İşgüzar yazışmalar Fənn: Fakültə: Kafedra: İxtisas: Qrup: Müəllim

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.94 Mb.
səhifə8/9
tarix17.08.2018
ölçüsü0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

539.Akustik sənədlər nədən ibarət olur?

 1. Səs məlumatları yazılmış məlumat daşıyıcılarından

 2. Səs məlumatları yazılmış informasiya daşıyıcılarından

 3. Səs məlumatları yazılmış rabitə daşıyıcılarından

 4. Səs məlumatları yazılmış televiziya daşıyıcılarından

 5. Səs məlumatları yazılmış peyk rabitə sistemindən

540Akustik sənədlərin hazırlanmasında və səsləndirilməsində nələrdən istifadə edilir?

 1. Diktafon və maqintafonlardan

 2. Televiziya qəbul edicilərindən

 3. Rabitə qəbul edicilərindən

 4. Sənəd qəbul edicilərindən

 5. Peyk rabitə sistemlərindən

541.Vüzal-akustik sənədlər dedikdə nə başa düşülür?

 1. İnsan tərəfindən həm görmə gəmdə eşitmə orqanları ilə qavranılan sənədlər

 2. İnsan tərəfindən eşitmə orqanları vasitəsi ilə qavranılan sənədlər

 3. İnsan tərəfindən görmə orqanları vasitəsi ilə qavranılan sənədlər

 4. İnsan tərəfindən rabitə vasitələri ilə qavranılan sənədlər

 5. İnsan tərəfindən peyk vasitəsi ilə qavranılan sənədlər

542.Hal hazırda hansı sənəd növü ən geniş yayılmışdır?

 1. Mətnli

 2. Təsviri

 3. Qrafiki

 4. Mətnli-təsviri

 5. Reproqrafik

543.Mətnli sənədləri hansı üsullarla hazırlamaq olar?

 1. Əl yazı vasitələrinin köməyi ilə, komputer və istenoqrafiya

 2. Əl yazı vasitələrinin köməyi ilə (avto ruçka, diyircəkli ruçka)

 3. Komputerdə demeklə

 4. Diktafona demeklə

 5. Mətbəə qaydasında

544.Vüzal sənədlərin əsas daşıyıcısı nə hesab olunur?

 1. Kagız

 2. Komputer

 3. İnformasiya

 4. Texnologiya

 5. Kadr

545Müəsisə və təşkilatların sənədləri hansı kagız istehlakı formatı ilə məktublaşır?

 1. 9327-60

 2. 9327-62

 3. 9327-63

 4. 9327-64

 5. 9327-65

546Kagız istehlakı formatının tələblərinə görə bütün formatlar hansı sıraya bölünür?

 1. A. V. S

 2. A. B. C

 3. A. C. D

 4. A. D. E

 5. A. D. F

547.Hansı sıra əsas sıra sayılır?

 1. A

 2. B

 3. C

 4. E

 5. F

548.Kagız istehlakı formatına görə A sırası neçə sıraya ayrılır?

 1. 13

 2. 11

 3. 10

 4. 14

 5. 15

549.İdarəetmə sistemində əsasən hansı formatlardan istifadə olunur?

 1. A3, A4, A5

 2. A2, A3, A4

 3. A5, A6, A7

 4. A6, A8, A9

 5. A9, A10, A11

550Məlumatın saxlanması vasitələri nəyə görə bir birilərindən fərqlənirlər?

 1. Təyinatına və quruluşuna

 2. Təyinatına və qəbuluna

 3. Təyinatına və işlənməsinə

 4. Təyinatına və qeydə alınmasına

 5. Təyinatına və saxlanmasına

551.Onlardan ən sadəsi nə hesab edilir?

 1. Kartotekalar

 2. Seflər

 3. Şkaflar

 4. Qovluqlar

 5. Papkalar

552.Kartotekalar nələrin axtarılması üçün informasiya mənbəyi hesab edilir?

 1. Arayış və məlumat xarakterli sənədlərin

 2. Təlimat və qaydaların

 3. Əmr və sərəncamların

 4. Tapşırıq və göstərişlərin

 5. Adi sənədlərin

552.Kartların yerləşməsinə görə kartatekalar neçə cür ola bilər?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

553Konstruksiyasina görə kartatekalar neçə cür olur?

 1. 3

 2. 1

 3. 5

 4. 9

 5. 7

554Ölçülərinə görə kartatekalar neçə qrupa ayrılırlar?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

555.Axtarılma üsullarına görə kartlar neçə qrupa bölünürlər?

 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 10

556.Məlumatların verilməsi və qəbulu üzrə texniki vasitələrin neçə təsnifatı vardır?

 1. 7

 2. 5

 3. 3

 4. 9

 5. 11

557Kənd təsərrufatı istehsalında məlumatların verilməsi və qəbulu prosesində əsasən hansı texniki vasitələrdən istifadə edilir?

 1. Akustik və abonent teleqraf sistemindən

 2. Abonent telefon sistemindən

 3. Peyk rabitə sistemindən

 4. Abonent teleqraf rabitə sistemindən

 5. Televiziya rabitə sistemindən

558Akustik rabitə sistemindən müəsisə və təşkilatlarda hansı məqsədlər üçün istifadə edilir?

 1. Şifahi məlumatların verilməsi və qəbulu üçün

 2. Yazılı məlumatların verilməsi və qəbulu üçün

 3. İnformasiyaların verilməsi üçün

 4. İnformasiyaların işlənməsi üçün

 5. İnfərmasiyaların icraçılara çatdırılması üçün

559.Akustik rabitə vasitələrini neçə qrupa bölmək olar?

 1. 5

 2. 3

 3. 7

 4. 9

 5. 11

560Akustik rabitə vasitələri məlumatın verilmə xarakterinə görə neçə yerə ayrılırlar?

 1. 2

 2. 4 1. 6

 2. 8

 3. 10

561Reproqrafiya sözü hansı sözlərin birləşməsindən yaranmışdır?

 1. Latın-Yunan

 2. Latın-İngilis

 3. Latın-Almaniya

 4. Latın-Yaponiya

 5. Latın-Amerika

562Sənədlərin sürətinin çıxarılması və çoxaldılması vasitələrinin neçə novü vardır?

 1. 8

 2. 10

 3. 6

 4. 4

 5. 2

563.Sənədlər bir birilərindən nəyə görə fərqlənirlər?

 1. Məzmununa, təyanatına, formasına, aşkarlıq dərəcəsinə, tezlik təyinatına

 2. Məzmununa görə

 3. Təyinatına və formasına görə

 4. Mürəkkəblik dərəcəsinə görə

 5. Yerinə yetirilməsinin vaxt məhdudiyyətinə görə

564.Məzmununa görə sənədlər neçə qrupa bölünürlər?

 1. 5

 2. 7

 3. 9

 4. 11

 5. 3

565Təşkilatı sərancam verici sənədlər hansı sənəd hesab edilir?

 1. İnzibati və işçi

 2. Hüququ

 3. Normativ

 4. Texniki

 5. Texnoloji

566.Təşkilatı sərancam verici sənədlər özündə nəyi əks etdirir?

 1. Həm xarici həmdə daxili məlumatları

 2. Plan uçot məlumatlarını

 3. Texniki və texnoloji məlumatları

 4. Operativ istehsalat məlumatlarını

 5. Şəxsi heyyətin tərkibinə dair uçot məlumatlarını

567.Plan uçot sənədləri özundə nəyi əks etdirir?

 1. Təsaruffat fəaliyyətinin planlaşdırılmasını, iqtisadi təhlil prosesini, mühasibat və statistik uçotu, material texniki təchizat mə məhsul satışının planlaşdırılması və uçota alınmasını

 2. Istehsal planlarının verilməsi və uçota alınması

 3. Satış planlarının verilməsi və uçota alınması

 4. Məhsulun maya dəyərinin planlaşdırılması və uçota alınması

 5. Istehsalın nəticəsinin təhlili və qiymətləndirilməsi

568.Operativ istehsalat sənədləri özündə nəyi əks etdirir?

 1. Operativ planlaşdırma və istehsalın tənzim edilməsini

 2. Istehsal tapşırıqlarının müəyyən edilməsini

 3. Xammal və material ehtiyatlarının müəyyən edilməsini

 4. İnsan ehtiyatlarının müəyyən edilməsini

 5. Maliyyə ehtiyatlarının müəyyən edilməsini

569.Texniki və texnoloji sənədlər özündə hansı sənədləri cəmləşdirir?

 1. İstehsalın texniki hazırlanmasını. Xidmət edilməsini, əsaslı tikinti və təmir və məhsulun keyfiyətinə nəzarət üzrə kompleks sənədləşdirməni

 2. İstehsal tapşırıqlarının texnoloji hazırlanmasını

 3. İstehsal tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə xidmət edilməsini

 4. Sarış tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə xidmət edilməsini

 5. Məhsulun keyfiyyəti üzərində nəzarətin həyata keçirilməsini

570.Şəxsi heyyətin tərkibinə dair uçot sənədləri özündə hansı sənədləri əks etdirir?

 1. Həmin heyyətin işə qəbulu, işdən azad edilməsi, başqa işə keçirilməsi və istehsalın inkişafı ilə əlaqadar olan sənədləri

 2. İstehsalın texniki və texnoloji hazırlanması üzrə sənədləri

 3. Texniki tikinti və təmir işləri üzrə sənədləri

 4. Standartlar üzrə sənədləri

 5. Məhsulun satışı üzrə sənədləri

571Təyinatına görə sənədlər neçə qrupa bölünürlər?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

572.Formasına görə sənədlər neçə qrupa bölünürlər?

 1. 4

 2. 6

 3. 8

 4. 10

 5. 12

573Ümumi sənədlər necə rəsmiləşdirilirlər?

 1. Ümumi qəbul edilmiş normalara müvafiq olaraq forma və məzmunlarına riayət edilməklə işçilərin mühafizələri üzrə

 2. Ümumi qaydalara müvafiq olaraq rəhbərin mülahizəsi üzrə

 3. Ümumi qaydalara müvafiq olaraq mütəxəsislərin mülahizəsi üzrə

 4. Ümumi qaydalara müvafiq olaraq sahə rəhbərlərinin mülahizəsi üzrə

 5. Ümumi qaydalara müvafiq olaraq sex rəsisinin mülahizəsi üzrə

574Standart sənəd nəyə deyilir?

 1. Müəyyən ardicilliga və məcburi qaydalara riayət edilməklə tərtib edilən sənədlərə

 2. Müəyyən məlumatları özündə əks etdirən sənədlərə

 3. Müəyyən standartları özündə əks etdirən sənədlərə

 4. Müəyyən təlimat və qaydaları özündə əks etdirən sənədlərə

 5. Müəyyən əmr və sərancamları əks etdirən sənədlərə

575Nüminəvi sənədlər nəyə deyilir?

 1. Əgər sənəddə formadan əlavə müəyyən mzmun və mətinə əlavə edilərsə belə sənədlərə nümunəvi sənədlər deyilir

 2. Əgər sənəddə müəyyən rekvizitlər əlavə edilərsə belə sənədlərə nümunəvi sənədlər deyilir

 3. Əgər sənədin məzmununa müəyyən informasiyalar əlavə edilərsə belə sənədlərə nümunəvi sənədlər deyilir

 4. Əgər sənədin məzmununa və mahiyətinə müəyyən əlavələr edilərsə belə sənədlərə nümunəvi sənədlər deyilir

 5. Şəxsi heyyətin uçota alınması və işə qəbul edilməsi üzrə olan sənədlərə nümunəvi sənədlər deyilir

576.Fərdi sənədlər hansı sənədlərə aitdir?

 1. Müxtəlif fəaliyyət və münasibətləri əks etdirən sənədlər

 2. Müxtəlif istehsal prosesini əks etdirən sənədlər

 3. Müxtəlif texniki prosesləri əks etdirən sənədlər

 4. Müxtəlif texnoloji prosesləri əks etdirən sənədlər

 5. Müxtəlif nəzarət proseslərini əks etdirən sənədlər

577.Məzmununa görə həmdə sənədlər necə olurlar?

 1. Sadə və mürəkkəb

 2. Şəxsi heyyətin tərkibinə dair

 3. Operativ istehsalat

 4. Texniki və texnoloji

 5. Mühasibat uçotu

578Tərtib olunma yerinə görə sənədlər hansı təyinatlı olurlar?

 1. Daxili və xarici

 2. Şəxsi heyyətə dair

 3. Mühasibat uçotuna dair

 4. Statistik uçota dair

 5. Əmr və sərəncama dair

579.Daxili təyinatlı sənədlər dedikdə hansı sənədlər başa düşülür?

 1. Həmin müəsisənin öz daxilində tərtib və istifadə edilən sənədlər

 2. Rəhbər tərəfindən tərtif və istifadə edilən sənədlər

 3. Mütəxəsislər tərəfindən tərtib və istifadə edilən sənədlər

 4. Sex rəisləri tərəfindən

 5. Tərtib və istifadə edilən sənədlər

580Xarici təyinatlı sənədlər dedikdə hansı sənədlər başa düşülür?

 1. Digər müəsisə və təşkilatlarda idarəetmə orqanlarının və ayrı ayrı şəxslərdən daxil olan sənədlər

 2. Ayrı ayrı şəxslərdən daxil olan sənədlər

 3. Yuxarı idarəetmə orqanları tərəfindən daxil olan sənədlər

 4. Nazirliklər tərəfindən daxil olunan sənədlər

 5. Nazirlər kabineti tərəfindən daxil olan sənədlər

581Yaranma mənbəyinə görə sənədlər necə olurlar?

 1. Rəsmi və Şəxsi

 2. Təşkilati

 3. Daxili

 4. Xarici

 5. Ümumi təyinatlı

582.Aşkarlıq dərəcəsinə görə sənədlər necə olurlar?

 1. Məxvi və qeyri məxvi

 2. Rəsmi

 3. Qeyri rəsmi

 4. Nümunəvi

 5. Daxili təyinatlı

583.Əsillik dərəcəsinə görə sənədlər hansı formada olurlar?

 1. Əsil və surət formasında

 2. Kagız formasında

 3. Təlimat formasında

 4. Əmr formasında

 5. Sərancam formasında

584.Əsil sənəd hansı sənədə deyilir?

 1. Müvafiq qaydada tərtib edilmiş və vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanmış sənədə

 2. Rəhbər tərəfindən imzalanmış sənədə

 3. Bölmə rəhbəri tərəfindən imzalanmış sənədə

 4. Mütəxəsis tərəfindən imzalanmış sənədə

 5. Sex rəisi tərəfindən imzalanmış sənədə

585.Hansı sənədə sürət deyilir?

 1. Orjinalı dəqiq təkrar olunmaqla müvafiq qaydada təsdiq edilmiş və onunla eyni hüquqi qüvvəyə malik olan sənədə

 2. Müvafiq qaydada tərtif və təsdiq edilmiş sənədə

 3. Müvafiq qaydada işlənmiş və imzalanmış sənədə

 4. Yuxarı idarəetmə orqanlarının təlimat və qaydalarına

 5. Müəsisə daxili əsasnamələrin tərtivi və imzalanmasına

586.Çıxarış nəyin mətin hissəsinin sürətidir?

 1. Sənədin

 2. İş qaydasının

 3. İş qrafikinin

 4. Təlimatın

 5. Əsasnamənin

587.Çıxarışın tərtib olunmasının düzgünlüyü nə ilə təsdiq olunur?

 1. Vəzifəli şəxsin imzası və möhürü ilə

 2. Vəzifəli şəxsin razılıgı ilə

 3. Mütəxəsisin razılıgı və imzası ilə

 4. Nazirliyin razılıgı və imzası ilə

 5. Baş idarənin razılıgı və imzası ilə

588.Hüquqi səlahiyyət daşıması üçün sənəddə nə olmalıdır?

 1. Sənəd rekviziti adlanan elementlər

 2. Sənədin nümunəsi

 3. Müəsisənin tabe oldugu idarəetmə orqanının ünvanı

 4. Müəsisənin əsasnaməsi

 5. Müəsisənin nizamnaməsi

589Çıxarışın düzgünlüyünü kim təsdiq edə bilər?

 1. Əsli ilə dogrudur ifadəsi yazıldıqdan sonra kərguzarlıga məhsul şəxs

 2. Müəsisə rəhbəri

 3. Bölmə rəhbəri

 4. Sahə rəhbəri

 5. Sex rəhbəri

590.Rekvizitlər standart mətinlərdən başqa vərəqdə necə yerləşdirilir?

 1. Vərəqin sol yuxarı küncündə kənardan 3-3,5 sm məsafədə yerləşdirilir

 2. Aşagı sag kənar küncdə

 3. Vərəqin yuxarı hissəsində

 4. Vərəqin aşagı hissəsində

 5. Vərəqin tən orta hissəsində

591Müəsisənin əsas sənədləri nələrdə hazırlanır?

 1. Blanklarda

B Kagızlarda

CVərəqələrdə

DKomputerlərdə

EMakinalarda592Sənəd blankı dedikdə nə başa düşülür?

 1. Əvvəlcədəən rekreziv elementləri çap olunmuş standart ölçüdə kagız vərəq

 2. Standart ölçüdə kagız vərəq

 3. Blanklar

 4. Hesabat sənədləri

 5. Uçot sənədləri

593Hər bir müəsisənin xidməti məktubları və digər bütün sənədləri üçün nə olmalıdır?

 1. Blank

 2. Kagız

 3. Komputer

 4. Yazı karandaşı

 5. Qeydiyat jurnalı

594.Sənədlərin şərhində neçə ardıcıllıga əməl olunmalıdır?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

595.Sənədə tarixi kim qoya bilər?

 1. Sənədi imza və təsdiq edən şəxs

 2. Sənədi tərtib edən şəxs

 3. Müəsisə rəhbəri

 4. Bölmə rəhbərii

 5. Sex rəisi

595.Əgər sənəd blankda hazırlanmırsa onun tarixi harda qeyd olunur?

 1. Mətindən sonra imzadan solda

 2. Mətindən sonra imzadan sagda

 3. Mətindən sonra imzadan yuxarıda

 4. Mətindən sonra imzadan aşagıda

 5. Vərəqin yuxarı başlangıcında

596.Sənədin razılaçdırılması nə ilə ifadə edilir?

 1. Vəzifəli şəxsin vizası və qrifi ilə

 2. Vəzifəli şəxsin razılıgı ilə

 3. Vəzifəli şəxsin tapşırıgı ilə

 4. Vəzifəli şəxsin əmri ilə

 5. Vəzifəli şəxsin sərancamı ilə

597Xidməti sənədlər hansı üslubda şərh edilir?

 1. Rəsmi işçi üslubunda

 2. Dəftərxana üslubunda

 3. Şifahi üslubda

 4. Yazılı üslubda

 5. Təlimat qaydasında

598Sənədlərin lahiyəsini tərtib edərkən əsasən neçə tələblərə riayəe edilməlidir?

 1. 8

 2. 7

 3. 6

 4. 5

 5. 4

599Dəqiq sənəd hansı sənədə deyilir?

 1. İşin həqiqi vəziyyətini əks etdirən qeyri müəyyənliyi olmayan sənədlərə

 2. Qeyri müəyyənliyi olan işin həqiqi vəziyyətini əks etdirmiyən sənədlərə

 3. Müəsisə və təşkilatların əsasnamə və nizamnamələrinə

 4. Müəsisə və təşkilatların daxili əmək intizamını əks etdirən sənədlərə

 5. Müəsisə və təşkilatların daxili qaydalarını əks etdirən sənədlərə

600.Hansı sənədə müxtəsər sənəd deyilir?

 1. Arıq söz və təkrarlanma olmayan sənədlərə

 2. Artıq söz olan sənədlərə

 3. Təkrarlanma olan sənədlərə

 4. Işin həqiqi vəziyyətini özündə əks etdirən sənədlərə

 5. Istehsalın həqiqi vəziyyətini özündə əks etdirən sənədlərə

601Ümumi kərguzarlıq özündə nəyi cəmləşdirir?

 1. Sənəd lahiyələrinin tərtibi, çap edilməsi, çoxaldılması, saxlanması və göndərilməsi ilə əlaqadar olan əməliyatları

 2. Sənəd lahiyələrinin tərtib edilməsi üzrə əməliyatları

 3. Sənədlərin çap edilib çoxaldılması üzrə olan əməliyatları

 4. Sənədin qeydə alınması üzrə əməliyatları

 5. Sənədin icrası üzərində nəzarət edilməsi üzrə əməliyatları

602Xüsusi kərguzarlıq özündə hansı əməliyatları birləşdirir?

 1. Sənədləşdirmənin aparılması qaydası və tərtibi ilə əlaqədər olan fəaliyyəti

 2. Sənəd lahiyələrinin tərtibi üzrə fəaliyyəti

 3. Sənədlərin çap edilib çoxaldılması üzrə fəaliyyəti

 4. Sənədlərin qeydə alınması üzrə fəaliyyəti

 5. Sənədlərin arxivə təhvil verilməsi üzrə əməliyatları

603.Təlimata görə müəsisə və təşkilatlarda kərgüzarlıq üzrə işin təşkilinə məsuliyyəti kim daşıyır?

 1. Müəsisə rəhbəri

 2. Dəftərxana rəhbəri

 3. Bölmə rəhbəri

 4. Mütəxəsislər

 5. Sahə rəhbərləri

604.Müəsisə və təşkilatlarda işin xarakterindən həcmindən və idarəetmə quruluşundan asılı olaraq neçə cürə kərguzarlıq sistemindən istifadə olunur?

 1. 3

 2. 5

 3. 7

 4. 9

 5. 11

605.Mərkəzləşdirilmiş kərgüzarlıq sistemi dedikdə nə başa düşülür?

 1. Xidməti sənədləşdirmə ilə əlaqadar olan bütütn əməliyatların bir yerdə cəmləşməsi

 2. Xidməti sənədləşdirmə ilə əlaqadar olan bütün əməliyatların bir yerdə işlənilməsi

 3. Xidməti sənədləşdirmə ilə əlaqadar olan bütün əməliyatların bir yerdə qeydə alınması

 4. Xidməti sənədləşdirmə ilə əlaqadar olan bütün əməliyatların bölmələrdə aparılması

 5. Xidməti sənədləşdirmə ilə əlaqadar olan bütün əməliyatların sexlərdə yerinə yetirilməsi

606.Qeyri mərkəzləşdirilmiş kərgüzarlıq sistemi dedikdə nə başa düşülür?

 1. Kərgüzarlıq üzrə əməliyatların ayrı-ayrı quruluş vahidləri arasında bölüşdürülməsi həmin bölmənin fəaliyətinə aid sənədlərlə işin yerinə yetirilməsinin vəzifəli şəxslərdən birinə həvalə edilməsi

 2. Bölmələrdə kərgüzarlıq üzrə işlərin təşkili və yerinə yetirilməsi

 3. Şöbələrdə kərgüzarlıq üzrə işlərin təşkili və yerinə yetirilməsi

 4. Sahələrdə kərgüzarlıq üzrə işlərin təşkili və yerinə yetirilməsi

 5. Sexlərdə kərgüzarlıq üzrə işlərin təşkili və yerinə yetirilməsi

607.Qarışıq kərgüzarlıq sistemi dedikdə nə başa düşülür?

 1. Mərkəzləşdirilmiş və qeyri mərkəzləşdirilmiş kərgüzarlıq sisteminin uzlaşması

 2. Mərkəzləşdirilmiş kərgüzarlıq sisteminin bölmələrlə əlaqəsi

 3. Mərkəzləşdirilmiş kərgüzarlıq sisteminin sahələrlə əlaqəsi

 4. Qeyri mərkəzləşdirilmiş kərgüzarlıq sisteminin bölmələrlə əlaqəsi

 5. Mərkəzləşdirilmiş kərgüzarlıq sisteminin sahələrlə əlaqəsi

608Sənəd dövriyyəsi çox olan müəsisə və təşkilatlarda hansı kərgüzarlıq sistemindən istifadə etmək daha məqsədə uygun hesab edilir?

 1. Qarışıq kərgüzarlıq sistemindən

 2. Mərkəzləşdirilmiş kərgüzarlıq sistemindən

 3. Qeyri mərkəzləşdirilmiş kərgüzarlıq sistemindən

 4. Ümumi kərgüzarlıq sistemindən

 5. Xüsusi kərgüzarlıq sistemindən

609.Müəsisə və təşkilatlarda qəbul edilmiş qaydadan asılı olmayaraq kərgüzarlıgın əsasını neçə prensep təşkil edir?

 1. 5

 2. 4

 3. 3

 4. 6

 5. 7

610Müəsisə və təşkilatlarda sənəd dövriyəsini dəqiq təşkil etmək üçün neçə sənəd növünü seçmək lazımdır?

 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 10


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə