Nr articol-ului din AcordYüklə 1.86 Mb.
səhifə3/24
tarix15.01.2019
ölçüsü1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Alocații bugetare


Directiva 2008/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 cu privire la câmpul vizual și la ștergătoarele de parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți
SLT 1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului, în scopul armonizării legislaţiei naţionale la Directiva 2008/2/CE


Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Agriculturii și Industriei AlimentareTrimestrul ?????
AA Anexa XVI 2016Alocații bugetare


Substanţe chimice
Regulamentul (CE) 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionare a substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.
LT1. Act nou
Proiectul Legii privind substanţele chimice

Lege intrată în vigoare

Ministerul Mediului


Trimestrul II, 2019
AA Anexa XVI 2019Alocații bugetare


SLT. 1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionare a autorităţii publice în domeniul substanţelor chimice

Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Mediului

Trimestrul II, 2019

AA Anexa XVI 2019

Alocații bugetare

SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind fişa tehnică de securitate

Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Mediului

Trimestrul I, 2019

AA Anexa XVI 2019

Alocații bugetare
SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind interdicţiile şi restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă, utilizarea şi exportul substanţelor chimice

Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Mediului

Trimestrul I, 2019

AA Anexa XVI 2019

Alocații bugetare


SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Conceptului sistemului informațional automatizat ,,Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”

Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Mediului

Trimestrul II, 2019
AA Anexa XVI 2019Alocații bugetare
SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind autorizarea produselor chimice periculoase

Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Mediului

Trimestrul II, 2019

AA Anexa XVI 2019

Alocații bugetare


Regulamentul Consiliului (CE) nr.440/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)
LT1 ACT nou
Proiectul Legii privind substanţele chimice

Lege intrată în vigoare

Ministerul Mediului


Trimestrul II, 2019
AA Anexa XVI 2019Alocații bugetare

SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea metodelor de testare a substanţelor chimice

Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Mediului


Trimestrul II, 2019
AA Anexa XVI 2019Alocații bugetareRegulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc
NB*abrogă Reg. Nr. 689/2009
SLT1. Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc.


Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Mediului


Trimestrul II, 2019
AA Anexa XVI 2017Alocații bugetare


Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului
NB* abrogă Directiva 96/82
LT1 Act nou
Proiectul Legii privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase.

Lege intrată în vigoare

Ministerul Mediului


Trimestrul IV, 2019
AA Anexa XVI 2021Alocații bugetare


Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)
NB* abrogă Directiva 2002/96
SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE).

Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Mediului


Trimestrul II, 2018
AA Anexa XVI 2016Alocații bugetare


Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori
SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind bateriile şi acumulatoarele, precum şi deşeurile acestora

Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Mediului


Trimestrul II, 2018

AA Anexa XVI 2013-2014

Alocații bugetare


Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililorpolicloruraţi şi a terfenililorpolicloruraţi (PCB / PCT)
SLT2 Act de modificare
Proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.81 din 2 februarie 2009 în vederea eliminării bifenililor policloruraţi şi a terfenililor policloruraţi (PCB/TPC) în conformitate cu Directiva 96/59/CE


Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Mediului


Trimestrul IV, 2017

AA Anexa XVI apropiere realizată în 2009
Alocații bugetare


Regulamentul (CE) nr.850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanţii organic persistenţi
SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind poluanţii organici persistenţi

Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Mediului


Trimestrul IV, 2018

AA Anexa XVI 2013-2014
Alocații bugetare


Regulamentul (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor
SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor

Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Mediului


Trimestrul III, 2019
AA Anexa XVI 2021Alocații bugetare


Regulamentul (CE) nr.648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenţii
SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii cu privire la aprobarea Regulamentului privind privind detergenţii

Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Mediului


Trimestrul I, 2019

AA Anexa XVI 2013-2014
Alocații bugetare


Regulamentul (CE) nr.273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului nr.11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor
LT2 Act de modificare
Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 713 din 06.12.2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope


Lege intrată în vigoare


Ministerul Sănătăţii

Trimestrul IV, 2017
AA Anexa XVI –apropiere 2015


Alocații bugetare


Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind armonizarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de laborator şi verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra substanţelor chimice
SLT1 Act nou
Proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Principiilor bunei practice de laborator și de verificare a aplicării acestora la testele efectuate asupra substanțelor chimice

Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Mediului


Trimestrul I, 2019

AA Anexa XVI apropiere 2015
Alocații bugetare


Directiva 2004/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind inspecţiaşi verificarea bunei practici de laborator (BPL)
SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind inspecţia şi verificarea bunei practici de laborator (BPL)

Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Mediului


Trimestrul I, 2019

AA Anexa XVI apropiere 2013-2014

Alocații bugetare


Produse farmaceutice
Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparenţa măsurilor care reglementează stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naţionale de asigurări de sănătate
LT1 Act nou

Proiectul de Lege a medicamentuluiLege intrată în vigoare

Ministerul Sănătății


Trimestrul II, 2017
AA Anexa XVI apropiere 2014Alocații bugetare


SLT Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind transparenţa măsurilor care reglementează stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman.

Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Sănătății


Trimestrul III, 2017
AA Anexa XVI apropiere 2014


Alocații bugetare


Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman
LT1 Act nou
Proiectul de Lege a medicamentului

Lege intrată în vigoare

Ministerul Sănătății


Trimestrul II, 2017
AA Anexa XVI apropiere 2015Alocații bugetare


SLT Act nou
Punerea în aplicare a prevederilor noului act legislativ Legea medicamentului prin actele normative corespunzătoare stipulate în lege.

Hotărîri Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Sănătății


Trimestrul IV, 2017
AA Anexa XVI apropiere 2015Alocații bugetare


Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare
Directiva 2006/130/CE a Comisiei din 11 decembrie 2006 de punere în aplicare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor privind derogarea de la cerinţa unei prescripţii veterinare pentru anumite produse medicamentoase veterinare destinate animalelor de la care se obţin produse alimentare
Act legislativ nou.

Proiectul de lege privind produsele medicinale veterinareAct legislativ publicat în Monitorul Oficial

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor


Trimestrul IV, 2017

AA Anexa XVI apropiere 2013-2014

Alocații bugetare


Regulamentul (UE) nr.528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide
SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind plasarea pe piaţă şi utilizarea produselor biocide

Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Sănătății


Trimestrul III, 2017
AA Anexa XVI apropiere 2014


Alocații bugetare


Directiva 2001/18/СE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
LT1 Act nou
Proiectul Legii privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic

Lege intrată în vigoare

Ministerul Mediului


Trimestrul I, 2018

AA Anexa XVI apropiere 2015

Alocații bugetare


SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind procedura de evaluare a riscului ecologic

Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Mediului


Trimestrul III, 2017

AA Anexa XVI apropiere 2015Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə