##Fənnin adi Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları ##Bölmə Azərbaycan, əyani Qrup: r-401-405, Rİ-501-504, rq-501

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 388.01 Kb.
səhifə4/6
tarix16.12.2018
ölçüsü388.01 Kb.
1   2   3   4   5   6

Fənn kurikulumunun təlim strategiyaları bölməsi hansı məsələləri əhatə edir?

 1. hamısı

 2. təlimin təşkilinə verilən tələblər, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması və məktəbdaxili qiymətləndirmə

 3. məzmun standartları, təlim usulları və qiymətləndirmə standartları

 4. təlimin forma və usulları, təlimin təşkilinə verilən tələblər və təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

 5. heç biri

 • Strategiya ilə oxuyan hansı bacarıqlara yiyələnir?
  1. Kicik və boyuk idraki fəaliyyətlər vasitəsi ilə oyrənir
  2. Muxtəlif yazı üslubları haqqında bilikləri olur
  3. Oyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir
  4. Yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir
  5. Tanıdığı sözlər vasitəsi ilə mətnin mənasını dərk edir

  1. 1, 3, 5

  2. 1, 2, 4

  3. 3, 4, 5

  4. 2,4,5

  5. 1,3,4

 • Təlim strategiyalara aid olmayanı seçin:

  1. Heç biri

  2. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

  3. İş formaları

  4. Təlimin təşkilinə verilən əasa tələblər

  5. Standart

 • Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:

  1. təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

  2. qiymətləndirmə növləri və üsulları

  3.iş formaları

  4. təlimin nəticələri

  5. standart

  6. təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

  7.üsullar

  1. 1,3,4,6

  2. 1,3,6,7

  3. 3,4,6,7

  4. 2,3,5,7

  5. 2,3,6, 7

  1. Təlimstrategiyalarınaaidolanlarıseçin:

  1.təlimfəaliyyətininplanlaşdırılması

  2.qiymətləndirmənövlərivəüsulları

  3.işformaları

  4.təliminnəticələri

  5.standart

  6.təlimintəşkilinəverilənəsastələblər

  7. üsullar

  1. 1,3,6,7

  2. 2,3,5,7

  3. 3,4,6,7

  4. 1,3,4,6

  5. heçbiri

  1. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:

    1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

    2. Qiymətləndirmə növləri

    3. İş formaları

    4. Təlimin nəticələri

    5. Məzmun standartları

    6. Üsullar

   1. 1, 3, 4

   2. 3, 4, 6

   3. 1, 3, 6

   4. 2, 3, 5

   5. 1, 2, 3

  1. Təlim strategiyalarına aid deyil:

   1. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı

   2. Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələr

   3. Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

   4. Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən əsas tələblərin təsviri

   5. Təlimin təşkilinə verilən tələblər

  2. Təlim strategiyalarına aiddir:

   1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, qiymətləndirmə standartları

   2. Təlimfəaliyyətininplanlaşdırılması, ümumitəlimnəticələri, şagirdnailiyyətləri

   3. Resurslar, qiymətləndirmə standartları, tədris vahidləri

   4. Təlimintəşkilinə verilən əsastələblər, təlimfəaliyyətininplanlaşdırılması,formavə üsullar

   5. Resurslar, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, ümumi təlim nəticələri

  3. Təlimstrategiyalarınaaidolanlarıseçin:

    1. təlimfəaliyyətininplanlaşdırılması

    2. qiymətləndirmənövlərivəüsulları

    3. işformaları

    4. təliminnəticələri

    5. standart

    6. təlimintəşkilinəverilənəsastələblər

    7. üsullar

   1. 1,3,4,6

   2. 2,3,5,7

   3. 3,4,6,7

   4. 1,3,6,7

   5. heçbiri

  1. Təlimin təşkilinə aid deyil:

   1. Nəticəyönümlülük

   2. Pedaqoji prosesin tamlığı

   3. Şagirdyönümlülük

   4. Dəstəkləyici mühitin yaradılması

   5. Təklif


  ##num= 9// level= 1//sumtest=20 // Məzmun standartlarının mahiyyətinə müvafiq forma üsullar. Təlimin düşünülmüş şəkildə təşkili yolları

  1. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən əsas tələblərə aid deyil

  1. Inkişafyönümlülük

  2. Pedaqoji prosesin tamlığı

  3. Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

  4. Şagirdyönümlülük

  5. Nəticəyönümlülük

  1. Məzmun xətti nəyə deyilir?

  1. Cavablar yanlışdır

  2. Hər fənn üzrə təlim nəticələridir

  3. Mövzu üzrə təyin edilmiş təlim məqsədləridir

  4. Fənn üzrə keçiləcək mövzuların seçilməsinə xidmət edir

  5. Ümumi təlim nəticələrinin reallaşdırılması üçün müəyyən olunan fənn kurikulumunun zəruri hissəsidir

  1. Standart nədir?

  1. Standart təkliflər

  2. Təsil alanların bilik və bacarığına müəllimin qoyduğu minimal tələb

  3. Təsil alanların bilik və bacarığına məktəbin qoyduğu minimal tələb

  4. Şagirdlərin öz qarşısına qoyduğu məqsəd

  5. Təhsil alanların bilik və bacarığına dövlətin qoyduğu minimal tələb

  1. Məzmun xətti nədir?

  1. Təlim nəticələrinin reallaşdırılması səviyyəsini yoxlamaq üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir.

  2. Mənimsənilməsi nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir.

  3. Təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir.

  4. Dərslikdəki mövzuların bölmələr üzrə qruplaşdırılmasıdır.

  5. Fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir

  1. Təhsil standartı nədir?

  1. Təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir.

  2. Təhsilalanların bilik və bacarıqları məcmusudur.

  3. Təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir.

  4. Təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinin ölçülməsi meyarı.

  5. Təlim prosesində istifadə olunan metod və üsulların məcmusudur.

  1. Məzmun standartının quruluşu hansıdır?

  1. Heç biri

  2. Bacarıq, Vərdiş

  3. Bilik,Fəaliyyət, Vərdiş

  4. Bilik,Fəaliyyət

  5. Fəaliyyət, Vərdiş

  1. Kurrikulumda məzmun standartı nədir?

  1. Hamısı aiddir

  2. təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin bilik və bacarıqsəviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir

  3. şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün konkret ölçülərdir.

  4. yalnız şagird fəaliyyətinin mərhələlərini əhatə edir

  5. təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir

  1. Aşağıdakı ifadələrdən hansılar alt-standartlara aid deyil?

  1. Heç biri

  2. təlim prosesinin planlaşdırılması və qurulmasını istiqamətləndirir

  3. əsas standartın tərkib hissəsi olub ona xidmət edir

  4. təhsil pillələri üzrə dəyişməz qalır b. təlimin müxtəlif mərhələləri üzrə şagirdlərin inkişafını izləməyə imkan verir

  5. əsas standart məzmun xəttində verilir

  1. Biri səhvdir:

  1. alt-standart dəyişməzdir

  2. məzmun xətti dəyişməzdir

  3. əsas standart əsasən dəyişməzdir

  4. alt-standart daim dəyişir

  5. məzmun xətti dəyişir

  1. Birialtstandartınfunksiyasınaaiddir?

  1. Heç biri

  2. Mövzularınseçilməsinəxidmətedir

  3. Summartivqiymətləndirməninaparılmasınıtəminedir

  4. Diaqnostikqiymətləndirməninaparılmasınaxidmətedir

  5. Təlimstrategiyalarınındüzgünseçilməsindəmühümroloynayır

  1. Riyaziyyatın neçə məzmun xətti var?

  1. 3

  2. 6

  3. 5

  4. 4

  5. 2

  1. Natural ədədi oxuyun və yazın” standartın ünvanı

  1. 4, 1, 1

  2. 2, 1, 1

  3. 3, 1, 1

  4. 1, 1, 1

  5. 5, 1, 1

  1. Məzmun standartının quruluşu hansıdır?

  1. Heç biri

  2. Bacarıq, Vərdiş

  3. Bilik, Fəaliyyət, Vərdiş

  4. Bilik, Fəaliyyət

  5. Fəaliyyət, Vərdiş

  1. «Təlimin məzmunu» dedikdə kurikulumunda nə nəzərə tutulur?

  1. Təlim məqsədləri və gözlənilən nəticələr

  2. fənnə aid olan mövzular

  3. şagirdin əldə etdiyi biliklər

  4. qiymətləndirmə standartlarının olması

  5. heç biri

  1. Birialtstandartınfunksiyasınaaiddir?

  1. Heç biri

  2. Mövzularınseçilməsinəxidmətedir

  3. Summativqiymətləndirməninaparılmasınıtəminedir

  4. Diaqnostikqiymətləndirməninaparılmasınaxidmətedir

  5. Təlimstrategiyalarınındüzgünseçilməsindəmühümroloynayır

  1. Aşağıdakılardan hansılar riyaziyyatın məzmun xəttidir.

  1. ölçmə, ədədlər və əməllər, cəbr və funksiyalar

  2. ədədlər nəzəriyyəsi, kollektivlə iş

  3. ziqzaq, ədədlər və əməllər,cütlərlə iş

  4. auksion, cütlərlə iş, ölçmə

  5. mühazirə, ehtimal, akvarium

  1. Üçbucağın sahəsi” mövzusu üçün hansı standart düzgün seçilməyib

  1. 3, 3,2

  2. 3, 1, 2

  3. 3, 2, 2

  4. 3, 4, 5

  5. 3, 1, 1

  1. Uyğunluğu müəyyən edin:

  1. Beyin həmləsi

  2. Perespektiv planlaşdırma

  3. Fərdi iş

  1. Fəaliyyətin planlaşdırılması

  2. Təlim üsulları

  3. Iş formaları

  1. 1b; 2a; 3c

  2. 2a; 1c; 3b

  3. 3a; 1b; 3c

  4. 1c; 2a; 3b

  5. 1a; 2b; 3c

  1. Uyğunluğu müəyyən edin

  1. Bilikyönümlüdür

  2. Şagirdyönümlülük

  3. Müəllimyönümlüdür

  4. Şəxsiyyətyönümlülük

  5. Fəndaxili və fənlərarası əlaqə məqsədyönlü və sistemli xarakter daşımır

  6. İnteqrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunub

  1. Ənənəvi tədris proqramı

  2. Kurikulum

  1. 1c, e; 2d, f

  2. 1a, c; 2b, d

  3. 1a, c, e; 2b, d, f

  4. 1a, b, c; 2d, e, f

  5. 1a, e; 2b, e

  1. Uyğunluğu müəyyən edin.

  1. Problem situasiyanın yaradılması

  2. Şagird tədqiqatçı, müəllim fasilitator

  3. Dialoq və əməkdaşlığın zəruriliyi

  4. Psixoloji dəstək, hörmət və etibar

  a) Şagird subyektiv rolunda çıxış edir

  b) Şagird qarşısında problem qoyulur

  c) Təlim dialoji şəkildə həyata keçirilir

  d) Şagird dəstəklənməsi onların idrak fəallığını saxlamaq vasitəsidir

   1. 1c, 2d, 3a, 4d

   2. 1b, 2a, 3c, 4d

   3. 1a, 2c, 3d, 4-b

   4. 1d, 2a, 3b, 4c

   5. 1b, 2d, 3c, 4b


  ##num= 10// level= 1//sumtest=20 // Təlimin təşkilində İKT-dən istifadənin imkan və yollarından istifadə

  1. Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramı neçənci illəri əhatə edir?

  1. 2005-2007-ci illər

  2. 2000-2005-ci illər

  3. 2003-2007-ci illər

  4. 2007-2009-cu illər

  5. 2009-2013-cü illər

  1. 2005-ci ildə respublikanın neçə məktəbi müasir kompüterlə təhciz edilib?

  1. 238

  2. 228

  3. 240

  4. 2228

  5. 5000

  1. Orta ümumtəhsil məktəblərində İKT-nin tətbiqində məqsəd nədir?

  1. Günün tələblərinə cavab vermək üçün istifadə olunur

  2. İKT-dən istifadə internet proyverlərdən istifadəni nəzərdə tutub

  3. İKT-dən istifadə bilik və bacarıqların əldə olunmasına yönəlib

  4. İKT-nin orta məktəblərdə tətbiq edilməsində məqsəd şagirdlərin hərtərəfli inkişafını təmin etməkdir İKT-nin orta məktəblərdə tətbiq edilməsində məqsəd şagirdlərin hərtərəfli inkişafını təmin etməkdir

  5. Paint Prov proqramından mükəmməl istifadəyə yönəlib

  1. Azərbaycanda təhsilin modernləşdirilməsi məqsədilə hansı addımlar atılıb?

  1. Təhsildə informasiya texnologiyalarının tətbiqi mümkün deyil

  2. Fəal təlim metodları tam şəkildə tətbiq edilir

  3. Bütün dərslərdə İKT-dən istifadə edilir

  4. Dərslər multimedia ilə keçirilir

  5. Digər sahələrlə yanaşı təhsildə informasiya texnologiyalarının tətbiqi həyata keçirilir

  1. Multimedia (elektron tədris materialları) dərsliklərdən hansı siniflərdə tətbiq edilir.

  1. I-IX siniflərdə

  2. I-IV siniflərdə

  3. V-VI siniflərdə

  4. V-IX siniflərdə

  5. IX sinifdə

  1. Azərbaycanda orta təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması neçə mərhələyə bölünür?

  1. 4

  2. 2

  3. 1

  4. 3

  5. 5

  1. Azərbaycanda orta təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının birinci mərhələsində aşağdakılardan hansıları nəzərdə tutulub?

  1. bütün müəllim və rəhbər heyətin tam kompüter savadlılığının əldə edilməsi

  2. İKT sahəsində təhsil standartları və tədris proqramlarının hazırlanması

  3. Təhsilin informasiyalaşdırılmasında mərhələlər və prioritetlər

  4. təhsil sisteminin İKT üzrə normativ bazasının yaradılması və inkişafı

  5. təhsil resurslarının (elektron tədris vəsaitləri, elektron kitabxanalar və s.) yaradılması və inkişafı

  1. a,d,e

  2. a,c,b,d

  3. a,b,c,d

  4. b,c,d,e

  5. a, b, d, e

  1. Azərbaycanda orta təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının ikinci mərhələsində aşağdakılardan hansıları nəzərdə tutulub?

  1. təhsil ocaqlarının telekommunikasiya mühitinin təkmilləşdirilməsi

  2. milli internet resursların tədris prosesində istifadəsinin təkmilləşdirilməsi

  3. təhsil xidmətlərinin təşkilində və həyata keçirilməsində avtomatlaşdırılmış iş yerlərinin hazırlanması və tətbiq edilməsi

  4. İnformasiya infrastrukturunun formalaşdırılması

  1. c,d

  2. b,c,d

  3. a,c,d

  4. a,b

  5. a, b, c

  1. Azərbaycanda orta təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının üçüncü mərhələsində aşağdakılardan hansıları nəzərdə tutulub?

  1. təhsil sisteminin bütün subyektləri arasında məlumatötürmə şəbəkəsinin tam formalaşdırılması

  2. təhsilin vahid informasiya sisteminin yaradılması

  3. informasiya resursları və sistemlərinin inkişafı, onların əsasında təhsil xidmətlərinin göstərilməsi mexanizmləri

  4. informasiya-təhsil mühitinin dayanıqlı inkişafını təmin edən təşkilati infrastrukturun inkişafı

  5. Vahid informasiya mühitinin formalaşdırılması

  6. İnformasiya infrastrukturunun formalaşdirilmasi

  1. c,d,e

  2. a,b,c,d,e

  3. a,b,c,f

  4. b,c,d,e,f

  5. a,b,c,e,f

  1. Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair milli strategiya neçənci illəri əhatə edir?

  1. 2013-2020-ci illər

  2. 2010-2015-ci illər

  3. 2015-2020-ci illər

  4. 2003-2013-cü illər

  5. 2014-2020-ci illər

  1. Təhsil nazirliyində hansı portaldan istifadə edilir?

  1. org.az

  2. edu.az

  3. kurikulum.az

  4. portal.edu.az

  5. edu.gov.az

  1. İnternet resurslarından yeni mövzunun öyrənilməsində istifadə qaydaları hansıdır?

  1. Mövzunun axtarılması və sualların cavblandırılması

  2. Statistik məlumatların tapılması

  3. Təqdimatların hazırlanması

  4. Videofraqmentlərin hazırlanması

  5. Slaydların hazırlanması

  1. Resurslardan istifadə edərək biliyin yoxlanması qaydası necədir?

  1. Sosial şəbəkələrdən istifadə

  2. Elektron kitabxanadan istifadə

  3. Elektron lövhələrdən istifadə

  4. Veb sayıtlardan istifadə

  5. Özünü yoxlama testlərindən istifadə

  1. Resurslardan istifadə edərək lahiyyələrin hazırlanması ardıcıllığı aşağıdakılardan hansıdır?

  1. Hesabatlar, lahiyyələr

  2. Virutal kitabxanalar, muzeylər, təhsil yönümlü məlumatlar, enskilopediyalar

  3. Təqdimatlar, testlər, təhsil yönümlü məlumatlar

  4. Mətinlərin yığılması, cədvəllər və sxemlərin hazırlanması

  5. Virutal kitabxanalar, testlər, təhsil yönümlü məlumatlar

  1. Açıq resurslar nədir?

  1. Tək-tək şəxşlər üçündür

  2. Ölkədaxili istifadəçilər üçündür

  3. Qeydiyyatdan keçənlər üçündür

  4. Bütün istifadəçi və müştərilər üçündür

  5. Məktəbdaxili şəbəkələr üçündür

  1. Yarıqapalı resurslar nədir?

  1. Qeydiyyat tələb edən resurs

  2. Qeydiyyatsız resurs

  3. Şəxsi resurs

  4. Ödənişli resurs

  5. Ölkədaxili resurs

  1. Qapalı resurslar nədir?

  1. Məktəb daxilində açıq olur

  2. Bir və ya iki adam arasında açıq olur

  3. Sinif daxilində açıq olur

  4. Tək xüsusi insanlar dairəsində açıq olur

  5. Iki sinif arasında açıq olur

  1. Məlumatların təqdim edilmə sxeminə görə resursları neçə yerə ayırmaq olar?

  1. 4

  2. 5

  3. 3

  4. 2

  5. 1

  1. Məlumatların təqdim edilmə sxemi necə müəyyənləşdirilir?

  1. Həcminə və həll edilən tapşırıqların növünə gərə

  2. Yazılma tarixinə görə

  3. Genişlənməsinə görə

  4. Elektron poçt xidmətlərinə görə

  5. Sosial medialara görə

  1. Sosial şəbəkələrə nələr daxildir?

  1. Skayp, Facebook, whatsap

  2. Yahoo, google

  3. Gmail, mail

  4. .com, .az

  5. Facebook, twitter


  ##num= 11// level= 1//sumtest=20 // Planlaşdırmanın növləri

  1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasının neçə növü var?

  1. 5

  2. 1

  3. 3

  4. 4

  5. 2

  1. Gündəlik planlaşdırmada müəllimin buraxdığı səhvlər hansılardır: (3 –nü seçin)

  1. Keçirilicək mövzunu müəyyənləşdirilməsi

  2.Məzmun standartının müəyyənləşdirilməsi

  3. İnteqrasiya imkanlarının müəyyənləşdirilməsi

  4. Qiymətləndirmə vasitələrinin müəyyənləşdirilməsi

  5. Təqdim edilmiş planaşdırmadan kənara çıxmamaq

  6. Dərslikdə verilmiş materialı mənimsətmək

  A) 1,3,5

  B) 1,5,6


  C) 3,4,5

  D) 1,2,3

  E) 2,3, 4


  1. Gündəlik planlaşdırmanın mərhələsinə daxil olanları ardıcıllıqla sıralayın.

  1.İş üsulları

  2. İş formaları

  3. Standart

  4.Resurslar

  5.Müzakirə

  A) 4,2,1,3,5


  B) 5,2,1,4,3

  C) 5,1,3,6,2,

  D) 4,1,3,6

  E) 4,5,2,3,1  1. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının necə növü var?

  1. 3

  2. 1

  3. 2

  4. 4

  5. 5

  1. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

  1. Heç biri

  2. gündəlik       

  3. rüblük  

  4. Aylıq

  5. illik

  1. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

  1. Mövzu

  2. İnteqrasiya

  3. Tədris vahidi

  4. Təlim üsullar

  5. Heç biri


  1. Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6
  Orklarla döyüş:

  Google Play'də əldə edin


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə