##Fənnin adi Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları ##Bölmə Azərbaycan, əyani Qrup: r-401-405, Rİ-501-504, rq-501

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 388.01 Kb.
səhifə1/6
tarix16.12.2018
ölçüsü388.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6

##Fakültənin adi.....Riyaziyyat və informatika

## İxtisas .....Riyaziyyat müəllimliyi, Riyaziyyat-informatika müəllimliyi, İnformatika muəllimliyi

##Fənnin adi ..... Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları

##Bölmə ..... Azərbaycan, əyani Qrup: R-401-405, Rİ-501-504, RQ-501

##Kafedra müdiri............prof. A.S.Adıgözəlov

##Müəllimin adı... . dos: N.B.Nəsirov

dos.A.Cəfərov

: b/m C.N.Abdullayeva

##İşçi qrupun üzvləri: 1. b/m M.T.Rzayev

2. müəl. İ.Ə.Zeynalova

3. müəl. Z.Ş.Qardaşova
Mündəricat 1. Təhsil fəlsəfəsi anlayışı. Müxtəlif təhsil fəlsəfələri ..............................................................1-20

 2. Təhsil ehtiyaclarını təmin edən hüququ sənədlər ..........................................................1-20

 3. Təhsildə dövlət siyasəti. Təhsildə məzmun, dərslik, İKT siyasətlərinin müxtəlif səviyyələrdə tətbiqi.....................................................................................................................................1-19

 4. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər. “Kurikulum” anlayışı. Kurikulum və onun növlərinə görə təsnifi ............................................................................................................1-19

 5. Fənn kurikulumunun səciyyəvi cəhətləri və strukturu...........................................................1-20

 6. Məzmun standartlarının komponentləri. Bilik və fəaliyyət. Biliyin kateqoriyaları ..............1-20

 7. Taksonomiyanın növləri........................................................................................................1-20

 8. “Təlim strategiyası” anlayışı. Müasir kurikulumların xüsusiyyətləri ...................................1-20

 9. Məzmun standartlarının mahiyyətinə müvafiq forma üsullar. Təlimin düşünülmüş şəkildə təşkili yolları .........................................................................................................................1-20

 10. Təlimin təşkilində İKT-dən istifadənin imkan və yollarından istifadə..................................1-20

 11. Planlaşdırmanın növləri.........................................................................................................1-20

 12. İnteraktiv dərslərin mərhələləri. Təfəkkürə əsaslanan tapşırıqların hazırlanması.................1-20

 13. Nailiyyət keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi istiqamətləri......................................................1-20

 14. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri, üsulları və onlara müvafiq qiymətləndirmə vasitələri, tətbiqi yolları................................................................................................................................1-25

 15. Yeni dərsliklər və kurikulum arasında əlaqə. Əlavə təlim resursları və onların tətbiqiməsələləri...1-20##num= 1// level= 1//sumtest=20 // Təhsil fəlsəfəsi anlayışı. Müxtəlif təhsil fəlsəfələri

 1. Ən geniş yayılan fəlsəfi cərəyanlar hansılardır.

  1. realizm, essensializm, rekonstuktuktivizm,idealizm

  2. perennializm, essensializim, realizim, bixeviorizm

  3. rekonstuktivizm,essensializm, realizm, idealizm

  4. proqressivizm, perennializm, essensializm,eksistensializm

  5. essenalizm,idealizm, realizm

 2. Proqressivizm tərəfdarlarına görə təhsil nə üçün lazımdır?

  1. Varlığın mövcudluğunun səbəbini öyrənmək üçün lazımdır

  2. Bilik və bacarıqlar əldə etmək üçün lazımdır

  3. Düzgün seçimlər etmək üçün lazımdır

  4. Gələcək işlərini qurmaq üçün lazımdır

  5. İnkişafı təmin etmək üçün lazımdır

 3. Proqressivistlərə görə “öyrənən” kimdir?

  1. Öyrənən öyrəndiklərini digərlərinə ötürəndir.

  2. Öyrənən düşünən və hiss edən (idraklı və intuisiyalı) varlıqdır.

  3. Öyrənən təcrübə aparan orqanizmdir.

  4. Öyrənən bilik və bacarıqların daşıyıcısıdır. O öyrəndiklərini yerigələndə istifadə edə bilər.

  5. Öyrənən intellekt və emosiyalardan ibarət olan unikal, azad və məsuliyyətli yaranmışdır.

 4. Təhsil insanın ehtiyaclarını necə təmin etməlidir?

 1. İnsanların ehtiyacları müxtəlif olduğundan təhsil şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin inkişafına istiqamətlənməlidir

 2. Hər bir insanı fərd olaraq inkişafına istiqamətlənməlidir

 3. İnsanın biliklərinin əsasını təmin etməkdən ibarətdir

 4. Müxtəlif təcrübələrə istinad edərək inkişaf etməlidir

 5. Təhsil yalnız mütləq həqiqətə istiqamətlənərək insanın ehtiyaclarını təmin etməlidir

 1. Təhsil mühiti necə olmalıdır?

 1. Təhsil mühiti həyatın özü olmalıdır

 2. Təhsil mühiti həyatın özü olmalıdır. Burada şagirdlər həyata hazırlanmamalı, həyatın özündə öyrənməlidirlər.

 3. Təhsil şagirdləri həyata hazırlanmamalıdır

 4. Təhsil mühiti şagirdlərin hər tərəfli inkişafını təmin etməlidir

 5. Təhsil mühiti öyrənənin bilik və bacarıqlarının inkişafını təmin edən daşıyıcıdır.

 1. Təhsilin məqsədi nə olmalıdır?

 1. Yeni təlim metodlarından səmərəli istifadə edərək tədrisin təşkili

 2. İKT-dən istifadə edərək tədris prosesini qurmaq

 3. Dünya təcrübəsinə istinad edərək təlimi təşkil etmək

 4. Yeni təcrübəyə əsaslanaraq daim inkişaf etmək təhsilin həm əsas xüsusiyyətinə, həm də məqsədinə çevrilməlidir

 5. Şagirdlərin bilik bacarıq və vərdişlər əldə etmək

 1. Məktəbin əsas vəzifəsi nə olmalıdır?

 1. Məktəb “hərtərəfli uşaq” üçün təhsil təmin etməlidir. Bütün diqqətini uşağın ehtiyaclarına və maraqlarına yönəltməlidir.

 2. Bütün diqqətini uşağın ehtiyaclarına və maraqlarına yönəltməlidir.

 3. Məktəb “hərtərəfli uşaq” üçün təhsil təmin etməlidir.

 4. Şagirdləri diaqnostik qiymətləndirməsini təşkil etmək

 5. Tədris prosesinin təşkili müəllim və şagirdlərə nəzarət

 1. Məktəbin təlim mühiti necə olmalıdır?

 1. Şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil almalarını yerinə yetirir

 2. Əməkdaşlıq şəraitini həyata keçirilməsini təmin edir.

 3. Müəllim şagird münasibətlərinin təşkili üçün şərait yaradır

 4. Təlim-tərbiyə işlərini həyata keçirir

 5. Məktəb şagirdlərin qruplarda düşünməsini təmin edir ki, bu da yarışmanı deyil, əməkdaşlığı həyata keçirir.

 1. Mənimsəməni təmin edən təlim necə baş verməlidir?

 1. Şagirdləri kollektiv və qruplar şəklində təhsilə istiqamətləndirilir

 2. Cari planlaşdırmanın düzgün yerinə yetirilməsi nəticəsində

 3. Şagirdlər problem həllinə əsaslanan layihələrə cəlb edilməklə praktik məsələlərdən nəzəri prinsiplərə doğru istiqamətləndirilir.

 4. Şagirdyönümlülük prinsipinə istiqamətləndirməklə

 5. Təlimdə bərabər imkanların yaradılması istiqamətində

 1. Kurikulum hansı məsələləri əhatə etməlidir?

 1. Şagirdyönümlülük, tələbyönümlülük, şəxsiyyətyönümlülük məsələlərini

 2. Təlimin texniki vasitələrindən istifadə edə bilsinlər.

 3. Fəal və interaktiv təlim metodlarından günün tələblərinə uyğun istifadə qaydaları

 4. Kurikulumda əsas diqqət ona yöənlməlidir ki, şagidlər ictimai fənlər, tətbiqi elmlər və peşə texnologiyaları üzrə problemləri həll edərkən uğurlu üsul və vasitələr seçə bilsinlər.

 5. Pedaqoji prosesin tamlığı məsələsini əhatə etməlidir.

 1. Hansı təlim üsullarına üstünlük verilməlidir?

 1. Diaqnostik və cari qiymətləndirmə üsullarına

 2. Proqramlaşdırılmış test tapşırıqlarına üstünlük verilməlidir. Bu üsul vasitəsilə şagirdlərin idrak fəallığı inkişaf edir

 3. Şagirdlərin idrak fəallığının artırılmasına üstünlük verilməlidir

 4. Şagirdlərin hərtərəfli inkişafına

 5. Layihələr üsuluna üstünlük verilməlidir. Bu üsul vasitəsilə şagirdlər problemlərin həll edilməsinə istiqamətlənməlidirlər.

 1. Proqressiv təhsil fəlsəfəsi hansı dövrləri əhatə edir

 1. 1918-1920-ci illər

 2. 1920-ci ilin ortalarından başlayaraq 1950-ci ilin ortalarına qədər keçən bir müddət ərzində yaradılmışdır.

 3. 1950-ci ildə sonra

 4. 1985-2000 ci illər

 5. 1999-2003 cu illər

 1. Təhsilin fəlsəfəsi özündə aşağıdakı komponentlərdən hansını birləşdirmir?

 1. təhsilin məqsədi;

 2. təhsilin xüsusiyyəti

 3. şagirdin iştirakı baxımından təlimin xüsusiyyəti;

 4. şagirdlərin kitab üzərində iş xüsusiyyətləri;

 5. intellekt baxımından müstəqil öyrənənlər yetişdirmək;

 1. 2

 2. 1

 3. 4

 4. 5

 5. heç biri

 1. Müxtəlif fəlsəfi cərəyanların nöqteyi-nəzərinə əsasən təhsilin məqsədi nə olmalıdır?

1.Yeni təcrübəyə əsaslanaraq daim ünsiyyət etmək

2.Təhsil yalniz mütləq həqiqətə ümumbəşərliyətə və dəyişməzliyə istiqamətlənməlidir.

3.Hər bir usağın fərd olaraq inkişafı təhsilin ən mühüm məqsədi olmalıdır.

4. Şagirdlərin biliklərinin əsasını təmin etməkdən ibarətdir.

a) –proqressivizm

b)-perennializm

c)-essensializm

d)-eksistensializm

  1. 1b,2d,3c,4a

  2. 1a,2d,3b,4c

  3. 1a,2b,3d,4c

  4. 1c,2d,3b,4a

  5. 1b,2c,3a,4d

 1. Uyğunluğu müəyyən edin?

1.Varlığın mövcudluğunun səbəbini öyrənmək üçün lazımdır

2.İnkisafı təmin etmək üçün lazımdır

3.Bilik və bacarıqları əldə etmək üçün lazımdır

4.Düzgün seçimlər etmək üçün lazımdır

a-proqressivizm

b-perennializm

c-essensializm

d-eksistensializm

 1. 1b,2a,3c,4d

 2. 1d,2b,3a,4c

 3. 1a,2b.3d.4c

 4. 1d,2c,3b,4a

 5. 1c,2b,3d,4a

 1. Məktəbin əsas vəzifəsi nə olmalıdır?

1.Məktəb özlüyündə insanın müxtəlif xüsusiyyətləri, hafizəsinə əhəmiyyət verir və əsəs diqqəti şüurun inkaşafına yönəldir

2.Məktəb “hərtərəfli uşaq”üçün təhsili təmin etməlidir, bütün diqqətini uşağın ehtiyaclarına və maraqlarına yönəltməlidir.

3. Məktəb real dünyani başa düşmək ücün şagirdlərə lazım olan bilikləri catdırmağı qarşıya məqsəd qoymalıdır.

3.Özünün reallaşdırma səyahətində hər bir şagirdə kömək göstərməlidir.

a)-proqressivizm

b)-perennializm

c)-essensializm

d)-eksistensializm

  1. 1a,2b,3d,4a

  2. 1c,2a,3d,4b

  3. 1d,2b,3A,4b

  4. 1b,2a,3c,4d

  5. 1c,2d,3b,4a

 1. Proqressivizm fəlsəfi cərəyanının əsas ideyalarını seçin.

1.Şagirdlər ideyaları fəal təcrübə yolu ilə sınaqdan cıxarmalıdırlar

2.Təhsilin məqsədi şagirdləri sivilizasiyanın böyük ideyaları haqqında məlumatlandırmaq.

3.Bu passiv olmayan, fəal təlimdir,

4.Kitablar səlahiyyətdən daha çox vasitədir.

 1. hamısı

 2. 1,2,3

 3. 1,3,4

 4. 1,2,4

 5. 2,3,4

 1. Perennializm fəlsəfi cərəyanının əsas ideyalarını seçin.

1.Real aləm səbəblər dünyasıdır.

2.Müəllim izah edir,şagird passiv resepientdin (qəbul edən )

3.Bu passiv olmayan fəal təlimdir.

4.Həqiqət xeyirxahlıqdır.

  1. 3,4

  2. 2,4

  3. 2,3

  4. 1,2

  5. 1,4

 1. Eksistensializm fəlsəfi cərəyanın əsas ideyalarını seçin .

1.Şagirdlər ideyaları fəal təcrübə yolu ilə sınaqdan çıxarmalıdılar.

2.Həqiqətən xeyirxahlıqdır və nəyin doğru olduğunu yalnız insan özü müəyyən edir.

3.Real aləm səbəblər dünyasıdır

4. Məktəb şagirdlərə onların özlərini tanımağa və cəmiyətdə öz yerlərini müəyyən etməyə köməklik göstərilən bir yerdir

 1. 2,4

 2. 1,3

 3. 1,2

 4. 3,4

 5. 2,3

 1. Proqressivizistlərə görə müəllimin rolu nədən ibarət olmalıdır?

  1. Kulikulum insanpərvərliyə istiqamətlənməlidir.

  2. Müəllim məsuliyətli rəhbərdir,böyuklər dünyasi ilə uşaqlar aləmi arasında əlaqələndirici rolu oynayır

  3. Müəllim əhəmiyyət keçirdiyi dəyərli və onların əhəmiyyətliliyinin səbəblərini öyrənənlərə təqdim edir.

  4. Müəllim şagirdləri ilə düşünülmüş şəkildə davranır.Təlimdə əsas yazıya,ədəbiyyata fikir verilir.

 2. Müəllim şagirdləri istiqamətləndirməli və onlara məsləhətlər verməlidir .

20. Proqressivistlərə görə “öyrənən” kimdir?

 1. Öyrənən təcrübə aparan orqanizmdir.

 2. Öyrənən intellekt və emosiyalardan ibarət olan unikal, azad və məsuliyyətli yaranmışdır.

 3. Öyrənən düşünən və hiss edən (idraklı və intuisiyalı) varlıqdır.

 4. Öyrənən bilik və bacarıqların daşıyıcısıdır. O öyrəndiklərini yerigələndə istifadə edə bilər.

 5. Öyrənən öyrəndiklərini digərlərinə ötürəndir##num= 2// level= 1//sumtest=20 // Təhsil ehtiyaclarını təmin edən hüququ sənədlər


 1. Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu neçənci ildə təsdiq edilib?

 1. 2009-cu il 29 iyun

 2. 2009-cu il 9 iyun

 3. 2009-cu il 19 iyun

 4. 2006-cu il 19 iyun

 5. 2003-cu il 19 iyun

 1. Azərbaycan Respublikasında ümumi orta məktəb təhsili neçə pillədən ibarətdir?

 1. 5

 2. 2

 3. 6

 4. 4

 5. 3

 1. Azərbaycan Respublikasında ümumi orta məktəb təhsili pillələri hansılardır?

 1. Ibtidai, ümumi orta və bakalavr

 2. Ibtidai, ümumi orta və tam orta

 3. Bakalavır və magistr

 4. ümumi orta və tam orta

 5. ümumi orta, tam orta, bakalavr və magistr

 1. Ümumi orta məktəb təhsili hansı proqram əsasında keçirilir?

 1. Fənn kurikulumu və təhsil proqramı əsasında

 2. Təhsil proqramı əsasında

 3. Fəal təlim proqramı əsasında

 4. Ənənəvi təlim proqramı əsasında

 5. Fənn kurikulumu əsasında

 1. Ümumi orta təhsil pilləsi neçənci sinifləri əhatə edir?

 1. V-XI sinifləri

 2. V-IX sinifləri

 3. X-XI sinifləri

 4. IX-XI sinifləri

 5. I-XI sinifləri

 1. Tam orta təhsil pilləsi neçənci sinifləri əhatə edir?

 1. X-XI sinifləri

 2. V-XI sinifləri

 3. IX-XI sinifləri

 4. XI sinifi

 5. I-XI sinifləri

 1. Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində mütəxəssis hazırlığı neçə pillədə aparılır?

 1. üç pillədə

 2. iki pillədə

 3. bir pillədə

 4. dörd pillədə

 5. təhsil davamlıdır

 1. Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi əsasnaməsi neçənci ildə təsdiq edilib?

 1. 19 iyun 2010 –cu il

 2. 12 oktyabr 1995-ci il

 3. 10 mart 1998-ci il

 4. 15 iyun 1999-cu il

 5. 17 mart 1994-cü il

 1. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı neçənci ildə təsdiq edilib?

 1. 19 iyun 2010-cu il

 2. 15 iyun 1999 –cu il

 3. 24 oktyabr 2013-cü il

 4. 5 iyun 2006 –cı il

 5. 19 iyun 2009-cu il

 1. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı neçə mərhələdən ibarətdir?

 1. 1

 2. 2

 3. 4

 4. 3

 5. 5

 1. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramının I mərhələsi neçənci illəri əhatə edir?

 1. 1999-2000

 2. 2004-2007

 3. 2008-2013

 4. 1999-2003

 5. 2000-2003

 1. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramının II mərhələsi neçənci illəri əhatə edir?

 1. 2000-2003

 2. 1999-2003

 3. 2008-2013

 4. 1999-2000

 5. 2004-2007

 1. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramının III mərhələsi neçənci illəri əhatə edir?

 1. 2008-2013

 2. 2004-2007

 3. 1999-2003

 4. 1999-2000

 5. 2000-2003

 1. Təhsil sahəsində İslahat Proqramı neçənci illəri əhatə edir?

 1. 1999-2003-cü illəri

 2. 2008-2013-cü illəri

 3. 1999-2013-cü illəri

 4. 2004-2007-ci illəri

 5. 2000-2003-cü illəri

 1. Azərbaycanda təhsil standartlarının formalaşdırılması ilə bağlı təşəbbüslər neçənci ilə təsadüf edir

 1. 1995-cı il

 2. 1991-ci il

 3. 1992-ci il

 4. 1993-cü il

 5. 1990-ci il

 1. Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə konsepsiyası nə vaxt təsdiq edilib?

 1. 3 iyun 2010-cu il

 2. 19 iyun 2009-cu il

 3. 30 oktyabr 2006-cı il

 4. 13 yanvar 2009-cu il

 5. 3 may 2011-ci il

 1. Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsilin konsepsiyası nə vaxt təsdiq edilib?

 1. 30 oktyabr 2006-cı il

 2. 13 yanvar 2009-cu il

 3. 19 iyun 2009-cu il

 4. 3 iyun 2010-cu il

 5. 3 may 2011-ci il

 1. Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)

 1. 19 iyun 2009-cu il

 2. 30 oktyabr 2006-cı il

 3. 13 yanvar 2010-cu il

 4. 3 iyun 2009-cu il

 5. 3 may 2011-ci il

 1. Ümumi təhsil məktəblərində və illik peşə ixtisas təhsil müəssisələrində təhsilalanların qiymətləndirilməsi və yekun Dövlət Attestasiyasının aparılması qaydaları haqqında əmr neçənci ildə verilib?

 1. 30 oktyabr 2006-cı il

 2. 3 iyun 2010-cu il

 3. 3 may 2011-ci il

 4. 13 yanvar 2009-cu il

 5. 19 iyun 2009-cu il

 1. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası haqqında əmr neçənci ildə verilib?

 1. 19 iyun 2009-cu il

 2. 3 may 2011-ci il

 3. 3 iyun 2010-cu il

 4. 13 yanvar 2009-cu il

 5. 30 oktyabr 2013-cü il


##num= 3// level= 1//sumtest=19 // Təhsildə dövlət siyasəti. Təhsildə məzmun, dərslik, İKT siyasətlərinin müxtəlif səviyyələrdə tətbiqi

 1. Aşağıdakılardan hansılarAzərbaycan Respublikasında təhsil alma formalarına aiddir ?

1.Əyani

2,Dövlət

3.Distant

4.Qiyabi

5.Özəl

6.Sərbəst

 1. 1,2,3,5

 2. 1,3,4,6

 3. 1,4,5,6

 4. 2,4,5,6

 5. 1,2,5,6

 1. Azərbaycan Respublikasında təhsil pillələri və səviyyələri hansı ardıcıllıqla müəyyən olunur

1.İbtidai təhsil

2.Ümumi orta təhsil

3.Orta ixtisas təhsil

4.Bakalavriat

5.Magistratura

6.Doktorantura

7.İlk peşə ixtisas təhsili

8.Tam orta təhsil

9.Məktəbə qədər təhsil

 1. 9,1,2,8,4,3,7,5,6

 2. 1,2,5,8,9,6,7,4,3

 3. 1,2,8,9,4,3,6,5,7

 4. 9,1,2,8,7,3,4,5,6

 5. 1,2,9,8,4,3,5,6,7

 1. Hansı təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərinə aid deyil

 1. Bərabərlik

 2. Demokratiklik

 3. Humanislik

 4. Şəxsiyətlilik

 5. İnteqrasiya

 1. Hansi Azərbaycan Respublikasının əlavə təhsil istiqamətlərinə aid deyil

 1. Orta yaşlıların təhsili

 2. Stajkeçmə və kadrların təkmilləşməsi

 3. İxtisasartırma

 4. Kadrların yenidən hazırlanması

 5. Qiyabi təhsil


 1. Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə