) 

Zona


 

 

H maxim (metri) 

CUT volumetric maxim %A1 - subzona unităţilor mici şi mijlocii productive şi de servicii

9,0

9

A2 - sere

9,0

9

Zona SERVICII TURISM ȘI LOCUIRE INDIVIDUALĂ -- L-is
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

L-is - zona mixtă – servicii turism și locuire individuală
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ART. 1 - UTILIZĂRI ADMISE

L-is – se admit următoarele funcțiuni:

- locuințe individuale cu regim mic de înălțime;

- pensiuni turistice;

- agropensiuni turistice;

- locuințe de serviciu;

- servicii din domeniul turismului: alimentație publică pentru clienți, comerț cu amănuntul articole turistice sau sportive, ghidare turistică, închiriere vehicule pentru trasee turistice, sau echipamente sportive;

- amenajări de agrement;

- agricultură de subzistență;

- centru relaxare și înfrumusețare corporală – SPA.
ART. 1 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

L-is - un se admit alte utilizări decât cele prezentate la Art. 1.
ART. 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

L-is - se interzic următoarele utilizări:


 • funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22.00 si produc poluare;

 • activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau vehicule de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;

 • anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă;

 • depozitare en-gros;

 • clădiri de birouri ;

 • locuințe colective ;

 • depozitări de materiale refolosibile;

 • platforme de precolectare a deşeurilor menajere;

 • depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

 • activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

 • activități industriale ;

 • staţii de betoane;

 • autobaze şi staţii de întreţinere auto;

 • spălătorii chimice;

 • lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi

construcţiile de pe parcelele adiacente;

 • orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.


SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ART. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

L-is - se consideră construibile parcelele care au suprafața minimă de 1000 mp.
ART. 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

L-is - la intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim de 6.0 m .

- clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 3.0 m .


ART. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L-is - clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din înălţimea la cornişa dar nu cu mai puţin de 3.0 metri;

- retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumatate din înălţimea la cornişă,măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 5.0 metri.


ART. 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

L-is - distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte.
ART. 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

L-is - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

ART. 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

L-is - staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.
ART. 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

L-is - înălţimea maximă a clădirilor (la cornișă) = P+1E (8 metri).
ART. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L-is - clădirile noi se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje;

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală;

- se recomandă utilizarea cu precădere a materialelor de construcție specifice zonei, învelitori de țigle ceramice, tămplărie de lemn, zugrăveli de fațadă în culori pastel sau alb, acoperirea în șarpantă în patru sau două ape;

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor.


ART. 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

L-is - se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare;

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.
ART. 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

L-is - spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

Specii de arbori ce se vor planta: stejar pedunculat, cireș sălbatic, frasin, paltin.

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon şi cu un arbore la fiecare 50 mp si vor reprezenta 60% din suprafata parcelei;

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

Este interzisă plantarea arborilor din specii exotice (salcâm) sau din specii aflate în afara arealului lor natural (pin silvestru, pin negru, molid și larice).
ART. 14 - ÎMPREJMUIRI

L-is - gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi transparente, cu înălţimea de maxim 1.7 metri; spre zona drumului de exploatare gardurile vor fi transparente dublate de gard viu.
SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ART. 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L-is - POT = 40%.
ART. 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L-is - CUT = 0,8 .


Întocmit,

Urb. Dpl. Cristina DINESCU
d:\kriss concept art\urb_work\puz-uri\2014_puz_saschiz_ms\puz\stamp.jpg
Yüklə 88,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə