İşgüzar yazışmalar Fənn: Fakültə: Kafedra: İxtisas: Qrup: Müəllim

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.94 Mb.
səhifə9/9
tarix17.08.2018
ölçüsü0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

611.Müəsisə və təşkilatlarda sənəd dövriyəsini səhmana salmaq məqsədi ilə hansı əməliyatları yerinə yetirmək lazımdır?

 1. Sənəd dövriyəsi planını tərtib etmək

 2. Sənəd dövriyyəsi qrafikini işləyib hazırlamaq

 3. Sənəd dövriyəsi işini təşkil etmək

 4. Sənəd dövriyəsi işini əlaqələndirmək

 5. Sənəd dövriyəsi işinə nəzarət etmək

612.Kərgüzarlıq xidməti özündə hansı sənədləri birləşdirir?

 1. Daxil olan, xaric olan və daxili sənədləri

 2. Daxili sənədləri

 3. Bölmələrdə olan sənədləri

 4. Göndərilən sənədləri

C.Şöbələrdə olan sənədləri

D.Xaric olan sənədləri 1. Bölmələrdə olan sənədləri

613.İri müəssisə və təşkilatlarda kərgüzarlıq xidmətinin düzgün təşkili nəyi həll edici dərəcədə sürətləndirir?

 1. Sənəd dövri sənəd planını

 2. Sənəd qrafikini

 3. Sənəd planını

 4. Sənəd dövri

 5. Sənəd sistemi

614Kərgüzarlıq xidməti işçilərinin əmək məhsuldarlıgının yüksəldilməsinin əsas şərtlərinə nələr daxildir?

 1. İş yerinin səmərəli avadanlıqlarla təchiz edilməsi

 2. İş yerinin düzgün lahiyələşdirilməsi

 3. İş yerində lazımı işıqlandırma sisteminin təşkili

 4. İş yerində işçilərin içləməsi üçün lazım olan avadanlıqların təşkil edilməsi

 5. İş yerində lazımı tempuratur rejiminin yaradılması

615.İş yerinin səmərəli təşkilində neçə amil əsas götürülür?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

616.Daimi amillər neçə amildən ibarətdir?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

E. 7

617 Dəyişən amillər neçə amildən ibarətdir?

 1. 3

 2. 4

 3. 6

 4. 5

 5. 7

618.İş yerinin səmərəli təşkili zamanı işçilərin hansı xüsusiyətləri nəzərə alınmalıdır?

 1. Fizioloji və psixoloji

 2. Fizioloji və iqtisadi

 3. Sosioloji və iqtisadi

 4. Psixoloji və iqtisadi

 5. Texniki və texnoloji

619.Kərgüzarlıq xidməti və işçilərinin səmərəli fəaliyyəti üçün əsas neçə şərt götürülür?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

620Kərgüzarlıq xidməti işçiləri üçün nəzərdə tutulan iş otaqlarının hündürlüyü neçə metr olmalıdır?

 1. 3 metr

 2. 4 metr

 3. 5 metr

 4. 6 metr

 5. 7 metr

621.Kərgüzarlıq xidməti işçiləri üçün neçə metr adam sahə nəzərdə tutulmalıdır?

 1. 4,2-4,5 kv metr

 2. 4,3-4,4 kv metr

 3. 4,4-4,5 kv metr

 4. 4,5-4,6 kv metr

 5. 4,6-4,3 kv metr

622.Otaqda havanın nəmliyi neçə dərəcə olmalıdır?

 1. 50 dərəcə

 2. 60 dərəcə

 3. 70 dərəcə

 4. 40 dərəcə

 5. 30 dərəcə

623.Yazda otaqda tempuratur neçə dərəcə olmalıdır?

 1. 22 dərəcə

 2. 25 dərəcə

 3. 29 dərəcə

 4. 20 dərəcə

 5. 27 dərəcə

624Qışda otaqda tempuratur neçə dərəcə olmalıdır?

 1. 18-20 dərəcə

 2. 16-18 dərəcə

 3. 19-21 dərəcə

 4. 20-22 dərəcə

 5. 22-24 dərəcə

625Müəsisə və təşkilatlarda sənəd dövriyəsi neçə katekoriyaya bölünür?

 1. 4

 2. 2

 3. 6

 4. 8

 5. 10

627Birinci katekoriyaya sənəd dövriyəsi neçədən çox olan müəsisələr aid edilir?

 1. 100 000 dən çox olan müəsisələr

 2. 90 000 dən çox olan müəsisələr

 3. 80 000 dən çox olan müəsisələr

 4. 70 000 dən çox olan müəsisələr

 5. 60 000 dən çox olan müəsisələr

628.İkinci katekoriyaya sənəd dövriyəsi necəyə qədər olan müəsisələr aid edilir?

 1. 25 000 dən 100 000-ə qədər

 2. 25 000 dən 90 000-ə qədər

 3. 25 000 dən 80 000-ə qədər

 4. 25 000 dən 70 000-ə qədər

 5. 25 000 dən 60 000-ə qədər

629Üçüncü katekoriyaya sənəd dövriyyəsi neçəyə qədər olan müəsisələr aid edilir?

 1. 10 000 dən 25 000-ə qədər

 2. 10 000 dən 22 000-ə qədər

 3. 10 000 dən 20 000-ə qədər

 4. 10 000 dən 18 000-ə qədər

 5. 10 000 dən 15 000-ə qədər

630Dördüncü katekoriyaya sənəd dövriyəsi neçəyə qədər olan müəsisələr aid edilir?

 1. 10 000-ə qədər

 2. 10 000 dən 12 000-ə qədər

 3. 10 000 dən 14 000-ə qədər

 4. 10 000 dən 16 000-ə qədər

 5. 10 000 dən 18 000-ə qədər

631Sənəd selinin artması hansı sistemi yaratmaga imkan verir?

 1. Unifikasiya

 2. Sənəd dövriyəsi 3. Sənəd planı

 4. Sənəd qrafiki

 5. Əməliyyat qrafiki

632Müəsisə və təşkilatlarda sənəd dövriyəsi əsasən neçə tələbə cavab verməlidir?

 1. 3

 2. 5

 3. 7

 4. 9

 5. 11

633Müəsisələrdə sənəd selinin neçə növünü bir birilərindən fərqləndirirlər?

 1. 3

 2. 5

 3. 7

 4. 9

 5. 11

634Müəsisə və təşkilatlarda kərgüzarlıq xidməti sənədlərin qeydə alınması və icrası prosesində neçə əməliyyatı yerinə yetirir?

 1. 7

 2. 5

 3. 3

 4. 9

 5. 11

635Müəsisəyə göndərilən sənədlər necə adlanır?

 1. Daxil olan sənədlər

 2. Xaric olan sənədlər

 3. Daxili sənədlər

 4. Güquqi sənədlər

 5. Normativ sənədlər

636Əgər sənəd səf göndərilmişdirsə kərgüzarlıq işçisi hansı söz yazılmaqla onu poçta qaytarır?

 1. Səhvən göndərilmişdir yazısı ilə

 2. Düzgün göndərilməmişdir

 3. Düzgün qeyd edilməmişdir

 4. Düzgün işlənməmişdir

 5. Düzgün yerinə yetirilməmişdir

637.Hansı sənədlər təcili olaraq lazım olan bölmələrə çatdırılır?

 1. Xüsusi daxil olmalar

 2. Xüsusi qəbul etmələr

 3. Xüsusi qeyd etmələr

 4. Xüsusi yerinə yetirmələr

 5. Xüsusi icrası nəzərdə tutulan sənədlər

638.Üzərində şəxsən yazılmış və şəxsən idarə aparatı işçilərinə göndərilmiş koresbandensiya zədələnmişsə və göndərilən materialların saxlanması şübhə dogurursa nə etmək lazımdır?

 1. Aktı tərtib etmək

 2. Pratakol tərtib etmək

 3. Sənədi ləgv etmək

 4. Sənədi icraçıya göndərmək

 5. Sənədin icrasına nəzarət etmək

639.Müəsisəyə daxil olan sənədlər hansı qaydada qəbul edilir və işlənilir?

 1. Mərkəzləşdirilmiş qaydada

 2. Qeyri mərkəzləşdirilmiş qaydada

 3. Qarışıq qaydada

 4. Jurnal formasında

 5. Komputer formasında

640.Müəsisə və təşkilatlara daxil olan bütün sənədlərin qeydiyatı nə ilə başlanır?

 1. Qeydiyyat möhürünün vurulması ilə

 2. Sənədin qeydə alınması ilə

 3. Sənədin icraçıya göndərilməsi ilə

 4. Sənədin icrasına nəzarət edilməsi ilə

 5. Sənədin təyinatı ilə göndərilməsi ilə

641.Sənədin möhür vurulma yeri hansı standarta uygun olaraq təyin edilir?

 1. Dövlət Standartlaşdırma Patent və Metrologiya Komitəsinin 639-72 standartına uygun olaraq

 2. 639-74 standartına uygun olaraq

 3. 639-76 standartına uygun olaraq

 4. 639-78 standartına uygun olaraq

 5. 639-80 standartına uygun olaraq

642.Qeyd olunmayan sənədlərin siyahısı kim tərəfindən müəyyən edilir?

 1. Müəsisə rəhbəri

 2. Bölmə rəhbəri

 3. Şöbə rəhbəri

 4. Mütəxəsislər

 5. Sex rəisləri

643.Hansı sənədlər birinci növbədə qeyd edilməlidir?

 1. Həlli cavab tələb edən bütün sənədlər

 2. Həlli nəzərdə tutulan bütün sənədlər

 3. Əsasnamələr

 4. Nizamnamələr

 5. Təlimat və qaydalar

644.Müəsisə və təşkilatlarda sənədlərin qeydiyatı üçün təxminən neçə jurnal forması nəzərdə tutulur?

 1. 5

 2. 3

 3. 7

 4. 9

 5. 11

645.Hər bir sənəd neçə dəfə qeyd edilir?

 1. 1 dəfə

 2. 3 dəfə

 3. 5 dəfə

 4. 7 dəfə

 5. 9 dəfə

646.Daxil olan sənədləri nə vaxt qeyd edirlər?

 1. Daxil oldugu gün

 2. Qeydə alındıgı gün

 3. Tərtib olundugu gün

 4. Icra olundugu gün

 5. Təyinatı üzrə göndərildiyi gün

647.Xaric olan və daxili sənədlər nə vaxt qeyd edilməlidir?

 1. Tərtib edildiyi gün

 2. Qeydə alındıgı gün

 3. İcraçıya göndərildiyi gün

 4. İcrası başa çatmış sənədlərin qeydə alındıgı gün

 5. Sənədlərin təyinatı üzrə göndərildiyi gün

648.Sənədlərin qeydə alınmasında hansı əsas məlumat materiallarından istifadə edirlər?

 1. Sənədlərin siyahısı, bölmə qruplarının siyahısı, işin nomonkulaturası, sənədlərin klafikasiyası

 2. Sənədlərin indeksləşdirilməsi

 3. Sənədlərə xüsusi nömrələrin qoyulması

 4. Sənədlərdə icraçıların qeyd olunması

 5. Sənədlərdə icra müddətinin qeyd edilməsi

649.Sənədlərin indeksləşdirilməsi dedikdə nə başa düşülür?

 1. Qeydiyyat vaxtı onlara yazılan nömrə və bəzi şərti işarələr və onların yerinə yetirilməsi qorunması üçün qoyulan işarələr

 2. Sənədlərin siyahı nömrəsi

 3. Sənədlərin say nömrəsi

 4. Sənədlərin qruplaşdırılması

 5. Sənədlərin işlənilmə qaydası

650.Kənd təsarrufatı müəsisələrində daxil olan sənədlərin qeydiyyatı nədə aparılır?

 1. Jurnal və kartoçka sistemi ilə

 1. Kitablar vasitəsi ilə

 2. Sənəd vasitəsi ilə

 3. Komputer vasitəsi ilə

 4. Vərəqələr vasitəsi ilə

651Qeydiyyat blankı hansı kagız istehlakı formatında çap edilir?

 1. A5 və A6

 2. A5 və A7

 3. A6 və A7

 4. A7 və A8

 5. A8 və A9

652Sənədlərin icrasına nəzarəti asanlaşdırmaq məqsədi ilə nədən istifadə edilməsi məqsədə uygundur?

 1. Nəzarət krtoçkalarından

 2. Nəzarət kartlarından

 3. Nəzarət jurnallarından

 4. Nəzarət kitablarından

 5. Nəzarət vərəqələrindən

653.Sənədlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət nə vaxt aparılmalıdır?

 1. Müəyyən edilmiş vaxtdan əvvəl

 2. Müəyyən edilmiş vaxtda

 3. Nəzərdə tutulmuş vaxtda

 4. Nəzərdə tutulmuş vaxtdan əvvəl

 5. Icrasına nəzarət prosesində

654.Sənədlərin icrasına nəzarət kim tərəfindən aparılır?

 1. Kərgüzarlıga məsul şəxs tərəfindən

 2. Müəsisə rəhbəri tərəfindən

 3. Bölmə rəhbəri tərəfindən

 4. Şöbə müdiri tərəfindən

 5. Sex rəisi tərəfindən

655.Təşkilatı sərancam verici sənədlər neçə qrupa bölünürlər?

 1. 4

 2. 2

 3. 6

 4. 8

 5. 10

656.Təşkilatı sənədlərə hansı sənədlər aiddir?

 1. Əsasnamə, nizamnamə, təlimat və qaydalar

 2. Əmr və sərəncamlar

 3. Pratakollar və işçi məktubları

 4. Aktlar və qeydiyyat vərəqələri

 5. Müqavilələr və nizamnamələr

657.Sərancam verici sənədlərə jansı sənədlər aiddir?

 1. Qətnamələr, qərarlar, əmr və sərancamlar

 2. Təlimat və qaydalar

 3. Əsasnamə və nizamnamələr

 4. Arayışlar və bildiriş vərəqələri

 5. İzahat vərəqələri

658.Müəsisələr hansı sənəd əsasında fəaliyyət göstərirlər?

 1. Əsasnamə və nizamnamə əsasında

 2. Təlimat və qaydalar əsasında

 3. Əmr və sərəncamlar əsasında

 4. Qərarlar əsasında

 5. Tapşırıq və göstərişlər əsasında

659.Əsasnamə hansı müəsisələr üçün tərtib edilə bilər?

 1. Dövlət mülkiyyətində olan müəsisələr üçün

 2. Şəxsi mülkiyyətdə olan müəsisələr üçün

 3. Bələdiyyə müəsisələri üçün

 4. Nazirliyin tabeçiliyində olan müəsisələr üçün

 5. Ayrı-ayrı vətəndaşların mülkiyətində olan müəsisələr üçün

660.Əsasnamənin birinci bölməsi necə qeyd olunur?

 1. Ümumi bölmə

 2. Xüsusi bölmə

 3. Bələdiyyə bölməsi

 4. Fərdi bölmə

 5. Şəxsi bölmə

E.Əsas bölmə

661.Əsasnamənin ikinci bölməsində nələr qeyd olunur?

 1. Vəzifə və funksiyalar

 2. Hüquqlar

 3. Məsuliyyət

 4. Tabeşilik sistemi

 5. Idarəetmə münasibətləri

662.Əsasnamənin üçüncü bölməsindənə nəzərdə tutulur?

 1. Tapşırılan funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün hüquqlar

 2. Tapşırılan funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün vəzifələr

 3. Tapşırılan funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün funksiyalar

 4. Tapşırılan funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün işlərin təşkili

 5. Tapşırılan funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün məsuliyyət

663.Əsasnamənin 4-cü bölməsində nə nəzərdə tutulur?

 1. Istehsal bölməsinin idarə edilməsində işlərinin təşkili

 2. Istehsal bölməsinin idarə edilməsində işlərin planlaşdırılması

 3. Istehsal bölmələrinin idarə edilməsində yeni taxnologiyalarin tətbiq edilməsi

 4. Istehsal bölmələrinin idarə edilməsində işlərin əlaqələndirilməsi

 5. Istehsal bölmələrinin idarə edilməsində nəzarət prosesinin həyata keçirilməsi

664.Nizamnamə dedikdə nə başa düşülür?

 1. Müəsisənin yaradılması qaydasını, onun quruluşunu, funksiyalarını və vəzifələrini müəyyən edən rəsmi sənəd forması

 2. Müəsisə və təşkilatların fəaliyyət istiqamətini müəyyən edən rəsmi sənəd forması

 3. Müəsisə və təşkilatların istehsal istiqamətini müəyyən edən rəsmi sənəd forması

 4. Müəsisə və təşkilatların maliyyə fəaliyyətlərini rəsmi müəyyən edən sənəd forması

 5. Müəsisə və təşkilatların satış fəaliyyətini rəsmi müəyyən edən sənəd forması

665.Nizamnamələrin əsasən neçə bölmədən ibarət tərtib edilməsi nəzərdə tutulur?

 1. 10

 2. 8

 3. 6

 4. 4

 5. 12

666.Nizamnamənin birinci bölmədə nələr qeyd olunur?

 1. Ümumi muddalar

 2. Ümumi amillər

 3. Ümumi vəzifələr

 4. Ümumi istiqamətlər

 5. Ümumi təyinatlar

667.Nizamnamənin ikinci bölməsində nələr qeyd olunur?

 1. Təsis edilən müəsisənin əsas fəaliyyət istiqamətləri, hüquqları və vəzifələri

 2. Təsis edilən müəsisənin istehsal istiqaməti

 3. Təsis edilən müəsisənin maliyyə fəaliyyəti

 4. Təsis edilən müəsisənin satış fəaliyyəti

 5. Təsis edilən müəsisənin digər müəsisələrlə qarşılıxlı əlaqəsi

668Nizamnamənin üçüncü bölməsində nələr qeyd olunur?

 1. Kollektiv üzvlərinin hüquq və vəzifələri

 2. Kollektiv üzvlərinin fəaliyyət istiqamətləri

 3. Fəhlələrin hüquq və vəzifələri

 4. Briqadirlərin hüquq və vəzifələri

 5. Kollektiv üzvlərinin məsuliyyətləri

669Nizamnamənin dördüncü bölməsində müəsisənin nəyi verilir?

 1. Əmlakı

 2. İşçilərin sayı

 3. Torpaq sahəsinin həcmi

 4. Maşınların sayı

 5. Maşın və traktorların sayı

670.Nizamnamənin beşinci bölməsində nələr göstərilir?

 1. Müəsisənin idarəetmə və nəzarət orqanları

 2. Işçilərin hüquqları

 3. Mütəxəsislərin hüquqları

 4. Fəhlələrin hüquqları

 5. Sex rəislərinin hüquqları

671.Nizamnamənin altıncı bölməsində nələr göstərilir?

 1. Idarə heyyətinin fəaliyyətinin planlaşdırılması göstərilir

 2. Idarə heyyətinin fəaliyyətinin təşkili göstərilir

 3. Idarə heyyəti fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi göstərilir

D .Idarə heyyəti fəaliyyəti üzərində nəzarət göstərilir

E.İdarə heyyətinin vəzifəsi,hüquqları və məsuliyyətləri göstərilir672.Nizamnamənin yeddinci bölməsində nələr qeyd olunur?

 1. Müəsisənin əmlak məsuliyyəti

 2. Müəsisənin əmlak hüququ

 3. Müəsisənin maliyyə ehtiyatlarından istifadə hüququ

 4. Müəsisənin xammal materiallardan istifadə hüququ

 5. Müəsisənin əsas fondlardan istifadə hüququ

673.Nizamnamənin səkkizinci bölməsində nələr göstərilir?

 1. Əmək fəaliyyəti

 2. Istehsal fəaliyyəti

 3. Işlərin təşkili

 4. Satış fəaliyyəti

 5. Nəzarət fəaliyyəti

674.Nizamnamənin doqquzuncu bölməsində nə göstərilir?

 1. Müəsisənin fəaliyyətinə nəzarət

 2. Müəsisənin fəaliyyətinin planlaşdırılması

 3. Müəsisənin fəaliyyətinin təşkili

 4. Müəsisənin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi

 5. Müəsisənin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

675.Nizamnamənin onuncu bölməsində nələr qeyd olunur?

 1. Müəsisənin yenidən təşkili və ləgv edilməsi

 2. Müəsisədə işlərin təşkili

 3. Müəsisədə işlərin əlaqələndirilməsi

 4. Müəsisədə işlərin kordinatsiya edilməsi

 5. Müəsisədə işlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsi

676.Danışıq ları aparmaq üçün görüş şərtləri neçə gün əvvəlcədən razılaşdırılmalıdır?

A))1-2 gün əvvəlcədən

B) 2-3gün əvvəlcədən

C)3-4gün əvvələcədən

D)4-5gün əvvəlcədən

E)5-10gün əvvəlcədən677.İşgüzar danışqlara neçə dəqiqədən çox gücikmək nərakət qaydalarını ciddi pozmaq hesab olunur..

A.15 dəqiqədən çox

B.10 dəqiqədən çox

C.20 dəqiqədən çox

D.5 dəqiqədən çox

E.30 dəqiqədən çox678.İşgüzar danışıqlarının aparılmasının neçə mərhələsi var ?

A)4


B)5

C)6


D)7

E)8


679.İşgüzar ünsiyyətin forması deyil .

A)yubileylər

B)xidməti toplantı

C)işgüzar yazışma

D)ictimai nitq

E)məktuat konfransı.

680. İşgüzar sənədlər kimə aid olmur ?

A)müəssisə rəhbərlərinə

B)ayrı-ayrı vətəndaşlara

C)diplomatik yazışmaları həyata keçirənlərə

D)işə qəbul olunanlara

E)kommersiya çirkətlərinə681. Işgüzar sənədlər hansı xüsusiyyəti ilə rəsmi sənədlərdən fərqlənir ?

A)xüsusi dövlət əhəmiyyəti daşımaması ilə

B)obrazlılığa , emosionallığa yol verilməməsi ilə

C)daha çox hazır dil qəlibləri , standart formalar əsasında qurulması ilə

D)fikrin aydınlığı , birmənalılığı ilə

E)lüğət tərkibi , qeyri- əlvanlığı ilə.682. Rəsmi- işgüzar üslubu işlənmə dairəsinə görə nüçə yerə ayırmaq olar ?

A)2


B)3

C)4


D)5

E)6


683. Biri rəsmi- işgüzar üsluba aid deyil :

A)nitqin sərbəstliyi əsas götürülür

B)tarixi əhəmiyyət daşıyır

C)dil yığcamlığı əsas şərt sayılır

D)hüquqi məzmuna malik olur

E) mükəmməl tərtibata malik olur.684. Hansı işgüzar sənəd deyil ?

A)cinayyət məcəlləs

B)elan


C)izahat

D)etibarnamə

E)qəbiz


685.Nansı sıra rəsmi sənədlərdən ibarətdir .

A)sərəncam , fərman

B)izahat, tərcümey-hal

C)arayış , etket

D)protokol, reklam

E)ərizə bildiriş.686. Rəsmi və işgüzar sənədlər birlikdə hansı yazı növünə aiddir ?

A)əməli yazılar

B)ifadə və imla yazılar

C)ifadə yazıları

Dimla yazıları

E)inşa yazılar687. Hansı işgüzar sənəd deyil?

A)fərman


B)müqavilə

C)elan


D)qəbiz

E)xasiyyətnamə688. İşgüzar görüşlərin keçirilməsi qaydası neçə adlanır ?

A)işgüzar protokol

B)etiket

C)etik kodeks

D)protokol forması

E) mədəniyyət689.Reklam katoloqu hansı mərhələdə hazırlanır?

A)təşkilatı

B)yekun

C)başlanğıcD)artım

E)kamillik690.”Reklam haqqında qanun “nə vaxt qəbul edilib ?

A)1997


B)1996

C)2000


D)2001

E)2003


691.Ərizə yazarkən lazım olan qaydalardan biri səhvdir .

A)ərizəyə möhür vurulmalıdır

B)ərizənin məzmunu qisa , faktla və s. konkret olmalı

C)ərizə verən xətti ilə yazmalıdır

D)vərəqin ortasında böyük hərfi

E)kimə kimdən yazıldığı qeyd olunmalıdı.692.Məzmununa görə müqavilənin hansi növləri var?

A)sülh,əmək , ticarət

B) geniş

C)sadə


D)mürəkkəb

E) saziş


693. Forma etibarilə izahatın neçə növü var ?

A)2


B)4

C)6


D)8

E)12


694.Ana dilimizdə ilk rəsmi dövlət sənədəri hansı dövrdə yaranıb ?

A) XV-XVI əsrlərdə

B)XIX əsrlərdə

C)XX əsrlərdə

D)XVII əsrlərdə

E)XXI əsrlərdə695. Biri müəssisə rəhbərliyi tərəfindən hazırlana bilməz:

A)fərman

B)reklam

C) nizamnamə

D)qaimə (hesab- faktura )

E)sazış


696. Aşağıdakılardan biri Prezident tərəfindən imzalanır :

A)fərman


B)təqdimat

C)hesabatt

D)xasiyyətnamə

E)akt


697. Biri işgüzar məktub nümunəsinə aid deyil :

A)xasiyyətnamə

B)sorğu

C)məlumatD)tövsiyə

E)cavab


698.Sərəncam haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır :

A)Idarə rəhbəri tərəfindən verilir

B)ancaq Prezident tərəfindən verilir

C)Qanun qüvvəli aktdır

D)imzalandığı gündən qüvvəyə mınır

E)rəsmi üslubdadır.699.Fars sözu olub , ali hakimiyyət orqanlarının qanun qüvvəsində olan sərəncam və qərarına deyilir :

A)fərman


B)bəyanat

C)əmr


D)sərəncam

E)nizamnamə700.Sərəncamlar məzmunca neçə yerə bölunür ?

A)2


B)4

C)1


D)5

E)6


Kafedranın müdiri: prof. Məmmədov F.Ə.

Kafedranın müəllimi: b/m Allahverdiyeva A. M.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə