Aqrar bazarin formalaşmasi və İNKİŞaf xüsusiYYƏTLƏRİ fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqramiYüklə 0,5 Mb.
səhifə4/6
tarix14.01.2017
ölçüsü0,5 Mb.
#100
1   2   3   4   5   6

QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq.50 bal – imtahana qədər

O cümlədən:10 bal – dərsə davamiyyət

10 bal – sərbəst iş

30 bal – seminar dərslərindən toplanılacaq ballardır.

Seminar ərzində 3 dəfə kollokvium keçiriləcəkdir (minimum 3). Kollokviumda iştirak etmədikdə q/b yazılsa da, 0 (sıfır) bal kimi hesablanacaq.50 bal – imtahanda toplanılacaq.

İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir. Test 50 sualdan ibarət olacaqdır. Hər bir sual bir baldır. Səhv cavablanan suallar, düzgün cavablanan sualların ballarını silmir.


Qeyd:

İmtahanda minimum 17 bal toplanmasa, imtaha qədər yığılan ballar toplanılmayacaq.

İmtahan və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A – “Əla” – 91-100

B – “Çox yaxşı” – 81-90

C – “Yaxşı” – 71-80

D – “Kafi” – 61-70

E – “Qənaətbəxş” – 51-60

F – “Qeyri-kafi” – 51 baldan aşağı
SƏRBƏST İŞ:

Semetr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst iş yazılı formada, word faylı formasında, şrift 12, həcmi 1-2 səhifəolmalıdır. Sərbəst iş çap olunmuş və ya elektron formada təhvil verilə bilər.

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plagiat yolverilməzdir.


SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL VERİLMƏSİNİNİN TARİXİ
Mövzular

Son tarix

1

Aqrar-sənaye kompleksinin inkişafında islahatların rolu

IV həftə

2

Aqrar-sənaye kompleksinin quruluşu (funksional, sahə, təşkilatı, regional, sosial)

V həftə

3

Aqrar-sənaye kompleksini əhatə edən sahələr (I sfera; II sfera; III sfera, istehsal və sosial infrastruktur)

VI həftə

4

Aqrar-sənaye müəssisələrində istehsal xidmətlərinin göstərilməsi (aqrokimya, meliorasiya-irriqasiya, tikinti, nəqliyyat, lizinq)

VII həftə

5

Aqrar-sənaye müəssisələri məhsullarının tədarükü, emalı və satışının təşkili prinsipləri

VIII həftə

6

Aqrar-sənaye kompleksinin formalaşması və inkişafı

IX həftə

7

Aqrar-sənaye istehsalının səmərəliliyi və onun yüksəldilməsi yolları (istehsalın intensivləşdirilməsi; əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi; istehsala məsrəflərin aşağı salınması; keyfıyyətin yaxşılaşdırılması və itkilərin azaldılması)

X həftə

8

ASM-də ətraf mühitin mühafızəsi və ekoloji cəhətdən təmiz məhsul istehsalı

XI həftə

9

Sahələr üzrə aqrar sənaye kompleksləri (taxıl, pambıq, tütün, meyvə-tərəvəz, üzümçülük-şərabçılıq, ətçilik-südçülük)

XII həftə

10

ASM-nin idarəetmə sistemi. Torpaq münasibətlərinin təşkili və idarə edilməsi. ASM-də idarəetmə üsulları

XIII həftə

Son tarixdən sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmayacaq.

Sərbəst işlərin nəticələri jurnala yazılır.
ƏDƏBİYYAT VƏ MATERİALLAR:

1. «Aqrar islahatın əsasları haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu, Bakı 1995.

2. «Azərbaycan Respublikasının Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin dövlət proqramı». Bakı, 1995.

3. «Sahibkarlıq haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu, Bakı 1994.

4. «Kəndli (fermer) təsərrüfatları haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu, Bakı, 1992.

5. «Torpaq islahatı haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu, Bakı 1996.

6. R.F.Məmmədov - Aqrar-sənaye kompleksinin iqtisadiyyatı və təşkili, Bakı 1991.

7. S.N.Əliyev - ASK-də iqtisadi əlaqələr və aqrar münasibətlərin tənzimlənməsi, Bakı 1995.

8. A.Şükürov — Sosial ekologiya, Bakı, 1999.

9. T.Quliyev - Təbiətdən istifadənin və ətraf mühitin mühafızəsinin iqtisadiyyatı. Bakı - 2005.

10. P.Ə.Balayev - Urbanizasiya Zonalarının ərzaq problemi, Bakı 1998.

11. C.Mahmudov - İstehsal sahələrinin texnologiyası və sənaye ekologiyası. Bakı - 2001.

12. İ.Əhmədov — Kənd təsərrüfatının idarə edilməsi, Bakı 2006.

13. A.İ.Məmmədov - Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı, Bakı 2005.

14. Ə.C.Qasımov - Aqrar-sənaye müəssisəsinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi, Bakı-2005.

15. Ə.H.Hacıyev - Aqrar-sənaye kompleksinin iqtisadiyyatı. Bakı - 2006.

16. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi, 2007 (statistik məcmuə)

17. «2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatına dair dövlət proqramı». «Respublika» qəzeti, 26 avqust 2008-ci il.


KURS İŞİ

Bu fənn üzrə kurs işi III kursun I semestrində nəzərdə tutulub


TƏCRÜBƏ
Bu fənn üzrə istehsal təcrübəsi nəzərdə tutulmayıb
Hazırladı:
i.e.n., dos.L.S.Amanova İmza: Tarix:

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Экономика и управление АПК

fənni üzrə


İŞÇİ TƏDRİS PROQRAMI

(sillabus)
TƏSDİQ EDİRƏM”

ASM-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasının müdiriprof. Qarayev İ.Ş,
İmza:______________

Tarix:______________


FƏNNİN KODU:

FƏNNİN NÖVÜ:

FƏNNİN TƏDRİS SEMESTRİ:

FƏNNİN KREDİTİ:

FƏNNİN TƏDRİS FORMASI:

FƏNNİN TƏDRİS DİLİ:

FƏNNİ TƏDRİS EDƏN MÜƏLLİMLƏR:

KAFEDRANIN ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ:

E-MAİL:

Məcburi


Payız

4 kredit


Əyani, qiyabi

Rus dili
Dos. Amanova L.S.


012 564 40 07

kaf_01@aseu.az
PREREKVİZİTLƏR:

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi olan fənn yoxdur.


KOREKVİZİTLƏR:

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxta başqa fənlərin də tədris olunması zərurəti yoxdur.


KURSUN TƏSVİRİ:

Данный курс содержит в себе изучение объективной необходимости и социально-экономических предпосылок формирования АПК, его место в национальной экономике; роль реформ в развитии АПК; основные направления государственного обеспечения аграрного сектора; развитие предпринимательства и основных аграрно-производственных форм предприятий в АПК.

Наряду с этим изучаются структура АПК, его основные сферы; экономические методы воздействия на предприятия АПК, куда входят: ценообразование, финансирование, кредитование, налогообложение, планирование и прогнозирование и др.; пути обеспечения агропромышленных предприятий материально-техническими ресурсами, роль лизинга в обеспечении предприятий средствами производства; формы организации заготовки, переработки и реализации продукции АПК в условиях рыночных отношений; подкомплексы АПК; научно-методические основы и методы управления агропромышленными предприятиями.
KURSUN MƏQSƏDİ:

Задачи курса «Экономика и управление АПК» формирование и дальнейшее развитие у студентов знаний о современной аграрной политике государства. Месте АПК в национальной экономике, роли в социально-экономическом развитии регионов. Наряду с этим, задачами курса является создание у студентов аналитических способностей, умение грамотно и обоснованно излагать свои мысли.


KURSUN NƏTİCƏLƏRİ:

После завершения изучения данного предмета студенты получат знания по экономике и управлению АПК, которые смогут совершенствовать в своих дальнейших исследованиях и применять на практике.


FƏNNİN MÖVZULARI:

1.Аграрный промышленный комплекс Азербайджана и его место в национальной экономике

2. Экономические реформы и их роль в развитии АПК

3. Структура АПК в условиях частной собственности

4. Экономический механизм АПК в условиях частных форм хозяйств

5. Обеспечение АПК средствами производства в условиях частного хозяйствования

6. Организация производственного обслуживания предприятий АПК в условиях многообразия форм собственности и хозяйствования

7. Организация заготовки переработки и реализации продукции АПК в условиях рыночных отношений

8. Интенсификация производства на предприятиях АПК

9. Охрана окружающей среды и экология в системе АПК

10.Подкомплексы АПК на современном этапе развития рыночных отношений

11.Повышение эффективности агропромышленного производства в условиях развития рыночной экономики

12. Инфраструктура АПК в условиях частного хозяйствования

13. Инвестиции в АПК в условиях становления рыночных отношений

14. Опыт зарубежных стран в развитии АПК

15. Научно-методические основы управления АПК в условиях рыночных отношений

16. Организационные формы управления АПК

FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ

Fənnin bütün mövzuları üzrə mühazirə mətnləri və nümunəvi testləri elektron formada universitetin “Virtual Universitet”ində yerləşdirilib.

Virtual Universitetin ünvanı: vu.aseu.az

Fənn üzrə testlər bu mətnlərdən tərtib edilib.


QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq.50 bal – imtahana qədər

O cümlədən:10 bal – dərsə davamiyyət

10 bal – sərbəst iş

30 bal – seminar dərslərindən toplanılacaq ballardır.

Seminar ərzində 3 dəfə kollokvium keçiriləcəkdir (minimum 3). Kollokviumda iştirak etmədikdə jurnala 0 (sıfır) bal qeyd olunacaqdır.50 bal – imtahanda toplanılacaq.

İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir. Test 50 sualdan ibarət olacaqdır. Hər bir sual bir baldır. Səhv cavablanan suallar, düzgün cavablanan sualların ballarını silir.


Qeyd:

İmtahanda minimum 17 bal toplanmasa, imtaha qədər yığılan ballar toplanılmayacaq.

İmtahan və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
A – “Əla” – 91-100

B – “Çox yaxşı” – 81-90

C – “Yaxşı” – 71-80

D – “Kafi” – 61-70

E – “Qənaətbəxş” – 51-60

F – “Qeyri-kafi” – 51 baldan aşağı
SƏRBƏST İŞ:

Semetr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst iş yazılı formada, word faylı formasında, şrift 12, həcmi 1-2 səhifəolmalıdır. Sərbəst iş çap olunmuş və ya elektron formada təhvil verilə bilər.

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plagiat yolverilməzdir.


SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL VERİLMƏSİNİNİN TARİXİ
Mövzular

Son tarix

1

Предпринимательская деятельность в АПК

IV həftə

2

АПК и продовольственная безопасность страны

V həftə

3

Формирование аграрных отношений в условиях рыночной экономики

VI həftə

4

Роль АПК в социально-экономическом развитии регионов

VII həftə

5

Инновационная политика в аграрной сфере

VIII həftə

6

Аграрное производство и защита окружающей среды

IX həftə

7

АПК и занятость сельского населения

X həftə

8

Особенности формирования аграрного рынка

XI həftə

9

Аграрная экономика в системе национальной экономики

XII həftə

10

Особенности маркетинга в АПК

XIII həftə

Son tarixdən sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmayacaq.

Sərbəst işlərin nəticələri jurnala yazılır.
ƏDƏBİYYAT VƏ MATERİALLAR:


 1. «Об основах аграрной реформы» Закон АР. Баку, 1995

 2. «О реформе колхозов и совхозов» Закон АР. Баку, 1995

 3. «О земельной реформе» Закон АР. Баку, 1996

 4. «О земельном рынке» Закон АР. Баку, 1999

 5. «Государственная Программа по социально-экономическому развитию регионов на 2004-2008»

 6. «Государственная Программа по социально-экономическому развитию регионов на 2009-2012»

 7. Караев И.Ш. – Цена и экономическое реформирование рынка. Баку, 2006

 8. Коваленко Н.Я. – Экономика сельского хозяйства. Москва 1999

 9. Попов Н.А. – Экономика сельского хозяйства. Москва 2000

 10. Минаков И.А. – Экономика отраслей АПК. Москва 2004

 11. Лешиловский П.В. – Экономика предприятий и отраслей АПК. Москва 2007

 12. Нуралиев С.У. – Продовольственный рынок: проблемы становления и перспективы развития. Москва 2003

 13. Володин В.М. и др. – Кооперация и интеграция в АПК. Москва 2005

 14. Назаренко В.И. и др. – Аграрная политика. Москва 2004


KURS İŞİ

Bu fənn üzrə kurs işi III kursun I semestrində nəzərdə tutulub


TƏCRÜBƏ
Bu fənn üzrə istehsal təcrübəsi nəzərdə tutulmayıb
Hazırladı:

Dos. L.S.Amanova İmza: Tarix:


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
AQRAR-SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İNFRASTRUKTURUNUN İQTİSADİYYATI VƏ TƏŞKİLİ

fənni üzrə


İŞÇİ TƏDRİS PROQRAMI

(sillabus)
TƏSDİQ EDİRƏM”

ASM-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasının müdiriprof. Qarayev İ.Ş,
İmza:______________

Tarix:______________


FƏNNİN KODU:

FƏNNİN NÖVÜ:

FƏNNİN TƏDRİS SEMESTRİ:

FƏNNİN KREDİTİ:

FƏNNİN TƏDRİS FORMASI:

FƏNNİN TƏDRİS DİLİ:

FƏNNİ TƏDRİS EDƏN MÜƏLLİMLƏR:
KAFEDRANIN ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ:
E-MAİL:

0118

Məcburi


Payız

4

Əyani, qiyabiAzərbaycan dili, rus dili
dos. V.M.Xəlilov
012 564 40 07

050 320 10 01

kaf_01@aseu.azPREREKVİZİTLƏR:

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan fənn yoxdur.


KOREKVİZİTLƏR:

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxta başqa fənlərin də tədris olunması zərurəti yoxdur.


KURSUN TƏSVİRİ:

Bu fənn maddi-istehsal sahələrinin – sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti və s. sahələrin fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan texnoloji və sosial xidmət sahələrinin və onların inkişafının rolunu və ictimai istehsalın inkişafı, əmək məhsuldarlığının artımı, istehsal ehtiyatlarından qənaətlə istifadə edilməsi, dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsinin sürətlənməsinin xidmət sahələrinin fəaliyyətindən asılılığını özündə əks etdirir.

Bu fənn həmçinin məhsul istehsalının artırılmasını və lazımi keyfiyyətdə istehlakçılara çatdırılmasını ehtiyat mənbələrinin yalnız istehsal prosesində deyil, həm də xidmət sahələrində olduğunu və bu sahədə buraxılan nöqsanların bəzi hallarda əsas istehsal sahələrində buraxılan nöqsanlardan daha çox ziyan vurduğunu göstərir.
KURSUN MƏQSƏDİ:

“ASM-nin infrastrukturunun iqtisadiyyatı və təşkili” fənninin tədrisinin başlıca məqsədi tələbələrə infrastrukturun maddi istehsalın ayrılmaz hissəsi kimi iqtisadi kateqoriya olduğunu və onun son məhsulun artmasına xidmət etdiyini aşılamaqdır.

Bununla yanaşı tələbələrə infrastruktura daxil olan sahələrin istehsal prosesinə birmənalı eyni təsir etmədiyini və ictimai təkrar istehsal sistemində özünəməxsus yer tutduğunu, bununla əlaqədar infrastruktur sahələrinin əsas istiqamətlərinə görə təsnifləşdirilməsinin əhəmiyyətini göstərməkdir.

Həmçinin infrastruktur ünsürlərinin çoxplanlı xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onları konkret əlamətinə görə təsnifləşdirilməsinin qeyri-mümkünlüyünü bildirməklə ASM-nin infrastrukturunun bütün ünsürlərini dörd əlamətə görə təsnifləşdirilməsini yəni: sahə əlamətinə görə, ərazi əlamətinə görə və funksional təyinatına görə təsnifləşdirildiyini tələbələrə bildirməkdir.


KURSUN NƏTİCƏLƏRİ:

Bu fənni bitirdikdən sonra tələbə istehsal və sosial xidmət sahələrinin rolunu, onların ölkə iqtisadiyyatında tutduğu yeri, həmçinin aqrar-sənaye müəssisələrində onların əsas vəzifələrini müstəqil surətdə sərbəst təhlil edə biləcək və müəyyən təkliflərlə çıxış edə biləcək.


FƏNNİN MÖVZULARI:

 1. Aqrar-sənaye müəssisələrinin infrastrukturunun iqtisadiyyatı və təşkili fənninin məzmunu və vəzifələri

 2. Aqrar-sənaye müəssisələrinin infrastrukturunun formalaşması və inkişafı

 3. Aqrar-sənaye müəssisələrinin istehsal-istehlak əlaqələrinə xidmət edən sahələr

 4. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin infrastrukturu

 5. Emal müəssisələrinin infrastrukturu

 6. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində məhsulların ilk emalının təşkili

 7. Aqrar-sənaye müəssisələrində sosial-məişət infrastrukturunun təşkili

 8. Kənd təsərrüfatı istehsalının mühafizə və stabilləşdirmə xidməti

 9. Aqrar-sənaye müəssisələrinin infrastrukturunun inkişaf istiqamətləri

 10. Aqrar-sənaye müəssisələrinin institusional infrastrukturu

 11. Aqrar-sənaye müəssisələrinin infrastrukturunun inkişafında investisiyanın rolu

 12. Aqrar-sənaye müəssisələrinin infrastruktur sahələrinin inkişafında xarici ölkələrin təcrübəsi

 13. Aqrar-sənaye müəssisələrinin infrastruktur sahələrinin idarə edilməsi


FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ

Fənnin bütün mövzuları üzrə mühazirə mətnləri və nümunələri, testləri elektron formada universitetin “Virtual Universitet”ində yerləşdirilib.

Virtual Univeritetin ünvanı: vu.aseu.az

Fənn üzrə testlər bu mətnlərdən tərtib edilib.


QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq.50 bal – imtahana qədər

O cümlədən:10 bal – dərsə davamiyyət

10 bal – sərbəst iş

30 bal – seminar dərslərindən toplanılacaq ballardır.

Seminar ərzində 3 dəfə kollokvium keçiriləcəkdir (minimum 3). Kollokviumda iştirak etmədikdə jurnala q/b yazılsa da, 0 (sıfır) bal kimi hesablanacaq.50 bal – imtahanda toplanılacaq.

İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir. Test 50 sualdan ibarət olacaqdır. Hər bir sual bir baldır. Səhv cavablanan suallar, düzgün cavablanan sualların ballarını silmir.


Qeyd:

İmtahanda minimum 17 bal toplanmasa, imtahana qədər yığılan ballar toplanılmayacaq.

İmtahan və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
A – “Əla” – 91-100

B – “Çox yaxşı” – 81-90

C – “Yaxşı” – 71-80

D – “Kafi” – 61-70

E – “Qənaətbəxş” – 51-60

F – “Qeyri-kafi” – 51 baldan aşağı
SƏRBƏST İŞ:

Semetr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst iş yazılı formada, word faylı formasında, şrift 12, həcmi 1-2 səhifəolmalıdır. Sərbəst iş çap olunmuş və ya elektron formada təhvil verilə bilər.

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plagiat yolverilməzdir.


SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL VERİLMƏSİNİNİN TARİXİ
Mövzular

Son tarix

1

Aqrar-sənaye müəssisələrinin infrastrukturunun formalaşması və inkişafı

IV həftə

2

ASM-nin istehsal-istehlak əlaqələrinə xidmət edən sahələr

V həftə

3

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin infrastrukturu

VI həftə

4

Emal müəssisələrinin infrastrukturu

VII həftə

5

ASM-də istehsal infrastrukturunun inkişafı

VIII həftə

6

ASM-də sosial-məişət infrastrukturunun təşkili

IX həftə

7

ASM-də infrastrukturun inkişafında investisiyanın rolu

X həftə

8

ASM-nin infrastruktur sahələrində xarici ölkələrin təcrübəsi

XI həftə

9

ASM-nin infrastruktur sahələrinin idarə edilməsi

XII həftə

10

ASM-nin infrastrukturunun inkişaf istiqamətləri

XIII həftə

Son tarixdən sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmayacaq.

Sərbəst işlərin nəticələri jurnala yazılır.


Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin