1. Vallentuna kommun Sammanträdesprotokoll

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 148.56 Kb.
tarix01.08.2018
ölçüsü148.56 Kb.

1.Vallentuna kommun

Sammanträdesprotokoll()

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2011-09-12

Plats och tid

Karbyrummet Kommunalhuset, Vallentuna. Kl 08.00-14:25

Ajounering 12:00-13:00

Beslutande

Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C), Raimo Vuojärvi (M), Gunnel Orselius-Dahl (FP) och Jaana Tilles (S)


Övriga kallade till § 97.

Lars-Bertil Ohlsson (KD), Åke Uddén (C), Björn Furugren Beselin (C), Marie Lenti-Nilsson (S), Tommy Eckelöv (S).


Övriga närvarande

Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör, Victor Kilén, kanslichef och Patric Andersson, ekonomichef, Ola Brandell, personalchef.


Utses att justera

Jaana Tillses (S)Justeringens plats och tid

Kommunstyrelsens kansli, tisdagen den 13 september 2011.Underskrifter

Sekreterare
§§ 94 – 125Victor KilénOrdförande

Örjan Lid


Justerande


Jaana Tilles (S)
Föredragningslista
Ärende Sidan

1.1.Vallentuna kommun 1

2.3.Vallentuna kommun 3

3.4.Vallentuna kommun 4

§ 94


Val av justerare

Beslut

Jaana Tillses (S) utses att justera protokollet.

§ 95

Fastställande av dagordning • Ordförande yrkar att informationsädendet gällande Vallentuna 2015 ska behandlas som ärende nummer tre.

 • Ordförande yrkar att beslutsärdendet Vallentuna 2015-förslag till ny förvaltning ska lyftas bort från dagordningen och att i dess ställe lyfta ett informationsärendeärdende gällande Vallentuna 2015-förslag till ny förvaltning.

 • Ordförandfe yrkar om tillägg till dagordningen gällande ärendet Uppdrag till kommundirektör - att se över IT i kommunen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer den reviderade dagordningen.
§ 96

Information - Vallentuna 2015Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen och föreslår kommunstyrelsen att göra detsamma.Ärendet i korthet

Vallentuna 2015 står som symbol för att kommunen då ska ha åtgärdat de utvecklingsområden som presenteras nedan:

• Uppfylla politikens förväntningar på leverans!

• Utveckla en kultur som möter framtiden!

• Effektivisera stödprocesser!

• Verksamhetsutveckling (jobba smartare..!)

För att komma tillrätta med ovanstående utarbetades fyra huvudsakliga utvecklingsområden:

• Kund/invånare

• Hållbar utveckling

• Medarbetarskap, ledarskap och kultur

• Organisation/styrmodell

En viktig del av Vallentuna 2015 handlar om att invånaren/kunden/företagarens ärenden är helt centralt för hur verksamheten organiseras. Vallentuna 2015 handlar om en kulturförändring som bygger på en mycket högre grad av samverkan inom organisationen än tidigare. För att gemensamt driva de kommungemensamma utvecklingsinsatserna etablerar ledningsgruppen en kommungemensam modell som namngetts ”Växthuset”.

Potentialen som är identifierad i Kommunplan 2012 är 5 mkr. Detta ska uppnås genom:

• samordnat utvecklingsarbete, arbetstid/resurser sparas, samma sak byggs inte upp inom som mest, sex förvaltningar.

• Handläggarstöd/verktyg/system som i princip gör samma sak köps inte in på olika förvaltningar utan samordnas

• samverkan ökar den totala kompetensen genom att fokus ligger på helhet istället för på delen

• projekt som drivs samlat gör det möjligt att överblicka komplexiteten som också möjliggör beslut på koncernnivå

• Gemensamma metoder och verktyg införs för hela verksamheten

• Förvaltningsgemensamma utbildningar genomförs

Ett stort fokus kommer att ligga på ledarskapet och vikten av att alla ledare företräder helheten och inte bara företräder den egna verksamheten. Information, kommunikation och dialog används för att bidra till kulturutvecklingen.

Se vidare i bifogat ärende.

§97


Vallentuna 2015, förslag till ny förvaltning (KS 2010.049)

Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen och föreslår kommunstyrelsen att göra detsamma.Ärendet i korthet

Förslagen utgår från de två uppdrag som kommundirektören fått från Kommunstyrelsen arbetsutskott och Kommunstyrelsen 2010 och 2011.

-Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att under 2010 genomföra en översyn av kommunens samtliga verksamheter ur ett processperspektiv för att där igenom uppnå ett koncerntänkande.

Uppdraget är förlängt till 2011. Dnr KS 2010.049

-Arbetsutskottet beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag gällande vilka fastigheter som ska överföras till Tufas ansvarsområde, samt att detta förslag presenteras för KSAU när det är färdigställt.

Dnr KS 2011.045

Ledningsgruppens förslag utgår från den invånarnära verksamheten och att utifrån det bygga upp en förvaltning som på bästa sätt kan ge stöd till både verksamhet och nämnd. Genom att skapa en sammanhållen utbildnings- och frivilligförvaltning med bibehållen nämndsorganisation förbereder vi oss också för att hantera framtidens utmaningar i ett växande Vallentuna. Den nya förvaltningen samlar bildnings, upplevelse- och kultur/rekreationsfrågor för breda målgrupper. Se vidare bifogat ärende.

Handlingar


 1. Förslag till Utbildning- och upplevelseförvaltning

 2. Vallentuna 2015, förslag till ny förvaltning

 3. Uppdrag genomföra översyn av samtliga verksamheter ur ett processperspektiv för att uppnå ett koncerntänkande

Expedieras till

Akten


§98

Godkännande av regressavtal och avtal om ansvar för motpartsexponeringar avseende derivat med Kommuninvest i Sverige AB (KS 2011.111)Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att Vallentuna kommun ingår nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB.

att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat med början den 7 maj 1993.

att Vallentuna kommun ingår avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.

att kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen bemyndigas att i förening underteckna ovan angivna avtal för Vallentuna kommuns räkning.Ärendet i korthet

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 3, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 2. Vallentuna kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år 2010.Handlingar

 1. Godkännande av regressavtal och avtal om ansvar för motpartsexponeringar avseende derivat med Kommuninvest i Sverige AB, tjänsteskrivelse

 2. Begäran om godkännande av avtal gällande tydligt medlemsansvar

 3. Reviderat Förslag till avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (daterad 2011-04-07)

 4. Reviderat Förslag till avtal om regress m.m. (Daterad 2011-04-07)

Expedieras till

Akten
§99

Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter juni 2011 (KS 2011.221)Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen.Ärendet i korthet

Kommunledningskontoret har upprättat budgetuppföljning för kommunstyrelsen efter juni månad 2011.Handlingar

 1. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter juni 2011, rapport

 2. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter juni 2011, tjänsteskrivelse

Expedieras till

Akten
Handläggare


Kommundirektör
Ekonomichef
Personalchef
IT- och kommunikationschef
Planeringschef
Kanslichef
§100

Månadsuppföljning efter juni 2011 (KS 2011.210)Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen noterar informationenÄrendet i korthet

Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljningar gjort en ekonomisk analys och en prognos för 2011.Handlingar

 1. Månadsuppföljning efter juni 2011, tjänsteskrivelse

Expedieras till

Akt
Handläggare§101

Kommunplan 2012-2014 (KS 2010.249)Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta kommunplan 2012-2014 innehållande • kommungemensamma mål

 • nämndernas driftramar

 • resultatplan, balansräkning, kassaflödesanalys

 • investeringsplan −befolkningsprognos 11A

 • bostadsbyggnadsprognos 11A

 • lokalresursplan 2012−2020

 • exploateringsplan 2012−2014 samt att Grönlundsvägen läggs till i explorateringsplanen 2012.2014

 • kommunal skattesats för 2012: 18,98 procent (oförändrad)

 • att det i kommunplanen läggs till en mening att kommunstyrelsen under 2012 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka, kommunens skulder under 2012 med totalt 250 miljoner kronor.

Yrkande

Jaana Tilles (S) yrkar avslag för de kommungemensamma målen till förmån för (S) förslag.

Jaana Tilles (S) yrkar att investering för ett nytt kommunalhus ska stå med i ivesteringsplanen.

Jaana Tilles (S) yrkar bifall till (S) förslag gällande Bostadsbyggnadsprognos.

Elisabeth Rydström (C) yrkar att Grönlundsvägen läggs till i explorateringsplanen 2012.2014.

Örjan Lid (M) yrkar att det i kommunplanen läggs till en mening att kommunstyrelsen under 2012 har rätt att nyupplåna kommunens skulder under 2012 med totalt 250 miljoner kronor.Anteckning

Jaana Tillses (S) meddelar att hon ej kommer delta i beslutet gällande nämndernas driftsramar.

Jaana Tillses (S) meddelar att hon ej kommer delta i beslutet gällande resultatplan, balansräkning, kassaflödesanalys.

Jaana Tillses (S) meddelar att hon ej kommer delta i beslutet gällande kommunal skattesats för år 2012.Proposition

Ordförnade ställer liggande förslag om de kommungemensamma målen mot (S) förslag och finner att arbetsutskottet bifallit liggande förslag.Reservation

Jaana Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet.Proposition

Ordförande ställer (S) förslag om att investering för ett nytt kommunalhus ska stå med i ivesteringsplanen mot avslag och finner att arbetsutskottet bifallit avslagsyrkandet.Reservation

Jaana Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet.Proposition

Ordförande ställer liggande förslag gällande bostadsbyggnadsprognos mot (S) förslag och finner att arbetsutskottet bifallit liggande förslag.Reservation

Jaana Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet.Proposition

Ordförande ställer Elisabeth Rydströms förslag att Grönlundsvägen läggs till i explorateringsplanen 2012.2014 mot avslag och finner att arbetsutskottet bifallit Elisabeth Rydströms förslag.Proposition

Ordförande ställer Örjan Lids förslag om att det i kommunplanen läggs till en mening ”kommunstyrelsen under 2012 har rätt att nyupplåna kommunens skulder under 2012 med totalt 250 miljoner kronor” mot avslag och finner att arbetsutskottet bifallit Örjan Lids förslag.Ärendet i korthet

Enligt kommunallagen ska budgeten fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Det ekonomiska läget för Vallentuna kommun är i likhet med flertalet andra kommuner, de närmaste åren ansträngda. Med hänsyn till kommunens goda finansiella ställning är det finansiella resultatmålet under planperioden ett årligt resultat enligt balanskravsutredningen. Dvs. ett positivt resultat. Med oförändrad skattesats, statsbidragsram enligt regeringens vårproposition för 2012 samt SKL:s samhällsekonomiska bedömning från augusti visar budgeten på ett behov av kostnadsminskning/intäktsökning om 5,1 mnkr 2012 och 7,5 mnkr 2013 för att hålla en budget i balans. Flertalet samhällsekonomiska prognoser för åren 2012 och 2013 har sänkts under augusti vilket påverkar Vallentunas skatteintäkter. Men uppgången i Sveriges ekonomi ger ändå positiva tillskott till Vallentuna. Inför planperioden med stora investeringar och därmed ökade kapitalkostnader och ökade lånekostnader innebär det bättre förutsättningar att klara en budget i balans om än med små resultatmarginaler.Handlingar

 1. Bilaga1_Bostadsbyggnadsprognos11A(ej fastställd)

 2. Bilaga2_Befolkningsprognos 11A

 3. Bilaga3_Lokalresursplan 2012-2020

 4. Kommunplan 2012-2014

 5. Kommunplan 2012-2014, tjänsteskrivelse

Expedieras till

Akten
Samtliga nämnder

§102

Avslut stiftelsen Sahlins premiefond (KS 2011.185)Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att likvidera stiftelsen Sahlins premiefond då den saknar tillgångar och skulder.Ärendet i korthet

Kammarkollegiet beslutade den 30 juni 2008 att godkänna kommunens begäran om permutation av stiftelsen Sahlins premiefond till att få dela ut stiftelsens hela kapital (dnr KS2006.171). Kammarkollegiet skriver i sitt beslut (dnr 430-12451-08): ”Av utredningen framgår att avkastningen av stiftelsens kapital är så ringa att den inte räcker för att tillgodose ändamålet på ett bra sätt. Med hänvisning till detta finner Kammarkollegiet att det inträffat sådana ändrade förhållanden att det föreligger skäl för permutation av stiftelsens föreskrifter på det sätt sökanden begärt. Kammarkollegiet bifaller därför ansökan”. Vidare skriver Kammarkollegiet att: ”Beslutet innebär att det saknas formella hinder för stiftelsen att förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet. Kammarkollegiet erinrar om att en stiftelse anses upplöst när den saknar både tillgångar och skulder” De sista utdelningarna ägde rum under år 2010 och stiftelsen saknar därefter likvida medel (se bilagd årsredovisning) och får därmed anses upplöst. Revisor Bo Schylander har granskat att utdelningarna gjorts i enlighet med permutationsbeslutet. Revisionsberättelse för år 2010 bifogas.Handlingar

 1. Avslut stiftelsen Sahlins premiefond, tjänsteskrivelse

 2. Stiftelsen Sahlins premiefond - Årsredovisning 2010

 3. Stiftelsen Sahlins premiefond - Revisionsberättelse 2010

Expedieras till

Handläggare


Akten
§103

Redovisning av Länsstyrelsens tillsyn av Överförmyndarnämndens verksamhet 2011 (KS 2011.184)Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen tar del av informationen och föreslår fullmäktige att göra detsamma.Ärendet i korthet

Länsstyrelsen har genomfört en inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) hos Överförmyndarnämnden i Vallentuna kommun den 28 april 2011.

Länsstyrelsen har i sitt protokoll över inspektionen endast gjort ett fåtal påpekanden.

Handlingar


 1. Redovisning av Länsstyrelsens tillsyn av Överförmyndarnämndens verksamhet 2011

 2. Länsstyrelsens tillsynsbesök 2011, ÖN § 154

 3. Protokoll fört vid inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen hos Överförmyndarnämnden

Expedieras till

Akt
Överförmyndarnämnden

§104


Förändringar i arkivorganisationen i samband med omorganisation till gemensamt nämndkansli (KS 2011.160)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslår fullmäktige att arkivhandläggare för kommunens myndigheter organiseras inom kommunledningskontorets gemensamma nämndkansli fr o m 1 november 2011.

Till följd av detta beslut ska arkivreglementet samt nämndernas arkivorganisation revideras.

Yrkande

Örjan Lid (M) yrkar att det föreslagna datumet den första september 2011 ändras till den första november 2011.Proposition

Ordförande ställer Örjan Lids förslag mot liggande förslag och finner att arbetsutskottet bifallit Örjan Lids förslag.Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige har 2011-06-13 beslutat att inrätta ett gemensamt nämndkansli organiserat på kommunledningskontoret. Dnr 2011.142

De nämndsekreterare som kommer att ingå i det gemensamma kansliet har som en del i sin tjänst även haft uppgiften att vara arkivhandläggare för sina resp myndigheter, enligt arkivreglementet.

För att även få ett samlat grepp och högre kompetens kring arkivfrågorna föreslås att även uppgifterna som arkivhandläggare har fördelas inom det nya nämndkansliet.Handlingar

 1. Förändringar i arkivorganisationen i samband med omorganisation till gemensamt nämndkansli

Expedieras till

alla nämnder


revisorer
kfs
akt

§105

Informationsärende - pensionsalternativ ()Beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och noterar att personalchefen jobbar vidare med de olika alternativen för förtroendevalda.Ärendet i korthet

Personalchef Ola Brandell informerar om alternativen för pension för förtroendevalda.§106

Förslag till ny organisation - samhällsbyggnadsfrågor (KS 2011.217)Beslut

Arbetsutskottet beslutar att inte ta något eget ställningstagande i frågan.Yrkande

Gunnel Orselius Dahl (FP) yrkar att arbetsutskottet inte ska ta något eget ställningstagande i frågan.Proposition

Ordförande ställer Gunnel Orselius Dahls yrkande mot avslag och finner att arbetsutskottet bifallit Gunnel Orselius Dahls förslag.Ärendet i korthet

Förslaget utgår från att tydliggöra roller och ansvarsfördelning där strategisk planering, förvaltning och myndighetsutövning utförs av olika organ. Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö läggs ned och istället skapas en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd.

Kommunstyrelsen kommer att ta över delar av samhällsbyggnadsnämndens tidigare ansvarsområden och ett nytt utskott, teknik- och fastighetsutskottet, skapas under kommunstyrelsen. Planutskottet som idag redan finns under kommunstyrelsen byter namn till näringslivs- och planutskottet.

Handlingar


 1. Förslag till reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

 2. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen

 3. Förslag till ny organisation - samhällsbyggnadsfrågor

 4. Skiss ny organisation SBF

Expedieras till

Akt
SBN


MTM
Ekonomiavdelningen
§107

Delegering av beslut om utvidgning av tillämpning av LOV (KS 2011.192)Beslut

Arbetsutskottet beslutar att inte ta något eget ställningstagande i frågan.Yrkande

Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet inte ska ta något eget ställningstagande i frågan.Proposition

Ordförande ställer Örjan Lids yrkande mot avslag och finner att arbetsutskottet bifallit Örjan Lids förslag.Ärendet i korthet

Socialnämnden föreslår i sitt beslut (2011-06-21 § 72) att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten angående utvidgning av tillämpningen av Lag om valfrihetssystem (2008:962), LOV, inom socialnämndens verksamhetsområde till nämnden.

Socialnämnden har, enligt ett beslut i fullmäktige 2009-11-09, infört LOV inom hemtjänsten. Ett projekt visar nu att det bör vara möjligt att införa valfrihetssystem inom fler verksamheter än hemtjänsten om socialnämnden finner att det är lämpligt.

LOV innebär en möjlighet för invånarna att välja mellan olika leverantörer av tjänster inom vård och omsorg. Till skillnad från Lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär LOV att leverantörerna inte väljs ut med lägsta pris som ett kriterium. Istället tillåts alla som uppfyller de uppställda kvalitetskriterierna leverera sina tjänster till ett i förväg fastställt pris.Handlingar

 1. Delegering av beslut om utvidgning av tillämpning av LOV

 2. Förslag nytt reglemente - Socialnämnden

 3. Möjlighet till utveckling av LOV inom socialnämndens ansvarsområde, SN § 72

 4. Möjlighet till utveckling av LOV inom socialnämndens ansvarsområde, SN § 72, (S) reservation

 5. Möjlighet till utveckling av LOV inom socialnämndens ansvarsområde, tjänsteskrivelse SF

Expedieras till

Socialnämnden


Akt

§108

Bidrag till Hemvärnet 2011 (KS 2011.179)Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utge ekonomiskt bidrag om 50 000 kronor till Vallentuna hemvärnskompani för verksamhetsåret 2011.

att kommunen har för avsikt att upphöra med bidraget framöver.

Yrkande

Raimo Vuojärvi (M)yrkar att tillägget ”att kommunen har för avsikt att upphöra med bidraget framöver” läggs till beslutet.Propposition

Ordförande ställer Raimo Vuojärvis förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifallit Raimo Vuojärvis förslag.Ärendet i korthet

Vallentuna hemvärnskompani har hos Vallentuna kommun ansökt om 50 000 kronor i bidrag till föreningens verksamhet för verksamhetsåret 2011.

Föreningen har under en rad av år fått bidrag på motsvarande nivå från kommunen.

Handlingar


 1. Bidrag till Hemvärnet 2011

 2. Ansökan om bidrag

 3. Verksamhetsberättelse. balansräkning och revisionsberättelse 2010

Expedieras till

akt
Hemvärnet


Ekonomiavdelningen, KLK
§109

Revidering av kriskommunikationsplan (KS 2011.220)Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad kriskommunikationsplan (2011-01-13) fastställs.Ärendet i korthet

Av tidigare fastställd kriskommunikationsplan framgår att planen ska revideras årligen.Handlingar

 1. Kriskommunikationsplan 2011

 2. Revidering av kriskommunikationsplan

Expedieras till

Säkerhetssamordnare


Kommunikationsenheten, KLK
§110

Deltagande i KSL:s gemensamma kravställning och upphandling av e-arkiv (KS 2011.187)Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att

- vara delaktiga i KSL:s (Kommunförbundet Stockholms Län) gemensamma arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag

- avropa från det ramavtal som kommer att tecknas under förutsättningarna:

att Vallentuna kommun accepterar kravspecifikationen. Dvs det måste finnas en möjlighet att kliva av samarbetet och välja att inte avropa från ramavtalet.

att Vallentuna kommuns budget medger ett införande av e-arkiv.

- vara delaktig i arbetet med samverkan i förvaltning och utveckling kopplad till ramavtalet, under förutsättning att Vallentuna kommun avropat och infört e-arkiv i förvaltning.

Yrkande

Örjan Lid (M) yrkar att den andra beslutssatsen ” att avsätta resurser till det interna arbetet med att förbereda för och införa ett e-arkiv” stryks.Proposition

Ordförande ställer Örjan Lids förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifallit Örjan Lids förslag.Ärendet i korthet

Med anledning av att kommunens information är elektronisk i allt större utsträckning, både i kommunikation med invånare och vid handläggning på förvaltning, har frågan om e-arkiv utretts i Vallentuna kommun. Samtidigt har en förstudie gjorts av KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) om förutsättningar för en gemensam upphandling av e-arkiv för Stockholms läns kommuner.

Slutsatsen av utredningen är att det finns behov och förutsättningar för att införa e-arkiv samt att det skulle vara värdefullt att delta i den gemensamma kravställning och upphandling som ska utföras av KSL.

Handlingar


 1. Beslutsunderlag för deltagande i KSL:s gemensamma kravställning och upphandling av e-arkiv

 2. Förstudierapport e-arkiv KSL

 3. Deltagande i KSL:s gemensamma kravställning och upphandling av e-arkiv

Expedieras till

Akt
KSL


§111

Yttrande angående granskning av den interna kontrollen i lönerutinen (KS 2011.071)Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets skrivelse till revisorerna som sitt yttrande i ärendet.Yrkande

Jaana Tilles (S) yrkar att tillägget ”till revisorerna” ska ingå i beslutsmeningen.Proposition

Ordförande ställer Jaana Tilles förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifallit Jaana Tilles förslag.Ärendet i korthet

På uppdrag av Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer har Komrev/PWC gjort en granskning av den interna kontrollen i lönerutinen. Efter genomförd granskning bedömer revisorerna att uppgifterna i kommunens lönesystem i allt väsentligt är korrekta och tillförlitliga. För att stärka den interna kontrollen lämnas några rekommendationer i granskningsrapporten. Rapporten är överlämnad till Kommunstyrelsen för yttrande och till övriga nämnder för kännedom.

Revisorerna lämnar följande tre rekommendationer i granskningsrapporten:

- En fullständig dokumentation av de kontroller som ska göras innan löneutbetalning tas fram, av vilken ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna och löneenheten (HR-support) tydliggörs.

- Varje chef / arbetsledare går igenom utanordningslistor och dokumenterar att kontrollen är utförd.

- I samband med löneutbetalning bör minst två personer vara involverade i hanteringen.Handlingar

 1. Yttrande angående granskning av den interna kontrollen i lönerutinen

 2. Granskning av den interna kontrollen i lönerutinen

Expedieras till

Akten
Revisionen


PWC
HR-avdelningen
Samtliga nämnder
§112

Skyltpolicy (KS 2010.129)Beslut

 • Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ger berörda förvaltningar i uppdrag att besluta om ansvarsfördelning och rutiner för hur regelsystemen ska efterlevas, samt att information om skyltning ska läggas ut på kommunens webbplats.
 • Arbetsutskottet föreslår att kommundirektören ska återraportera till kommunstyrelsen i december 2011 om hur beslutet verkställts.
 • Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att upphäva sitt beslut (2010-05-24 § 85) om att en skyltpolicy ska tas fram.

Yrkande

Örjan Lid (M) yrkar att kommundirektören ska återraportera till kommunstyrelsen i december 2011 om hur beslutet verkställts.Proposition

Ordförande ställer Örjan Lids förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifallit Örjan Lids förslag.


Ärendet i korthet

Kommunstyrelsen uppdr0g 2010-05-24 åt kommundirektören att ta fram en skyltpolicy som ska vara klar till den 31 december 2010.

Planeringsavdelningen har uppfattat att syftet med en skyltpolicy är att i första hand få en trevligare och bättre utformad skyltning i och kring kommunens tätorter, arbetsplatsområden och utmed vägarna.

Av ärendebeskrivningen i protokollet från KS 2010-05-24 framgår att dåligt uppsatta skyltar och felplacerade skyltar utgör en fara för trafikanter och gående, många saknar dessutom bygglov.

Policyn ska även syfta till att underlätta för näringsidkare och föreningar samt andra aktörer så att de vet vad som gäller när de vill sätta upp skyltar.

Planeringsenhetens uppfattning är att uppdraget inte omfattar framtagande av skyltprogram/ gestaltningsprogram för Vallentuna centrum. Detta har redan gjorts i andra sammanhang.

Under arbetets gång har konstaterats att det finns ett antal olika lagar och regler kring skyltning.

Exempel


Plan- och byggförordningen

• Plan- och bygglagen

• Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

• Väglagen

• Ordningslagen

• Lokala ordningsföreskrifter i Vallentuna

En kommun kan inte ”hitta på” egna regler kring skyltning annat än i form av skyltprogram i samband med framtagande av detaljplaner som handlar om skyltars utformning och placering inom ett visst område.

En skyltpolicy som täcker in alla tänkbara situationer blir väldigt omfattande och med mycket juridiskt innehåll. Något riktigt bra exempel från annan kommun har inte hittats.

Om kommunen och andra myndigheter (trafikverket) följer gällande regelsystem så finns egentligen inget behov av skyltpolicy. Det är viktigt att det klargörs vilka som ansvarar för frågan inom kommunen. Det är också lämpligt att information finns lättillgängligt på kommunens webbplats.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2011-08-22 § 96Handlingar

 1. Skyltpolicy

Expedieras till

Akten

§113

Klimat- och energistrategi för Stockholms län (KS 2011.193)Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun lämnar yttrande till Länsstyrelsen enligt kommunledningskontorets förslag daterat 2011-08-19.Ärendet i korthet

Ett förslag till Klimat- och energistrategi för Stockholms län har tagits fram av Länsstyrelsen i dialog med olika aktörer i länet. Strategin riktar sig till en bred krets och är därför utsänd på bred remiss till länets aktörer.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta en klimat- och energistrategi för länet. Strategin är avsedd som ett underlag i länets arbete för att uppfylla klimatmålen, och innehåller förslag till regionala klimatmål samt ett antal tematiska delstrategier.

Att begränsa klimatpåverkan tillhör vår tids stora utmaningar. För Stockholmsregionens del ska detta klaras samtidigt som regionen växer starkt. För att nå de långsiktiga målen kommer därför förändringar i samhället att krävas. Stockholmsregionen har goda förutsättningar att utnyttja ett offensivt klimatarbete till sin egen fördel.

Genomförandet av strategin förutsätter en effektiv och regelbunden uppföljning av såväl mål som åtgärder. Det är upp till varje aktör i länet att med strategin som underlag utveckla, besluta och genomföra åtgärder. Länsstyrelsen erbjuder hjälp till länets regionala och lokala aktörer för ett genomförande av strategin, bl.a. genom att ordna och delta i seminarier och dialoger samt genom projektmedel.

Handlingar


 1. Yttrande om klimat- och energistrategi för Stockholms län

 2. Tjänsteskrivelse Klimat- och energistrategi för Stockholms län

 3. Länsstyrelsens klimat- och energistrategi - remiss

 4. Länsstyrelsens klimat- och energistrategi

Expedieras till

Akten
Länsstyrelsen i Stockholms län


§114

Förslag till Avfallsföreskrifter och avfallsplan för Österåkers kommun (KS 2011.183)Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun lämnar yttrande till Österåkers kommun enligt kommunledningskontorets förslag daterat 2011-08-08.Ärendet i korthet

Ett förslag till avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i Österåkers kommun har ställts ut för samråd 20 juni – 19 augusti 2011. Det nya förslaget ersätter nuvarande renhållningsordning och planeras träda i kraft 2012-01-01.

Avfallsplanen presenterar bl.a. mål för hur avfallshanteringen ska utvecklas fram till 2020. Föreskrifterna klargör vilka regler som gäller för avfallshanteringen i kommunen t.ex. hämtningsområden, hämtningsintervall, sortering och hämtningsvägar för hushållsavfall, dispenser m.m.

Handlingar


 1. Yttrande om förslag till avfallsföreskrifter och avfallsplan för Österåkers kommun

 2. Tjänsteskrivelse Förslag till Avfallsföreskrifter och avfallsplan för Österåkers kommun

 3. Förslag till avfallsföreskrifter och avfallsplan för Österåkers kommun

Expedieras till

Akten
Roslagsvatten AB


§115

Detaljplan för Haga 3 (KS 2011.207)Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.Ärendet i korthet

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om detaljplan för Haga 3 som är utsänd för samråd mellan den 1 augusti och den 9 september 2011. Planområdet ligger i Ormsta öster om Lindholmsvägen och syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av ett äldre villaområde. Planområdet bedöms kunna inrymma ca 50 nya bostäder, huvudsakligen i friliggande villor.Handlingar

 1. Tjänsteskrivelse Detaljplan för Haga 3

 2. Detaljplan Haga 3, samråd

 3. Detaljplan Haga 3, samråd - Planbeskrivning

 4. Detaljplan Haga 3 - Programsamrådsredogörelse

 5. Detaljplan Haga 3, samråd - Genomförandebeskrivning

 6. Detaljplan Haga 3, samråd - Plankarta

Expedieras till

Akten

§116

Fastighetsplan för Haga 3 (KS 2011.208)Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.Ärendet i korthet

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om fastighetsplan för Haga 3 som är utsänd för samråd mellan den 1 augusti och den 9 september 2011. Syftet med fastighetsplanen är att anordna en ändamålsenlig och långsiktig fastighetsindelning i planområdet Haga 3.Handlingar

 1. Tjänsteskrivelse Fastighetsplan för Haga 3

 2. Fastighetsplan Haga 3, samråd

 3. Fastighetsplan Haga 3, samråd - Planbeskrivning

 4. Fastighetsplan Haga 3, samråd - Plankarta

Expedieras till

Akten

§117

Gatukostnadsutredning Haga 3 (KS 2011.209)Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.Ärendet i korthet

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om gatukostnadsutredning för Haga 3 som är utsänd för samråd mellan den 1 augusti och den 9 september 2011. Gatukostnadsutredningen ska ligga till grund för fördelning av kostnader för allmänna anläggningar som kommunen är huvudman för och bilda underlag för debitering av dessa kostnader för fastigheter inom planområdet Haga 3.Handlingar

 1. Tjänsteskrivelse Gatukostnadsutredning Haga 3

 2. Gatukostnadsutredning Haga 3, samråd - Brev

 3. Gatukostnadsutredning Haga 3, samråd - Gatukostnadsutredning

 4. Gatukostnadsutredning Haga 3, samråd - Gatukostnadsutredning, bilaga 1

 5. Gatukostnadsutredning Haga 3, samråd - Gatukostnadsutredning, bilaga 2

Expedieras till

Akten

§118

Samråd detaljplan för Åby Ängar (KS 2008.132)Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.Ärendet i korthet

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om detaljplan för Åby ängar omfattande fastigheterna Vallentuna-Åby 1:149 och delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126 i Vallentuna kommun som är utsänd för plansamråd från den 4 juli till den 29 augusti 2011.

Planområdet ligger ca 500 m från Vallentuna centrum och ingår som en central del i strukturplanen för centrala Vallentuna. Planområdet kommer att kunna bebyggas med ca 370 lägenheter i en blandad bebyggelse i flerfamiljshus i 2-5 våningar samt stadsradhus/flerfamiljsvillor. Förslaget inrymmer även en förskola och viss handel.

Handlingar


 1. Tjänsteskrivelse Samråd detaljplan för Åby Ängar

 2. Detaljplan Åby ängar, plansamråd

 3. Detaljplan Åby ängar, plansamråd - Planbeskrivning

 4. Detaljplan Åby ängar, plansamråd - genomförandebeskrivning

 5. Detaljplan Åby ängar, plansamråd - programsamrådsredogörelse

 6. Detaljplan Åby ängar, plansamråd - plankarta

Expedieras till

Akten

§119

Detaljplan för Hagaskolan och Vallentuna IP (KS 2009.128)Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.Ärendet i korthet

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om detaljplan för Hagaskolan och Vallentuna IP omfattande fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94 m.fl. som är utställd för granskning från den 16 juni till den 1 augusti 2011.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en F-9 skola i området samt att reglera byggrätten för befintlig idrottsplats och övrig bebyggelse i området. Planen möjliggör även ett antal nya bostadstomter inom och i anslutning till befintliga bostadstomter.

Ärendets tidigare behandling

KSAU 2009-06-11 § 111


KS 2009-08-17 § 101

Handlingar

 1. Tjänsteskrivelse Detaljplan för Hagaskolan och Vallentuna IP

 2. Detaljplan Hagaskolan och Vallentuna IP, utställning - missiv

 3. Detaljplan Hagaskolan och Vallentuna IP, utställning - planbeskrivning

 4. Detaljplan Hagaskolan och Vallentuna IP, utställning - plankarta

 5. Detaljplan Hagaskolan och Vallentuna IP, utställning - genomförandebeskrivning

 6. Detaljplan Hagaskolan och Vallentuna IP, utställning - samrådsredogörelse

Expedieras till

Akten

§120

Information om detaljplan för Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 (KS 2011.003)Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.Ärendet i korthet

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om detaljplan för Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1. Detaljplanen är utsänd för samråd till och med den 8 juli 2011. Planområdet ligger längs befintlig järnväg från Kragstalunds station i söder till strax norr om Bällsta station. Syftet är att möjliggöra en dubbelspårsutbyggnad och en kurvrätning.Handlingar

 1. Information om detaljplan för Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1

 2. Detaljplan Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad, etapp 1, samråd

 3. Detaljplan Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad, etapp 1, samråd - planbeskrivning

 4. Detaljplan Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad, etapp 1, samråd - genomförandebeskrivning

 5. Detaljplan Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad, etapp 1, samråd - programsamrådsredogörelse

 6. Detaljplan Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad, etapp 1, samråd - illustrationskarta

 7. Detaljplan Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad, etapp 1, samråd - Plankarta 1, södra delen

 8. Detaljplan Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad, etapp 1, samråd - plankarta 2, mellersta delen

 9. Detaljplan Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad, etapp 1, samråd - plankarta 3, norra delen

Expedieras till

Akten

§121

Detaljplan för Kragstadungen (KS 2009.186)Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.Ärendet i korthet

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om detaljplan för Kragstadungen omfattande del av fastigheten Kragsta 2:7 som är utställd för granskning från den 15 juni till den 29 juli 2011.

Planområdet är beläget i södra Vallentuna, ca 2,7 km från Vallentuna centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en planberedskap för en ny förskola. För att möjliggöra ett flexibelt utnyttjande av tomten/lokalerna föreslås planen även medge vårdboende som en alternativ användning.

Ärendets tidigare behandling

KS 2009-11-30 § 155Handlingar

 1. Tjänsteskrivelse Detaljplan för Kragstadungen

 2. Detaljplan för Kragstadungen, utställning - missiv

 3. Detaljplan för Kragstadungen, utställning - plankarta

 4. Detaljplan för Kragstadungen, utställning - planbeskrivning

 5. Detaljplan för Kragstadungen, utställning - genomförandebeskrivning

 6. Detaljplan för Kragstadungen, utställning - samrådsredogörelse

Expedieras till

Akten

§122

Samhällsbyggnadsnämndens svar på uppdrag att åtgärda brister inom arkivhanteringen (KS 2011.189)Beslut

Arbetsutskottet godkänner samhällsbyggnadsnämndens rapportering om att de brister i arkivvården som påtalats vid arkivtillsynen 2007 nu har åtgärdats.Ärendet i korthet

Samhällsbyggnadsnämnden har besvarat ett uppdrag från kommunstyrelsen att de brister i arkivhanteringen som påtalats vid arkivtillsyn under våren 2007 nu har åtgärdats.Handlingar

 1. Samhällsbyggnadsnämndens svar på uppdrag att åtgärda brister inom arkivhanteringen

 2. Uppdrag åtgärda brister i samhällsbyggnadsnämndens arkiv- och dokumenthantering, SBN § 118

 3. Uppdrag åtgärda brister i samhällsbyggnadsnämndens arkiv- och dokumenthantering, tjänsteskrivelse SBF

Expedieras till

Akten
SBN


§123

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2011.131)Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att revidera delegationsordningen enligt kommunledningskontorets förslag.Ärendet i korthet

I nuvarande delegationsordning under huvudrubriken personalfrågor regleras anställning av förvaltningschef. Kommunstyrelsen har delegerat detta till kommundirektör i samråd med respektive arbetsutskott.

I och med att KSAU redan enligt gällande delegationsordning har rätten att fatta beslut inom PA-området föreslår kommunledningskontoret att ändra i delegationsordningen så att det blir kommunstyrelsens arbetsutskott som hädanefter också behandlar ärenden gällande anställning av förvaltningschef. Samma förfarande ska även gälla vid uppsägning och avsked av förvaltningschef.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2011-08-22 § 98Handlingar

 1. 1.4.03 Förslag revidering - Kommunstyrelsens delegationsordning och firmateckningsrätt

 2. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Expedieras till

Akt
Kommundirektör


Ledamöter i KSAU
§124

Gemensamt överförmyndarkansli i kommunerna Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåker (KS 2011.150)Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att

1.Vallentuna kommun beslutar att medverka i bildandet av ett gemensamt kansli för överförmyndarverksamheten i kommunerna Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåker med start den 1 januari 2012.

2.Det gemensamma överförmyndarkansliet ska ha sitt säte i Täby kommun.

3.Driftskostnaderna för det gemensamma överförmyndarkansliet ska inte överstiga de sammanlagda kostnaderna enligt dagens organisation och kostnaderna ska fördelas kommunerna emellan i proportion till verksamhetens omfattning i respektive kommun.

4.Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna samverkansavtal med berörda kommuner enligt beslut 1 - 3 ovan.Ärendet i korthet

Vallentuna, Täby, Norrtälje, och Österåkers kommuner har under våren 2011 tillsammans utrett möjligheterna till samverkan inom överförmyndarens verksamhetsområde. De fyra kommunerna föreslås samordna sin verksamhet i ett gemensamt kansli som utför tjänster åt överförmyndaren/överförmyndarnämnden i de aktuella kommunerna.

Samarbetet föreslås komma till stånd från den 1 januari 2012 genom ett samverkansavtal, varvid Täby blir värdkommun.

Handlingar


 1. Gemensamt överförmyndarkansli i kommunerna Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåker

Expedieras till

Akten
Överförmyndarnämnden


Kommundirektör
Ekonomichef
Kanslichef
Österåkers kommun
Täby kommun
Norrtälje kommun


§125

Uppdrag till kommundirektör att se över IT i kommunenBeslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att se över: • Hur servicen kring IT är organiserad i andra kommuner. Om den sköts internt eller via entreprenad.

 • Att utreda om Vallentuna kommuns IT-avdelning bör läggas ut på entreprenad eller skötas internt och att detta utreds av en fristående konsult.

 • Att se över hur kommunen kan få en framgångsrik IT i skolan.
BEVIS
Justeringen har anmälts hos Kommunstyrelsenlogo_nivå1_svart


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə