FəLSƏFƏ FƏnnindən test aşağıdakılardan hansı ictimai münasibətlər qrupuna daxil deyildir?


Ziddiyətlər öz inkişafında hansı mərhələlərdən keçir?Yüklə 1.21 Mb.
səhifə9/10
tarix08.04.2018
ölçüsü1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

614. Ziddiyətlər öz inkişafında hansı mərhələlərdən keçir?

a) eyniyyət ,ziddiyət ,fərq və münaqişə mərhələlərindən

b) eyniyyət,müvazinət və ziddiyət mərhələlərindən

c) Ziddiyət müvazinət və fərq mərhələlərindən

d) sıçrayış, eyniyyət və fərq mərhələlərindən

e) Fərq müvazinət, əkslikvə münaqişə mərhələlərindən


615. Substansiya nədir?


a)Mahiyyətin ilk əsasda duran

b) Hadisədən sonra yaranan

c)Səbəb və nəticə

e)Məzmun və formad)Mahiyyət və hadisə
616. Antoqanist cəmiyyət hansı cəmiyyətə deyilir?


a) Sinifli cəmiyyətə


b) Sosializm cəmiyyətinə

c) Sinifsiz cəmiyyətə

d) Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətinə

e) Tərəqi edən cəmiyyətinə


617. Varlıq nədir?


a) Indi mövcud olandır


b) Keçmişdə mövcud olandır

c) Orta əsrlərdə olandır

d) Sosializmdə olandır

e) Gələcəkdə olacaqdır


618. Aqnostsizm nə deməkdir? 1. Biliyi inkar etmək

 1. Dini inkar etmək

 2. Dünyanın varlığını inkar etmək

 3. Sinfi ziddiyyətləri inkar etmək

 4. İnsanın varlığını inkar etmək


619. Yerin həyat sahəsini ilk kim təbiət hesab etmişdir?


a) F.Engels


c)K.Marks

d)Qaliley

d) N.Gəncəvi

d) Kapernik


620. Elmin bu və ya digər sahəsində fəaliyyət göstərən qanunlar necə adlanır?a) Xüsusi qanunlar


b)Hüquqi qanunlar

c)Leqal qanunlar

d)Prinsipial qanunlar

e)Ümumi qanunlar


621. Heraklit əks-liklərin mübarizəsini necə adlandırırdı ?.a)“ümumi loqos”


b)“sosialogiya”

c)“sosial qayda”

d)“qeyri qanunauyğunluq”

e)“ictimai fikir”


622. Obyektiv idealizmin banisi kimidir?


a) Platonc)Sokrat

d) Aristotel

e)V.İ.Lenin

b)Demokrit623. Neotonizm təliminin müəllifi kimdir?


a) F.Akvinski.

b)Demokrit
d)F.Enqels

c)F.Nitşe

e) O.Kont

624. Şəxsi azadlığı və sosial inkişafı əsas götürür.
a)Humanizm

b)Liberalizm
d)Utilitarizm

c)Daosizm

e)Sofizm
625.Metafizika haqqında elmdir?
a)Fəlsəfədə metoddur

b)Fizika haqında elmdir?

c)Təbiət haqında elmdir?

d)Dini öyrənən metoddur
e)Hərəkət haqqında təlimatdı
626. Aşağıdakılar hansı dövlət quruculuğunun prinsip və tələbləridir?

1. Şoxluğun hakimiyyətinin bərqərar olması.

2. Cəmiyyətdə qanunun aliliyinin təmin edilməsi.

3. Çoxpartiyalılığa,fikir plüralizminə meydan vermək.

4. Qanunvericilik və icraedicilik orqanlarının seçkili olmasının təmin edilməsi.
a)Demakratik dövlət quruculuğu

b)Feodal dövlət quruculuğu

c)Manarxiya quruluşu

d)Ibtidai icma quruluşu

e)Quldarlıq quruluşu
627.Avropada ilk universitet hesab olunan Afina akademiyasının banisi kim olub?
a)Platon

b)Aristotel

c)Hippokrat

d)Sokrat

e)Arximed


628. Elmi sosializmin banisi(ləri)a)Marks və Engels


b)Kant və Engels

c)Kant və Şopenhauer

d)Kant və Nitşe

e)Marks
629.Hansı fəlsəfi anlayış qadınlardan bəhs edir?

a)Feminizm


b)Vumenizm

c)Şintoizm

d)Skeptizm

e)Nihilizm


630. Sosial fəlsəfə nəyi öyrənir?

A) Cəmiyyətin ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir.

B) Təfəkkkürün ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir.

C) Təbiət və cəmiyyətin ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir.

D) Təbiətin inkişaf qanunlarını öyrənir.

E) Cəmiyyətin və təfəkkürün ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir.


631. Hansı filosof Makedoniyalı İsgəndərin müəllimi olub?a)Aristotel


b)Demokrit

c)Leocippus

d)Sokrat

e)Platon


632.Biologiya,Məntiq,Fizika və s .elmlərin ilkin əsasını _________ qoymuşdur.a)Hipokrat


b)Bəhmənyar

c)Homer


d)Aristotel

e)İbn Sina633. Sokratın əsərləri əsasən kimin tərəfindən qələmə alınmışdır?a)Platonun


b)Homerin

c)Aristotelin

d)Demokritin

e)Sokratın


634. Köhnənin məhv olması və yeninin meydana gəlməsi ilə həll olunur.

a)Mühüm və əsaslı ziddiyyətlər.

b)Qanunsuzluqlarlar və ziddiyətlər.

c)Qanunauyğunluqlar.

d)Yararsız fikirlər qanunlar

e)Dialektik qanunsuzluqlar.


635. İctimai varlıq ictimai şüurdan asılı olmayaraq mövcuddur. İctimai şüur ictimai varlığın _________ olub, onun __________ və onu əks etdirir. 1. İnikası .nəticəsidir.
 1. Elmi ,inkişafıdır.

 2. Inkişafı,inikasıdır

 3. Sistemi,nəticəsidir.

 4. Nəticəsi ,güzgüsüdür.


636. “şəxsiyyət” anlayışı neçə mənada işlədilir:

a) 3


b) 2

c) 1


e) 5

d) 4
637.Dünya görüşünün tarixi formaları hansılardır?

a)Mifik,dini,elmi,fəlsəfi


b)Siyasi, dini, elmi,mənəvi

c)Fəlsəfi, tarixi, Mifik, əxlaqi

d)Mifik, elmi,sinfi, mənəvi

e)Dini, elmi, metafizik idealist


638. İnkarın dialektik anlayışı nədir?

a) Köhnənin bəzi cəhətlərini yenidə saxlamaqla inkar edilməsidir.

b) Köhnənin bütün cəhətlərinin inkar edilməsidir

c) Köhnənin bütün cəhətlərini yenidə saxlamaqla inkar edilməsidir.

d) Köhnənin yox olunmasıdır.

e) Köhnəni yeniyə qarşı qoymaqdır.


639. Fəlsəfənin predmetində duran problem dairəsinə hansı münasibətlər daxildir?

 1. Gerçəkliyə insanın münasibəti, təbiət insan münasibətləri, cəmiyyət insan münasibətləri; insan-mənəvi münasibətlər

 2. Dini, sinfi, əxlaqi münasibətlər

 3. Şüur- materiya münasibəti , dünyanın dərk edilməsi; Gerçəkliyə materialist münasibət

 4. Dünyanın dərk edilməsinə idealist münasibət: Sinfi münasibət

 5. İnsanın təbiətə münasibəti: İnsanın fəlsəfi münasibəti.


640. Fəlsəfə nədən bəhs edir?

a)Fəlsəfə təbiətin , cəmiyyətin və təfəkkürün ən ümumi qanunları haqqında elmdir

b)Fəlsəfə materiya və şüurun haqqında elmdir.

c)Fəlsəfə təbiət və idrakın ən ümumi qanunları haqqında elmdir

d) Fəlsəfə təbiətin və cəmiyyətin ən ümumi qanunları haqqında elmdir

e)Fəlsəfə cəmiyyətin və idrakın ən ümumi qanunları haqqında elmdir


641. Fəlsəfənin funksiyaları hansılardır?

 1. İdrakı, Praksioloji, Metodloji, interaktiv, qabaqgörənlik, aksioloji, tənqidi

 2. Praksioloji, Mifoloji, sinfi, teoloji, interaktiv, tənqidi, elmi

 3. Antropoloji, Humanizm, Qneoseloji, Praksioloji, Mifioloji

 4. Elmi, dünyagörüşü , aterialist, Maxist, teoloji

 5. Metodoloji, tənqidi, sinfi, Mənəvi, mifoloji


642. İmkan nədir?

a) İmkan həyata keçməmiş gerçəklikdir.

b) Gerçəkliyin həyata keçməsi üçün şəraitdir.

c) İmkan gerçəklikdir.

d) imkan hadisələrin daxili səbəbini bildirir.

e) Varlığın gerçəkliyə təsiridir.


643. Milet məktəbinin nümayəndələri kimlərdir?a)Faleş, Anaksiomandr, Anaksimen


b)Pifaqor, Henon , Heraklit

c)Faleş, Hepon, Aristotel

d)Aristotel, Anakimen, Hemon

e)Heraklit, Amaksimen, Demokrit


644. “Avestada” ifadə olunmuş Zərdüştlük ideyaları hansı dövrə aiddir?a)e.ə. V əsrə aiddir

b)Eramızın VIII əsrinə aiddir

c)E.ə.IX əsrə aiddir

d)İntibah dövrünə aiddir

e)Eramızın XV əsrə aiddir


645. Heraklit hansı ölkənin filosofudur?


a) Yunanıstan filosofudur

b) İtaliya filosofudur

c) Fransa filosofudur

d) Hindistan filosofudure) Çin filosofudur.
646.Struktur əlaqələri əks etdirən kateqoriyalar hansılardır.?

a) Hissə və tam,s truktur və element, məzmun və forma

b) Struktur və element, zərurət və təsadüf imkan və gerçəklik

c) Səbəb və nəticə, qanun və qanuna uyğunluq, hissə və tam

d) Tək, xüsusi, ümumi hissəvə tam, səbəb və nəticə

e) Məzmun və forma, zərurət və təsadüf, imkan və gerçəklik.


647. Panteizm nə deməkdir?

a)Allaha təbiətin və insanın vahidliyi

b)Allahı dünyanın yaradıcısı hesab etmək

c)Allahı inkar etmək

d)Dini inkar etmək

e)Allahın vahidliyini qəbul etmək


648. Materializmin hansı növləri olmuşdur?

a)Sadəlövh, mexaniki, metafizik, maarifçi, klassik materializm, dialektik materializm

b)Vülqar materializm, mexaniki materializm duaizm , Feyerbax materializmi, Skertisizm, Aqnostsizm

c)Metafizik materializm, maarifçi materializm, Subyektiv materializmi obyektiv materializm

d)Marksist materializmi, Sensualizm, rassionalizm

e)Materiyanın birinciliyini , şüurun ikinciliyini qəbul edən cərəyan


649.Obyektiv idealizmin məhşur nümayəndələri kimdir?a)Platon, Durinq, Hegelb)Max, Berkli, Aristotel

c)Platon, Heraklit, Durinq

d)Hegel, Heraklit, Kant

e)Aristotel, Anaksimen, Platon


650. Ontoloji və ya substantiv kateqoriyalar hansılardır?


a) Materiya, şüur, təfəkkür, varlıq idea

b) Xüsusi məkan

c) Hərəkət, məkan ,zaman ,materiya şüur.

d) hərəkət, imkan, gerçəklik, zərurət.

e) Səbəb, nəticə ,mahiyyət.651. N. Gəncəvi öz fəlsəfi görüşlərini hansı əsərində vermişdir?a)İsgəndərnamə


b)Leyli və Məcnun

c)Xosrov və Şirin

d)Yeddi gözəl

e)Sirlər xəzinəsi652. M.F. Axundov öz fəlsəfi görüşlərini hansı əsərlərində vermişdir?

a)Kəmalüddöv və məktubları, Hakimi ingilis Yuma cavab, yek kəlmənin tənqidi, Mollayi- Ruminin və onun təsnifinin babında, Babilik əqidələri

b)Dəvrişi Məstəli şah, Aldanmış Kəvaki, Yek kəlmənin tənqidi babilik əqidələri

c)Vəziri xani lənkarani, Həkimi ingilis, Yuma cavab.

d)Hacı Qara , Yek kəlmənin tənqidi məktubları , Babilik əlaqələri , Həkimi ingilis Yuma cavab, Yek kəlmənin tənqidi.

e)Həkimi ingisi Yuma cavab, Yek kəlmənin tənqidi, Molaye Ruminin və onun təsnifinin babında , babilik əlaqələri.


653. Varlıq haqqında fəlssəfi təlim necə adlanır.a)Qnoseologiya

b)Dialektika

c)Metodologiya

d)Sosiologiya

e)Ontologiya
654. Ümumi anlayışı nədir?

a) Hadisələrin tərəflərinin obyektiv ümumuliyi, birliyidir

b) müəyyən qisim cisim və hadisələrin məcmusudur

c) Hadisələrin mahiyyəti, oxşar xassələrin birliyidir.

d) Təkcələrin mexanki toplusudur.

e) Hadisələrin zəruri əlaqələrinin birliyidir


655. Materiyanın fəlsəfi anlayışından hansı qnoseoloji nəticələr çıxır?

a)Materiya obyektiv realıqdır, məkan və zaman daxilində mövcuddur, materiya birinci, şüur ikincidir

b)Materiya dərk ediləndir, duyğularımızın mənbəyidir, hrəkətdə mövcuddur,

c)Materiya inkişaf edir, məhv edilməzdir, yenidən yaradılmazdır, duyğuarda əks olunur.

d)Materiya obyektiv reallıqdır, duyğu əmələ gətirir, duyğularda əks olunur, dərk olunandır

e)Materiya hərəkətdə mövcudur, məhv edilməzdir, dərk ediləndir.


656. Hərəkətin hansı növləri var?

 1. Fiziki, bioloji, ictimai, mexaniki, kimyəvi

 2. Təbii, ictimai, sosial, mexaniki, fiziki

 3. İctimai, sosial, mexaniki, bioloji, təbii

 4. Mexaniki, kimyavi, inqilabi, sinfi tarixi

 5. Sosial-hərəkət, kimyavi elektirik


657. Materiyanın mövcudluq formaları nədir?a)Zaman, hərəkət, məkan


b)Mahiyyət, Məkan, Həcm

c)Hərəkət, Sükunət, mexaniki

d)Hərəkət, zaman, təbiət

e)Şüur, imkan, kerçəklik


658. İnkarı inkar inkişafı hansı cəhətdən öyrənir?

a) İnkişafın istiqamətini spiralvari xarakterini və varisliyini izah edir

b)İnkişafın keyfiyyətini xassəsni və varisliyini izah edir

c)İnkişafın kəmiyyətini zidiyyətli xarakterini vəəlaqə mamentini izah edir.

d) İnkişafın mənbəyini, xarakterini və varisliyini izah edir.

e)İnkişafın mahiyyətini onun ziddiyətli xarakterini, inkar xarakterli olmasını izah edir


659.İnikasın əsas növləri hansılardır?

a)Canlı təbiətdə inikas, cansız təbiətdə inikas, sosial inikas

b)Mexaniki inikas, fiziki inikas, cansız təbiətdə

c)Fiziki inikas, kimyavi inikas canlı təbiətdə inikas

d)Bioloji inikas, sosial inikası, canlı təbiətdə inikas

e)Fiziki inikas, mexaniki inikas, bioloji inikas


660.Hissi idrakın formaları hansılardır? 1. Duyğular, qavrayışlar, təsəvvürlər
 1. Qıcıqlanma, psixi, qavrayışlar

 2. Duyğular, mühakimələr, qavrayışlar

 3. Ideyalar, nəzəriyyələr, duyğular

 4. Anlayışlar təsəvvürlər, şüur


661. Cəmiyyət iki hissədən ______ və __________ ibarətdir

 1. maddi və mənəvi həyatdan

 2. mənəvi və mədəni həyatdan

 3. etik və estetik həyatdan

 4. emprik və qeyri emprik həyatdan

 5. qanun və qanunauyğunsuzluqdan662. Məntiqi idrakın formaları hansılardır?

   1. Anlayışlar, mühakimələr, əqli nəticələr

   2. Duyğular, anlayışlar, qavrayışlar

   3. Mühakimələr, duyğular, əqli nəticələr

   4. Hipotezalar, nəzəriyyələr, anlayışlar

   5. Qavrayışlar, təsəvvürlər, Mühakimlər


663.Cəmiyyətin sosial strukturuna hansı münasibətlər daxildir

 1. Sinfi, milli, demoqrafik, ailə, məişət münasibətlər

 2. Milli , dini , əxlaqi, hüquqi münasinbətlər

 3. Siyasi, sinfimaddi və mənəvi münasibətlər

 4. İctimai, sosial, demoqrafik münasibətlər

 5. Siyasi, ailə, məişət, milli münasibətlər


664. Materiya və şüurun hansı qarşılıqlı münasibətdə olmaları sualına verilən cavabdan asılı olaraq fəlsəfədə iki istiqamət yarananmışdır.


a)Materializm və idealizm

b)Feodalizm və kapitalizm
d)Marksizim və leninizm

c)Sasializm və kapitalizm

e) Dialektika və materializm
665. Elmi idrakın metodlar sistemi haqqında təlimidir


a) Metodologiya

b) Proksologiya

c) Aksiologiya

d) Qnoseologiya

e) ontologiya


666. Səbəb nədir?

a)Səbəb elə hadisədir ki, onun sonu zərurətlə yekunlaşır

b) səbəb elə hadisədir ki,onun sonu təsadüflə yekunlaşır

c)Səbəb elə hadisədir ki,onun sonu əksliklə yekunlaşır

d)Səbəb elə hadisədir ki, onun sonu başqa hdisə ilə yekunlaşır

e) Səbəb elə hadisədir ki,onun sonu mahiyyətlə yekunlaşır


667.İctimai tərəqqinin həqiqi meyarı nədir?a)İstehsal üsulunun inkişaf səviyyəsi


b)Təhsilin inkişaf səviyyəsi

c)Mədəniyyət və sivlizasiya

d)Mədəniyyətin inkişaf səviyyəsi

e)Texnikanın inkişafı səviyyəsi


668.Müasir dünya dinləri hansılardır?

 1. Xristianlıq, budizm, iudaizm, İslam

 2. Animizm, fetişizim, budizm, islam

 3. Büdpərəstlik, politeizm, İudaizm, buddizm

 4. Fetişizm, Xristianlıq, buddizm, İslam

 5. İudaizm, Animizm, Xristianlıq,İsam


669. Müdrikliyi yalnız əxlaq ilə əlaqələndirən filosof hansıdır?


a)Sokrat

b)Aristotel

c)Hipokrat

d)K.Marks
e)Yasper
670.Mədəniyyətin neçə əsas növü var?


 1. İki növü var
 1. Üç növü var

 2. Dörd növü var

 3. Bir növü var

 4. Beş növü var


671.Qlobal təhlükəni hansı yolla aradan qaldırmaq olar? 1. Bəşəriyyətin qlobal vəhdəti ilə
 1. İnkişaf etmiş texnika ilə

 2. Qlobal sülh yolu ilə

 3. İctimai –iqtisadi inkişaf yolu ilə

 4. Qlobal müharibə yolu ilə


672. Ümumiyyətlə müharibələri xarakterinə görə neçə qrupa ayırmaq olar? 1. İki qrupa
 1. Üç qrupa

 2. Dörd qrupa

 3. Bir qrupa

 4. Beş qrupa


673. N.Gəncəvi mövcudatın əsasnda hansı maddi ünsirləri əsas götürürdü.


a) Hava , su , torpaq

b) Od, Su , torpaq

c)Hava Su , od, torpaq və ağac

d)Ağac, Hava, Dəmir
674. Dövlətin qurluşca növləri hansılardır? 1. Unitar, komfederasiya

 2. Qurdalıq, burja

 3. Monarxiya, mütləq monarxiya

 4. Federasiya.,mürəkkəb

e)Unitar, mürəkkəb

675. Mürəkkəb dövlət qurluşları hansılardır?

 1. Federasiya , komfederasiya

 2. Monarxiya, Konstitusiyalı monarxiya

 3. Respublika , federasiya

 4. Mütləq monarxiya, komfederasiya

 5. Aristokratiya , demokratiya


676. Elmi fəlsəfənin predmetı


a)Spesifiktir,dəyişilməzdir.

b)Spesifiktir,dəyişkəndir.

.


d)Obyektivdir,dəyişkəndir.

c)Subyektivdir,dəyişkəndir

e)Sabit deyildir.
677. Aşağıdakılar nəyin komponentləridir ki özündə birləşdirir.

1.İnsanın obyektiv dünyaya və dünyada onun yeri haqqında baxışlar sistemidir.

2. İnsanın onu əhatə edən gerçəkliyə və özünün-özünə münasibətidir.

3.İnsanların bu baxışlarla şərtlənən həyat mövqeyi,idealı,fəaliyyəti.

 1. Dünyagörüşünün

 2. Dialektikanın

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə