İnzibati hüquq” fənnindən test Bütün testlərdə düzgün cavab a bəndində yazılmışdır

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.9 Mb.
səhifə4/9
tarix04.06.2018
ölçüsü0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

e) sadalanan halların hamısında

171. İn­­zi­­ba­­ti xə­­ta han­­sı hal­­lar­­da eh­­ti­­yat­­sız­­lıq üzün­­dən tö­­rə­­dil­­miş he­­sab olu­­nur?

a) in­­zi­­ba­­ti xə­­ta tö­­rət­­miş şəxs öz əmə­­li­­nin (hə­­rə­­kə­­ti­­nin və ya hə­­rə­­kət­­siz­­li­­yi­­nin) zə­­rər­­li nəticələr ve­­rə bi­­lə­­cə­­yi im­­ka­­nı­­nı qa­­baq­­ca­­dan gör­­müş­­dür­­sə, la­­kin on­­la­­rın qar­­şı­­sı­­nı ala­­ca­­ğı­­na yüngül fi­­kir­­lə ümid bağ­­la­­mış­­dır­­sa

b) in­­zi­­ba­­ti xə­­ta tö­­rət­­miş şəxs öz əmə­­li­­nin (hə­­rə­­kə­­ti­­nin və ya hə­­rə­­kət­­siz­­li­­yi­­nin) hü­­qu­­qa­­zidd xa­­rak­­te­­ri­­ni dərk et­­miş, onun zə­­rər­­li nə­­ti­­cə­­lə­­ri­­ni qa­­baq­­ca­­dan gör­­müş və bun­­la­­rı ar­­zu et­­miş­­dir­­sə

c) in­­zi­­ba­­ti xə­­ta tö­­rət­­miş şəxs öz əmə­­li­­nin (hə­­rə­­kə­­ti­­nin və ya hə­­rə­­kət­­siz­­li­­yi­­nin) zə­­rər­­li nə­­ti­­cə­­lər ve­­rə bi­­lə­­cə­­yini qa­­baq­­ca­­dan gör­­müş­­ və be­­lə nə­­ti­­cə­­lə­­rin baş ver­­mə­­si­­nə şü­­ur­­lu su­­rət­­də yol ver­­miş­­dir­­sə

d) in­­zi­­ba­­ti xə­­ta tö­­rət­­miş şəxs öz əmə­­li­­nin (hə­­rə­­kə­­ti­­nin və ya hə­­rə­­kət­­siz­­li­­yi­­nin) zə­­rər­­li nəticələr ve­­rə bi­­lə­­cə­­yi im­­ka­­nı­­nı qa­­baq­­ca­­dan gör­­müş­­ və be­­lə nə­­ti­­cə­­lə­­rin baş ver­­mə­­si­­nə şü­­ur­­lu su­­rət­­də yol ver­­miş­­dir­­sə

e) in­­zi­­ba­­ti xə­­ta tö­­rət­­miş şəxs öz əmə­­li­­nin (hə­­rə­­kə­­ti­­nin və ya hə­­rə­­kət­­siz­­li­­yi­­nin) hü­­qu­­qa­­zidd xa­­rak­­te­­ri­­ni dərk et­­miş, onun zə­­rər­­li nə­­ti­­cə­­lə­­ri­­ni qa­­baq­­ca­­dan gör­­müş, la­­kin on­­la­­rın qarşısını ala­­ca­­ğı­­na yün­­gül fi­­kir­­lə ümid bağ­­la­­mış­­dır­­sa

172. İnziba­­ti məsu­­liy­­yə­­ti is­­tisna edən hallar han­­sı­­lar­­dır?

a) zəru­­ri müda­­fiə, son zəru­­rət və anla­­qsız­­lıq

b) zəru­­ri müda­­fiə, son zəru­­rət, föv­­qə­­la­­də və hər­­bi və­­ziy­­yət za­­ma­­nı əm­­ri ye­­ri­­nə ye­­tir­­mək

c) zəru­­ri müda­­fiə, son zəru­­rət və xə­­ta­­nın in­­zi­­ba­­ti mə­­su­­liy­­yət ya­­şı­­na çat­­ma­­yan şəxs tə­­rə­­fin­­dən tö­­rə­­dil­­mə­­si

d) zə­­ru­­ri mü­­da­­fiə, son zə­­ru­­rət və qa­­nu­­nu bil­­mə­­mək

e) son zəru­­rət, qa­­nu­­nu bil­­mə­­mək və anla­­qsız­­lıq

173) İnziba­­ti məsu­­liy­­yə­­ti is­­tisna edən hal kimi anlaq­­sız­­lıq və­­ziy­­yə­­ti üçün xa­­rak­­te­­rik olan əlamət­­lə­­r hansılardır?

a) şəx­­sin öz əmə­­li­­nin fak­­ti­­ki xa­­rak­­te­­ri­­ni və ic­­ti­­ma­­i təh­­lü­­kə­­li­­li­­yi­­ni dərk et­­mək və ya onu idarə et­­mək iq­­ti­­da­­rın­­da ol­­ma­­ma­­sı

b) şəx­­sin öz əmə­­li­­nin fak­­ti­­ki xa­­rak­­te­­ri­­ni dərk et­­mək və ya onu ida­­rə et­­mək iq­­ti­­da­­rın­­da ol­­ma­­ma­­sı

c) şəx­­sin öz əmə­­li­­nin ic­­ti­­ma­­i təh­­lü­­kə­­li­­li­­yi­­ni dərk et­­mək və ya onu ida­­rə et­­mək iq­­ti­­da­­rın­­da ol­­ma­­ma­­sı

d) şəx­­sin öz əmə­­li­­nin ic­­ti­­ma­­i zə­­rər­­li­­li­­yi­­ni dərk et­­mək və ya onu ida­­rə et­­mək iq­­ti­­da­­rın­­da ol­­ma­­ma­­sı

e) şəx­­sin öz əmə­­li­­nin ­­mah­­iyyət­­i­­ni dərk et­­mək və ya onu ida­­rə et­­mək iq­­ti­­da­­rın­­da ol­­ma­­ma­­sı

174. Han­­sı hal­­lar­­da in­­zi­­ba­­ti xə­­ta tö­­rət­­miş şəx­­s in­­ziba­­ti məsu­­liy­­yət­­dən azad edilə bi­­lər?

a) tö­­rə­­dil­­miş in­­ziba­­ti xəta az əhə­­miy­­yət­­li olduqda

b) tö­­rə­­dil­­miş in­­ziba­­ti xəta bö­­yük ic­­ti­­ma­­i təh­­lü­­kə­­li olma­­dıqda

c) in­­zi­­ba­­ti xə­­ta zə­­ru­­ri mü­­da­­fi­­ə həd­­di­­ni aş­­maq­­la tö­­rə­­dil­­dik­­də

d) in­­zi­­ba­­ti xə­­ta güc­­lü ru­­hi hə­­yə­­can və­­ziy­­yə­­tin­­də tö­­rə­­dil­­dik­­də

e) in­­zi­­ba­­ti xə­­ta son zəru­­rət və­­ziy­­yə­­tin­­də tö­­rə­­dil­­dik­­də

175. Han­­sı hal­­lar­­da tət­­biq edil­­mə­­si nə­­zər­­də tutulan in­­ziba­­ti tənbe­­h daha yün­­gül in­­ziba­­ti tənbeh nö­­vü ilə əvəz edilə bi­­lər?

a) tö­­rə­­dil­­miş in­­ziba­­ti xəta az əhə­­miy­­yət­­li olduqda

b) tö­­rə­­dil­­miş in­­ziba­­ti xəta ic­­ti­­ma­­i təh­­lü­­kə­­li olma­­dıqda

c) tö­­rə­­dil­­miş in­­ziba­­ti xəta ağır və ya az ağır olma­­dıqda

d) tö­­rə­­dil­­miş in­­ziba­­ti xəta nəticəsində külli miqdarda zərər vurulmadıqda

e) tö­­rə­­dil­­miş in­­ziba­­ti xəta xüsusi əhə­­miy­­yət­­li olmadıqda

176. İnziba­­ti tənbeh tət­­biq etmə hüququ olan hakim, səla­­hiy­­yət­­li orqan (və­­zi­­fə­­li şəxs) han­­sı hal­­lar­­da in­­zi­­ba­­ti xə­­ta tö­­rət­­miş şəx­­si in­­ziba­­ti məsu­­liy­­yət­­dən azad edə və ya tət­­biq edil­­mə­­si nə­­zər­­də tutulan in­­ziba­­ti tənbe­­hi daha yün­­gül in­­ziba­­ti tənbeh nö­­vü ilə əvəz edə bi­­lər?

a) tö­­rə­­dil­­miş in­­ziba­­ti xəta az əhə­­miy­­yət­­li olduqda

b) tö­­rə­­dil­­miş in­­ziba­­ti xəta yüngül olduqda

c) tö­­rə­­dil­­miş in­­ziba­­ti xəta az ağır olduqda

d) tö­­rə­­dil­­miş in­­ziba­­ti xəta nəticəsində az miqdarda zərər vurulduqda

e) sadalanan halların hamısında

177. İnzibati tənbeh nədir?

a) məsuliyyət tədbiri

b) məhrumiyyət tədbiri

c) məzəmmət tədbiri

d) profilaktika tədbiri

e) ictimai təsir tədbiri

178. Aşağıdakılardan hansı inziba­­ti tənbe­­hin məq­­səd­­lə­­ri­­nə aid­­dir?

a) başqa şəxslər tərəfindən yeni inzibati xəta törədilməsinin qarşısını almaq

b) in­­ziba­­ti xəta tö­­rə­dilməsinə kömək edən səbəbləri aşkara çıxarmaq və aradan qaldırmaq

c) in­­ziba­­ti xəta tö­­rə­dilməsinə kömək edən şəraiti müəyyən etmək və aradan qaldırmaq

d) in­­ziba­­ti xəta tö­­rə­­dən şəx­­si qa­­nun­­la­­ra əməl et­­mə­­di­­yi üçün cə­­za­­lan­­dır­­maq

e) sadalananların hamısı inziba­­ti tənbe­­hin məq­­səd­­lə­­ri­­nə aid­­dir

179. İnzi­­ba­­ti Xə­­ta­­lar Mə­­cəl­­lə­­si­­nə görə in­­ziba­­ti xəta tö­­rə­­dən şəx­­si qanunlara əməl edil­­mə­­si ruhunda tər­­bi­­yə­­lən­­dir­­mək inziba­­ti tənbe­­hin:

a) məq­­səd­­idir

b) vəzifəsidir

c) funksiyasıdır

d) nəticəsidir

e) ünsürüdür

180. Aşağıdakılardan hansı inziba­­ti tənbe­­h növ­­üdür?

a) xə­­bərda­­rlıq

b) irad

c) töhmətd) şiddətli töhmət

e) sadalananların heç biri inziba­­ti tənbe­­h növ­­ü de­­yil

181. Aşağıdakılardan hansı inziba­­ti tənbe­­h növ­­ü de­­yil?

a) ictimai məzəmmət

b) xə­­bərda­­rlıq

c) in­­ziba­­ti cə­­ri­­mə

d) fi­­zi­­ki şəx­­sin ona ve­­ril­­miş xü­­su­­si hü­­qu­­qu­­nun məh­­dud­­laş­­dı­­rıl­­ma­­sı

e) inzibati müsa­­di­­rə

182. Mü­­əy­­yən və­­zi­­fə tut­­maq hü­­qu­­qun­­dan in­­zi­­ba­­ti qay­­da­­da məh­­rum et­­mə hansı kateqoriyaya aiddir?

a) inziba­­ti tənbe­­h tədbiri de­­yil

b) əsas inzibati tənbeh tədbiridir

c) əlavə inzibati tənbeh tədbiridir

d) xüsusi inzibati tənbeh tədbiridir

e) müvəqqəti inzibati tənbeh tədbiridir

183. Aşağıdakılardan hansı yalnız əsas in­­ziba­­ti tənbeh növ­­ü ki­­mi tət­­biq edi­­lir?

a) xəbərdarlıq

b) Azərbaycan Respublika­­sı­­nın hüdud­­larından kənara in­­ziba­­ti qaydada çıxartma

c) pred­­me­­tin ödə­­niş­­lə alın­­ma­­sı

d) in­­ziba­­ti müsa­­di­­rə

e) sadalananların hamısı yalnız əsas in­­ziba­­ti tənbeh növ­­lə­­ri ki­­mi tət­­biq edi­­lir

184. Han­­sı in­­zi­­ba­­ti tən­­beh təd­­bir­­lə­­ri­­ni yal­­nız məh­­kə­­mə (ha­­kim) tət­­biq edə bi­­lər?

a) in­­zi­­ba­­ti həbs, mü­­sa­­di­­rə və pred­­me­­tin ödə­­niş­­lə alın­­ma­­sı

b) in­­zi­­ba­­ti həbs, mü­­sa­­di­­rə və xü­­su­­si hü­­quq­­la­­rın məh­­dud­­laş­­dı­­rıl­­ma­­sı

c) in­­zi­­ba­­ti həbs, mü­­sa­­di­­rə və Azərbaycan Respublika­­sı­­nın hüdud­­larından kənara in­­ziba­­ti qaydada çıxartma

d) in­­zi­­ba­­ti həbs, xü­­su­­si hü­­quq­­la­­rın məh­­dud­­laş­­dı­­rıl­­ma­­sı və Azərbaycan Respublika­­sı­­nın hüdud­­larından kənara in­­ziba­­ti qaydada çıxartma

e) bütün in­­zi­­ba­­ti tən­­beh təd­­bir­­lə­­ri­­ni yal­­nız məh­­kə­­mə (ha­­kim) tət­­biq edə bi­­lər

185. İn­­ziba­­ti xətalara gö­­rə hər­­bi qulluqçuların məsuliyyətinin hansı xüsusiyyətləri vardır?

a) onlar inzibati xətalara görə intizam nizamnamələrində bilavasitə nəzərdə tutulmuş hallarda intizam məsuliyyəti, qalan hallarda isə ümumi əsaslarla inzibati məsuliyyət daşıyırlar

b) onlar inzibati xətalara görə İXM-də bilav­­asi­­tə nə­­zər­­də tutulmuş hallarda intizam məsuliyyəti, qalan hallarda isə ümumi əsaslarla inzibati məsuliyyət daşıyırlar

c) onlar inzibati xətalara görə Mü­­da­­fi­­ə Na­­zi­­ri­­nin əm­­rin­­də bilav­­asi­­tə nə­­zər­­də tutulmuş hallarda intizam məsuliyyəti, qalan hallarda isə ümumi əsaslarla inzibati məsuliyyət daşıyırlar

d) onlar inzibati xətalara görə bütün hallarda intizam məsuliyyəti daşıyırlar

e) onlar inzibati xətalara görə bütün hallarda ümumi əsaslarla inzibati məsuliyyət daşıyırlar

186. İnzi­­ba­­ti mə­­su­­liy­­yə­­tə cəlb edil­­miş hər­­bi qulluqçulara han­­sı tən­­beh təd­­bi­­ri­­ tət­­bi­­q edilə bilməz?

a) in­­ziba­­ti həbs

b) in­­ziba­­ti cə­­ri­­mə

c) xü­­su­­si hü­­quq­­la­­rın məh­­dud­­laş­­dı­­rıl­­ma­­sı

d) in­­zi­­ba­­ti mü­­sa­­di­­rə

e) Azərbaycan Respublika­­sı­­nın hüdudlarından kənara in­­ziba­­ti qaydada çıxartma

187. İnzi­­ba­­ti xə­­ta­­la­­ra gö­­rə müd­­dət­­li hə­­qi­­qi hər­­bi xid­­mət hər­­bi qulluqçularına han­­sı tən­­beh tədbir­­lə­­rinin tət­­biqi qadağandır?

a) in­­ziba­­ti həbs və in­­ziba­­ti cə­­ri­­mə

b) in­­ziba­­ti həbs və xü­­su­­si hü­­quq­­la­­rın məh­­dud­­laş­­dı­­rıl­­ma­­sı

c) in­­ziba­­ti həbs və mü­­sa­­di­­rə

d) pred­­me­­tin ödə­­niş­­lə alın­­ma­­sı və mü­­sa­­di­­rə

e) in­­ziba­­ti həbs və Azərbaycan Respublika­­sı­­nın hüdudlarından kənara in­­ziba­­ti qaydada çıxartma

188. Han­­sı amil­­lər nəzərə alınmaqla inzibati xəta törətmiş on altı yaşından on səkkiz yaşınadək şəxslər inzibati məsuliyyətdən azad oluna və onların barəsində “Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar haqqında Əsasnamə” ilə müəyyən edilmiş təsir tədbirləri tətbiq edilə bilər?

a) işin konkret halları, şəx­­sin psi­­xi in­­kişa­­fı və həyat şər­­ai­­ti, səh­­hə­­ti və təh­­si­­li

b) əməlin xarakteri, vurduğu zərərin məbləği, işin konkret halları

c) xəta törədənin şəxsiyyəti, böyüdüyü və təhsil aldığı mühit

d) xətanın törədilməsi halları, məsuliyyəti yüncülləşdirən və ağırlaşdıran hallar

e) gös­­tə­­ri­­lən amil­­lə­­rin ha­­mı­­sı

189. İnzibati xəta törətmiş on altı yaşından on səkkiz yaşınadək şəxslər hansı subyekt tərəfindən inzibati məsuliyyətdən azad oluna və onların barəsində “Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar haqqında Əsasnamə” ilə müəyyən edilmiş təsir tədbirləri tətbiq edilə bilər?

a) yet­­kin­­lik ya­­şı­­na çat­­ma­­yan­­la­­rın iş­­lə­­ri və hü­­quq­­la­­rı­­nın mü­­da­­fi­­ə­­si üz­­rə ko­­mis­­si­­ya­­lar

b) məhkəmələr (hakim)

c) daxili işlər orqanları

d) müvafiq icra harimiyyəti orqanları

e) sadalanan subyektlərin hamısı

190. Hü­­qu­­qi şəxs­­lər ba­­rə­­sin­­də han­­sı in­­zi­­ba­­ti tən­­beh növ­­lə­­ri tət­­biq edi­­lir?

a) xə­­bər­­dar­­lıq, in­­zi­­ba­­ti cə­­ri­­mə, in­­zi­­ba­­ti xə­­ta­­nın tö­­rə­­dil­­mə­­sin­­də alət və ya in­­zi­­ba­­ti xə­­ta­­nın bila­­va­­si­­tə ob­­yek­­ti ol­­muş pred­­me­­tin ödə­­niş­­lə alın­­ma­­sı, in­­zi­­ba­­ti xə­­ta­­nın tö­­rə­­dil­­mə­­sin­­də alət və ya in­­zi­­ba­­ti xə­­ta­­nın bi­­la­­va­­si­­tə ob­­yek­­ti ol­­muş pred­­me­­tin mü­­sa­­di­­rə­­si

b) hü­­qu­­qi şəx­­sin ona ve­­ril­­miş xü­­su­­si ica­­zə­­si­­nin (li­­sen­­zi­­ya­­nın) ləğ­­vi, hü­­qu­­qi şəx­­sin əm­­la­­kı­­na və ya bank he­­sa­­bı­­na həbs qo­­yul­­ma­­sı, hü­­qu­­qi şəx­­sin qey­­diy­­ya­­tı­­nın ləğ­­vi, hü­­qu­­qi şəx­­sin fəa­­liy­­yə­­ti­­nin da­­yan­­dı­­rıl­­ma­­sı

c) hüquqi çəxsin müəyyən fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququnun məhdudlaşdırılması

d) bütün tənbeh növləri

e) hü­­qu­­qi şəxs­­lə­­rin əvə­­zi­­nə on­­la­­rın və­­zi­­fə­­li şəxs­­lə­­ri ba­­rə­­sin­­də in­­zi­­ba­­ti tən­­beh təd­­bir­­lə­­ri tətbiq edi­­lir

191) İnzi­­ba­­ti Xə­­ta­­lar Mə­­cəl­­lə­­si­­nə gö­­rə döv­­lət ha­­ki­­miy­­yə­­ti­­nin nü­­ma­­yən­­də­­si funk­­si­­ya­­sı­­nı həyata ke­­çi­­rən şəxs­­lər hansı kateqoriyaya aiddir­­?

a) və­­zi­­fə­­li şəxs

b) dövlət nümayəndəsi

c) dövlət xadimi

d) hakimiyyət təmsilçisi

e) ictimai xadim

192. İnzi­­ba­­ti Xə­­ta­­lar Mə­­cəl­­lə­­si­­nə gö­­rə və­­zi­­fə­­li şəxs­­lə­­rin in­­zi­­ba­­ti mə­­su­­liy­­yə­­tinin hansı xüsusiyyətləri vardır?

a) və­­zi­­fə­­li şəxs­­lər öz qul­­luq və­­zi­­fə­­lə­­ri­­nin ye­­ri­­nə ye­­ti­­ril­­mə­­mə­­si və ya la­­zı­­mın­­ca ye­­ri­­nə ye­­ti­­ril­­mə­­mə­­si ilə bağ­­lı in­­zi­­ba­­ti xə­­ta­­la­­ra gö­­rə in­­zi­­ba­­ti mə­­su­­liy­­yə­­tə cəlb olu­­nur­­lar

b) və­­zi­­fə­­li şəxs­­lər qul­­luq in­­ti­­za­­mı­­nın po­­zul­­ma­­sı ilə bağ­­lı in­­zi­­ba­­ti xə­­ta­­la­­ra gö­­rə in­­zi­­ba­­ti məsu­­liy­­yə­­tə cəlb olu­­nur­­lar

c) və­­zi­­fə­­li şəxs­­lər qul­­luq eti­­ka­­sı qay­­da­­la­­rı­­nın po­­zul­­ma­­sı ilə bağ­­lı in­­zi­­ba­­ti xə­­ta­­la­­ra gö­­rə in­­zi­­ba­­ti mə­­su­­liy­­yə­­tə cəlb olu­­nur­­lar

d) gös­­tə­­ri­­lən hal­­la­­rın ha­­mı­­sın­­da və­­zi­­fə­­li şəxs­­lər in­­zi­­ba­­ti mə­­su­­liy­­yə­­tə cəlb olu­­nur­­lar

e) İnzi­­ba­­ti Xə­­ta­­lar Mə­­cəl­­lə­­si­­ndə və­­zi­­fə­­li şəxs­­lə­­rin in­­zi­­ba­­ti mə­­su­­liy­­yə­­tinin xüsusiyyətləri nəzərdə tutulmayıb

193. Hüquqa zidd əmə­­lin yolveril­­məz­­li­­yi barə­­də şəxs­­lə­­rə edi­­lən rəs­­mi xə­­bərda­­redi­­ci təd­­bir necə ad­­la­­nır?

a) xə­­bərda­­rlıq

b) tələbkarlıq

c) tə­­ləb­­na­­mə

d) xatırlatma

e) pro­­fi­­lak­­ti­­ka

194. İnziba­­ti cə­­ri­­mə­­nin məb­­lə­­ği han­­sı meyarlarla öl­­çü­­lür?

a) ma­nat; in­­ziba­­ti xəta­­nın bila­­vasi­­tə obyekti olmuş predmetin də­­yə­­ri; ödə­­nil­­mə­­miş ödənişlərin, vergi­­lə­­rin məb­­lə­­ği

b) ma­nat; gə­­lir­­lə­­rin ver­­gi tu­­tul­­ma­­yan mi­­ni­­mum məb­­lə­­ği; ödə­­nil­­mə­­miş ödə­­niş­­lə­­rin, vergilərin məb­­lə­­ği

c) mi­­ni­­mum əmək haq­­qı məb­­lə­­ği­­nin miqda­­rı; in­­ziba­­ti xəta­­nın bila­­vasi­­tə obyekti olmuş predmetin də­­yə­­ri; ödə­­nil­­mə­­miş ödə­­niş­­lə­­rin, vergi­­lə­­rin məb­­lə­­ği

d) şər­­ti ma­­liy­­yə va­­hi­­di məb­­lə­­ği­­nin miqda­­rı; in­­ziba­­ti xəta­­nın bila­­vasi­­tə obyekti olmuş predmetin də­­yə­­ri; gə­­lir­­lə­­rin ver­­gi tu­­tul­­ma­­yan mi­­ni­­mum məb­­lə­­ği

e) mi­­ni­­mum əmək haq­­qı məb­­lə­­ği­­nin miqda­­rı, gə­­lir­­lə­­rin ver­­gi tu­­tul­­ma­­yan mi­­ni­­mum məb­­lə­­ği, lisenziya məbləği

195. İnziba­­ti xətalara gö­­rə alınan cə­­ri­­mə­­nin mi­­ni­­mum miq­­da­­rı nə qə­­dər­­dir?

a) 3 ma­nat

b) 10 manat

c) şər­­ti ma­­liy­­yə va­­hi­­di məb­­lə­­ği­­nin üç mis­­li

d) mi­­ni­­mum əmək haq­­qı məb­­lə­­ği­­nin bir mis­­li

e) mi­­ni­­mum əmək haq­­qı məb­­lə­­ği­­nin üç mis­­li

196. Ma­nat­la he­sab­la­nan və fi­­zi­­ki şəxs­­lər­­dən alınan in­­ziba­­ti cə­­ri­­mə­­nin mak­­si­­mum miq­­da­­rı nə qə­­dər­ ola bi­lər?

a) üç min ma­nat

b) dörd min ma­nat

c) beş min ma­nat

d) iki min ma­nat

e) min manat

197. Və­­zi­­fə­­li şəxs­­lər­­dən alınan in­­ziba­­ti cə­­ri­­mə­­nin mak­­si­­mum miq­­da­­rı nə qə­­dər­ ola bi­lər?

a) on min ma­nat

b) on beş min ma­nat

c) iyirmi min ma­nat

d) iyirmi beş min ma­nat

e) otuz min ma­nat

198. Hüqu­­qi şəxs­­lər­­dən alınan in­­ziba­­ti cə­­ri­­mə­­nin mak­­si­­mum miq­­da­­rı nə qə­­dər­ ola bi­lər?

a) əlli min ma­nat

b) qırx min ma­nat

c) qırx beş min ma­nat

d) əlli beş min ma­nat

e) yüz min ma­nat

199. Gə­­lir­­lə­­rin ver­­gi tu­­tul­­ma­­yan mi­­ni­­mum məb­­lə­­ği ilə öl­­çü­­lən cə­­ri­­mə­­nin mak­­si­­mum miq­­da­­rı nə qə­­dər­­dir?

a) in­­zi­­ba­­ti cə­­ri­­mə gə­lir­lə­rin ver­gi tu­tul­ma­yan mi­ni­mum məb­­lə­­ği ilə öl­­çül­­mür

b) gə­­lir­­lə­­rin ver­­gi tu­­tul­­ma­­yan mi­­ni­­mum məb­­lə­­ği­­nin əl­­li fa­­i­­zi

c) gə­­lir­­lə­­rin ver­­gi tu­­tul­­ma­­yan mi­­ni­­mum məb­­lə­­ği­­nin yüz fa­­i­­zi

d) gə­­lir­­lə­­rin ver­­gi tu­­tul­­ma­­yan mi­­ni­­mum məb­­lə­­ği­­nin yüz əl­­li fa­­i­­zi

e) gə­­lir­­lə­­rin ver­­gi tu­­tul­­ma­­yan mi­­ni­­mum məb­­lə­­ği­­nin yüz fa­­i­­zi

200. İnziba­­ti xəta­­nın bilav­­asi­­tə obyekti olmuş predmetin də­­yə­­ri ilə öl­­çü­­lən cə­­ri­­mə­­nin maksimum miq­­da­­rı nə qə­­dər­­dir?

a) hə­­min predmetin də­­yə­­ri­­nin yüz fai­­zi

b) hə­­min predmetin də­­yə­­ri­­nin əl­­li fai­­zi

c) hə­­min predmetin də­­yə­­ri­­nin yüz əl­­li fai­­zi

d) hə­­min predmetin də­­yə­­ri­­nin iki yüz fai­­zi

e) hə­­min predmetin də­­yə­­ri­­nin iki yüz əl­­li fai­­zi

201. Ödə­­nil­­mə­­miş ödə­­niş­­lə­­rin, vergi­­lə­­rin məb­­lə­­ği ilə öl­­çü­­lən cə­­ri­­mə­­nin mak­­si­­mum miq­­da­­rı nə qə­­dər­­dir?

a) hə­­min ödə­­niş­­lə­­rin, vergi­­lə­­rin yüz əl­­li fai­­zi

b) hə­­min ödə­­niş­­lə­­rin, vergi­­lə­­rin əl­­li fai­­zi

c) hə­­min ödə­­niş­­lə­­rin, vergi­­lə­­rin yüz fai­­zi

d) hə­­min ödə­­niş­­lə­­rin, vergi­­lə­­rin iki yüz fai­­zi

e) ə­­min ödə­­niş­­lə­­rin, vergi­­lə­­rin iki yüz əl­­li fai­­zi

202. İnzibati mü­­sa­­di­­rə za­­ma­­nı in­­ziba­­ti xəta tö­­rət­­miş şəx­­sin xüsu­­si mül­­kiy­­yə­­tin­­də olan, habelə in­­ziba­­ti xəta­­nın tö­­rə­­dil­­mə­­sin­­də alət və ya in­­ziba­­ti xəta­­nın bilav­­asi­­tə obyekti olmuş predmetin taleyi necə olur?

a) həmin predmet məcbu­­ri qaydada və ödə­­niş­­siz döv­­lə­­tin mül­­kiy­­yə­­ti­­nə keçi­­ri­­lir

b) həmin predmet məcbu­­ri qaydada satı­­lır və əl­­də edi­­lən məb­­ləğ döv­­lət büd­­cə­­si­­nə ke­­çi­­ri­­lir

c) həmin predmet məcbu­­ri qaydada satı­­lır və əl­­də edi­­lən məb­­ləğ keç­­miş sa­­hi­­bi­­nə ve­­ri­­lir

d) həmin predmet məcbu­­ri qaydada və ödə­­niş­­siz zə­­rər­­çə­­kə­­nin mül­­kiy­­yə­­ti­­nə keçi­­ri­­lir;

e) həmin predmet məcbu­­ri qaydada satı­­lır və əl­­də edi­­lən məb­­ləğ zərər çəkən şəxsə ve­­ri­­lir

203. Pred­­me­­tin ödə­­niş­­lə alın­­ma­­sı za­­ma­­nı in­­ziba­­ti xəta­­nın tö­­rə­­dil­­mə­­sin­­də alət və ya in­­ziba­­ti xəta­­nın bilav­­asi­­tə obyekti olmuş olmuş predmetin taleyi necə olur?

a) həmin predmet məcbu­­ri qaydada alı­­nır, sonra satı­­lır və əl­­də edi­­lən məb­­ləğ hə­­min predmetin satılma­­sı ilə əla­­qədar xərc­­lər çı­­xıl­­dıqdan sonra onun keçmiş sahi­­bi­­nə veri­­lir

b) həmin predmet məcbu­­ri qaydada alı­­nır və də­­yə­­ri döv­­lət büd­­cə­­si he­­sa­­bı­­na ödə­­ni­­lir

c) həmin predmet də­­yə­­ri ba­­zar qiy­­mət­­lə­­ri əsa­­sın­­da ödə­­nil­­dik­­dən son­­ra hə­­min pred­­met məcbu­­ri qaydada alı­­nır və döv­­lə­­tin mül­­kiy­­yə­­ti­­nə keçi­­ri­­lir

d) həmin predmet məcbu­­ri qaydada alı­­nır, sonra satı­­lır və əl­­də edi­­lən məb­­ləğ onun keçmiş sahi­­bi­­nə veri­­lir

e) həmin predmet məcbu­­ri qaydada alı­­nır, sonra satı­­lır və əl­­də edi­­lən məb­­ləğ zərər çəkən şəxsə veri­­lir

204. Han­­sı şəxs­­lər ba­­rə­­sin­­də odlu sila­­hın, dö­­yüş sursatı­­nın mü­­sa­­di­­rə­­si və ya ödə­­niş­­lə alınma­­sı tət­­biq edi­­lə bil­­məz?

a) əsas dolanacaq mən­­bə­­yi ov olan şəxs­­lər ba­­rə­­sin­­də

b) hə­­vəs­­kar ov­­çu­­lar ba­­rə­­sin­­də

c) hər­­bi qul­­luq­­çu­­lar ba­­rə­­sin­­də

d) po­­lis iş­­çi­­lə­­ri ba­­rə­­sin­­də

e) sadalanan şəxslərin hamısı barəsində

205. İnzi­­ba­­ti Xə­­ta­­lar Mə­­cəl­­lə­­si­­ fi­­zi­­ki şəx­­sin ona veril­­miş han­­sı xüsu­­si hüquq­­la­­rının in­­zi­­ba­­ti qay­­da­­da məhdu­­dlaşdı­­rı­­lmasını nəzərdə tutur?

a) nəq­­liyyat vasi­­tə­­lə­­ri­­ni ida­­rəet­­mə hüququ və ov hüququ

b) mü­­əy­­yən fə­­a­­liy­­yət­­lə məş­­ğul ol­­maq hü­­qu­­qu və li­­sen­­zi­­ya hü­­qu­­qu

c) mü­­əy­­yən və­­zi­­fə tut­­maq hü­­qu­­qu və dövlət qulluğuna daxil olmaq hüququ

d) mülki silah saxlamaq hüququ və xaricə getmək hüququ

e) sadalanan hüquqların hamısı

206. Fi­­zi­­ki şəx­­sin ona veril­­miş xüsu­­si hüquq­­la­­rı­­ han­­sı hal­­lar­­da in­­zi­­ba­­ti qay­­da­­da məhdu­­dlaşdı­­rıl­­a bilər?

a) veril­­miş xüsu­­si hüquqdan is­­tifa­­də qaydası­­ kobud şə­­kil­­də və ya mün­­tə­­zəm pozulduq­­da

b) veril­­miş xüsu­­si hüquqdan is­­tifa­­də qaydası­­ iki də­­fə və ar­­tıq kobud şə­­kil­­də pozulduq­­da

c) veril­­miş xüsu­­si hüquqdan is­­tifa­­də qaydası­­ üç də­­fə və ar­­tıq kobud şə­­kil­­də pozulduq­­da

d) veril­­miş xüsu­­si hüquqdan is­­tifa­­də qaydası­­ beş də­­fə və ar­­tıq kobud şə­­kil­­də pozulduq­­da

e) veril­­miş xüsu­­si hüquqdan is­­tifa­­də qaydası­­ də­­fə­­lər­­lə kobud şə­­kil­­də pozulduq­­da

207. Xü­­su­­si hü­­quq in­­zi­­ba­­ti qay­­da­­da han­­sı müd­­də­­tə məh­­dud­­laş­­dı­­rı­­la bi­­lər?

a) iki aydan iki ilə­­dək

b) iki aydan üç ilə­­dək

c) üç aydan iki ilə­­dək

d) üç aydan üç ilə­­dək

e) üç aydan beş ilə­­dək

208. Nəq­­liyyat vasi­­tə­­lə­­rin­­dən əlil­­li­­yi ilə əla­­qədar is­­tifa­­də edən şəxs­­lə­­rin nəq­­liyyat vasi­­tə­­lə­­ri­­ni ida­­rəet­­mə hüququ han­­sı hal­­lar­­da məhdu­­dlaşdı­­rıla bi­­lər?

a) nəq­­liyyat vasi­­tə­­lə­­ri­­ni sərxoş halda ida­­rə etdik­­də

b) yol hə­­rə­­kə­­ti qaydala­­rı­­nı kobud şə­­kil­­də pozduq­­da

c) yol hə­­rə­­kə­­ti qaydala­­rı­­nı mün­­tə­­zəm ola­­raq pozduq­­da

d) bir il ər­­zin­­də 10 və daha çox cə­­ri­­mə ba­­lı top­­lan­­dıq­­da

e) gös­­tə­­ri­­lən hal­­la­­rın ha­­mı­­sın­­da

209. Hansı hallarda inzibati cərimə tətbiq edilmədən sürücülərin nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququ məhdudlaşdırılır?

a) balla qiymətləndirilən xətaların yol verilməsinə görə sürücülər bir il ərzində 10 və daha çox bal topladıqda

b) balla qiymətləndirilən xətaların yol verilməsinə görə sürücülər bir il ərzində 12 və daha çox bal topladıqda

c) balla qiymətləndirilən xətaların yol verilməsinə görə sürücülər bir il ərzində 15 və daha çox bal topladıqda

d) nəqliyyat vasitəsini sərxoş vəziyyətdə idarə etməyə görə

e) avtoxuliqanlığa görə

210. Əsas dolanacaq mən­­bə­­yi ov olan fi­­zi­­ki şəxs­­lə­­rin ov hüququ han­­sı hal­­lar­­da məhdudlaşdırıla bi­­lər?

a) on­­la­­rın bu hüququ məhdu­­dlaşdı­­rıla bil­­məz

b) xü­­su­­si mü­­ha­­fi­­zə olu­­nan tə­­bi­­ət əra­­zi­­lə­­rin­­də və qo­­ruq­­la­­rın əra­­zi­­sin­­də ov et­­dik­­də

c) hey­­van­­la­­rın ço­­xal­­ma döv­­rün­­də ov et­­dik­­də

d) “qır­­mı­­zı ki­­tab”a sa­­lın­­mış hey­­van və ya quş növ­­lə­­ri­­ni ov­­la­­dıq­­da

e) gös­­tə­­ri­­lən hal­­la­­rın ha­­mı­­sın­­da

211. Azərbaycan Respublika­­sı­­nın hüdud­­larından kənara in­­ziba­­ti qaydada çıxartma kim­­lər barə­­sin­­də tət­­biq edi­­lir?

a) əc­­nə­­bi­­lər və və­­tənda­­şlı­­ğı olmayan şəxs­­lər

b) dip­­lo­­ma­­tik to­­xu­­nul­­maz­­lı­­ğı olan şəxs­­lər

c) Azər­­bay­­can və­­tən­­daş­­la­­rı və və­­tənda­­şlı­­ğı olmayan şəxs­­lər

d) Azər­­bay­­can və­­tən­­daş­­la­­rı və əc­­nə­­bi­­lər

e) Azər­­bay­­can və­­tən­­daş­­la­­rı, əc­­nə­­bi­­lər və və­­tənda­­şlı­­ğı olmayan şəxs­­lər

212. İnziba­­ti həb­­sin müd­­də­­ti nə qə­­dər­­dir?

a) on beş gü­­nə­­dək

b) on gü­­nə­­dək

c) üç gün­­dən on beş gü­­nə­­dək

d) on beş gü­­nə­­dək, föv­­qə­­la­­də və­­ziy­­yət za­­ma­­nı isə bir aya­­dək

e) on beş gü­­nə­­dək, hərbi və­­ziy­­yət za­­ma­­nı isə bir aya­­dək

213. İnziba­­ti həbs kim­­lə­­rə tət­­biq edi­­lə bil­­məz?

a) hami­­lə qadınla­­ra

b) yetkinlik yaşına çatmayan uşağı olan qadınla­­ra

c) yetkinlik yaşına çatmamış uşağını təkbaşına böyüdən kişilərə

d) əlillərə

e) sadalanan şəxslərin hamısınaDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə