##Fənnin adi Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları ##Bölmə Azərbaycan, əyani Qrup: r-401-405, Rİ-501-504, rq-501

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 388.01 Kb.
səhifə2/6
tarix16.12.2018
ölçüsü388.01 Kb.
1   2   3   4   5   6

Perennialistlərə görə kurikulum hansı məsələləri əhatə etməlidir?

 1. Kurikulum insanpərvərliyə istiqamətlənməlidir.

 2. Kurikulum ana dili,xarici dillər ,arix ,riyaziyyat,təbiət elmləri,təsviri incəsənət və fəlsəfə kimi analitik fənləri əhatə etməlidir

 3. Şagirdlər problemləri həll edərkən uğurlu və vasitələr secə bilsinlər

 4. Kurikulum zamanın sınağından cıxmış əsas ideyaları əhatə etməlidir .

 5. Müəllim şagirdləri istiqamətləndirir və onlara məslətlər verir .

 1. Uyğunluğu müəyyən edin

1. proqressivizm

2. prennializm

3. essensializm

4. eksistensializm

a-kanservativ fəlsəfi cərəyan

b-analtik fəlsəfi cərəyan

 1. 1b,2a,3a,4b

 2. 1a,2a,3b,4a

 3. 1b,2a,3b,4a

 4. 1a,2b, b,4b

 5. 1a,2a,3a,4b

 1. Uyğunluğu müəyyən edin

1.Kurikulum

2.Konstruksiya

3.Təhsil qanunu

a)Məzmun standartları

b)Təhsil hüququ

c)Təhsil pilləri

 1. 1a,2b,3c

 2. 1b,2a,3c

 3. 1b,2c.3a

 4. 1c,2b,3a

 5. 1a, 2c, 3b

 1. Essensializm fəlsəfi cərəyanın əsas idealarını seçin

1.Biliklər şagirdlərə sistemli və nizamlı qaydada ötürülməlidir .

2.Xeyirxahlıq azadlıqdan irəli gəlir

3.Bu passiv olmayan fəal təlimdir

4.Şagirdlər gərgin işləmək idarəçilik və nizam-intizama rayət etmək öyrədilməlidir.

 1. 1,2

 2. 2,3

 3. 1,4

 4. 3,4

 5. hamısı

 1. Proqressivizm təhsil fəlsəfi cərəyanı hansı ölkədə yaradılmışdır?

 1. SSRİ

 2. Fransa

 3. ABŞ

 4. Almaniya

 5. Yaponiya

 1. Proqressivizim təhsil fəlsəfəsinin əsas tərafdarı kimdir?

 1. H.Qardner

 2. B.Blum

 3. Con Dyu

 4. D.karner

 5. V.Baqley

 1. Hansi didaktik məsələlər müəllimə İKT-nın istifadəsində kömək olur?

1. Tədris prosesini muasir materiallarnan təmini

2. Dərsliklərlə işləmə bacarığı

3. Praktik təcrübədə bacarığınformalaşması

4. Tələbələrin müstəqil işinin müxtəlif informasiya mənbələrdən istifadəsinə vərdiş halına gətirilməsi

5. Tədris prosessinin intensivliyini yüksəldilməsi

 1. 2,4,5

 2. 2,3,4

 3. 2,3,5

 4. 1,4,5

 5. 1,2

 1. Hansı didaktik məsələlər müəllimə İKT-nın istifadəsində kömək olur?

1.Dərsliklərlə işləmə bacarığı

2. Tədrisdə fərqli yanaşma

3. Tədris prosessin aktivləşdirilməsi

 1. Tədris prosessində elastikliyin təmin edilməsi

 1. 2,4

 2. Heç biri

 3. 1,3

 4. 2,3

 5. 1,2

 1. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strateqiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı nə vaxt təsdiq edilmişdir?

 1. 19 yanvar 2015-ci il

 2. 24 oktyabr 2013-cü il

 3. 5 iyun 2006-cı il

 4. 19 iyun 2010-cu il

 5. 19 may 2006-cı il

 1. Aşağıdakılardan təhsil alanların mənəvi tərbiyəsində əsas metod

 1. Məsuliyyətli işə cəlb etmək

 2. Tənbeh etmək

 3. Tapşırıq vermək

 4. İnandırmaq

 5. Müqayisə etmək

 1. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət növünə görə hansı təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərir?

 1. Dövlət, bələdiyyə

 2. Dövlət, özəl

 3. Bələdiyyə, özəl, ödənişli

 4. Dövlət, bələdiyyə, özəl

 5. Bələdiyyə, ödənişli

 1. Məktəblərdə internet resurslarının istifadəsi və onun müsbət tərəfləri:

1. Mövcud olan informasiyaya keçid, dərsin kecirilməsində köməkçi rolu var

2. Tədqiqat layihələrinhazirlıq imkanı

3. Tələbələrin emosional həyacanı və informasiya yeniliyi

4. Dayanmadan təlim-tədrisin keyfiyətinin yüksəldilməsi5. Dünya tədqiqat və biliyindən istifadə imkanı

 1. 2,4,5

 2. 2,3,4

 3. 1,3,4

 4. 1,2,4

 5. 1,2

 1. Müəllimin savadının səviyyəsinə İKTsayasinə nə aiddir?

 1. Kompyuter proqramalarıyla işləmə bacarığı, həmcinin rəqəmsal, qrafik və video məlumatlarla

 2. Tədris planın tərtib etmə bacarığı

 3. Metodik vəsaitlərlə və iş dəftəriylə işləmə bacarığı

 4. Tədris prossesinin planlaşdırma bacarığı

 5. Sinifdən kənar tədbirlərin kecirmə metodikasının yiyələnməsi bacarığı

 1. Müəllimin savadının səviyyəsinə İKT sayasinə nə aiddir?

 1. Kompyuter proqramalarıyla işləmə bacarığı, həmcinin rəqəmsal, qrafik və video məlumatlarla

 2. İnternet şəbəkəsində işləmə bacarığı və onun servisindən istifadəsi

 3. Tədris planın tərtib etmə bacarığı

 4. Skayner, printer və s. avadanlıqlardan istifadə etmə bacarığı

 5. Elektron vəsaitlərin tədris təlimatında işlənməsi

 1. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Təhsil alanlar

2.Təhsili verənlər

3.Təhsili idarə edən orqanlar

a).Magistrlər

b)Müəllimlər

c) Bələdiyyələr

 1. 1a,3b,2a

 2. 1b,2a,3c

 3. 1b,2c,3a

 4. 1c,2a,3b

 5. 1a, 2b,3c


##num= 4// level= 1//sumtest=19 // Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər. “Kurikulum” anlayışı. Kurikulum və onun növlərinə görə təsnifi

 1. Ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kurikulum) özündə nəyi əks etdirir

 1. Ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kurikulum) təlim nəticələrini və məzmun standartlarını özündə əks etdirir.

 2. Milli Kurikulum ictimai-siyasi, mədəni və sosial həyatın qloballaşmasını özündə əks etdirir

 3. Ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kurikulum) informasiya kommunikasiya texnologiyalarının rolunu özündə əks etdirir

 4. Ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kurikulum) istedad və qabiliyyətinin müstəsna əhəmiyyətini özündə əks etdirir.

 5. Ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kurikulum) pedaqoji prosesdə öyrənənlərin müstəqil fəaliyyətini əks etdirir.

 1. Kurikulum məzmun xəttinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil

 1. Şəxsiyyətin mənəvi- iradi xüsusiyyətlərinin formalaşması

 2. İnformasiya təminatı və nəzəri biliklər;

 3. Hərəki bacarıq və vərdişlər;

 4. Hərəki qabiliyyətlər;

 5. Milli qiymətləndirmə

 1. Kurikulum nədir?

 1. Proqram

 2. Təhsil sənədidir

 3. Sənədlər toplusu

 4. Yol, istiqamət deməkdir

 5. Məzmun standartıdır

 1. Təhsil pilləri və fənlər üzrə ümumi təlim nəticələi hansı sənəddə əks olunub?

  1. Milli konsepsiya

  2. Ümumi təhsil pilləsinin dovlət standarti və praqramlarında

  3. Ənənavi tdris proqramında

  4. Qiymətləndirmə konsepsiyasında

  5. Fənn kurikulumda

 2. Milli kurikuluma nə daxil deyil?

  1. Alt standart

  2. Qiymətləndirmə

  3. Təhsil səviyələri uzrə təlim nəticələri

  4. Məzmun xəttidi

  5. Fənn kurikulumu qiymətlədirmə standartlarının səviyyələri

 3. Kurikulumhansı sahələri əhatə edir?

  1. Təlimin məzmununu təşkili və qiymətləndirilməsinə bəhs edən konseptual bir sənəddir

  2. Təlimin müasir metodla planlaşdırmasından bəhs edən sənətdir

  3. Yeni standartlara əsasən təlim nəticələrini əldə etməkdən bəhs edir

  4. Şagird naliyətlərinin obyektiv qiymətlədirilməsini əks etdirən sənətdir

  5. təlimin motivasiya vasitəsilə qurulmasını əhatə edir

 4. Kurikulum islahatlarını zəruri edən səbəblər hansılardır?

1.Cəmiyətdə yeni içtimai münasibətlərin yaranması

2.Siyasi və sosial kompetensiyalar

3.Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyatına keçid

4.Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya

 1. 1,2,3

 2. 1,4,2

 3. 1,3,4

 4. 2,3,4

 5. 2,1,3

 1. Milli Kurikulum hazırlanarkən aşağıda göstərilən prinsiplərin hansi nəzərə alınmamışdır?

  1. Bilikyönumlük

  2. Nəticəyönümlük

  3. Subyektlivlik

  4. Şəxsiyyətyönümlük

  5. Tələbyönümlük

 2. Hansı bənddə kurikulumunun strukturu düzgün göstərilmişdir?

  1. Fənnin məqsədi, təlim strategiyası, qiymətlədirmə vasitələri

  2. Giriş, fənnin məqsədi və vəzifələri, fənnin xarakterik xüsusiyətləri, fənnin məzmunu təlim srategiyaları,şagird naliyyətlərini qiymətləndirmə

  3. Məzmun xətlləri, forma və üsullar, təlim strategiyası, qiymətlədirmə vasitələri

  4. Məzmun standartları, təlim strategiyası, qiymətlədirmə vasitələri

  5. Fənnin məzmunu, təlimin təşkilinə verilən tələblər, qiymətlədirmə

 3. Uyğunluğu müəyyən edin

1. Şagirdyönümlu dərslik

2. Şagirdyönümlü təlim

3. Digər şagirdyönümlü dərs vəsaitləri

a) Yaş səviyəsi nəzərə alınır

b) Subyek münasibətləri gözlənilir

c) Şagirdin idraki emosional və fiziki baxımdan fəal öyrənən olması üçün sərait yaradılır

 1. 1a,2d.3c

 2. 1b,2a.3c

 3. 1b,2c.3a,

 4. 1c,2a,3b

 5. 1b,2c.3b

 1. Təhsil kurikulumunun xarakterinə uyğun növlərini seçin

1.Təklifyönümlü

2.Fənyönümlü

3.Valideyinyönümlü

4.Şəxsiyyətyönümlü

5.Nəticəyönümlü

  1. 2,4,5

  2. 1,2,3,4

  3. 2,3,4.5

  4. 3,4,5

  5. 2,4

 1. Fənn kurikulumlarının məzmununa aid olan fikirlərin ardicillığını göstərin

1.Təhsil standartlarına uyğun onun məzmununu müəyyən edir

2.Qiymətləndimə standartlarını özündə birləşdirir

3.Təhsil texnolagiyasını özündə birləşdirən konseptual sənədlərdir

4.Təhsil mənimsəmə qaydalarını müəyyən edir

5.Təhsilin məqsədi məzmun standartlarını özündə birləşdirir .

  1. 2,4,5,3,1

  2. 1,4,5,3,2

  3. 1,2,3,5,4

  4. 4,3,2,1,5

  5. 1,5,4,3,2

 1. Xarakterinə görə təhsil kurikulumlarının növləri arasındaki uyğunluğu tapın

1.Fənyömümlü kurikulumlar

2.Şəxsiyətyönümlü kurikulumlar

3.Nəticəyönümlü kurikulumlar

a)Konkret fənn üzrə standartları əhatə edir

b)Təhsildə əldə ediləcək nəticələri,onlarla bağlı bacarıq və vərdişləri əhatə edir

c)Şəxsiyyət üçün vacib keyfiyyətləri-həyati bacarıq və vərdişləri əhatə edir

 1. 1a,2c,3b

 2. 1b,2c,3a

 3. 1c,2a.3b

 4. 1a,2b,3c

 5. 1a,b,2c

 1. Müasir kurikulumda təlim prosesi necə prosesdir?

1.Şüurlu

2.Çətin

3.Fəal

4.Məsuliyyətli

5.Səmərəli

  1. 3,5

  2. 2,5

  3. 4,5

  4. 1,3,

  5. 2,4

 1. Tələbyönümlük” deyəndə nə başa düşülür?

   1. Şagirdin təlabatının nəzərə alınması

   2. Məktəbin təlabatının nəzərə alınması

   3. Fərdin cəmiyətin və dövlətin dəyişən ehtiyaclarının və təlabatlarının nəzərə alınması

   4. Şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması

   5. Məktəbin və ailənin təlabatının nəzərə alınması

 2. Dərsin səmərəli təşkili müəllimdən nə tələb edir

   1. Hamısı

   2. məsuliyyət

   3. Çalışqanlıq

   4. İstedad

   5. Dərin bilik və pedaqoji məharəti

 1. Tərbiyə işinin əsasında dayanan ideyaların ardıcıllığını göstərin

1-könüllülük

2-tərbiyə məqsədlərində realizim

3-uşaqlarla böyüklərin birgə fəalliyyəti

4-özünütərbiyə

 1. 2,3,4,1

 2. 3,4,1,2

 3. 4,1,2,3

 4. 3,2,1,4

 5. 1,3,4

 1. Kurikulumu zəruri edən sahələri seçin.

1. İnformasiya əsrinin tələbləri.

2. Ənənəvi təlim.

3. Məzmun xətti

4. Məzmun standartları

5. Mövcud təlim proqramlarının müasir tələblərə cavab verməməsi.

6. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid.

    1. 2, 5, 6

    2. 1, 5, 6

    3. 2,3, 5

    4. 3,5, 6

    5. 2, 3, 4

 1. Yeni fənn kurikulumlarının xüsusiyyətlərini seçin.

1. Fənn kurikulumları nəticəyönümlü xarakter daşıyır.

2. Fənn kurikulumları elmi potensialı çoxdur.

3. Fənn kurikulumları şagirdyönümlüyü ilə seçilir.

4. Fənn kurikulumlarında potensial əsaslıdır.

 1. 1, 2, 4

 2. 1, 3, 4

 3. 2, 3, 4

 4. Heç biri

 5. 1, 2, 3


##num= 5// level= 1//sumtest=20 // Fənn kurikulumunun səciyyəvi cəhətləri və strukturu

 1. Ümumi təhsilin hər bir səviyyəsində tədris olunan fənlər hansılardır

 1. Riyaziyyat, coğrafiya

 2. Riyaziyyat, tarix

 3. Ingilis dili, tarix

 4. Ana dili, riyaziyyat

 5. Bütün fənlər

 1. Kurikulum xarkderinə görə neçə yerə bölünur?

 1. 4

 2. 3

 3. 1

 4. 5

 5. 2

 1. Biri kurikuluma aid deyil.

 1. Kurikulum mənşəcə latın sözü olub lüğəti mənası “yol” ,”istiqamət” deməkdir

 2. Kurikulum-təlim prosesi ilə bağlı bütün fəliyətləri ilə bağlı eks etdirən konseptual sənəddir

 3. Krikulum-təlim prosesini əks etdirən sənəddir

 4. Kurikulum nəyin və neçə müdətdə öyrədiləcəyini əks etdirən sənəddir

 5. Milli konsepsiyanın qoyduğu tələblər

 1. Müasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyətlərini seçin

1) Bilikyönümlüdür

2) Şəxsiyyət yönümlüdür

3) Müəllimyönümlüdür

4) Təklifyönünlü

5) Tələbyönümlü

6) Şagirdyönümlü

  1. 3,5,6

  2. 1,3,4,6

  3. 1,2,4,6

  4. 2,5,6

  5. 1,2,5,6

 1. Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin

 1. Giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xüsusiyyətləri, təlim strategiyaları. Şagird naliyətlərinin qiymətləndirilməsi

 2. Giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarektirik xüsusiyyətləri, təllim strateguyaları

 3. Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, məzmun standartları

 4. Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, müəllimin təlim fəaliyətinin planlaşdırılmasına aid nümunələr

 5. Şagirdlərin yekun biliklərinin qiymətləndirilməsi

 1. Milli Kurikuluma aid olanları seçin.

1.Müəllimyönümlülük

2.Şagirdyönümlülük

3.Nəticəyönümlülük

4.Məzmunyönümlülük

5.İntekrativlik

6.Təklifyönümlük

7.Tələbyönümlülük

 1. 2,5,6,7

 2. 2,3,4,5

 3. 3,4,5,6

 4. 1,4,6,7

 5. 4,5,6,7

 1. Milli Kurikulumun xüsusiyyətləri aşağıdakılardan hansılardır?

 1. Təklifyönümlüdür, müəllimyönümlüdür

 2. Bilikyönümlüdür, nəticəyönümlüdür

 3. Fənyönümlüdür, şagirdyönümlüdür

 4. Şagirdyönümlüdür, şəxsiyyətyönümlüdür, nəticəyönümlüdür, qiymətləndirmə standartları müəyyən edilib.

 5. Şagirdyönümlüdür, bilikyönümlüdür

 1. Nəticəyönümlü deyəndə nə nəzərdə tutulur

  1. Nəticəni şagirdin özünün müəyyən etməsi və nəticənin müəllim tərəfindən əldə edilməsi

  2. Nəticəni şagirdin özünün müəyyən etməsi

  3. Nəticənin müəllim tərəfindən əldə edilməsi

  4. Nəticənin valideyin tərəfindən əldə edilməsi

E)Əvvəlcədən müəyyən edilmiş şagird naliyyətlərinin nəticələri formasında əks etdirilməsi

 1. Hansı kurikulumunun strukturuna aiddir

  1. Əsas standart

  2. Əsas qiymətləndirmə növləri

  3. Ümumi təlim nəticələri

  4. Alt standart

  5. Təlim strategiyaları

 2. Fənnkurikulumundanəəksolunub?

1.qiymətləndirmənövlərivəüsulları

2.mövzular

3.məzmun (fənninməqsədləri, məzmunxətti, standartlar,altstandartlar)

4. həftəlikdərssaatlarınınmiqdarı

5. ümumitəhsilpillələrininnəticələri

6. pedaqojistrategiyalar

 1. 1, 3,6

 2. 1,2,4

 3. 2,3,5

 4. 3,4,6

 5. heçbiri

 1. Şəxsiyyətyönümlü kurikulum şagirdlərdə nəyi inkişaf etdirir?

  1. Bacarıq və vərdişlər

  2. Dünyagörüşü

  3. Vəzifələri

  4. Mövqeyi

  5. Elmi potensialı

 2. Hansı sətirdə fənn kurikulumun səciyyəvi cəhətləri sadalanıb?

1. Bəzi fənnlər üzrə qiymət normaları müəyyən edilib.

2. Nəticəyönümlüdür.

3. Şəxsiyyətyönümlüdür.

4. Fənnyönümlüdür.

5. İnteqrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunub.

  1. 2, 4, 5

  2. 2, 3, 5

  3. 1, 3, 5

  4. 3, 5, 6

  5. 1, 2, 3, 4

 1. Fənnin məqsəd və vəzifələrinin xronoloji ardıcıllıqla düzün

1.Fənnin məqsədi

2.Məzmun xətti

3.Əsas standart

4.Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri

5.Alt standart

  1. 2,4,1,3,5

  2. 5,4,3,2,1

  3. 3,4,5,2,1

  4. 2,3,1,4,5

  5. 1,4,2,3,5

 1. Fənnin məzmununu xronoloji ardıcıllıqla düzün

1.Ümumi təlim nəticələri

2.Məzmun standartları

3.Məzmun xətləri

4.Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri

 1. 4,2,1,3

 2. 2,3,4,1

 3. 3,2,1,4

 4. 2,1,3,4

 5. 1,3,4,2

 1. Biri təlimin təşkilinə verilən tələblər arasında verilə bilməz

  1. Biliklərin reproduksiyası

  2. Pedoqoji prosesin tamlığı

  3. Fəaliyyətin stimullaşması

  4. Dəstəkləyici mühütün yaradılması

  5. Biliklərin korreksiyası

 2. Təlim strategiyalarına nələr daxildir?

  1. Qiymətləndirmə, metod və üsullar, pedoqoji prosesin tamlığı

  2. Təlimim təşkili prinsipləri, forma və üsulları, planlaşdırma

  3. Təlimin təşkili pirinsipləri, standartlar, planlaşdırma

  4. Məzmun xətti, standart, forma və üsullar

  5. Standartlar, planlaşdırma, pedoqoji prosesin tamlığı

 3. Fənnin məzmununa nələr daxildir?

  1. Məzmun xətti, alt standartlar

  2. Məzmun xətti, əsas və alt standartlat

  3. Əsas və alt standartlar

  4. Məzmun xətti, əsas standartlar

  5. Əsas və alt standartlar, qiymətləndirmə

 4. Tələbyömümlülük” deyəndə nə nəzərdə tutulur

  1. Şagirdlərin və müəllimlərin təlabatlarının nəzərə alınması

  2. Məktəbin təlabatının nəzərə alınması

  3. Şagirdin təlabatının nəzərə alınması

  4. Məktəbin və ailənin təlabatlarının nəzərə alınması

  5. Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və təlabatlarının nəzərə alınması

 5. Hansı cəhətlər kurikulumun səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aiddir?

1. Bəzi fənnlər üzrə qiymət normaları müəyyən edilib.

2. Nəticəyönümlüdür.

3. Şəxsiyyətyönümlüdür.

4. Fənnyönümlüdür.

5. İnteqrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunub.

6. Bilikyönümlüdür

  1. 2, 4, 6

  2. 2, 3, 5

  3. 1, 3, 5

  4. 3, 5, 6

  5. 1, 2, 3, 5

 1. Uyğunluğu müəyyən edin

1.Fənnin məzmunu

2.Təlim strategiyalrı

3.Qiymətləndirmə nümünələrinin hazırlanması

a)Təhsil pilləri üzrə ümumi təlim nəticələri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə