İşgüzar yazışmalar Fənn: Fakültə: Kafedra: İxtisas: Qrup: Müəllim

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.94 Mb.
səhifə4/9
tarix17.08.2018
ölçüsü0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

233. İnformasiya idarəetmə qərarlarının qəbul olunması üçün hansı rolu oynayır ?

A)əsas;


B)əlavə ;

C)yardım

D)köməkçi ;

E)əlaqələndirici .234. İnformasiya neçə ola bilər ?

A)sənədli və sənədsiz ;

B) istehsal xarakterli ;

C)texnoloji xarakterli ;

D) satış xarakterli .

E) sənədli xaraxterli .235. Sənəd dedikdə nə baça düşulur ?

A)məkan və zamanca nəql olunması mümkün sayılan informasiya qeyd olunan material deydiyyat daşıyicisi .?

B) məlumat qeyd edən sənəd daşıyicisi .

C)məlumat reyd edən informasiya daşıyıcısı

D)məlumat qeyd edilən satış daşıyıcısı

E)məlumat qeyd edilən istehsal daşlyıcısı .236.Sənədli informasiya xalq təsərrufatı fəaliyyətinin hansı cəhətlərini əks etdirir?

A)bütün cəhətlərini ;

B)bütün istiqamətlərini ;

C)bütün əlaqələrini ;

D)bütün praqnozlaşdırılması ;

E) bütün nəzarəti.237.İdarəetmə sənədlərində idarəetmə məsələrini həll etmək üçün ?

A) lazım olan informaslya ;

B)lazım olan material ;

C)lazım olan maliyyə vəsaiti ;

D)lazım olan insan resursu ;

E) lazım olan texnologiyası .238.İşərin və digər materialların uçota alınması və arxivdə saxlanmasında göstərilən qaydalara necə əməl edilməlidir?

A)Milli Arxiv İdarəsi tərəfindən təsdiq edilmiş idarə , müəssisə və təşkilatların arxiv işi və sənədləşməsinin əsas qaydalarına ;

B)Məhkəmə və notariat sənədlərinin saxlanması ;

C)Ədliyyə Nazirliyi ilə Ali Məhkəmənin sənədlərinin saxlanması ;

D) Coğrafi əlamətləri üzrə;

E)xronoloji əlamətləri üzrə .


239.Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən hansılar sənədlərin reyestrində qeydə alınır ?

A)hüquqi aktlar ;

B)bildirişlər ;

C)memorandumlar ;

D)mühasibat sənədləri

E) hüquq normaları.240.Sənədlərin tərtibi və istifadəsi ilə hansı işçilər məşgul olurlar?

A)Həm xətti həmdə funksional;

B) mütəxəsislər;

C) rəhbərlər;

D)şöbə müdirləri;

E)sex rəisləri;241.Əsasnamənin birinci bölməsi neçə qeyd olunur ?

A)Ümumi bölmə ;

B)xüsusi bölmə ;

C)bələdiyyə bölmə;

D)fərdi bölmə

E)şəxsi bölmə.242. Əsasnamənin ikinci bölməsində nələr qeyd olunur ?

A)vəzifə və funksiyalar ;

B) hüquqlar ;

C)məsuliyyət;

D)tabeçilik sistemi ;

E)idarəetmə münasibətləri.243. Əsasnamənin üçüncü bölməsində nəzərdə tutulur ?

A)tapşırılan funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün hüquqlar;

B)tapşırılan funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün vəzifələri;

C) tapşırılan funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün funksiyaları ;

D)tapşırılan funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün işlərin təşkili ;

E)tapşırılan funksiyaların yerinə yetrilməsi üçün məsuliyyət.244.Əsasnaməninn dördüncü bölməs ində nə nəzərdə tutulur ?

A)istehsal bölməsinin idarə edilməsində işlərin təşkili ;

B) istehsal bölməsinin idarə edilməsində işlərin planlaşdırılması;

C)istehsal bölməsinin idarə edilməsində işlərin proqnozlaşdırma ;

D) istehsal bölməsinin idarə edilməsində işlərin əlaqələndırılməsi ;

E) istehsal bölməsinin idarə edilməsində işlərin nəzarət prosesinin həyata 245. 245Nizamnamə dedikdə nə başa düşülür?

A) müəssisənin yaradılması qaydasını, onun quruluşunu, funksiyalarını və vəzifələrini müəyyən edən rəsmi sənəd forması ;

B)müəssisə və təşkılatların istehsal istiqamətini müəyyənedən rəsmi sənəd forması ;

C) müəssisə və təşkilatların maliyyə fəaliyyətini müəyyən edən rəsmi sənəd forması;

E) müəssisə və təşkilatların satış istehsal fəaliyyətini rəsmi müəyyən edir.246. Nizamnamə əsasn neçə bölmədən ibarət tərtib edilməsi nəzərdə

tutulur ?

A) 10;


B) 8;

C) 6;


D) 4 ;

E) 12.


247. Nizamnamənin birinci bölmədə nələr qeyd olunur ?

A)Ümumi müddalar;

B) Ümumi amillər ;

C)Ümumi vəzifələr;

D)Ümumi istiqamətlər;

E)Ümumi təyinatlar.248. Təşkilatı sənədlərə hansı sənədlər aiddir?

A)əsasnamə , nizamnamə , təlimat və qaydalar ;

B) əmr və sərəncamlar

C)pratokollar və xidməti məktublar ;

D) aktlar və qeydiyyat vərəqləri

E)müqavilələr və nizamnamələr .249.Sərəncam verici sənədlərə hansı sənədlər aiddir ?

A)Qətnamələr , qərarlar , əmr və sərəncamlar ;

B)təlimat və qaydalar ;

C)əsasnamə və nizamnamələr ;

D)arayışlar və bildiriş vərəqləri ;

E)izahat vərəqləri .250.Müəssisələr hansı sənəd əsasında fəaliyyət göstərirlər ?

A)əsasnamə və nizamnamə əsasında ;

B) təlimat və qaydalar əsasında ;

C)əmr və sərəncamlar əsasında ;

D)Qərarlar əsaında

E) tapşırıq və göstəişlər əsasında.251. Əsasnamə hansı müəssisələr üçün tərtib edilə bilər?

A)Dövlət mülkiyyətində olan müəssisələr üçün;

B)şəxsi müəliyyətdəolan müəssisələr üçün ;

C)bələdiyyə müəssisələri üçün ;

D)Nazirliyin tabeçiliyində olan müəssisələr üçün ;

E)ayrı-ayrı vətəndaşların mülkiyətində olan müəsisələr üçün.252. Əsasnamənin ikinci bölməsində nələr qeyd olunur ?

A) vəzifə və funksiyalar;

B)hüquqlar;

C)məsuliyyət ;

D)tabeçilik sistemi;

E) idarəetmə münasibətləri.253.Əsasnamənin üçüncü bölməsində nə nəzərdə tutulur ?

A) tapşırılan funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün hüquqlar;

B) tapşırılan funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün vəzifələr ;

C)tapşırılan funksiyaların yerinə yetirilməsi işlərin təşkili ;

D) tapşırılan funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün funksiyalar;

E) tapşırılan funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün məsuliyyət.254.Sənədlərin sürətinin çıxarılmasıvə çoxaldılması vasitələrinin neçə növü vardır?

A)8


B) 6

C)4


D)2

E)1


255.Nüminəvi sənədlər nəyə deyilir ?

A)əgər sənəddə müəyyən sənəddə formadan müəyyən məzmun və mətinə əlavə edlərsə belə sənədlərə nümunəvi sənədlər deyilir .

B) əgər sənəddə müəyyən rekvizitlər əlavə edilərsə belə sənədlərə nümunəvi sənədlər deyilir.

C) əgər sənədin məzmununa müəyyən informasiyalar əlavə edilərsə belə sənədlərə nümunəvi sənədlər deyılır.

D)əgər sənədin məzmununa və mahiyyətinə müəyyən əlavələr edilərsə belə sənədlərə nümunəvi sənədlər deyilir.

E)Şəxsi heyyətin uçota alınması və işə qəbul edilməsi üzrə olan sənədlərə nümunəvi sənədlər deyilir.256.Məzmununa görə həmdə sənədlər neçə olurlar ?

A)sadə və mürəkkəb ;

B)şəxsi heyyətin tərkibinə dair ;

C)operativ istehsalat ;

D)texniki və texnoloji ;

E)mühasibat uçotu.257. Daxili təyinatlı sənədlər dedikdə hansı səədlər başa düşülür ?

A)həmin müəssisənin öz daxilində tərtib və istifadə edilən sənədlər ;

B) rəhbər tərəfindən tərtib və istifadə edilən sənədlər ;

C)mütəxəsislər tərəfindən tərtib və istifadəedilən sənədlər ;

D)müəssisə rəisi tərəfindən verilən sənədlər;

E) tərtib və istifadə edilən sənədlər.258.Xarici təyinatli sənədlər dedikdə hansı sənədlər baça düşülür ?

A)digər müəssisə və təşkilatlarda idarəetmə orqanlarının və ayrı-ayrı şəxslərdən daxil olan sənədlər ;

B) ayrı-ayrı şəxslərdən daxil olan sənədlər ;

C) yuxarı idarəetmə orqanları tərəfındən daxil olan sənədlər;

D)nazirliklər tərəfindən daxil olunan sənədlər ;

E)nazirlər kabineti tərəfindən daxil olan sənədlər.259.Yaranma mənbəyinə görə sənədlər neçə olurlar ?

A) rəsmi – şəxsi

B) təşkilatı;

C) daxili

D)xarici ;

E) ümumi təyinati.260.Aşkarlıq dərəcəsinə görə sənədlər neçə olurlar?

A) məxvi və qeyri məxvi;

B)rəsmi;

C)qeyri – rəsmi ;

D)nümunəvi ;

E) daxili təyinatlı.261. Əsillik dərəcəsinə görə sənədlər hansı formada olurlar ?

A)əsil və surət formasında ;

B)kağız formasında ;

C) təlimat formasında ;

D)Əmr formasında ;

E) Sərancam formasında.262. Əsil sənəd hansı sənədə deyilir ?

A)müvafiq qaydada tərtib edilmiş və vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanmış sənədə;

B) rəhbər tərəfindən imzalanmış sənəd ;

C)bölmə rəhbəri tərəfindən imzalanmış sənəd ;

D)mütəxəsis tərəfindən imzalanmış sənəd ;

E)sex rəisi tərəindən imzalanmış sənədə.263.Hüquqi səlahiyyət daşıması üçün sənəddə nə olmalıdır ?

A) sənəd rekviziti adlanan elementlər ;

B) sənədin nümunəsi ;

C)müəssisəni tabe olduğu idarəetmə orqanının ünvanı

D)müəssisənin əsasnaməsi ;

E)müəssisənin nizamnaməsi.264. Qətnamə hansı məsələləri həlletmək üçün qəbul edilə bilər ?

A)mühim məsələləri ;

B)mühim məsələləri ;

C)təcili məsələləri;

D)operativ istehsal məsələlərini;

E)operativ nəzarət məsələlərin .265.Dövlət idarə etmə orqanları tərəfindən qəbul olunmuş qətnamələr neçə adlanır?

A)normativ ;

B)hüququ;

C)səlahiyyətli ;

D)əsası olan

E)əsası olmayan.266. Qərar hansı məsələlərə dair qəbul edilə bilər ?

A) müəyyən kollegiyal idarəetmə orqanları tərəfindən onların səlahiyyətinə aid olan mühüm məsələlərin həlli üçün ;

B)İdarəetmə orqanları tərəfindən ;

C)təşkilat rəhbərləri tərədindən ;

D)mütəxəsislər tərəfindən

E)sex rəisləri tərəfindən .267. Əmr neçə yerə bölünür?

A)2;


B)4;

C)6;


D)8;

E)10;


268.Əmrin özünə məxsus nəyi vardır ?

A) yazılış forması

B)tərtib edilmə forması ;

C)qeydə alınma forması ;

D)istifadə edilmə forması ;

E) işlənilmə forması.269.Sərəncam özündə nəyi əks etdirir ?

A)hər hansı məsələni həlletmək səlahiyyəti vəzifəli şəxs tərəfindən verilən göstərişləri ;

B)rəhbər tərəfindən verilən tapşırıqları ;

C)rəhbər tərəfindən verilən göstəriçləri ;

D)rəhbər tərəfindən verilən əmrləri ;

E)rəhbər tərəfindən verilən təlimat qaydaları .270. Bir qayda olaraq sərəncam nəyə əsaslanmaqla tərtib edilir ?

A)hadisəyə;

B)fəaliyyətə;

C)idarəetmə münasibətlərinə ;

D) tabeçilik sisteminə ;

E) idarəetmə əlaqələrinə.271. Sərəncam və göstərişin bu formasından yuxarı idarəetmə orqanları hansısahədə istifadə edirlər?

A)uçot və sahəsində , maliyyə və plan fəaliyyətində ;

B)istehsal sahəsində ;

C)statistik uçotda

D)şəxsi heyyətin uçota alınmasında

E)maliyyə vəsaitlərinin uçota alınmasında .272. Qətnamə dedikdə nə baça düşülür ?

A)işçilərin yerinə yetirilməsi və ya icrasının müəyyən istehsal vəziyyətində özünü aparmasına dair rəhbər göstərişlər ;

B)işçilərin müəyyən istehsal prosisində özünü aparmasına dair rəhbər göstərişlər ;

C)işçilərin müəyyən idarəetmə prosesində özünü aparmasına dair rəhbər göstəriş ;

D)istehsal prosesində işlərin təşkilinə dair rəhbər göstəriş ;

E) satış prosesində içlərin təşkilinə dair rəhbər göstəriş.273.Protakol hansı sənəd formasıdr ?

A)kollegiyal orqanlar tərəfindən müzakirə olunur məsələlərin dedişini ardıcıl, ardıcıl qeyd edildiyi sənəd formasıdır ;

B)pratakol kollegiyal orqanların fəaliyyətlərinin müəyyən edən sənəd formasıdır;

C)pratakol kollegiyal orqanın vəzifələrini müəyyən edən sənəd formasıdır ;

D)pratakol kollegiyal orqanın hüquqlarını müəyyən edən sənəd formasıdır ;

E)pratakillar kollegiyal orqanın məsuliyyətini özündə əks etdirən sənəd formasıdır.274. Pratakol kim tərəfindən imzalanır?

A)sədr və katib ;

B)katibə ;

C)müəssisə rəhbəri ;

D) baş mühasib ;

E) baş iqtisadçı .275. Teleqramatelefonoqrama və radioqrama nəyin çatdırılması vasitəsidir ?

A)təcili məlumatların ;

B)təcili əlaqələrin ;

C)təcili işlərin ;

D)təcili sənədlərin ;

E)təcili maliyyə vəsaitlərinin276. Arayışlar hansı məqsəd üçün tərtib edilir ?

A)məlumat vermək məqsədi üçün ;

B)hesabat vermək məqsədi ücün

C)məlumat almaq məqsədi üçün

D)tapşırıq almaq məqsədi üçün ;

E)göstəriş almaq məqsədi üçün ;277.İzahat vərəqləri hansı sənəd formasıdır ?

A)müəyyən edilmiş proqram və ya qaydadan kənarlaşmaya səbəb fakt və fəaliyyəti üzrə aydınlaşdırma şərh edilən sənəd formasıdır ;

B)işə gecikməyin səbəblərini aydınlaşdıran sənəd formasıdır ;

C)işdən tez getməyin səbəblərini aydınlaşdiran sənəd formasıdır ;

D)istehasl planlarıın yerinə yeririlməməsinaydınlaşdıran sənəd formasıdır ;

E)satış planını yerinə yetirməməyin səbəblərini aydınlaşdıran sənəd formasıdır .278. Reklam lövhələrə hnsı yerlərdə asılır ?

A) camaatın cəmləşdiyi meydanlarda ;

B) uca yerlərdə ;

C) ucadan oxunur;

D) ilk reklam bürosunu;

E) əsas reklam ;279.Hər bir işçi nəyi bilməlidir?

A)Həm ali sənədlərin tərtibini və hüquqi normativ aktların tərtibi qaydasını

B)Əmr və sərəncamların tərtibi qaydasını

C)Müqavilələrin tərtibi qaydasını

D)Aktların tərtibi qaydasını

E)Pratakolların tırtibi qaydasını280.Kargüzarlıq siferası dedikdə nə başa düşülür?

A)Müəsisə və təşkilatlarının bütün mərhələlərinin sənədli informasiya ilə təchiz edilməsi prosesi;

B)Müəsisə və təşkilatların bütün mərhələlərinin xammal materialla təchiz edilməsi prosesi;

C)Müəsisə və təşkilatların bütün mərhələlərinin informasiya ilə təchiz edilməsi prosesi;

D)Müəsisə və təşkilatların bütün mərhələlərinin yeni texnologiya ilə təchiz edilməsi prosesi;

E)Müəsisə və təşkilatların bütün mərhələlərinin maliyyə vəsaiti ilə təchiz edilməsi prosesi;281. İdarəetmə prosesinin sənəd təminatı neçə məsələyə yönəldilmiş əməliyyat sistemini təmin edir?

A)2


B)4

C)6


D)8

E)10


282.Hər bir sənəd onu tərtib edənin iştirak edib etməməsindən asılı olmayaraq özünün nə etmə qabiliyyətinə malik olmalıdır?

A)Müdafiə

B)Təşkil

C)Əlaqələndirmə

D)Nəzarət

E)Təhlil


283.Vəzifəli şəxsdə məlumat və sənədin reallıgına şübhə yaranarsa o nə edir?

A)Sənədi yenidən tərtib etmək üçün ilkin icraçıya qaytarır

B)Sənədi yenidən tərtib etmək üçün mütəxəsisə qaytarır

C)Sənədi yenidən tərtib etmək üçün bölmələrə qaytarır

D)Sənədi yenidən tərtib etmək üçün şöbələrə qaytarır

E)Sənədi yenidən tərtib etmək üçün sexlərə qaytarır284.Müəsisə və təşkilatların fəaliyyəti nə ilə rəsmləşdirilir?

A)Sənəd vasitəsi ilə

B)Təlimat vasitəsi ilə

C)Əmr vasitəsi ilə

D)Qərar vasitəsi ilə

E)Akt vasitəsi ilə285.Məlumatların qavranılmasına görə sənədlər neçə yerə bölünürlər?

A)3


B)5

C)7


D)9

E)11
286.Vüzal sənədlər neçə qrupa bölünürlər?

A)3

B)4


C)5

D)6


E)7

287.Mətnli sənədlər məlumat daşıyıcısında ifa edilməsinə görə hansı formada hazırlana bilər?

A)Əlyazması, komputer yazısı, reproqrafiq və mətbəə qaydasında

B)Komputer yazısı

C)Reproqrafiq qayda

D)Mətbəə qaydasında

E)Əl yazı qaydasında288.Təsviri sənədlər məlumatın xarakterinə görə necə olurlar?

A)Statistik və dinamik

B)Mühasibat uçotu

C)Maliyyə uçotu

D)Bank hesabat uçotu

E)Kassa hesabat uçotu289.Statistik məlumatlı təsviri sənədlərə nələr daxildir?

A)Sxemlər, qrafiklər, dioqramlar, şəkillər, əkslər, rəsmlər

B)Sxemlər və qrafiklər

C)Sxemlər və şəkillər

D)Sxemlər və əkslər

E)Sxemlər və rəsmlər290.Dinamik məlumatlı təsviri sənədlərə nələr aiddir?

A)Səssiz kino lentləri və video yazılı maqnit lentləri

B)Səssiz kinolar

C)Səsli kinolar

D)Peyk rabitə sistemi

E)Abonent rabitə sistemi291.Statistik məlumatlı sənədlərin hazırlanmasında nələrdən istifadə edilir?

A)Kağız, kalka, plyonka, kagız və plyonka əsaslı sürət çıxaran maşınlardan

B)Sürət çıxaran maşınlardan

C)Kagız hazırlayan maşınlardan

D)Televiziya qurgularından

E)Video maqintafon qurgularından292.Dinamik məlumatlı təsviri sənədlər nələrdə hazırlanır?

A)Kino plyonka və maqnit plyonkalarında

B)Adi kagızlarda

C)Standart kagızlarda

D)Mətbəələrdə

E)Nəşriyatlarda293.Oxucu aparatı dedikdə nə başa düşülür?

A)Əksi adi gözlə qəbul edilməsi mümkün olmayan sənədləri böyütmək

B)Əksi adi gözlə görünməyən sənədləri oxumaq

C)Əksi adi gözlə görünməyən sənədləri işləmək

D)Əksi adi gözlə görünməyən sənədləri təyinatı üzrə göndərmək

E)Əksi adi gözlə görünməyən sənədlərin icrasına nəzarət etmək294.Bir çox hallarda sənədlərin tərtib edilməsi qaydası dövlət idarəetmə orqanlarının nələri üzrə rəsmləşdirilir?

A)Müvafiq aktlar üzrə

B)Müvafiq qərarları üzrə

C)Müvafiq sərəncamları üzrə

D)Müvafiq əmrləri üzrə

E)Müvafiq təlimatlatı üzrə295.Hüquqi normativ akt dedikdə nə başa düşülür?

A)Həmin ölkənin sərhədləri daxilində yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyan və adiyyatı şəxslərdə məsuliyyət hissi əmələ gətirən sənəd

B)Müəssələr tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyan sənəd

C)Rəhbər tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyan sənəd

D)Mütəxəsislər tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyan sənəd

E)Bölmə rəhbərləri tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyan sənəd296.Hüquqi normativ sənədlər hansı orqanlar tərəfindən qəbul edilə bilər?

A)Müvafiq səlahiyyətə malik olan orqanlar

B)Müvafiq səlahoyyətə malik olan rəhbərlər

C)Müvafiq səlahiyyətə malik olan mütəxəsislər

D)Müvafiq səlahiyyətə malik olan bölmə rəhbərləri

E)Müvafiq səlahiyyətə malik olan sex rəisləri297.Hal hazırda hansı sənəd növü ən geniş yayılmışdır?

A)Mətnli


B)Təsviri

C)Qrafiki

D)Mətnli-təsviri

E)Reproqrafik298.Mətnli sənədləri hansı üsullarla hazırlamaq olar?

A)Əl yazı vasitələrinin köməyi ilə, komputer və istenoqrafiya

B)Əl yazı vasitələrinin köməyi ilə (avto ruçka, diyircəkli ruçka)

C)Komputerdə demeklə

D)Diktafona demeklə

E)Mətbəə qaydasında299.Standart sənəd nəyə deyilir?

A)Müəyyən ardicilliga və məcburi qaydalara riayət edilməklə tərtib edilən sənədlərə

B)Müəyyən məlumatları özündə əks etdirən sənədlərə

C)Müəyyən standartları özündə əks etdirən sənədlərə

D)Müəyyən təlimat və qaydaları özündə əks etdirən sənədlərə

E)Müəyyən əmr və sərancamları əks etdirən sənədlərə300.Hansı sənədə sürət deyilir?

A)Orjinalı dəqiq təkrar olunmaqla müvafiq qaydada təsdiq edilmiş və onunla eyni hüquqi qüvvəyə malik olan sənədə

B)Müvafiq qaydada tərtif və təsdiq edilmiş sənədə

C)Müvafiq qaydada işlənmiş və imzalanmış sənədə

D)Yuxarı idarəetmə orqanlarının təlimat və qaydalarına

E)Müəsisə daxili əsasnamələrin tərtivi və imzalanmasına301. “Azərbaycan Respblikasında dövlət dili haqqında “ Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının beynəlxzlq yazışmaları hansı dildə aparılır ?

A) dövlət ;

B) beynəlxalq ;

C )müxtəlif dillərdə ;

D)xarici ;

E ) başqa dövlətin dildə .302. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən müvaviq icra haakimiyyəti orqanı neçə ildə bir dəfədən az olmayaraq yazı dili normalarını təsbit edən lüğətin (orfoqrafiya lüğətinin )nəşr ounmasını təmin edir?

A) 5;


B) 3;

C) 1;


D) 2;

E ) 4;


303. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir ?

A) 30 sentyabr 2002-ci il ;

B) 30 oktyabr 2007 –ci il ;

C) 15 iyul 2009 –cu il ;

D) 20 sentyabr 2005-ci il ;

E) 10 sentyabr 2000 –ci il.304.”Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu hansı məsələləri nizamlayır ?

A) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi hüquqi statusunu ;

B)beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi hüquqi statusunu ;

C)Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin bdövlət dili kimi işləmə xüsusiyyətləri ;

D) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi ədəbi xüsusiyyətlərini .

E) Azərbaycan dilinə dövlət qayğısı daha da artmış , ədəbi dilin üsubları .305.Rəsmi sənədlərdən fərqli olaraq , işgüzar sənədlər neçə əhəmiyyətlidir ?

A) dövlət əhəmiyyəti daşımır ;

B) hüquqi əhəmiyyət daşımır ;

C) qanuni əhəmiyyət daşımır;

D) möhürlə təsdiqlənmir;

E) imzalanmır .306. İşgüzar sənədlər həcmcə neçə olur ?

A) kiçik ;

B) aydın;

C) konkret;

D) rəsmi;

E) əməli .307.İşgüzar sənədlərə hansı sənədlər daxildir ?

A) ərizə , tərcümeyi- hal , elan , reklam , etiket və s.;

B) protokol , izahat , arayış , annitasiya və s ;

C) arayış , bildiriş , bildiriş – xəbərdarlıq və s ;

D) etibarnamə , ezamiyyət vərəqəsi etiket forması və s. ;

E) ərizə , ərizə forması, əsasnamə və s.307. Rəsmi- işgüzar üslubun sadə formalarından biri hansıdır ?

A) afişa ;

B) akt ;

C) annotasiya ;

D) arayış ;

E) bəyanat.308. Afişa hansı şəkildə tərtib olunur ?

A) tamaşa və konsertin olacağı yer ;

B) tədbirin adı ;

C) konsert olacağı yer ;

D) yaradıcılıq gecəsi ;

E) ədəbi- bədii gecə.309. Tədbirin başlayacağı dəqiq vaxt neçə olunur ?

A) biletlərin əldə ediləcəyi yer ,gün, saat göstərilir;


B) biletlərin əldə ediləcəyi yer göstərilir;

C) biletlərin əldə ediləcəyi gün göstərilir ;

D) biletlərin əldə ediləcəyi saat gösrərilir;

E) biletləri əldə ediləcəyi yer, saat , vaxt , göstərilir.310.Afişaların tərtibinə hansı tələblər verilir ?

A) iri formatli , qalın kağızda tərtib olunmalı və nəzəri cəlb edəcək yerlərdə vurulmalıdır;

B) səliqəli və cəlbedici olmalı;

C) gözəl dizayn əsasında müəyyən şəkillər də verilə bilər ;

D)iri şriftlərlə yazılmalıdır ;

E)keçiriləcək tədbirlə bağlı hər şey dəqiq şəkildə göstərilməlidir.311. Akt şahidlərin iştirakı ilə yoxlama nəticəsində müəyyən edilən bir faktı təsdiq edən sənəddir ,hansı yazı növüdür ?

A) əməli yazı növüdür;

B) rəsmi yazı növüdür;

C) rəsmi-işgüzar növüdür ;

D) ədəbi dilin növüdür;

E) sənədli dili növüdür .
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə