##Fənnin adi Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları ##Bölmə Azərbaycan, əyani Qrup: r-401-405, Rİ-501-504, rq-501

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 388.01 Kb.
səhifə5/6
tarix16.12.2018
ölçüsü388.01 Kb.
1   2   3   4   5   6

Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün muəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1.
Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər uzrə muəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və movzular uzrə dəqiqləşmələr aparmaq. 
2.
Tədris vahidlərinin və movzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
5. Əlavə resurslar secmək. 

 1. 1, 2, 3, 5

 2. 1, 3, 4, 5

 3.  2, 3, 4, 5

 4. 1, 2, 4, 5

 5. Heç biri  

 1. Dərsin cari planlaşdırılmasında nəzərdə tutulmur:

  1. İş vərəqlərinin hazırlanması.

  2. Dərsdə reallaşdırılacaqalt-standartlarauyğuntəlimnəticələrininmüəyyənləşdirilməsi.

  3. Dərsin icmalının hazırlanması.

  4. Tapşırıqların dərsin təlim nəticələri ilə uyğunlaşdırılması.

  5. Məzmun standartlarına əsasən tədris vahidi və mövzuların müəyyənləşdirməsi.

 2. Planlaşdırmanın neçə növü var?

  1. 4

  2. 3

  3. 1

  4. 2

  5. 6

 3. İllik planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

 1. Resurslar

 2. Standart

 3. Inteqrasiya

 4. Tədqiqat sualı

 5. Təlim metodları

 1. Planlaşdırma növünə hansılar daxildir?

 1. Perspektiv və yekun

 2. Perspektiv və cari

 3. Həftəlik və yekun

 4. Perspektiv və aylıq

 5. Günlük və həftəlik

 1. Aşağıdakılardan hansılar nümunəvi perspektiv planlaşdırma sxeminə aiddir

 1. Tədris vahidi

 2. Motivasiya yaratmaq

 3. Mövzular

 4. Standartlar

 5. Inteqrasiya

 6. Tədqiqat sualının qoyuluşu

 7. Tarix

 1. 1,3,4,5,6

 2. 1,2,4,5,6

 3. 1,3,5,6,7

 4. 1,2,3,4,5

 5. 1,3,4,5,7

 1. Dərsin son mərhələlərini düzgün planlaşdırmaq üçün müəllimdən tələb olunan bacarıqlar sırasında biri yanlışdır.

 1. Ümumiləşdirmək

 2. Yaradıcı olmaq

 3. Yeni dərsi izah etmək

 4. Fasilitasiya

 5. Motivasiya

 1. Gündəlik planlaşdırma sxemində dərsin mərhələlərinə aid deyil?

 1. Istifadə olunan resurslar

 2. Motivasiya, problemin qoyuluşu

 3. Tədqiqatın aparılması

 4. Nəticələrin çıxarılması

 5. Qiymətləndirmə

 1. Fənnin planlaşdırılması ardıcıllığına aid deyil?

 1. Hər bir şagirdin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi

 2. Tədris vahidlərini məzmun standartlarına əsasən müəyyən etmək

 3. Tədris vahidlərinin ardıcıllıq prinsiplərini müəyyənləşdirmək

 4. Tədris planına əsasən vaxt bölgüsü aparmaq

 5. Şagird maraqlarını nəzərə almaq

 1. Ilkin planlaşdırma apararkən müəllim aşağıdakı sənədlərdən hansına istinad etmir?

 1. Tədris planı

 2. Məzmun standartları

 3. Qiymətləndirmə standartları

 4. Iş dəftəri və testlər

 5. Dərslik və müəllim üçün vəsait

 1. Aşağıdakılardan hansı təqvim planının tərtib edilməsində istifadə edilir?

 1. Dərs ilinin həftələri

 2. Hər mövzu üçün ayrılmış vaxt

 3. Tarixi günlər

 4. Istifadə olunacaq mənbələr

 5. Mövzuların adları

 1. 2, 4

 2. 1,3,5

 3. 1, 2,3,4

 4. 2, 3,4,5

 5. 1,2,3,5

 1. Dərsin səmərəli təşkili və uğurlu təlim nəticələrin əldə olumasına aiddir?

 1. Dərs mərhələlərindən ardıcıl istifadə

 2. Iş formalarından istifadə

 3. Təlim üsullarından istifadə

 4. Standartların seçilməsi

 5. Interaktiv təlim metodlarına ehtiva etmək

 1. Müasir təlimdə həm aktiv (fəal), həm də interaktiv təlim prinsiplərinə neçə məqamdan yanaşılır?

 1. 5

 2. 3

 3. 4

 4. 2

 5. 1

 1. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?

1.Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.

2.Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.

3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.

4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.

  1. 1, 2, 3

  2. 2, 3, 4

  3. 1, 3, 4

  4. 1, 2, 4

  5. hamısı səhvdir


##num= 12// level= 1//sumtest=20 // İnteraktiv dərslərin mərhələləri. Təfəkkürə əsaslanan tapşırıqların hazırlanması

 1. Fəal dərsin quruluşu neçə mərhələdən ibarətdir?

 1. 4

 2. 7

 3. 5

 4. 6

 5. 3

 1. Motivasiya nədir?

 1. faktların öyrənilməsi yeni biliklərin kəşfi deməkdir

 2. Materialın təqdim olunma üsulları və formalarıdır

 3. Fərziyyələrin irəli sürülməsi ilə bağlı müsbət emosiyalar təcrübədir

 4. Psixoloji amil kimi hər hansı fəaliyyətin mexanizmini işə salan qüvvədir.

 5. İdrak fəallığının artırılması və şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinə verilən tələblər

 1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasının neçə növü var?

 1. 1

 2. 3

 3. 5

 4. 4

 5. 2

 1. Hansı cərgədə sadalananların hamısı üsul deyil?

 1. Kiçık qrupda müzakirə, BİBÖ

 2. Şaxələndirmə, Venn diaqramı

 3. Əqli hücum, cütlərlə iş

 4. Akvarium, səhnələşdirmə

 5. Auksion, BİBÖ

 1. Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:

 1. Şagirdlərin səviyyəsinə uyğun olmalıdır

 2. Cəlbedici məzmunu və tərtibatı olmalıdır.

 3. Coxlu tapşırıqlar əks olunmalıdır.

 4. Dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.

 5. Tapşırıqların çətinlik dərəcəsi eyni olmalıdır.

 1. Aşağıdakılardan hansı iş formasıdır?

 1. Debat

 2. Müzakirə

 3. Söz assosiasiyası

 4. Cütlərlə iş

 5. Beyin həmləsi

 1. İnteqrasiyanın novləri hansılardır?

   1. fəndaxili

   2. fənlərin əlaqələndirilməsi

   3. fənlərarası

   4. fənlərin birləşdirilməsi

   1. 1, 4

   2. 2, 4 

   3. 1, 2

   4. 3, 4

   5. 1,3

 1. BİBÖ abveturası nə bildirir?

 1. Bilirəm. İstəyirəm bilim. Öyrəndim

 2. Bilmirəm. İstəyirəm bilim. Öyrənərdim.

 3. Bilmədiklərim. İstəyirəm bilim. Öyrənərdim.

 4. Bilmək istəyirəm. Bildim. Öyrəndim

 5. Öyrənirəm, bilirəm

 1. Təlim üsullarını seçin.

1. Müzakirə

2. Qeyri-standart dərs

3. Beyin həmləsi

4. Kiçik qruplarla iş

5. Venn diaqramı

6. Debatlar

7. Dərs oyunu

 1. 3, 4, 5, 6

 2. 1, 2, 4, 6

 3. 1, 4, 5, 7

 4. 1, 3, 5, 6

 5. 3, 5, 6, 7

 1. Motivasiyanın düşündürücü və məqsədəuyğun olması hansı bənddə göstərilib?

1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətlədirir

2. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır, 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onlaı tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır

3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır

4. Şagirdlərdə fikrin təhrik etməsini stimullaşdırır

 1. 1,2

 2. 3,4

 3. 2,4

 4. 2,3

 5. 1,4

 1. İş formasını müəyyənləşdirmək üçün seçilən amillərdən biri düzgün deyil:

 1. Biliklərin necə kəşf edilməsi

 2. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunması

 3. Nə məqsədlə istifadə edilməsi

 4. Nəyə nail olmağa kömək etməsi

 5. heç biri

 1. Təlim üsulunun müəyyənləşdirilməsi nədən asılı deyil?

 1. Heç biri

 2. Mövzudan

 3. Tapşırıqdan

 4. Təlim nəticəsindən

 5. Tədqiqat sualından

 1. Biri fəal dərsin mərhələsi deyil:

 1. Motivasiya

 2. Tədqiqatın aparılması

 3. Tədqiqat sualı

 4. Refleksiya

 5. Məlumatın müzakirəsi

 1. Aşağıdaki fikirlərdə hansı tətqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir.

 1. Bu zaman yeni faktların öyrənilməsi və bu suallara cavabların tapılması gedişində düşünmək və yeni bilgiləri kəşf etmək üçün üçün münasib şərait yaranır

 2. İsan təfəkkürünü hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak faəllığına təkan verən prosesdir

 3. Bu mərhələdə iştirakçılar tədqiqatın gedişində əldə etdikləri tapıntıların, yeni informasiyanın mübadiləsini aparırlar

 4. Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır

 5. Heç biri

 1. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?

1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini

2. Mövzunu

3. Ümumi təlim nəticələrini

4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını

5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini

 1. 1,3,5

 2. 1,4,5

 3. 2,4,5

 4. 3,4,5

 5. 1,2,3

 1. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?

 1. Qruplarla

 2. Fərdi

 3. Cütlərlə

 4. Kollektiv

 5. Müzakirə

 1. Bu üsul üç sütundan ibarətdir. Şagirdlərin bildikləri, öyrənmək istədikləri və öyrəndikləri qeyd olunur. Bu hansı üsuldur?

 1. BİBÖ

 2. INSERT

 3. Anlayışın çıxarılması

 4. Klaster (şaxələndirmə)

 5. Ziqzaq

 1. Dərsin bu mərhələsi biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb göstərir:

 1. Müzakirə

 2. Nəticələrin çıxarılması

 3. Ümumiləşdirmə

 4. Motivasiya

 5. Yaradıcı tətbiqetmə

 1. Təlim üsullarını seçin

1. qruplarla iş

2. karusel

3. BİBÖ

4.ziqzaq

5.auksion

6.cütlərlə iş

 1. 1, 3,5, 6

 2. 1, 2, 4, 5

 3. 2, 4, 5, 6

 4. 2, 3, 4, 5

 5. 3, 4,5, 6

 1. Fəal dərsin quruluşunu düzgün ardıcıllıqla düzün.

1. Tədqiqatın aparılması

2.Motivasiya

3.Məlumatın müzakirəsi və təşkili

4.Nəticələrin çıxarılması

5.Qiymətləndirmə və ya refleksiya

6. Produktiv (yaradıcı) tətbiqetmə

7. Məlumatın mübadiləsi

 1. 2,1,7,3,4,6,5

 2. 1,2,3,5,6,4,7

 3. 2,1,3,5,6,7,4

 4. 2,3,1,4,7, 6

 5. 1,2,3,4,5,6,7


##num= 13// level= 1//sumtest=20 // Nailiyyət keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi istiqamətləri


   1. Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)

 1. Heç biri

 2. 2,3,4,5,7,8,9

 3. 1,4,6,7,8,9,10

 4. 3,4,6,7,8,9,10

 5. 1,2,3,5,6,8,10

   1. Aşağıdakılardan biri “Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na aid deyil.

    1. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin əsas xususiyyətləri

    2. Buraxılış imtahanları

    3. Qiymətləndirmə meyarları

    4. Kurikulum uzrə qiymətləndirmə

    5. Heç biri

   2. Aşağıdakılardan hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil.

    1. Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində tətbiq edilir

    2. Təhsilin keyfiyyətinin yuksəldilməsinə yonəlldilir və onu idarə edən vacib amil kimi meydana cıxır

    3. Şagirdin inkişafı sistemli şəklində izlənilir

    4. Qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir

    5. Heç biri

   3. Formativ qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

    1. Qiymətin verilməsinə

    2. İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsinə

    3. Şagirdin yekun bacarıqlarının qiymətləndirliməsinə

    4. Kurikulumun qiymətləndirliməsinə

    5. İnkişafın izlənməsinə

   4. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirliməsinin əsas xüsusiyyətlərinə aid deyil:

    1. Qiymətləndirmə davamlı,dinamik və rəsmi olmayan prosesdir

    2. Qiymətləndirmə standartların şagird tərəfindən mənimsəniməsini müəyyənləşdirir

    3. Hər bir şagirdin naliyyətini diqqət mərkəzində saxlayır

    4. Qiymətləndirmə növlərinin etibarlılığını və effektivliyini təmin edir.

    5. Qiymətləndirmə rəsmi deyil

   5. Biri summativ qiymətləndirmənin məqsədlərinə aid deyil:

    1. Səviyyəni təmin edir

    2. Müəllimin tədris fəaliyyətini izləyir.

    3. Məktəbdə təlimin təşkili işinin səviyyəsini müəyyənləşdirir

    4. Hər hansı mərhələ üzrə şagirdin nailiyyətinin səviyyəsinin müəyyən edib qiymət yazmağa xidmət edir.

    5. Tədris vahidinə daxil olan mövzuların nə dərəcədə mənimsənildiyini üzə çıxarır.

   6. Diaqnostikqiymətləndirməhansıməqsədləaparılır?

    1. fənnüzrətəliminhərhansıbirmərhələsindəşagirdlərinilkinbilikvəbacarıqsəviyyəsiniqiymətləndirməkməqsədilə

    2. təlimprosesinihərhansıbirmərhələsiüçünmüəyyənolunmuşnəticələrəsasındaşagirdlərinbilikvəbacarıqlarınınformalaşmasəviyyəsiniqiymətləndirməkməqsədiilə

    3. təhsilinhərhansımərhələsində (tədrisvahidinin, yarımilinvəilinsonunda) şagirdlərinəldəetdiklərinailiyyətləriqiymətləndirməkməqsədilə

    4. şagirdlərinhərhansıbacarıqlarıqazandığınımüəyyənləşdirməkməqsədilə

    5. Qiymət vermək məqsədi ilə

   7. Formativqiymətləndirmədəistifadəolunanmetodvəvasitələrhansıdeyil?

    1. şifahitəqdimat, testlər, nailiyyətlərinnümayişi

    2. Müsahibə, rollu oyun, kiçik qruplarda iş

    3. müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar

    4. müşahidə, şagirdlərinşifahicavabları, şagirdlərinyazıişlərinintəhlili

    5. testtapşırıqlarınınnəticələri

   8. Ənənəvi (1) vəmüasirqiymətləndirməninmüqayisəsindəbiridüzgünverilmişdir:

    1. Heç biri

    2. 1 – tədrisinkeyfiyyətinəyönəlmişdir, 2 - şagirdinsubyektivqiymətləndirilməsinəyönəlmişdir

    3. 1 – şagirdinbiliksəviyyəsiqiymətləndirilir, 2 – şagirdmüəllimintəyinetdiyimeyarlarlaqiymətləndirilir

    4. 1 – tədrisinkeyfiyyətinəyönəlmişdir, 2 – şagirdmüəllimintəyinetdiyimeyarlarlaqiymətləndirilir

    5. 1 – tədrisprosesininyalnızmüəyyənbirhissəsindətətbiqedilir, 2 – şagirdinnailiyyətiniinkişafısistemlişəkildəizlənilir

   9. Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?

    1. hamısı

    2. cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.

    3. şagirdin nailiyyəti (qazanılan dəyərər) qiymətləndirilir, inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.

    4. cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir

    5. qiymətləndirmə şagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu, şagird yalnız qiymət almaq xatirinə oxuyurdu

   10. Summativ qiymətləndirmə tapşırıqları hazırlanan zaman sualların çətinlik dərəcəsi necə paylaşdırırlır?

    1. asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar 40%, çətin səviyyəli suallar 20% təşkil edir.

    2. asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar 40%, çətin səviyyəli suallar 40% təşkil edir.

    3. asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar 40%, çətin səviyyəli suallar 20% təşkil edir.

    4. asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar 60%, çətin səviyyəli suallar 20% təşkil edir.

    5. asan səviyyəli suallar 30%, orta səviyyəli suallar 20%, çətin səviyyəli suallar 40% təşkil edir

   11. Diaqnostik qiymətləndirmənin üsullarına aid olanları məntiqi ardıcıllıqla göstərin.

1.Valideynlərlə və digər müəllimlərlə əməkdaşlıq

2.Müsahibə

3.Tapşırıq vermə

  1. 3,1,2

  2. 1,2,3

  3. 2,3,1

  4. 3,2,1

  5. 1,3, 2

   1. Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?

    1. Böyük summativ qiymətləndirmə

    2. Formativ qiymətləndirmə

    3. Diaqnostik qiymətləndirmə

    4. Milli qiymətləndirmə

    5. Kiçik summativ qiymətləndirmə

   2. Kiçiksummativqiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətləriniseçin:

1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.

2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.

3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir.

4. Yarımilin sonunda keçirilir.

5. Yarımillik qiymətə təsir etmir

  1. 1,3

  2. 2,4,5

  3. 1,2,3

  4. 3,4

  5. 1,5

   1. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?

    1. 2

    2. 3

    3. 4

    4. 5

    5. 6

   2. Formativ qiymətləndirmənin məqsədi:

    1. Yarımilin və tədris ilinin sonunda şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi

    2. Müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

    3. Şagirdin təlim prosesində irəliləyişinin izlənilməsi

    4. Fənn üzrə şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

    5. Bölmə üzrə mövzuların tədrisinin sonunda şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi

   3. Qiymətləndirmə üsulu hansıdır?

    1. Çalışmalar

    2. Özünüqiymətləndirmə vərəqi

    3. Müşahidə vərəqi

    4. Şifahi sual-cavab

    5. Meyar cədvəli

   4. Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:

    1. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək

    2. Şagirdlərin təlim nailiyyətlərini qiymətləndirmək.

    3. Pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək.

    4. Təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq.

    5. Dərslik və dərs vəsaitləri hazırlamaq.

   5. Diaqnostikqiymətləndirmənin əsasməqsədinədənibarətdir?

    1. Təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıqlarının səviyyəsinin üzə çıxarılmasını təmin etmək.

    2. Şagirdlərin özünüqiymətləndirmə bacarığını inkşaf etdirmək.

    3. Tədris ilinin sonunda şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək.

    4. Şagirdlərin müvəffəqiyyəti barədə valideynləri məlumatlandırmaq.

    5. Şagirdlərin tədris vahidinin sonunda əldə etdikləri bilik və bacarıqların hansı səviyyədə olduğunu yoxlamaq

   6. Yeni qiymətləndirmənin (məktəbdaxili) istiqamətləri arasındakı uyğunluğu tapın.

1. Diaqnostik qiymətləndirmə

2. Formativ qiymətləndirmə

3. Summativ qiymətləndirmə

a) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

b) İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi

c) Tapşırıqvermə, mühasibə və s. üsullardan istifadə etmə

d) Yekun qiymətləndirilmə

e) Buraxılış siniflərində attestasiya şəklində aparılan qiymətləndirilmə

 1. 1e, 2a,b, 3c

 2. 1a, 2b,c, 3d,e

 3. 1d, 2a,e, 3c

 4. 1c, 2a,b, 3d

 5. 1b, 2a, 3d,e


##num= 14// level= 1//sumtest=25// Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri, üsulları və onlara müvafiq qiymətləndirmə vasitələri, tətbiqi yolları 1. Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə