##Fənnin adi Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları ##Bölmə Azərbaycan, əyani Qrup: r-401-405, Rİ-501-504, rq-501

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 388.01 Kb.
səhifə3/6
tarix16.12.2018
ölçüsü388.01 Kb.
1   2   3   4   5   6

b)Fənnin planlaşdırmasına dair nümunələr

c)Kurikulum üzrə qiymətləndirmə

 1. 1a,2b,3c

 2. 1b,2a,3c

 3. 1b,2c.3a

 4. 1c,2a,3c

 5. 1a,2c,3b


##num= 6// level= 1//sumtest=20 // Məzmun standartlarının komponentləri. Bilik və fəaliyyət. Biliyin kateqoriyaları

 1. Riyaziyyat təlimində standartların sıralanmasının məntiqi necə qurulur?

 1. Fənnin məzmunu üzrə

 2. Sadədən mürəkkəbə

 3. Ardıcıllıqla

 4. Məntiqə əsasən

 5. Məlumdan məchula

 1. Məzmun standartı nədir?

 1. Mahiyyət etibarı ilə nəticə şəklində olub özündə konkret mənimsəniləcək biliyi və fəaliyyəti ehtiva edir.

 2. Maddi sistemin inkişafının əsas cəhət və meyillərini müəyyən edir

 3. Zəruri olanları ehtiva etməklə kurrikulum komponentləri arasında aparıcı yer tutur

 4. Məzmun standartı dedikdə onun nədən ibarət olması, hansı daxili məzmuna malik olması başa düşülür.

 5. Bilik komponentində nəyin öyrədiləcəyini nəzərdə tutur.

 1. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?

  1. Nəticəyönümlüdür

  2. Dəstəkləyici mühitin yaradılması

  3. Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

  4. Fəaliyyətin stimullaşdırılması

  5. Bilikyönümlüdür

 2. Bilik və fəaliyyət hissəsi düzgün göstərilmiş standartı müəyyən edin.

 1. 2.1.2 riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılmasını izah edir

 2. 3.1.2. Əşyanın fəzada vəziyyətini müəyyənləşdirir.

 3. 3.3.2. Dinlər haqqında ilkin təsəvvürlərini sadə şəkildə izah edir.

 4. 2.1.3. Texnoloji vasitələr haqqında kiçik təqdimatlar edir.

 5. 2.1.1. “Fərd” , “ailə” və “kollektiv” anlayışlarını müqayisə etməklə fərqləndirir.

 1. Kurikulumun əsas komponentini təşkil edən məzmun standartlarını məntiqi ardıcıllıqla göstərin.

 1. Fənn üzrə veriləcək bilik, bacarıq və vərdişləri özündə əks etdirir.

 2. Təlimdə başlıca məqsəd bilikləri təkcə yadda saxlamaq deyil, həmdə tətbiq etməkdir.

 3. Qiymətləndirmə həm sinif, həm də nazirlik səviyyəsində həyata keçirilir.

 4. Tapşırıqlar test vasitəsilə yoxlanılıb qiymətləndirilir.

 1. 1, 2, 3, 4

 2. 1, 2, 4, 3

 3. 2, 4, 3, 1

 4. 4, 3, 2, 1

 5. 4, 1, 2, 3

 1. Əsas standartların funksiyalarını seçin.

 1. Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir.

 2. İnformasiyalar yaddaşlarda mühafizə edilməli deyil.

 3. Sinif və siniflər üzrə summativ qiymətləndirmə aparılması təmin edilir.

 4. Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər.

 5. Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr.

 1. 2, 3

 2. 1, 3

 3. 3, 4

 4. 4,5

 5. 2,4

 1. Fəaliyyətin növləri hansılardır?

  1. Emosional-affektiv, prosedual, idrak

  2. Deklorativ, idrak, psixomotor

  3. Deklorativ, psixomotor, kontekstual

  4. İdrak, emosional-affektiv, psixomotor

  5. Emosional-affektiv, prosedual, kontekstual

 2. Biliyin kateqoriyaları hansılardır?

  1. Prosedural, kontekstual, idrak

  2. Ünsiyyət, deklorativ, idrak

  3. Deklorativ, prosedural, kontekstual

  4. İdrak, emosional-affektiv, psixomotor

  5. Emosional-affektiv, prosedual, kontekstual

 3. Verilənlərdən hansı məzmun standartına aiddir?

  1. Strategiya və standart

  2. Struktur və məzmun

  3. Proses və fəaliyyət

  4. Bilik və fəaliyyət

  5. Struktur və məqsəd

 4. Fəaliyyət kateqoriyasına aid olanları seçin.

1. Metakoqnitiv

2. İdraki (koqnitiv)

3. Kontekstual

4. Emosional-affektiv (ünsiyyət)

5. Psixomotor

6. Faktoloji  1. 2, 4, 5

  2. 1, 2, 3

  3. 2, 3, 6

  4. 1, 4, 6

  5. 1, 4, 5

 1. Biliyin növləri hansılardır?

  1. Təlim, bacarıq, vərdiş

  2. Deklorativ, prosedural, kontekstual

  3. Məntiqi, yaradıcı, tənqidi

  4. Motivasiya, ineqrasiya, karusel

  5. Yaradıcı, ineqrasiya, karusel

 2. Məlumat xarakterli biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

  1. Yaradıcı

  2. Koqnitiv

  3. Kontekstual

  4. Prosedural

  5. Deklorativ

 3. Şagirdin fəaliyyəti və yaradıcılığı öndədir” fikri biliyin hansı növünə aiddir?

  1. İdraki

  2. Deklorativ

  3. Kontekstual

  4. Prosedural

  5. Emosional

 4. Aşağıdakı ifadələrdən hansılar alt-standartlara aid deyil:

  1. Təhsil pillələri üzrə dəyişməz qalır

  2. Əsas standartın tərkib hissəsi olub ona xidmət edir

  3. Təlimin müxtəlif mərhələləri üzrə şagirdlərin inkişafını izləməyə imkan verir

  4. Təlim prosesinin planlaşdırılması və qurulmasını istiqamətləndirir

  5. Şagirdlərin inkişafını izləməyə imkan verir

 5. Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

  1. Kreativ

  2. Koqnitiv

  3. Kontekstual

  4. Deklorativ

  5. Prosedural

 6. Biri mikro idarkı bacarıq deyil:

  1. Bilmə

  2. Qərar qəbul etmək

  3. Anlamaq

  4. Analiz

  5. Öyrənmə

 7. Bu bilik problemin həll edilməsi yolu ilə edilən yeni biliklərdir.

  1. İdraki

  2. Deklorativ

  3. Prosedual

  4. Kontekstual/konseptual

  5. Yadda saxlama

 8. Fəaliyyət kateqoriyasına aid olanları seçin:

1. Metakonqnitiv

2. İdrak (koqnitiv)

3. Kontekstual

4. Emosional-affektiv (Ünsiyyət)

5. Psixomotor

6. Faktoloji

  1. 2, 3, 6

  2. 1, 2, 3

  3. 2, 4, 5

  4. 1, 4, 6

  5. 1, 2, 6

 1. Uyğunluğu müəyyən edin

1. Problem-situasiyanın yaradılması

2. Şagird-tədqiqatçı , müəllim-fasilitator

3. Dialoq və əməkdaşlığı zəruriliyi

4. Psixoloji dəstək: hörmət və etibar

a) Şagird subyekt rolunda çıxış edir

b) Şagird qarşısında problem qoyulur

c) Təlim dialoji şəkildə həyata keçirilir

d) Şagirdin dəstəklənməsi onların idar fəallığını saxlamaq vasitəsidir

  1. 1c, 2d, 3b

  2. 1c, 2d, 3a, 4b

  3. 1a, 2c, 3d, 4b

  4. 1d, 2a, 3b, 4c

  5. 1b, 2a, 3c, 4d

20. “1.1.3. İnformasiyadan istifadə üsullarını sadə formada izah edir”. Alt standarttının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyənləşdirin:

 1. İdraki

 2. Kontekstual

 3. Koqnitiv

 4. Deklarativ

 5. Prosedural##num= 7// level= 1//sumtest=20 // Taksonomiyanın növləri

   1. İdraki taksonomiyaları təsnif olunub.

   1. Heç biri

   2. K.D. Mur, 1972 

   3. E.J Simpson , 1972

   4. D.Krassvod, 1964

   5. Benjamen Blum , 1956

   1. Təhsil taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

 1. Heç biri

 2. Taksonomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını və əlaqəliliyini təmin edir;

 3. Taksonomiya təlimin keyfiyyətini yuksəldir

 4. Taksonomiya təlimin konqruentliyinə əminlik yaradır;

 5. Taksonomiya qısa müddətdə boyuk həcmli materialı öyrənmək imkanı verir

   1. İdrak taksonomiyası üzrə səviyyə və təlim nəticələrini uyğunlaşdırın:

1. bilik

2. anlama

3. tətbiqetmə

4.analiz

a. dəyişir, nümayiş etdirir

b. müəyyən edir, sadalayır

c. fərqləndirir, izah edir

d. ayırır, müəyyənedir

A) 1b, 2c, 3a, 4d

B) 1c, 2b, 3d, 4a

C) 1b , 2c, 3a, 4b

D) 1d, 2b, 3d, 4a

E) heçbiri   1. Hər hansı bir vəziyyətin müsbət və mənfi tərəflərini müəyyənləşdirmək tapşırılmışdır. Tapşırıq təfəkkürün hansı növünə əsaslanır?

  1. Heç biri

  2. qlobal təfəkkür

  3. məntiqi təfəkkür

  4. yaradıcı təfəkkür

  5. Tənqidi təfəkkür

   1. İdrak taksonomiyasının səviyyələrinə aiddir.

  1. Heç biri

  2. Müqayisə etmək

  3. Dərketmə

  4. Dəstəkləmə

  5. Sintez etmə

   1. İdrak taksonomiyasının mərhələləri əks olunmuş cərgəni müəyyən edin.

  1. Yadda saxlamaq, anlamaq, tətbiq etmək, təhlil etmək, dəyərləndirmək, yaratmaq

  2. Hiss etmək, hazır olmaq, təqlid etmək, uyğunlaşmaq

  3. Məqbul saymaq, bilmək, anlamaq, hazır olmaq, tətbiq etmək

  4. Bilmək, məqbul saymaq, dəyərləndirmək, təşkil etmək

  5. Bilmək, anlamaq, hiss etmək, tətbiq etmək, yaratmaq

   1. Aşağıdakılardan hansı idrak taksonomiyasının səviyyələrinə aid deyil:

  1. Analiz

  2. Müqayisə etmə

  3. Dəyərləndirmə

  4. Anlama

  5. Qavrama

   1. Təhsil taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

  1. Taksonomiya idrak fəallığını artırır

  2. Taksonomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını və əlaqəliliyini təmin edir

  3. Taksonomiya təlimin keyfiyyətini yüksəldir

  4. Taksonomiya təlimin konkretliliyinə əminlik yaradır

  5. Taksonomiya qısamüddətdə böyük həcmli materialı öyrənmək imkanı verir

   1. Taksonomiyalarda bacarıqları hansı qayda üzrə yerləşdirilir.

 1. Qaydasız

 2. Bərabərliklə

 3. Azalan ardıcıllıqla

 4. İyerarxiya qaydası üzrə

 5. Artan ardıcıllıq

   1. Təhsil taksonomiyaları hansılardır?

 1. İdrakı, kontekstual, emosional

 2. Deklorativ, emosional, idraki

 3. Psixomotor, prosedural, koqnitiv

 4. İdraki, emosional, psixomotor

 1. İdraki, emosional, Deklorativ

   1. Blum taksonomiyaların səviyyələrini ardıcıllıqla göstərin.

1. İdrakı

2. Emosional

3. Psixomotor

  1. 1, 2, 3

  2. 2, 1, 3

  3. 3, 1, 2

  4. 2, 3, 1

  5. 3, 2, 1

   1. Psixomotor taksonomiyalarının səviyyələrini seçin.

1. Hissetmə

2. Hazırolma

3. Bilik

4. Təqlidetmə

5. Anlama

6. Mükəmməl icra

7. Uyğunlaşma

8. Sintezetmə

9. Mexanizmin mənimsənilməsi

  1. 4, 5,6, 7, 9

  2. 2, 3, 5, 4, 6, 7

  3. 2, 3, 4, 6, 7, 9

  4. 1, 2, 4, 6, 7, 9

  5. 2, 3, 4, 5, 6, 8

   1. İdrakı taksonomiya səciyyələrini ardıcıllıqla düzün.

1. Bilik

2. Anlama

3. Tətbiqetmə

4. Sintezetmə

5. Dəyərləndirmə

  1. 3, 2, 1, 4, 5

  2. 3, 2, 4, 5, 1

  3. 1, 2, 3, 4, 5

  4. 2, 3, 1, 4, 5

  5. 2, 4, 3, 1, 5

   1. Blumun Taksonomiyası nəzəriyyəsinə görə dərketmənin səviyyələri hansılardır?

  1. 1. Bilik 2. Qavrama 3. Qiymətləndirmə

  2. 1. Bilik 2. Tətbiq 3. Qavrama 4. Təhlil 5. Sintez 6. Qiymətləndirmə

  3. 1. Bilik 2. Tətbiq 3. Təhlil 4. Qiymətləndirmə 5. Sintez 6. Qiymətləndirmə

  4. 1. Bilik 2. Təhlil 3. Sintez 4. Tətbiq 5. Qiymətləndirmə

  5. 1. Bilik 2. Qavrama 3. Tətbiq 4. Təhlil 5. Sintez 6. Qiymətləndirmə
   1. İdrakı taksonomiyalara aid olanları seçin.

1. Tanımaq

2. Rəqs etmək

3. Şərh etmək

4. İstifadə etmək

5. Təqdim etmək

6. Yazmaq

7. Nümunə göstərmək

8. Təhlil etmək

9. Reaksiya vermək

  1. 1, 4, 7, 8

  2. 2, 3, 4, 5

  3. 3, 4, 5, 6

  4. 4, 6, 7, 8

  5. 4, 7, 8, 9

   1. Psixomotor taksonomiya aid olanları seçin.

1.Rəqs etmək

2. Tanımaq

3. Yapmaq

4. Nümunə göstərmək

5. Reaksiya vermək

6. Qaçmaq

7. Təhlil etmək

8. Dəyərləndirmək

9. Rəsm çəkmək

  1. 6, 7, 8, 9

  2. 3, 4, 5, 6

  3. 2, 3, 5, 6

  4. 1, 3, 6, 9

  5. 4, 6, 7, 9

   1. İdrak taksonomiyaya aid olanları seçin

1. Dəyərləndirmə

2. Reaksiya vermə

3. Hissetmə

5. Tətbiqetmə

6. Təqlid etmə

7. Bilik

8. Sintezetmə

9. Təhlil etmə

  1. 2, 3, 4, 6, 8

  2. 2, 3, 7, 6, 9,

  3. 3, 4, 5, 6, 7

  4. 1, 4, 5, 7, 8

  5. 2, 4, 3, 6, 5

   1. Emosional taksonomiyaya aid olan səviyyələri müəyyən edin

1. Qəbul etmə

2. Hiss etmə

3. Təqlid etmə

4. Reaksiya vermək

5. Dəyərləndirmək

6. Bilik

7. Təşkil etmək

8. Anlama

9. Dəyərlərin daşıyıcısı olmaq

  1. 3, 4, 5, 6, 8

  2. 1, 4, 5, 7, 9

  3. 2, 3, 6, 8, 5

  4. 7, 9, 4, 5, 6

  5. 4, 3, 6, 8, 9

   1. Təhsil taksonomiyaları hansılardır?

 1. İdrakı, emosional, psixomotor

 2. Deklorativ, emosional

 3. İdrakı, konseptual

 4. Emosional, psixomotor

 5. Koqnitiv, prosedural

   1. Aşağıdakılardan biri makro idraki bacarıqdır

 1. Tətbiq etmək

 2. Problemi həll etmək

 3. Təhlil etmək

 4. Dəyərləndirmək

 5. Problem situasiya yaratmaq


##num= 8// level= 1//sumtest=20 // “Təlim strategiyası” anlayışı. Müasir kurikulumların xüsusiyyətləri

 1. Təhsil strategiyasında qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün neçə strateji istiqamət müəyyənləşdirilmişdir.

 1. 1

 2. 4

 3. 3

 4. 2

 5. 5

 1. Birinci strateji istiqamət nəyi nəzərdə tutur?

 1. Birinci strateji istiqamət vahid tamı təşkil edən təhsil sisteminin planlaşdırılması məsələsini nəzərdə tutur.

 2. Təhsilin bütün pilləri üzrə kurikulumların hazırlanmasını nəzərdə tutur

 3. Təhsilin bütün pilləri üzrə yerinin, vəzifəsinin və hədəflərinin müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur

 4. Innovativ təlim metodlarının tətbiqini nəzərdə tutur

 5. Təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur

 1. İkinci strateji istiqamət nəyi nəzərdə tutur?

 1. Fənn kurikulumlarının tətbiqini nəzərdə tutur

 2. İnnovativ təlim metodlarını tətbiq, təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsini  nəzərdə tutur

 3. Müasir tələblərə cavab verən, yeni sistemlərin qurulmasını nəzərdə tutur

 4. Yeni təlim metodlardan istifadəni nəzərdə tutur

 5. Təlim prosesində İKT və elektron lövhələrdən istifadəni nəzərdə tutur

 1. Üçüncü strateji istiqamətə nələr daxildir?

 1. Təhsilin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi

 2. Müasir tələblərə cavab verən, yeni sistemlərin qurulması

 3. Təhsilin idarəedilmə sisteminin təkmilləşdirilməsi və səmərələşdirilməsi məsələləri daxildir.

 4. Kurikulumun müasir tələblər səviyyəsinə qaldırılması

 5. Ölkə təhsil sisteminin dünyanın aparıcı təhsil sistemlərinə uyğunlaşdırılması

 1. Dördüncü istiqamətə nələr aiddir?

 1. Təhsilin liberallaşması milli mənafeyə uyğun, yerli şəraiti nəzərə almaqla yeni tipli məktəblərin (bələdiyyə məktəblərinin) yaradılması

 2. Maliyyələşmə modelinin qurulması

 3. Müasir tələblərə cavab verən, yeni sistemlərin qurulması

 4. Təhsilin bütün pilləri üzrə yerinin, vəzifəsinin və hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi

 5. Təhsilin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi, infrastrukturun müasir tələblər səviyyəsinə qaldırılması məsələləri ilə bağlıdır.

 1. Beşinci strateji istiqamət nəyi nəzərdə tutur?

 1. Yeniliklərə həvəs göstərmək, innovasiyaları tətbiq etmək

 2. Vahid tamı təşkil edən təhsil sisteminin planlaşdırılması

 3. Təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsini

 4. Cəmiyyətin inkişafını təmin edən təhsil sistemini qurmaq

 5. Ölkə təhsil sisteminin dünyanın aparıcı təhsil sistemləri standartları ilə eyni səviyyəyə uyğun maliyyələşmə modelinin qurulmasını nəzərdə tutur.

 1. Strategiya” sözünün mənası nədir?

 1. Müəllim şagird arasında olan münasibətdir

 2. Öyrədənin öyrəncinin qarşısna qoyulan məqsədə çatmaq üçün öyrətmə metod və usullardan istifadəsidir deməkdir

 3. Müəllim fasiltator, şagird tədqiqatçı deməkdir

 4. Kurikulumun tələblərini yerinə yetirmək deəkdir

 5. Müasir təlim metodlarından istifadə edərək tədris prosesinin qurulması deməkdir

 1. Hansı biri təlimim strategiyasına aid deyil

  1. Üsullar

  2. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

  3. İs formaları

  4. Təlimin təsgiıinə verilən tələblər

  5. Standart

 2. Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır?

  1. Heç biri

  2. Fənnin məqsədləri

  3. Qiymətləndirmə standartları

  4. Fənnin məqsəd və vəzifələri

  5. Valideynin arzusu

 3. Fənn kurrikulumlarında təlim strategiyalarına nə daxil deyil?

  1. Heç biri

  2. Təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar

  3. Fənn üzrə təlimin planlaşdırılması

  4. Fənnin təliminə verilən əsas tələblər

  5. Kurikulum islahatının mərhələləri


 4. Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə