FəLSƏFƏ FƏnnindən test aşağıdakılardan hansı ictimai münasibətlər qrupuna daxil deyildir?


İbn Sinanı Avropada hansı adla və daha çox hansı peşə sahibi kimi tanımışlar?Yüklə 1.21 Mb.
səhifə6/10
tarix08.04.2018
ölçüsü1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

397. İbn Sinanı Avropada hansı adla və daha çox hansı peşə sahibi kimi tanımışlar?

1 - Zaratustra

2 - Avisenna

3 - Averroes

4 - Konfusi

5 - Filosof

6 - Loğman

7 - Riyaziyyatçı

8 - Astronom

9 - Siyasi xadim

10 - İslam teoloqu

A) 2, 6


B) 1, 7

C) 3, 8


D) 4, 5

E) 2, 10
398. Sual: İlk başlanğıclar haqqında təlim nəyin predmetinə daxildir:

A) Ontologiyanın;

B) Sosial fəlsəfənin;

C) Qnoseologiyanın;

D) Fizikanın;

E) Aksiologiyanın?
399. İnsanın dünyada yeri məsələsi hansı problemlər qrupuna daxildir:

A) Dünyagörüşü;

B) Qnoseoloji;

C) Aksioloji;

D) Naturfəlsəfi;

E) Psixoloji?


400. Fəlsəfə meydana gəlmişdir:

A) Nəzəriyyənin ilk forması kimi

B) İlk astronomik-fiziki elm kimi;

C) İncəsənətin ilk forması kimi;

D) Adət-ənənələrin ümumiləşmiş ifadəsi kimi;

E) Bunların hər biri kimi


401. Fəlsəfə dindən nədə fərqlənir:

A) Dünyanı rasional şəkildə dərk etməkdə;

B) Dünyagörüşünə səmtlənməkdə;

C) Konkret təcrübə və müşahidənin hüdudlarını aşmaqda;

D) İnsanın mütləq (bitkin) həqiqətə olan tələbatına cavab verməkdə;

E) Bunların heç birində?


402. Sual: Bunlardan hansı fəlsəfənin predmetinə daxildir:

A) biliyin gerçəkliyə münasibəti məsələsi

B) biliyin riyazi əsaslandırılması

C) biliyin eksperimental təsdiqi

D) elmi nəzəriyyənin qurulması metodları

E) mürəkkəb sistemlərin idarə edilməsi


403. Qədim filosoflar ilk növbədə hansı suallar üzərində düşünürdülər:

A) dünyanın mənşəyi və mahiyyəti üzərində

B) diferensial anlayışı üzərində

C) şifahi xalq ədəbiyyatı üzərində

D) Günəş sisteminin mənşəyi barədə;

E) Dünyanın tək Allah tərəfindən heçdən yaradılması barədə.


404. Fəlsəfənin meydana gəlməsi üçün zəruri mərhələ:

A) əqli əməyin fiziki əməkdən ayrılmasıdır

B) əkinçiliyin meydana çıxması

C) vaxtı hesablama sisteminin yaradılması

D) tayfa birliklərinin təşəkkül tapması

E) qədim demokratiya nümunələrinin meydana çıxması


405.Mifoloji dünyagörüşü öz gücünü nədən alırdı:

A) Adət-ənənələrin nüfuzundan

B) İnsanın emosiyalarından

C) Tək Allaha inamdan

D) Məntiqi təfəkkürdən

E) Bunların heç birindən?


406. Kim ilk dəfə olaraq, fəlsəfəni nəzəri biliyin xüsusi sahəsi kimi nəzərdən keçirilmişdir:

A) Aristotel

B) Platon

C) Pifaqor

D) Protaqor

E) Parmenid?


407. İdrak metodları prinsiplərinin işlənib hazırlanmasında fəlsəfənin hansı funksiyası özünü göstərir:

A) Metodoloji

B) Dünyagörüşü

C) Tənqidi

D) Evristik

E) İdraki


408. Sual: Öz dünyagörüşünə görə Platon:

A) Obyektiv idealistdir

B) Subyektiv idealistdir

C) Materialistdir

D) Ateistdir

E) Dualistdir


409. Sual: Hİnd fәlsәfәsindә qeyri ortodoksal fәlsәfi mәktәblәr hansılardır:

A) Caynizm, Buddizm, Lokayata-Çarvak

B) Buddizm, Niyaya, Yoqa

C) Caynizm, Sankxaya, Lokayata

D) Yoqa, Vaşeşika, Mimansa

E) Vadenta, Sankxaya, Yoqa?


410. Öz dünyagörüşünә görә Demokrit

A) Materialistdir

B) Subyektiv idealistdir

C) Obyektiv idealistdir

D) Ateistdir

E) Dualistdir


411. Öz dünyagörüşünә görә Aristotel

A) Obyektiv idealistdir

B) Subyektiv idealistdir

C) Materialistdir

D) Ateistdir

E) Dualistdir

412. Antik dialektikanın banisini göstәrin

A) Heraklit

B) Platon

C) Kant


D) Hegel

E) Demokrit


413. “Orqanon”, “Metafizika” әsәrlәrinin müәllifi kimdir:

A) Aristotel

B) Platon;

C) Sokrat;

D) Bekon;

E) Hegel;


414. “Hәr şey axır, hәr şey dәyişilir” kәlamı kimә mәxsusdur

A) Heraklitә

B) Platona;

C) Kanta;

D) Hegelә”

E) Demokritә.


415. Afinada tәsis edilmiş fәlsәfi mәktәb “Akademiya” kim tәrәfindәn yaradılmışdır?

A) Platon

B) Sokrat;

C) Pifaqor.

D) Aristotel;

E) Demokrit;


416. “İnsan hәr bir varlığın ölçüsüdür” kәlamı kimә mәxsusdur?

A) Protaqora

B) Platona.

C) Sokrata;

D) Kanta;

E) Marksa;417. Qәdim Çin fәlsәfәsindә hadisәlәrin qanunauyğun gedişi haqqında ideyaları hansı mәktәb irәli sürmüşdür:

A) daosizm

B) konfusiçilik;

C) legizm;

D) moizm;

E) adlar mәktәbi;


418. Konfusiançıliyin әsas problemlәri hansılardır:

A) Sosialetik[yeni cavab]

B) Humanizm;

C) Mәntiq;

D) Ontologiya;

E) Metodologiya.


419. Kim ilk dәfә insanı mәnәvi varlıq kimi fәlsәfәnin mәrkәzi probleminә çevirmişdi?

A) Sokrat

B) Platon;

C) Zenon;

D) Aristotel;

E) Protaqor;


420. Orta әsr fәlsәfәsi hansı problemlәrlә mәşğul olurdu:

A) ruh problemlәri ilә

B) elm problemlәri ilә

C) tәbiәt problemlәri ilә

D) cәmiyyәt problemlәri ilә

E) idrak problemlәri ilә

421. Allahın mahiyyәti haqqında dini tәlimlәr mәcmusuna nә deyilir:

A) teologiya

B) monadologiya

C) antroposentrizm

D) fenomenologiya

E) ontologiya


422. Esxatologiya nәdir:

A) dünyanın vә insanın son taleyi haqqında tәlim

B) dәyәrlәr haqqında tәlim

C) varlıq haqqında tәlim

D) insanın mәnşәyi haqqında tәlim

E) cәmiyyәtin mәnşәyi haqqında tәlim


423. Orta әsr Qәrb fәlsәfәsindә hәqiqi varlıq

A) Allahdır

B) ideyalar alәmidir

C) insandır

D) cәmiyyәtdir

E) dövlәtdir


424. Azәrbaycan milli gerçәkliyindә maarifçiliyin fәrqlәndirici xüsusiyyәti aşağıdakıdır:

A) Teizm inkişaf edir, dini vә elmi biliklәr çulğalaşır

B) sosial siyasi mәqamların önә çәkilir

C) ateizm әsas yer tutmuşdur

D) fәlsәfi akademizm sosial, bәdii ideyalarla әvәzlәnir.

E) Milli özündәrk vә cәmiyyәtdә sosial iştirakçılıq ideyalarının tәbliği mühüm yer tutur.


425. Azәrbaycanda Romantizm cәrәyanının nümayәndәsini göstәrin:

A) Mәhәmmәd Hadi

B) M.F.Axundov

C) N.Nәrimanov

D) N.Tusi

E) A.Bakıxanov

426. Sufizm Azәrbaycanda hansı istiqamәtlәrdә inkişaf edirdi:

A) mötәdil (monoteist) vә ifrat (panteist)

B) politeist vә dualist

C) ateist vә panteist

D) monoteist vә dualist

E) panteist vә dualist


427. XIX XX әsrlәr Azәrbaycan fәlsәfәsi üçün hansı problemlәr sәciyyәvidir

A) sosial siyasi mәsәlәlәr

B) idrak problemlәri

C) ontoloji problemlәr

D) antropologiya mәsәlәlәr

E) etika vә estetika problemlәri


428. Fәrabinin xidmәtlәrini göstәrin

A) Şәrqdә Aristotel tәliminin şәrhçisi

B) empiriizmin banisi

C) sufizmin nümayәndәsi

D) ortodoksal islam fәlsәfәsinin nğmayәndәsi

E) düzgün cavab yoxdur


429. Azәrbaycanda islama qәdәrki fәlsәfi tәlimlәr aşağıdakılardır;

A) Mәzdәkilik, Zarvanizm, Maniçilik

B) Maniçilik, İşraqilik, Zarvanizm

C) Alban xristianlığı, Zarvanizm, sufizm

D) Xürrәmilik; hürufilik

E) Panteizm, әxilik vә abdalizm


430. Orta әsrlәr Azәrbaycan fәlsәfәsinin әsas cәrәyanları:

A) Peripatetizm, işraqilik, hürufilik

B) ortadoksal islam fәlsәfәsi, maarifçilik

C) işraqilik, Bәktaşilik

D) hürufilik, romantizm

E) Qızılbaşlıq, mәzdәizm.

431. Әbülhәsәn Bәhmәnyarın әsәrini göstәrin:

A) “Tәhsil kitabı”

B) “Tәbiәtin dialektikası”

C) “Qanunların ruhu haqqında”

D) “Әsrarülmәlәkut”

E) “Mәntiq elmi”


432. Әbülhәsәn Bәhmәnyar varlığı hansı növlәrә bölür:

A) vacib vә mümkün

B) maddi vә mәnәvi

C) maddi vә ideal

D) canlı vә cansız

E) substansiya vә substrata


433. Frensis Bekonun işlәdiyi elmitәdqiqat metodu necә adlanır?

A) İnduktiv metod

B) Rasional metod;

C) Deduktiv metod;

D) Modellәşdirmә metodu;

E) Abstraktlaşdırma metodu;


434. C.Lokk hansı fәlsәfi mövqedәn çıxış edirdi?

A) Sensualizm vә empirizm

B) Rasionalizm;

C) Obyektiv idealizm;

D) Dini sxolastika;

E) Panteizm;


435. Sual: Fransız metafizik materialistlәri kimlәrdir

A) Lametri,Holbax, Helvetsi

B) Volter, Didro, Haydegger;

C) Kant, Russo, Dalamber;

D) Yaspers, Volter, A.Kamyu;

E) Didro, Holbax, Spinoza?436. İ.Kant aşağıda göstәrilәn hansı idrak cәrәyanına mәnsub idi:

A) Aqnostisizm

B) Rasionalizm;

C) Sensualizm;

D) Empirizm;

E) Skeptisizm?


437. İntibah dialektikasının әsasını kim qoymuşdur?

A) N.Kuzanski

B) Parasels;

C) B.Telezio;

D) N.Kopernik;

E) C.Bruno;


438. Dekarta görә substansiya

A) Allahın yaratdıqlarıdır

B) İnsanın yaratdıqlarıdır

C) Özü-öz mövcudluğunu şәrtlәndirәn varlıqdır

D) Kainatdır

E) Şüurdur


439. Biliklәrin yeganә mәnbәyini Feyerbax nәyi hesab edir?

A) Duyğular

B) Qavrayış

C) Tәfәkkür

D) Hafizә

E) Tәxәyyül


440. Fixtenin “Mütlәq Mәn” anlayışı nәyi bildirir?

A) Bütün mövcudatın mütlәq başlanğıcı

B) İnsanın ümumi şәkildә tamlığı;

C) Subyektin imkanları;

D) Fәrdin idrakı qabiliyyәti;

E) İnsanın özünü idrakı;441. Humanizm:

A) intibah fәlsәfәsinin

B) ellinizm dövrü fәlsәfәsinin

C) klassik alman fәlsәfәsinin;

D) orta әsrlәr müsәlman şәrq fәlsәfәsinin

E) modernizm fәlsәfәsinin mәrkәzi ideyasıdır


442. İdrakda zәkanın rolunu inkar edәn vә ya onu mәhdudlaşdıran, ön plana iradәni, seyri, hissi, praqmatizmi, intuisiyanı çәkәn fәlsәfi cәrәyan necә adlanır

A) irrasionalizm

B) rasionalizm

C) empirizm;

D) skeptisizm

E) stiyentizm


443. Hәyat fәlsәfәsi”niun nümayәndәlәrini göstәrin

A) Nitsşe

B) Fixte

C) Popper

D) Lokk

E) Hegel
444. Sual: Yalnız bir substansiyadan çıxış edәn fәlsәfi cәrәyan necә adlanır?A) monizm;

B) idealizm;

C) materializm;

D) dualizm;

E) aqnostisizm.
445. Varlığın fәlsәfi anlayışının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir:

A) varlıq bütün mövcud olanı ifadә edәn fәlsәfi kateqoriyadır;

B) varlıq obyektiv mövcud olanı ifadә edәn fәlsәfi kateqoriyadır

C) varlıq dәyişkәnliyi bildirәn anlayışdır;

D) varlıq ideyalar alәmini bildirәn anlayışdır;

E) varlıq subyektiv mövcudluğu bildirәn anlayışdır;446. Orta әsr xristian fәlsәfәsindә “hәqiqi varlıq” nә idi?

A) Allah varlığı;

B) ideyalar alәmi;

C) insan varlığı;

D) ictimai varlıq;

E) obyektiv varlıq.


447. Materiyanın tәşkili sәviyyәlәri hansılardır?

A) cansız materiya, canlı vә sosial sәviyyә;

B) fasilәsiz maddi mühit;

C) elementar hissә vә ideyaların tәbiәti;

D) predmet, yaxud hadisәnin tәşkili sәviyyәsi;

E) mikro vә makroalәm sәviyyәsi.


448. Substansiya anlayışının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir:

A) özü-özünün sәbәbi olan müstәqil varlıq

B) bütün mövcudluq;

C) dünyada baş verәn dәyişkәnlik;

D) obyektiv mövcudluq;

E) subyektiv mövcudluq?


449. Ontologiya özündə aşağıdakı mәsәlәlәri birlәşdirir:

A) dünyanın mәnşәyi vә onun universal әlaqәlәri

B) biliyin mәnşәyi

C) ideyaların mәnşәyi

D) anlayış vә mühakimәlәrin mәnşәyi

E) idrakın prinsiplәrini


450 . İnsanın mәnşәyi haqqında materialist nәzәriyyәnin banisi kim olmuşdur:

A) Darvin

B) Kant

C) Freyd


D) Hobbs

E) Lokk


451. İnsanı sosial keyfiyyәtlәrin toplusu kimi sәciyyәlәndirәn anlayış hansıdır

A) şәxsiyyәt

B) insan

C) fәrd


D) fәrdilik

E) növ
452. Antropososiogenez nәdir:

A) insan vә cәmiyyәtin mәnşәyi haqqında elm

B) insanın mәnşәyi haqqında elm

C) cәmiyyәtin mәnşәyi haqqında elm

D) mәnşәyi haqqında elm

A) ailәnin mәnşәyi haqqında elm
453. İnsanın şәxsiyyәtә çevrilmәsi:

A) fәaliyyәt prosesindә baş verir

B) oyun prosesindә baş verir

C) söhbәt prosesindә baş verir

D) tәhsil prosesindә baş verir

E) özünüdәrk prosesindә baş verir


454. “Azadlıq dәrk olunmuş zәrurәtdir” tezisi kimә mәxsusdur:

A) Spinozaya

B) Hegelә

C) Marksa

D) Engelsә

E) Yaspersә


455. İdrak prosesinin sәviyyәlәri hansılardır?

A) empirik vә nәzәri;

B) hissi vә rasional;

C) nәzәri vә hissi;

D) empirik vә rasional;

E) eksperimental vә nәzәri.456. “Özündә şey” anlayışını elmә kim daxil edib?

A) Kant;


B) Hegel;

C) Feyerbax;

D) Marks;

E) Fixte.


457. Mәzmunu insandan asılı olmayan bilik necә adlanır:

A) obyektiv hәqiqәt

B) subyektiv hәqiqәt;

C) nisbi hәqiqәt;

D) mütlәq hәqiqәt;

E) intuitiv hәqiqәt;


458. Praktikanın idrak prosesindә rolu hansıdır:

A) praktika idrakın mәnbәyi vә hәqiqәtin meyarıdır

B) praktika tәbiәtin dәyişdirilmәsinә yönәlmiş mәnәvi fәaliyyәtdir;

C) praktika bilik әldә etmәyә yönәlmiş elmi eksperimentdir;

D) praktika bilik әldә etmәyә yönәlmiş maddi fәaliyyәtdir;

E) praktika әtraf alәmin dәyişdirilmәsinә yönәlmiş maddi fәaliyyәtdir?


459. Әsas siyasi rejim növlәrinin adlarını göstәrin:

A) Totalitarizm, avtoritarizm, liberalizm, demokratiya

B) Plutokratiya, timokratiya

C) Oxlokratiya, sentrizm

D) Faşizm, kommunizm

E) Monarxiya, teokratiya


460. Cәmiyyәtin siyasi hәyatı nәyin әsasında qurulur?

A) müxtәlif sosial qüvvәlәrin siyasi fәaliyyәti әsasında

B) Ayrıayrı fәrdlәrin yaradıcılığı әsasında

C) İnsanların maddi fәaliyyәti әsasında

D) әxlaq mәdәniyyәti әsasında

E) müxtәlif tәşkilat vә tәşkilatların әlaqәlәri әsasında461. Vәtәndaş cәmiyyәti ideyasını kim ilk dәfә olaraq irәli sürmüşdür

A) Siseron

B) Platon

C) C.Lokk

D) Ş.Monteskye

E) K.Marks


462. “Sivilizasiya” termini ilk dәfә olaraq:

A) Fransız maarifçilәrinin әsәrlәrindә tәşәkkül tapmışdır

B) Qәdim yunanlarda

C) Qәdim romalılarda

D) Empirizmin nümayәndәlәrinin әsәrlәrindә

E) Alman klassik fәlsәfәsindә


463. Mәdәniyyәtin fәlsәfi anlayışı hansıdır:

A) İnsan tәrәfindәn öz inkişafı üçün yaradılmış maddi vә mәnәvi dәyәrlәr mәcmusu

B) İctimai münasibәtlәr mәcmusu

C) “Birinci tәbiәt”

D) Obyekti hakimiyyәt olan siyasi münasibәtlәrin mәcmusu

E) İnsanın tәbiәtlә şәrtlәnәn davranış qayda vә normaları


464. Mәdәniyyәtin sivilizasiyadan fәrqi onun

A) insanın daxili alәminә istiqamәtlәnmәsi

B) iqtisadi tәrәqqini hәdәf götürmәsi

C) Texnikanın inkişafına yol açması

D) Fәaliyyәtçilik prinsiplәrini rәhbәr tutması

E) Bunların hamısıdır


465. Әsil alimi xarakterizә edәn nәdir:

A) mücәrrәd tәfәkkür vә yaradıcı tәxәyyül qabiliyyәti, peşә biliklәri

B) şöhrәtpәrәstlik

C) hәqiqәti qoruma

D) dәrketmәyә can atma

E) elmә mәhәbbәt466. Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı ictimai şüur formasıdır:

A) elmi


B) utopik

C) humanist

D) adi gündәlik

E) mifoloji


467. İqtisadi sferada qloballaşma prosesi nә ilә sәciyyәlәnir:

A) iqtisadi proseslәrin milli dövlәtlәrin çәrçivәlәrindәn kәnara çıxması ilә

B) sosial yönümlü iqtisadiyyatın formalaşması ilә

C) dövlәtlәrin iqtisadi müstәqilliyinin artması ilә

D) dövlәtlәrin qarşılıqlı faydalı iqtisadi әmәkdaşlığı ilә

E) kapital axınının artması ilә


468. Fәlsәfә tarixindә tәbiәtlә insanı vahid bir tam kimi götürәn dövr hansı olmuşdur

A) antik


B) kapitalizm

C) orta әsrlәr

D) modern

E) postmodern


469. Canlı orqanizmlәrin әtraf mühitlә qarşılıqlı tәsirlәrini öyrәnәn elm hansıdır:

A) ekologiya

B) sosial ekologiya

C) biologiya

D) biokimya

E) geologiya


470. «Ekologiya» termini ilk dәfә 1866-cı ildә kim tәrәfindәn işlәdilmişdir:

A) Ernst Hekkel

B) A.Peççei

C) D.Medouz

D) M.Mesarovic

E) E.Pestel471. İnformasiya hansı cәmiyyәtin inkişafının әsasında durur:

A) postindustrializmin

B) industrializmin

C) feodal cәmiyyәtin

D) quldarlıq cәmiyyәtinin

E) sadalananlardan heç birinin


472. Siyasi fenomen olaraq demokratiya harada yaranmışdır:

A) Qәdim Yunanıstan

B) Qәdim Babilistan

C) Qәdim Misir

D) Qәdim Roma

E) Qәdim Çin


473. İnsanın mәnәvi tәlәbatlarının inkişafı nә ilә әlaqәlәndirilir?

A) Uzunmüddәtli tәhsil vә tәrbiyә ilә

B) İqtisadi fәaliyyәt ilә

C) Fәrdin fizioloji imkanları ilә

D) Müxtәlif oyunlarda iştirak etmәk ilә

E) Sosial-siyasi fәallıq göstәrmәsi yolu ilә


474. Cәmiyyәtin siyasi sisteminin әsas vә aparıcı rol oynayan ünsürü nәdir:

A) Dövlәt

B) Kollektiv

C) Bәşәr övladı

D) İctimai- siyasi hәrәkat

E) Siyasi partiya


475. Xalqın hakimiyyәtә sahib çıxması hansı idarәetmә üsulu ilә bağlıdır:

A) respublika

B) plutokratiya

C) avtokratiya

D) timokratiya

E) oxlokratiya476. «İnsanların sənə necə yanaşmasını istədiyin kimi onlara yanaş» aforizmi hansı filosofa məxsusdur?

A) Konfutsi

B) Lao-Tszi

D) İbn Rüşt

C) Qautama

E) Sokrat


477. Yeni dövr epoxasının fəlsəfi cərəyanı olan empirizmin banisi kimdir?

A) F.Bekon

B) R.Dekart

C) C.Lokk

D) B.Spinoza

E) Helvetsi


478. Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu nəyi əks etdirir?

A) Bu qanun inkişafın məzmununu əks etdirir.

B) İnkişafın xarakterini və istiqamətini əks etdirir.

C) İnkişafın varisliyi və əlaqə momentini əks etdirir.

D) İnkişafın formasını əks etdirir.

E) İnkişafda ziddiyyətli meylləri oraya qoyur.


479. Kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsi qanunu inkişafı hansı cəhətdən öyrənir?

A) Bu qanun inkişafın formasını əks etdirir.

B) İnkişafın mahiyyətini, onun ziddiyyətli xarakterini öyrənir.

C) İnkişafın daxili zəruri əlaqə momentini öyrənir.

D) İnkişafın mərhələli xarakterini əks etdirir.

E) İnkişafın istiqamət və meyllərini ortaya çıxarar.480. İnkarı inkar qanunu inkişafı hansı aspektdən öyrənir?

A) Bu qanun inkişafda məzmun və formanın əlaqəsini öyrənir yəni inkişafın istiqamət və meylini ortaya çıxarır.

B) Bu qanun inkişafın mərhələli xarakterini əks etdirir.

C) Çünki bu qanun inkişafda dönüş momentini müəyyənləşdirir.

D) Bu qanun inkişafın hərəkətverici qüvvələrini müəyyənləşdirir.

E) Bu qanun inkişafın məzmun və xarakterini əks etdirir.


481. Orta əsr fəlsəfəsinin əsas vəzifəsi nədən ibarət idi?

A) Dini etiqadın müdafiəsi, Allahın mövcudluğu sualına cavab vermək.

B) Xüsusi elmlərin metodoloji bazasının işlənib hazırlanması

C) Ruh haqqında təlimin işlənib hazırlanması

D) Ülvi ideyaların əsaslandırılması

E) İnsanın iradi cəhətdən azad olmamasının təlqin edilməsi.


482. Avropada antik dövr ideallarının bərpası epoxası necə adlanır?

A) İntibah

B) Reformasiya

C) Maarifçilik

D) Ellinizm

E) Sxolastika


483. Antistisentizm termini nə deməkdir?

A) Elm və texnikanın qeyri-humanist mahiyyəti haqqında fəlsəfi konsepsiya

B) Mövhumat əleyhinə mübarizə

C) Elmi-texniki tərəqqinin gələcəyinə inam

D) İzafi biliklərin insan sağlamlığına zərəri barədə inam

E) Elm və texnikanın inkişafının cəmiyyətin taleyinə müsbət təsirinə inam


484. Qlobal proqnozlaşdırmanın banisi kim olmuşdur?

A) J.Forrester

B) M.Mesaroviç

C) E.Pestel

D) A.Peççel

E) D.Medouz

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə