FəLSƏFƏ FƏnnindən test aşağıdakılardan hansı ictimai münasibətlər qrupuna daxil deyildir?Yüklə 1.21 Mb.
səhifə4/10
tarix08.04.2018
ölçüsü1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

248. Forma anlayışı nədir?

a) Pedmetin mövcudluğ formasını bildirir

b) hadisələrin təzahür formasıdır

c) hadisələrin ölçüsünü bildirir

d) Hadisələrin daxili mahiyyətini ifadə edir.

e) hadisələrin daxili və xarici mahiyyətini bildirir.


249. Dialektikada aktual əlaqə nədir?

A) Baxilan anda obyektlər arasındakı qarşılıqlı təsirdir.


B)Predmetin,hadisənin əlaqələridir.
C)Dolayısı ilə mövcud olan əlaqədir.
D)Daxili əlaqədir həmdə təsirdir.
E) Metodoloji əlaqədir.

250. İdealizmin mahiyyəti nədir?

A) Ruhi,mənəvi başlanğicin ilkin olmasını qəbul etməsi qəbul etməsi.


B)Maddi başlanğıcın ilkin olmasını təsdiq etməsi.
C)İnsan şüurunun ilk substansiyası olmasını təsdiq etməsi.
D)Mövcud ilkin əsasını atom olmasını qəbul etməsi.
E) Təbiətin ilkin substansiyası olmasını
251 Dövlət nə zaman yaranmışdır

A)Quldarlıq qurulyşunda
B)İbtidai icma quruluşunda
C)Feodalizm quruluşunda
D)Kapitalizm quruluşunda
E)Sosializm quruluşunda

252. Kəmiyyət dəyişmələrinin keyyfiyət dəyişmələrinə keçməsi qanunu inkişafın hansı cəhətini öyrənir.

a) İnkişafın mexanizmini,qurluşunu öyrənir

b) İnkişafda ziddiyətlərin xarakterini öyrənir.

c) İnkişafda kəmiyyət dəyişmələrini öyrənir

d) İnkişafda keyfiyyət dəyişmələrini öyrənir

e)İnkişafda köhnə ilə yeni arasında əlaqəni öyrənir.


253. Nihilizm nədir?

a) İnkişafda klassik irsdən imtina etməkdir..

b)İnkişafda keyfiyyət dəyişmələrini inkar etməkdir.

c) İnkişafın əksliklərin mübarizəsi olmasını inkar etməkdir

d)İnkişafda tərəqqini inkar etməkdir.

e)İnkişafda tənəzzüli inkar etməkdir


254. Qədim Hindistanda kortəbii materialist cərəyanlar?

A) Caynizim, buddizm, çarva lokayata.


b)Çarvak-lokayata, mimansa, sankhiya.

c) Buddizm, vedanta, mimansa.


d) Caynizm, yoqa, nyaya. 

e) Buddizm, vedanta, yoqa.

255.Qədim Çində ilk fəlsəfi təlimlər?

A) Konfusilik, daosizm..

B) Mağiya, daosizm.
C) Sintoizm, konfusilik.

D) Moizm, daosizm.


E) Çaynizm, konfusilik
256.Vulqar materializmin nümayəndələri kimdir?

 1. K.Foktt, L.Buxner, Y.Moleşot

 2. Demokrit, Epikür, Lukretsi Kar

 3. Spinoza, D.Didro, E.Hegel

 4. d)Fixte, Şellinq, Berkli

 5. K.Marks,F.Enqels, B.l.Lenin

257. Klassik alman fəlsəfəsinin nümayəndəiəri kimdir?
a) Kant,Feyerbax, Hegel

b) Holbax, Helvetsi, Lametri

c) Aristotel, Heraklit,Anaksimen

d)M.F. Axundov , N.Nərimanov, H.B.Zərdabi *

e)Max,Avenarius, Berkli

258. Hissi idrakın formaları hansılardır?

a)Duyğular qavrayışlar, təsəvürlər

b)Qavrayış, mühakimə, emosiyalar

c)Anlayış, Mühakimə, təsəvür

d)Şüur, Materiya, varlıq

e)Duyğular, Məkan, Zaman


259. Fəlsəfənin metafizika kimi mümkünlüyünü hansı cərəyan inkar edir?

 1. Pozitivizm

 2. Praqmatizm

 3. Rasionalizm

 4. Ekzistensializm

 5. idealizm

260. Dialektikanın qanunları hansılardır?

 1. kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsi,əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi,inkarı inkar

 2. zərurət, əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi, mahiyyətvə hadisə

 3. hərəkət, dəyişmə, inkarı inkar, zərurət və təsadüf

 4. inkişaf və dəyişkənlik, imkan və gerçəklik, inkarı inkar

 5. hərəkət və dəyişiklik ,zərurət və təsadüf, məzmun və forma

261. Aşağıdakılardan hansı fəlsəfənin mənbələrindəndir?
A) Mifologiya, din.

B) Elm, din. 

C) Din, incəsənət.


D) Mifologiya, şüur.

E) Idrak, din.


262.Həqiqətin meyarı nədir?

a) praktikadır

b) idrakdır

c) mühakimədir

d) Bilikdir

e) əqli nəticədir


263. Mühakimə nədir?

 1. Hadisəni təsdiq və ya inkar edəndir

 2. Hadusəni rədd edəndir

 3. Hadisəni təsdiq edəndir

 4. Hadisəni əmələ gətirəndir

 5. Hadisənin özüdür.

264. Fəaliyyət nədir?

a) insana aid hərəkət sistemidir

b) Heyvana aid hərəkət sistemidir

c) Suda yaşayan heyvanlara aid hərəkət sistemidir

d) Texnikaya aid hərəkət sistemidir

e) Meymunlara aid hərəkət sistemidir.


265. Qavrayış nədir?

a) Predmet və hadisəni insan beynində yenidən canlandırılması

b) Nəyisə iqrar və ya inkar edən fikirdir

c) Predmet və hadisənin insan beynində canlı obrazının yaranması

d) mövcud olan bilik əsasında yeni bir bilik basil etməkdir.

e) Məntiqi təfəkkür formasıdır


266. Leqizm təlimi harada və nə zaman yaranmışdır?

a) Çində e.ə. VI əsrdə

b) Romada e.ə. IV əsrdə

c) Fransada X əsrdə

d) Yunanıstanda E.ə.V əsrdə

e) Almaniyada XIV əsrdə


267. Millet fəlsəfə məktəbi harada yaranmışdır?

a) Yunanıstanda

b) Azərbaycanda

c) Misirdə

d) Romada

e) Çində268. Məkan necə ölçülüdür ?

a) məkan 3 ölçülüdür

b) məkan bir ölçülüdür.

c) məkan 4 ölçüsüdür

d) məkan 5 ölçüsüdür

e) məkan 2 ölçüsüdür


269. Fəlsəfi elmlər ensiklapediyası əsərinin müəllifi kimdir?

a) Hegel b) V.İ.Lenin c) Kant d) Fixte e) K.Marks


270. Yunan fəlsəfəsində skpetizm cərəyanın əsasını kim qoymuşdur?

A) Pirron

B) Aristotel. 

C). Demokrit.

D) Zenon.

E) Heraklit.
271. Milet məktəbinin əsaını kim qoymuşdur?

A) Fales.B)  Sokrat. 

C) Didro.

D) Platon.

E) Heraklit.


272. Qədim Yunan fəlsəfəsində sadəlövh materiaizmin nümayəndələri kilmər hesab olunur?

a) Empedokl, Anaksaqor

b) Platon, Empedokl

c) Anaksaqor, Sokrat

d) Ksenofan, Empedokl

e) Anaksaqor, Zenon


273. Kateqoriyalar gerçəkliyin hansı tərəflərini əks etdirir?

A) ümumi cəhətlərini, tərəflərini, xassələrini.


B) xüsusi meyillərini, xassələrini, inkişafını.
C) ziddiyyətini, keyfiyyətini, tərəflərini.
D) istiqamətini, tərəqqisini, xassələrini.
E) kəmiyyətini, keyfiyyətini, ümumi cəhətlərini.
274. VII əsrdən başlayaraq Yaxın və orta Şərq mədəniyyətinin və fəlsəfəsinin inkişafına hansı mənbə mühüm təsir etmişdir?

a) Quran

b) Tovrat

c) Bibiliya

d) İncil

e) Vedilar275. Heraklit dünyanın əsasını nədə görürdü?

 1. Atəş.

 2. Torpaq.

 3. Su.

 4. Hava.

 5. Təbiət. 


276. Orta əsrlərdə Şərqdə fəlsəfi fikrin nümayəndələri?

A) Əl kindi, Əl Razi, Ömər Xəyyam, Əl Fərabi, İbn Tufeyli, İbn Sina, İbn Röş.
B) Kant, Feyezbax, Əl Razi, Ömər Xəyyam, Zenon, Sokrat.
C) İbn Sina, Fales, Pifaqor, Əl kindi, Əl Fərabi.
D) İbn Roşd, Aristotel, Sokrat, Ömər Xəyyam.
E) Ömər Xəyyam, İbn Tufeyli, Zenon, Fales, Əl Razi.
277. Orta əsrlərdə “Öldürülmüş filosof” kimi tarixə düşən kimdir?

A) Şihabbəddin Sührəvərdi.

B)İbn Sina.

C)Nizami.

D) Tusi. 

E) Bəhməniyar.
278. Orta əsrlərdə müsəlman ölkələrində klassik fəlsəfənin son görkəmli nümayəndələri?

A) Yusif Qarabağı, Sədrəddin Şirazi, Rəcəbli Təbrizi.

B) Nəsimi, Şirazi, Nizami.
C) Bəhmənyar, Yusif Qarabağı, Nəimi. 
D) Ömər Xəyyam, Əl Kindi, Rəcəbli Təbrizi. 
E) Sədrəddin Şirazi, İbn Xəldun, Xətib Təbrizi.
279. Şərq peripatetizminin görkəmli nümayəndələri?

A) Əl Kindi, İbn Sina, Əl-Farabi, Bəhmənyar, İbn Əhməd.

B) Əbu Zeyd, Nizami, Tusi, İbn Sina, Əl-Farabi.
C) Xaqani, Əl-Razi, Əl Kindi, Bəhmənyar, İbn Əhməd.
D) İbn Əhməd, İbn Sina, Ömər Xəyyam, Nəimi, Nəsimi.
E) Bəhmənyar, Rəcəbli Təbrizi, Sədi, Tusi, Əl Farabi, Əl Kİnd.

280. XVII əsrin əsas İngilis filosofları?
A) Tomas Hobbs, Con Lokk.

B) Tomas Mor, Kampanella.


C) Okkam, Rosse.

D) Bekon, Mor.

E) Kopernik, Kant.
281. Duyğular əsasında ilkin olaraq nə yaranır?

a) Qavrayış

b) Anlayış

c) Mühakimə

d) Təsəvvür

e) əqli nəticə


282. Təsəvvür nədir?

a) məlum olan predmetin insan beynində yenidən canlandırılması.

b) Təfəkkürdür

c) Predmet və hadisənin insan beynində canlandərəlmasıdır

d) Biliklərimizin mənbəyidir

e) Nəyi isə iqrar və inkar edən fikirdir.


283. İstehsal alət və vasitələri və insan nəyi təşkil edir?

a) Məhsuldar qüvvələri

b) iqtisadi münasibətləri

c) İstehsal mühasibətlərini

d) Mülkiyyət münasibətlərini

e) Mübadilə münasibətlərini


284. Təbiətşünaslıq elminin son naliyyətlərinin varlığın əmələ gəlməsini nə vaxt hesab edir.

a) 15 milyard il bundan əvvəl

b) 5 milyard il bundan əvvəl

c) 1 milyard il bundan əvvəl

d) eradan əvvəl III minillikdən

e) iki milyon il bundan əvvəl


285 .Cəmiyyətin iqtisadi qurluşunu nə təşkil edir?

a) istehsal münasibətlər

b) İqtisadi münasibətlər

c) mülkiyyət münasibətlər

d) mübadilə münasibətlər

e) Mənəvi münasibətlər


286. Millətin əsas əlamətləri hansılardır?

a) İqtisadi həyat birliyi, dil birliyi, mənəviyyat ümumilliyi, ərazi bütövlüyü

b) Dil birliyi , dini milli özünü dərk,

c) Ərazi ümumilliyi , dil və din birliyi

d) İqtisadi həyat birliyi, mənəviyyat ümummiliyi

e) İqtisadi və siyasi birliyi, dövlətçiliyi milli özünüdərk etməsi287. Substansiya nə deməkdir?

a) Mahiyyət , ilk əsasda duran

b) Səbəb , nəticə

c) Sonradan yaranmış

d) kainat

e) Təbiət və cəmiyyət


288. İdarəetmə sistemində birinci yerdə nə durur.

a) Dövlət durur

b) Partiyalar durur

c) Təşkilat durur.

d) Əhali durur

e) Millət durur


289. Sosial fəlsəfənin funksiyaları hansılardır?

a) Cəmiyyət haqqında olan elmlərlə əlaqə

b) İnteqrasiya və maarifçilik

c) Təbiət elmləri ilə əlaqə

d) Yaradıcılıq

e) Tarix elmləri ilə əlaqə


290.İnqilabın xarakteri nə ilə müəyyən olunur?

a) Qarşısına qoyduğu məqsədi ilə

b) Baş verməsi ilə müəyyən olunur

c) İnqilabçı

d) İnqilabın hərəktverici qüvvələri ilə

e) İnqilabın hegomunu ilə


291. Maddi nemətləri istehsal edən kimlərdir?

a) Xalq kütlələridir

b) İstismarçı siniflər

c) Şəxsiyyətdir

d) Görkəmli şəxsiyyətlər

e) Dövlət başçıları292. Hegelin fəlsəfi sisteminin tərkib hissələri hansılardır?

A) Məntiq, təbiət fəlsəfəsi, ruh fəlsəfəsi

B) Etika, məntiq, təbiət fəlsəfəsi.
C). Tarix, estetika, məntiq.

D) Ruh fəlsəfəsi, etika, təbiət fəlsəfəsi.


E) Məntiq, elm, incəsənət.

293.”Fəlsəsfə din ilə elm arasında sahibsiz olan yerdir” fikri hansı filosofa məxsusdur?

A) B.Rasselə

B) V.İ.Leninə

C) Hegeli

D) N.Gəncəviyə

E) Aristotelə

294. .Fəlsəfəni fikirlərdə ifadə olunmuş epoka adlandırmışdır?

A)Hegel

B)AristotelC)Sokrat

D)Platon


E)M.F.Axundov

295.”Həqiqi fəlsəfə insan zəkasının son məqsədi haqqında elmdir” fikri kimə məxsusdur?

A)İ.Kanta

B)Platona

C)Sokrata

D)Lao-Fsziya

E)K.Marksa

296. .Dünya görüşünün ilkin forması hansıdır?

A)Mifoloji dünya görüşü

B)Elmi dünya görüşü

C)Siyasi dünya görüşü

D)Dini dünya görüşü

E)Fəlsəfi dünya görüşü

297. Fəlsəfi dünya görüşü?

A) İnsanı əhatə edən aləm haqqında topladıqları bilik və təsəvvürlərin məxsusdur.

B)İnsanı əhatə edən təbiət haqqında topladıqları bilik və təsəvvürlerin məxsusdur.

C)İnsanın cəmiyyət haqqında topladıqları bilik və təsəvvürlerin məxsusdur.

D)İnsanın təfəkürü haqqında topladıqları bilik və təsəvvürlerin məxsusdur.

E)İnsanın dünayda baş verən siyasi hadisəsi haqqında topladıqları bilik və təsəvvürlerin məxsusdur.

298. Daosizm fəlsəfə məktəbi harada yaranmışdır?

A)Çində

B)YunanıstandaC)Afrikada

D)Azərbaycanda

E)Misirdə

299.Daosizim fəlsəfi məktəbinin banisidir?

A)Lao-Fszi

B)Konfutsi

C)Lukertsi-Kar

D)Zərdüşt

E)Fales

300 . K.Marks “qədim dünyaın çox böyük zəngin mütəfəkkiri”adlandırmışdır?A)Aristoteli

B)Sokratı

C)Platonu

D)Lao-Fszini

E)Zərdüştü

301. Tarixdə ellinizm dövrü hansı dövrü əhatə edir?

A)Makedoniyalı İsgəndərin dövlətinin dağılmasından sonrakı dövrü

B)E.ə. V-III əsrləri

C)I-III əsrləri

D)Aristotelin yaşadıgı dövrü

E)Makedoniyalı İsgəndərin hərbi səfərindən tutmuş Romanın işğalına qədər olan dövrü.

302. Ellinizim dövrü başa çatdırmışdır?

A)Qədim Roma imperiyasının süqut etməsi (e.ə.476 cı il) ilə

B)Qədim Misirdə sinifli cəmiyyətin yaranması ilə

C)Makedoniyali İsgəndərin Şərqə hücuma başlayan zaman

D)İlkin fəlsəfi fikirlərin yarandığı zaman

E)E.ə. I minilikdə

303. ”Təhsil kitabı” fəlsəfi əsərinin müəllifi kmidir?

A)Bəhmənyar

B)İbn Sina

C)İ.Nəsimi

D)Platon


E)Epikür

304. Dünyanın 256 şəhərinin coğrafi koordinatını vermiş ilk filosof olmuşdur?

A)N.Tusi

B)İbn Sina

C)Bəhmənyar

D)M.Füzuli

E)X.Kolumb

305. Marağa rəsədxanasının yaradıcısı kimdir?

A)N.Tusi

B)İ.Nəsimi

C)N.Gəncəvi

D)İbn Sina

E)Bəhmənyar

306.İşraqilik fəlsəfəsinin əsas nümayəndəsidir?

A)Ş.Suhrəvərdi

B)N.Gəncəvi

C)İbn Rüşd

D)Bəhmənyar

E)Platon

307.Sufilik VIII əsr ilk dəfə yaranmışdır?

A)İraq və Suriyada

B)Məqrib ölkələrində

C)Azərbaycanda

D)İranda


E)Yunanistanda

308.İntibah mədəniyyəti nə zaman yaranmışdır?

A)Feodalizimin dağılması və burja cəmiyyətinin təşəkkül tapdığı zaman

B)Quldarlıq qurluşunda

C)Kapitalizimdən sosializimə keçdiyi zaman

D)Sovet hakimiyyəti dövründə

E)Feodalizim cəmiyyəti inkişaf başlayan zaman

309. Fəlsəfənin dünyagörüşü funksiyası nədən ibarətdir ?


 1. Dünyagörüşünü sistemləşdirmək və əsaslandırmaq

 2. Dəyərlərin öyrənilməsi və əsaslandırılması

 3. Mədəniyyətin mahiyyətini təhlil etmək

 4. İdrakın metod və prinsiplərini işləyib hazırlamaq

 5. Dünyanı bütöv bir tam kimi götürmək

310 .Elə cinayət var ki,o,bağışlanmır,o,vətənə xəyanətdir aforizmi kimi məxsusdur?

A)Bəhmənyar

B)İbn Sinaya

C)N.Gəncəvi

D)N.Tusiyə

E)Ö.Xəyyama

311.Bəhmənyar Azərbaycanının müəlimi olmuşdur?\

A)İbn Sina

B)N.Gəncəvi

C)N.Tusi


D)M.Füzuli

E)İbn Rüşd

312.Hürufiliyin banisi kimdir?
A)Fəzulilah Nəimi

B)İ.Nəsimi

C)N.Tusi

D)M.Füzuli

E)İbn Rüşd

313.”Mən düşünürəmsə deməli” mövcudam mövzudakı aforizimi kimə məxsusudur?

A)Dekarfa

B)Spinozaya

C)N.Gəncəviyə

D)Q.Qalileyə

E)M.Füzuliyə

314. Marifləndirmə əsri kimi hansı əsr tarixə düşüb?

A)XVIII əsr

B)E.ə. III əsr

C)B.e. IV əsri

D)XVI əsr

E)XVI əsr

315. Fəlsəfədə Deizmin əsas nümayəndəsləri kimlərdir?

A)Valter,Monteskye,Russo

B)K.Marks,F.Enoels,V.İ.Lenin

C)İ.Kant,Hegel,Feyerbax

D)İbn Sina,N.Tusi

E)Bəhmanyar,N.Gəncəvi,M.Füzuli

316.”Gerçək olan hər şey əqlə uyğundur,əqlə uyğun olan hər şey gerçəkdir” müddəası kimə məxsusdur?

A)Hegelə


B)Kanta

C)Aristotel

D)N.Gəncəviyə

E)Spinozaya317. Qədim yunan filosofu Aristoteli “məntiq elminin banisi” adlandırmışdır?

A)Hegel


B)Platon

C)Sokrat


D)F.Engels

E)İ.Kanf


318. Qedim Babillilər hansı elmlərin əsasını qoymuşlar?

A)Cəbrin və həndəsənin

B)Kimyanın və cəbrin

C)Həndəsənin və məntiqin

D) Cəbrin və biologiyanın

E)Həndəsənin və biologiyanın319.Politeizm nədir?

A)Çoxallahlılıqdır

B)Siyasi cereyandır

C)Fəlsəfi termindir

D)Fəlsəfi cərəyandır

E)İdealizmin fprmularında biridir320.Qədim Şərqdə fəlsəfə ilk dəfə hansı ölkədlərdə yaranmışdır?

1.Misir


2.İraq

3.Sudan


4.Babilistan

5.Finikiya

6.Hindistan

7.Elam


8.Çin

A)1,4,6,8

B)2,4,6,8

C)1,3,6,8

D)1,4,5,8

E)1,4,6,7321.Dünya fəlsəfi fikirinin inkişafına Hegelin ən qiymətli töhvəsi hansıdır?

A)Dialektika, idrak metodu

B)Mütləq; ideya anlayışı

C)Tarix fəlsəfəsi

D)Ruh fəlsəfəsi

E) İncəsənət fəlsəfəsi322.Feyerbax fəlsəfəsinin inkişafı hansı istiqamətdə getmişdir?

A)obyektiv idealizmdən ateist materialist

B)Subyektiv idealizimdən ateist materialist

C)Obyektiv idealizimdən teizmə

D)Subyektiv idealizimdən deizm

E)Materializmdən idealizmə323. Buddizmin əsas cərəyanlarını seçin:

1 - Brahmanizm

2 - Hinduizm

3 - Hinayana

4 - Caynizm

5 - Lokayata

6 - Çarvak

7 - Mahayana

A) 3, 7

B) 1, 2


C) 4, 5

D) 6, 7


E) 3, 5

324. Qədim Çində yaranan ilk fəlsəfi təlimləri seçin:

1 - Sofizm

2 - Konfusilik

3 - Daosizm

4 - Buddizm

5 - Stoisizm

6 - Sufizm

7 – Moizm 8. Rasionalizm

9 - Sensualizm

A) 2, 3, 7

B) 1, 8, 9

C) 4, 5, 6

D) 3, 5, 7

E) 5, 6, 7325. Qədim hind fəlsəfəsinin tarixi inkişaf mərhələlərini xronoloji ardıcıllıqla düzün:

1 - Epik dövr

2 - Vedalar dövrü

3 - Sxolastika dövrü

4 - Sutr dövrü

A) 2, 1, 4, 3

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 1, 2, 4

D) 4, 3, 2, 1

E) 2, 4, 1, 3326. Qədim Çində yaranan ilk fəlsəfi təlimləri xronoloji ardıcıllıqla düzün:

1 - Sofizm

2 - Konfusilik

3 - Daosizm

4 - Buddizm

5 - Stoisizm

6 - Sufizm

7 - Moizm

8 - Rasionalizm

9 - Sensualizm

A) 2, 3, 7

B) 1, 8, 9

C) 1, 2, 7

D) 7, 2, 3

E) 3, 7, 2

327.Fəlsəfə hansı cəmiyyətdə və nə vaxt yaranmışdır?

A) Quldarlıq cəmiyyətində, eradan əvvəl YIII - YII əsrlərdə

B) Qədim Şərqdə, İki min il əvvəl

C) Yeri və vaxtı bəlli deyil

D) Yunanıstanda, min beş yüz il əvvəl

E) Romada, üç min il əvvəl

328. Dünyagörüşü formalarını tarixi ardıcıllıq üzrə düzün

1 - Fəlsəfə

2 - Din

3 - Rəvayət4 - Əfsanə

5 - Elm


6 - Folklor

7 - Mif


A) 7, 2, 1, 5

B) 3, 2, 1, 5

C) 4, 2, 1, 5

D) 6, 2, 1, 5

E) 1, 4, 3, 5

329. Sufiliyin qarşıya qoyduğu əsas məqsəd nədir?

A) Allaha qovuşmaq

B) Təbiətə məhəbbət

C) İnsanlığa məhəbbət

D) Kosmosa qovuşmaq

E) Vətənə məhəbbət


330. Klassik alman fəlsəfəsinin əsas cərəyanları hansılardır

A) Subyektiv idealizm, obyektiv idealizm, materializm

B) Dualizm, atomizm, materializm

C) Subyektiv idealizm, sofizm, materializm

D) Dualizm, idealizm, intuitivizm

E) Sufizm, obyektiv idealizm, materializm331. XIX - XX əsrlərdə mübarizə aparan dünya miqyaslı əsas ideologiyalar:

A) Burjua, kommunist

B) Feodal, kommunist

C) Burjua, feodal

D) Kommunist, faşist

E) Burjua, faşist
332.Şəxsiyyətin məsuliyyəti nədə ifadə olunur?

 1. Öz hərəkətlərinin social nəticələrini irəlicədən görmək və onlara görə cavab verə bilməkdə

 2. Şəxsiyyətə öz hərəkətlərində tam sərbəstlik verməkdə

 3. İnsanın həyatı əzəldən müəyyən olunmuşdur , buna görə də o heç nəyə görə məsuliyyət daşımır

 4. Öz ailəsi qarşısında məsuliyyətdə

 5. Hüquqi məsuliyyətdə

333. Hürufiliyi sufizmdən fərqləndirən əsas başlıca cəhət:

A) Ərəb əlifbası hərflərini mistikləşdirməsi

B) Hər ikisi müstəqil cərəyandır, əlaqələri yoxdur

C) İslama münasibətləri başqadır

D) İnsan həyatının mənasını fərqli görürlər

E) Eyni təlimlərdir, fərqləri yoxdur

334. Sufilik - hürufilik fəlsəfəsinin əsas məqsədi nədir?

A) İnsanın ilahi varlığa qovuşması

B) Təbiətlə insan təfəkkürü arasında əlaqə yaratmaq

C) Dini fəlsəfəni insana yaxınlaşdırmaq

D) İnsan şüurunu günah etməkdən çəkindirmək

E) İnsan təfəkküründə obyektivliyə nail olmaq

335. Milet məktəbinin nümayəndələri nəyi varlığın mənbəyi hesab etmişlər?

I - Fales

II - Anaksimandr

III - Anaksimen

1 - Atom

2 - Su


3 - Vahid ideya

4 - Apeyron

5 - Vahid varlıq

6 - Hava


7 - Torpaq

8 - Atəş


9 - Mütləq ideya

A) I – 2; II – 4; III – 6

B) I – 3; II – 2; III – 7

C) I – 8; II – 5; III – 9D) I – 8; II – 4; III – 6

E) I – 2; II – 8; III – 1

336. XIII əsrdə Azərbaycanda elmi - fəlsəfi fikrin görkəmli nümayəndəsi:

A) N. Tusi

B) Ə. Bəhmənyar

C) N. Gəncəvi

D) Ş. Y. Sührəvərdi

E) İ. Nəsimi

337. Nəsirəddin Tusi:

I - Fəlsəfənin hansı sahəsinə daha çox diqqət yetirmişdir?

II - Həmin sahədə başlıca əsəri hansıdır?

1 - Estetika

2 - Riyaziyyat

3 - Etika

4 – Sosiologiya

5 - Psixologiya

6 - “Əxlaqi - Nasiri”

7 - “Evklidin həndəsi üsulları”

8 - “Təhsil kitabı”

9 - “Nəsihətnamə”

10 - “Gözəllik və səadət”

A) I – 3; II – 6

B) I – 2; II – 7

C) I – 1; II – 8

D) I – 4; II – 9

E) I – 5; II - 10


338. Azərbaycan elmində:

I - İlk rəsədxana layihəsini kim işləyib hazırlamışdır?

II - Həmin rəsədxana necə adlanır?

1 - Ə. Bəhmənyar

2 - N. Tusi

3 - M. Şəbüstəri

4 - F. Nəimi

5 - S. Urməvi

6 - Beyləqan rəsədxanası

7 - Ərdəbil rəsədxanası

8 - Şamaxı rəsədxanası

9 - Naxçıvan rəsədxanası

10 - Marağa rəsədxanası

A) I – 2; II - 10

B) I – 1; II - 6

C) I – 3; II - 7

D) I – 2; II - 7E) I – 1; II - 10

339. Zərdabi təbiətşünaslıqda hansı nəzəriyyəyə əsaslanırdı?

A) Darvin nəzəriyyəsinə

B) Materializmə

C) Panteizmə

D) İdealizmə

E) Peripatetizmə

340. Aşağıda göstərilənlər arasından M. F. Axundova məxsus olan fəlsəfi əsərləri

seçin:1 - “Metafizikanın mövzusu”

2 - “Kəmalüddövlə məktubları”

3 - “İşıqnamə”

4 - “Aldanmış kəvakib”

5 - “Con Stüart milli azadlıq haqqında”

6 - “Mətlə ül - etiqad”

7 - “Mürafiə vəkilləri”

8 - “İnsan tələbatı haqqında”

9 - “Gülüstani irəm”

10 - “Yek kəlmənin tənqidi”

11 - “Həkimi ingilis Yuma cavab”

12 - “Isgəndərnamə”

13 - “Məntiqə dair zinət”

14 - “Təbiət haqqında”

15 - “Mollayi Ruminin və onun təsnifinin babında”

A) 2, 5, 8, 10, 11, 15

B) 1, 5, 8, 10, 11, 12

C) 2, 3, 8, 10, 11, 15

D) 2, 6, 9, 10, 11, 15

E) 2, 4, 7, 10, 11, 15

341. Müasir Azərbaycan fəlsəfəsinin əsas ideyaları hansılardır?

1 - Müstəqillik,

2 - Metafizika

3 - Dialektika

4 - Dövlətçilik

5 - İdealizm

6 - Dini dəyərlər

7 - Sosial məsələlərdə tolerantlıq

8 - Azərbaycançılıq

A) 1, 4, 8

B) 1, 3, 7

C) 2, 5, 8

D) 3, 5, 8

E) 2, 3, 5

342. “Dünyada hər şey əvvəldən müəyyən edilmişdir, insan azad deyildir” müddəası

hansı cərəyanın nümayəndələrinə məxsusdur?

A) Fatalizmin

B) Volyuntarizmin

C) İrrasionalizmin

D) Rasionalizmin

E) Skeptisizmin

343. Fəlsəfi baxımdan qanunauyğunluq nədir?

A) Hadisələrin mühüm daxili və sabit əlaqələri

B) Hadisələrin təbii axarı

C) Fatalizm

D) Qəzavü - qədər

E) İnsanların müəyyən etdiyi qaydalar
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə