FəLSƏFƏ FƏnnindən test aşağıdakılardan hansı ictimai münasibətlər qrupuna daxil deyildir?Yüklə 1.21 Mb.
səhifə8/10
tarix08.04.2018
ölçüsü1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

556.Xüsusi anlayışı nədir?

a) ümumi ilə tək arasında əlaqənin ifadəsidir

b)hadisələrdə ümumi əlaqənin ifadəsidir

c) Hadisələrdən mahiyyət cəhətli əlaqənin ifadəsidir

d)ümumi ilə hadisələr arasında əlaqənin ifadəsidir

e) Hadisələrin özünə məxsus xüsusiyyətlərini ifadə edir.


557.Dövlətin əsas funksiyaları hansılardır? 1. Daxili və xarici

 2. Təsərrüfat quruculuğu Qanunvericilik 1. d) Xarici dövlətlərlə iqtisadi , siyasi əlaqələr

 2. Nəzarəti, intizam və tərbiyə

 3. Sosial-iqtisadi , siyasi558. Vulqar materializmin nümayəndələri kimdirlər?


 1. Fokt, Buxner, Moleşot
 1. Buxner, Sessnov, Holbax

 2. Feyerbax, Fokt, Pavlov

 3. Moleşot, Didro, Dekart

 4. Kant, Max, Buxner,


559. Çarvak təliminə görə bütün mövcudatın əsasında neçə ünsür durur və hansılardır? 1. Dörd ünsür – Od, Su, Hava, Torpaq

 2. Beş ünsür – Od, Su, Hava, Yer, Torpaq 1. Beş ünsür—Od, Hava, Torpaq, Su, Həyat

 2. Dörd ünsür --- Torpaq, Alov, Həyat,Elm

 3. Üç ünsür --- Od,Su, Yer


560. Mahiyyət nədir?

a) Hadisələrin daxili,qanunauyğun əlaqələrinin ifadəsidir

b) Hadisələrin zahiri əlaqələrinin ifadəsidir

c)Hadisələrin daxili ziddiyətinin ifadəsidir

d) Hadisələrin səbəb əlaqəsinin ifadəsidir

e)Hadisələrin keyfiyətini vəxassələrinin məcmusudur


561. Sokrat kimdir
a) Antik dövrün filosofudur

b) Kapitalizm dövrünün filosofudur

c) Feadalizm dövrünün filosofudur

e) XX əsrin filosofudur

d) Orta əsr filosofudur562.Sokratın tələbəsi kimdir?


 1. Platon
 1. Epikür

 2. Zərdüşt

 3. Aristotel

 4. N.Gəncəvi


563. Daosizm harada əmələ gəlmişdir?


a) Çində

b)Yunanıstanda
c)Afinada

d) Hindistanda

e)Azərbaycanda
564. Ziddiyətlər öz inkişafında hansı mərhələlərdən keçir?

a) eyniyyət ,ziddiyət ,fərq və münaqişə mərhələlərindən

b) eyniyyət,müvazinət və ziddiyət mərhələlərindən

c) Ziddiyət müvazinət və fərq mərhələlərindən

d) sıçrayış, eyniyyət və fərq mərhələlərindən

e) Fərq müvazinət, əkslikvə münaqişə mərhələlərindən


565. Substansiya nədir?


a)Mahiyyətin ilk əsasda duran

b) Hadisədən sonra yaranan

c)Səbəb və nəticə

e)Məzmun və forma

d)Mahiyyət və hadisə


566. Antoqanist cəmiyyət hansı cəmiyyətə deyilir?


a) Sinifli cəmiyyətə

b) Tərəqi edən cəmiyyətinə

c) Sosializm cəmiyyətinə

d) Sinifsiz cəmiyyətə
e) Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətinə

567. Varlıq nədir?


a) Indi mövcud olandır


b) Keçmişdə mövcud olandır

c) Orta əsrlərdə olandır

d) Sosializmdə olandır

e) Gələcəkdə olacaqdır


568. Aqnostsizm nə deməkdir? 1. Biliyi inkar etmək
 1. Dini inkar etmək

 2. Dünyanın varlığını inkar etmək

 3. Sinfi ziddiyyətləri inkar etmək

 4. İnsanın varlığını inkar etmək


569. Yerin həyat sahəsini ilk kim təbiət hesab etmişdir?


a) F.Engels


c)K.Marks

d)Qaliley

d) N.Gəncəvi

d) Kapernik


570. Elmin bu və ya digər sahəsində fəaliyyət göstərən qanunlar necə adlanır? 1. Xüsusi qanunlar
 1. Hüququi qanunlar

 2. Prinsipial qanunlar

 3. Leqal qanunlar

 4. Ümumi qanunlar


571. Heraklit əks-liklərin mübarizəsini necə ad-landırırdı ?. 1. “ümumi loqos”
 1. “sosialogiya”

 2. “sosial qayda”

 3. “qeyri qanunauyğunluq”

 4. “ictimai fikir”


572. Obyektiv idealizmin banisi kimidir?


a) Platon


c)Sokrat

d) Aristotel

b)Demokrit

e)V.İ.Lenin573. Neotonizm təliminin müəllifi kimdir?


a) F.Akvinski.


c)F.Nitşe

d)F.Enqels

b)Demokrit

e) O.Kont574. Şəxsi azadlığı və sosial inkişafı əsas götürür. 1. Humanizm
 1. Daosizm

 2. Utilitarizm

 3. Liberalizm

 4. Sofizm


575.Metafizika haqqında elmdir?   1. Fəlsəfədə metoddur
   1. Dini öyrənən metoddur

   2. Təbiət haqında elmdir?

   3. Hərəkət haqqında təlimatdı

   4. Fizika haqında elmdir?


576. Aşağıdakılar hansı dövlət quruculuğunun prinsip və tələbləridir?

1. Şoxluğun hakimiyyətinin bərqərar olması.

2. Cəmiyyətdə qanunun aliliyinin təmin edilməsi.

3. Çoxpartiyalılığa,fikir plüralizminə meydan vermək.

4. Qanunvericilik və icraedicilik orqanlarının seçkili olmasının təmin edilməsi.
 1. Demokratik dövlət quruculuğu

 1. Manarxiya quruluşu

 2. Ibtidai icma quruluşu

 3. Quldarlıq quruluşu

 4. Feodal dövlət quruculuğu


577.Avropada ilk universitet hesab olunan Afina akademiyasının banisi kim olub? 1. Platon
 1. Aristotel

 2. Hippokrat

 3. Sokrat

 4. Arximed


578. Elmi sosializmin banisi(ləri) 1. Marks və Engels
 1. Kant və Engels

 2. Kant və Şopenhauer

 3. Kant və Nitşe

 4. Marks


579.Hansı fəlsəfi anlayış qadınlardan bəhs edir? 1. Feminizm

 1. Vumenizm

 2. Şintoizm

 3. Skeptizm

 4. Nihilizm


580. Sosial fəlsəfə nəyi öyrənir?

A) Cəmiyyətin ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir.

B) Təfəkkkürün ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir.

C) Təbiət və cəmiyyətin ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir.

D) Təbiətin inkişaf qanunlarını öyrənir.

E) Cəmiyyətin və təfəkkürün ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir.581. Hansı filosof Makedoniyalı İsgəndərin müəllimi olub?


 1. Aristotel
 1. Demokrit

 2. Leocippus

 3. Sokrat

 4. Platon


582.Biologiya,Məntiq,Fizika və s .elmlərin ilkin əsasını _________ qoymuşdur. 1. Hipokrat

 2. İbn Sina

 3. Homer

 4. Bəhmənyar

 5. Aristotel

583. Sokratın əsərləri əsasən kimin tərəfindən qələmə alınmışdır? 1. Platonun

 1. Homerin

 2. Aristotelin

 3. Demokritin

 4. Sokratın


584. Köhnənin məhv olması və yeninin meydana gəlməsi ilə həll olunur.

 1. Mühüm və əsaslı ziddiyyətlər.

 2. Qanunsuzluqlarlar və ziddiyətlər.

 3. Qanunauyğunluqlar.

 4. Yararsız fikirlər qanunlar

 5. Dialektik qanunsuzluqlar.


585. İctimai varlıq ictimai şüurdan asılı olmayaraq mövcuddur. İctimai şüur ictimai varlığın _________ olub, onun __________ və onu əks etdirir. 1. İnikası .nəticəsidir.

 2. Inkişafı,inikasıdır 1. Elmi ,inkişafıdır.

 2. Sistemi,nəticəsidir.

c)Nəticəsi ,güzgüsüdür
586. “şəxsiyyət” anlayışı neçə mənada işlədilir:

a) 3


b) 2

c) 1


d) 4

e) 5
587.Dünya görüşünün tarixi formaları hansılardır?

 1. Mifik,dini,elmi,fəlsəfi
 1. Siyasi, dini, elmi,mənəvi

 2. Fəlsəfi, tarixi, Mifik, əxlaqi

 3. Mifik, elmi,sinfi, mənəvi

 4. Dini, elmi, metafizik idealist


588. İnkarın dialektik anlayışı nədir?

a) Köhnənin bəzi cəhətlərini yenidə saxlamaqla inkar edilməsidir.

b) Köhnənin bütün cəhətlərinin inkar edilməsidir

c) Köhnənin bütün cəhətlərini yenidə saxlamaqla inkar edilməsidir.

d) Köhnənin yox olunmasıdır.

e) Köhnəni yeniyə qarşı qoymaqdır.
589. Fəlsəfənin predmetində duran problem dairəsinə hansı münasibətlər daxildir?

 1. Gerçəkliyə insanın münasibəti, təbiət insan münasibətləri, cəmiyyət insan münasibətləri; insan-mənəvi münasibətlər

 2. Dini, sinfi, əxlaqi münasibətlər

 3. Şüur- materiya münasibəti , dünyanın dərk edilməsi; Gerçəkliyə materialist münasibət

 4. Dünyanın dərk edilməsinə idealist münasibət: Sinfi münasibət

 5. İnsanın təbiətə münasibəti: İnsanın fəlsəfi münasibəti.


590. Fəlsəfə nədən bəhs edir?

 1. Fəlsəfə təbiətin , cəmiyyətin və təfəkkürün ən ümumi qanunları haqqında elmdir

 2. Fəlsəfə materiya və şüurun haqqında elmdir.

 3. Fəlsəfə təbiət və idrakın ən ümumi qanunları haqqında elmdir

 4. Fəlsəfə təbiətin və cəmiyyətin ən ümumi qanunları haqqında elmdir

 5. Fəlsəfə cəmiyyətin və idrakın ən ümumi qanunları haqqında elmdir


591. Fəlsəfənin funksiyaları hansılardır?

 1. İdrakı, Praksioloji, Metodloji, interaktiv, qabaqgörənlik, aksioloji, tənqidi

 2. Praksioloji, Mifoloji, sinfi, teoloji, interaktiv, tənqidi, elmi

 3. Antropoloji, Humanizm, Qneoseloji, Praksioloji, Mifioloji

 4. Elmi, dünyagörüşü , aterialist, Maxist, teoloji

 5. Metodoloji, tənqidi, sinfi, Mənəvi, mifoloji


592. İmkan nədir?

a) İmkan həyata keçməmiş gerçəklikdir.

b) Gerçəkliyin həyata keçməsi üçün şəraitdir.

c) İmkan gerçəklikdir.

d) imkan hadisələrin daxili səbəbini bildirir.

e) Varlığın gerçəkliyə təsiridir.


593. Milet məktəbinin nümayəndələri kimlərdir? 1. Faleş, Anaksiomandr, Anaksimen
 1. Pifaqor, Henon , Heraklit

 2. Heraklit, Amaksimen, Demokrit

 3. Aristotel, Anakimen, Hemon

 4. Faleş, Hepon, Aristotel


594. “Avestada” ifadə olunmuş Zərdüştlük ideyaları hansı dövrə aiddir? 1. e.ə. V əsrə aiddir

 2. Eramızın XV əsrə aiddir


 1. Eramızın VIII əsrinə aiddir

d) E.ə.IX əsrə aiddir

e) İntibah dövrünə aiddir


595. Heraklit hansı ölkənin filosofudur?


a) Yunanıstan filosofudur

b) İtaliya filosofudur

c) Fransa filosofudur

d) Hindistan filosofudur
e) Çin filosofudur.

596.Struktur əlaqələri əks etdirən kateqoriyalar hansılardır.?

a) Hissə və tam,s truktur və element, məzmun və forma

b) Struktur və element, zərurət və təsadüf imkan və gerçəklik

c) Səbəb və nəticə, qanun və qanuna uyğunluq, hissə və tam

d) Tək, xüsusi, ümumi hissəvə tam, səbəb və nəticə

e) Məzmun və forma, zərurət və təsadüf, imkan və gerçəklik.


597. Pantezm nə deməkdir?

 1. Allaha təbiətin və insanın vahidliyi

 2. Allahı dünyanın yaradıcısı hesab etmək

 3. Allahı inkar etmək

 4. Dini inkar etmək

 5. Allahın vahidliyini qəbul etmək


598. Materializm hansı növləri olmuşdur?

 1. Sadəlövh, mexaniki, metafizik, maarifçi, klassik materializm, dialektik materializm

 2. Vülqar materializm, mexaniki materializm duaizm , Feyerbax materializmi, Skertisizm, Aqnostsizm

 3. Metafizik materializm, maarifçi materializm, Subyektiv materializmi obyektiv materializm

 4. Marksist materializmi, Sensualizm, rassionalizm

 5. Materiyanın birinciliyini , şüurun ikinciliyini qəbul edən cərəyan


599.Obyektiv idealizmin məhşur nümayəndələri kimdir? 1. Platon, Durinq, Hegel
 1. Max, Berkli, Aristotel

 2. Hegel, Heraklit, Kant

 3. Platon, Heraklit, Durinq

 4. Aristotel, Anaksimen, Platon


600. Ontoloji və ya substantiv kateqoriyalar hansılardır?


a) Materiya, şüur, təfəkkür, varlıq idea

b) Xüsusi məkan

c) Hərəkət, məkan ,zaman ,materiya şüur.

d) hərəkət, imkan, gerçəklik, zərurət.e) Səbəb, nəticə ,mahiyyət.
601. N. Gəncəvi öz fəlsəfi görüşlərini hansı əsərində vermişdir? 1. İsgəndərnamə
 1. Leyli və Məcnun

 2. Yeddi gözəl

 3. Xosrov və Şirin

 4. Sirlər xəzinəsi


602. M.F. Axundov öz fəlsəfi görüşlərini hansı əsərlərində vermişdir?

 1. Kəmalüddöv və məktubları, Hakimi ingilis Yuma cavab, yek kəlmənin tənqidi, Mollayi- Ruminin və onun təsnifinin babında, Babilik əqidələri

 2. Dəvrişi Məstəli şah, Aldanmış Kəvaki, Yek kəlmənin tənqidi babilik əqidələri

 3. Vəziri xani lənkarani, Həkimiingilis Yuma cavab.

 4. Hacı Qara , Yek kəlmənin tənqidi məktubları , Babilik əlaqələri , Həkimi ingilis Yuma cavab, Yek kəlmənin tənqidi.

 5. Həkimi ingisi Yuma cavab, Yek kəlmənin tənqidi, Molaye Ruminin və onun təsnifinin babında , babilik əlaqələri.


603. Varlıq haqqında fəlssəfi təlim necə adlanır. 1. Qnoseologiya
 1. Ontologiya

 2. Sosiologiya

 3. Metodologiya

 4. Dialektika


604. Ümumi anlayışı nədir?

a) Hadisələrin tərəflərinin obyektiv ümumuliyi, birliyidir

b) müəyyən qisim cisim və hadisələrin məcmusudur

c) Hadisələrin mahiyyəti, oxşar xassələrin birliyidir.

d) Təkcələrin mexanki toplusudur.

e) Hdisələrin zəruri əlaqələrinin birliyidir


605. Materiyanın fəlsəfi anlayışından hansı qnoseoloji nəticələr çıxır?

 1. Materiya obyektiv realıqdır, məkan və zaman daxilində mövcuddur, materiya birinci, şüur ikincidir

 2. Materiya dərk ediləndir, duyğularımızın mənbəyidir, hrəkətdə mövcuddur,

 3. Materiya inkişaf edir, məhv edilməzdir, yenidən yaradılmazdır, duyğuarda əks olunur.

 4. Materiya obyektiv reallıqdır, duyğu əmələ gətirir, duyğularda əks olunur, dərk olunandır

 5. Materiya hərəkətdə mövcudur, məhv edilməzdir, dərk ediləndir.


606. Hərəkətin hansı növləri var?

 1. Fiziki, bioloji, ictimai, mexaniki, kimyavi

 2. Təbii, ictimai, sosial, mexaniki, fiziki

 3. İctimai, sosial, mexaniki, bioloji, təbii

 4. Mexaniki, kimyavi, inqilabi, sinfi tarixi

 5. Sosial-hərəkət, kimyavi elektirik


607. Materiyanın mövcudluq formaları nədir? 1. Zaman, hərəkət, məkan
 1. Mahiyyət, Məkan, Həcm

 2. Hərəkət, zaman, təbiət

 3. Hərəkət, Sükunət, mexaniki

 4. Şüur, imkan, kerçəklik


608. İnkarı inkar inkişafı hansı cəhətdən öyrənir?

a) İnkişafın istiqamətini spiralvari xarakterini və varisliyini izah edir

b)İnkişafın keyfiyyətini xassəsni və varisliyini izah edir

c)İnkişafın kəmiyyətini zidiyyətli xarakterini vəəlaqə mamentini izah edir.

d) İnkişafın mənbəyini, xarakterini və varisliyini izah edir.

e)İnkişafın mahiyyətini onun ziddiyətli xarakterini, inkar xarakterli olmasını izah edir


609.İnikasın əsas növləri hansılardır?

 1. Canlı təbiətdə inikas, cansız təbiətdə inikas, sosial inikas

 2. Mexaniki inikas, fiziki inikas, cansız təbiətdə

 3. Fiziki inikas, kimyavi inikas canlı təbiətdə inikas

 4. Bioloji inikas, sosial inikası, canlı təbiətdə inikas

 5. Fiziki inikas, mexaniki inikas, bioloji inikas


610.Hissi idrakın formaları hansılardır? 1. Duyğular, qavrayışlar, təsəvvürlər
 1. Qıcıqlanma, psixi, qavrayışlar

 2. Duyğular, mühakimələr, qavrayışlar

 3. Ideyalar, nəzəriyyələr, duyğular

 4. Anlayışlar təsəvvürlər, şüur


611. Cəmiyyət iki hissədən ______ və __________ ibarətdir

 1. maddi və mənəvi həyatdan

 2. mənəvi və mədəni həyatdan

 3. etik və estetik həyatdan

 4. emprik və qeyri emprik həyatdan

 5. qanun və qanunauyğunsuzluqdan


612.Sokratın tələbəsi kimdir?


a)Platon


b)Epikür

c)Zərdüşt

d)N.Gəncəvi

e)Aristotel


613. Daosizm harada əmələ gəlmişdir?


a) Çində

b)Yunanıstanda1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə