Rezultatul nr. 3 Planul Strategic Instituțional 2017-2020 Ministerul Finanțelor Publice

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.69 Mb.
səhifə14/18
tarix25.01.2019
ölçüsü1.69 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
    1. Dezvoltarea capacităților de a gestiona PPP – nou

Măsura își propune să ofere îndrumări și suport tehnic pentru realizarea și implementarea unor parteneriate public-private (PPP-uri). Inițial măsura se concentrează pe crearea unor structuri, proceduri și regulamente corespunzătoare, pentru a se asigura că sunt selectate doar cele mai bune opțiuni de PPP, care oferă suficiente câștiguri de eficiență pentru a compensa pentru costurile de finanțare suplimentare asociate finanțării private și constrângerile create de contractarea pe termen lung. Aici intră: (i) crearea unei „porți pentru PPP-uri” care, având în vedere volumul semnificativ al riscurilor bugetare asociate PPP-urilor îi alocă MFP-ului responsabilitatea de a evalua proiectele de PPP pe întregul ciclu de viață, oferind aprobări explicite în anumite puncte de etapă; (ii) definirea unor reguli specifice pentru bugetarea proiectelor de PPP, având în vedere caracterul lor de lungă durată și lipsa unor plăți de la bugetul de stat în primii ani; (iii) asigurarea divulgării transparente a angajamentelor bugetare ale PPP-urilor, garantându-se că riscurile și costurile bugetare pe perioada de valabilitate a contractului sunt raportate integral; și (iv) gestionarea continuă a riscurilor bugetare asociate PPP-urilor, în strânsă legătură cu ministerele de linie.

Numărul de PPP evaluate, finalizate

-

8

12

16

    1. Introducerea unui sistem de credite de angajament multi-anuale – nou

În cadrul acestui sistem, pentru fiecare proiect nou de investiții cu finanțare bugetară aprobată se va face și un credit de angajament multianual inițial, cu o valoare egală cu costul total al proiectului aprobat. Ulterior se vor face trageri din acest credit de fiecare dată când se încheie un contract pentru construcție/achiziție în cadrul proiectului. Soldul nefolosit al creditului multianual, dacă este cazul, va fi reportat în anii următori, astfel încât să rămână disponibil pentru a putea fi folosit la momentul semnării altor contracte. Cererile bugetare pentru aprobarea finală a guvernului a noilor proiecte de investiții propuse sunt combinate cu o cerere pentru finanțare specifică pentru proiect, sub forma creditelor de angajament multianuale și cu cerințele anuale anticipate pentru creditele bugetare, pentru anul curent și următorii ani din strategia fiscal-bugetară

Sistem de credite de angajament multi-anuale funcțional

D

D

D

D

    1. Funcționarea efectivă și eficientă a unitățiunității PPP

Măsura urmărește dezvoltarea capacității MFP de a se implica în parteneriate public-private, direcție nou înființată în cadrul MFP, având ca principale atribuţii identificarea tipurilor de proiecte care pot fi finanţate printr-un parteneriat între sectorul public şi partenerii privaţi, promovarea unor astfel de proiecte, precum şi colectarea de date şi informaţii de la autorităţile publice care inițiază/derulează proiecte de investiţii publice în regim PPP. Pentru implementarea cu succes a unor astfel de parteneriate este necesar a realiza angajarea de personal corespunzător în cadrul Direcției managementul investițiilor publice, creșterea capacității administrative pentru personalul angajat la nivelul direcției, precum și definitivarea cadrului legal aplicabil, prin amendarea celui existent si elaborarea de norme de aplicare, dezvoltarea de metodologii de evaluare a proiectelor potentiale, care să reflecte bunele practici în domeniu, prin realizarea de ghiduri pentru determinarea costului comparativ de referinta, analiza Value for Money, alocare riscuri, tratament fiscal, standarde de performanta pentru investitorul privat

Numărul de proiecte analizate, avizate pe an
Numărul de rapoarte de monitorizare pe an realizate conform graficului legal
Lista de prioritizare pregătită conform graficului legal

5
6
D


5
6
D


5
6
D


5
6
D


    1. Exercițiul pilot privind testarea mecanismului de raționalizare a Programului de Investiții Publice al Ministerului Transporturilor, mecanism propus de Banca Mondială – nou

Acest exercițiu își propune testarea mecanismului de raționalizare propus de Banca Mondială, în colaborare cu. Vor fi folosite trei criterii și elemente de referință asociate, pentru a identifica proiectele cu rezultate slabe și a le introduce în programul de raționalizare: (i) de când este în implementare; (ii) perioadă de timp necesară finalizării, la actualul nivel de finanțare; și (iii) gradul de inactivitate. Proiectele care ating sau depășesc cel puțin două din punctele de referință ale acestor criterii, și toate proiectele clasificate ca fiind inactive, vor fi avute în vedere automat pentru a fi incluse în programul de raționalizare. Proiectele identificate ca neavând rezultate bune vor fi transferate într-o categorie „de rezoluție”, separat de PIP principal, unde se va rezolva statutul proiectelor percepute ca nefiind performante. Pentru toate aceste proiecte va fi elaborată o strategie de rezoluție, cu patru opțiuni ce pot fi avute în vedere: (i) închiderea; (ii) reducerea activității și finalizarea timpurie, cu cheltuieli limitate; (iii) restrângerea și revizuirea proiectului, pentru ca acesta să fie suportabil; și (iv) continuarea până la finalizarea completă, conform proiectării și specificațiilor actuale.


Raport proce de testare finalizat

Nr de proiecte analizate


Număr proiecte propuse a fi mutate în facilitatea de soluționareD

5
5


D

5
5


D

5
5


D

5


5
(1.2.3) Îmbunătățirea coordonării fiscale și bugetare cu administrațiile locale
1.2.3.1Proiectarea & gestionarea sistemului de transferuri inter-guvernamentale; Gestionarea relațiilor financiare între nivelul central și cel local: - continuare

Măsura își propune să reglementeze modalitatea de stabilire a nivelului sumelor ce se alocă de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unor cheltuieli curente din sarcina autorităților administrației publice locale, precum și pentru finanțarea investițiilor de interes local. Acest lucru se poate face prin stabilirea unor standarde de cost calculate în funcție de standardele de calitate a serviciilor publice pe care unitățile administrativ-teritoriale trebuie să le asigure, precum și în funcție de strategia de dezvoltare teritorială a României.

Numărul de schimbări ale sistemului de transferuri inter-guvernamentale pe an

-

5

8

12

1.2.3.2. Proiectarea și gestionarea sistemului de transferuri inter-administrative - continuare

Măsura se referă la adaptarea și perfecționarea continuă a sistemului de transferuri către administrația publică locală. Acest lucru înseamnă ca: (i) sistemul de transferuri trebuie să acopere nevoile de finanțare ale administrației publice locale, conform responsabilităților acesteia potrivit legislației în vigoare; (ii) reducerea/limitarea disparităților dintre resursele financiare per locuitor, mai ales între unitățile administrativ teritoriale urbane și cele rurale; (iii) sistemul de transferuri trebuie să ofere stimulentele necesare pentru creșterea bazei fiscale proprii a administrației publice locale și creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor locale; (iv) evitarea hazardului moral – ”premierea” unităților administrativ teritoriale cu un management financiar-bugetar defectuos; (v) predictibilitatea și stabilitatea sistemului de transferuri către administrația publică locală).

Numărul de schimbări ale sistemului de transferuri inter-administrative pe an


-

5

8


12


Programul 1.3 Execuția bugetară și administarea veniturilor
(1.3.1.) Facilitarea execuției eficiente a bugetului
    1. Planificare financiară intra-anuală & eliberare fonduri – continuare

Măsura își propune să asigure o execuție bugetară lină pe perioada anului, pentru a evita aglomerarea cheltuielilor către finalul anului, printr-o planificare financiară și un management al fondurilor corespunzătoare. Acest lucru se va asigura prin revizuirea și aprobarea planurilor trimestriale privind implementarea bugetului, transmise de ordonatorii principali, prin monitorizarea continuă a cheltuielilor.

Planificare și eliberare fonduri la timp, conform graficului legal

D

D

D

D
1.3.1.2. Procesarea plăților – continuare

Măsura își propune reducerea arieratelor, asigurând plata la timp a facturilor, după o verificare a informațiilor vitale de pe ordinele de plată

Plățile procesate conform graficului legal

D

D

D

D
    1. Previzionarea & managementul numerarului

Măsura își propune să asigure o planificare și un management al numerarului corespunzătoare, pentru a asigura plata cheltuielilor bugetate, în termeni cash în limita bugetară stabilită; să prevină împrumuturile neanticipate, care ar putea influența negativ echilibrul politicilor monetare; și să ajute la identificarea nevoii de acțiuni de remediere pe perioada anului. Mai exact, măsura urmărește: (i) să se asigure că finanțarea cheltuielilor se face corespunzător pe timpul anului, pentru a reduce costurile de împrumut; (ii) să să asigure finantarea cheltuililor bugetare cu incadrarea in limitele trimestriale aprobate de politică bugetară, mai ales excedentul sau deficitul; și (iii) să contribuie la coordonarea lină a politicii monetare și a celei fiscale. Aici intră următoarele: pregătirea unui plan de numerar lunar; păstrarea situatiilor lunare privind executia fluxurilor de numerar, pe partea de venituri dar și pe partea de cheltuieli, și propunerea pregătirii unor noi situații, în cazul în care cele existente nu își ating scopul; centralizarea informațiilor despre venituri și cheltuieli, care rezumă principalele progrese, analizarea și actualizarea previziunilor de numerar; elaborarea unor propuneri de ajustarea fluxurilor de numerar, dacă este cazul; și informarea continuă a BNR.

Numărul de analize specifice pe an


Diferența dintre numerarul previzionat și cel utilizat
Prognoza lunară a soldului contului trezoreriei

12

0D

12

0D

12

0D

12

0D
    1. Simplificarea procedurilor de execuție bugetară – nou

Măsura are scopul de a simplifica procedurile de execuție bugetară prin raționalizarea/reproiectarea și automatizarea porceselor de afaceri.

Proceduri proiectate, aprobate și implementate

D

D

D

D
    1. Îndeplinirea obligațiilor de plată ale statului fața de terțe persoane, conform legii  - continuare

Măsura are în vedere plățile pentru despăgubirile civile și sumele date prin ANRP (cca 25% din bugetul ministerului)

Planul de plăți anual executat integral

D/N


D

D

D

D
(1.3.2) Creșterea transparenței și a eficienței achizițiilor publice

    1. Gestionarea procesului de achiziții publice – continuare

 1. Consolidarea și actualizarea cadrului legislativ privind achizițile publice Măsura își propune să asigureactualizarea și consolidarea cadrului legislative privind achizițiile publice prin patru legi distinctecare trasnpunnoile Directive Europene: achizițiile clasice; achizițiile sectoriale (utilitățile); concesiunile și parteneriatul public-privat; căile de atac și remedii; respeciv elaborarea de norme metodologice și ghiduri explicative și actualizarea acestora la realitățile României2

 2. Monitorizarea sistemului de achiziții publice - continuă

Măsura prevede înființarea unui departament dedicat în cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, stabilirea unor indicatori relevanți care sa fie extrași automat din SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), precum și instituirea unor proceduri de corelare a funcției de monitorizare cu cea de supervizare și cu cea de formulare a politicilor publice

 1. Consolidarea sistemului de proceduri de achiziție on-line - continuă

Măsura vizeazpă îmbunătățirea procedurilor pentru facilitarea proceselor de achiziție on-lineNumărul de indicatori extrași și publicați din SEAP/ 5
Numărul/procentul procedurilor derulate integral on-line”;

7


98%

7


100%

7


100%7


100%
    1. Creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice responsabile pentru implementarea SNDAP (proiect POCA)


Măsura prevede susținerea autorităților contractatne în procesul de achiziții pin elaborarea de îndrumare și instrumente pentru autoritățile contractante; adoptarea unor măsuri legislative pentru soluționarea unor problematici comune în managementul proiectelor; profesionalizarea personalului; mecanisme pentru întărirea capacității autorităților contractante și agregarea cererii; pentru pentru a dezvolta și introduce măsuri de revizuire/ simplificare a normelor și

procedurilor referitoare la achizițiile publice și pentru a susține abordarea

unitară în domeniul achizițiilor publice


Nr. autorități și instituții publice susținute
Nr. Participanți la activități de formare privind

achizițiile publice

Nr. Analize, metodologii, ghiduri si instrumente

operaționale dezvoltate

.


1

350

13


-

50


-

-

50


8

-

50


8


    1. Funcționara efectivă și eficientă a ANAP -continuă


. Măsura are în vedere, ca ANAP să îşi îndeplinească obiectivele anuale stabilite prin propriul plan operațional, astfel încât, gradul de realizare al planului de activitate, în conformitate cu responsabilitățile stabilite, să fie 100% (planificat vs realizat). Măsura are ca grup-țintă structurile organizatorice din cadrul ministerului ANAP. Îndeplinirea planului de activități (planul operațional anual ca parte a Sistemului de control intern managerial) al fiecărei direcții, serviciu sau compartiment și raportarea la bugetul alocat, vor determina gradul de indeplinire al indicatorilor de performanță ai structurii (organizației), precum și pe cei ai fiecărui specialist din sector.


% din implementarea planului operațional anual

Nr. Rapoarte de regularitate și bune practice ale procesului de achiziție publică emise anual90

-


100

2


100

2


100

2

(1.3.3) Asigurarea unei administrări prudente a datoriei și asigurare finanțării necesităților de finanțare la nivel guvernamental -1.3.3.1. Contractarea datoriei publice guvernamentale – continuare

Măsura își propune să atragă și să asigure finanțarea necesară, prin contractarea datoriei publice guvernamentale în condițiile cele mai favorabile pentru Guvernul român, folosind diverse instrumente de finanțare și analizând atent caracteristicile contractuale (costul creditului, rate de dobândă, comisioane bancare, etc) in conditiile limitarii riscurilor asociate portofoliului de datorie. În acest context se are în vedere şi contractarea, gestionarea și monitorizarea datoriei publice guvernamentale contractate de la instituții financiare internaționale/ băncile de dezvoltare/ cooperare internațională pentru finanțarea deficitului bugetului de stat şi refinanțarea datoriei publice, precum și pentru finanţarea proiectelor prioritare pentru economia României.

Valoarea anuala a finantarilor rambursabile angajate pentru acoperirea necesarului brut de finantare-

1000

1000

1000
    1. Limitarea riscurilor publice guvernamentale – continuare

Măsura își propune să reducă riscurile asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale, monitorizând continuu indicatorii privind riscurile pieței, riscurile valutar, riscurile de refinanțare, risculrile asociate ratei dobânzii și riscurile de lichiditate, și oferind linii directoare cu privire la acțiunile necesare pentru reducerea acestora. Acest obiectiv este analizat in Strategia de administrare a datoriei publice guvernamnetale, în cadrul căreia se propun măsuri și instrumente financiare specifice de limitare a acestora, dintre care menționăm si operaţiuni de piaţa secundară (de tip răscumparare anticipată sau preschimbare) pentru reducerea riscului de refinanţare sau pe termen mediu, dupa crearea cadrului procedural, tehnic si operational, instrumente financiare derivate (swap valutar si pe rata de dobanzda). Indicatorii de risc sunt monitorizati lunar prin buletinul privind datoria publică guvernamentalăa. Măsurile si instrumentele ce se au in vedere in vederea limitarii riscurilor descrise sunt incluse in strategia de management al riscurilor, care constituie parte a strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale, ce se revizuiește anual

Pentru administrarea riscului valutar:
Ponderea datoriei denominate in moneda nationala din total datorie publica guvernamentala (%)
Ponderea datoriei denominate in Euro in total datorie denominata in valuta (%)
Pentru administrarea riscului de refinantare:

- Ponderea datoriei in moneda nationala scadenta in termen de 1 an (%)

- Ponderea datoriei totale scadenta in termen de 1 an (%)

- Maturitatea medie ramasa pentru datoria in moneda nationala (ani)


- Maturitatea medie ramasa pentru datoria totala (ani)

- Mentinerea unei rezerve financiare in valuta la un nivel confortabil, astfel incat sa fie diminuate riscurile aferente perioadelor caracterizate de o volatilitate ridicata pe pietele financiare (nr.luni)Pentru administrarea riscului ratei dobanzii:

- Ponderea datoriei in moneda nationala care isi modifica rata dobanzii intr-un an (%)

- Ponderea datoriei totale care isi modifica rata dobanzii intr-un an (%)

- Perioada medie pana la urmatoarea modificare a ratei dobanzii pentru datoria in moneda nationala (ani)
45% (minim) – 60%


80% (minim) – 95%

20% - 30% (maxim)
15% - 25% (maxim)
3,5 ani (minim) – 5 ani

5,5 ani (minim) – 7 ani


Acoperirea necesitatilor financiare brute pe o perioada de 4 luni

20% - 30% (maxim)

15% - 25% (maxim)

3,5 ani (minim) – 5 ani


5,5 ani (minim) – 7,0 ani45% (minim) – 60%


80% (minim) – 95%

20% - 30% (maxim)
15% - 25% (maxim)
3,5 ani (minim) – 5 ani

5,5 ani (minim) – 7 ani


Acoperirea necesitatilor financiare brute pe o perioada de 4 luni

20% - 30% (maxim)

15% - 25% (maxim)

3,5 ani (minim) – 5 ani


5,5 ani (minim) – 7,0 ani45% (minim) – 60%


80% (minim) – 95%

20% - 30% (maxim)
15% - 25% (maxim)
3,5 ani (minim) – 5 ani

5,5 ani (minim) – 7 ani


Acoperirea necesitatilor financiare brute pe o perioada de 4 luni

20% - 30% (maxim)

15% - 25% (maxim)

3,5 ani (minim) – 5 ani


5,5 ani (minim) – 7,0 ani45% (minim) – 60%


80% (minim) – 95%

20% - 30% (maxim)
15% - 25% (maxim)
3,5 ani (minim) – 5 ani

5,5 ani (minim) – 7 ani


Acoperirea necesitatilor financiare brute pe o perioada de 4 luni

20% - 30% (maxim)

15% - 25% (maxim)

3,5 ani (minim) – 5 ani


5,5 ani (minim) – 7,0 ani


    1. Monitorizarea datoriei publice guvernamentale – continuare

Această măsură își propune să se asigure că atât nivelul cât și rata de creștere a datoriei publice sunt sustenabile, asigurând înregistrarea corespunzătoare a datoriei contractate, analizând continuu portofoliul datoriei publice și oferind informații pentru ca finanțarea și structura portofoliului datoriei să fie în strânsă coordonare cu politica monetară și bugetară. Principalele produse ale acestei măsuri vor fi buletinul anual privind datoria publică pentru monitorizare si strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale,

Raportarea pe site-ul MFP a datoriei publice conform legislatiei nationale si conform metodologiei UE

Lunar

Lunar

Lunar

Lunar


Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə