FəLSƏFƏ FƏnnindən test aşağıdakılardan hansı ictimai münasibətlər qrupuna daxil deyildir?Yüklə 1.21 Mb.
səhifə2/10
tarix08.04.2018
ölçüsü1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

82. Praktika nədir?


 1. Həqiqətin meyarıdır

 2. İqtisadiyyatın meyarıdır.

 3. Siyasətin meyarıdır.

 4. Ləyaqətin meyarıdır.

 5. Dünyanın meyarıdır.83. Qədim Şərq filosofları mövcudatın əsasında necə maddi ünsürün olduğunu göstərirdiər?


 1. 4 maddi ünsürün

 2. 2 maddi ünsürün

 3. 1 maddi ünsürün

 4. 6 maddi ünsürün

 5. 5 maddi ünsürün


84. Azərbaycanın XIX əsr maarifci filosofları?

A) Axundov, Bakıxanov, Zərdabi.
B) Kazım bəy, Haqverdiev, Sabir, R.Rza.
C) S.Vurğun, Axundov, Vəzirov, Zərdabi.
D) N.Nərimanov, Kazım bəy, Vaqif, Bakıxanov.
E) Ordubadi, Müşviq, Axundov, Zərdabi.
85. Dialektikanın qanunlarını ilk dəfə kim kəşf etmişdir?

 1. Hegel

 2. K.Marks

 3. V.İ.Lenin

 4. İ.Kant

 5. N.Gəncəvi

86.Orta əsrlərdə Azərbaycanda sufi panteist və hürufilik təlimlərinin nümayəndələləri 
A) Şəbustəri, Nəimi, Nəsimi.

B) Şəbustəri, Xətai, Xəqani.


C) Nəimi, Axundov, Zərdabi.

D) Nəsimi, Axundov, Zərdabi.


E) Nəimi, Nizami, Bəhmənyar.
87. Sinfi mübarizənin əsas formaları hansılardır?


 1. İqtisadi, siyasi, ideoloji mübarizə

 2. Canlı və cansız təbiətdə mübarizə

 3. Təbii və sünü mübarizə

 4. Ideoloji, siyasi, milli mübarizə

 5. İctimai, iqtisadi, mənəvi mübarizə


88. Bazis nədir?


 1. Istehsal münasibətlərin məcmusu

 2. İctimai münasibətlərin məcmusu

 3. Mübadilə münasibətlərin məcmusu

 4. Siyasi münasibətlərin məcmusu

 5. Milli münasibətlərin məcmusu


89. İnsan birliyinin tarixi formaları hansılardır?

 1. Qəbilə , tayfa, xalq və millət

 2. İqtisadi, siyasi və milli

 3. Ictimai millət və xalq

 4. Xalq, millət, din

 5. Qəbilə, tayfa, sovet xalqı


90.Sosial inqilab nədir?

 1. Sinfi mübarizənin ən yüksək formasıdır.

 2. Siyasi mübarizənin ən yüksək formasıdır.

 3. Milli mübarizənin ən yüksək formasıdır.

 4. İctimai mübarizənin ən yüksək formasıdır

 5. İqtisadi mübarizənin ən yüksək formasıdır.91. Sosial fəlsəfənin əsas məsələsi nədir?

 1. İctimai şüurun ictimai varlığa münasibəti məsələsidir

 2. İnsanın xarici aləmə münasibəti məsələsidir

 3. Şüurun təbiətə münasibəti məsələsidir

 4. Madinin mənəviyə münasibəti məsələsidir

 5. Dünyanın dərkedilməsi məsələsidir


92. XX əsrdə Qərbdə fəaliyyət göstərən əsas fəlsəfi cərəyanlar?

A) neopozitivizm, praqmatizm, ekzistensializm, personalizm, neotomizm.

B) Neotomizm, praqmatizm, animizm, mağiya, personalizm.
C) ekzistensializm, totemizm, atəşpərəstlik, neopozitizm.
D) Praqmatizm, neotomizm, dualizm, monizm.
E) personilizm, fetişizm, totemizm, praqmatizm.
93. Subyektiv idealizmin nümayəndələri kimlərdir?

a) Kant,Yum, Berkli

b) Feyerbax, Yum, Berkli

c)Marks, Engels, Lenin

d) Hegel , Kant, Max

e)Platon, Kant, Yu


94.Siniflərin yaranması nə cür hadisə adlanır?

 1. Sosial-tarixi hadisə

 2. İqtisadi hadisə

 3. Sosial siyasi hadisə

 4. Sosial-mənəvi hadisə

 5. Sosial-dini hadisə


95. Qnesologiya təlimində əsas diqqət hara yönəlir?

a) Dünyanın dərk edilməsinə

b) Cəmiyyətin dərk edilməsinə

c) Təbiətin dərk edilməsinə

d) İnsanın dərk edilməsinə

e) Təfəkkürün dərk edilməsinə


96.Varlıq mövcuddur?

A) məkan və zamanda. 

B) Səbəb və nəticədə.

C) zərurət və təsadüfdə.

D) zaman və materiyada.

E)Materiya və dünyada. .

97. Müasir dövrdə hərəkətin tipləri?

A) Cansız təbiətdə, canlı təbiətdə, sosial hərəkət..


B) Canlı təbiətdə, cəmiyyətdə, torpaqda hərəkət.
C) Cansız təbiətdə, dənizdə, havada hərəkət
D) Sosial, maddi aləmdə, mənəviyyatdə hərəkət.
E) Canlı təbiətdə, Sosial hərəkət.


98.Dövlət nə zaman yaranmışdır?


 1. İbtidai icmadan quldarlığa keçid dövründə

 2. Kapitalizmdə

 3. Feodalizmdə

 4. Quldarlıqdan feodalizmə keçid dövründə

 5. Sosializmdə

99.Dünyagörüşü nədir?


 1. İnsanın ətraf aləm haqqında topladığı biliklərin məcmusudur

 2. İnsanın cəmiyyət haqqında topladığı biliklərin məcmusudur.

 3. İnsanın təbiət haqqında topladığı biliklərin məcmusudur

 4. İnsanın təfəkkür haqqında topladığı biliklərin məcmusudur

 5. İnsanın özü haqqında topladığı biliklərin məcmusudur

100. Sokrat kimdir?

a) Qədim Yunan filosofudur

b) Kapitalizm dövrünün filosofudur

c) Feadalizm dövrünün filosofudur

d) Orta əsr filosofudur

e) XX əsrin filosofudur


101. İnsanın şüur fəaliyyətinə nələr daxildir?

A) fikirləri, duyğuları, təsəvvürləri, hissləri, iradəsi, xarakteri.
B) Sözləri, əməlləri, arzuları, duyğuları, hissələri, iradəsi.
C) insanlığı, səbri, ağılı, fikirləri, xarakteri, əməlləri.
D) əməlləri, səmimiliyi, yoldaşlığı, hissləri, təsəvvürləri.
E) inamı, etiqadı, səmimiyəti, duyğuları, fikirləri.
102. Daosizm harada yaranmışdır?

a) Çində

b) Azərbaycanda

c)Afinada

d) Hindistanda

e) Yunanıstanda


103. Bəhməniyar Əbülhəsən Mərzban hansı dövrün filosofudur?

 1. Orta əsrin

 2. Yeni dövrün

 3. Qədim dövrün

 4. Sosializmin

 5. Antik dövrün

104. Substansiya nədir?
a) Mahiyyətin ilk əsasında duran

b) Hadisədən sonra yaranan

c) Mahiyyət və hadisə

e) Məzmun və forma

d) Səbəb və nəticə
105. “İşıq fəlsəfəsi” əsərinin müəllifi kimdir?


 1. Şihabbədin Sührəvərdi

 2. A. Bakıxanov

 3. M.F.Axundov

 4. N.Nərimanov

 5. N.Tusi

106. Varlıq nədir?
a) Indi mövcud olandır

b) Gələcəkdə olacaqdır

c) Orta əsrlərdə olandır

d) Keçmişdə mövcud olandır

e) Sosializmdə olandır
107. “Tarix fəlsəfəsi” əsərini kim yazıb?

a) Hegel

b) V.İ.Lenin

c) Karl Marks

d) N.Gəncəvi

d)Kant108. Avestanın əsas ideyası nədən ibarətdir?

A) xeyir, şər

B) işıq, qaranlıq.

C)həyat, ölüm. 


D) cənnət, cəhənnəm 

E) xeyir, zülmət
109. Elmin bu və ya digər sahəsində fəaliyyət göstərən qanunlar necə adlanır?

a)Xüsusi qanunlar

b)Ümumi qanunlar

c)Prinsipial qanunlar

d)Hüququi qanunlar

e)Leqal qanunlar


110.Zərdüştlük fəlsəfəsi nəyi başlanığıc hesab edir?
a) zamanı

b) məkanı

c) hərəkəti

d) həqiqəti

e) ziddiyyəti
111. Azərbaycan mətbuatının banisi?

A) Zərdabi. B) Axundov

C) Bakıxanov. 


D) Nərimanov.

E) Mirzə Kazım bəy.


112. Fəlsəfə tarixində hərəkətin formalarını ilk dəfə kim təsnif etmişdir?

A) F. Engels.

 B) Kant.

 C) Marks.

D) Hegel.

E)Sokrat.


113.Cəmiyyətin siyasi sisteminin əsas tərkib hissələri hansılardır ?.


 1. Dövlət, siyasi partiyalar və ictimai siyasi qurumlar

 2. Ayrı- ayrı insanlar və iqtidar

 3. Siniflər , sosial qruplar

 4. İctimai təşkilatlar

 5. Millətlər, etnik qruplar114.Təfəkkür orqanı nədir?

a) İnsanın şüuru

b)İnsanın dili

c) İnsanın duyğu orqanları

d)İnsanın mədəsi

e) İnsanın beyni


115. Şüur nəyi əks etdirir?

A) gercəkliyi. B )Insan. 

C) cəmiyyəti.

D) səmanı.

E) zamanı.


116. Elmi kommunizmin baniləri kimdirlər?

 1. Marks və Engels

 2. Marks, Lenin,Kant

 3. Kant və Şopenhauer

 4. Kant və Engels

 5. Kant və Nitşe

117.Hansı fəlsəfi anlayış qadınlardan bəhs edir?


 1. Feminizm

 2. Vumenizm

 3. Nihilizm

 4. Şintoizm

 5. Skeptizm


118. Fəlsəfə (Philosophy) sözü mənaca aşağıdakılardan hansına uyğun gəlir?


 1. Müdrikliyə sevgi

 2. Müdrik elm

 3. Müdrikliyə doğru

 4. Düşüncə tərzi

 5. Müdrik insan


119. Şüurun obyekti ?

A) təbiət, cəmiyyət, insan.

B) vətən, dövlət, təbiət, insan.
C) torpaq, dağ, dərə, çay. 

D) cəmiyyət, günəş, ay, vətən.
E) insan, ölkə, kosmos, torpaq.
120. Şəxsiyyət azadlığı və onun əsas formaları?

A) iqtisadi, siyasi, mənəvi. 

B) siyasi, mənəvi, dini, bəşəri.
C) söz, dil, əqidə, inam.

D) namus, varlı, siyasi, əqidə.


E) əqidəli, qorxmaz, cəsarətli, istehlakçı.
121. Metod” nədir?

A) tədqiqat yoluB). istiqamət yolu

C) doğru yol.


D) əməli yol.

E)inkişaf yol.122. Kateqoriya” yunan dilində “kateqoria” sözündən olub, mənası “____________”, “______________”, “____________” və s. deməkdir.

 1. Fikir söyləmək,Mülahizə yürütmək,

 2. Mühakimə etmək.

 3. İrəliyə getmək,uğur qazanmaq,kamil olmaq

 4. Kamil olmaq,fikir söyləmək,müdrik olmaq

 5. Nəzər yeritmək, müşahidə etmək,müayinə etmək


123. İctimai varlıq ictimai şüurdan asılı olmayaraq mövcuddur. İctimai şüur ictimai varlığın məhsulu olub, onun ___ və onu əks etdirir.


 1. İnikas etdirir

 2. Inkişafı,inikasıdır

 3. Nəticəsi ,güzgüsüdür.

 4. Elmi ,inkişafıdır.

 5. Sistemi,nəticəsidir.


124. Dünyaya ümum fəlsəfi yanaşmağın hansı metodları vardır?

A) dialektika, metafizika. B) materializm, dialektika. 
C) idealizm, metafizika.

D) biofizika, dialektika. 


E) materializm, idealizm.


125..Dünyagörüşünün tarixi formaları hansılardır? 1. Mifik,dini,elmi,fəlsəfi

 2. Dini, elmi, metafizik idealist

 3. Fəlsəfi, tarixi, Mifik, əxlaqi

 4. Mifik, elmi,sinfi, mənəvi

 5. Siyasi, dini, elmi,mənəvi


126. Fəlsəfənin əsas məsələsinə verilən cavabla əlaqədar olaraq hansı əsas cərəyanlar meydana gəlmişdir?


 1. Materializm, idealizm

 2. Dialektika, metafizika

 3. Maxizm, Empiokritisizm

 4. Demokratizm, idealizm

 5. Sensualizm, Rassionalizm

127. Dialektikanın növləri?

A) obyektiv dialektika, subyektiv dialektika.


B) cəmiyyətin dialektikası, təbiətin dialektikası.
C) subyektiv dialektika, metofizik dialektika. 
D) sosial dialektika, obyektiv dialektika.
E) obyektiv dialektika, tarixi dialektika.

128. Fəlsəfə nədən bəhs edir?


 1. Fəlsəfə təbiətin , cəmiyyətin və təfəkkürün ən ümumi qanunları haqqında elmdir

 2. Fəlsəfə materiya və şüurun haqqında elmdir.

 3. Fəlsəfə təbiət və idrakın ən ümumi qanunları haqqında elmdir

 4. Fəlsəfə təbiətin və cəmiyyətin ən ümumi qanunları haqqında elmdir

 5. Fəlsəfə cəmiyyətin və idrakın ən ümumi qanunları haqqında elmdir


129. İctimai şüurun ən qədim formaları hansılardır?


 1. Din , əxlaq, incəsənət

 2. Əxlaq, elm , fəlsəfə

 3. İncəsənət, siyasi şüur, psixologiya

 4. Din , hüquq, elm

 5. Elm, siyasi şüur, fəlsəfə


130. Fəlsəfənin funksiyaları hansılardır?


 1. Ontoloji, praksioloji, qnoseoloji, metodoloji, aksioloji, dünyagörüşü, inteqrativ, tərbiyəvi, qabaqgörənlik, tənqidi, ideoloji,

 2. Mifooji, Praksioloji, sosioloji, teoloji, qnoseoloji, inteqrativ, materialist

 3. Praksioloji Mifoloji, sosioloji, dünyagörüşü, tarixi, Elmi, Siyasi, teoloji, tərbiyəvi

 4. Metodoloji, dini, fizoloji, kosmotoloji, geoloji, bioloji

 5. Demokratik, Elmi, siyasi, dialektik, Partiyalılıq, Politoloji


131. Milet məktəbinin nümayəndələri kimlərdir?


 1. Faleş, Anaksiomandr, Anaksimen

 2. Heraklit, Anaksimen, Demokrit

 3. Faleş, Hepon, Aristotel

 4. Pifaqor, Henon , Heraklit

 5. Aristotel, Anakimen, Hemon132. “Avestada” ifadə olunmuş Zərdüştlük ideyaları hansı dövrə aiddir?


 1. E.ə.IX əsrə aiddir

 2. e.ə. V əsrə aiddir

 3. Eramızın XV əsrə aiddir

 4. Eramızın VIII əsrinə aiddir

 5. İntibah dövrünə aiddir133. Əkliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu inkişafın nəyini göstərir?

A) mənbəyini, hərəkətverici qüvvəsini. 

B) gücünü, mənbəyini.


C) sürətini, hərəkətverici qüvvəsini.

D) inkişafını, mexanizmi.


E) texnikasını, mənbəyini.

134.Hərəkətin mənbəyini nə təşkil edir?

A) ziddiyyət.

  B) atom.

C)inkişaf.

 D tərəqqi

E)tənəzzül.


135. Panteizm nə deməkdir?


 1. Allahla təbiətin və insanın vahidliyi

 2. Allahı dünyanın yaradıcısı hesab etmək

 3. Allahı inkar etmək

 4. Dini inkar etmək

 5. Allahın vahidliyini qəbul etmək


136 Materializmin hansı növləri olmuşdur?


 1. Sadəlövh, mexaniki, metafizik, maarifçi, klassik materializm, dialektik materializm

 2. Vülqar materializm, mexaniki materializm

 3. duaizm , Feyerbax materializmi, Skertisizm, Aqnostsizm

 4. Metafizik materializm, maarifçi materializm, Subyektiv materializmi obyektiv materializm

 5. Marksist materializmi, Sensualizm, rassionalizm


137.Obyektiv idealizmin məhşur nümayəndələri kimdir?

 1. Platon, Durinq, Hegel

 2. Aristotel, Anaksimen, Platon

 3. Hegel, Heraklit, Kant

 4. Platon, Heraklit, Durinq

 5. Max, Berkli, Aristotel

138. Subyektiv idealizmin nümayəndələri kimdir?


 1. Max, Kant, Avenarius, Yum, Berkli

 2. Feyerbax, Maltus, Kant, Max

 3. Hegel, Feyerbax, Max, Yum

 4. Kant, Dekart, Spinoza, Didro

 5. Platon, Mark,Engels


139. İnkişafın mənbəyini hansı qanun öyrənir?

A) əksiklərin vəhdəti və mübarizəsi.


B) məkan və zaman. 

C) kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsi.


D) inkarı inkar.

E) metafizika.140. M.F. Axundov öz fəlsəfi görüşlərini hansı əsərlərində vermişdir

 1. Kəmalüdövlə məktubları , Aldanmış kəvakib

 2. Hakimi ingils Yuma cavab, Yek kəlmənin tənqidi, Molaye Ruminin və onun təsnifinin babında , babilik əqidələri.

 3. Dəvrişi Məstəli şah, Aldanmış Kəvakib, Yek kəlmənin tənqidi babilik əqidələri

 4. Vəziri xani lənkarani, Hakimi ingilis Yuma cavab.

 5. Hacı Qara , Yek kəlmənin tənqidi məktubları , Babilik əlaqələri , Həkimi ingilis Yuma cavab, Yek kəlmənin tənqidi.141. Varlıq haqqında fəlssəfi təlim necə adlanır.


 1. Ontologiya

 2. Sosiologiya

 3. Dialektika

 4. Qnoseologiya

 5. Metodologiya


142. Varlığın növləri hansılardır?


 1. Maddi, mənəvi , sosial- siyasi, insan varlığı

 2. Fiziki, kimyəvi, bioloji, maddi varlıq

 3. Bioloji , mənəvi və ya ideal, mexaniki varlıq

 4. Sosial-siyasi, mexaniki, insan varlığı

 5. Bioloji, ilahi varlıq, materiya

143. Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanununu formula edən filosof?

A) Hegel.

 B) Marks.

C) Kant.


D) Şiller.

E) Fixte.144. Hərəkətin hansı növləri var?

 1. Fiziki, bioloji, ictimai, mexaniki, kimyavi

 2. Təbii, ictimai, sosial, mexaniki, fiziki

 3. İctimai, sosial, mexaniki, bioloji, təbii

 4. Mexaniki, kimyavi, inqilabi, sinfi tarixi

 5. Sosial-hərəkət, kimyavi elektirik


145. Materiyanın mövcudluq formaları hansılardır?


 1. Zaman, hərəkət, məkan

 2. Hərəkət, zaman, təbiət

 3. Şüur, imkan, kerçəklik

 4. Mahiyyət, Məkan, Həcm

 5. Hərəkət, Sükunət, mexaniki


146. Vulqar materializmin nümayəndələri kimdirlər?


 1. Fokt, Buxner, Moleşot

 2. Kant, Max, Buxner,

 3. Feyerbax, Fokt, Pavlov

 4. Buxner, Sessnov, Holbax

 5. Moleşot, Didro, Dekart


147.İnikasın növləri hansılardır?


 1. Canlı təbiətdə inikas, cansız təbiətdə inikas, sosial inikas

 2. Bioloji inikas, sosial inikası, canlı təbiətdə inikas

 3. Mexaniki inikas, fiziki inikas, cansız təbiətdə

 4. Fiziki inikas, kimyavi inikas canlı təbiətdə inikas

 5. Fiziki inikas, mexaniki inikas, bioloji inikas


148.Hissi idrakın formaları hansılardır?


 1. Duyğular, qavrayışlar, təsəvvürlər

 2. Anlayışlar təsəvvürlər, şüur

 3. Duyğular, mühakimələr, qavrayışlar

 4. Qıcıqlanma, psixi, qavrayışlar

 5. Ideyalar, nəzəriyyələr, duyğular


149. Ziddiyyətlərin növləri?

A) daxili və xarici, əsas və əsas olmayan antaqonist və qeyri antoqonist


B) Məzmun və forma, səbəb və nəticə, daxili və xarici. və. s
C) hərəkət və inkişaf, mahiyyət və hadisə, başlıca və qeyri- başlıca .və. s
D) məkan və zaman, inkarı inkar, əsas və əsas olmayan. və. s
E) kəmiyyət və keyfiyyət, dəyişmək, tərəqqi, tənəzzül və.s

150.Məntiqi idrakın formaları hansılardır?


 1. Anlayışlar, mühakimələr, əqli nəticələr

 2. Duyğular, anlayışlar, qavrayışlar

 3. Mühakimələr, duyğular, əqli nəticələr

 4. Hipotezalar, nəzəriyyələr, anlayışlar

 5. Qavrayışlar, təsəvvürlər, Mühakimlər


151.Cəmiyyətin sosial strukturuna hansı münasibətlər daxildir


 1. Sinfi, milli, demoqrafik, ailə, məişət münasibətlər

 2. Milli , dini , əxlaqi, hüquqi münasinbətlər

 3. Siyasi, sinfimaddi və mənəvi münasibətlər

 4. İctimai, sosial, demoqrafik münasibətlər

 5. Siyasi, ailə, məişət, milli münasibətlər

152. Siniflərin əmələ gəlməsində gəlir mənbələrini əsas əlamət kimi qəbul edən nəzəriyyənin nümayəndələri kimlərdir?


 1. D.Rikordo, A.Smit

 2. E.dürinq, R. Dekart

 3. b)A.Smit, K.Marks

 4. F.Bekon, D.Rikardo

 5. R.Dekart, F.Bekon


153. “İnsan özünü dərk et” ideyası kimə məxsusdur?.


 1. Sokrata

 2. Aristotelə

 3. Platona

 4. Falesə

 5. Demokritə


154. Şəxsiyyətlə cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətlərinin tarixən hansı formaarı olmuşdur.


 1. Şəxsi asılılıq, maddi əşyavi asılılıq, fərdiyyət azadlığı.

 2. Şəxsi asılılıq, sinfi asılılıq, hüquqi asılılıq

 3. Dini, əxlaqi, şəxsi asılılıq

 4. Maddi , əşyavi, sinfi, məcburi asılılıq

 5. Siyasi, iqtisadi,mənəvi asılılıq


155.İctimai tərəqqinin həqiqi meyarı nədir?


 1. Məhsuldar qüvvələr və insan

 2. İstehsal üsulunun inkişaf səviyyəsi

 3. Texnikanın inkişafı səviyyəsi

 4. Təhsilin inkişaf səviyyəsi

 5. Mədəniyyət və sivlizasiya


156. Müasir dünya dinləri hansılardır?


 1. Xristianlıq, buddizm, iudaizm, İslam

 2. Animizm, fetişizim, budizm, islam

 3. Büdpərəstlik, politeizm, İudaizm, buddizm

 4. Fetişizm, Xristianlıq, buddizm, İslam

 5. İudaizm, Animizm, Xristianlıq,İsam157. Kateqoriyanın hərfi mənası?

A) göstəriş”, “şəhadətnamə”. B) “ real”, “təsdiqlənmə”. 
C) “çağrış”, “göstəriş”.

D) “inkişaf”, “tərəqqi”.


E) “tərəqqi”, “şəhadətnamə”.

158.Kateqoriyalar gerçəkliyin hansı tərəflərini əks etdirir?

A) ümumi cəhətlərini, tərəflərini, xassələrini.


B) xüsusi meyillərini, xassələrini, inkişafını.
C) ziddiyyətini, keyfiyyətini, tərəflərini.
D) istiqamətini, tərəqqisini, xassələrini.
E) kəmiyyətini, keyfiyyətini, ümumi cəhətlərini.
159. Qlobal təhlükəni hansı yolla aradan qaldırmaq olar?
Bəşəriyyətin qlobal vəhdəti ilə

Qlobal müharibə yolu ilə

Qlobal sülh yolu ilə

İnkişaf etmiş texnika ilə

İctimai –iqtisadi inkişaf yolu ilə
160. Məntiqi idrakın formaları?

A) anlayış, mühakimə, əqli nəticə.


B) əqli nəticə, qavrayış, zaman, duyğu, məkan.
C) hipotez, əfsanə, nağıl, mit, nəzəriyyə.
D) anlayış, tərəqqi, inkişaf, ziddiyyət, hipotez.
E) hipotez, mühakimə, qanun, ədalət, obyekt.
161. Neotomizm təliminin müəllifi kimdir?


 1. F.Akvinski

 2. Demokrit

 3. F.Nitşe

 4. F.Enqels

 5. O.Kont


162. Hissi idrakın ilkin forması?

A) duyğu.

B) emosiya.

C) təsəvvür.

D) qavrayış.

E) anlayış.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə