Aqrar bazarin formalaşmasi və İNKİŞaf xüsusiYYƏTLƏRİ fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqramiYüklə 0,5 Mb.
səhifə2/6
tarix14.01.2017
ölçüsü0,5 Mb.
#100
1   2   3   4   5   6

QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq.50 bal – imtahana qədər

O cümlədən:10 baldərsə davamiyyət

10 bal – sərbəst iş

30 bal – seminar dərslərindən toplanılacaq ballardır.

Seminar ərzində 3 dəfə kollokvium keçiriləcəkdir (minimum 3). Kollokviumda iştirak etmədikdə q/b yazılsa da, 0 (sıfır) bal kimi hesablanacaq.50 bal – imtahanda toplanılacaq.

İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir. Test 50 sualdan ibarət olacaqdır. Hər bir sual bir baldır. Səhv cavablanan suallar, düzgün cavablanan sualların ballarını silmir.


Qeyd:

İmtahanda minimum 17 bal toplanmasa, imtaha qədər yığılan ballar toplanılmayacaq.

İmtahan və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
A – “Əla” – 91-100

B – “Çox yaxşı” – 81-90

C – “Yaxşı” – 71-80

D – “Kafi” – 61-70

E – “Qənaətbəxş” – 51-60

F – “Qeyri-kafi” – 51 baldan aşağı
SƏRBƏST İŞ:

Semetr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst iş yazılı formada, word faylı formasında, şrift 12, həcmi 1-2 səhifəolmalıdır. Sərbəst iş çap olunmuş və ya elektron formada təhvil verilə bilər.

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plagiat yolverilməzdir.SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL VERİLMƏSİNİNİN TARİXİ
Mövzular

Son tarix

1

Aqrar sahibkarlıq fəaliyyəti inkişafının zəruriliyi və formalaşması prinsipləri

IV həftə

2

Aqrar sahibkarlığın formalaşmasının metodoloji əsasları və xüsusiyyətləri

V həftə

3

Aqrar sahibkarlığa əsaslanan təsərrüfat formaları, onların inkişaf istiqamətləri, idarə olunması formaları

VI həftə

4

Aqrar sferada sahibkarlığın inkişaf mərhələləri, onlarda həyata keçirilən tədbirlər

VII həftə

5

Aqrar sahibkarlığa dövlət dəstəyi və yardımı, onların formaları, səmərəlilik göstəriciləri

VIII həftə

6

Aqrar sahibkarlığın torpaqları, onlardan istifadə edilməsi, səmərəlilik göstəriciləri

IX həftə

7

Aqrar sahibkarlıq şəraitində maliyyə-kredit, sosial sığorta və vergi münasibətləri

X həftə

8

Aqrar sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyi, səmərəlik göstəriciləri, onların hesablanması

XI həftə

9

Aqrar sahibkarlıq formalarında iqtisadi əlaqə və mənafeylərin formaları

XII həftə

10

Aqrar sahibkarlıq formalarında istehsal-iqtisadi ölçülər və onların hesablanması

XIII həftə

Son tarixdən sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmayacaq.

Sərbəst işlərin nəticələri jurnala yazılır.
ƏDƏBİYYAT VƏ MATERİALLAR:


 1. Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 noyabr 2003-cü il tarixli fərmanı

 2. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci il) 12 fevral 2004

 3. Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında AR qanunu 22 noyabr 2005

 4. Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında AR qanunu 1998

 5. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı 14 aprel 2009

 6. Kiçik sahibkarlığa Dövlət Köməyi haqqında AR qanunu

 7. Ə.Əlirzayev – Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı problemləri və həlli yolları. Nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, 2000 116 səh.

 8. N.Həsənov – Sahibkarlıq fəaliyyətinin idarəedilməsi, 1997

 9. Q.Manafov – Sahibkarlıq: Nəzəri və praktiki məsələləri, 1997 144 səh.

 10. A.Abbasov – Sahibkarlıq fəaliyyəti: növləri, təşəkkülü və inkişaf problemləri, 1998 səh 212

 11. Ə.Qasımov – ASM-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi, 2005

 12. Ə.Qasımov – Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı, 2007

 13. Ə.Hacıyev – Aqrar- sənaye kompleksinin iqtisadiyyatı, 2006

 14. A.Əliyev və b. - Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişaf islahatların rolu, 1998

 15. V.Niftullayev sahibkarlığın əsasları, 2004

 16. Ə.Hüseynov – Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sahibkarlığın inkişafı, Bakı 1996

 17. Azərbaycan ETKTİ və Tİ Elmi əsasları, 2007, 2008, 2009, 2010-cu illər.


KURS İŞİ:

Bu fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutulmamışdır.


TƏCRÜBƏ:

Bu fənn üzrə istehsal təcrübəsi nəzərdə tutulmamışdır.Hazırladı:
Dos. Ə.H.Hacıyev İmza: Tarix:


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
AQRAR SFERANIN İQTİSADİYYATI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ

fənni üzrə


İŞÇİ TƏDRİS PROQRAMI

(sillabus)
TƏSDİQ EDİRƏM”

ASM-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasının müdiriprof. Qarayev İ.Ş,
İmza:______________

Tarix:______________


FƏNNİN KODU:

FƏNNİN NÖVÜ:

FƏNNİN TƏDRİS SEMESTRİ:

FƏNNİN KREDİTİ:

FƏNNİN TƏDRİS FORMASI:

FƏNNİN TƏDRİS DİLİ:

FƏNNİ TƏDRİS EDƏN MÜƏLLİMLƏR:
KAFEDRANIN ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ:
E-MAİL:

0116

Məcburi


Payız, yay

4

Əyani, qiyabiAzərbaycan dili, rus dili
Prof. İ.Ş.Qarayev

012 564 40 07

050 320 10 01

kaf_01@aseu.az
PREREKVİZİTLƏR:

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan fənn yoxdur.


KOREKVİZİTLƏR:

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxta başqa fənlərin də tədris olunması zərurəti yoxdur.


KURSUN TƏSVİRİ:

Bu fənn bazar iqtisadiyyatının obyektiv iqtisadi qanunlarını, iqtisadiyyatın aqrar bölməsində, onun emaledici sənaye və istehsala xidmət sahələrində, həmçinin son məhsulun istehlakçılara çatdırılmasında təzahür formalarının fəaliyyətini öyrənir. Müasir şəraitdə bu fənn iqtisadi islahatların uğurla həyata keçirilməsi, regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair qəbul olunmuş son qərarlar aqrar sferanın, onun özəyi sayılan kənd təsərrüfatının, emal sənayesinin iqtisadi problemlərinin dərindən öyrənilib dərk edilməsi ilə bağlı problemləri öyrənir.

Bununla yanaşı aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi fənni bazar münasibətlərinə uyğun olaraq aqrar istehsalın inkişaf etdirilməsi metodlarını təsərrüfatların potensial imkanlarından daha səmərəli istifadə edilməsi istiqamətlərini, habelə ayrı-ayrı məhsulların emalı, satışı, iqtisadi səmərəlilik göstəricilərini aşkar etmək və tətbiq etmək imkanlarını öyrənir. Həmçinin bu fənn aqrar sahədə iqtisadi mexanizmin təkmilləşdirilməsi, istehsala xidmət, müəssisələrin maddi-texniki təchizatı, istehsal və sosial infrastrukturun, ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji cəhətdən təmiz məhsul istehsalı, investisiya siyasəti, istehsalın intensivləşdirilməsi, idarəetmə prinsipləri, metodları, kənddə məşğulluqla bağlı məsələləri öyrənir.
KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursun məqsədi bazar iqtisadiyyatı şəraitində daxili resursların aşkara çıxarılıb istifadə olunmasına, minimum əmək və vəsait sərfi müqabilində məhsul istehsalı artımına səmərəliliyin yüksəldilməsinə, ekoloji cəhətdən təmiz məhsul istehsalına nail olmaqdır.

Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi fənninin tədqiqat obyektinə müxtəlif quruluşlu təsərrüfatlar, müəssisələr, təşkilatlar, başqa özəl qurumlar daxildir. Bu elm sahəsi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal və emal edən müəssisə və təşkilatların inkişaf qanunauyğunluqlarını araşdırmaqla öz elmi, praktiki nəticələri ilə dövlətin iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsinə xidmət edir.

KURSUN NƏTİCƏLƏRİ:

Bu fənni bitirdikdən sonra tələbə aqrar sferanın formalaşmasını, inkişaf mərhələlərini, müəssisələr, təsərrüfatlar arası inteqrasiya əlaqələrini, bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar aparılan islahatların sahənin inkişafında rolunu şərh edə biləcəkdir.

Fəndən asılı olaraq “Kursun nəticələri” hissəsində istifadə ola bilən təklifləri istifadə edəcək, istehsalata tətbiq etmək üçün müvafiq təşkilatlara təqdim edəcək və s.
FƏNNİN MÖVZULARI:

1. “Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” fənninin məzmunu, öyrənilmə metodları və vəzifələri

2. Aqrar iqtisadiyyat ölkə xalq təsərrüfatı kompleksi sistemində

3. Aqrar istehsalda sahibkarlıq fəaliyyəti və müasir aqrar siyasətin elmi əsasları

4. Aqrar iqtisadiyyat və ərzaq təhlükəsizliyi

5. Aqrar iqtisadiyyatın iqtisadi mexanizmi və quruluşu

6. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar münasibətlərin formalaşması və onun inkişaf mərhələləri

7. ASK və aqrar iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətləri

8. Aqrar iqtisadiyyat və regionların sosial-iqtisadi inkişafı

9. Aqrar iqtisadiyyat və innovasiya siyasəti. İnfrastruktur

10. Aqrar istehsal və ətraf mühitin mühafizəsi. Ekoloji cəhətdən təmiz məhsul istehsalı.

11. Aqrar istehsal və aqrar bazarın formalaşması istiqamətləri

12. Aqrar iqtisadiyyatda investisiya siyasəti və istehsalın intensivləşdirilməsi istiqamətləri. Aqrolizinq xidməti və onun yeri

13. Aqrar istehsalın səmərəliliyi və onun yüksəldilməsi yolları. Səmərəlilik göstəricilər sistemi.

14. Aqrar istehsal və kənddə məşğulluq.

15. Aqrar iqtisadiyyatda idarəetmə sistemi

16. Müasir aqrar islahatlar və aqrar iqtisadiyyatda idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi
FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ

Fənnin bütün mövzuları üzrə mühazirə mətnləri və nümunələri, testləri elektron formada universitetin “Virtual Universitet”ində yerləşdirilib.

Virtual Univeritetin ünvanı: vu.aseu.az

Fənn üzrə testlər bu mətnlərdən tərtib edilib.


QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq.50 bal – imtahana qədər

O cümlədən:10 bal – dərsə davamiyyət

10 bal – sərbəst iş

30 bal – seminar dərslərindən toplanılacaq ballardır.

Seminar ərzində 3 dəfə kollokvium keçiriləcəkdir (minimum 3). Kollokviumda iştirak etmədikdə q/b yazılsa da, 0 (sıfır) bal kimi hesablanacaq.50 bal – imtahanda toplanılacaq.

İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir. Test 50 sualdan ibarət olacaqdır. Hər bir sual bir baldır. Səhv cavablanan suallar, düzgün cavablanan sualların ballarını silmir.


Qeyd:

İmtahanda minimum 17 bal toplanmasa, imtaha qədər yığılan ballar toplanılmayacaq.

İmtahan və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
A – “Əla” – 91-100

B – “Çox yaxşı” – 81-90

C – “Yaxşı” – 71-80

D – “Kafi” – 61-70

E – “Qənaətbəxş” – 51-60

F – “Qeyri-kafi” – 51 baldan aşağı
SƏRBƏST İŞ:

Semetr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst iş yazılı formada, word faylı formasında, şrift 12, həcmi 1-2 səhifəolmalıdır. Sərbəst iş çap olunmuş və ya elektron formada təhvil verilə bilər.

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plagiat yolverilməzdir.


SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL VERİLMƏSİNİNİN TARİXİ
Mövzular

Son tarix

1

Aqrar iqtisadiyyat ölkə xalq təsərrüfatı kompleksi sistemində

IV həftə

2

Aqrar istehsalda sahibkarlıq fəaliyyəti və müasir aqrar siyasətin elmi əsasları

V həftə

3

Aqrar iqtisadiyyatın iqtisadi mexanizmi və quruluşu

VI həftə

4

Aqrar iqtisadiyyat və regionların sosial-iqtisadi inkişafı

VII həftə

5

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar münasibətlərin formalaşması və inkişafı

VIII həftə

6

Aqrar istehsal və ətraf mühitin mühafizəsi. Ekoloji cəhətdən təmiz məhsul istehsalı

IX həftə

7

Aqrar iqtisadiyyatda investisiya siyasəti və itehsalın intensivləşdirilməsi istiqamətləri. Aqrolizinq xidməti və onun yeri.

X həftə

8

Aqrar istehsalın səmərəliliyi və onun yüksəldilməsi yolları. Səmərəlilik göstəricilər sistemi

XI həftə

9

Aqrar istehsal və kənddə məşğulluq. Aqrar bazarın formalaşması istiqamətləri

XII həftə

10

Aqrar sferada idarəetmənin qanunauyğunluqları, prinsipləri və metodları. Torpaq münasibətlərinin təşkili və idarə edilməsi

XIII həftə

Son tarixdən sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmayacaq.

Sərbəst işlərin nəticələri jurnala yazılır.
ƏDƏBİYYAT VƏ MATERİALLAR:
1. «Аграр ислащатын ясаслары щаггында» Азярбайъан Республикасынын гануну, Бакы 1995.

2. «Азярбайъан Республикасынын Дювлят мцлкиййяти­нин юзялляшдирилмясинин дювлят програмы». Бакы, 1995.

3. «Сащибкарлыг щаггында» Азярбайъан Республика­сынын гануну, Бакы 1994.

4. «Кяндли (фермер) тясяррцфатлары щаггында» Азяр­байъан Республикасынын гануну, Бакы, 1992.

5. «Торпг ислащаты щаггында» Азярбайъан Республи­касынын гануну, Бакы 1996.

6. С.Н.Ялийев – АСК-дя игтисади ялагяляр вя аграр мцнасибятлярин тянзимлянмяси, Бакы 1995.

7. Т.Гулийев – Тябиятдян истифадянин вя ятраф мцщи­тин мцщафизясинин игтисадиййаты. Бакы - 2005.

8. П.Я.Балайев – Урбанизасийа Зоналарынын ярзаг проблеми, Бакы 1998.

9. И.Ящмядов –- Кянд тясяррцфатынын идаря едил­мяси, Бакы 2006.

10. А.И.Мяммядов – Кянд тясяррцфатынын игтиса­диййаты, Бакы 2005.

11. Я.Щ.Щаъыйев – Аграр-сянайе комплексинин игти­садиййаты. Бакы – 2006.

12. Азярбайъанда ярзаг тящлцкясизлийи, 2007 (стати­стик мяъмуя)

13. «2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля тяминатына даир дювлят програмы». «Республика» гязети, 26 август 2008-ъи ил.


 1. Alıyev İ.H. – Aqrar sahənin inkişafının əsas maliyyə mənbələri. Bakı – 2007

 2. Ataşov B.X. – Ərzaq təhlükəsizliyinin aktual problemləri. Bakı – 2005

 3. Xəlilov H.A. – Milli ərzaq təhlükəsizliyi: bazar transformasiyaları və iqtisadi reallaşma amilləri. Bakı – 2001

 4. İbrahimov İ.H. – Regionlarda sahibkarlığın inkişaf meylləri və xüsusiyyətləri. Bakı – 2007

 5. Qasımov Ə.C. – Aqrar-sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Bakı – 2005

 6. Niftullayev V.M. – Sahibkarlığın əsasları. Bakı – 2002

 7. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 8. Abbasov A.F. – Ərzaq təhlükəsizliyi. Bakı – 2007

 9. Xəlilov V.M. – Bazar münasibətləri şəraitində əmək bazarının formalaşmasının bəzi metodoloji əsasları (Sosial islahatlar və cəmiyyət. Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı - 1999)KURS İŞİ:

Bu fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutulmamışdır.


TƏCRÜBƏ:

Bu fənn üzrə istehsal təcrübəsi nəzərdə tutulmamışdır.Hazırladı:
Prof. İ.Ş.Qarayev İmza: Tarix:

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Экономика и управление аграрной сферы

fənni üzrə


İŞÇİ RƏDRİS PROQRAMI

(sillabus)
TƏSDİQ EDİRƏM”

ASM-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasının müdiriprof. Qarayev İ.Ş,
İmza:______________

Tarix:______________


FƏNNİN KODU:

FƏNNİN NÖVÜ:

FƏNNİN TƏDRİS SEMESTRİ:

FƏNNİN KREDİTİ:

FƏNNİN TƏDRİS FORMASI:

FƏNNİN TƏDRİS DİLİ:

FƏNNİ TƏDRİS EDƏN MÜƏLLİMLƏR:

KAFEDRANIN ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ:

E-MAİL:

0116

Məcburi


Payız

4 kredit


Əyani, qiyabi

Rus dili
Dos. Amanova L.S.


012 564 40 07

kaf_01@aseu.az
PREREKVİZİTLƏR:

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi olan fənn yoxdur.


KOREKVİZİTLƏR:

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxta başqa fənlərin də tədris olunması zərurəti yoxdur.


KURSUN TƏSVİRİ:

Данный предмет изучает, прежде всего, понятие аграрной сферы, ее место и роль в национальной экономике; методы исследования курса, научно-экономические основы современной аграрной политики, формирование здесь предпринимательской деятельности; роль аграрной сферы в обеспечении продовольственной безопасности страны; экономический механизм аграрной сферы, роль ценообразования, финансирования и кредитования, налогообложения и др. в регулировании деятельности предприятий, функционирующих в аграрной сфере; формирование и развитие аграрных отношений в условиях рыночной экономики; понятие агропромышленного комплекса и объективную необходимость его формирования; роль аграрной сферы в социально-экономическом развитии регионов.

Наряду с этим предметом изучения курса являются направления инновационной политики в аграрной сфере, формирование и развитие инфраструктурных отраслей аграрной сферы; влияние аграрного производства на окружающую среду, необходимость производства экологически чистой продукции; формирование аграрного рынка и основные направления его регулирования; инвестиционная политика в аграрной сфере и основные направления интенсификации производства; лизинг как метод инвестирования; основные направления повышения эффективности производства; аграрное производство и занятость населения; система управления в аграрной сфере; основные направления системы управления в аграрной сфере.
KURSUN MƏQSƏDİ:

Задачами курса «Экономика и управление аграрной сферы» являются формирование и развитие у студентов знаний и навыков о месте и роли аграрной сферы в национальной экономике Азербайджана, об объективной необходимости и основных направлениях государственной поддержки аграрного сектора. Наряду с этим, задачами курса является развитие у студентов навыков аналитического мышления, умение обосновывать свои ответы, грамотно и ясно излагать свои мысли.


KURSUN NƏTİCƏLƏRİ:

После завершения изучения данного предмета студенты получат знания по экономике и управлению аграрной сферы, которые смогут совершенствовать в своих дальнейших исследованиях и применять на практике.


FƏNNİN MÖVZULARI:

 1. Предмет, метод и задачи курса «Экономика и управление аграрной сферы»

 2. Аграрная экономика в системе национальной экономики

 3. Предпринимательская деятельность в аграрном производстве

 4. Аграрная сфера и продовольственная безопасность

 5. Экономический механизм аграрной сферы

 6. Формирование аграрных отношений в условиях рыночной экономики

 7. АПК и направления развития аграрной сферы

 8. Аграрная сфера и социально-экономическое развитие регионов

 9. Аграрная сфера и инновационная политика

 10. Аграрное производство и защита окружающей среды. Производство экологически чистой продукции

 11. Аграрное производство и направления развития аграрного рынка

 12. Инновационная политика в аграрной сфере

 13. Экономическая эффективность аграрного производства

 14. Аграрное производство и занятость сельского населения

 15. Управление в аграрной сфере


FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ

Fənnin bütün mövzuları üzrə mühazirə mətnləri və nümunəvi testləri elektron formada universitetin “Virtual Universitet”ində yerləşdirilib.

Virtual Universitetin ünvanı: vu.aseu.az

Fənn üzrə testlər bu mətnlərdən tərtib edilib.


QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq.50 bal – imtahana qədər

O cümlədən:10 bal – dərsə davamiyyət

10 bal – sərbəst iş

30 bal – seminar dərslərindən toplanılacaq ballardır.

Seminar ərzində 3 dəfə kollokvium keçiriləcəkdir (minimum 3). Kollokviumda iştirak etmədikdə jurnala 0 (sıfır) bal qeyd olunacaqdır.50 bal – imtahanda toplanılacaq.

İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir. Test 50 sualdan ibarət olacaqdır. Hər bir sual bir baldır. Səhv cavablanan suallar, düzgün cavablanan sualların ballarını silir.


Qeyd:

İmtahanda minimum 17 bal toplanmasa, imtaha qədər yığılan ballar toplanılmayacaq.

İmtahan və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:


Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə