İşgüzar yazışmalar Fənn: Fakültə: Kafedra: İxtisas: Qrup: Müəllim

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.94 Mb.
səhifə7/9
tarix17.08.2018
ölçüsü0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

455. Hansı sıra əsas sıra sayılır ?

A) A


B) B

C)C


D)E

E)F.


456. Kağiz istehlakı formatına Asırası neçə siraya ayrılır.

A) 13;


B)11;

C)10;


D)14;

E)15.


457. İdarəetmə sistemində əsasən hansı formatlardan istifadə olunur?

A) A3,A4, A5;

B)A2,A3,A4;

C)A5,A6,A7;

D)A6;A8,A9;

E) A9,A10,A11.458. Məlumatın saxlanması vasitələri nəyə görə bir birindən fərqlənirlər ?

A) təyinatına və quruluşuna ;

B)təyinatına və qəbuluna ;

C) təyinatına və işlənməsinə ;

D) təyinatina və qeydə alınmasına ;

E) təyinatına və saxlanmasına .459.Standart sənəd nəyə deyilir ?

A)müəyyən ardıcıllığa və məcburi qaydalara riayət edilməklə tərtib edilən sənədlərə ;

B)müəyyən məlumatları özündə əks etdirən sənədlərə

C) müəyyən standartları özündə əks etdirən sənədlərə

D)müəyyən təlimat və qaydaları özündə əks edirən sənədlərə ;

E) müəyyən əmr və sərancamları əks etdirən sənədlərə .460. Nüminəvi sənədlər nəyə deyilir ?

A)əgər sənəddə formadan əlavə müəyyən məzmun və mətinə əlavə edilərsə belə sənədlərə nümunəvi sənədlər ;

B)əgər sənəddə müəyyən rekvizitlər əlavə edilərsə belə sənədlərə nümunəvi sənədlər deyilir ;

C) əgər sənədin məzmununa müəyyən informasiyalar əlavə edilərsə belə sənədlərə nümunəvi sənədlər deyilir ;

D) əgər sənədin məzmununa və mahiyyətinə müəyyən əlavələr edilərsə belə sənədlərə nümunəvi sənədlər deyilir ?

E)şəxsi heyyətin uçota alınması və işə qəbul edilməsi üzrə olan sənədlərə nümunəvi sənədlər deyilir.461.Fərdi sənədlər hansı sənədlərə aiddir ?

A) müxtəlif fəaliyyət və münasibətləri əks etdirən sənədlər ;

B)müxtəlif istehsal prosesini əks etdirən sənədlər ;

C) müxtəlif texniki prosesləri əks etdirən sənədlər ;

D) müxtəlif texnoloji prosesləri əks etdirən sənədlər ;

E) müxtəlf proseslərini əks etdirən sənədlər .462.Kargüzarlıq işləri kortəbii şəkildə deyil neçə aparılır ?

A) normativ sənədlər əsasında ;

B) hüquqi sənədlər əsasında ;

C) rəsmi sənədlər əsasında ;

D) işgüzar sənədlər əsasında ;

E) təşkilatı sənədlər əsasında.463. Kargüzarlıqın qısa tərifi neçə deyilir ?

A) idarəetmə prosesində idarəetmə funksiyasini yerinə yetirən sənədləşdirmə və sənədlərlə işin təşkilinə ;

B)idarəetmə aparatında iş proseslərinə deyilir ;

C)idarəetmənin yeni formalarına keçilməsinə deyilir ;

D) idarəetmə işinin təkmilləşdirilməsi və yaxşılaşdırılmasına deyilir ;

E) idarəetmə işçilərinin əməyinin təşkilinə və mədəniyyətinə deyilir .464. Şəxsi heyyətin tərkibinə dair uçot sənədləri özündə hansı sənədləri əks etdirir ?

A)həmin heyyətin işə qəbulu , içdən azad edilməsi , ba.qa işə keçirilməsi və istehsalın inkşaf ilə əlaqadar olan sənədləri ;

B) istehsalın texniki və texnoloji hazırlanması üzrə sənədləri ;

C) texniki tikinti və təmir işləri üzrə sənədləri ;

D) standartlar üzrə sənədləri ;

E) məhsulun satışı üzrə sənədləri ;465. Təyinatına görə sənədləri neçə qrupa bölürlər ?

A)3


B)4

C)5


D)5

E)6


466. Formasina görə sənədlər neçə qrupa bölünürlər ?

A)4


B)6

C)8


D)10

E)12


467. Yaranma mənbəyinə görə sənədlər neçə olurlar ?

A) rəsmi və şəxsi

B)təşkilatı

C) daxili

D)xarici

E) ümumi təyinatli .468. Aşkarlıq dərəcəsinə görə sənədlər neçə olurlar ?

A))məxvi və qeyri məxvi

B)rəsmi

C) qeyri rəsmi

D) nümunəvi

E) daxili təyinatli .469. Sənədə tarixi kim qoya bilər ?

A)sənədi imza və təsdiq edən şəxs ;

B)sənədi tərtib edən şəxs ;

C)müəssisə rəhbəri

D) bölmə rəhbəri ;

E) sex rəisi ;470 Xidməti sənədlər hansı üslubda şərh edilir ?

A)rəsmi işçi üslubunda

B)dəftərxana üslubunda ;

C) şifahi üslubda ;

D) yazılı üslubda ;

E) təlimat qaydasında ,471. Sənədlərin lahiyəsini tərtib edərkən əsasən neçə tələblərə riayət

edilməlidir ?

A)8


B)7

C)6


D)5

E)4


472. İş yerinin səmərəli təşkilində neçə amil əsas götürülür ?

A) 2


B)3

C)4


D)5

E)6


473. Daimi amillər neçə amildən ibarətdir ?

A) 3


B)4

C)5


D)6

E)7


474Dəyişən amillər neçə amildən ibarətdir ?

A)3


B)5

C)7


D)9

E)11


475. İş yerinin səmərəli təşkili zamanı işçilərin hansı xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır ?

A)fizoloji və psixoloji ;

B) fizoloji və iqtisadi ;

C) sosoloji və iqtisadi ;

D) psıxoloji və iqtisadi

E) texniki və texnoloji .476. Kargüzarlıq xidməti və işçilərinin səmərəli fəaliyyəti üçün əsas neçə şərt götürülür ?

A) 3


B)4

C)5


D)5

E)7.


477. Kargüzarliq xidməti işçiləri üçün nəzərdə tutulan iş otaqlarının hündürlüyü neçə metr olmalıdır ?

A)3 metr


B)4metr

C) 5 metr

D) 6metr

E) 7metr


478. Kargüzarlıq xidməti işçiləri üçün neçə metr adam sahə nəzərdə

tutulmalıdır ?

A)4,2,5 kv metr ;

B)4, 3 – 4,4 kv metr ,

C)4,4 – 4 ,5 kv metr ;

D) 4,5- 4 ,6 kv metr;

E) 4, 6 – 4, 3 kv metr.479. Otaqda havanın nəmliyi neçə dərəcə olmalıdır ?

A)50 dərəcə ;

B)60 dərəcə

C)70dərəcə

D)40dərəcə

E)30dərəcə480. Yazda otaqda tempuratur neçə dərəcə olmalıdır ?

A)22 dərəcə

B)25 dərəcə

C) 29 dərəcə

D)20 dərəcə

E)27 dərəcə481. Qışda otaqda tempuratur neçə dərəcə olmalıdır ?

A)18-20dərəcə

B)16-18dərəcə

C)19-21dərəcə

D)20-22dərəcə

E) 22-24 dərəcə.482. Qeydiyyat blankı hansı kağız istehlakı formatında çap edilir ?

A)A5 və A6

B) A5 və A7

C) A6 və A7

D)A7 və A8

E)A8 və A9.483. Əsasnamənin ikinci bölməsində nələr qeyd olunur ?

A)vəzifə və funksiyalar ;

B) hüquqlar

C) məsuliyyət ;

D) tabeçilik sistemi

E) idarəetmə münasibətləri .484Sənədləşdirmə vəkargüzarlıq prosesinin yekun mərhələsi nə hesab edilir ?

A)sənədlərin işə tikilməsi

B) sənədlərin qəbul edilməsi ;

C) sənədlərin qeydə alınmsı ;

D) sənədlərin icraçılara çatdırılması

E)icra olunmuş sənədlərin təyinatı üzrə göndərilməsi .485. Sənədlər nə vaxt işə tikilir ?

A)icra olunduqdan sonra ;

B) qəbul edildikdən sonra ;

C) qeydə alındıqdan sonra ;

D) rəsmiləşdirildikdən sonra ;

E) icraçılara çatdırıldıqdan sonra .486.Sənədləşdirmə nəyə deyilir ?

A) işi icra etməkdən ötrü alınmış məlumatların hər hansı bir materiallar üzərində göstərilməsidir ;

B)işi icra etməkdən ötrü alınmış məlumatların göstərilməsidir ;

C) işi icra etməkdən ötrü alınmış xəbərlərı göstərmək ;

D)müxtəlif sənəd formalarının hazırlanması ;

E) müxtəlif materiallar göstərilməsi .487. Sənədlərlə işin təşkili nəyə deyilir ?

A)sənədləşdirmə əməliyyatlarından sonra sənədlərin hərəkəti , icrası , qeydiyyatı və axtarışının təmin olunmasının təşkilidir ;

B) kargüzarlıqla məşöul olan işçilər çıxarılmış qərarların çevik şəkildə rəsmiləşdirilməsini bilavasitə yerinə yetirirlər ;

C) kargüzarlıq əməliyyatları sənədin tərtibi işin başlanğıcından ;

D) sənəd qeydiyyatı yerinə yetirilməsi ;

E) sənədləşdirmə əməliyyatlarından sonra sənədlərin icrası .488. Sənəd səf göndərilmişdirsə kargüzarlıq işçisi hansı söz yazılmaq onu poçta qaytarır ?

A)səhvən göndərilmişdir yazısı ilə ;

B)düzgün göndərilməmişdir ;

C)düzgün qeyd edilməmişdir ;

D) düzgun işləməmişdir;

E) düzgün yerinə yetirilməmişdir .489. Üzərində şəxsən yazılmış və şəxsən idarə aparatı işçilərinə göndərilmiş korcsbandensiya zədələnmişsə və göndərilən materialların saxlanması şübhə doğursa nə etmək lazımdıre ?

A)akti tərtib etmək ;

B)pratakol tərtib etmək ;

C)sənədi ləğv etmək ;

D) sənədli icraçiya göndərmək ;

E) səndin icrasına nəzarət etmək ;490. Müəsisəyə daxil olan sənədlər hansı qaydada qəbul edilir və işlənilir ?

A)mərkəzləşdirilmiş qaydada ;

B)qeyri mərkəzləşdirilmiş qaydada ;

C) qarışıq qaydada ;

D) jurnal formasında ;

E) komputer formasında .491. Sənədin möhür vurulma yeri hansı standarta uyğun olaraq təyin edilir ?

A) Dövlət Standartlaşdırma Patent və Metrologiya Komitəsinin 639-72 standartına uyğun olaraq ;

B)639-74 standartına uyğun olaraq ;

C)639 -76 standartına uyğun olaraq ;

D)639-78 standartına uyğun olaraq ;

E)639-80 standartına uyğun olaraq ,492. Nizamnamələrin əsasən neçə bölmədən ibarət tərtib edilməsi nəzərdə tutulur ?

A)10


B)8

C)6


D)4

E)12.


493. Xidməti məktublar dedikdə başa düşülür ?

A)müxtəlif fəaliyyət üzrə tərtib edilən sənədlərin ümumiləşdirilmiş adidir ;

B)müxtəlif istehsal sahəsi üzrə tərtib edilən sənədlərin ümumiləşdirilmiş adidir

C)müxtəlif əməliyyat üzrə ümumiləşdirilmiş sənədlərin adıdır

D) satış üzrə sənədlərin ümumiləşdirilmiş adıdır ;

E)maliyyə əməliyyatlarının fəaliyyəti üzrə sənədlərin ümumiləşdirilmiş.494.Xidməti məktublar əsasən neçə cür tərtib edilə bilər?

A)6


B)4

C)2


D)8

E)10


495.Teleqrama telefonoqrama və radıoqrama nəyi çatdırılması vasitəsidir ?

A)təcili məlumatların

B) təcili əlaqələrin

C) təcili işlərin təcili işlərin

D) təcili sənədlərin

E) təcili maliyyə vəsaitlərinin .496.Müqavilə neçə nüsxədən ibarət tərtib edilir ?

A)2


B)4

C)6


D) 8

E)10.


497.Akt kim tərəfindən tərtib edilə bilər ?

A) bir neçə şəxs və ya xüsusi təyin olunmuş şəxs tərəfiindən

B) bir neçə mütəxəsis tərəfindən

C) bir neçə birqadir tərəfindən

D) bir neçə fəhlə tərəfindən

E) bir neçə sex rəisi tərəfindən.498. Quruluş vahidlərində cari il başa çatdıqdan sonra sənədlərə neçə il müddətinə saxlanılmalıdır ?

A) 1il


B)3 il

C)5il


D)7il

E)9il.


499. Müvəqqəti saxlanılan sənədlər üçün neçə nüsxədən ibarət siyahi tərtib edilir ?

A)2


B)3

C)4


D)5

E)6.


500.Cri ildə saxlanma müddəti qurtamış arxiv materiallar nə edilir ?

A)ləğv edilir ;

B) tullanır ;

C)saxlanılır

D) arxivə təhvil verilir

E) yandırılır.501.Reklam sözünün mənası nə deməkdir?

A)qişqiriram,çığırıram

B) səs, salmaq,

C)çıxış etdım

D) tələb etmək

E) izah etmək .502İnformasiya hansı sözdən götürülmüşdür?

A)Latın


B.Yunan

C.İngilis

D.Alman

E.Fransız503.Informasiya nə mənası daşıyır?

A)Şərh etmə, aydınlaşdırma, xəbərdar olma

B.Şərh etmə, xəbərdar olma

C.Xəbərdar olma, aydınlaşdırma

D.Əlaqələndirmə


 1. Nəzarət etmə

504.Informasiya dedikdə nə başa düşülür?

A)Hər hansı bir hadisənin keçmişi, indiki vəziyyəti və gələcəyi haqqında xəbərlər çoxlugu

B.Hər hansı bir hadisənin keçmişi haqqında xəbərlər çoxlugu

C.Hər hansı bir hadisənin indiki vəziyyəti haqqında xəbərlər çoxlugu

D.Hər hansı bir hadisənin gələcək vəziyyəti haqqında xəbərlər çoxlugu

E.Hər hansı bir hadisənin praqnozlaşdirilmasi haqqında xəbərlər çoxlugu505.Informasiya özü neçə yerə bölünür?

A))2


B.4

C.6


D.8

E.10


506İstehsal informasiyası harada baş verir?

A)İdarəetmə obyektində

B.İdarəetmə subyektində

C.İdarəetmə sistemində

D.İdarəetmə prosesində

E.İdarəetmə münasibətlərində507. İnformasiya idarə aparatı işinin nəyi hesab olunur?

A)Başlangıcı və yekunu

B.İdarəetmə sisteminin təşkili

C.İdarəetmə münasibətlərinin təşkili

D.Əlaqələndirmə sisteminin təşkili

E.Tabeçilik sisteminin təşkili508.İnformasiya idarə aparatı işçisi üçün nə hesab edilir?

 1. Əmək predimenti

 2. Əmək alətləri

 3. Əmək vasitələri

 4. İstehsal vasitələri

 5. Texniki və texnoloji vasitələr

510.İnformasiya idarəetmə qərarlarının qəbul olunması üçün hansı rolu oynayır?

A)Əsas


B.Əlavə

C.Yardımçı

D.Köməkçi

E.Əlaqələndirici511.İnformasiya necə ola bilər?

A)Sənədli və sənədsiz

B.İstehsal xarakterli

C.Texnoloji xarakterli

D.Texniki xarakterli

E.Satış xarakterli512.İnformasiyanın əsas daşıyıcısı nə hesab edilir?

A)Sənəd


B.Məlumat

C.İstehsal

D.Texnalogiya

E.Satış


513.Sənəd dedikdə nə başa düşülür ?

A)Məkan və zamanca nəql olunması mümkün sayılan, informasiya qeyd olunan material qeydiyyat daşıyıcısı

B,Məlumat qeyd edilən sənəd daşıyıcısı

C.Məlumat qeyd edilən informasiya daşıyıcısı

D.Məlumat qeyd edilən istehsal daşıyıcısı

E.Məlumat qeyd edilən satış daşıyıcısı514Sənədli informasiya xalq təsərrufatı fəaliyyətinin hansı cəhətlərini əks etdirir?

A)Bütün cəhətlərini

B,Bütün istiqamətlərini

C,Bütün əlaqələrini

D.Praqnoozlaşdırılmasını

E.Nəzarəti515İdarəetmə sənədlərində idarəetmə məsələlərini həll etmək üçün nə olmalıdır?

A)Lazım olan informasiya

B.Lazım olan material

C.Lazım olan maliyyə vəsaiti

D.Lazım olan insan resursu

E.Lazım olan istehsal texnologiyası516.Sənəd informasiya daşıyıcısı kimi müəssələrin nəyi hesab edilir?

 1. Daxili təşkilinin elementi

 2. Praqnozlaşdırılması

 3. Əlaqələndirilməsi

 4. Nəzarət edilməsi

 5. İstehsal proseslərinin qiymətləndirilməsi

517.Bir çox hallarda sənədlərin tərtib edilməsi qaydası dövlət idarəetmə orqanlarının nələri üzrə rəsmləşdirilir?

 1. Müvafiq aktlar üzrə

 2. Müvafiq qərarları üzrə

 3. Müvafiq sərəncamları üzrə

 4. Müvafiq əmrləri üzrə

 5. Müvafiq təlimatlatı üzrə

518.Hüquqi normativ akt dedikdə nə başa düşülür?

 1. Həmin ölkənin sərhədləri daxilində yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyan və adiyyatı şəxslərdə məsuliyyət hissi əmələ gətirən sənəd

 2. Müəssələr tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyan sənəd

 3. Rəhbər tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyan sənəd

 4. Mütəxəsislər tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyan sənəd

 5. Bölmə rəhbərləri tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyan sənəd

 6. Sex rəisləri tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi xarakteri daşıyan sənəd

519Hüquqi normativ sənədlər hansı orqanlar tərəfindən qəbul edilə bilər?

 1. Müvafiq səlahiyyətə malik olan orqanlar

 2. Müvafiq səlahoyyətə malik olan rəhbərlər

 3. Müvafiq səlahiyyətə malik olan mütəxəsislər

 4. Müvafiq səlahiyyətə malik olan bölmə rəhbərləri

 5. Müvafiq səlahiyyətə malik olan sex rəisləri

520.Kərguzarlıq dedikdə nə başa düşülür?

 1. Sənədlərin tərtib olunması, çap olunub çoxaldılması, əldə edilməsi və rəsimləşdirilməsi, qeydə alınması, arxivə təfil vermək üçün hazırlanması və saxlanması prosesi

 2. Qeydə alınması prosesi

 3. Qeydə alınmasının rəsmləşdirilməsi prosesi

 4. Arxivə təfil vermək üçün hazırlanması prosesi

 5. Arxivdə saxlanması prosesi

521.Kargüzarlıq neçə yerə bölünür?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

522.Kargüzarlıq siferası dedikdə nə başa düşülür?

 1. Müəsisə və təşkilatlarının bütün mərhələlərinin sənədli informasiya ilə təchiz edilməsi prosesi

 2. Müəsisə və təşkilatların bütün mərhələlərinin xammal materialla təchiz edilməsi prosesi

 3. Müəsisə və təşkilatların bütün mərhələlərinin informasiya ilə təchiz edilməsi prosesi

 4. Müəsisə və təşkilatların bütün mərhələlərinin yeni texnologiya ilə təchiz edilməsi prosesi

 5. Müəsisə və təşkilatların bütün mərhələlərinin maliyyə vəsaiti ilə təchiz edilməsi prosesi

523.Sənədləşdirmə dedikdə nə başa düşülür?

 1. Hər hansı məsələ və hadisəyə həsr edilmiş sənəd çoxlugu

 2. Hər hansı məsələ və hadisəyə həsr edilmiş informasiya çoxlugu

 3. Hər hansı məsələ və hadisəyə həsr edilmiş material çoxlugu

 4. Hər hansı məsələ və hadisəyə həsr edilmiş insan resursları çoxlugu

 5. Hər hansı məsələ və hadisəyə həsr edilmiş maliyyə vəsaiti çoxlugu

524Sənəd dövriyyəsi nəyə deyilir?

 1. Hər hansı fakt və hadisənin başlangıcından onun yekunlaşdıgı dövrə dək tərtib edilmiş sənədlərə

 2. Tərtib edilmiş hüquqi normativ aktlara

 3. Tərtib edilmiş təlimat və qaydalara

 4. Tərtib edilmiş əmr və sərancamlara

 5. Tərtib edilmiş qərar lahiyələrinə

524Sənəd təminatı dedikdə nə başa düşülü?

 1. Müəsisə və təşkilatlarda yaradılan bütün sənədlərlə iş aparmaq

 2. Müəsisə və təşkilatlarda yaradılan bütün sənədləri qeyd etmək

 3. Müəsisə və təşkilatlarda yaradılan bütün sənədləri icraçılara çatdırmaq

 4. Müəsisə və təşkilatlarda yaradılan bütün sənədlərin icrasına nəzarət etmək

 5. Müəsisə və təşkilatlarda yaradılan bütün sənədləri təyinatı üzrə göndərmək

525.Idarəetmə prosesinin sənəd təminatı neçə məsələyə yönəldilmiş əməliyyat sistemini təmin edir?

 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 10

526.Hər bir sənəd onu tərtib edənin iştirak edib etməməsindən asılı olmayaraq özünün nə etmə qabiliyyətinə malik olmalıdır?

 1. Müdafiə

 2. Təşkil

 3. Əlaqələndirmə

 4. Nəzarət

 5. Təhlil

527.Vəzifəli şəxsdə məlumat və sənədin reallıgına şübhə yaranarsa o nə edir?

 1. Sənədi yenidən tərtib etmək üçün ilkin icraçıya qaytarır

 2. Sənədi yenidən tərtib etmək üçün mütəxəsisə qaytarır

 3. Sənədi yenidən tərtib etmək üçün bölmələrə qaytarır

 4. Sənədi yenidən tərtib etmək üçün şöbələrə qaytarır

 5. Sənədi yenidən tərtib etmək üçün sexlərə qaytarır

527.Müəsisə və təşkilatların fəaliyyəti nə ilə rəsmləşdirilir?

 1. Sənəd vasitəsi ilə

 2. Təlimat vasitəsi ilə

 3. Əmr vasitəsi ilə

 4. Qərar vasitəsi ilə

 5. Akt vasitəsi ilə

528.Məlumatların qavranılmasına görə sənədlər neçə yerə bölünürlər?

 1. 3

 2. 5

 3. 7

 4. 9

 5. 11

529.Vüzal sənədlər neçə qrupa bölünürlər?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 7

530Mətnli sənədlər məlumat daşıyıcısında ifa edilməsinə görə hansı formada hazırlana bilər?

 1. Əlyazması, komputer yazısı, reproqrafiq və mətbəə qaydasında

 2. Komputer yazısı

 3. Reproqrafiq qayda

 4. Mətbəə qaydasında

 5. Əl yazı qaydasında

531.Təsviri sənədlər məlumatın xarakterinə görə necə olurlar?

 1. Statistik və dinamik

 2. Mühasibat uçotu

 3. Maliyyə uçotu

 4. Bank hesabat uçotu

 5. Kassa hesabat uçotu

532Statistik məlumatlı təsviri sənədlərə nələr daxildir?

 1. Sxemlər, qrafiklər, dioqramlar, şəkillər, əkslər, rəsmlər

 2. Sxemlər və qrafiklər

 3. Sxemlər və şəkillər

 4. Sxemlər və əkslər

 5. Sxemlər və rəsmlər

533.Dinamik məlumatlı təsviri sənədlərə nələr aiddir?

 1. Səssiz kino lentləri və video yazılı maqnit lentləri

 2. Səssiz kinolar

 3. Səsli kinolar

 4. Peyk rabitə sistemi

 5. Abonent rabitə sistemi

 6. Akustik rabitə sistemi

534.Statistik məlumatlı sənədlərin hazırlanmasında nələrdən istifadə edilir?

 1. Kagız, kalka, plyonka, kagız və plyonka əsaslı sürət çıxaran maşınlardan

 2. Sürət çıxaran maşınlardan

 3. Kagız hazırlayan maşınlardan

 4. Televiziya qurgularından

 5. Video maqintafon qurgularından

535.Dinamik məlumatlı təsviri sənədlər nələrdə hazırlanır?

 1. Kino plyonka və maqnit plyonkalarında

 2. Adi kagızlarda

 3. Standart kagızlarda

 4. Mətbəələrdə

 5. Nəşriyatlarda

536.Oxucu aparatı dedikdə nə başa düşülür?

 1. Əksi adi gözlə qəbul edilməsi mümkün olmayan sənədləri böyütmək

 2. Əksi adi gözlə görünməyən sənədləri oxumaq

 3. Əksi adi gözlə görünməyən sənədləri işləmək

 4. Əksi adi gözlə görünməyən sənədləri təyinatı üzrə göndərmək

 5. Əksi adi gözlə görünməyən sənədlərin icrasına nəzarət etmək

537.Dioproektorlardan hansı məqsəd üçün istifadə edilir?

 1. Sənədlərin böyüdülmüş əksini ekranlarda əks etdirmək məqsədi ilə

 2. Sənədləri qəbul etmək məqsədi ilə

 3. Sənədləri qeyd etmək məqsədi ilə

 4. Sənədləri təyinatı üzrə göndərmək məqsədi ilə

 5. Sənədlərin icrasına nəzarət etmək məqsədi ilə

538.Hansı sənədlərə akustik sənədlər deyilir?

 1. İnsanların eşitmə orqanları ilə qavranılan sənədlərə

 2. İnsanların duyma orqanları ilə qavranılan sənədlərə

 3. İnsanların hiss etmə orqanları ilə qavranılan sənədlərə

 4. İnsanların toxunma vasitəsi ilə qavranılan sənədlərə


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə