İnzibati hüquq” fənnindən test Bütün testlərdə düzgün cavab a bəndində yazılmışdır

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.9 Mb.
səhifə5/9
tarix04.06.2018
ölçüsü0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

214. İnziba­­ti xəta tö­­rət­­miş şəxs haqqında tət­­biq edi­­lən tənbe­­hin əda­­lət­­li olması nə de­­mək­­dir?

a) tən­­beh in­­ziba­­ti xətal­­arın xarakteri­­nə, onun tö­­rə­­dil­­mə­­si hallarına uyğun, qanuni və əsas­­lı olmalı­­dır

b) tən­­beh in­­ziba­­ti xətal­­arın xarakteri­­nə, onu tö­­rə­­də­­nin şəx­­siy­­yə­­ti­­nə uyğun, qanuni və əsas­­lı olmalı­­dır

c) tən­­beh in­­ziba­­ti xə­­ta­­nı tö­­rə­­də­­nin şəx­­siy­­yə­­ti­­nə və ic­­ti­­ma­­i və­­ziy­­yə­­ti­­nə uyğun, qanuni və əsas­­lı olmalı­­dır

d) tən­­beh in­­ziba­­ti xətal­­arın xarakteri­­nə, onun tö­­rə­­dil­­mə­­si hallarına uyğun ol­­ma­­lı, qa­­nu­­na və iş üz­­rə araş­­dı­­rıl­­mış sü­­but­­la­­ra əsas­­lan­­ma­­lı­­dır

e) tən­­beh in­­ziba­­ti xətanı tö­­rə­­dənin şəxsiyyətinə uyğun olmalıdır

215. Fi­­zi­­ki şəxs­­lər barə­­sin­­də in­­ziba­­ti tənbeh tət­­biq edi­­lər­­kən nələr nə­­zə­­rə alı­­nır?

a) xəta­­nın xarakteri, in­­ziba­­ti xəta tö­­rə­­də­­nin şəx­­siy­­yə­­ti, təq­­si­­ri­­nin də­­rə­­cə­­si, əmlak və­­ziy­­yə­­ti, məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar

b) xəta­­nın xarakteri, onun tö­­rə­­dil­­mə­­si hal­­la­­rı, xəta tö­­rə­­də­­nin şəx­­siy­­yə­­ti və təq­­si­­ri­­nin dərəcəsi, məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar

c) xəta­­nın xarakteri, in­­ziba­­ti xəta tö­­rə­­də­­nin təq­­si­­ri­­nin də­­rə­­cə­­si, maliy­­yə və əmlak və­­ziy­­yə­­ti, məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar

d) xəta­­nın xarakteri, in­­ziba­­ti xəta tö­­rə­­də­­nin şəx­­siy­­yə­­ti, maliy­­yə və əmlak və­­ziy­­yə­­ti, məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar

e) in­­ziba­­ti xəta tö­­rə­­də­­nin şəx­­siy­­yə­­ti, təq­­si­­ri­­nin də­­rə­­cə­­si, maliy­­yə və əmlak və­­ziy­­yə­­ti, məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar

216. Vəzifəli şəxs­­lər barə­­sin­­də in­­ziba­­ti tənbeh tət­­biq edi­­lər­­kən nələr nə­­zə­­rə alı­­nır?

a) xəta­­nın xarakteri, in­­ziba­­ti xəta tö­­rə­­də­­nin şəx­­siy­­yə­­ti, təq­­si­­ri­­nin də­­rə­­cə­­si, əmlak və­­ziy­­yə­­ti, məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar

b) xəta­­nın xarakteri, onun tö­­rə­­dil­­mə­­si hal­­la­­rı, xəta tö­­rə­­də­­nin tutduğu vəzifə, məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar

c) xəta­­nın xarakteri, in­­ziba­­ti xəta tö­­rə­­də­­nin tutduğu vəzifə və təq­­si­­ri­­nin də­­rə­­cə­­si, maliy­­yə və əmlak və­­ziy­­yə­­ti, məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar

d) xəta­­nın xarakteri, in­­ziba­­ti xəta tö­­rə­­də­­nin şəx­­siy­­yə­­ti və tutduğu vəzifə, maliy­­yə və əmlak və­­ziy­­yə­­ti, məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar

e) in­­ziba­­ti xəta tö­­rə­­də­­nin şəx­­siy­­yə­­ti və tutduğu vəzifə, təq­­si­­ri­­nin də­­rə­­cə­­si, maliy­­yə və əmlak və­­ziy­­yə­­ti, məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar

217. Hüqu­­qi şəxs­­lər barə­­sin­­də in­­ziba­­ti tənbeh tət­­biq edi­­lər­­kən nələr nə­­zə­­rə alı­­nır?

a) xəta­­nın xarakteri, in­­ziba­­ti xəta tö­­rə­­də­­nin maliy­­yə və əmlak və­­ziy­­yə­­ti, məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar

b) xəta­­nın xarakteri, tö­­rə­­dil­­mə­­si hal­­la­­rı, məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar

c) xəta­­nın xarakteri, in­­ziba­­ti xəta tö­­rə­­də­­nin şəx­­siy­­yə­­ti, maliy­­yə və əmlak və­­ziy­­yə­­ti, məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar

d) xəta­­nın xarakteri, in­­ziba­­ti xəta tö­­rə­­də­­nin təq­­si­­ri­­nin də­­rə­­cə­­si, ma­­liy­­yə və əmlak və­­ziy­­yə­­ti, məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar

e) işin bütün halları

218. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs hansı hallarda öz təqsirsizliyini sübut etməyə borcludur?

a) inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs öz təqsirsizliyini sübut etməyə borclu deyildir

b) inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs bütün hallardaöz təqsirsizliyini sübut etməyə borcludur

c) inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs yalnız şahidlər olmadıqda öz təqsirsizliyini sübut etməyə borcludur

d) inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs yalnız müstəsna hallardaöz təqsirsizliyini sübut etməyə borcludur

e) inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs yalnız məhkəmənin tələb etdiyi hallardaöz təqsirsizliyini sübut etməyə borcludur

219. İnziba­­ti məsu­­liy­­yə­­tə cəlb olunan şəx­­sin təq­­sir­­li olması barə­­sin­­də olan şüb­­hə­­lər han­­sı hallarda onun xeyri­­nə həll olunmur?

a) in­­zi­­ba­­ti mə­­su­­liy­­yə­­tə cəlb olu­­nan şəx­­sin təq­­sir­­li ol­­ma­­sı ba­­rə­­sin­­də olan şüb­­hə­­lər bütün hallarda onun xey­­ri­­nə həll olu­­nur

b) hə­­min şəx­­sin in­­zi­­ba­­ti xə­­ta tö­­rət­­mə­­si ha­­di­­sə­­ni gö­­zü ilə gö­­rən şa­­hid­­lər tə­­rə­­fin­­dən təs­­diq edil­­dik­­də

c) hə­­min şəx­­sin in­­zi­­ba­­ti xə­­ta tö­­rət­­mə­­si mad­­di sü­­but­­lar­­la təs­­diq edil­­dik­­də

d) şəxs in­­zi­­ba­­ti xə­­ta tö­­rət­­di­­yi­­ni eti­­raf et­­dik­­də

e) inziba­­ti məsu­­liy­­yə­­tə cəlb olunan şəx­­sin təq­­sir­­li olması barə­­sin­­də olan şüb­­hə­­lər heç bir halda onun xey­­ri­­nə həll olu­­nmur

220. İnziba­­ti xəta­­nın hami­­lə qadın və ya hima­­yə­­sin­­də azyaşlı uşağı olan qadın tə­­rə­­fin­­dən törədil­­mə­­si nə hesab olunur?

a) məsu­­liy­­yə­­ti yün­­gül­­ləş­­di­­rən hal

b) mə­­su­­liy­­yə­­ti ağır­­laş­­dı­­ran hal­­

c) mə­­su­­liy­­yə­­ti is­­tis­­na edən hal­­

d) mə­­su­­liy­­yət­­dən azad et­­mək üçün əsas­­

e) bəraətverici hal

221. İnziba­­ti tənbeh tət­­biq edən sub­­yekt nə­­dən ası­­lı ola­­raq in­­ziba­­ti xəta­­nın sərxoş halda olan şəxs tə­­rə­­fin­­dən tö­­rə­­dil­­mə­­si­­ni məsu­­liy­­yə­­ti ağırla­­şdıran hal hesab etmə­­yə də bi­­lər?

a) tö­­rə­­di­­lən xəta­­nın xarakterin­­dən

b) xəta­­nın tö­­rə­­dil­­mə­­si hal­­la­­rın­­dan

c) xəta tö­­rə­­də­­nin şəx­­siy­­yə­­tin­­dən

d) vu­­ru­­lan zə­­rə­­rin miq­­da­­rın­­dan

e) sadalanan halların hamısından

222. İnziba­­ti məsu­­liy­­yə­­tə cəlb etmə­­nin ümu­­mi müd­­də­­ti nə qə­­dər­­dir?

a) in­­ziba­­ti xəta­­nın tö­­rə­­dil­­di­­yi gün­­dən ən geci iki ay keçə­­nə­­dək

b) in­­ziba­­ti xə­­ta­­nın tö­­rə­­dil­­di­­yi gün­­dən ən geci bir ay keçə­­nə­­dək

c) in­­ziba­­ti xəta­­nın tö­­rə­­dil­­di­­yi gün­­dən ən geci üç ay keçə­­nə­­dək

d) in­­ziba­­ti xəta­­nın tö­­rə­­dil­­di­­yi gün­­dən ən geci al­­tı ay keçə­­nə­­dək

e) in­­ziba­­ti xə­­ta­­nın tö­­rə­­dil­­di­­yi gün­­dən ən geci bir il keçə­­nə­­dək

223. Göm­­rük qaydaları, ətraf mü­­hi­­tin qorunması qaydaları, maliy­­yə, vergi­­lə­­rin və rüsum­­ların ödə­­nil­­mə­­si qaydaları əley­­hi­­nə olan in­­ziba­­ti xətalara gö­­rə in­­ziba­­ti tənbeh in­­ziba­­ti xəta­­nın tö­­rə­­dil­­di­­yi gün­­dən ən geci han­­sı müd­­dət keçə­­nə­­dək veri­­lə bi­­lər?

a) bir il

b) al­­tı ay

c) iki il

d) üç il

e) beş il

224. Davam edən in­­ziba­­ti xətalara gö­­rə in­­ziba­­ti tənbeh han­­sı müd­­dət­­də veri­­lə bi­­lər?

a) onun aşkara çıxa­­rıl­­dı­­ğı gün­­dən ən geci iki ay keçə­­nə­­dək

b) onun aşkara çıxa­­rıl­­dı­­ğı gün­­dən ən geci iki ay keçə­­nə­­dək, la­­kin baş­­lan­­dı­­ğı gün­­dən bir il­­dən çox ol­­ma­­maq şər­­ti­­lə

c) onun aşkara çıxa­­rıl­­dı­­ğı gün­­dən ən geci bir il keçə­­nə­­dək

d) onun baş­­lan­­dı­­ğı gün­­dən ən geci üç il keçə­­nə­­dək

e) onun baş­­lan­­dı­­ğı gün­­dən ən ge­­ci iki il ke­­çə­­nə­­dək

225. Barə­­sin­­də in­­ziba­­ti tənbeh tət­­biq olunmuş şəxs nə za­­man in­­ziba­­ti məsu­­liy­­yə­­tə cəlb edilməmiş sayı­­lır?

a) tənbe­­hin icra­­sı­­nın qurtardı­­ğı gün­­dən etiba­­rən bir il ər­­zin­­də yeni in­­ziba­­ti xəta törətməmişsə

b) tənbe­­hin icra­­sı­­nın qurtardı­­ğı gün­­dən etiba­­rən üç ay ər­­zin­­də yeni in­­ziba­­ti xəta törətməmişsə

c) tənbe­­hin icra­­sı­­nın qurtardı­­ğı gün­­dən etiba­­rən al­­tı ay ər­­zin­­də yeni in­­ziba­­ti xəta törətməmiş­­sə

d) tənbe­­hin icra­­sı­­nın qurtardı­­ğı gün­­dən etiba­­rən üç il ər­­zin­­də yeni in­­ziba­­ti xəta tö­­rət­­mə­­miş­­sə

e) tənbe­­hin icra­­sı­­nın qurtardı­­ğı gün­­dən

226. Sə­­la­­hiy­­yət­­li sub­­yekt in­­ziba­­ti xəta haqqında işə baxarkən han­­sı hal­­lar­­da in­­ziba­­ti tənbeh tət­­biq etmək­­lə eyni vaxtda vurulmuş zə­­rə­­rin əvə­­zi­­nin ödə­­nil­­mə­­si barə­­də mə­­sə­­lə­­yə də baxa bi­­lər?

a) vurulmuş əmlak zə­­rə­­ri­­nin əvə­­zi­­nin ödə­­nil­­mə­­si barə­­də müba­­hi­­sə olmadıqda

b) zə­­rər­­çə­­kə­­nin əri­­zə­­si­­nə əsa­­sən

c) vurulmuş əmlak zə­­rə­­ri­­nin əvə­­zi­­nin ödə­­nil­­mə­­si barə­­də id­­di­­a qal­­dı­­rıl­­dıq­­da

d) vurulmuş əmlak zə­­rə­­ri az miq­­dar­­da ol­­duq­­da

e) tərəflər arasında barəşıq sazişi olduqda

227. Bir şəx­­sin tö­­rət­­di­­yi bir neçə in­­ziba­­ti xətaya dair iş­­lə­­rə eyni vaxtda eyni orqan tə­­rə­­fin­­dən baxıl­­dıqda mə­­sə­­lə ne­­cə həll edi­­lir?

a) hə­­min şəxs daha cid­­di xətaya gö­­rə mü­­əy­­yən edil­­miş sanksiya çər­­çi­­və­­sin­­də tənbeh edi­­lir

b) hə­­min şəxs növ­­bə ilə ye­­ri­­nə ye­­tir­­mək şər­­ti­­lə hər bir in­­ziba­­ti xətaya gö­­rə ayrı­­lıqda tənbeh edi­­lir

c) hə­­min şəxs hər bir in­­ziba­­ti xətaya gö­­rə ayrı­­lıqda tənbeh edi­­lir və nis­­bə­­tən yün­­gül tənbehlər da­­ha ağı­­rı ilə əvəz­­lə­­nir

d) hə­­min şəxs hər bir in­­ziba­­ti xətaya gö­­rə ayrı­­lıqda tənbeh edi­­lir, son­­ra isə hə­­min tən­­beh­­lər toplanır

e) hə­­min şəxs hər bir in­­ziba­­ti xətaya gö­­rə ayrı­­lıqda tənbeh edi­­lir, son­­ra isə hə­­min tən­­beh­­lər da­­ha cid­­di xətaya gö­­rə mü­­əy­­yən edil­­miş sanksiya çər­­si­­və­­sin­­də top­­la­­na­­raq qə­­ti tən­­beh müəy­­yən edi­­lir

228. Və­­tənda­­şların seç­­ki hüquq­­la­­rı­­nı pozan aşağıdakı hə­­rə­­kət­­lərdən han­­sı in­­zi­­ba­­ti məsuliyyətə sə­­bəb olur?

a) seçi­­ci siya­­hıla­­rına dü­­zə­­liş­­lə­­rin edil­­mə­­sin­­dən im­­tina barə­­də və­­təndaşa yazı­­lı şə­­kil­­də əsaslandırıl­­mış cavab veril­­mə­­mə­­si

b) seç­­ki­­qa­­ba­­ğı küt­­lə­­vi təd­­bir­­lə­­rin ke­­çi­­ril­­mə­­si­­nə ma­­ne ol­­ma

c) seç­­ki hü­­qu­­qu­­nun hə­­ya­­ta ke­­çi­­ril­­mə­­si­­nə ma­­ne ol­­ma

d) və­­tənda­­şların seç­­ki hüquq­­la­­rı­­nı pozan hə­­rə­­kət­­lərin hamı­­sı in­­zi­­ba­­ti mə­­su­­li­yyətə sə­­bəb olur

e) və­­tənda­­şların seç­­ki hüquq­­la­­rı­­nı pozan hə­­rə­­kət­­lər in­­zi­­ba­­ti deyil, cinayət mə­­su­­li­yyətinə səbəb olur?

229. Müşa­­hi­­də­­çi­­lə­­rin və və­­kil edil­­miş şəxs­­lə­­rin seçki sə­­nəd­­lə­­ri­­nin surət­­lə­­ri­­nin və məlum­­atların vaxtında alınma­­sı və seçki sə­­nəd­­lə­­ri­­nin təs­­di­­qi ilə bağlı hüquq­­ları­­nı pozmağa gö­­rə han­­sı məsu­­liy­­yət təd­­bi­­ri tət­­biq edi­­lə bi­­lər?

a) in­­zi­­ba­­ti cə­­ri­­mə

b) xə­­bər­­dar­­lıq

c) in­­zi­­ba­­ti həbs

d) seçki komissiyasının üzvü olmaq hüququnun məhdudlaşdırılması

e) ci­­na­­yət cə­­za­­sı

230. Nami­­zəd haqqında bi­­lə­­rək­­dən yalan məlumatlar yayma in­­zi­­ba­­ti xə­­ta­­sın­­da məq­­səd nə­­dir?

a) seçki­­nin nə­­ti­­cə­­si­­nə tə­­sir gös­­tər­­mək

b) na­­mi­­zə­­din seç­­ki­­li və­­zi­­fə­­yə la­­yiq ol­­ma­­dı­­ğı­­nı sü­­but et­­mək

c) na­­mi­­zə­­din əley­­hi­­nə təb­­li­­ğat apar­­maq

d) se­­çi­­ci­­lər ara­­sın­­da na­­mi­­zə­­di göz­­dən sal­­maq

e) sadalananların hamısı

231. Seçki bülle­­tenlə­­ri­­nin veril­­mə­­si və saxlanması qaydaları­­nın po­­zul­­ma­­sı­­na gö­­rə kim in­­zi­­ba­­ti mə­­su­­liy­­yət da­­şı­­yır?

a) seçki komis­­siyal­­arı­­nın ka­­tib­­lə­­ri

b) bül­­le­­ten­­lə­­rin çap olun­­du­­ğu po­­liq­­ra­­fi­­ya mü­­əs­­si­­sə­­si­­nin rəh­­bə­­ri

c) seçki komis­­siyal­­arı­­nın bül­­le­­ten­­lə­­rin sax­­lan­­ma­­sı­­na mə­­sul olan üzv­­lə­­ri

d) seçki komis­­siyal­­arı­­nın sədr­­lə­­ri

e) sadalananların hamısı

232. Seçi­­ci­­lər haqqında məlum­­atların düz­­gün, tam və vaxtında veril­­mə­­mə­­si in­­zi­­ba­­ti xə­­ta­­sı­­nın sub­­yekt­­lə­­ri kim ola bi­­lər?

a) seçi­­ci­­lər haqqında məlum­­atları təq­­dim edən müva­­fiq icra orqanı­­nın rəh­­bə­­ri

b) seçi­­ci­­lər haqqında məlum­­atları təq­­dim edən mən­­tə­­qə seç­­ki ko­­mis­­si­­ya­­sı­­nın səd­­ri

c) seçi­­ci­­lər haqqında məlum­­atları ümu­­mi­­ləş­­di­­rib seç­­ki ko­­mis­­si­­ya­­la­­rı­­na təq­­dim edən statistika or­­qa­­nı­­nın rəh­­bə­­ri

d) da­­i­­rə seç­­ki ko­­mis­­si­­ya­­sı­­nın səd­­ri

e) da­­i­­rə seç­­ki ko­­mis­­si­­ya­­sı­­nın katibi

233. Seçi­­ci siya­­hıla­­rı ilə və­­tənda­­şların tanış olmaq hüququnun pozulması­­na gö­­rə kim mə­­su­­liy­­yət da­­şı­­yır?

a) seçki komis­­siya­­sı­­nın üz­­vü

b) seçki komis­­siya­­sı­­nın səd­­ri

c) seçki komis­­siya­­sı­­nın ka­­ti­­bi

d) si­­ya­­hı­­nı tər­­tib edən mü­­va­­fiq ic­­ra or­­qa­­nı­­nın rəh­­bə­­ri

e) sadalananların hamısı

234. Seçi­­ci siya­­hıla­­rında­­kı yanlış­­lıqlar haqqında və­­tənda­­şların əri­­zə­­lə­­ri­­nə han­­sı müd­­dət­­də baxılma­­ması­­na gö­­rə in­­zi­­ba­­ti mə­­su­­liy­­yət nə­­zər­­də tu­­tu­­lur?

a) mü­­ra­­ci­­ə­­tet­­mə gü­­nün­­dən baş­­la­­ya­­raq bir gün müd­­də­­ti­­nə, səs­­ver­­mə gü­­nü isə dər­­hal, la­­kin səs­­ver­­mə qur­­tar­­ma­­mış

b) mü­­ra­­ci­­ə­­tet­­mə gü­­nün­­dən baş­­la­­ya­­raq bir gün, səs­­ver­­mə gü­­nü isə 3 sa­­at müd­­də­­ti­­nə, la­­kin səs­­ver­­mə qur­­tar­­ma­­mış

c) mü­­ra­­ci­­ə­­tet­­mə gü­­nün­­dən baş­­la­­ya­­raq üç gün, səs­­ver­­mə gü­­nü isə 3 sa­­at müd­­də­­ti­­nə, la­­kin səs­­ver­­mə qur­­tar­­ma­­mış

d) və­­tən­­daş­­la­­rın mü­­ra­­ci­­ət­­lə­­ri­­nə ba­­xıl­­ma­­sı qay­­da­­sı haq­­qın­­da qa­­nun­­ve­­ri­­ci­­lik­­də nə­­zər­­də tutulan müd­­dət­­də

e) mü­­ra­­ci­­ət da­­xil olan ki­­mi dər­­hal, la­­kin səs­­ver­­mə qur­­tar­­ma­­mış

235. Səsve­­rmə başlandıqdan sonra seçki­­lə­­rin yekunları və səsve­­rmə­­nin nə­­ti­­cə­­lə­­ri barə­­də protokollar imza­­lananadək yuxarı seçki komis­­siyal­­arı­­nın info­­rmasiya xid­­mət­­lə­­rin­­dən aşağı seçki komis­­siyal­­arı­­nın info­­rmasiya xid­­mət­­lə­­ri­­nə hansı məlum­­atın veril­­mə­­si döv­­lət avtomatlaşdı­­rıl­­mış info­­rmasiya siste­­min­­dən is­­tifa­­də qaydası­­nın pozulması ki­­mi in­­zi­­ba­­ti mə­­su­­liy­­yə­­tə sə­­bəb ol­­mur?

a) məlum­­atların qəbulunu təs­­diq edən siqnallar

b) yu­­xa­­rı seç­­ki ko­­mis­­si­­ya­­sı­­nın qə­­rar­­la­­rı ba­­rə­­də siq­­nal­­lar

c) seç­­ki ko­­mis­­si­­ya­­sı­­nın sədrinə verilən tapşırıqlar ba­­rə­­də siq­­nal­­lar

d) səs­­ver­­mə­­nin il­­kin nə­­ti­­cə­­lə­­ri­­nin ve­­ril­­mə­­si tə­­ləb edən siq­­nal­­lar

e) sa­­da­­la­­nan­­la­­rın ha­­mı­­sı

236. Seçi­ci im­za­la­rı­nın top­lan­ma­sı qay­da­sı­nın po­zul­ma­sı in­­zi­­ba­­ti xə­­ta­­sı han­­sı hə­­rə­­kət­­lə­­ri əha­­tə edir?

a) se­çi­ci im­za­la­rı­nın top­lan­ma­sın­da mül­kiy­yət for­ma­sın­dan ası­lı ol­ma­ya­raq hü­qu­qi şəxs­lə­rin iş­ti­rak et­mə­si

b) se­çi­ci im­za­la­rı­nın və­tən­daş­la­rın ya­şa­yış yer­lə­rin­dən kə­nar­da top­lan­ma­sı

c) se­çi­ci im­za­la­rı­nın iş vaxtı top­lan­ma­sı

d) bir se­çi­ci­nin bir­dən çox na­mi­zə­din mü­da­fi­ə­si üçün im­za qoy­ma­sı

e) sa­­da­­la­­nan­­la­­rın ha­­mı­­sı

237. Seçki­­lər­­də iş­­tirak etmək üçün kim­­lə­­rə məzu­­niy­­yə­­tin veril­­mə­­sin­­dən im­­tina etmə in­­zi­­ba­­ti xə­­ta he­­sab olu­­nur?

a) qeydə alın­­mış nami­­zə­­də, nami­­zə­­din və­­ki­­li­­nə, seçki komis­­siya­­sı­­nın üz­­vü­­nə

b) na­­mi­­zəd­­li­­yi irə­­li sü­­rül­­müş şəx­­sə, qeydə alın­­mış nami­­zə­­də, seçki komis­­siya­­sı­­nın üz­­vü­­nə

c) na­­mi­­zəd­­li­­yi irə­­li sü­­rül­­müş şəx­­sə, qeydə alın­­mış nami­­zə­­də, nami­­zə­­din və­­ki­­li­­nə, si­­ya­­si parti­­ya­­nın (si­­ya­­si par­­ti­­ya­­lar blo­­ku­­nun) və­­ki­­li­­nə

d) qeydə alın­­mış nami­­zə­­də, nami­­zə­­din və ya na­­mi­­zə­­di qeydə alın­­mış si­­ya­­si par­­ti­­ya­­nın (siyasi parti­­ya­­lar blo­­ku­­nun) və­­ki­­li­­nə, seçki komis­­siya­­sı­­nın üz­­vü­­nə

e) qeydə alın­­mış nami­­zə­­də, nami­­zə­­din və ya na­­mi­­zə­­di qeydə alın­­mış si­­ya­­si par­­ti­­ya­­nın (siyasi parti­­ya­­lar blo­­ku­­nun) səlahiyyətli nümayəndəsinə, seçki komis­­siya­­sı­­nın üz­­vü­­nə

238. Teleradio veri­­liş­­lə­­ri təş­­kilat­­ları­­nın və döv­­ri nəşr­­lə­­rin və­­zi­­fə­­li şəxs­­lə­­ri tə­­rə­­fin­­dən qeydə alın­­mış nami­­zə­­də şə­­rəf və ləya­­qə­­ti­­ni müda­­fi­­ə etmək üçün han­­sı müd­­dət­­də imkan veril­­mə­­mə­­si in­­zi­­ba­­ti mə­­su­­liy­­yə­­tə sə­­bəb olur?

a) seçkiqab­­ağı təş­­viqa­­tın müd­­də­­ti başa çatana ki­­mi

b) nami­­zə­­din şə­­rəf və ləya­­qə­­ti­­nə to­­xu­­nan mə­­lu­­mat efi­­rə get­­dik­­dən (dərc olun­­duq­­dan) son­­ra 3 gün müd­­də­­tin­­də

c) nami­­zə­­din şə­­rəf və ləya­­qə­­ti­­nə to­­xu­­nan mə­­lu­­mat efi­­rə get­­dik­­dən (dərc olun­­duq­­dan) son­­ra 5 gün müd­­də­­tin­­də

d) nami­­zə­­din şə­­rəf və ləya­­qə­­ti­­nə to­­xu­­nan mə­­lu­­mat efi­­rə get­­dik­­dən (dərc olun­­duq­­dan) son­­ra 7 gün müd­­də­­tin­­də

e) nami­­zə­­din şə­­rəf və ləya­­qə­­ti­­nə to­­xu­­nan mə­­lu­­mat efi­­rə get­­dik­­dən (dərc olun­­duq­­dan) son­­ra 10 gün müd­­də­­tin­­də

239. Mül­­kiy­­yət əley­­hi­­nə olan han­­sı in­­zi­­ba­­ti xəta­­ya gö­­rə in­­ziba­­ti həbs tət­­biq edi­­lə bi­­lər?

a) xırda talamaya gö­­rə

b) ye­­rin tə­­kin­­dən öz­­ba­­şı­­na is­­ti­­fa­­də­­yə gö­­rə

c) tarix və mə­­də­­niy­­yət abi­­də­­lə­­ri­­nin kor­­lan­­ma­­sı­­na gö­­rə

d) əmlakdan qanunsuz istifadəyə görə

e) sadalanan in­­zi­­ba­­ti xə­­ta­­la­­rın ha­­mı­­sı­­na gö­­rə

240. Han­­sı­­lar xırda talamanın üsul­­la­­rı­­nı tam əha­­tə edir?

a) oğurlama, mə­­nim­­sə­­mə, isra­­fçı­­lıq, qulluq mövqe­­yin­­dən sui-is­­tifa­­də, də­­ləduzluq

b) oğurlama, mə­­nim­­sə­­mə, isra­­fçı­­lıq, ha­­ki­­miy­­yət sə­­la­­hiy­­yət­­lə­­rin­­dən və ya qulluq mövqeyindən sui-is­­tifa­­də

c) oğurlama, mə­­nim­­sə­­mə, is­­raf­­çı­­lıq, qulluq mövqe­­yin­­dən sui-is­­tifa­­də, hə­­də-qor­­xu ilə tə­­ləb et­­mə, də­­ləduzluq

d) oğurlama, mə­­nim­­sə­­mə, is­­raf­­çı­­lıq, ha­­ki­­miy­­yət sə­­la­­hiy­­yət­­lə­­rin­­dən sui-is­­tifa­­də, hə­­də-qorxu ilə tələb et­­mə, də­­lə­­duz­­luq

e) oğurlama, isra­­fçı­­lıq, qulluq mövqe­­yin­­dən sui-is­­tifa­­də, hə­­də-qor­­xu ilə tə­­ləb et­­mə

241. Xırda talamanın predme­­ti­­ni nə təş­­kil edir?

a) də­­yə­­ri 30 ma­nat­dan yuxarı olmayan əm­­lak

b) də­­yə­­ri 30 ma­nat­dan yuxarı olan əm­­lak

c) də­­yə­­ri 35 ma­nat­dan yuxarı olmayan əm­­lak

d) də­­yə­­ri 40 ma­nat­dan yuxarı olmayan əm­­lak

e) də­­yə­­ri 50 ma­nat­dan yuxarı olan əm­­lak

242. Xüsu­­si razı­­lıq (lisen­­ziya) və ya ica­zə sə­nə­din­də nə­­zər­­də tutulmuş şərt­­lə­­ri pozmaqla yerin təkin­­dən is­­tifa­­də etmə han­­sı in­­zi­­ba­­ti xə­­ta­­nın ob­­yek­­tiv tə­­rə­­fi­­nə aid­­dir?

a) xüsu­­si razı­­lıq (lisen­­ziya)və ya ica­zə olmadan yerin tə­­kin­­dən is­­tifa­­də etmə

b) yerin tə­­ki üzə­­rin­­də mül­­kiy­­yət hüququnun pozulması

c) yerin tə­­kin­­dən is­­ti­­fa­­də qay­­da­­la­­rı­­nın pozulması

d) yerin tə­­kin­­dən özba­­şına is­­tifa­­də etmə

e) sa­­da­­la­­nan­­la­­rın ha­­mı­­sı

243. Heyvanlar alə­­mi obyektlə­­rin­­dən özba­­şına is­­tifa­­də etmə han­­sı hə­­rə­­kət­­lər­­də ifa­­də olu­­nur?

a) lazı­­mi ica­­zə olmadan heyvanlar alə­­mi obyektlə­­ri­­nin tə­­bi­­i mü­­hit­­dən gö­­tü­­rül­­mə­­si və ya onlardan is­­tifa­­də edil­­mə­­si

b) lazı­­mi ica­­zə olmadan heyvanlar alə­­mi obyektlə­­ri­­nin tə­­bi­­i mü­­hit­­dən yol ve­­ri­­lən no­­ma­­dan ar­­tıq miq­­dar­­da gö­­tü­­rül­­mə­­si və ya onlardan is­­tifa­­də edil­­mə­­si

c) lazı­­mi ica­­zə olmadan heyvanlar alə­­mi obyektlə­­ri­­nin tə­­bi­­i mü­­hit­­dən ço­­xal­­ma döv­­rün­­də gö­­tü­­rül­­mə­­si və ya onlardan is­­tifa­­də edil­­mə­­si

d) lazı­­mi ica­­zə olmadan heyvanlar alə­­mi obyektlə­­ri­­nin xüsusi mühafizə olunan ərazilərdən gö­­tü­­rül­­mə­­si və ya onlardan is­­tifa­­də edil­­mə­­si

e) lazı­­mi ica­­zə olmadan «qır­­mı­­zı ki­­tab»a da­­xil edil­­miş hey­­van və quş növ­­lə­­ri­­nin tə­­bi­­i mühit­­dən gö­­tü­­rül­­mə­­si və ya onlardan is­­tifa­­də edil­­mə­­si

244. Xə­­zər də­­ni­­zi­­nin (gö­­lü­­nün) Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sı­­na mən­­sub olan böl­­mə­­si­­nin sahilboyu han­­sı zo­­la­­ğı­­nın al­­tın­­da olan tor­­paq sa­­hə­­lə­­ri­­nin ha­­sa­­ra al­­ma yo­­lu ilə və ya di­­gər üsul­­lar­­la bağ­­la­­nıl­­ma­­sı inzi­­ba­­ti xə­­ta ki­­mi mə­­su­­liy­­yə­­tə sə­­bəb olur?

a) sa­­hil­­bo­­yu 20-50 metr­­lik zo­­la­­ğı­­nın

b) sa­­hil­­bo­­yu 50-80 metr­­lik zo­­la­­ğı­­nın

c) sa­­hil­­bo­­yu 80-130 metr­­lik zo­­la­­ğı­­nın

d) sa­­hil­­bo­­yu 130-150 metr­­lik zo­­la­­ğı­­nın

e) sa­­hil­­bo­­yu 150-180 metr­­lik zo­­la­­ğı­­nın

245. Su ob­­yekt­­lə­­ri­­nin çirk­­lən­­mə­­si­­nin, zi­­bil­­lən­­mə­­si­­nin və su­­la­­rın zə­­rər­­li tə­­si­­ri­­nin qar­­şı­­sı­­nı alan qur­­ğu­­la­­rı və ava­­dan­­lıq­­la­­rı ol­­ma­­yan mü­­əs­­si­­sə­­lə­­rin, kom­­mu­­nal və di­­gər ob­­yekt­­lə­­rin istismar edilmə­­si han­­sı in­­zi­­ba­­ti xə­­ta­­nın ob­­yek­­tiv tə­­rə­­fi­­nə aid­­dir?

a) su ob­­yekt­­lə­­ri­­nin mü­­ha­­fi­­zə­­si qay­­da­­la­­rı­­nın po­­zul­­ma­­sı

b) su ob­­yekt­­lə­­rin­­dən və su­­dan is­­ti­­fa­­də qay­­da­­la­­rı­­nın po­­zul­­ma­­sı

c) su ob­­yekt­­lə­­rin­­in çirkləndirilməsi

d) iç­­mə­­li su mən­­bə­­lə­­ri­­nin, su tə­­miz­­lə­­yi­­ci qur­­ğu­­la­­rı­­nın, su kə­­mər­­lə­­ri­­nin sa­­ni­­tar mü­­ha­­fi­­zə zona­­la­­rı­­nın tə­­ləb­­lə­­ri­­nin po­­zul­­ma­­sı

e) iç­­mə­­li su­­yun key­­fiy­­yə­­ti­­nə da­­ir tə­­ləb­­lə­­rin po­­zul­­ma­­sı

246. Avi­­a­­si­­ya qə­­za­­sı­­nın baş ver­­di­­yi yer­­də qə­­za­­ya uğ­­ra­­mış ha­­va gə­­mi­­si­­nin da­­şı­­dı­­ğı əş­­ya­­la­­rın (yük­­lə­­rin, ba­­qa­­jın) gö­­tü­­rül­­mə­­si han­­sı hal­­da in­­zi­­ba­­ti mə­­su­­liy­­yə­­tə sə­­bəb olur?

a) əş­­ya­­la­­rın avi­­a­­si­­ya qə­­za­­sı­­nı araş­­dı­­ran ko­­mis­­si­­ya­­nın ica­­zə­­si ol­­ma­­dan gö­­tü­­rül­­mə­­si

b) əş­­ya­­la­­rın onun sa­­hi­­bi­­nin ica­­zə­­si ol­­ma­­dan gö­­tü­­rül­­mə­­si

c) əş­­ya­­la­­rın ha­­va yerli polis orqanlarının ica­­zə­­si ol­­ma­­dan gö­­tü­­rül­­mə­­si

d) əş­­ya­­la­­rın onun sa­­hi­­bi­­nin ica­­zə­­si ol­­ma­­dan gö­­tü­­rül­­mə­­si

e) sadalanan hə­­rə­­kət­­lə­­rin ha­­mı­­sı in­­zi­­ba­­ti mə­­su­­liy­­yə­­tə sə­­bəb olur

247. Yolda mü­­əy­­yən edil­­miş hə­­rə­­kət sü­­rə­­ti­­nin han­­sı həd­­dən ar­­tıq aşılma­­sı ağır­­laş­­dı­­rı­­cı hal kimi in­­zi­­ba­­ti xə­­ta­­nın töv­­si­­fi­­nə tə­­sir edir?

a) 30-60 km/saata­dək həd­də

b) 15-25 km/saata­dək həd­də

c) 10-20 km/saata­dək həd­də

d) 10 km/saata­dək həd­də

e) sa­da­la­nan­la­rın heç bi­ri ağır­­laş­­dı­­rı­­cı hal ki­­mi in­­zi­­ba­­ti xə­­ta­­nın töv­­si­­fi­­nə tə­­sir et­mir

248. “Gi­­riş qadağandır” və “Hə­­rə­­kət qadağandır” yol nişan­­ları tə­­ləb­­lə­­ri­­nin pozulması ne­­çə bal­­la qiy­­mət­­lən­­di­­ri­­lir?

a) 3 bal

b) 4 bal

c) 5 bal

d) 6 bal

e) 1 bal


249. Sərxoşluq və­­ziy­­yə­­ti­­nin yoxlanılma­­sı üçün nəq­­liyyat vasi­­tə­­si­­ni ida­­rə edən şəx­­sin müayinədən boyun qaçırma­­sı ne­­çə bal­­la qiy­­mət­­lən­­di­­ri­­lir?

a) 5 bal

b) 4 bal

c) 3 bal


d) 10 bal

e) bu in­­zi­­ba­­ti xə­­ta bal­­la qiy­­mət­­lən­­di­­ri­­lmir

250. Yol hə­­rə­­kə­­ti qay­­da­­la­­rı­­nın han­­sı po­­zun­­tu­­su 3 cə­­ri­­mə ba­­lı ilə qiy­­mət­­lən­­di­­ri­­lir?

a) sər­­ni­­şin da­­şı­­ma qay­­da­­la­­rı­­nın po­­zul­­ma­­sı

b) əks istiqamətli hərəkət zolağına çıxmadan öt­­mə və ya manevr etmə qay­­da­­la­­rı­­nın pozulma­­sı

c) yol po­­li­­si­­nin nəq­­liyyat vasi­­tə­­si­­ni saxlamaq tə­­lə­­bi­­nin yeri­­nə yeti­­ril­­mə­­mə­­siDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə