Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasiYüklə 0,66 Mb.
səhifə1/6
tarix07.06.2018
ölçüsü0,66 Mb.
#53003
  1   2   3   4   5   6

AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ

QİDA MÜHƏNDİSLİYİ VƏ EKSPERTİZA FAKULTƏSİ

QİDA MÜHƏNDİSLİYİ KAFEDRASI

QİDA XAMMALINDAN RASİONAL İSTİFADƏ OLUNMA” FƏNNİNDƏNTEST SUALLARI

Tərtib etdi: B.m Hicran Rəşid qızı İsmayılova

 1. Bunlardan hansı qida sənayesində geniş istifadə edilməyən qiymətli zülal və mikro elementlər qaynağıdır?
 1. Əkinçilik heyvanlarının qanı

 2. Maldarlıq heyvanlarının qanı

 3. Donuzların qanı

 4. Balıqların qanı

 5. Quşların qanı

2. Balanslaşdırılmış qida nəzəriyyəsinə görə insan qidalanmasında nə qədər qida maddəsi olmalıdır?

A) 600-dən çox

B) 500


C) 400

D) 300-dən çox

E) 200


 1. BMƏ-ə aiddir?
 1. II maddə ehtiyatları

 2. Geri çevrilə bilən tullantılar, qaçılmaz texnoloji itkilər və istehsaldan alınan zibillər

 3. Yeni məhsullar

 4. Xammal və köməkçi materiallar

 5. Əsas məhsullar

4. Hidrobionların kəsilməsindən alınan istehsal tullantılarına aid edilir:

A) Başlar, içalat, ət parçaları olan dalğıclar, file əldə etdikdə alınan tullantılar

B) Əsas məhsullar

C) Xammalın fiziki və kimyəbvi emal prosesində yaradılan məhsullar

D) Hazır məhsullar

E) Əlavə mıhsullar
5. Balıqçılıq sənayesində BMƏ-nin istifadə sahələrinə aid deyil?

A) Ərzaq tullantıları

B) Qida tullantıları

C) Şərti qida tullantıları

D) Qeyri-ərzaq tullantıları

E) Xüsusi təyinatlı tullantılar


6. Balıqlarda zülal maddələrinin tərkibi və onun emalının tullantıları hansı % aralığında dəyişir.

A) 16-20%

B) 25-30 %

C) 5-10 %

D) 30-36%

E) 2-4%

7. Aşağıdakılardan hansı tullantı lipidlərinin əsas kütləsi sayılır?

A) Triglitseridlər və fosfolipidlər

B) Alkoxidigliseridlər

C) Mumlar və karbohidrogenlər

D) Monogliseridlər

E) linolenik və aradikonik

8. Balıq yemi istehsalı üçün nəzərdə tutulan xammal tərkibində olan lipid miqdari neçə qrupa bölünür?

A) 3


B) 4

C) 2


D) 5

E) 6 1. Süni qida məhsullar nə üçün istehsal olunur?

 1. zülal ehtiyatlarını artırmaq üçün

 2. vitaminlərin miqdarını artırmaq üçün

 3. aramatizatorların miqdarını artırmaq üçün

 4. rəngləyicilərin miqdarını artırmaq üçün

 5. qida qatqılarının miqdarını artırmaq üçün 1. Zərdab və kopresipitat nəyə aiddir?

 1. süd emalı məhsullarına

 2. ət məhsullarına

 3. balıq məhsullarına

 4. tərəvəz məhsullarına

 5. ədviyyatlara 1. Lipidlər qidanın hansı komponenti kimi qəbul edilir?

 1. qidanın energetik komponenti

 2. qidanın çatışmayan komponenti

 3. qidanın artıq komponenti

 4. qidanın mineral komponenti

 5. qidanın zülal komponenti 1. Zülal preparatları hansı məhsulların əsasını təşkil edir?

 1. süni formalı qida məhsullarının

 2. tamlı məhsulların

 3. şəkərli məhsulların

 4. unlu məhsulların

 5. bitki mənşəli məhsulların 1. Süd zərdabı istehsalı 1990-cı ildən sonra neçə faiz artmışdır?

 1. 73%

 2. 50%

 3. 25%

 4. 45%

 5. 92% 1. İnsanların kalori tələbatını hansı maddələr ödəyir?

 1. karbohidratlar,zülallar və yağlar

 2. zülallar,duzlar və turşular

 3. karbohidratlar,yağlar və vitaminlər

 4. zülallar,yağlar və duzlar

 5. zülallar,vitaminlər və karbohidratlar
 1. Zülal istehsalının azalmasına hansı amillər təsir edir?

 1. mövcud texnologiya

 2. istehsal prosesi

 3. tullantıların çoxluğu

 4. ekoloji şərait

 5. intensiv kimyalaşma
 1. Hansı maddələr dadverici kimi işlədilir?

 1. qlütamin birləşmələri

 2. yağlar

 3. şəkərlər

 4. lipidlər

 5. monosaxaridlər 1. Bunlardan hansı mürəkkəb zülallara aiddir?

 1. polipeptidlər

 2. albumin

 3. histan

 4. süd zülalları

 5. yumurta zülalları 1. Zülal alınması üçün hansı məhsullar ən potensial mənbə hesab edilir?

 1. bitkilər

 2. balıqlar

 3. qeyri-balıq məhsulları

 4. meyvələr

 5. ət məhsulları


 1. Lizin və leysin nədir?

 1. zülaldır

 2. yağdır

 3. şəkərdi

 4. vitamindi

 5. mineraldı
 1. Zülalın effektivlik əmsalı nəyi ifadə edir?

 1. bioloji dəyərini

 2. dad dəyərini

 3. iy dəyərini

 4. enerji dəyərini

 5. həzmolunma dəyərini 1. Balıq tullantıları hansı məhsulların alınması üçün yararlıdır?

 1. zülal preparatlarının alınması üçün

 2. süni balın alınması üçün

 3. şəkər tozunun alınması üçün

 4. nişastanın alınması üçün

 5. süni süd məhsullarının alınması üçün 1. Süni qida məhsulları istehsalının xarakterik xüsusiyyəti hansıdır?

 1. yenilənmiş sənaye istehsalını tələb edir

 2. fasiləli istehsalı tələb edir

 3. mövsümi istehsalı tələb edir

 4. ənənəvi məhsullar istehsalını tələb edir

 5. mövcud texnologiyanı saxlamağı tələb edir
 1. Balıq və mal əti hansı məhsullara aiddir?

 1. zülallı

 2. şəkərli

 3. nişastalı

 4. pektinli

 5. sellülozalı 1. Hansı məhsulların istehsalında təbii məhsullar analoq sayılır?

 1. süni

 2. sintetik

 3. yağlı

 4. turş

 5. Soyuq
 1. Kazein hansı məhsullara aiddir?

 1. süd zülalına

 2. şəkərlərə

 3. yağlara

 4. turşulara

 5. polisaxaridlərə 1. Dəniz bitkilərinə aid olan hansı məhsuldan həlməşik alınır?

 1. aqar

 2. pektin

 3. zülal

 4. nişasta

 5. vitamin 1. İnsanın gündəlik qida rasionunda neçə qram heyvan mənşəli məhsullar olmalıdır ?

  1. 80 -100 q

  2. 60 -70 q

  3. 70 -80 q

  4. 100-120 q

  5. 100-200 q 1. İnsanın zülala olan ehtiyacının neçə faizi bitki mənşəli olmalıdır?

  1. 50-60%

  2. 30-40%

  3. 20-30%

  4. 70-80%

  5. 10-20%
 1. İnsan orqanizmində zülal çatışmamazlığı nəyə təsir edir?

  1. əmək qabiliyyətini zəiflədir

  2. infeksiyalara yoluxmanı zəiflədir

  3. uzunömürlülüyü təmin edir

  4. əmək qabiliyyətini artırır

  5. bədəni çəkisini artırır 1. XX əsrdə indiki MDB-də ilk dəfə hansı süni qida məhsulunun istehsalına başlanmışdır?

 1. süni qara kürü

 2. süni yumurta

 3. süni ət

 4. süni düyü

 5. süni makaron 1. Kazein və zərdab zülalından nə alınır?

 1. kəsmik

 2. zefir

 3. yağ

 4. emulsiya

 5. kopresipitat 1. Balıq tullantılarının zülalından harada istifadə olunur?

 1. zülal hidrolizatın alınmasında

 2. süni ətin alınmasında

 3. süni makaronun alınmasında

 4. süni albalının alınmasında

 5. süni fındığın alınmasında
 1. Kazein südün hansı emal məhsullarının tullantısıdır ?

 1. yağsızlaşdırma

 2. xama

 3. yağ

 4. qaymaq

 5. kərə yağı

 1. Pendir istehsalı tullantısı olan zərdab zülalının tərkibi hansı zülalarla daha zəngindir?

 1. albunin və qlobulin

 2. qlütelin və miogen

 3. qlütelin və mioqlobin

 4. qlütelin və hemoqlobin

 5. albunin və qlütelin

 1. Balıq zülalı konsentratlarından hansı süni qida məhsulları istehsalında məhdud

miqdarda istifadə olunur?

 1. süd və ət

 2. içki və ət

 3. içki və makaron

 4. içki və qənnadı məhsulları

 5. içki və yarma

 1. İkinci tip süd məhsulları kimlərin qidalanması üçün nəzərdə tutulur?

  1. uşaqıarın

  2. kosmanavtların

  3. dənizçilərin

  4. yaşlı insanların

  5. şaxtaçıların 1. Süd turşuları nə ilə zəngin olur?

 1. zülalla

 2. polisaxaridlərlə

 3. üzvü turşularla

 4. qeyri-üzvü turşularla

 5. mineral duzlarla

38. Süd zərdabından sənaye üsulu ilə nə alınır?  1. laktoza

  2. natriun xlor

  3. limon turşusu

  4. kəhraba turşusu

  5. polisaxarid

 1. Geni modifikasiya olunmuş məhsulları tərkib etibarı ilə neçə kateqoriyaya ayırmaq olar?
  1. 3

  2. 5

  3. 7

  4. 9 1. Emal olunan məhsulun mexaniki bölünmə prosesini belə adlandırırlar:

   1. xırdalanma

   2. dozalaşdırma

   3. qarışdırma

   4. formalanma

   5. çalınma

 2. Balığın xammal kimi köklüyünü xarakterizə etmək üçün hansı əmsallardan istifadə olunur?

   1. su-zülal və yağ-zülal əmsallarından

   2. su-yağ və şəkər-zülal əmsallarından

   3. su-zülal və şəkər-yağ əmsallarından

   4. yağ-zülal və şəkər-zülal əmsallarından

   5. yağ-zülal və şəkər-yağ əmsallarından

 3. Məhsulun üyüdülməsi üsulu mexaniki proseslərin hansı növünə aiddir?

    1. xırdalanmaya

    2. çalınmaya

    3. çalxalanmaya

    4. presləməyə

    5. formalanmaya

 4. Yeyinti məhsullarının ilk emalı proseslərinə aiddir:

     1. xırdalanma, qarışdırma və formalanma

     2. soyudulma, qızdırılma və kondensasiya

     3. xırdalanma, pörtlətmə və soyudulma

     4. xırdalanma, qarışdırma və qızdırılma

     5. xırdalanma, formalanma və qızdırılma

 5. Xammalın ilk emalına aiddir:

      1. yuyulma, təmizlənmə, doğranma

      2. formalanma

      3. dozalaşdırma

      4. mexaniki çalınma

      5. qiymələnmə 1. İsti emal zamanı ətin kollageninin quruluşunun dəyişilməsi və destruksiyası nə ilə nəticələnir?

       1. onun isti suda həll olan qlyütin zülalına çevrilməsi ilə

       2. onun isti suda həll olan miogen zülalına çevrilməsi ilə

       3. onun isti suda həll olan mioalbumin zülalına çevrilməsi ilə

       4. onun isti suda həll olan mioqlobin zülalına çevrilməsi ilə

       5. onun isti suda həll olan qlobulin X zülalına çevrilməsi ilə 1. Qida xammalında və yarımfabrikatlarda suyun olması, ilk növbədə nəyi təmin edir?

 1. nəmliyi

 2. temperaturu

 3. quruluğu

 4. bərkliyi

 5. qələviliyi

 1. Xammalın kütləvi təmizlənməsi zamanı qaynar qələvinin təsiri nədən ibarətdir?

 1. protopektin hidrolizə uğrayır

 2. amilopektin hidrolizə uğrayır

 3. saxaroza hidrolizə uğrayır amiloza hidrolizə uğrayır

 4. sellüloza hidrolizə uğrayır

 5. saxaroza hidrolizə uğrayır

 1. Qida sistemlərində özlülüyün təyini metodu aid edilir:

 1. fiziki metodlar

 2. kimyəvi metodlar

 3. mikrobioloji metodlar

 4. refraktometrik metodlar

 5. orqanoleptiki metodlar

 1. Termiki emal olunmuş məhsullarda dad və ətirli maddələrin yaranması hansı reaksiyanın getməsi ilə əlaqədardır?

 1. melanoidinlərin əmələ gəlməsi reaksiyası

 2. zülalların dehidratlaşma reaksifası

 3. yağ turşularının polimerləşmə reaksiyası

 4. zülalların hidratlaşma reaksiyası

 5. zülalların parçalanma reaksiyası

 1. Quru jele kremləri dedikdə nə başa düşülür?

 1. quru təbii süd, şəkər və dad maddələri əlavə edilməklə aqar qarışığı

 2. quru təbii süd, sorbit və dad maddələri əlavə edilməklə sirop qarışığı

 3. quru təbii süd, sorbit və dad maddələri əlavə edilməklə nişasta qarışığı

 4. quru təbii süd, ksilit və dad maddələri əlavə edilməklə nişasta qarışığı

 5. quru təbii süd, qəhvə tozu və şəkər siropu qarışığı 1. Qida konsentratları kimi unlu məmulatlar üçün yarımfabrikatlar dedikdə nə başa düşülür?

 1. müxtəlif qatqılarla (şəkər, yumurta tozu, quru süd və s.) birlikdə buğda unu qarışığı

 2. yaxşılaşdırıcılarla birlikdə çovdar unu qarışığı

 3. qəhvə tozu ilə birlikdə çovdar unu qarışığı

 4. nişasta ilə birlikdə çovdar unu qarışığı

 5. nişasta ilə birlikdə qarğıdalı unu qarışığı

 1. Qida konsentratları kimi unlu məmulatlar üçün yarımfabrikatların növlərinə aiddir:

 1. kekslər və peçenye üçün, bulka məmulatları üçün, blinçik və oladilər üçün yarımfabrikatlar

 2. çörək üçün, qutab üçün, peçenye üçün yarımfabrikatlar

 3. əriştə üçün, çörək üçün, peçenye üçün yarımfabrikatlar

 4. makaron üçün, çörək üçün, kekslər üçün yarımfabrikatlar

 5. kisellər üçün, makaron üçün, peçenye üçün yarımfabrikatlar 1. Xammalın ayrı-ayrı texnoloji xassələrinə aiddir:

 1. onların möhkəmliyi, istilik tutumu və kimyəvi xassələri

 2. istilik tutumu, növü və kimyəvi xassələri

 3. onların çeşidi, növü və mənşəyi

 4. onların növü, möhkəmliyi və istilik tutumu

 5. onların çeşidi, istilik tutumu və kimyəvi xassələri 1. İsti emal zamanı ətin kollageninin quruluşunun dəyişilməsi və destruksiyası nə ilə nəticələnir?

 1. onun isti suda həll olan qlyütin zülalına çevrilməsi ilə

 2. onun isti suda həll olan mioqlobin zülalına çevrilməsi ilə

 3. onun isti suda həll olan qlobulin X zülalına çevrilməsi ilə

 4. onun isti suda həll olan miogen zülalına çevrilməsi ilə

 5. onun isti suda həll olan mioalbumin zülalına çevrilməsi ilə 1. Quş emalının texnoloji prosesləri hansılardır?

 1. keyləşdirmə, kəsim və qansızlaşdırma, tükün təmizlənməsi, içalatın çıxarılması, soyudulma, sortlaşdırma, markalanma, qablaşdırma

 2. kəsim və qansızlaşdırma, tükün təmizlənməsi, keyləşdirmə, içalatın çıxarılması, soyudulma, sortlaşdırma, markalanma, qablaşdırma

 3. keyləşdirmə, kəsim və qansızlaşdırma, tükün təmizlənməsi, içalatın çıxarılması, soyudulma, markalanma, sortlaşdırma, qablaşdırma

 4. kəsim və qansızlaşdırma, keyləşdirmə, tükün təmizlənməsi, içalatın çıxarılması, soyudulma, sortlaşdırma, markalanma, qablaşdırma

 5. keyləşdirmə, tükün təmizlənməsi, kəsim və qansızlaşdırma, içalatın çıxarılması, soyudulma, sortlaşdırma, markalanma, qablaşdırma

 1. Selikli subməhsullara aiddir:

 1. qat-qat, qursaq, donuz mədəsi

 2. böyrəklər, yelin, dil

 3. beyin, dalaq, diafraqma

 4. donuz və qoyun kəlləsi

 5. ürək, qaraciyər

 1. Ətli-sümüklü subməhsullar hansılardır?

 1. beyni və dili çıxarılmış mal kəlləsi, ətli-sümüklü quyruqlar qursaq,

 2. donuz mədəsi

 3. donuz və qoyun kəlləsi, donuz dırnağı

 4. qaraciyər, ürək, nəfəs borusu

 5. dalaq, diafraqma, yelin

 1. Sub məhsullara bunlardan hansı aid edilmir

 1. cəmdək

 2. ürək

 3. qaraciyər

 4. dil

 5. böyrəklər

 1. Ətdə ətin qanına rəng verən piqment hansıdır?

 1. Hemoqlobin

 2. mioqlobin

 3. aktin

 4. trombin

 5. metmiolobin

 1. Kolbasa məmulatlarının hazırlanmasında əsas xammal nədir?

 1. ət

 2. şpik

 3. sarımsaq

 4. natrium

 5. nitrit ədviyyatlar 1. Ətin əzələ liflərinin əsas struktur elementləri hansılardır?

 1. sarkolemma, miofibril, sarkoplazma, endomiz, perimiz, epimiz

 2. miofibrillər, sarkoplazma, endomiz,, perimiz, vakuol, epimiz

 3. sarkolemma, sitoplazma, endomiz, perimiz, epimiz

 4. sarkolemma, miofibrillər, sarkoplazma, endomiz, profoplast

 5. sellüloza, miofibrillər, sarkoplazma, ludomiz, perimimiz, epimiz, sadə membran

 1. Balıqların dondurulmasının neçə metodu vardır və hansılardır?

 1. 5 metodu: təbii soyuq hava şəraitində, duz və buz qarışığında, soyuq məhlullarda, süni soyuq havada, karbon qazı və azot məhlulunda

 2. 4 metodu: təbii soyuq hava şəraitində, duz və buz qarışığında, soyuq məhlullarda, süni soyuq havada

 3. 3 metodu: süni soyuq havada, karbon qazı və azot məhlulunda və təbii soyuq hava şəraitində

 4. 2 metodu: duz və buz qarışığında və soyuq məhlullarda

 5. 1 metodu: təbii soyuq hava şəraitində 1. Emal sənayesində kürüsündən istifadə olunmayan hası balıq növüdür?

 1. treska karp

 2. siyənək

 3. nərə

 4. skumbriya

 5. bütün cavablar düzdür

 1. Balıq ətinin əzələ toxunmasının malik olduğu zülalın ümumi miqdarını neçə faizi miofbrillərdə mövcud olur?

 1. 65- 70%

 2. 55- 60%

 3. 45-50%

 4. 35- 40%

 5. 25- 30%

 1. Müxtəlif növ balıqların ətində orta hesabla neçə faizədək zülallara rast gəlinir?

 1. 13-20% -dək

 2. 31-35% -dək

 3. 0,1- 0,8%-dək

 4. 21-30%-dək

 5. 3-10%-dək

 1. Müxtəlif növ balıqların ətində orta hesabla neçə faizədək mineral maddələrə rast gəlinir?

A) 1,0-2,0 – dək

 1. 0,5- 0,9 %-dək

 2. 2,5- 4,0%- dək

 3. 0,1 -0,4%-dək

 4. 4,1-4,5 %-dək 1. Aşağıda gostərilən hədlərdən hansı müxtəlif növ balıqların ətində mövcud olan nəmliyin miqdarını düzgün əks etdirir?

 1. 48-85%- dək

 2. 88-94%- dək

 3. 38- 46%-dək

 4. 12-35%- dək

 5. 3,5- 9,0%- dək

 1. Aşağıda göstərilən hədlərdən hansı müxtəlif növ balıqların ətində mövcud olan yağların miqdarını düzgün əks etdirit?

 1. 0,2- 30,0%

 2. 0,1- 0,15%

 3. 31,0 – 44%

 4. 45,0 -48%

 5. 49,0-55,0 %

 1. Balığın ölümdən sonrakı dəyişkənliklərini neçə mərhələyə bölünür?

 1. 4

 2. 5

 3. 6

 4. 2

 5. 3

 1. Balığın soyudulmuş halda maksimum saxlanma müddəti çox olmur:

 1. 15 sutkadan

 2. 12 sutkadan

 3. 8 sutkadan

 4. 5 sutkadan

 5. 3 sutkadan

 1. Xammal və yarımfabrikatlarda zülalların hidratlaşmasına aiddir:

 1. emal zamanı onların özlərinə su birləşdirməsi emal zamanı su itirməsi

 2. emal zamanı parçalanması

 3. emal zamanı destruksiya olunması

 4. emal zamanı köpüklənməsi

 1. Emal zamanı məhsullarda alfa və betta–amilazanın təsiri ilə nişastada fermentativ dəyişilmə nəticəsində nə baş verir: dərindən parçalanma (deqradasiya)

 1. amiloza molekulalarının böyüməsi

 2. amilopektin molekulalarının böyüməsi

 3. həllolma qabiliyyətinin pisləşməsi

 4. suyu özünə birləşdirərək kleysterizə olunma

 1. Qida məhsulların hazırlanmasnda işlədilən bitki xammallarının tərkibində olan fermentlərə hansılar aiddir:

 1. amilaza, pektinaza, poliqalakturonaza, polifenoloksidaza və s.

  Yüklə 0,66 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin