Aqrar bazarin formalaşmasi və İNKİŞaf xüsusiYYƏTLƏRİ fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqramiYüklə 0,5 Mb.
səhifə3/6
tarix14.01.2017
ölçüsü0,5 Mb.
#100
1   2   3   4   5   6

A – “Əla” – 91-100

B – “Çox yaxşı” – 81-90

C – “Yaxşı” – 71-80

D – “Kafi” – 61-70

E – “Qənaətbəxş” – 51-60

F – “Qeyri-kafi” – 51 baldan aşağı
SƏRBƏST İŞ:

Semetr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst iş yazılı formada, word faylı formasında, şrift 12, həcmi 1-2 səhifəolmalıdır. Sərbəst iş çap olunmuş və ya elektron formada təhvil verilə bilər.

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plagiat yolverilməzdir.SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARIVƏ TƏHVİL VERİLMƏSİNİNİN TARİXİ
Mövzular

Son tarix

1

Роль аграрной сферы в национальной экономике

IV həftə

2

Предпринимательская деятельность в аграрной сфере

V həftə

3

Аграрная сфера и продовольственная безопасность страны

VI həftə

4

Формирование аграрных отношений в условиях рыночной экономики

VII həftə

5

Роль аграрной сферы в социально-экономическом развитии регионов

VIII həftə

6

Основные направления и особенности формирования аграрного рынка

IX həftə

7

Роль лизинга в развитии аграрной сферы

X həftə

8

Экономические методы регулирования аграрной сферы

XI həftə

9

Инновационная политика в аграрной сфере

XII həftə

10

Особенности управления в аграрной сфере

XIII həftə

Son tarixdən sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmayacaq.

Sərbəst işlərin nəticələri jurnala yazılır.
ƏDƏBİYYAT VƏ MATERİALLAR:


 1. «Об основах аграрной реформы» Закон АР. Баку, 1995

 2. «О земельной реформе» Закон АР. Баку, 1996

 3. «О земельном рынке» Закон АР. Баку, 1999

 4. «Государственная Программа по социально-экономическому развитию регионов на 2004-2008»

 5. «Государственная Программа по социально-экономическому развитию регионов на 2009-2012»

 6. Караев И.Ш. – Цена и экономическое реформирование рынка. Баку, 2006

 7. Серова Е.В. – Аграрная экономика. Москва, 1999

 8. под ред. Малыша М.Н. – Аграрная экономика. Москва, 2001

 9. Пащенко А.И., Пешехонов В.А. – Экономика аграрного сектора. Москва, 2003

 10. Гулиев А.А., Аманова Л.С. – Аграрная экономика Азербайджана в условиях реформ. Баку, 2000

 11. Новичков В.И., Калашников И.Б. – Аграрная политика. Москва, 2001

 12. Аллахвердиев А.И. – Развитие форм кооперации в аграрном секторе. Баку, 2003

 13. Мамедов Г. – Земельная реформа в Азербайджане. Баку, 2000

 14. Яковлев Б.И., Яковлев В.Б. – Организация производства и предпринимательство в АПК. Москва, 2005

 15. Ибрагимов М.А. – Актуальные проблемы создания системы АПК

 16. Лешиловский П.В. – Экономика предприятий и отраслей АПК. 2007

 17. Нуралиев С.У. – Продовольственный рынок: проблемы становления и перспективы развития. 2003

 18. Зинченко А.П., Назаренко В.И. – Аграрная политика. 2004

 19. Гусаков В.Г., Деруа Е.И. – Аграрная экономика: термины и понятия. 2008

 20. Володин В.М. и др. – Кооперация и интеграция в АПК. Москва 2005KURS İŞİ

Bu fənn üzrə kurs işi III kursun I semestrində nəzərdə tutulub


TƏCRÜBƏ
Bu fənn üzrə istehsal təcrübəsi nəzərdə tutulmayıb
Hazırladı:
Dos. L.S.Amanova İmza: Tarix:


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
AQROBİZNES VƏ ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ

fənni üzrə


İŞÇİ TƏDRİS PROQRAMI

(sillabus)
TƏSDİQ EDİRƏM”

ASM-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasının müdiriprof. Qarayev İ.Ş,
İmza:______________

Tarix:______________


FƏNNİN KODU:

FƏNNİN NÖVÜ:

FƏNNİN TƏDRİS SEMESTRİ:

FƏNNİN KREDİTİ:

FƏNNİN TƏDRİS FORMASI:

FƏNNİN TƏDRİS DİLİ:

FƏNNİ TƏDRİS EDƏN MÜƏLLİMLƏR:
KAFEDRANIN ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ:
E-MAİL:

0117

Məcburi


Payız

4

Əyani, qiyabiAzərbaycan dili, rus dili
Dos. V.M.Xəlilov

012 564 40 07

050 320 10 01

kaf_01@aseu.az
PREREKVİZİTLƏR:

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan fənn yoxdur.


KOREKVİZİTLƏR:

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxta başqa fənlərin də tədris olunması zərurəti yoxdur.


KURSUN TƏSVİRİ:

Bu fənn “Aqrobiznes və ərzaq təhlükəsizliyi” bütün dövrlərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının ən mühüm elm sahələrindən biri olmaqla ölkə əhalisinin ərzağa, sənayenin isə xammala olan tələbatının ödənilməsində mühüm rola malik olmuşdur. Əhalinin istehlak etdiyi gündəlik tələbat məhsullarının əsas hissəsini aqrobiznes sahəsinin məhsulları olduğundan bu sahəyə əsasən cəmiyyət üzvlərinin yaşayış səviyyəsini xarakterizə edən maddi istehsal kimi baxılır. Aqrobiznes və ərzaq təhlükəsizliyi elminin özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik olması ilə son nəticədə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təsir göstərir. Bu elm sahəsi iqtisadiyyatın aqrobiznes sistemində müxtəlif mülkiyyətə əsaslanan yeni təsərrüfat formaları, müəssisə, kənd təsərrüfatı korporasiyalarının və digər təşkilatların inkişaf qanunauyğunluqlarını, sosial bazar yönümlü iqtisadi modellərin formalaşmasının əsas istiqamətlərini və onların müəyyən edilməsi metodlarını öyrənən, öz elmi-nəzəri, təcrübi nəticələri ilə dövlətin müasir aqrar siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsinə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və dayanaqlı inkişafa nail olunmasına xidmət edən elm sahəsidir.


KURSUN MƏQSƏDİ:

Aqrobiznes və ərzaq təhlükəsizliyinin tədrisinin məqsədi aqrobiznesin və ərzaq təhlükəsizliyinin nəzəri-təcrübi əsaslarını ictimai istehsalın əsas vacib sahəsi olan aqrar sahədə öyrənilməsidir.

Fənnin öyrənilməsinin əsas vəzifəsi – tələbələri biznesin və ərzaq təhlükəsizliyinin iqtisadi əsaslarını təsərrüfat qanunvericiliyi sahəsində əsas anlayışlarla və kateqoriyaları, maliyyə vəziyyətinin təhlili, biznesin planlaşdırılması, qiymətin əmələgəlməsi, vergiqoyma, əməyin təşkili, təsərrüfat əməliyyatları və hesabatları vərdişlərinə və bacarığına, ərzaq təhlükəsizliyinin milli və iqtisadi təhlükəsizliyin tərkib hissəsi olduğunu, ölkə əhalisinin aqrobiznes məhsullarına olan tələbatının təmin edilməsi məqsədilə dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi, hüquqi və təşkilati tədbirlər sisteminin həyata keçirilməsinin mahiyyətinə sərbəst yiyələnməsinə imkan verən bilik səviyyəsi ilə təmin etməkdir.
KURSUN NƏTİCƏLƏRİ:

Bu fənni bitirdikdən sonra tələbə Azərbaycanda biznesin və ərzaq təhlükəsizliyinin təşkilati-iqtisadi əsaslarını və təsərrüfat qanunvericiliyi sahəsində əsas anlayışları və kateqoriyaları öyrənəcək, aqrar sahənin maliyyə vəziyyətinin təhlilini, biznesin planlaşdırılmasını, qiymətin əmələgəlməsi və digər təsərrüfat əməliyyatlarını və hesabatlarını sərbəst təhlil etməyi bacaracaq, həmçinin tələbədə səmərəli təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi sayəsində iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsi ilə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi təfəkkürü formalaşacaq və öz fəaliyyətində bu istiqaməti saxlayacaqdır.


FƏNNİN MÖVZULARI:

 1. “Aqrobiznes və ərzaq təhlükəsizliyi” fənninin məzmunu vəzifələri və öyrənilmə metodları

 2. Aqrobiznes sistemində bazar münasibətlərinin və bazar subyektlərinin formalaşması və inkişafı xüsusiyyətləri

 3. Aqrobiznes sistemində kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı

 4. Aqrobiznes sistemində torpaq bazarı. Torpaq münasibətləri. Torpaq kadastrı

 5. Aqrobiznes sistemində sahibkarlıq fəaliyyətində biznesin planlaşdırılması. Biznes planın tərtibi

 6. Aqrobiznes sistemində qiymət siyasətinin formalaşma xüsusiyyətləri

 7. Aqrobiznes sistemində müəssisənin xarici-iqtisadi fəaliyyəti

 8. Ərzaq təhlükəsizliyinin elmi-nəzəri əsasları

 9. Ərzaq təhlükəsizliyi strategiyası və qloballşama şəraitində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətləri

 10. Ərzaq təhlükəsizliyini müəyyən edən göstəricilər sistemi və ona təsir edən amillər

 11. Azərbaycanda aqrar islahatlar. Ərzaq təhlükəsizliyinin müasir vəziyyəti və ərzaq bazarının tənzimlənməsi istiqamətləri

 12. Ərzaq təhlükəsiuzliyinin təmin edilməsində iqtisadi mexanizmin rolu

 13. Ərzaq təhlükəsizliyi və Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük məsələləri

 14. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində inkişaf etmiş dünya ölkələrinin təcrübəsi

 15. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasının istiqamətləri – 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” Azərbaycanda Ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyası


FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ

Fənnin bütün mövzuları üzrə mühazirə mətnləri və nümunələri, testləri elektron formada universitetin “Virtual Universitet”ində yerləşdirilib.

Virtual Univeritetin ünvanı: vu.aseu.az

Fənn üzrə testlər bu mətnlərdən tərtib edilib.


QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq.50 bal – imtahana qədər

O cümlədən:10 bal – dərsə davamiyyət

10 bal – sərbəst iş

30 bal – seminar dərslərindən toplanılacaq ballardır.

Seminar ərzində 3 dəfə kollokvium keçiriləcəkdir (minimum 3). Kollokviumda iştirak etmədikdə jurnala q/b yazılsa da, 0 (sıfır) bal kimi hesablanacaq.50 bal – imtahanda toplanılacaq.

İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir. Test 50 sualdan ibarət olacaqdır. Hər bir sual bir baldır. Səhv cavablanan suallar, düzgün cavablanan sualların ballarını silmir.


Qeyd:

İmtahanda minimum 17 bal toplanmasa, imtahana qədər yığılan ballar toplanılmayacaq.

İmtahan və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
A – “Əla” – 91-100

B – “Çox yaxşı” – 81-90

C – “Yaxşı” – 71-80

D – “Kafi” – 61-70

E – “Qənaətbəxş” – 51-60

F – “Qeyri-kafi” – 51 baldan aşağı
SƏRBƏST İŞ:

Semetr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst iş yazılı formada, word faylı formasında, şrift 12, həcmi 1-2 səhifəolmalıdır. Sərbəst iş çap olunmuş və ya elektron formada təhvil verilə bilər.

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plagiat yolverilməzdir.SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL VERİLMƏSİNİNİN TARİXİ
Mövzular

Son tarix

1

Aqrobiznes sistemində bazar subyektlərinin formalaşması və inkişafı

IV həftə

2

Aqrobiznes sistemində kənd təsərrüfatı bazarı

V həftə

3

Aqrobiznes sistemində sahibkarlıq fəaliyyətində istehsal xərcləri və mənfəət. Onların hesablanması

VI həftə

4

Aqrobiznes sistemində sahibkarlıq fəaliyyətində biznesin planlaşdırılması

VII həftə

5

Aqrobiznes sistemində firmanın qiymət strategiyası və qiymət siyasətinin formalaşması

VIII həftə

6

Ərzaq bazarının tənzimlənməsi istiqamətləri

IX həftə

7

Ərzaq təhlükəsizliyinin mahiyyəti və xüsusiyyətləri

X həftə

8

Ərzaq təhlükəsizliyi sisteminin quruluşu

XI həftə

9

Aqrar islahatlar və ərzaq təhlükəsizliyi

XII həftə

10

Qloballaşma şəraitində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

XIII həftə

Son tarixdən sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmayacaq.Sərbəst işlərin nəticələri jurnala yazılır.

ƏDƏBİYYAT VƏ MATERİALLAR:


 1. “Ərzaq təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Proqramı” (2 mart 2001-ci il)

 2. “Milli təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu (29 iyun 2004-cü il)

 3. “Aqrar bölmədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı (23 oktyabr 2004-cü il)

 4. “Kənd təsərrüfatına dövlət yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Sərəncamı (23 yanvar 2007-ci il)

 5. A.F.Abbasov – “Ərzaq təhlükəsizliyi”. “Nasir” nəşriyatı. Bakı 2007

 6. A.F.Abbasov – “Kənd təsərrüfatı qiyymətlərinin tənzimlənməsinin ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu”.

 1. A.F.Abbasov - “Dayanıqlı kənd təsərrüfatı istehsalının formalaşmasının ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin rolu”. Bakı 2005

 2. A.F.Abbasov – “Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində aqrar sahənin maliyyə-kredit tənzimlənməsinin rolu” (Maliyyə və uçot jurnalı). Bakı 2004

 3. B.X.Ataşov – “Ərzaq təhlükəsizliyinin aktual problemləri”. Bakı 2005

 4. A.B.Allahverdiyev, K.S.Qafarov, Ə.M.Əhmədov – “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi”. Bakı 2002

 5. F.H.Abbasov – “Aqrar sektor və proteksionist siyasət”. Azərbaycan Aqrar Elmi 2007

 6. İ.H.Alıyev - “Azərbaycan Respublikasında aqrar sahədə iqtisadi idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi”. Bakı 2003

 7. S.Ə.Axundov – “Marketinqin əsasları”. Bakı 2001

 8. A.F.Abbasov – “Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında və ərzaq bazarının tənzimlənməsində iqtisadi vasitələrin rolu”. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası. Gəncə 2004

 9. M.M.Məmmədov – “Ərzaq bazarının formalaşmasının bəzi məsələləri”. Azərbaycan Aqrar Elmi 2004

 10. N.M.Məmmədov – “Ölkənin iqtisadi təhlükəizliyi”. Bakı 2005

 11. R.Ə.Babayev – “Urbanizasiya zonalarının ərzaq problemləri”. Bakı 1998

 12. M.A.Əhmədov – “Qloballaşma və milli iqtisadiyyatın formalaşması”. Bakı 2003

 13. V.T.Əmrahov – “Aqrar bazarın formalaşmasının bəzi məsələləri”. Azərbaycan Aqrar Elmi 2006

 14. A.F.Abbasov – “Dövlətin ərzaq təhlükəsizliyi, onun mahiyyəti və xarakterik xüsusiyyətləri”. Bakı 2002

 15. A.F.Abbasov – “Ərzaq təhlükəsizliyi: dünya kənd təsərrüfatının inkişafının əsas tendensiyaları”. Azərbaycan Aqrar Elmi 2004

 16. A.F.Abbasov – “Qloballaşma şəraitində aqrar sferada dövlətin iqtisadi maraqlarının reallaşmasının bəzi məsələləri”. Azərbaycan Aqrar Elmi 2004

 17. A.F.Abbasov – “Daxili bazarın qorunması ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin prioritet istiqaməti kimi”. Bakı 2004

 18. Ə.Ç.Verdiyev, İ.Ş.Qarayev – “Aqrar bazarın formalaşmasının iqtisadi problemləri”. Bakı 2000

 19. H.A.Xəlilov – “Milli ərzaq təhlükəsizliyi: bazar transformasiyaları və iqtisadi qloballaşma amilləri”. Bakı 2001

 20. В.А.Богомолов - «Экономическая безопасность». Москва 2006

 21. Е.Н.Борисенко – «Продовольственная безопасность России». Москва 1997

 22. В.С.Балабанов, Е.Н.Борисенко – «Продовольственная безопасность: международные и внутренние аспекты». Москва 2002

 23. Ястребова О.К. – Рынки в системе агробизнеса. Вестник МГУ, серия 6, Экономика. 1993, №6Hazırladı: dos. V.M.Xəlilov İmza: Tarix:


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
AQRAR-SƏNAYE KOMPLEKSİNİN İQTİSADİYYATI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ

fənni üzrə


İŞÇİ TƏDRİS PROQRAMI

(sillabus)
TƏSDİQ EDİRƏM”

ASM-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasının müdiriprof. Qarayev İ.Ş,
İmza:______________

Tarix:______________


FƏNNİN KODU:

FƏNNİN NÖVÜ:

FƏNNİN TƏDRİS SEMESTRİ:

FƏNNİN KREDİTİ:

FƏNNİN TƏDRİS FORMASI:

FƏNNİN TƏDRİS DİLİ:

FƏNNİ TƏDRİS EDƏN MÜƏLLİMLƏR:
KAFEDRANIN ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ:

E-MAİL:

0104

Məcburi


Payız, yay

4

Əyani, qiyabiAzərbaycan dili, rus dili
i.e.n., dos. L.S.Amanova və b.

012 564 40 07

kaf_01@aseu.azPREREKVİZİTLƏR:

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan fənn yoxdur.


KOREKVİZİTLƏR:

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxta başqa fənlərin də tədris olunması zərurəti yoxdur.


KURSUN TƏSVİRİ:

Bu fənn bazar iqtisadiyyatının obyektiv iqtisadi qanunlarını, iqtisadiyyatın aqrar bölməsində, onun emaledici sənaye və istehsala xidmət sahələrində, həmçinin son məhsulun istehlakçılara çatdırılmasında təzahür formalarının fəaliyyətini öyrənir. Müasir şəraitdə bu fənn iqtisadi islahatların uğurla həyata keçirilməsi, regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair qəbul olunmuş son qərarlar aqrar-sənaye kompleksinin, onun özəyi sayılan kənd təsərrüfatının, emal sənayesinin iqtisadi problemlərinin dərindən öyrənilib dərk edilməsi ilə bağlı problemləri öyrənir.

Bununla yanaşı ASK-nın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi fənni bazar münasibətlərinə uyğun olaraq aqrar istehsalın inkişaf etdirilməsi metodlarını təsərrüfatların potensial imkanlarından daha səmərəli istifadə edilməsi istiqamətlərini, habelə ayrı-ayrı məhsulların emalı, satışı, iqtisadi səmərəlilik göstəricilərini aşkar etmək və tətbiq etmək imkanlarını öyrənir. Həmçinin bu fənn ASK sistemində iqtisadi mexanizmin təkmilləşdirilməsi, istehsala xidmət, müəssisələrin maddi-texniki təchizatı, istehsal və sosial infrastrukturun, sahələr üzrə aqrar-sənaye komplekslərinin istehsal-iqtisadi fəaliyyətini, aqrar-sənaye komplekslərin idarə edilməsi ilə bağlı məsələləri öyrənir.
KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursun məqsədi bazar iqtisadiyyatı şəraitində daxili resursların aşkara çıxarılıb istifadə olunmasına, minimum əmək və vəsait sərfi müqabilində məhsul istehsalı artımına səmərəliliyin yüksəldilməsinə, ekoloji cəhətdən təmiz məhsul istehsalına nail olmaqdır.

ASK-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi fənninin tədqiqat obyektinə müxtəlif quruluşlu təsərrüfatlar, müəssisələr, təşkilatlar, başqa özəl qurumlar daxildir. Bu elm sahəsi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal və emal edən müəssisə və təşkilatların inkişaf qanunauyğunluqlarını araşdırmaqla öz elmi, praktiki nəticələri ilə dövlətin iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsinə xidmət edir

KURSUN NƏTİCƏLƏRİ:

Bu fənni bitirdikdən sonra tələbə Aqrar-sənaye kompleksinin formalaşmasını, inkişaf mərhələlərini, müəssisələr, təsərrüfatlar arası inteqrasiya əlaqələrini, bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar aparılan islahatların sahənin inkişafında rolunu şərh edə biləcəkdir.

Fəndən asılı olaraq "Kursun nəticələri" hissəsində istifadə ola bilən təklifləri istifadə edəcək, istehsalata tətbiq etmək üçün müvafiq təşkilatlara təqdim edəcək və s.

FƏNNİN MÖVZULARI:

1. «ASK-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi» fənninin məzmunu, öyrənilmə metodları və vəzifələri

2. Aqrar-sənaye kompleksinin formalaşması və inkişafı

3. ASK-nin inkişafında islahatların rolu

4. ASK-nin quruluşu

5. ASK-nin iqtisadi mexanizmi

6. Aqrar-sənaye müəssisələrinin maddi-texniki təchizatı

7. ASM-də istehsal xidmətlərinin göstərilməsi

8. ASM-i məhsullarının tədarükü, emalı və satışının təşkili

9. ASM-də istehsalın intensivləşdirilməsi

10. ASK sistemində əmək ehtiyatlarından istifadə

11. ASK-də əmək məhsuldarlığı və onun yüksəldilməsi yolları

12. ASM-də ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji cəhətdən təmiz məhsul istehsalı

13. Aqrar-sənaye istehsalının səmərəliliyi və onun yüksəldilməsi yolları

14. ASK-nin infrastrukturu

15. ASK sistemində investisiya siyasəti

16. ASK-nin inkişafında dünya təcrübəsindən istifadə edilməsi

17. Sahələr üzrə aqrar sənaye kompleksləri

18. Taxılçılıq kompleksi

19. Pambıqçılıq, tütünçülük kompleksi

20. Meyvə-tərəvəz kompleksi

21. Üzümçülük-şərabçılıq kompleksi

22. Ətçilik-südçülük kompleksi

23. ASK-də istehsalın idarə edilməsinin mahiyyəti

24. İdarəetmənin qanunauyğunluqları və prinsipləri

25. İdarəetmə sisteminin quruluşu

26. ASM-ni idarə edən orqanlar

27. ASM-də idarəetmə sistemi

28. Torpaq münasibətlərinin təşkili və idarə edilməsi

29. ASM-də idarəetmə üsulları


FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ

Fənnin bütün mövzuları üzrə mühazirə mətnləri və nümunəvi testləri elektron formada universitetin “Virtual Universitet”ində yerləşdirilib.

Virtual Universitetin ünvanı: vu.aseu.az

Fənn üzrə testlər bu mətnlərdən tərtib edilib.


Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin