FəLSƏFƏ FƏnnindən test aşağıdakılardan hansı ictimai münasibətlər qrupuna daxil deyildir?


İnsanla təbiət arasında qarşılıqlı əlaqə harada həyata keçirilir?Yüklə 1.21 Mb.
səhifə5/10
tarix08.04.2018
ölçüsü1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

344. İnsanla təbiət arasında qarşılıqlı əlaqə harada həyata keçirilir?

A) İstehsal fəaliyyətində

B) Mənəvi fəaliyyətdə

C) Məişət fəaliyyətində

D) Yoldaşlıq fəaliyyətində

E) Ailə fəaliyyətində353. Məhsuldar qüvvələrə daxildir:

1 - Mübadilə malları

2 - Maşın - mexanizmlər

3 - Təcrübəli mütəxəssislər

4 - Mülkiyyət münasibətləri

5 - Əmək alətləri,

6 - Bölgü qaydaları

7 - Əmək cisimləri

8 - Müəssisələr

9 - İstehsal vasitələri

10 - İşçi qüvvəsi

A) 9, 10


B) 1, 8

C) 5, 7


D) 4, 6

E) 2, 3


345. İstehsal vasitələrinə nə daxildir?

1 - Vasitəçi menecerlər

2 - Əmək alətləri

3 - İşçi qüvvəsi

4 - Mülkiyyət formalar

5 - Maşın - mexanizmlər6 - Sənaye müəssisələri

7 - Kənd təsərrüfatı birlıkləri

8 - Əmək cisımləri

9 - Nəqliyyat vasitələri

10 - Təşkilatçı - mütəxəssislər

A) 2, 8

B) 1, 10


C) 3, 5

D) 4, 9


E) 6, 7

346. Aşağıdakı suallara uyğun cavabları tapın:

I - Cəmiyyət nədir?

II - Cəmiyyətin mövcudluğu və inkişafının əsasında nə durur?

1 - Elm


2 - Mədəniyyət3 - İnsanların birgə fəaliyyət formalarının cəmi

4 - İnsan kollektivi

5 - Qanuna əsaslanan birgəyaşayış formalarının cəmi

6 - Adamların əqidə birliyi

7 - Müəyyən fəaliyyət sahəsi üzrə könüllü insan birliyi

8 - Maddi istehsal

9 - Təbii amillər

10 - Mənəvi amillər

A) I – 3; II - 8

B) I – 7; II - 1

C) I – 5; II - 9

D) I – 6; II - 2

E) I – 4; II - 10

347. İstehsal üsulunun:

I - Birinci tərəfi hansıdır?

II - İkinci tərəfi hansıdır?

1 - Bölgü münasibətləri

2 - Əmək cisimləri

3 - Mübadilə münasibətləri

4 - Məhsuldar qüvvələr

5 - Aqrar münasibətlər

6 - İndustrial münasibətlər

7 - Əmək alətləri

8 - Mülkiyyət münasibətləri

9 - İstehsal münasibətləri

10 - İşçi qüvvəsi

A) I – 4; II - 9

B) I – 7; II - 2C) I – 5; II - 6

D) I – 1; II - 3

E) I – 8; II - 10

348. Hansı cavabda ictimai - iqtisadi formasiyaların tarixi inkişaf ardıcıllığı gözlənib?

A) İbtidai, quldarlıq, feodalizm, kapitalizm, sosializm

B) İbtidai, quldarlıq, feodalizm, sosializm, kapitalizm

C) İbtidai, , feodalizm, quldarlıq, kapitalizm, sosializm

D) Quldarlıq, feodalizm, kapitalizm, sosializm, ibtidai

E) Kapitalizm, İbtidai, quldarlıq, feodalizm, sosializm349. Qlobal problemlərin:

I - Meydana çıxmasının əsas səbəbi nədir?

II - Həlli yolu nədir?

1 - Bəşəriyyəti təhdid edən qlobal təhlükələr

2 - Böyük dövlətlərin iradəsi

3 - Beynəlxalq münaqişələr

4 - Regional əməkdaşlıq

5 - Münasibətlərin humanistləşdirilməsi

6 - Beynəlxalq münasibətlərdə ədalətsizlik

7 - Müəyyən qrupların iddiaları

8 - Mədəni səviyyənin azlığı

9 - Güclü rəqib qarşısında acizlik

10 - Dini və milli tolerantlıq

A) I – 6; II – 1

B) I – 3; II – 2

C) I – 7; II – 4D) I – 9; II – 5

E) I – 8; II – 10

350. İdealizm bölündüyü əsas qrupları seçin:

1 - Sensualist idealizm

2 - Obyektiv idealizm

3 - Sxolastik idealizm

4 - Optimist idealizm

5 - Subyektiv idealizm

6 - Pessimist idealizm

A) 2, 5


B) 1, 5

C) 2, 3


D) 4, 5

E) 2, 6


351. Qoyulan suallara uyğun gələn cavabları müəyyən edin:

I - Fəlsəfənin əsas məsələsi nədir?

II - Fəlsəfənin əsas məsələsinin birinci tərəfi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

III - Fəlsəfənin əsas məsələsinin ikinci tərəfi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

1 - Şüurun varlığa, ideyanın materiyaya münasibəti, insan idrakına münasibət

2 - Təfəkkürün təbiətə və cəmiyyətə münasibəti

3 - İnsanın biliyə, özünə və təfəkkürünə münasibəti

4 - Şüur - ideya və ya varlıq - materiyanın hansının birinciliyi

5 - Varlıq və ya təbiətin hansının birinciliyi

6 - Şüur - ideya və ya insanın hansının birinciliyi

7 - İnsan idrakına münasibət8 - Materiyaya və varlığa münasibət

9 - Təbiətə və cəmiyyətə münasibət

A) 1, 4, 7

B) 2, 4, 9

C) 3, 5, 8

D) 3, 4, 9

E) 4, 7, 8

352. Aristotelin varlıq fəlsəfəsi hansı anlayış altında ümumiləşdirilmişdir?

A) Metafizika

B) Məntiq

C) Etika


D) PoetikaE) Ritorika

353. K. Marksın iki əsas elmi kəşfi :

1 - Sinfi mübarizə

2 - Ictimai - iqtisadi formasiya

3 - Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu

4 - Vətəndaş cəmiyyəti anlayışı

5 - İradə azadlığı6 - Sosial bərabərlik ideyası

7 - İnkarı inkar qanunu

8 - Materiya anlayışının tərifi

9 - İzafi dəyər

10 - Əmlak bərabərliyi prinsipi

A) 2, 9

B) 1, 10


C) 3, 7

D) 4, 6


E) 5, 8

354. Marksizm təliminin:

I - Yaranma tarixi

II - Sosial bazası

1 - XIX əsrin 20 - 30 - cu illəri

2 - XIX əsrin 40 - ı illəri

3 - XIX əsrin 40 - 50 - cı illəri

4 - XX əsrin 50 - 60 - ci illəri

5 - XIX əsrin 80 - 90 - cı illəri

6 - Ziyalı təbəqəsi

7 - Fəhlə sinfi və digər zəhmətkeş kütlələr

8 - Tərəqqipərvər bəşəriyyət

9 Alman xalqı

10 - Xırda mülkiyyətçilər

A) I – 2; II – 7

B) I – 1; II – 6

C) I – 3; II – 8

D) I – 4; II – 10

355. Azərbaycanda:

I - Ən qədim dini - fəlsəfi təlim hansıdır?

II - Öz əksini hansı əsərdə tapmışdır?

1 - Məzdəkilik

2 - Zərvanilik3 - Zərdüştilik

4 - Xürrəmilik

5 - Manilik

6 - Xristianlıq

7 - Bütpərəstlik

8 - Buddizm

9 - İudaizm

10 - Sufilik

11 - “Kitabi - Dədə Qorqud”

12 - “Avesta”

13 - “Məntiq”

14 - “İsgəndərnamə”

15 - “Şahnamə”

16 - “Qobusnamə”

A) I – 3; II – 12

B) I – 2; II – 11

C) I – 5; II – 14

D) I – 4; II – 14

E) I – 1; II – 16

21. İnsanı:

I - Digər canlılardan fərqləndirən əsas amil hansıdır?

II - Digər canlı varlıqlarla oxşarlığı özünü nədə göstərir?

1 - Nəsil artımı

2 - Şüur


3 - İstehlak

4 - Tələbatlar

5 - Bioloji varlıq olmasında

6 - İctimai varlıq olmasında

7 - Mənəvi varlıq olmasında

8 - İnkişaf səviyyəsində

A) I – 2; II – 5

B) I – 1; II – 5

C) I – 8; II – 6

D) I – 4; II – 3

E) I – 3; II – 2

356. Göstərilən anlayışlara uyğun gələn izahları göstərin:

I - Şəxsiyyət

II - Fərd

III - Fərdiyyətçilik

1 - Kamil insan

2 - Seçilib - sayılan adam

3 - Sosiallığın fərdi aspekti

4 - Tipik insan

5 - Ayrıca götürülmüş insan

6 - İnsanın ictimai varlığı7 - İnsanın ictimai həyatının fərdi forması

8 - Sosiallığın kollektiv aspekti

9 - Mənlik şüuruna malik insan

A) I – 3; II – 5; III – 7

B) I – 1; II – 2; III– 5

C) I – 8; II – 6; III – 5

D) I – 4; II – 3; III – 9

E) I – 3; II – 4 III – 2

357. İnsanın ölümünə:

I – Fəlsəfə necə baxır, II – Din necə baxır?

1 - Faciə

2 - Təbii seçmə

3 - İctimai fəlakət

4 - Təsadüfi sonluq

5 - Zərurət

6 - Bioloji qanunauyğunluq

7 - Obyektiv zərurət

8 - Alın yazısı

A) I – 6; II – 8

B) I – 1; II – 5

C) I – 8; II – 6

D) I – 4; II – 3

E) I – 3; II – 2

358. Metafizika necə idrak metoddur və hansı idrak metoduna ziddir?

1 - Predmet, hadisə və prosesləri inkişafda götürür

2 - Predmet, hadisə və prosesləri qarşılıqlı təsirdə götürür

3 - Dəyişmələri, əlaqəni, daxili ziddiyyətləri inkar edir

4 - Predmet, hadisə və prosesləri hərəkətdə götürür

5 - Predmet, hadisə və prosesləri dəyişmələr prosesində götürür

6 - Sinergetik idrak metoduna ziddir

7 - Eklektik idrak metoduna ziddir

8 - Sofistik idrak metoduna ziddir

9 - Dialektik idrak metoduna ziddir

10 - Sistemli yanaşma idrak metoduna ziddir

A) 3, 9


B) 4, 6

C) 5, 7


D) 2, 8

E) 1, 10


359. Dialektikanın növlərini seçin.

1 - Formal dialektika

2 - Materialist dialektika

3 - Cəmiyyətin dialektikası

4 - Subyektiv dialektika

5 - Təbiətin dialektikası

6 - Sosial dialektika

7 - Obyektiv dialektika

8 - Tarixi dialektika

9 - İdealist dialektika

10 - Təfəkkürün dialektikası

A) 9, 2


B) 5, 3

C) 10, 8


D) 4, 7

E) 1, 6


360. Kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə və əksinə keçməsi qanununda

müəyyənedici anlayışları seçib göstərin:

1 - Səbəbiyyət

2 - İmkan

3 - Gerçəklik

4 - Kəmiyyət

5 - Zaman

6 - Keyfiyyət

7 - Cəmiyyət8 - Təkamül

9 - Sıçrayış

10 - Ölçü

11 - Tənəzzül

12 - Tərəqqi

A) 4, 6, 9, 10

B) 5, 7, 9, 11

C) 1, 3, 8, 12

D) 3, 7, 8, 10

E) 2, 4, 5, 9

361. Dialektikanın özəyini təşkil edən anlayışları seçin:

1 - Predmet

2 - Hadisə

3 - Proses

4 - Ziddiyyət

5 - Atom


6 - İnkişaf

7 - Tərəqqi

8 - Tənəzzül

9 - Əksliklər

10 - Materiya

A) 4, 9


B) 1, 7

C) 5, 10


D) 2, 8

E) 3, 6
362. Zərurət predmet, hadisə və proseslərin hansı əlaqəsinin ifadəsidir?

1 - İradi

2 - İxtiyari

3 - Daxili

4 - Təsadüfi

5 - Qanunauyğun

6 - Zahiri

7 - Subyektiv

8 - Obyektiv

9 - Sabit

A) 3, 5, 8, 9

B) 1, 5, 6, 8,

C) 2. 4. 6, 7

D) 3, 5, 7, 9

E) 4, 6, 8. 9

363. Determinizm anlayışının:

I - Mənası nədir?

II - Determinist kateqoriyalar qrupuna hansılar aiddir?

1 - Anlayış

2 - Bağlılıq

3 - Səbəbiyyət

4 - İnikas

5 - Keçmə

6 - Məzmun və forma

7 - Səbəb və nəticə

8 - Ümumi və xüsusi

9 - İmkan və gerçəklik

10 - Zərurət və təsadüf

A) I - 3; II – 7, 9, 10

B) I - 1; II – 5, 7. 8

C) I - 5; II – 2, 3, 6

D) I - 2; II – 1. 7, 10E) I - 4; II – 6. 7, 9

364. Qədim Misirdə hansı elmlərin elementləri təşəkkül tapmışdır?

1 - Fəlsəfə

2 - Fizika

3 - Riyaziyyat

4 - Astronomiya

5 - Biologiya

6 - Kosmologiya

7 - Kibernetika8 - Təbabət

9 - Kosmonavtika

A) 1, 3, 4, 6, 8

B) 2, 3, 4, 6, 8

C) 1, 3, 5, 6, 8

D) 1, 3, 4, 7, 8

E) 1, 3, 4, 6, 9

365. Qədim Misirdə hansı elmlərin elementləri təşəkkül tapmışdır?

1 - Fəlsəfə

2 - Fizika

3 - Riyaziyyat

4 - Astronomiya

5 - Biologiya

6 - Kosmologiya

7 - Kibernetika8 - Təbabət

9 - Kosmonavtika

A) 1, 3, 4, 6, 8

B) 2, 3, 4, 6, 8

C) 1, 3, 5, 6, 8

D) 1, 3, 4, 7, 8

E) 1, 3, 4, 6, 9

366. “Təbiət” anlayışı:

I - Nəyi ifadə edir?

II - Biliyin hansı sahəsinin əsas obyektidir?

1 - Kosmosu

2 - Ətraf aləmi və cəmiyyəti

3 - Cəmiyyəti əhatə edən bütün aləmi

4 - Cansız aləmi

5 - Canlı aləmi

6 - Təbiətşünaslığın

7 - Fəlsəfənin

8 - Estetikanın9 - Etikanın

10 - İdrak nəzəriyyəsinin

A) I – 3; II - 6

B) I – 1; II - 7

C) I – 5; II - 10

D) I – 4; II - 8

375. Təbiət və cəmiyyət qanunlarının:

I - Oxşar cəhətləri

II - Fərqli cəhətləri

1 - Cəmiyyət təbiətin ayrılmaz hissəsidir

2 - Hər ikisi maddidir

3 - Subyektiv qanunlardır

4 - Oxşar cəhətləri yoxdur

5 - Hər ikisi obyektiv və dərk ediləndir

6 - Təbiət qanunları uzun, cəmiyyət qanunları qısa ömürlüdür

7 - İfadə formaları fərqlidir

8 - İnkişaf mərhələlərinə görə fərqlənirlər

9 - Cəmiyyət mənəvi, təbiət maddidir

10 - İnkişaf mənbələri başqadır

A) I – 5; II - 6

B) I – 1; II - 7

C) I – 3; II - 9

D) I – 9; II - 8

E) I – 4; II - 10

367. Elmi - texniki inqilabın:

I - Maddi istehsala əsas müsbət təsiri

II - Başlıca mənfi sosial nəticələri

1 - Kütləvi işsizliyə səbəb olur

2 - Yeni peşə sahələri yaradır

3 - Yeni sosial təbəqə formalaşdırır

4 - İnsan əməyini yüngülləşdirir5 - Əmək məhsuldarlığını kəskin artırır

6 - İstehsalın yeni sahələri yaranır

7 - Yeni əmək alətləri yaradılır

8 - Məhsulun keyfiyyəti yüksəlir

9 - İnsanlar arasında ünsiyyət vasitələrini çoxaldır

10 - Ailəni möhkəmlədir

A) I – 5; II – 1,

B) I – 2; II – 3

C) I – 6; II – 10

D) I – 7; II – 4

E) I – 8; II – 9368. Hüquqi dövlət nədir?

A) Qanunun aliliyidir

B) Qanunların ədalətli olmasıdır

C) İnsanların hüquq bərabərliyidir

D) Hüquq orqanı əməkdaşlarının toxunulmazlığıdır

E) Hüquq və vəzifələrin vəhdətidir369. İctimai varlıq anlayışı altında nə başa düşülür?

A) Maddi istehsal və maddi münasibətlər

B) Maddi və bioloji tələbatlar

C) İnsanların cismani mövcudluğu

D) Bütün ictimai münasibətlərin cəmi

E) Kollektiv və fərdi münasibətlər

370. Fərdi və ictimai şüurun qarşılıqlı nisbəti:

A) Dialektik vəhdətdədir, bir - birinə təsir edir

B) Əlaqələri yoxdur, hər biri müstəqildir

C) İctimai şüur fərdi şüurların ümumi cəmidir

D) Fərdi şüur gerçəkdir, ictimai şüur uydurmadır

E) Fərdi şüur ictimai şüurun törəməsidir371. İctimai şüurun strukturunda:

I - İctimai psixologiya nədir?

II - İctimai ideologiya nədir?

1 - İctimai hisslər və ideyaların məcmusudur

2 - Əhval - ruhiyyə və fərziyyələrdir

3 - İctimai ideyalar və nəzəriyyələrin cəmidir

4 - İctimai hisslərin cəmidir

5 - Bütün cəmiyyətin şüurudur

6 - İctimai tələbatların cəmidir

7 - Fərdi və ictimai şüurdur

8 - Adi və nəzəri şüurdur

9 - Hüquqi və siyasi şüurdur

10 - Dini və əxlaqi şüurdur

372. İncəsənətin başlıca xüsusiyyəti nədir?

A) Gerçəkliyi bədii obrazlar vasitəsi ilə əks etdirməsi

B) Dünyanın mənəvi - praktiki mənimsənməsi

C) İnsanları xoşbəxtliyə səfərbər edilməsi

D) Təbii və sosial proseslərin mahiyyətinin aşkar edilməsi

E) İnsanları gözəlliyə alışdırması373. İctimai şüurun formalarını seçin:

1 - Təbiət

2 - Siyasət

3 - Cəmiyyət

4 - Dövlət

5 - Hüquq

6 - Əxlaq

7 - Məhsuldar qüvvələr

8 - Elm

9 - İncəsənət10 - Maddi əmək

11 - Bilik

12 - İctimai varlıq

13 - Din


14 - Fəlsəfə

15 - Materiya

A) 2, 5, 6, 8, 9, 13, 14B) 1, 5, 6, 8, 9, 13, 14

C) 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14

D) 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14

E) 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15374. İctimai –iqtisadi formasiyanın əsasında nə durur?

A) Cəmiyyətin istehsal üsulu

B) Cəmiyyətin istehsal münasibətləri

C) Cəmiyyətin tarixi inkişaf mərhələləri

D) Cəmiyyətin mənəvi həyatı

E) Cəmiyyətin siyasi təşkili

375. İctimai - iqtisadi formasiya anlayışını:

I - Elmə kim daxil edib?

II - Məna - mahiyyəti nədir?

1 - Aristotel

2 - Hegel

3 - K. Marks

4 - F. Engels

5 - V - İ. Lenin

6 - Cəmiyyətin istehsal üsulu ilə müəyyən edilən tarixi tipi

7 - Mədəniyyət anlayışının sinonimi

8 - Sivilizasiya anlayışının sinonimi

9 - Dövlətlərin siyasi quruluşu

10 - Cəmiyyət tarixinin ideallaşdırılması

A) I – 3; II – 6

B) I – 2; II – 10

C) I – 1; II – 9

D) I – 4; II – 8

376. Sivilizasiya anlayışını elmə gətirənlər bu anlayış altında nə düşünmüşlər?

A) Ağıla və qanuna əsaslanan cəmiyyəti

B) Ədəb, mərifət qaydalarını

C) İnsanın elmi - texniki yaradıcılığını

D) Bütün idarəçilik müəssisələrini

E) Qanunçuluğu, hüquq qaydalarını377. Müasir dövrün ən kəskin qlobal problemi hansılar hesab edilir:

1 - Hərbi - siyasi problemlər

2 - Beynəlxalq terrorizm

3 - İqtisadi problemlər4 - Beynəlxalq piratlıq

5 - Demoqrafik problemlər

6 - Regional münaqişələr

7 - Dini qarşıdurma

8 - Milli və irqi ayrıseçkilik

9 - Ekoloji problemlər

10 - İnsan haqları

A) 2, 9

B) 1, 4


C) 3, 5

D) 8, 9


E) 7, 10

378. İctimai - iqtisadi formasiyaların bir - birini əvəzləmə ardıcıllığı nəyi göstərir?

A) İctimai - tarixi inkişafın istiqamətini

B) Mütləq ideyanın özünə doğru inkişafını

C) Tarixin elmi sistemləşdirilməsini

D) Sosializmə haqq qazandırmağı

E) Xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyən təsadüfi düzümdür379. Əxlaqı şüurun əsas kateqoriyalarını seçin:

1 - Xeyr və şər

2 - Gözəllik

3 - Faciəvilik

4 - Ülvilik

5 - Vicdan

6 - Komiklik

7 - Əxlaqi borc

8 - Dünyagörüşü

9 - Ləyaqət və şərəf

10 - Xoşbəxtlik və həyatın mənası

A) 1, 5, 7, 9, 10

B) 2, 3, 5, 9, 10

C) 3, 4, 5, 7, 9

D) 4, 5, 7, 8, 10

E) 2, 5, 6, 7, 9380. F. Engelsin təsnifatı üzrə hərəkətin formalarını ardıcıllıqla göstərin:

1 - Bioloji

2 - Düzxətli

3 - Bərabərsürətli

4 - Sosial

5 - Kosmik

6 - Mexaniki

7 - Cansız təbiətdə

8 - Fiziki

9 - Canlı təbiətdə

10 - Kimyəvi

A) 6, 8, 10, 1, 4

B) 2, 8, 9, 1, 4

C) 3, 7, 10, 1, 4

D) 6, 8, 9, 1, 7

E) 5, 7, 1, 4, 10381. Hərəkətin əsas (tipoloji) formalarının sayı:

I - F. Engelsə görə

II - Müasir elmə görə

1 - Dörd


2 - Üç

3 - Səkkiz

4 - İki

5 - Altı


6 - Yeddi

7 - Bir


8 - Qeyri - müəyyən sayda

9 - Beş


10 - Sonsuz sayda

A) I – 9; II – 2

B) I – 3; II - 10

C) I – 4; II – 3D) I – 5; II - 8

E) I – 8; II – 9

382. Zaman anlayışı:

I - Nəyi ifadə edir?

II - Neçə ölçülüdür?

1 - Obyektin mövcud olduğu anı

2 - Konkret məqamı

3 - Səma cisimlərinin hərəkət müddətini

4 - Bir - birini əvəz edən hadisələrin ardıcıllığını

5 - Müxtəlif obyektlərin yerləşməsini

6 - Bir

7 - İki


8 - Üç

9 - Dörd


10 - Sonsuz sayda

A) I – 4; II – 6

B) I – 1; II - 8

C) I – 3; II - 10

D) I – 2; II - 9

E) I – 5;383. Sosial fəlsəfə insan problemini hansı səpkidə öyrənir?

A) İctimai münasibətlər

B) Dini münasibətlər

C) Hüquqi - siyasi münasibətlər

D) Əxlaqi münasibətlər

E) Təbii - bioloji münasibətlər384. “Dünyada hər şey əvvəldən müəyyən edilmişdir, insan azad deyildir” müddəası

hansı cərəyanın nümayəndələrinə məxsusdur?

A) Fatalizm

B) Volyuntarizm

C) İrrasionalizm

D) Rasionalizm

E) Skeptisizm385. V - İ. Lenin “Karl Marks” məqaləsində dialektikanı necə dəyərləndirir?

A) Dialektika inkişaf haqqında hərtərəfli və dərin təlimdir

B) Dialektika materializmdir

C) Dialektika metoddur

D) Dialektika idealizmdir

E) Dialektika sonsuzluqdur386. “Dialektika” terminini ilk dəfə:

I - Hansı ölkədə işlətmişlər?

II - Əvvəlcə nə mənada işlətmişlər?

III - Müasir dövrdə hansı mənada işlədilir?

1 - Babilistanda

2 - Yunanıstanda

3 - Romada

4 - Misirdə

5 - Hindistanda

6 - İdrak metodu

7 - Mübahisə - müsahibə sənəti

8 - Sorğu üsulu

9 - Dualizm

10 – Qarşıdurma

A) I – 2; II – 7; III – 6

B) I – 1; II – 6; III – 10

C) I – 3; II – 9; III – 7

D) I – 5; II – 10; III – 6

E) I – 4; II – 8; III – 10

387. Mahiyyət kateqoriyası:

I - Predmet, hadisə və proseslərin hansı xüsusiyyətini ifadə edir?

II - Məntiqi baxımdan dialektikanın hansı kateqoriyasına uyğun gəlir?

1 - Zahiri formasını

2 - Məkan səciyyəsini

3 - Daxili müəyyənliyini

4 - Struktur elementlərini

5 - Zaman ölçüsünü

6 - Məzmun

7 - Forma

8 - Səbəb

9 - Nəticə10 - İmkan

11 - Gerçəklik

12 - Zərurət

13 - Təsadüf

14 - Obyektivlik

15 - Subyektivlik

A) I – 3; II – 6

B) I – 1; II – 9

C) I – 8; II – 10

D) I – 2; II – 11

E) I – 5; II – 15388. İdrakın əsası və həqiqətin meyarı nədir, onu ilk dəfə kim söyləmişdir?

1 - Əxlaqi prinsiplər

2 - Din

3 - Praktika4 - Təbiət

5 - Mütləq ideya

6 - Aristotel

7 - Kant


8 - Hegel

9 - Feyerbax

10 - MarksA) 3, 10

B) 1, 7


C) 4, 9

D) 2, 6


E) 5, 8
389. Dünyagörüşü dedikdə nə başa düşülür?

A) Dünyaya baxışlar sistemi və o sistemdə insan

B) Gerçəklik haqqında bilik

C) Rasional biliklər sistemi

D) Empirik biliklər sistemi, onun ictimai həyatda yeri

E) Kainatın quruluşu barədə təsəvvürlər390. İnsan idrakına inamsızlıq hansı fəlsəfi anlayışla ifadə olunur?

A) Aqnostisizm

B) İdealizm

C) Subyektivizm

D) Obyektivizm

E) Materializm391. İnsanın elmi bilik sisteminin tarixən ilk adı:

1 - Kosmologiya

2 - Mifologiya

3 - Fəlsəfə

4 - Təbabət

5 - Tarix6 - Ritorika

7 - Riyaziyyat

8 - Poetika

9 - Etika

10 - Məntiq

A) 3

B) 2


C) 5

D) 7


E) 10

392. Dünyagörüşü formalarını seçin

1 - Fəlsəfə

2 - Din

3 - Rəvayət4 - Əfsanə

5 - Elm


6 - Folklor

7 - Mif


A) 1, 2, 5, 7

B) 3, 2, 1, 5

C) 4, 2, 1, 5

D) 6, 2, 1, 5

E) 1, 4, 3, 514.

393. Daosizm insanlığın məqsədini nədə görür?

A) İnsanın təbiətə uyğun hərəkət etməsində

B) Ədalətin bərqərar olmasında

C) Ruhun dərkində

D) Həqiqətin dərkində

E) İtaətkarlıqda394. Makedoniyalı İsgəndərin tərbiyəçisi kim olmuşdur?

A) Aristotel

B) Platon

C) Fales


D) Demokrit

E) Sokrat

395. Materializmlə idealizm arasında tərəddüd edən antik filosof:

1 - Fales

2 - Pifaqor

3 - Demokrit

4 - Sokrat

5 - Platon

6 – Aristotel

7 - Epikür

8 - Lukretsi Kar

A) 6


B) 2

C) 4


D) 7

E) 8


396. Orta əsrlərdə Avropada hakim din - dünyagörüşü:

A) Xristianlıq

B) Politeizm

C) İslam


D) Buddizm

E) Sintoizm

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə