İşgüzar yazışmalar Fənn: Fakültə: Kafedra: İxtisas: Qrup: Müəllim

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.94 Mb.
səhifə2/9
tarix17.08.2018
ölçüsü0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

77.İşçinin əmək müqaviləsini ləğv etmək istəyən işəgötürənin təqdimatına həmkarlar ittifaqı neçə gün ərzində cavab verməlidir ?

A) təqdimatın daxil olduğu gündən ən geci on gün ;

B) təqdimat daxil olduğu dündən ən geci beş gün ;

C) təqdimatın daxil olduğu gündən ən geci üç gün ;

D) belə müddət nəzərdə tutulmayıb;

E) təqdimatın daxil olduğu gündən ən geci iki gün.78. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən istirahət və nahar fasilələrinin rəsmi müddəti iş vaxtına daxil edilirmi ?

A) daxil edilmir ;

B)daxil edilir ;

C) bu qarşili razilaşmaya əsasən təyin edilir ;

D) bu hal qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

E) razılaçmaya əsasən rəsmi daxil edilir.79.Xasiyyətnamə yazılarkən hansı tələblərə riayət olunmalıdır?

A) Xsiyyətnamə rəsmi üslubda yazılır və dövlət sənədi kimi idarə rəhbəri tərəfindən verilir;

B) dövlət əhəmiyyətli bəzi xasiyyətnamələr müzakirə olunur və yoxlanılır ;

C)Xsiyyətnaməni ən azı iki məsul şəxs imzalamalı;

D)xasiyyətnaməni bir məsul şəxs imzalamalı;

E)xasiyyətnamələr müzakirə olunur və yoxlanilir;80.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən Novruz bayramı, Qurban bayramı, Ramazan bayramının keçiriləcəyi günlər növbəti il üçün hansı müddətə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilib əhaliyə rəsmi elan olunur ?

A) dekabr ayının sonunadək ;

B) noyabr ayinin sonunadək ;

C)yanvar ayinin Sonunadək;

D) fevral ayının sonunadək ;

E) may ayının sonunadək ;


81. Reklam ən sadə formada hələ nə vaxt mövcud olmuşdur?

A)eramızdan əvvəl mövcud olmuşdur;

B)eramızdan illər əvvəl mövcud olmuşdur;

C)eramızdan sonra möcvud olmuşdur ;

D) eramızdan 1 əsir əvvəl mövcud olmuşdur ;

E)eramızdan illərcə əvvəl mövcud olmuşdur.82. Əməli yazıların ən geniş yayılmış növlərindən biri nədir ?

A)məktubdur;

B)kağız məktubun;

C)elektron məktubun ;

D) teleqramanın ;

E) faksın .83.Məktubu göndərməmişdən qabaq nə etmək lazımdır ?

A) diqqətlə oxuyun;

B) faksi dəqiqləşdirin ;

C) çap etdirin ;

D) paketə qoyun ;

E)yoxlatdırın .84.Məhkəmə arxivinə verilmək üçün hazırlanmış olan iş və materialların idarə , müəssisə və təşkilatların arxiv işləri qaydasinin tələblərinə uyğun olaraq siyahisi tərtib olunur və siyahi kim tərəfindən imzalanır?

A) məhkəmənin sədri və katibi tərəfindən imzalanır;

B) məhkəmənin sədri tərəfindən imzalanır;

C) məhkəmənin katibi tərəfindən imzalanır;

D) məhkəmə arxivinin rəhbəri tərəfindən imzalanır;

E) məhkəmənin dəftərxana müdiri tərəfindən imzalanır.85.Danışıqlar əsasən ticarət aparan iki mqəssisə arasında neçə kredit forması mövcuddur :

A)2


B) 4

C)6


D)8

E) 10.


86.İdarə,təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair əsasən sənədin nömrəsi bir qayda olaraq nədən ibarətdir ?

A) işin nomenklatur üzrə nömrəsindən və sənədin qeydə alınmasının sıra nömrəsindən ibarətdir;

B) sənədin hazırlandığı tarix ;

C) sənədin göndərilmə nömrəsi ;

D) sənədin viza tarixi;

E) sənədin viza verilmə tarixi.87.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat ”a əsasən vizanın tərkibinə nələr daxildir ?

A)ancaq viza verən şəxsin soyadı və adı , onun şəxsi imzası və tarix ;

B) ancaq viza verən şəxsin soyadı ;

C) ancaq viza verən şəxsin şəxsi imza və tarixi ;

D) ancaq viza verilmə tarixi ;

E) sənədin viza tarixi .88.İdarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Razılaşdırılma qrifində hansı sözlərdən istifadə edilə bilər ?

  1. “Razılaşdırılmışdır ”və ya “etiraz etmirəm ”

  2. “Razılaşdırılmışdır ” və ya “Razıyam ”;

  3. “Etiraz etmirəm ”və ya “Razıyam ”;

  4. “Etiraz etmirəm ”;

  5. “Razıyam ” .

89.”Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən sənəd hansı məqsədlə rəsmiləşdirilməlidir ?

A) rəsmi xarakter və hüquqi qüvvə verilnməsi üçün ;

B) başqa təşkilata göndərilməsi üçün ;

C) qeydiyyata alinmasi üçün ;

D) işə tikilməsi üçün ;

E) rəsmi xarakter alınması üçün.90.Müəssisələr öz aralarında icra edilməmiş işlərə və nələrə dair şikayətlər verirlər.

A) ödəmələrə;

B)sənədlər əsassiz ;

C) şikayət məktubuna

D)hesabdas səvlər

E)səhvin izahı.91.Reklam dan neçə məqsədlə istifadə edilir ?

A)2


B) 3

C) 4


D)5

E)6.


92.Rəsmi dövlət dili kimi olmaq hüququnu neçənci əsrə qədər qoruyub saxlamışdır?

A) XXI


B)XVIII;

C) XVII;


D)XXII;

E) heç biri.93.Qiymətli əmtəə materiallarının alınmasına dair müəssisələr nə tərtib etməlidirlər?

A)Vəkalətnamə

B)arayış

C)məlumat vərəqəsi

D)bank sənədləri

E)hesablaşma sənədləri.94.Xülasə hansı sənəd formasıdır ?

A)bu və ya digər fəaliyyət növü üzrə görülən işlər haqqında məlumat məqsədi ilə tərtib olunan sənəd formasıdır ;

B)istehsal tapşırıqlarının planlaşdırılması haqqında tərtib olunman formasıdır

C)istehsalın yerinə yetirilməinin təşkili edilməsi barədə tərtib olunan sənəd formasıdır ;

D)əmək prosesində işçilərin fəaliyyətininəlaqələndirilməsi üçün tərtib olunan sənəd formasıdır ;

E) yerinə yetirilmiş işlərin qiymətləndirilməsi barədə tərtib edilən sənəd formasıdır.95.Vəkalətnamələr hansı şəkildə hazırlanır ?

A)nömrələnmiş şəkildə ;

B)qeyd olunmuş şəkildə .

C)sira nömrəsi qoyulmuş şəkildə

D)vəzifəli şəxsin ad familyası göstərilmiş şəkildə ;

E) anbar müdirinin ad familyası qeyd olunmuç şəkildə.96.Vəkalətnamənin verilməsi harada aparılır ?

A)mühasibatlıqda

B)maliyyə şöbəsində

C)anbarda;

D) sexdə ;

E) birqadada.97.Məktubu göndərməmişdən qabaq nə etmək lazımdır ?

A) diqqətlə oxuyun ;

B) faksı dəqiqləşdirin;

C)çap etdirin ;

D) paketə qoyun ;

E) yoxlatdırın .98.İdarə, təşkilat və müəssisələrində rəsmi üslubdan XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində dövlət müəssisələrindən daha çox istifadə olunurdu ?

A)) işgüzar yazışmalarda ;

B) sorğularda;

C)ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında ;

D)işgüzar danışıqlarda ;

E) danşıq.99.Fransada yazılmış bir məktub hansı səbəbdən göndərildiyi ünvana neçə il sonra çatıb ?

A) kiçik bir səhv ucbatından ;

B) qrammatik cəhətdən yalnışlıq var idi ;

C)tam oxunaqlı deyili;

D) qərəzli idi ;

E) texniki səbəblərdən.100. Hansı ölkədə yazılmış bir məktub səhv ucbatından göndərildiyi ünvana neçə il sonra çatıb?

A) Fransada;

B)İtaliyada;

C) Almaniyada ;

D)İspaniyada;

E) Yunanstanda.101.Vəkalətnaməni kimlər təsdiq edirlər ?

A)müəssisə rəhbəri və baş mühasib ;

B)müəssisə rəhbəri və birqadir ;

C)müəssisə rəhbəri və sex müdiri ;

D)müəssisə rəhbəri və anbar müdiri

E)müəssisə rəhbəri və şöbə müdiri.102. Müqavilə iki tərəfli öhdəlik haqqında neçə razılıqdır ?

A)yazılı razılıq

B) çıfahı razılıq

C)əsaslandırlmış razılıq

D)şərti razılıq

E)ümmiləşdirilmiş razılıq .103.İdarələrdə kargüzarlıq əməliyyatlarının aparılması xüsusiyyətləri üzrə kargüzarlıq iki növə bölünür hansıdır ?

A)İnzibatı,xüsusi kargüzarlıq ;

B) İnzibatı kargüzarlıq;

C)Xüsusi kargüzarlıq ;

D)kargüzarli haqqında anlayış ;

E ) kargüzarli növləri.104. Kargüzarlıq işi elmi əsaslar üzərində düzgün qurularsa, heç bir saxtalığa yol verilməz?

A) rəsmiyyətçiliyə , süründürməçiliyə;

B) süründürməçiliyə;

C) rəsmiyyətçiliyə ;

D) sənədlərin rəsmiləşdiriməsi ;

E) təkmilləşdirilməsi .105.İdarələrdə bu növ kargüzarlıq idarənin fəaliyyətindən asılı olmayaraq eyni formada təşkil olunur?

A) göndərilməsi , qeydiyyatı;

B) sənədin icrasına nəzarət ;

C)sənədin qeydiyyatı ;

D) sənədin göndərilməsi ;

E)sənədi dəftərxanaya göndərilməsi.106.Kommersiya işlərinin aparılmasında hansı növ ən mühüm rol oynayır?

A) yazişmalar ;

B) əməli yazılar;

C) rəsmi yazılar ;

D) işgüzar;

E) sənədlər .107”Dövlət hakimiyyəti orqanlarinda , idarə ,təşkilat və müəssisələrində kakgüzarlığın aparılmasna dair” fiziki və hüquqi şəxslərə göndərilən sənədlər kimlər tərəfindən imzalana bilər ?

A) ancaq struktur bölməsinin rəhbəri ;

B) ancaq müvafiq struktyr bölməsinin rəhbərinin müavini ;

C) müvafiq struktur bölməsinin rəhbəri və ya onun müavini ;

D) ancaq təşkilatin rəhbəri ;

E) ancaq rəhbər müavini .108. İdarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair sənədlərin kompyuter üsulu ilə hazırlanması hansı dövlətlərarası standartın tələbinə uyğun surətdə həyata keçirilir ?

A) 1.38-80;

B) 6.18-10;

C) 6. 38-90;

D) 4. 38- 10;

E) 2. 18-20.109. İdarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair sənədlər çap olunarkən vərəqdə soldan nə qədər sahə saxlanılır ?

A) -19 mm;

B) ən azı 8 mm;

C)-20 mm;

D) 25 mm;

E) – 18 mm.110.İdarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair sənədlərə hansı əlavələr edilə bilməz ?

A)müşayiət məktubunda göstərilməyən əlavələr;

B) əsas sənədin məzmununu izah edən vəya tamamlayan əlavələr ;

C) müstəqil sənəd olaraq müşayiət məktubu ilə göndərilən əlavələr ;

D) müvafiq sərəncam mahiyyətli sənədlərlə təsdiq edilən əlavələr ;

E)sənəd olaraq müşayiət məktubu ilə əlavələr.111.İdarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair əsasən qoşmalarda və vaxt vərəqlərin miqdarı göstərilmir ?

A) kitab şəklində bağlanmamişdirsa ;

B)10 səhifədən az olan ;

C) 100 səhifədən az olan ;112. İdarə, təşkilat və müəssisələrində müəyyən qaydada tərtib olunmuş, hüquq normasına cavab verən, özündə müəyyən məlumatı əks etdirən kargüzarlığın aparılmasına dair sənədlərin fəaliyyətləri neçə olunur?

A) sənəd formaları;

D) 50 səhifədən az olan ;

E) 20 səhifədən az olan.

B)sənəd prinsipi ;

C)sənəd növləri;

D)sənəd idarəetməsi ;

E) sənəd müxtəlifliyi .113.Sənədləşmə prosesi prinsiplərini özündə birləşdirir və bunlardan biri Etibarlılıq prinsipi kargüzarlığın aparılmasına dair tərtib edilməsidir?

A) göstəricilər , faktlar əsasında ;

B) informasiya lar əsaında ;

C) kütləvi informasiya əsasında;

D) xəbərlər əsasında ;

E) prinsiplər əsasında.114. İdarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair qərarın mətni hansı hissələrdən ibarət olur ?

A) əsas və əmr hissələrdən ;

B)əsas və sərəncam hissələrdən ;

C)şərh və əmr hissələrdən ;

D) şərh və sərəncam hissələrdən ;

E)əsas akt hissələrdən.115.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən qəbul edilmiş qərarlar ən geci neçə gün müddətinə kargüzarlıq xidməti tərəfindən içraçılara çatdırılmalıdır ?

A) beş;


B)üç;

C)iki;


D)dörd;

E) yeddi .116.İdarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair sərəncamın mətni, bir qayda olaraq , hansı hissələrdən ibarət olur ?

A) şərh və sərəncam hissələrindən ;

B) yalnız sərəncam hissəsindən ;

C) yalnız şərh hissəsindən ;

D) yalnız əmr hissəsindən ;

E) akt hissəsindən .117.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən əmr, bir qayda olaraq, hansı hissələrdən ibarət olur ?

A) yalnız əmr hissəsindən ;

B)şərh və sərəncam hissələrindən ;

C)yalnız şərh hissəsindən ;

D) yalniz sərəncam hissəsindən ;

E) yalnız akt hissəsindən.118. İdarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığına əsasən əmr, bir qayda olaraq, hansı hissədən ibarət olur ?

A) əmr;


B) sərəncam;

C) akt;


D) tarix;

E) imza


119”Dövlət hakimiyyəti orqanlarında,idarə,təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dairTəlimat ”a əsasən bütün daxil olan sənədlərdə qeyd çtampı harada vurulur?

A) birinci səhifənin üz tərəfinin yuxarı sol küncündə ;

B) birinci səhifənin üz tərəfinin yuxarı sağ küncündə ;

C)) birinci səhifənin üz tərəfinin aşağı sağ küncündə ;

D) birinci səhifənin üz tərəfinin aşağı sağ küncündə ;

E) birinci səhifənin üz tərəfinin aşağı sol küncündə .120. “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında ”Azərbaycan Respulikasının Qanununa əsasən müraciət etmək hüququ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının neçənci maddəsi ilə təmin edilir ?

A)57;


B) 46;

C) 78;


D) 14;

E) 35;


121.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən daxil olmuş sənədlərin rəhbərliyin göstərişi ilə bir struktur bölməsindən digərinə verilməsi kim tərəfindən həyata keçirilir ?

A)kargüzarliq xidməti ;

B) həmin struktur bölmə ;

C) kadrlar bölməsi;

D)digər struktur bölmə ;

E) tədris bölməsi .122.İdarə, təşkilat və müəssisələrində imzalanmış sənədlər qeydə alınmaq və göndərmək üçün hara verilir ?

A)dəftərxana xidmətinə ;

B) həmin struktur bölməyə ;

C)kadrlar bölməsinə ;

D)digər struktur bölməyə ;

E) təşkilatı struktura .123.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən imzalanmış sənədlər qeydə alınmaq və göndərilmək üçün hara verilir?

A) kargüzarlıq xidmətinə ;

B) kadrlar bölməsinə ;

C) həmin struktur bölməyə;

D)digər struktur bölməyə;

E) dəftərxana işinə.124. Təşkilati-sərəncamverici sənədlər hansı qüvvəyə malik olan sənədlər?

A) ali hüquqi qüvvəyə ;

növudur?B) ali orqana ;

C) ali məhkəməyə;

D )maliyə məhkəməs;

E ) vergi hüquqi qüvvəyə.125. Əsasnamə-idarə və müəssisənin yaradılma qaydalarını, hüquq və vəzifələrini, quruluşunu , bütünlükdə işlərinin təşkilini müəyyənləşdirən ...

A) hüquqi norma;

B) hüquqi sənəd;

C) hüquqi akrdır;

D) hüquqi fakt;

E) məlumat sənədi.


126.Müəssisələrin, təşkilatların yaranmasını rəsmiləşdirən və onların quruluşunu, funksiyasını, hüquqi vəziyyətini müəyyənləşdirən sənəd hansıdır?

A) Nizamnamə ;

B) Əsasnamə ;

C)Qanunlar;

D) Akt;

E)Normativ.127.Müəssisələrin yaranması üçün hazırlanan nizamnamənin elementləri hansılardı?

A) adı, təsdiqetmə qrifi, sənədin adı, hazırlanma yeri, tarixi, indeksi, sərlövhəsi, razılaşdırma qrifi, vizalar və mətn;

B)vizalar, mətn, tarix, indeksi, sənədin adı,müəssisənin istehsal vasitələrin,sərlövhəsi, hazırlanma yeri;

C) müəssisənin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri və hüquqları ;

D)maliyə və hesabat, adı, təsdiqetmə qrifi, sənədin adı, tarixi, indeksi, vizalar, mətn;

E)sənədin adı, hazırlanma yeri, tarixi, indeksi, müəssisənin ləğvetmə qaydaları, təsdiqetmə qrifi, razılaşdırma qrifi ;128.Müəssisənin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri və hüquqları hansıdır?

A) lisenziya ;

B) icazə ;

C) müəyyən olunmuş qaydada ;

D) qanunla qadağan edilməyən ;

E) imza ilə.129.İdarə və müəssisənin əmək kollektivinin sosial təminatı hansı qanunla müəyyənləşdirilr?

A)qanunvericilik normaları ilə tənzimlənir;

B) hüquq normaları ilə tənzimlənir;

C)hüquqi ünvanı ilə tənzimlənir;

D)hüquqi möhürü ilə tənzimlənir;

E)adi yazilmiş blanki ilə tənzimlənir.130.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən hansı halda sənədlər sifarişli məktubla göndərilmir ?

A) mühüm zərurət olmadan ;

B) bütün hallarda ;

C) icraçinin müvafiq qeydi olmadiqda;

D) icraçının müvafiq qeydi olduqda ;

E) icraçının müvafiq qeydi.131.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində Təlimat”ların neçə növü vardir?

A) 2;


B) 3;

C) 4;


D)1;

E) yox.
132. Nizamlanmasından asılı olaraq neçə fəaliyyət göstərirlər.

A) uzunmüddətli;

B)qısa


C) müddətli;

D) müddətsiz;

E) müxtəlif .
133.Vəzifə təlimattları hansı təlimatlara aiddir ?

A) fərdi;

B) şəxsi;

C)kollektiv;

D) vəzifə;

E) vəzifə borcları.134. Təlimatlar vəzifə, təhlükəsizlik texnikası, müəyyən avadanlığın istismar edilməsi qaydaları haqqinda ətraflı məlumatlar istifadə qaydası hansılardı ?

A) “məsul işçilər və qulluqçular üçün təlimat”;

B) “mühəndis işçilər üçün təlimat”

C) “fəhlələr işçilər üçün təlimat”

D) “texniki işçilər üçün təlimat”

E) “qulluqçular üçün təlimat”.135.Təlimatın hansı bölmələrdə geniş izahlarla verilir?

A)yarimbölmələr;

B) bölmələrə;

C) bölmələrvə yarımbölmələr;

D) məzmun bölmələrə;

E) ümümi bölmələrə.136. “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən göndərilmək üçün verilən sənədlər nə vaxt işlənib göndərilməlidir .

A) həmin gün ;

B) həftə ərzində ;

C) növbəti iş günü ;

D) iki gün ərzində ;

E) üçgün gün ərzində.137.İdarə, təşkilat və müəssisələridə kargüzarlığın göndərimək üçün verilən sənədlər işlənib şöbələrə göndərilməlidir .

A) həmin gün ;

B) iş günü;

C) həftə ərzində ;

D) iki gün ərzində;

E)üç günü.


138.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarinda, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasina dair Təlimat”a əsasən hər bir sənəd təşkılatda neçə dəfə qeydə alınır ?

A) bir;


B))iki;

C) üç;


D) dörd;

E) beş.


139. Rəhbər tərəfindən çevik məsələlərin icrası üçün təkbaşına verilən hüquqi akta neçə adlanır?

A) sərəncam ;

B) əmr;

C) akt;


D) qaydalar

E) təlimat.140.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən hər bir sənəd təşkilatda neçə dəfə qeydə alınır ?

A) bir;


B) iki;

C) üç;


D) dörd;

E) beş.


141.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən hansı təşkilatlarda sənədlərin qeydə alınması üçün vahid qeydiyyat vərəqəsi tətbiq edilir ?

A) sənəd dövriyyəsinin həcmi ildə 1000 sənəddən çox olan təşkilatlarda :

B) sənəd dövriyyəsinin həcmi ildə 1000 sənəddən az olan təşkilatlarda :

C) sənəd dövriyyəsinin həcmi ildə 10000 sənəddən çox olan təşkilatlarda ;

D) sənəd dövriyyəsinin həcmi ildə 500 sənəddən çox olan təşkilatlarda ;

E) sənəd dövriyyəsinin həcmi ildə 500 sənəddən az olan təşkilatlarda .


142. Qədim Yunanıstanda və Romada reklam elanları nə üzərinə həkk edir ?

A)taxta lövhələrə yazır ,mis və sümük;

B) taxta lövhələrə;

C) mis lövhələrə;

D) sümük lövhələrə;

E)yazi lövhələrə.


143.Fərman Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən yalnız Prezidentin qarşısında duran dövlət məsələlərinin yerinə yetirilməsi qəbul edilən hüquqi sənəd neçə adlanır?

A) hüquqi akt;

B) fərman;

C)qaydalar;

D)təlimat;

E)əmr.


144.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat ”a əsasən qeydiyyat vərəqələrinin məlumat kartotekası neçə hissədən ibarətdir ?

A) üç;


B)bir;

C)iki;


D)dörd;

E) beş.


145. İdarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına əsasən hansı sənədlər xüsusi nəzarətə götürülür ?

A) hamisi ;

B) heç biri;

C)ancaq 1.2;

D)ancaq 2.3;

E) ancaq 2 ,3,4.146.İdarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına əsasən sənədlər daimi saxlanmaq üçün hara təhvil verilir.?

A)arxivə;

B)anbara ;;

C) seyfdə;

D)şkafda;

E)seyf və ya metal şkafda.147. Bildiriş hansı sənəd formasıdır ?

A)yığıncaq, müşavirə, konfrans barədə göstərilən tədbir və onda iştirak etməyi təklif edən sənəd formasıdır .

B)istehsalın yerinə yeririlməsində iştirak etməyi təklif edən sənəd formasıdır ;

C)məsulların qablaşdırılmasında iştirak etməyi təklif edən sənəd formasıdır ;

D)məhsulların anbarda saxlanılmasında tərtif və istifadə edilən sənəd formasıdır tərtif və istifadə edilən sənəd formasıdır;

E)məsulların satışının təşkil edilməsində iştirak etməyi təklif edən sənəd formasıdır.148. Akt kim tərəfindən tərtib edilə bilər ?

A)bir neçə şəxs və ya xüsusi təyin olunmuş şəxs tərəfindən ;

B)bir neçə mütəxəsis tərəfindən ;

C)bir neçə birqadir tərəfindən ;

D)bir neçə fəhlə tərəfindən ;

E)bir neçə sex rəisi tərəfindən


149. Kredit məktubunu hazırlayarkən nələrə nəzarət edilməlidir?

A) kreditin aparılması bankın təminatına əsaslanmalı ;

B)tədarükçü alıcı haqqında geniş məlumata malik olsun ;

C)kreditin verilməsi üçün razılıq əlaə edilibsə ;

D)məktubunuzu qısa və sadə yazmalı ;

E)kreditin verilməsinə etiraz edilirsə.150.Müqavilə neçə nüsxədən ibarət tərtib edilir ?

A)2;


B)4;

C)6;


D)8;

E)10.
151. Agent gördüyü iş üçün adətən mükafat alır , mükafatın miqdarı və növü agentlə ona tapşırıq verə şəxs arasındakı nə müəyyən edilir ?

A) arasında müqavilədə

B) arasında mükafat

C) agent verdiyi tapşırıqa

D)mükafatın miqdarı

E) gördüyü iş mükafat.

152. Məruzə hansı sənəd formasıdır ?

A)müəyyən məsələlərin şərhi , nəticə və təklifləri olan və şifahi nitq üçün nəzərdə tutulan sənəd formasıdır ;

B)yazılı üçün nəzərdə tutulan sənəd formasıdır ;

C) rəsmi nitq üçün nəzərdə tutulan sənəd formasıdır ;

D)rəsmi məlumat tələb etmək üçün nəzərdə tutulan sənəd formasıdır ;

E)mütəxəsislərdən sorğu aparmaq üçün rəsmi nəzərdə tutulan sənəd formasıdır.

153. Bura brokerlər (dəllallar ),alıcı və satıcı agentlər daxildir bu sahə üzrə əməliyyatlar neçə sənədləşdirilir ?

A)agentlərin fəaliyyətinin qanunla aparıması və rəsmiləşdirilməsi ;

B)verilmiş şərtlərin icra edilmə qaydalarının sənədləşdirilməsi ;

C)xidmət sahələrin təşkili və digər məsələlərin rəsmiləşdirilməsi ;

D)verilmış şərtlərin icra edilmə qaydaları:

E)xidmət sahələrin təşkili və s
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə