Nr articol-ului din AcordYüklə 1.86 Mb.
səhifə1/24
tarix15.01.2019
ölçüsü1.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Nr. articol-ului

din

Acord

Prevederile

Acordului de Asociere/


Prevederile Agendei de Asociere

Măsurile de implementare


Indicator de performanţă

Instituţiile responsabile

Termenul de realizare a măsurii/ și Termenul de implementare potrivit AA

Costuri estimative

Sursa de acoperire a cheltuielilor


TITLUL V. COMERŢ ŞI ASPECTE LEGATE DE COMERŢ


CAPITOLUL 1. TRATAMENTUL NAŢIONAL ŞI ACCESUL PE PIAŢĂ AL MĂRFURILOR

147

Eliminarea taxelor vamale importurilor

(1) Fiecare parte reduce sau elimină taxele vamale aplicate mărfurilor originare din cealaltă parte, în conformitate cu anexa XV la prezentul acord(5) În cursul celui de-al treilea an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, părţile evaluează situaţia, ţinînd seama de caracteristicile comerţului cu produse agricole între părţi, de sensibilităţile specifice ale acestor produse şi de evoluţia politicii agricole a ambelor părţi
I.1Evaluarea situaţiei privind implementarea Acordului, ţinînd cont de structura comerţului cu produse agricole între Părţi, de sensibilitatea specifică a acestor produse şi dezvoltarea politicii agricole în ambele Părţi și efectuarea analizei sectoriale privind capacităţile de producere şi export

Analiză statistică efectuată

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,

Ministerul Economiei,Trimestrul IV, 2017

Alocații bugetare

În limita bugetului aprobat(6) Părţile examinează, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ, pe bază de reciprocitate, posibilităţile de a-şi acorda reciproc concesii suplimentare, în vederea îmbunătăţirii liberalizării schimburilor comerciale cu produse agricole, în special cele care fac obiectul contingentelor tarifare
I.2Examinarea în cadrul Comitetului de Asociere pentru Comerţ a oportunităţilor de acordare a noilor concesii pentru a facilita liberalizarea schimburilor comerciale cu produse agricole, în special cu cele supuse contingentelor tarifare

Concesii acordate

Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Serviciul Vamal

Trimestrul IV, 2019

Alocații bugetare

În limita bugetului aprobat148

Mecanismul de prevenire a eludării contingentelor tarifare pentru produsele agricole şi produsele agricole transformate (mecanismul anti-circumvențional anexa XV-C)
I.1Monitorizarea, formularea si prezentarea justificărilor argumentateîn adresa Comisiei Europene cu privire la creşterea exporturilor cu produsele enumerate în anexa XV-C

Minim 3 scrisori transmise în adresa Comisiei Europene

Ministerul Economiei,

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,

Serviciul Vamal


Trimestrul IV, 2019

Alocații bugetare

În limita bugetului aprobatCAPITOLUL 3

BARIERE TEHNICE ÎN CALEA COMERȚULUI, STANDARDIZARE, METROLOGIE, ACREDITARE ȘI EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Indicator de impact: Crearea unui sistem al infrastructurii calității echivalent celui din Uniunea Europeană va contribui la eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului dintre părți impulsionând astfel schimburile comerciale RM-UE, dar și asigurarea consumatorilor autohtoni cu produse calitative conforme standardelor europene

173. Apropierea reglementărilor tehnice, standardelor şi a evaluării conformităţii

(1) Republica Moldova ia măsurile necesare pentru a asigura în mod progresiv conformitatea cu obiectivele Uniunii în materie de reglementări tehnice, standarde, metrologie, acreditare, evaluarea conformităţii,conformității, sisteme corespunzătoare și sistemul de supraveghere a pieţei, şipieței, și se angajează să urmeze principiile şiși practica prevăzute în acquis-ul relevant al Uniunii.

(2) În vederea îndeplinirii obiectivelor menționate la alineatul (1), Republica Moldova:

(a)include progresiv acquis-ul relevant al Uniunii în legislația sa, în conformitate cu dispozițiile din anexa XVI la prezentul acord.
173

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.339/93 ;
Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor
Măsuri de implementare a Legii nr.7/2016 :
Hotărîrea Guvernului nr.964 din 09.06.2016 cu privire la Consiliul coordonator pentru protecţia consumatorilor și supravegherea pieței.Intrare în vigoare: 01.04.2017


Monitorul Oficial nr.265-276/1047 din 19.08.2016

Instituțiile subordonate Ministerului Economiei

Trimestrul III, 2017

Alocații bugetare

Hotărîrea Guvernului  nr.1076  din 23.09.2016pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de conlucrare între autorităţile de supraveghere a pieţeişi Serviciul Vamal. Intrare în vigoare: 01.04.2017


 Monitorul Oficial nr.338-341/1179 din 30.09.2016

Instituțiile subordonate Ministerului Economiei

Trimestrul III, 2017

Alocații bugetare

Hotărîrea Guvernului nr.1054 din 15.09.2016cu privire la gradele de risc pentru produsele nealimentare şi criteriile de atribuire a acestora. Intrare în vigoare: 01.04.2017

Monitorul Oficial nr.315-328/1146 din 23.09.2016

Instituțiile subordonate Ministerului Economiei

Trimestrul III, 2017

Alocații bugetare

SL1 Act nou

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului național de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei
Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Instituțiile subordonate Ministerului Economiei

Trimestrul IV, 2017

Alocații bugetare

SL1 Act nou

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobareaRegulamentului Sistemului național de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei care este compatibil cu Registrul de Stat al ControalelorHotărîrede Guvern intrată în vigoare

Instituțiile subordonate Ministerului Economiei

Trimestrul I, 2018

Alocații bugetare

Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune
Realizat.

Hotărîrea Guvernului 745 din 26.10.2015privind aprobarea Reglementării Tehnice „Echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune”.Monitorul Oficial nr.297-300/838 din 30.10.2015

Ministerul Economiei

AA Anexa XVI - 2017Alocații bugetare
Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar

Măsuri de implementare a HG nr.745/2015:
Ordinul Ministerului Economiei nr. 47 din 28.03.2016 cu privire la aprobarea Planului de implementare a Reglementării tehnice privind echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

Ordin aprobat

Instituțiile subordonate Ministerului Economiei

Trimestrul IV, 2017

Alocații bugetare


Ordinul Ministerului Economiei nr. 141 din 21.08.2015 cu privire la Lista standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune”,

Ordin aprobat

Instituțiile subordonate Ministerului Economiei

Trimestrul IV, 2017

Alocații bugetare


Directiva 2014/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune, Directiva 2009/105/CE se abrogă de la 20 aprilie 2016
Realizat
Hotărîrea Guvernului nr.368 din 12 iunie 2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Recipiente simple sub presiune. Intrare în vigoare 12.06.2017 (24 luni de la publicare), excepție unele prevederi care vor intra în vigoare odată cu semnarea Acordului pentru evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale.

 Monitorul Oficial nr.150-159/411 din 19.06.2015

Ministerul Economiei

AA Anexa XVI 2017


Alocații bugetare
Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetarLT1. Act nou
Proiectul de Lege privind Codul de procedură la Codul Urbanismului și ConstrucțiilorLege intrată în vigoare

Ministerul Dezvoltării Regionale și Cobstrucțiilor

Trimestrul IV, 2019

AA Anexa XVI 2015Suma estimativă 3.15 milioane lei.
Alocații bugetare (BS) surse preconizate pentru elaborarea bazei normative în construcții) – 3.15 milioane lei.


Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare)
Realizat
Hotărîrea Guvernului nr. 807/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice„Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”


 Monitorul Oficial nr.306-310/901 din 13.11.2015

Ministerul Economiei
Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor

AA Anexa XVI 2017

Alocații bugetare
Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar

Măsuri de implementare a HG nr. 807/2015:
Ordinul Ministerului Economiei nr. 168 din 11.08.2016 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică “Compatibilitatea electromagnetica a echipamentelor”

Ordin aprobat

Instituțiile subordonate

Trimestrul IV, 2017

Alocații bugetare


Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive
Realizat.

Reglementarea tehnică privind “Echipamentul individual de protecție„ –aprobat la 03.08.2016 de către Guvern


Reglementarea tehnică „Cerințe esențiale de securitate ale explozivilor de uz civil și condițiile pentru introducerea lor pe piațăˮ -aprobat la 24.08.2016 de către Guvern
Reglementarea tehnică „Echipamente li sisteme de protecție destinate utilizăriii în atmosferă potențial exploziveˮ- aprobat la 07.09.2016 de către Guvern
Reglementarea tehnică „cu privire la instituirea unui sistem de identificare și trasabilitate a explozivilor de uz civilˮ- aprobat la 07.09.2016 de către Guvern.

Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Afacerilor Interne,
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale

AA Anexa XVI 2017

Alocații bugetare


Directiva 2014/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață și controlul explozivilor de uz civil (reformare)
Decizia Comisiei 2004/388/CE din 15 aprilie 2004 privind un transfer intracomunitar de explozibili
Directiva 2008/43/CE a Comisiei din 4 aprilie 2008 de instituire, în temeiul Directivei 93/15/CEE, a unui sistem de identificare şi trasabilitate a explozivilor de uz civil
Realizat.

Reglementarea tehnică privind “Echipamentul individual de protecție„ –aprobat la 03.08.2016 de către Guvern


Reglementarea tehnică „Cerințe esențiale de securitate ale explozivilor de uz civil și condițiile pentru introducerea lor pe piațăˮ- aprobat la 24.08.2016 de către Guvern
Reglementarea tehnică „Echipamente şi sisteme de protecție destinate utilizăriii în atmosferă potențial exploziveˮ- aprobat la 07.09.2016 de către Guvern
Reglementarea tehnică „cu privire la instituirea unui sistem de identificare și trasabilitate a explozivilor de uz civilˮ- aprobat la 07.09.2016 de către Guvern.

Publicarea în MO

Ministerul Afacerilor Interne,
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale

AA Anexa XVI 2017

Alocații bugetare


Directiva 2014/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare, Directiva 95/16/CE se abrogă de la 20 aprilie 2016
Realizat.
Hotărîrea Guvernului nr. 8  din  20.01.2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele şi componentele de siguranţă pentru ascensoare

Monitorul Oficial nr.20-24/20 din 29.01.2016

Ministerul Economiei

AA Anexa XVI 2017

Alocații bugetare
Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar

Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare

Realizat
Hotărîrea Guvernului nr. 408 din 16.06.2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare.

Monitorul Oficial nr.177-184/471 din 10.07.2015

Ministerul Economiei

AA Anexa XVI - 2017

Alocații bugetare
Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar

Ordinul nr. 48 din 28.03.2016 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare

Ordin aprobat

Instituții subordonate

Trimestrul IV, 2017

Alocații bugetare
Ordinul nr. 129 din 28.06.2016 cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la reglementarea tehnică privind mijloacele de măsurare

Ordin aprobat

Instituții subordonate

Trimestrul IV, 2017

Alocații bugetare


Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale

Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile

Directiva 98/79/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro
LT1. Act nou
Proiect de lege privire la dispozitivele medicale

Lege intrată în vigoare

Ministerul Sănătății

Trimestrul II, 2017
AA Anexa XVI – 2016Alocații bugetare
Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar

SLT2. Act de modificare
Proiect de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 418 din 05.06.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale;


Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Sănătății

Trimestrul IV, 2017
AA Anexa XVI – 2016


Alocații bugetare
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə