FəLSƏFƏ FƏnnindən test aşağıdakılardan hansı ictimai münasibətlər qrupuna daxil deyildir?


Fəlsəfə qloballaşmanı hansı aspektdə nəzərdən keçirir?Yüklə 1.21 Mb.
səhifə7/10
tarix08.04.2018
ölçüsü1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

485. Fəlsəfə qloballaşmanı hansı aspektdə nəzərdən keçirir?

A) sosial rellığa, eləcə də insanlara gələcək təsiri aspektində

B) geosiyasi aspektdə

C) ekoloji aspektdə

D) iqtisadi aspektdə

E) psixoloji aspektdə


486. Nə üçün Avropa fəlsəfəsi məhz Yunanıstanda meydana gəldi?

A) Burada münbit siyasi atmosfera yarandığına görə

B) Tam təsadüfən

C) Uğurlu coğrafi məkanda yerləşdiyinə görə

D) Yunan cəmiyyətinin ənənələrinə görə

E) Yunanıstanda klassik quldarlıq səviyyəsinin təşəkkülünə görə


487. Qlobal problemlər hansı problemlərdir?

A) bəşəriyyətin mövcudluğuna təhlükə yaradan problemlərdir

B) həlli tapılmayan problemlərdir

C) yalnız inkişaf etməkdə olan və eləcə də keçmiş sosialist ölkələrinə xas olan problemlərdir

D) ekoloji problemlərdir

E) beynəlxalq terrorçuluqla mübarizə problemləridir?


488. İkili həqiqət haqqında təlimin mahiyyəti nədən ibarətdir:

A) Etiqad və bilik bir-birini tamamlayır

B) Etiqadın həqiqəti dinin əsasıdır.

C) Ağlın həqiqəti elmin əsasıdır

D) Etiqad və bilik bir-birini istisna edir

E) Etiqad və biliklə Allah dərk edilir.


489. Aşağıda göstərilənlərdən hansı bu gün elmin ən mühüm inkişaf qanunauyğunluqlarını təşkil edir:

A) elmin differensiasiyası və inteqrasiyası

B) elmin differensiasiyası

C) elmin inteqrasiyası

D) elmin modernləşdirilməsi

E) idrak vasitələrinin təkilləşdirilməsi


490. Mənəvi istehsal sahəsi kimi elmin əsas məhsulu nədir:

A) anlayışlar, qanunlar, nəzəriyyələr

B) sosial norma və mədəni nümunələr

C) institutlar və universitetlər

D) həqiqət

E) cəmiyyətin məhsuldar qüvvələri


491. Fəlsəfə qloballaşmanı hansı aspektdə nəzərdən keçirir:

A) sosial reallığa, eləcə də insanlara gələcək təsiri aspektində

B) geosiyasi aspektdə

C) ekoloji aspektdə

D) iqtisadi aspektdə

E) psixoloji aspektdə


492. Dünya haqqında mötəbər bilik əldə etməyin mümkün olmadığını vurğulayan cərəyan hansıdır:

A) spektisizm

B) ateizm

C) rasionalizm

D) empirizm

E) naturalizm


493. Postindustrial cəmiyyətin inkişafının əsasında duran sosial amil hansıdır:

A) informasiya

B) xidmətlər

C) maddi istehsal

D) ekologiya

E) siyasət


494. Materiyanın ali hərəkət forması kimi ən mürəkkəb idrak obyekti hansıdır?

A) cəmiyyət

B) təbiət

C) siyasət

D) din

E) fəlsəfə


495. Elmin əsas aparıcı funksiyası hansıdır:

A) izahedici

B) əməli-praktiki

C) proqnostik

D) sosial yaddaş

E) dünyagörüşü


496. Kompüter texnologiyaları insanın inkişafında hansı problemlәri yaradır?

А) insanın daxili alәminin formalaşmasında konkret sosial reallığın rolunun azalmasına sәbәb olur

B) insanın daxili alәminin formalaşmasında tәdrisin rolunun azalmasına sәbәb olur

C) insanın daxili alәminin formalaşmasında virtual reallığın rolunun azalmasına sәbәb olur

D) insanın daxili alәminin formalaşmasında ailә tәrbiyәsinin rolunun azalmasına sәbәb olur

E) әksinә, insanı daha da mükәmmәllәşdirir


497. İqtisadi qloballaşmanın tәrәfdarları hәr il harada görüşürlәr:

A) Ümumdünya Davos Forumunda

B) Ümumdünya Moskva Forumunda

C) Ümumdünya Roma Forumunda

D) Ümumdünya Kiyev Forumunda

E) Ümumdünya NyuYork Forumunda


498.«Antiqlobalizm» hərəkatının məqsədi nədir?:

A) Varlı ölkələrdə cəmləşmiş maddi vəsait və ehtiyatların yenidən bölüşdürülərək ədaləti bərpa etmək

B) Yeni informasiya texnologiyalarını inkişaf etdirmək

C) Demoqrafik problemləri həll etmək

D) Cinayətkarlıqla mübarizə aparmaq

E) Miqrasiyanın qarşısını almaq


499. Həqiqəti birbaşa dərketmə qabiliyyəti necə adlanır:

A) intuisiya

B) intellekt

C) duyğu


D) müşahidə

E) qavrayış


500. Qloballaşma prosesləri hansı sahədə daha sürətlə cərəyan edir:

A) iqtisadiyyatda

B) siyasətdə

C) mədəniyyətdə

D) sosial sahədə

E) insanların şüurunda


501. Mütləqlik, nisbilik, obyektivlik, konkretlilik nəyin xassəsidir:

A) həqiqətin

B) materiyanın

C) zamanın

D) nəzəriyyənin

E) hipotezin


502. Təbiətin cəmiyyətin həyat sferasına daxil edilmiş hissəsi necə adlanır:

A) coğrafi mühit

B) təbii mühit

C) maddi mühit

D) iqtisadi

E) istehsal503. İlk fəlsəfi təlimlər:

A) Dünya haqqında mistik təsəvvürlərin rasionallaşmasının nəticəsi idi

B) Miflərin nizamsız yığımı idi

C) Dünya haqqında astronomik təsəvvürlərdən ibarət idi

D) Bədii əsərlər idi

E) Konkret elmi nailiyyətlərdən biri idi


504. Dəyərlərin öyrənilməsi və əsaslandırılması fəlsəfənin hansı funksiyasına daxildir:

A) Aksioloji

B) İdraki

C) Metodoloji

D) Dünyagörüşü

E) Tənqidi


505 .Fəlsəfə ilə elm arasında ümumi cəhət nədən ibarətdir:

A) Rasional məntiqi tədqiqat metodundan

B) Biliyin insanın fərdi mövcudluğu ilə əlaqələndirilməsi

C) Biliklərin təcrübədə yoxlanılması

D) Biliyin praktik faydalılığı

E) Subyekt-obyekt qarşıdurması


506. Fəlsəfə elmdən nə ilə fərqlənir:

A) Biliyin insana istiqamətlənməsi

B) Dünyanın anlayışlarda inikası

C) Biliyin sistemliliyi və əsaslandırılması

D) Dünyanın dərk edilməsinin rasional üsulu

E) Həqiqəti əldə etmək cəhdi


506. İndustralizm dövrünə təsadüf edən panteizm nədir:

A) Tanrının təbiətlə eyniləşdirilməsi

B) Cəmiyyətin təbiətlə yekcinsliyi

C) Tanrının insanla qarşı-qarşıya qoyulması

D) Təbiətin və insanın fərqli mahiyyət daşıması

E) İnsanın təbiətlə, vəhdət təşkil etməsi507. Ekzistensializmin diqqət mərkəzində olan varlıq forması:

A) İnsanın fərdi mövcudluğu

B) Sosial varlıq

C) Mütləq ruh

D) Təbiətin varlığı

E) Axirət dünyası


508. M.Haydegger insanın varlığını necə səciyyələndirir:

A) Ölümə doğru, yoxluğa doğru istiqamətlənmiş varlıq

B) Onun mədəniyyətdəki mövcudluğu kimi

C) Onun cismani mövcudluğu kimi

D) Təbiətin bir parçası kimi

E) Sosial varlıq kimi


509. Müasir Qərb fəlsəfəsində İrrasionalist cərəyanı göstərin:

A) Ekzistensializm

B) Rasionalizm

C) Formalizm

D) Tarixilik

E) Vəhy
510. Sosiallaşma proses nəyə deyilir:

A) Şəxsiyyətin formalaşmasına

B) Cəmiyyətin qərarlaşmasına

C) Dövlətin meydana gəlməsinə

D) Davranış prosesinə

E) İstehsal prosesinə
511. Fəlsəfənin əsas məsələsinə nəzərən hansı münasibət müəyyənləşir:

A) varlıq və təfəkkür

B) inam və zəka

C) materiya və ruh

D) varlıq və ruh

E) varlıq və təşəkkül512. Aşağıdakılardan hansı ictimai münasibətlər qrupuna daxil deyildir?


a) Sosial demokratik münasibətlər

b) Sosial-birlik münasibətləri

c) Sosial-siyasi münasibətlər

d) Sosial-iqtisadi və bölgü münasibətləri.

e) Sosial-etnik və ya mənəvi münasibətlər

.513. Determinlik hansı əlaqəni ifadə edir?


a) Səbəbiyyat əlaqələrini ifadə edir

b) Təsadüfi əlaqələri ifadə edir

c) zəruri əlaqəni ifadə edir.

d) Mahiyyət xarakterli əlaqələri ifadə edir

e) Qanuna uyğun əlaqəni ifadə edir


514. Bəhməniyar Əbülhəsən Mərzban hansı dövrün filosofudur?


 1. Orta əsrin

 2. Yeni dövrün

 3. Qədim dövrün 1. Antik dövrün

 2. Sosializmin

515. Dövlətin əsas funksiyaları hansılardır. 1. Daxili, xarici

 2. Hüquqi, ideoloji

 3. Daxili, siyasi

 4. Iqtisadi, xarici

 5. Diplomatik,beynəlxalq
516.İnsanın İdrakı fəallığının dinamikası problemini öyrənir.


a) Qnoseologiya

b) Antropologiya

c) Ontologiyae) Sosialogiya

d) Metodologiya


517. İdrakın obyekti nədir?


a) təbiət, cəmiyyət,təfəkkür

b) şüur inikas

c) Duyğular qavrayışlar

d) anlayışlar mühakimələr
e) təsəvvürlər əli nəticələr
518. Tarixi fəlsəfə əsərini kim yazıb?


a) Karl Marks


q) V.İ.Lenin

v)N.Gəncəvi

b)Hegel

d)Kant
519. Qurana və İslam dininə etiqat ehkamları əsasında İslam dini, hər bir müsəlman qarşısında neçə vəzifə qoyur?
 1. Beş vəzifə qoyur

 1. Üç vəzifə qoyur

 2. İki vəzifə qoyur

 3. Bir vəzifə qoyur

 4. Dörd vəzifə qoyur


520. Hərəkətin əsas növlərindən biri deyil.


 1. Riyazi hərəkət

 2. Biologi hərəkət

 3. Kimyəvi hərəkət
 1. Sosial hərəkəte)Mexaniki hərəkət

521. Cəmiyət nədir?


a) İctimai münasibətlərin məcmusudur

b)İqtisadi münasibətlərin məcmusudur

c)mədəni münasibətlərin məcmusudur

d) Siyasi münasibətlərin məcmusudur.

e)İdeloji münasibətlərin məcmusudur


522.İnkarın neçə növü var və hansılardır?


 1. 2- növü dialektika və metafizika.
 1. 2-növü obyekt və subyekt

 2. 3-növü inkar,inad və məqsəd

 3. 2-növü daxili və xarici

 4. 2-növü inkar və inam


523. Neotonizm təliminin müəllifi kimdir?


 1. F.Akvinski.
 1. Demokrit

 2. F.Nitşe

 3. O.Kont

 4. F.Enqels


524. Dövlətin qurluşca növləri hansılardır?


a) Unitar, komfederasiya

d)Monarxiya, mütləq monarxiya

c) Qurdalıq, burja

e)Unitar, mürəkkəb

b)Federasiya.,mürəkkəb


525. N.Gəncəvi mövcudatın əsasnda hansı maddi ünsirləri əsas götürürdü.


a) Hava , su , torpaq

d) Ağac, Hava, Dəmir

e)Od, Hava, Ağac, və daş

c)Hava Su , od, torpaq və ağac

b) Od, Su , torpaq


526.Dialektika nədir?a) Fəlsəfədə elmi metoddur


d) Fəlsəfənin əsas məsələsidir

e) Sinfi mübarizə haqqında təlimdir

c) Fəlsəfədə nəzəriyyədir

b) Fəlsəfədə dünya gürüşdür.


527. Dövlətin mənşəyi və mahiyyəti haqqında hansı nəzəriyyələr olmuşdur


 1. Sinfi, zorakılıq, müqavilə könüllük
 1. Müqavilə, teoloji, patriarxal, zorakılıq

 2. Texnokratik, patriarxal, zorakılıq

 3. Zorakılıq, müqavilə, mifoloji, sinfi.

 4. Teoloji, sinfi, Mifoloji müqavilə


528. Elmi fəlsəfənin predmetı


 1. Spesifikdir,dəyişilməzdir.

 2. Spesifiktir,dəyişkəndir.

 3. Subyektivdir,dəyişkəndir.


d) Obyektivdir,dəyişkəndir

e) Sabit deyildir


529. Qanun neçə yerə bölünür?


A) 3

B) 4


C) 2

D) 5


E) 6529.Fəlsəfə (Philophy) sözü mənaca aşağıdakılardan hansına uyğun gəlir?


 1. Müdriklik sevgisi
 1. Düşüncə tərzi

 2. Müdrikliyə doğru

 3. Müdrik insan

 4. Müdrik elm


530.Brahmanizm dini təlimi hansı ölkədə yaranmışdır?


 1. Hindistanda
 1. Yunanistanda

 2. Romada

 3. Çində

 4. Almaniyada


531.İdrakın obyekti nədir?


 1. ətraf aləmdir

 1. Cəmiyyətdir

 2. təbiətdir

 3. Təfəkkürdür


532. Sosial fəlsəfə nəyi öyrənir?

A) Cəmiyyətin ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir.

B) Təfəkkkürün ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir.

C) Təbiət və cəmiyyətin ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir.

D) Təbiətin inkişaf qanunlarını öyrənir.

E) Cəmiyyətin və təfəkkürün ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir.


534. Kateqoriya” yunan dilində “kateqoria” sözündən olub, mənası “____________”, “______________”, “____________” və s. deməkdir.


 1. Fikir söyləmək,Mülahizə yürütmək,Mühakimə etmək.

 2. İrəliyə getmək,Uğur qazanmaq,Kamil olmaq

 3. Kamil olmaq,Fikir söyləmək,Müdrik olmaq

 4. Nəzər yeritmək, Müşahidə etmək,müayinə etmək

 5. Mühakimə etmək,Müayinə etmək,fikir söyləmək.


535.Reliyativ kateqoriyalar hansılardır

a) Zərurət və təsadüf, tək və ümumi, Səbəb və nəticə

b) Məkan və zaman , imkan və gerçəklik, varlıq, ziddiyyət

c) Hərəkət, inkişaf, kəmiyyət, keyfiyyət

d) Tək və ümumi, səbəb və nəticə , şüur, ölçü

e) Zərurət və təsadüf, materiya və şüur, inkişaf


536. Fəaliyyət dairəsinə görə qanunlar neçə yerən ayrılır?

 1. Xüsusi, obyektiv, elmi qanunlar qanunlar

 2. Ümumi ən ümumi, xüsusi qanunlar

 3. Prinsipial, dialektik, xüsusi qanunlar

 4. Hüquqi , siyasi, ictimai qanunlar

 5. Təbiət, cəmiyyət, təfəkkür qanunlar


537. İstehsal üsulunun əsas tərəfləri hansılardır?

A) Məhsuldar qüvvələr və istehsal münasibətləri

B) İctimai istehsal münasibətləri

C) iqtisadi və siyasi münasibətləri

D) Sosial-sinfi münasibətlər

E) Mübadilə və mülkiyyət münasibətləri


538. Fəlsəfənin əsas məsələsində verilən cavabla əlaqədar olaraq hansı əsas cərəyanlar meydana gəlmişdir?


 1. Materializm, idealizm
 1. Demokratizm, idealizm

 2. Sensualizm, Rassionalizm

 3. Dialektika, metafizika

 4. Maxizm, Empiokritisizm


539.Dialektika nədir?


a) Fəlsəfədə elmi metoddur


d) Fəlsəfənin əsas məsələsidir

b) Fəlsəfədə dünya gürüşdür.

c) Fəlsəfədə nəzəriyyədir

e) Sinfi mübarizə haqqında təlimdir


540. Ən ümumi qanunlar hansılardır?


a) Təbiət, cəmiyyət və təfəkkür elmlərinin qanunları

b) təbiət və cəmiyyət elmlərinin qanunları

c) Tarix və hüquq elmlərinin qanunları

d) Fəlsəfə elminin qanunları

e) təbiət elmlərinin qanunları
541. İmkan nədir?


 1. Həyata keçməmiş olandır
 1. Indi mövcud olandır

 2. İndi mövcud olandır

 3. Həyatdan keçmiş olandır

 4. Həyata keçmiş olandır.


542. Fəlsəfənin funksiyaları hansılardır?

 1. Ontoloji, praksioloji, qnoseoloji, metodoloji, aksioloji, dünyagörüşü, inteqrativ, tərbiyəvi, qabaqgörənlik, tənqidi, ideoloji,

 2. Mifooji, Praksioloji, sosioloji, teoloji, qnoseoloji, inteqrativ, materialist

 3. Praksioloji Mifoloji, sosioloji, dünyagörüşü, tarixi, Elmi, Siyasi, teoloji, tərbiyəvi

 4. Metodoloji, dini, fizoloji, kosmotoloji, geoloji, bioloji

 5. Demokratik, Elmi, siyasi, dialektik, Partiyalılıq, Politoloji


543. Hissi idrakın neçə forması var?


a) 3 forması

c) 5 forması

d) 6 forması var

b) 4 forması

e) 2 forması var


544. Nihilizm nədir?

a) İnkişafda tərəqqini inkar etməkdir.

b)İnkişafda keyfiyyət dəyişmələrini inkar etməkdir.

c)İnkişafda klassik irsdən imtina etməkdir.

d) İnkişafın əksliklərin mübarizəsi olmasını inkar etməkdir.

e)İnkişafda tənəzzüli inkar etməkdir


545. “Avesta”-nın müəllifi kimdir?


 1. Zərdüst
 1. N.Gəncəvi

 2. Platon

 3. Aristotel

 4. Demokrit


546.Dünyagörüşü nədir?

a) İnsan ətraf aləmi haqqında top

b) İnsan təbiət haqqında forma bilikləri

c) İnsanın cəmiyyət haqqında topladığı məcmusu

d) İnsan özü haqqında
547. Substansiya nədir.

a)Mahiyyətin ilk əsasda duran

b) Hadisədən sonra yaranan

c)Səbəb və nəticə

e)Məzmun və forma
d)Mahiyyət və hadisə548. Ziddiyətlərin növləri hansılardır?

a) Daxili və xarici,əsas və qeyri əsas,antoqonist və qeyri antoqonist zidiyyətlər

b) daxili və xarici, başlıca və qeyri başlıca ziddiyətlər

c) Antoqonist və qeyri antoqonist, daxili və xarici zidiyyətlər

d) Qanunauyğun və qanunauyğun olmayan zidiyyətlər

e) Başlıca və qeyri başlıca, əsas və qeyri əsas ziddiyətlər


549. Sinfi mübarizənin əsas formaları hansılardır? 1. İqtisadi, siyasi, ideoloji mübarizə
 1. Ideoloji, siyasi, milli mübarizə

 2. Təbii və sünü mübarizə

 3. İctimai, iqtisadi, mənəvi mübarizə

 4. Canlı və cansız təbiətdə mübarizə


550. Subyektiv idealizmin nümayəndələri kimdir?


 1. Max, Kant, Avenarius, Yum, Berkli

 1. Hegel, Feyerbax, Max, Yum

 2. Kant, Dekart, Spinoza, Didro

 3. Feyerbax, Maltus, Kant, Max


551. Elmi fəlsəfənin predmetı


a)Spesifiktir,dəyişilməzdir.

d)Obyektivdir,dəyişkəndir.

c)Subyektivdir,dəyişkəndir.

e)Sabit deyildir.

b)Spesifiktir,dəyişkəndir.552. Nisbi və ya relyativ kateqoriyalar hansılardır.?

a) Tək və ümumi, səbəb və nəticə , zərurət və təsadüf, mahiyət və hadisə

b) Keyfiyət, kəmiyət, xassə, ölçü

c) Varlıq, materiya, şüur,təfəkkür

d) Eyniyyət, fərq, ziddiyət, əkslik

e) Materiya, əkslik səbəb və nəticə,zərurət və təsadüf


553. Dövlətin əsas funksiyaları hansılardır?


 1. Daxii və xarici funksiyalar
 1. Xarici funksiyası

 2. Daxili funksiyası Xarici funksiyası

 3. Təsərrüfat quruculu

 4. Qanunvericilik funksiyası


554. Varlığın növləri hansılardır?

 1. Maddi, mənəvi , sosial- siyasi, insan varlığı

 2. Fiziki, kimyavi, bioloji, maddi varlıq

 3. Bioloji , mənəvi və ya ideal, mexaniki varlıq

 4. Sosial-siyasi, mexaniki, insan varlığı

 5. Bioloji, ilahi varlıq, materiya


555. Ən sadə bəşəri çağırışları rəhbər tutmaq;

2. öz hərəkətinə nəzarət etməyi bacarmaq;

3. müstəqilliyini heç vaxt itirməmək;

Yuxarıdakılar nəyin formalarıdır.
 1. Şəxsiyyətin
 1. Vətənin

 2. Qrupun

 3. Feyerbaxın

 4. Cəmiyyətin
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə