İşgüzar yazışmalar Fənn: Fakültə: Kafedra: İxtisas: Qrup: Müəllim

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.94 Mb.
səhifə3/9
tarix17.08.2018
ölçüsü0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

154.Agentlik və ortaq agentlik formalaşdırlarkən hansi şərtlər nəzərə alınmalıdır.?

A)əgər siz kimə isə, sizin agent olmağını təklif edirsinizsə, ona müəssisəniz haqqında geniş məlumat verin və onu inandırmağı bacarın .

B)Qarşıya qoyulmuş bütün məsələləri onlara aydın izah edin və şərtləri bildirin .

C) Ödəmə şərtlərinə birgə aydınlıq gətirin

D)Öz işinizin əhəmiyyətini və müəssisənizin etibarlılığını sübut edin.

E) agentlik işinə aydınlıq gətirin.155.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən işçinin bir iş günü ilə növbəti iş günü arasındakı gündəlik istirahət vaxtı neçə olmalıdır?

A) 12;


B) 8;

C) 16;


D) 6;

E) 10.


156. Sifarişçidən ərizə blankı qəbul edildikdən sonra müvəqqəti sığorta şəhadətnaməsi neçə verilir ?

A)”sığorta qeydi ”

B)sığortaüzvlüyünü
C)siğorta nömrəsi

D)sığorta imzası

E) sığorta tarixi.

157. Bu sənəd sığorta məktubu müşayiət edir və kimə çatdırılır ?

A)sifarişçiyə çatdırılır;

B) idarəyə çatdırılır

C) təşkilata çatdırılır

D) müəssisəyə çardırılır

E) şikayət edənə çatdırılır.158.Ədliyyə orqanlarının, məhkəməaparatının işçilər, hakimlər,məhkəmə katibləri, arxiv işçisi, məhkəmə icraçısı və digər idarə arxivlərinin işçiləri qanunu rəhbər tutaraq sənədlərin və işlərin etibarlı saxlanmasından ötrü hansı qaydalara riayət edməlidirlər :

A)Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş saxlanma müddəti göstərilməklə sənədlərin siyahısına ;

B)Sənədlərin arxivdə saxlanması üçün seçilməsi qaydaları ;

C) Sənədlərin idarə arxivdə saxlamaq;

D) Sənədləri təşkilatın sefində saxlamaq;

E) Sənədləri rəhbərin sefində saxlamaq.159. Sənədlərin birinci dərəcəli qruplaşdırılması onların əlamətləri üzrə təyin edilir bunlara nə daxildir :

A)Nominal əlamətləri, adlarə üzrə sənədlərin bir yerdə cəmlənməsi (məs. əmrlər, protokollar , hesabatlar ), bu zaman bir işdə ancaq bir sənəd növü yerləşdirilir;

B)Məzmununun istiqamətləri və sualları üzrə əlamətlər ;

C)Sənədlərin qruplaşdırılmasında sənədin məzmunu əsas götürülür ;

D)Müəlliflik əlamətləri üzrə , yəni sənədlərin bir müəllif üzrə qpuplaşdırılması ;

E)yazışmaların əlamətləri üzrə.160.İşgüzar əlaqələrdə yazışmaların rolu və əlamətləri barədə hansı məlumat verilir?

A) teleks ,telefon , kompüter.

B) elektron məktubun ;

C) teleqramanın ;

D) faksın ;

E)poçt xidmətindən.161.Sənədləşdirmə idarəetmə fəaliyyəti ilə sıx əlaqəlidir,idarəetmə aparatında onun üzərində qoyulmuş funksiyaların reallaşdırılmasının hansı üsuludur?

A)idarəetmə;

B) rəhbər;

C) kadrlar;

D)xidmət;

E)vəzifə.162. İdarə, təşkilat və müəssisələrində, praktika sərəncamverici sənədlər içərisində ən çox hansı sənədlərdən istifadə olunur ?

A) əmrlərdən;

B) protokolu;

C)müqavilə;

D)akt;

E)izahat


163.Əmr müəssisənin müvafiq orqaları, idarə və təşkilat hansı rəhbərləri tərəfindən tərtib edilir?

A) şöbələri və vəzifəli şəxsləri tərəfindən ;

B)bölmələr və şəxslər tətəfindən;

C) şöbə rəisləri tərəfindən;

D)müəssisənin vəzifəli əməkdaşları tərəfindən ;

E)idarə və təşkilat vəzifəil şəxslərinin heç biri .164. İcraçının əsas vəzifəsi optimal qərar qəbul etməkdən ötrü lazımi məlumatlar toplamaq və marağı olan idarənin struktur bölməsi və ya vəzifəli şəxslər tərəfindən nəyi razılaşdırmaqdır?

A) layihəni razılaşdırmaqdır.

B) layihəni imzalamaq;

C) layihəni yazmaq;

D) layihəni çap etirmək ;

E) digər sənədlərin hazırlanması.165.Məzmununa görə əmrlər neçə qrupa bölünür?

A) 2;


B) 4;

C) 3;


D) 1:

E) 5.


166. Əmrlər məzmununa görə iki qrupa bölünür hansılardı?

A) ümumi məsələlər üzrə , şəxsi heyət üzrə;

B) rəhbərin təşəbbüsü ilə

C) şəxsi heyət üzrə;

D) ümumi məsələlər üzrə;

E) məsələlər üzrə əmrlər.167.Əmrin sərəncam hissəsi mətn dayandırılmadan baş hərflərlə çap olunan hansı sözləri ilə başlanır?

A) “ƏMR EDİRƏM”;

B)”ƏMRİNDƏN ÇIXARIŞ”;

C)”MƏTNƏ BAŞLIQ”;

D)”ƏMRİN MƏTNİ”:

E)”ƏMRİN ŞƏRHİ”;168. Kommersiya əqdlərinin yaranmasında və onların aparılmasında beynəlxalq hansı yazışmalar böyük rol oynayır?

A) işgüzar yazışmalar;

B) əməli yazılar;

C)rəsmi yazilar;

D)rəsmi-işgüzar yazışmalar;

E)işgüzar sənədlər.169.İşgüzar əməliyyatların aparılmasında xüsusi yeri hansı yazışmalar tutur?

A) xüsusi yeri xidməti yazışmalar tutur;

B) xüsusi yeri işgüzar yazışmalar tutur;.

C) xüsusi yeri rəsmi sənədlər tutur;

D)xüsusi yeri işgüzar sənədlər tutur;

E) xüsusi yeri əməli yazılar tutur.170. Müasir işgüzar yazışmalar məzmunundan ünvanın yazılmasından tutmuş sifarişin verilməsinə qədər geniş sahəni əhatə edir və yazışmaların qurluşu eyni saxlandığı halda , onun məzmunu heçə olur?

A) məzmunu müxtəlif ;

B) məzmunu sadə ;

C)məzmunu qisa;

D)məzmunu mürəkkəb;

E)məzmunu nəzakətli.171.Dövlət idarəetmə orqanları arasında xidməti yazışmaları apararkən neçə rekvizitdən istifadə olunur?

A)31


B) 30

C) 25


D)32 ;

E) 20.


172.Hal-hazırda dövlətlər və xarici müəssisələr arası xidməti yazışmaların formaları işlənib hazırlanmışdır?

A)müasir beynəlxalq formalar işlənib;

B) müasir xarici formalar işlənib ;

C) müasir xüsusi formalar işlənib ;

D)müasir stsndart formalar işlənib;

E)müasir sənəd formalar işlənib.173.İşgüzar yazışmalar müəssisə işçilərinin hansı münasibətlərini özündə əks etdirir?

A) işgüzar bacariğini ,mədəniyyətini və nəzakətli münasibətlərini ;

B) səmərəli şəkildə ünsiyyət yaratmaq qaydalarından xəbərdar olmaq ;

C)davranış , mədəniyyətini və nəzakətli münasibətlərini ;

D) intizam münasibətlərini ;

E) ehtiyatsızlıq münasibətləri.174.İşgüzar yazışmalarda müəssisənin çap hansı blankından istifadə edilməsi, onun haqqında digərinə geniş məlumatın verilməsinin əsasını qoyur?

A) müəssisənin çap firma blankından;

B) müəssisənin çap məktub blankından ;

C)müəssisənin çap məxsus blankından ;

D) müəssisənin çap tarix blankından ;

E)müəssisənin referensiya blankından .


175.Məktubun izah üslubu neçə formadan ibarətdir?

A) 2;


B) 3;

C) 5 ;


D)6 ;

E) 4 .


176.İşgüzar yazışmaların aparılmasında onun həcminə, qaydalarına verəcəyi nəticəyə, dilinə,üslubuna,dəqiqliyinə , aydınlığına və məktubun hansı xüsusi halına fikir verilməlidir ?

A) planlaşdırılmasına ;

B) proqnozlaşdirma;

C)təşkil etmə ;

D) nizama salma ;

E) yoxlama və nəzarət.


177.İşgüzar yazışmalarda sorğunun alınması məlumatları dəqiqləşdirir və sorğu verilməsi xidməti məktubların xüsusiyyətlərindənbiridir, sorğu neçə verilə bilər?

A) telefon , teleqram , faksla;

B) teleqram , faksla,təlimat;

C)təlimat,faksla, telefon;

D) telefon,təlimat,telqram ;

E) nizamnamə, təlimat,telefon.178. Sorğunu tərtib edərkən məktubun məzmununda neçə faktora baxmaq lazımdır?

A) 2;


B) 1;

C) 4;


D) 3;

E) 5.


179. İşgüzar əməliyyatların qanuni aparılması üçün hans məktublarından istifadə edilməlidir?

A) müşayiət məktubu;

B) işgüzar məktublar;

C) rəsmi məktublar;

D) əməli məktublar;

E) rəsmi –işgüzar məktublar.


180. Şikayət məktubunu yazarkən hansılara nəzarət edilməlidir?

A) əsaslı faktlar ;

B) dəqiq faktlar;

C) aydin faktlar;

D)konkret faktlar;

E) sakit faktlar.181. İşgüzar əməliyyatların aparılmasında xüsusi yeri hansı əməliyyatlar tutur?

A) işgüzar yazışmaların qanunlarına ;

B) xidməti yazışmalar ;

C)işgüzar yazişmanin ənənəvi ;

D) xidməti yazışmalar ənənəvi ;

E)xidməti yazışmala qanunlarına.182. Kommersiya sahəsin yaranmasında və onların aparılmasında beynəlxalq işgüzar yazışmalar böyük rol oyna nədir ?

A)əqdlərin yaranması;

B) əqdlərin imzası ;

C)əqdlərin ləğvi ;

D)əqdlərin məqsədi ;

E)əqdlərin növləri .183.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” a əsasən hal –hazırda dövlətlər və xarici müəssisələr arası əlaqəli yazışmalar hansı formada işlənib hazırlanmışdır?.

A) müasir beynəlxalq formaları işlənib hazırlanmışdır;

B) müasir məktub formaları işlənib hazırlanmışdır;

C)müasir müqavilə forması işlənib hazırlanmışdır;

D) müasir yazışma forması işlənib hazırlanmışdır;

E) müasir danışıq forması işlənib hazırlanmışdır.


184. Xarici ticarət əməliyyatları Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin tənzimlənməsi qaydalarına əsasən mal satışı bir qayda olaraq haqların qabaqcadan ödənilməsi, yaxud geri çağırılmayan akkreditiv açılması yolu hansı sənəddə əsasən həyata keçirilir?

A) akkreditiv açılması yolu ilə blankların zəmanətinə;

B)akkreditiv açılması yolu ilə blankların nömrəsi;

C) akkreditiv açılması yolu ilə blankların tarixı;

D) akkreditiv açılması yolu ilə blankların ünvan;

E) akkreditiv açılması yolu ilə blankların surəti .


185. Kommersiya sahəsində bağlanılmış müqavilələr Azərbaycan Respublikasının hansı qanuna və beynəlxalq hüquq qaydalarına əsasən tərtib edilməlidir?

A) qanunvericiliyinə ;

B) hüquq qaydalarına ;

C) hüquq normalarına ;

D)hüququ əsaslara ;

E) hüququ müqavilələrə .186.Sənəddə tarix müəssisənin blankının hansı tərəfində yazılır?

A)blankın sağ;

B)blankın sol;

C) blankın ortasında ;

D) blankın aşağsında ;

E) blankın arxasında .187. “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən müraciət nə vaxt baxılmış hesab olunur ?

A)müraciətdə göstərilən məsələyə baxıldıqda və bu barədə vətəndaşa əsaslandırılmış cavab verildikdə ;

B) müraciət təşkilatda qeydiyyata alındığı andan ;

C)müraciət etmiş şəxsin müraciətinin yazılı cavab verilməsindən ;

D) vətəndaşın müraciət aidiyyəti üzrə müvafiq orqana göndərildikdən ;

E) vətəndaşın müraciətinə 10 gün ərzində baxılmış hesab olur.188. Müasir dövrdə elmi – texniki tərəqqi, istehsalın öz xarakteri, müəssisələr və idarələrarası müxtəlif formalı əlaqələrin genişlənməsi neçə səbəb olur?

A)sənəd və sənədlər dövriyyəsinin həcminin artmasına

B)sənəd dövriyyəsi artmasına

C)sənəd həcmi artmasına

D)sənəd artması

E) sənəd əlaqəsi.189. Sənədlər müəyyən qayda ilə tərtib edilir, xüsusi olaraq bir- birilə əlaqədar olan hansi sistemə salınır?

A) sənədlər kompleksi vahid qayda

B) sənədlər kompleksi

C)sənədlər vahidi

D)vahid qaydada sənədlərin kompleksi

E)sənədlər vahid kompleksi.


190. Sənədlərin eyni qaydalı sistemə salınması texniki- iqtisadi informasiyaların vahid təsnifatı hansı tələblərə görə həyata keçirilir?

A)kodlaşdırılması tələbləri

B)kompleksi tələbləri

C)avtomatik tələbləri

D)informasiya tələbləri

E) sənədlərin yaranmasına tələbləri.


191. Sənədlər hansı aparatın qurulması, təşkil edilməsi ilə əlaqədar olur?

A) idarə aparatının

B)vahid aparatının

C) təşkilat aparatının

D) müəssisə aparatının

E) informasiya aparatının .192.Sənədlərin qruplaşması hansı qərarları ilə əlaqədardır.?

A)İdarəetmə qərarları

B)təşkilat qərarları

C)müəssisə qərarları

D) icra hakimiyyətin qərarları

E) idarə qərarları.193. Sənədlərin qeydiyyatının əsas prinsiplərindən biri sənədin prinsipidir, yəni bir sənəd neçə dəfə qeydiyyata alınmalıdır.

A) bir dəfə

B) iki dəfə

C) üç dəfə

D) dörd dəfə

E) beş dəfə .194. İki səhifədən ibarət məktub neçənci ildə Fransanın şimal qərbində Tuluza şəhərinə göndərilmişdir ?

A) 1790;


B)1796

C)1798


D)1799

E)1800


195.1790-ci ildə Parisdən Fransanın şimal qərbindəki Tuluza şəhərinə göndərilən məktub neçə səhifə idi?

A) iki


B) üç

C)dörd


D)beş

E)alti.


196.Parisdən Fransanın şimal qərbindəki Tuluza şəhərinə göndərilə məktub neçə günə göndərilmişdir ?

A) 30


B) 35

C) 25


D) 40

E) 28.


197. Əməli yazıların sadə formalarından biri nədir ?

A) Elan ;

B)bildiriş;

C)reklam ;

D)afışa ,

E)anons.


198. Məzmununa və məqsədinə görə elanın bir neçə forması vardır anons, reklam, afışa, bidiriş, əmr və s bunlardan hansı elan xarakterli deyil ?

A) əmr;


B) anons;

C) afişa;

D)reklam;

E)arayış.199.Attestasiya komissiyası neçə qərardan yalnız birini verə bilər?

A)iki;


B)bir;

C)üç;


D)dörd;

E)beş.


200. Attestasiya komissiyası iki qərardan yalnız birini verə bilər .

A) tutduğu vəzifəyə uyğundur ,tutduğu vəzifəyə uyğundeyil ;

B) vəzifəyə uyğundur;

C) vəzifəyə uyğundeyil;

D) komissiyası qərarı;

E) komissiyasının nəticəsi.201.İşçilərin attestasiyası, onun keçirilmə qaydaları, şərtləri və nəticələri hansı qanun ilə tənzimlənir ;

A) Əmək Məcəlləsi ;

B) əmək hüquq:

C)Mülki hüquq;

D)inzibati xətalar;

E) İnzibati hüquq;


202. Attastasiya komissiyası tərəfındən hər bir işçiyə ayrıca attestasiya vərəqəsi doldurulur və həmin vərəqə hansıdır ?

A) şəxsi iş;

B)üçot vərəqəsi ;

C) müqavilə ;

D) anket ;

E) arayışlar.203. Müqavilə dedikdə və başa düşülür ?

A)tərəflərin hər hansı münasibətlərinin müəyyən edilməsi və həminb münasibətlərin nizamlanması;

B)rəhbər mütəxəsis münasibətlərinin nizamlaması;

C)rəhbər sahə müdirlərinin münasibətlərinin nizamlanması;

D)rəhbər sex müdirlərinin münasibətlərinin nizamlanması;

E)sex müdirləri və fəhllərin münasibətlərinin nizamlanması.204.Ən vacib məsələlərdən biri də sənədlərin məzmun etibarilə neçə hazırlanmasıdır ?

A) yaxşi hazırlanması;

B) özünəməxsus hazərlanması;

C) sistemli hazırlanması ;

D) operativ hazırlanması;

E) planlı hazırlanması.205.“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi haqqında Əsasnamə” hansı normativ hüquqi aktla təsdiq edilir ?

A) qanunla ;

B) fərmanla ;

C)qərarla ;

D)sərəncamla ;

E)əmrlə.


206 .Rəy nə barədə sənəddir ?

A) bu və ya digər hadisə sənəd barədə təşkilatın , komisiyanın və ya mütəxəsisin mülahizəsi barədə sənəddir ;

B)mütəxəsisin fikirlərinin nəzərə alınması barədə sənəddir ;

C)rəhbərin fikirlərinin nəzərə alınması barədə sənəddir ;

D)bölmə rəhbərinin fikirlərinin nəzərə alınması barədə sənəddir ;

E)sex rəisinin fikirlərinin nəzərə alınması barədə sənəddir.207. Akt hansı sənəd formasıdır ?

A) müəyyən edilmiş fakt və hadisələri təsdiq edən sənəd formasıdır ;

B)fakt və hadisələri təşkil edən sənəd formasıdır.

C)fakt və hadisələri əlaqələndirən sənəd formasidir ;

D)fakt və hadisələri rəsmi formada müəyyən edən sənəd formasıdır ;

E) fakt vəhadisələri qiymətləndirən sənəd formasıdır.208. Dövlət idarərəetmə orqanları arasında xidməti yazışmaları apararkən neçə rekvizitdən istifadə olunur .

A)31;


B) 32;

C) 30;


D) 25;

E) 22.
209.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparilmasına dair Təlimat”a əsasən hal-hazırda dövlətlər və xarici müəssisələr arası xidməti yazışmaların hansı formaları işlənib hazırlanmışdır .

A)müasir beynəlxalq ;

B)xarici beynəlxalq ;

C) iqtisadi beynəlxalq ;

D)xüsusu beynəlxalq ;

E)daxili beynəlxalq .

210.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən xarici müəssisələr arasında xidməti yazışmalar aparılarkən onun tərtib olunmasının üçün neçə sxemi məqbul sayılır ?

A)üç ;


B)iki;

C)bir;


D)beş;

E)yeddi .211. “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən hər bir yola salınmaq üçün hazırlanmış işgüzar yazışmanın zərfininüzərində neçə göstərilir

A)müəssisənin ünvanı ;

B)müəssisəni adı ;

C)müəssisəni yeri ;

D)müəssisənin tarıxi ;

E) müəssisənin bölgüləri.212. “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” a əsasən əgər müəssisənin çap blankı yoxdursa, onda işgüzar yazışmada sənədin hansı hissəsində yola salanın ünvanı qeyd olunur.

A) yuxari hissəsində;

B) aşağı hissəsində;

C) sol hissəsində;

D)sağ hissəsində;

E) heç bir hissəsində.213. “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən sənəddə tarix müəssisənin blankının hansı tərəfində yazılır

A)sağ ;


B)sol;

C)aşağı;


D)yuxarı;

E) tam mərkəzdə.214. “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən sənəd üzərində şəxsə nəzakətli müraciət hansı şəkildədir .

A)müxtəlif şəkildədir ;

B)səliqəsiz şəkildə ;

C)səliqəli şəkildə ;

D)diqqətli şəkildə ;

E)diqqətsiz şəkildə.215. “Dövlət hakimiyyət orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən təklif olunur ki, imzalamaq prosedurasında adınız nədən sonra olmalıdır ?

A) hökmən imzadan sonra ;

B)hörmətlə sözündən sonra ;

C)çapdan sonra ;

D)tarxdən sonra ;

E) imzadan sonra ;216. “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən işgüzar xidməti yazışmaları tərtib edərkən bir sıra qaydalara riayət etmək və nəyi bilmək lazımdır ?

A)yadda saxlamaq lazimdir ;

B) bilmək lazımdır;

C)yazmaq lazımdır ;

D)giriş və əsas

E) xidməti yazışmaları .217.İşgüzar yazışmaların aparılmasında onun həcminə, qaydalarına verəcəyi nəticəyə, dilinə, üslubuna dəqiqliyinə, aydınlıöına və məktubun hansı hissəsinə xüsusi fikir verilməlidir ?

A)planlaşdırılmasına ;

B)proqnozlaşdırma ;

C)nizama salma;

D)təşkil etmə ;

E) yoxlama.218.Yazışmanı elə hazırlamaq lazımdır ki, o geniş əhatəli olsun, onda olan məsələləri əhatə etsin?

A)informasiyalar qarşıya qoyulmuş.

B) iqtisadi informsiyalar ;

C) yazışmanın qarşıya qoyulmuş.

D) informasiyalat əhatəli olsun .

E) iqtisadi məsələri əhatə olsun.219. “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən xidməti yazışmalar hazırlanarkən başlıca yeri hansı üslubu tutmalıdır ?

A)məntiqli məzmunu ;

B)əhatəli məzmunu ;

C)geniş məzmunu ;

D)xüsusi məzmunu ;

E) qisa məzmunu .220. “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən yazışmaların məzmunu hansı dildə yazılmalıdir ?

A) müasir işgüzar dildə ;

B)beynəlxalq dildə;

C)dövlət dildə ;

E) rus dildə ;

D) fars dildə .

E)alman dili.

221.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən işgüzar yazışmalarda sorğunun alınması nəyi bilməsi şərtdir?

A)məlumatları dəqiqləşdirir;

B) məlumat formalaşdirmaq ;

C) məlumatların göndərilməsində çeviklik edilməsi

D)məlumm sistem halında toplanması ;

E) sistem halında toplanması.222. İşgüzar əməliyyatların qanuni aparılması üçün hansı məktublarından istifadə edilməlidir?

A) müşayiət məktublarından ;

B) rəsmi məktub;

C) qeyri- rəsmi məktub;

D)əməli məktub ;

E) xidməti məktubun .223. İnformasiya özü neçə yerə bölünür?

A)2;


B)1;

C)3;


D)5;

E)4.


224. İnformasiya hansı sözdən götürülmüşdür ?

A)latın ;

B)ingilis;

C)rus;


D)Azərbaycan;

E)Fransız.225.İnformasiya sözü hansı mənasnı daşıyır?

A) şərh edirəm , aydınlaşdırma və xəbərdar olma;

B) şərh edirəm və xəbərdar olma ;

C) xəbərdar olma ;

D) nəzarət etmə ;

E) əlaqələndirmə.226 .İnformasiya özü iki yerə bölünür hansıdır ?

A)istehsal informasiyası və iqtisadi informasiya .

B) statistik informasiya və iqtisadi informasiya ;

C)mühasibat informasiya və istehsal informasiya ;

D)operativ informasiya ;

C) istehsal informasıya ;

E)iqtisadi informasiya.

227. “Dövvlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə təşkilat də kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən istehsal informasiyası dedikdə xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrində istehsal olunan məhsulların həçmini özündə cəmləşdirir ?

A) aylıq , rüblük və illik ;

B) aylıq , rüblük;

C) illik və aylıq ;

D)rüsumlar və illik;

E)ticarət güzəştləri.228.İqtisadi informasiya isə məhsul istehsalına çəkilən xərcləri özündə cəmləşdirir?

A)mənfəəti ;

B) əmtəə

C) ticarət

D) istehsal

E) xammal.229.İnformasiya dedikdə nə başa düşülür ?

A) hər hansı bir hadisənin keçmişi haqqında xəbərlər çoxluğu ;

B) hər hansı bir hadisənin indiki vəziyyəti haqqında xəbərlər çoxluğu ;

C) hər hansı bir hadisənin gələcək vəziyyəti haqqında xəbərlər çoxluğu;

D) proqnozlaşdırılması haqqında xəbərlər çoxluğu.

E) planlaşma haqqında xəbərlər çoxluğu .230. İstehsal informasiya harada baş verir ?

A)idarəetmə obyektində ;

B)idarəetmə subyektində ;

C)idarəetmə sistemində ;

D)idarəetmə prosesində ;

E)idarəetmə münasibətlərində.231. İnformasiya idarə aparatı işinin nəyi hesab olunur ?

A)başlanğıcı və yekunu ;

B)idarəetmə sistemnin təşkili ;

C) idarəetmə münasibətlərinin təşkili ;

D) əlaqələndirmə sisteminin təşkili ;

E)tabeçilik sisteminin təşkili .232. İnformasiya idarə aparatı işçisi üçün nə hesab edir ?

A)əmək predimenti ;

B)əmək alətləri ;

C)əmək vasitələri ;

D)istehsal vasitələri ;

E) texniki və vasitələr .
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə