Sinteză recomandărilor prezentate de către părţile consultate la proiectul Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.7 Mb.
səhifə1/9
tarix09.01.2019
ölçüsü0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Sinteză recomandărilor

prezentate de către părţile consultate la proiectul Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale


Pct
Textul proiectului

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Argumentele ANRE

1

SA Moldova-gaz (MG)

Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale (în continuare Regulament) are ca scop reglementarea raporturilor juridice dintre furnizor, operatorul de sistem şi consumatorul final cu privire la:

Pct. 1 se va completa cu o liniuță nouă în următoarea redacție: drepturile şi obligaţiile părţilor, în conformitate cu secțiunea 5 din prezentul proiect de Regulament.

Nu se acceptă.

 4


MG

În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele:

factură eronată – factură pentru plata gazelor naturale în care furnizorul a indicat valori incorecte (greșite) ale contravalorii gazelor naturale consumate, ale tarifului/prețului sau ale cantității de gaze naturale, calculate în baza indicațiilor echipamentului de măsurare. Factura emisă în baza consumului estimativ nu se consideră factură eronată;

debit contractat - volum de gaze naturale, convenit de părţi la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, care poate fi utilizat de consumatorul final într-o unitate de timp, la un loc de consum;


- noțiunea „factură eronată” sintagmaale contravalorii gazelor naturale consumate, ale tarifului/prețului sau ale cantității de gaze naturale se va substitui cu sintagma ale cantității de gaze naturale, ale prețului sau ale contravalorii gazelor naturale consumate,, conform principiului consecutivității;

- noțiunea „debit contractat” se va expune în următoarea redacție: volumul maxim de gaze naturale la starea standard, care poate fi utilizat de consumatorul final într-o unitate de timp, convenit de părţi la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale;, precum se aplică în prezent, în conformitate cu noțiunea din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 415 din 25.05.2011.Se acceptă.


Se acceptă parțial.volum maxim de gaze naturale la starea standard, care poate fi utilizat de consumatorul final la un loc de consum într-o unitate de timp, convenit de părţi la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale;

4

Agenţia p-u Protecţia Consumatorilor şi Supra-vegherea Pieţei (APC)

De completat cu noţiunea „operator de sistem”.

Nu se acceptă. Noţiunea “operator de sistem” se regăseşte în Legea cu privire la gazele naturale nr.108 din 27 mai 2018.
Ministerul Finanțelor

Concomitent, menționăm că, atâta timp cât Regulamentul prezentat spre avizare afectează în mod direct şi special drepturile şi obligaţiile contractuale ale persoanelor fizice (care sunt identificate în calitate de consumatori casnici finali) am fi de părerea că autorii proiectului să fie mai expliciţi în privinţa noţiunilor şi formulelor utilizate pe parcursul acestuia în special în partea care vizează noţiunile de ”consum lunar contractat” şi/sau ”debit contractat” propunând pentru acestea definiţiile şi explicaţiile corespunzătoare.

Se acceptă parțial, noțiunea de “debit contractat” a fost modificată urmare a propuneriii SA “Moldovagaz”. Din textul “consum lunar contractat”, se exclude cuvîntul “contractat”.

9

MG

Solicitantul, persoana fizică sau juridică, instalaţiile de gaze naturale ale căruia sunt racordate la rețeaua de gaze naturale sau care a depus cerere de racordare la rețeaua de gaze naturale …

Pct. 9 cuvîntul Solicitant,se va exclude, pentru a nu dubla același sens (persoana fizică sau juridică).

Se acceptă.

10


MG

Pentru a încheia contractul de furnizare a gazelor naturale, solicitantul, potenţial consumator final este obligat să prezinte furnizorului următoarele documente:

 1. cererea, (formularul căreia este pus la dispoziţie de către furnizor);

 2. copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv.

 3. copia buletinului de identitate - în cazul solicitantului potențial consumator casnic;

 4. copia deciziei de înregistrare, eliberată de autoritatea competentă sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plăţile - în cazul solicitantului potențial consumator noncasnic.

Se va separa în două puncte distincte care vor prevedea setul de documente ce urmează a fi prezentat de către potenţialul consumator casnic și de către potenţialul consumator noncasnic.

- fiecare punct, la sfîrșit se va completa cu următoarele propoziții:

Documentele se prezintă atît în copii, cît și în original pentru a fi verificate de personalul furnizorului.

Furnizorul este în drept să nu solicite unele documente în cazul în care sunt disponibile electronic în alte sisteme la care furnizorul are acces.”;

- sintagma copia deciziei de înregistrare se va substitui cu sintagma „extrasul”, întrucît extrasul este un document constatator, cu indicarea informaţiei necesare, pe cînd certificatul de înregistrare este un document formal care atestă numai faptul că întreprinderea este înregistrată.


Se acceptă.
Se acceptă parțial în următoarea redacție “Solicitantul prezintă copiile documentelor şi originalele pentru verificarea copiilor sau copiile autentificate ale documentelor.

Se acceptă.
Se acceptă.

10

SRL ”Ungheni Gaz”
de completat:

 • copia certificatului de conformitate pentru cazanul de gaze naturale şi/sau încălzitorul de apă.

 • certificatul ce confirmă că solicitantul a trecut instructajul privind regulile de securitate la utilizarea gazelor naturale, eliberat de operatorul de reţea. Solicitantul prezintă copiile documentelor şi originalele pentru verificarea copiilor sau copiile autentificate ale documentelor.

Nu se acceptă.

În Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor, pct. 7, alin. 1) pentru consumatorii casnici nu este deja o obligativitate.HG nr. 552 /2017 nu prevede certificatul de instructaj pentru consumatorul casnic.

10-13

SRL ”Edineţ Gaz”

În cazul consumatorilor casnici: OSD este responsabil de exploatarea instalațiilor de utilizare până la ieșirea din robinetul de siguranță. Responsabilitatea pentru exploatarea instalațiilor de utilizare în aval de robinetul de siguranță îi revine consumatorului, care, evident, nu are pregătirea corespunzătoare pentru aceasta. Se impune, ca consumatorul să încheie în acest scop un contract cu un agent economic specializat. Considerăm, că pentru a încheia contractul de furnizare a gazelor naturale, consumatorul casnic trebuie să facă dovada deținerii unui contract de deservire tehnică a instalațiilor de gaze în aval de robinetul de siguranță și să prezinte un raport, care să ateste starea bună de funcționare a acestor instalații, elaborat în acest sens de agentul economic specializat. Consumatorul casnic trebuie să fie obligat, de asemenea, cu o anumită periodicitate (1 an, de exemplu), să prezinte un asemenea raport furnizorului. De asemenea, se impune necesitatea, ca consumatorul să facă periodic (o dată pe an, de exemplu) dovada stării bune de funcționare a coșurilor de fum și a canalelor de ventilare, prin prezentarea furnizorului a unor rapoarte, executate de agenți economici autorizați.

Nu se acceptă. Nu ține de acest proiect de Regulament. Obligațiile consumatorului reies din prevederile Legii cu privire la gazele naturale. OSD este în drept să negocieze cu consumatorul casnic și să încheie contractul menționat.

12

MG

Copia actului de delimitare se prezintă furnizorului de către consumatorul noncasnic, în ziua preconizată pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.

ultima propoziție se va prevedea într-un punct separat. Punctul dat face referință la consumatorii noncasnici, iar ultima propoziție – la consumatorii finali.

Se acceptă parțial, cuvîntul “final” se exclude.

13

SRL” Edineţ Gaz”

La contractele de furnizare a gazelor naturale încheiate de către furnizor cu consumatorii noncasnici se anexează obligatoriu următoarele documente:

 1. lista persoanelor furnizorului şi a consumatorului noncasnic care sunt împuternicite de a negocia cu privire la regimul de consum al gazelor naturale şi numerele lor de telefon;

 2. copia procesului-verbal de atestare a personalului consumatorului noncasnic responsabil de exploatarea în siguranţă a instalaţiilor de gaze naturale, în conformitate cu Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr. 116 din 18 mai 2012.
12, alin. (2) În cazul consumatorilor noncasnici:

- instalațiile de utilizare a cărora sunt catalogate ca obiecte industriale periculoase (a se vedea anexa nr. 1 la Legea nr. 116 din 18.05.2012 ”Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”), se impune respectarea prevederilor Legii nr. 116 în privința desfășurării activității la obiectele industriale periculoase. În acest sens, consumatorul noncasnic este obligat șă dețină aviz pozitiv de expertiză, eliberat de organismul de expertiză în domeniul securității industriale (art. 8 (2)). Anume acest aviz trebuie prezentat furnizorului pentru a încheia contractul de furnizare a gazelor. Astfel, prevederea inclusă în alin. (2) p. 12 din proiectul Regulamentului nu se regăsește în textul Legii nr. 116. În cazul în care consumatorul noncasnic are încheat un contract cu un agent economic specializat cu privire la efectuarea activității la obiectul industrial periculos, acest contract, precum și avizul pozitiv de expertiză, eliberat pe numele agentului economic specializat, trebuie să fie prezentate furnizorului pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.Nu se acceptă. Legea cu privire la gazele naturale nu prevede necesitatea prezentăii unui astfel de document.

13


MG

- alin. 1) după cuvîntul „naturale” se va completa cu sintagma „de a semna actele de predare-preluare”, precum se aplică în prezent. Este necesar de a fi indicată și lista persoanelor împuternicite de a semna actele corespunzătoare;

- alin. 2) se va exclude, deoarece nu ține de competența furnizorului.Se acceptă.

Se acceptă.

14

MG

În cazul în care contractul de furnizare a gazelor naturale este încheiat prin reprezentanţi, furnizorul este obligat să notifice în prealabil consumatorului final clauzele contractuale.

 • ultima propoziție se va exclude, pentru că este în responsabilitatea consumatorului final.

Nu se acceptă. A se vedea art. 87 alineat (3) din Legea cu privire la gazele naturale.

115


MG

Contractul de furnizare a gazelor naturale elaborat de furnizorul de gaze naturale trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

 1. denumirea şi adresa juridică a furnizorului;

 1. cantităţile orare de gaze naturale contractate;- sintagma elaborat de furnizorul de gaze naturale se va exclude, în conformitate cu art. 87 alin. (2) al Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale (în continuare – Legea 108/2016);

- alin. 1) cuvîntul furnizoruluise va substitui cu cuvîntulpărților;

- alin. 5) sintagma cantităţile orare de gaze naturale contractate se va substitui cu sintagma „debitul contractat”, în conformitate cu noțiunea din pct. 4 din prezentul proiect de Regulament.


Nu se acceptă. A se vedea art. 87 alineat (4) din Legea cu privire la gazele naturale și 87 (3).

Nu se acceptă.

Se acceptă.


17

MG

Clauzele contractuale stabilite în temeiul actelor legislative şi/sau a actelor normative de reglementare se modifică de drept la data intrării în vigoare a modificării actelor legislative şi/sau normative de reglementare respective. În acest caz, furnizorul este obligat să notifice consumatorului final modificările efectuate. Furnizorul este obligat să notifice consumatorul final despre propunerea de a modifica contractul de furnizare a gazelor naturale cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte, precum şi despre faptul că acesta din urmă este în drept să nu accepte modificarea sau să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale în caz de dezacord.

-cuvîntul notificese va substitui cu cuvîntulinformeze, întrucît nu este posibilă implementarea notificării în practică. Totodată, conform Constituției Republicii Moldova, actele legislative se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei, precum și faptului că necunoaşterea legii nu exonerează de răspundere.

Nu se acceptă. În Lege este folosit termenul notificare A se vedea art. 87 alineat (10) din Legea cu privire la gazele naturale.

17

SRL

FloreştiGazNotă: La final de exclus cuvîntul „nu” deoarece în varianta inițială consumatorul poate alege între a nu accepta modificarea fară a rezilia contractul sau să nu accepte(dezacord) modificarea și să rezilieze contractul. În primul caz situația creată este incertă referitor la acțiunile ulterioare a furnizorului.


Se acceptă parțial, de completat la sfîrșit cu un aliniat în următoarea redacție:

„ Modalitatea de transmitere a notificării se specifică în contractul de furnizare a gazelor naturale.”.18

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei

Contractul de furnizare a gazelor naturale elaborat de furnizorul de gaze naturale trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

1) denumirea şi adresa juridică a furnizorului; 1. obiectul contractului;

 2. mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate despre preţurile în vigoare;

 3. parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate;

 4. cantităţile orare de gaze naturale contractate;

 5. prețurile și tarifele aplicate;

La secțiunea 4, pct. 18 subpct. 3) ”mijloacele prin care se pot obține informații actualizate despre prețurile în vigoare” de comasat cu subpct. 6) ”prețurile și tarifele aplicate”.


Nu se acceptă, deoarece aceste 2 subpuncte au două conţinuturi cu interpretări diferite.

19

MG

Furnizorul încheie cu consumatorul casnic contract de furnizare a gazelor naturale pentru fiecare loc de consum luat în parte sau pentru mai multe locuri de consum în cazul acordului în scris al consumatorului casnic, cu condiţia indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă la contract.


se va expune în următoarea redacție: Furnizorul încheie cu consumatorul casnic contract de furnizare a gazelor naturale pentru fiecare loc de consum luat în parte..

Nu se acceptă. Furnizorul și consumatorul casnic sunt în drept să negocieze și să încheie un constract de furnizare a gazelor naturale la mai multe locuri de consum cu condiţia indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă la contract.

21

MG

Furnizarea gazelor naturale la un loc de consum al consumatorului casnic sau al societății comerciale mici se face pe baza unui singur contract de furnizare a gazelor naturale. Furnizarea gazelor naturale la un loc de consum al consumatorului noncasnic mare poate fi efectuată în baza unui singur contract sau în baza a mai multor contracte de furnizare a gazelor naturale încheiate cu furnizori diferiți.

În scopul evitării interpretării diferite, este necesară explicarea clară a noțiunilor de societății comerciale mici și consumator noncasnic mare. P.21, 22, 102

Se acceptă parțial. Noțiunea societate comercială mică se regăsește în art. 2 din Legea 108/2016 și nu se va repeta în proiectul Regulamentului.

Cuvîntul mare se exclude din redacția pct. 21-22.21, 22

SRL”Ialoveni-Gaz”

În redacția P.21, 22, 102 consumator noncasnic mare.


A defini noțiunea Consumator noncasnic mare”

pentru claritate.Noțiunea a fost exclusă din Regulament.

26, 27

Consiliul Concuren-ţei
Cu privire la pct. 26 și 27 din proiectul Regulamentului, referitor la stabilirea contractelor-tip, de la anexele 1 și 2 menționăm că, având in vedere prevederile art. 7 alin. (3) lit. e) din Legea cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27 mai 2016, conținutul clauzelor contractelor menționate urmează a fi definitivate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în vederea neadmiterii unor practici abuzive din partea furnizorilor, cât și în scopul asigurării unei protecții eficiente a drepturilor consumatorilor.

Se acceptă.

28


MG

Furnizorul serviciului public va încheia contractul de furnizare a gazelor naturale cu un solicitant, potenţial consumator final, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din data primirii cererii solicitantului privind încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea cerinţelor prezentului Regulament.

Termenul de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale cu un consumatorul final, a cărui instalaţii de gaze naturale sunt racordate la reţeaua de gaze naturale, este de cel mult 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii..- al 2-lea alineat este necesar să fie trecut într-un punct separat, deoarece face referință la consumatorii finali, iar pct. 28 – doar la acele categorii care au dreptul să beneficieze de furnizarea gazelor naturale în regim de serviciu public și ultimă opțiune;
- al 2-lea alineat cuvîntul calendaristicese va substitui cu cuvîntullucrătoare, ca în primul alineat, precum și pentru a reuși verificarea întregului set de documente.


Se acceptă de separat în 2 puncte.

Nu se acceptă. 7 zile este suficient.


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə