Test suallari

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.58 Mb.
səhifə4/8
tarix07.06.2018
ölçüsü0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

B) EHM-dən istifadə

C) Layihənin yarım avtomatlaşdırılması

D) Layihənin avtomatlaşdırılması

E) Layihələndirmə üçün düsturlar, riyazi hesablamalar

207. İnformasiya təminatı dedikdə nə başa düşülür

A) Layihələndirmə üçün sorğu informasiyasına malik sənədlər toplusu

B) EHM-dən istifadə

C) Avtomatik layihələndirmə sistemi

D) Layihələndirmə üçün ümumi tapşırıqlar

E) Layihələndirmə üçün eskiz hissələrinin cizgisi


208. Təşkilatı təminatı dedikdə nə başa düşülür?

A) Layihə təşkilatlarının tərkib və strukturunu müəyyən edən sənədlər toplusu

B) Layihə təşkilatlarının tərkibi və strukturası

C) Layihə tikinti təşkilatlarının əsasnaməsi

D) Layihə avtomat sisteminin tərkibi və strukturası

E) Layihəni yerinə yetirən sistemlərin əsasnaməsi


209. Proqram təminatı dedikdə nə başa düşülür?

A) Mövcud maşınların proqramları və istifadə qaydaları toplusu

B) Layihə proqramının Tərkibi və strukturu

C) Layihə maşınlarının proqramları

D) Layihə-inşaat təşkilatlarının strukturu və tərkibi

E) Layihə proqramlarının cəmi və eskizləri


210. Maşınqayırma sənayesində hissənin emalı zamanı vəziyyətini, tutduğu mövqeni bildirən səth necə adlanır?

A) Baza səthi

B)Emal səthi

C) Emal olunan səth

D) Emal olunmuş səth

E) Bərkitmə səthi


211. Mexaniki emal prosesində baza səthlərinin neçə növü vardır?

A) 3


B)8

C) 7


D) 6

E) 2
212. Mexaniki emal prosesində hansı növ baza səthlərini tanıyırsınız?

A) Əsas, operativ və texnoloji

B) Yerləşdirmə

C) Bərkitmə və tutma

D) Tutma və yerləşdirmə

E) Yerləşdirmə, bərkitmə və texnoloji

213. Operativ baza yonulmamış səth üzlərdən olarsa, necə adlanır?

A) Kobud baza

B) Təmiz baza

C) Yerləşdirmə bazası

D) Bərkitmə bazası

E) Texnoloji baza
214. Operativ baza yonulmuş üzlərdən olarsa , necə adlanır?

A) Təmiz baza

B) Kobud baza

C) Yerləşdirmə bazası

D) Bərkitmə bazası

E) Texnoloji baza


215. Verilənlər bazasının idarə sisteminin (VBİS) əsas funksiyasına nələr daxildir?

A) Funksional sxemin yaradılması və verilənlərin yaddaşda saxlanması

B) Funksional sxemin yaradılması

C) Verilənlərin yaddaşda saxlanılması

D) Alqoritmin dillərini yaddaşda saxlanması

E) Verilənləri EHM-na ötürülməsi


216. ALS-də neçə növ baza səthlərinin seçilməsi mümkündür?

A) 3


B) 6

C) 4


D) 5

E) 6
217. Emal detalında xüsusi olaraq əmələ gətirilmiş baza necə adlanır?

A) Texnoloji və ya süni baza

B) Kobud baza

C) Təmiz baza

D) Operativ baza

E) Əsas baza
218. Fəza koordinat sistemində sərbəst cismin neçə sərbəstlik dərəcəsi var?

A) 6


B) 5

C) 8


D) 4

E) 10

219. Mexaniki emal prosesində texnoloji bazalardan ən çox isehsalın hansınövündə istifadə edilir?

A) Fərdi və seriyalı

B) Fərdi və kiçik seriyalı

C) Seriyalı və böyük seriyalı

D) Kütləvi

E) Fərdi və kütləvi


220. Mexaniki emal prosesində kəsmə zonasına neçə qüvvə təsir edir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6
221. Kəsmə zonasına təsir edən qüvvələr hansılardır?

A) Kəsmə, oxboyu və radial qüvvələr

B) Kəsmə qüvvəsi və ağırlıq qüvvəsi

C) Kəsmə və radial qüvvələr

D) Kəsmə, radial və ağırlıq qüvvələr

E) Ağırlıq
222. Mexaniki emal prosesində hissəni yerləşdirib bərkitmək üçün əsas hansı kımiyyətlər nəzərə alınmalıdır?

A) Hissəyə təsir edən qüvvələrin qiyməti və təsir istiqaməti

B)Kəsmə və ağırlıq qüvvələri

C) Kəsmə qüvvələri

D) Oxboyu və kəsmə qüvvələri

E) Hissəyə təsir edən qüvvələrin təsir istiqaməti


223. Val tipli hissələrin mexaniki emalında diametrə qoyulan müşaidənin işarəsi necə götürülür?

A) Mənfi


B) Müsbət

C) Müsbət tam ədəd

D) Müsbət natamam ədəd

E) Fərqi yoxdur


224. Deşiklərin mexaniki emalında diametrə qoyulan müsaidənin işarəsi necə götürülür

A) Müsbət

B) Mənfi

C) Fərqi yoxdur

D) Tam ədəd

E) Natamam ədəd


225. ALS-nin proqram təminatına hansı sənədlər daxildir?

A) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin proqram və istismarsənədləri

B) Tipik texnoloji prosesin analizi

C) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə proqramı

D) Avtomatlaşdırmanın istismar sənədləri

E) Təminat sənədləri


226. İstehsalda ALS-dən istifadənin əsas məqsədi nədən ibarətdir?

A) Texnoloji layihələndirmə və istehsalda vaxt itkisini azaltmaq

B) İstehsalın unifikasiyasını həyata keçirmək

C) Əməyin təşkili və mühafizəsi

D) Vaxt itkisini ixitsar etmək

E) Vaxt itkisini azaltmaq və istehsalın unifikasiyası


227. Maşın hissələrinin pəstahlarının hazırlanmasının neçə mövcuddur?

A) 5


B) 2

C) 3


D) 4

E) 6
228. İri qabaritli cuqun materialdan olan gövdələrin pəstahları ən çox hansı metodla əldə edilir?

A) Tökmə

B) Döymə

C) Ştamplama

D) İsti ştamplama

E) Soyuq təzyiq altında ştamplama
229. Pəstahalmanın tökmə metodunun mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Metalın maye halına gətirilərək qəliblərə doldurulması

B) Pəstahın isti döyülməsi

C) Pəstahın soyuq döyülməsi

D) Qaynaq vasitəsilə

E) Təzyiq altında döyülməsi


230. Çevik istehsal sistemləri şəraitində TP ALS-nin tətbiqinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A) Çeşidin dəyişməsi prosesində istehsalın təşkilini asanlaşdırmaq

B) Çeşidin dəyişməsini təmin etmək

C) İstehsalın təşkilini asanlaşdırmaq

D) İstehsalın unifikasiyasından

E) Çeşidin rekonstruksiyasını təmin etməkdən


231. Pəstahalma metodunun təzyiq altında qızğın emalının neçə növü vardır?

A) 3


B) 5

C) 4


D) 5

E) 6
232. Təzyiq altında qızğın pəstahalma metodunun hansı üsullarını tanıyırsınız

A) Yayma, döymə və ştamplama

B) Tökmə və döymə

C) Tökmə, yayma və ştamplama

D) Ştamplama

E) Yayma
233. Döymə təzyiq altında qızğın pəstahalma metodunun mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Materialın qızdırılaraq çəkiclə plastik deformasiyaya uğradılması

B) Metalın qızdırılaraq qəlibə tökülməsi

C) İsti halda metalın emalı

D) Qızmış metalın mexaniki emalı

E) Çəkiclə materialın döyülərək formasının dəyişdirilməsi


234. Pəstahalmanın döymə prosesinin neçə növü vardır?

A) 8


B) 4

C) 6


D) 7

E) 2
235. Pəstahalmanın döymə prosesinin hansı növləri mövcuddur?

A) Sərbəst döymə və ştamplama

B) Sərbəst döymə

C) Ştamplama

D) İsti ştamplama

E) Soyuq ştamplama
236. Ümumi mexaniki emal payı necə hesablanır?

A) Pəstahın ilkin ölçüsü ilə hazır hissənin ölçüsü arasında fərqə

B) Eskizin ölçüləri fərqi ilə

C) Pəstahın ilkin ölçülər fərqilə

D) Hazır hissənin əsas ölçüləri fərqilə

E) Hazır hissənin əsas ölçüləri cəmilə

237. Mexaniki emal prosesində əməliyyatlar arası ema payından asılı olaraq, ümumi emal payı necə tayin olunur?

A) Əməliyyatlar arası emal paylarının cəmi ilə

B) Ümumi emalın maksimum qiymətilə

C) Ümumi emalın minimum qiymətlərilə

D) Əməliyyatlar arası emal paylarının fərqi ilə

E) Ümumi emal payı hesablanır


238. Maşınqayırma sənayesində istifadə olunan yüklərin açılan səthin formasına görə neçə növü vardır?

A) 2


B) 3

C) 5


D) 6

E) 4
239. İstehsalatda yüklərin açılan səthin formasına görə hansı növləri emal olunur?

A) Silindr və konus

B) Boru

C) Daxili və xarici

D) Metrik və düymə

E) trapes və üçbucaq
240. Optimallaşdırma prosesini ALS-də əsas məsələnin qoyuluşu nədən ibarətdir?

A) Optimallaşdırma kriteriyasının optimumunun təmin edilməsində

B) Optimallaşdırma prosesinin təmin olunmasında

C) Optimallaşdırma prosesində rejimlərin təmin edilməsində

D) ALS-də kəsmə rejimlərinin hesablanmasında

E) Pəstahın alınma prosesinin optimallaşdırılmasından


241. Maşınqayırma sənayesində ən çox hansı yivlərdən istifadə olunur?

A) Standartlaşdırılmış metrik yivlərdən

B) Boru, düymə və metrik yivlərdən

C) Standartlaşdırılmış boru yivlərdən

D) Xüsusi profilli yivlərdən

E) Xüsusi trapes yivlərdən


242. Maşınqayırma sənaye sahəsində süzbucaq və trapes profilli yivlərdən hansı məqsədlər üçün istifadəolunur?

A) Fırlanma hərəkətini düzxətli hərəkətə çevirmək

B) Birləşdirmə və uyuşdurma

C) Birləşdirmə

D) Boruların, qaz kəmərlərinin birləşdirilməsində

E) Yalnız su borularının birləşdirilməsində


243. Xarici silindrik fırlanma səthlərində yivlərin kəsilməsi hansı kəsici alətlər vasitəsilə aparılır?

A) Frez, kəskisi və sonsuz vintlə

B) Burğu, zenker və raiber

C) Doğrama kəskisi ilə

D) Torna kəskisi və pafta ilə

E) Üst və iç yonuş torna kəskisi ilə


244. Texnoloji proseslərin ALS-ri İstehsalın xüsusən hansı növündə daha geniş tətbiq olunur?

A) İstehsalın iri seriyalı və kütləvi

B) İstehsalın fərdi və kütləvi

C) İstehsalın fərdi və kiçik seriyalı

D) İstehsalın yalnız kütləvi

E) İstehsalın fərdi və orta seriyalı


245. İş yerinə qulluq vaxtı dedikdə nə başa düşülür?

A) İşyerinin işçi vəziyyətdə saxlanmasına sərf olunan vaxt

B) iş yerinin saxlanmasına sərf olunan vaxt

C) İş yerinin dəzgahlarını təmir edən müddət

D) Əməliyyatın yerinə yetirilmə vaxtı

E) Texniki təhcizat vaxtı


246. Silindrik səth üzərində dişli çarxların açılması neçə üsulla aparılır?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
247. Slindrik səth üzərində dişlərin frez aləti ilə kəsilməsinin neçə və hansı üsulları vardır?

A) İki: Sürətçıxarma və diyirləmə

B) Bir: Frezləmə

C) Bir: Üst yonma

D) İki: Frezləmə və üst yonma

E) İki: Diyirləmə və frezləmə
248. Maşınqayırma obzarviz emal üsulları hansılardır?

A) Pardaqlama, sürtmə, cilalama, superfinişləmə

B) Torna, frezləmə, burğulama, cilalama, pardaqlama

C) Torna, frezləmə, superfinişləmə

D) Sürtmə, superfinişləmə, pardaqlama, torna

E) Pardaqalama, sürtmə, cilalama, torna, burğulama


249. Mexaniki emal proseslərində kəsmə qüvvəsini təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə olunur?

A) Dinamometrdən

B) Voltmerdən

C) Ampermetrdən

D) Qalvanik parametrdən

E) Spidometrdən


250. Emal prosesində yerinə yetirilən əməliyyatların məcmuəsi necə adlanır?

A) Texnoloji proses

B) Texnoloji əməliyyat

C) Texniki istehsal

D) Texniki istehsal norması

E) İstehsal təşkili


251.Texnoloji proseslərin ALS-nin ğiriş dilləri bir-birindən necə fərqlənirlər?

A) Struktura-lüğət və sintaksis;

B) Struktura-lüğət və sertifikat üzrə;

C) Struktura-lüğət və statika üzrə;

D) Sintaksis və statika üzrə;

E) Sintaksis və sertifikat üzrə;


252. TP-rin ALS-rinin proqram təminatının necə və hansı növləri mövcuddur?

A) İki; müumi sistemli və ixtisaslaşdırılmış;

B) İki; ümumi sistemli və xüsusi sistemli;

C) İki; ümumi sistemli və xüsusi rəqəmli;

D) İki; ixtisaslaşdırılmış və xüsusi rəqəmli;

E) Bir; ixtisaslaşdırılmış;


253.Texnoloji proseslərin ALS-rinin proqram təminatına hansı sənədlər daxildir?

A) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün proqram və istismar sənədləri;

B) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün texnoloji konustruktor və istehsal həcmi olan sənədlər;

C) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün ilkin sənədlər;

D) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün texnoloji karta və ilkin sənədlər;

E) Avtomatlaşdırılmış lahiyələndirmə üçün mühəndis-texniki, idarəetmə, texnoloji proqram sənədləri;


254.Ümumi sistemli proqram təminatının funkusiyalarına daxil olanlar?

A) Hesablama prosesinin idarə olunması, informasiyanın işlənməsi,riyazi məsələlərin həlli, kompleksin işinə nəzarət və dioqnostika;

B) Hesablama prosesinin idarə olunmaı, informasiyanın işlənməsi, supervizor, xidmət proqramları, tapşırıqların idarəsi;

C) Hesablama prosesinin idarə olunması, informasiyanın işlənməsi, idarəetmə proqramları, xidmətçi proqram;

D) Hesablama proseslərinin idarə olunması, informasiyanın işlənməsi, idarəetmə proqramları, supervizor, xidmət proqramı;

E) Hesablanma proseslərinin idarə olunması, informasiyanın işlənməsi,translyator, istifadə plunan texnoloji proseslər;


255. Texnoloji proseslərin ALS-də emaledici proqram hansı ardıcıl sxem üzrə işləyir?

A) Translyasiya → redaktə olunma → yükləmə;

B) translyasiya→ yükləmə → redaktə olunma;

C) yükləmə→ translyasiya → redaktə olunma;

D) yükləmə → redaktə olunma → translyasiya;

E) redaktə olunma → translyasiya → yükləmə;


256. Texnoloji proseslərin ALS-də əməliyyat sistemi necə və hansı proqramlara bölünür?

A) İki; idarə edici və emal edici proqramlarına;

B) İki; idarə edici və modifikasiya proqramları;

C) İki; emal edici və modifikasiya proqramlarına;

D) Bir; idarə edici proqranına;

E) Bir; emal edici proqramına;


257. ALS- də idarəedici proqramlara nələr daxil edilir?

A) Supervizor-tapşırıqların idarəsi-verilənlərin idarəsi;

B) Supervizor-translyator-verilənlərin idarəsi;

C) Supervizor-tapşırıqların idarəsi-translyator;

D) Supervizor-xidmət proqramı-verilənlərin idarəsi;

E) Supervizor-xidmət proqramı-translyator;


258. ALS-də emaledici proqramlara hansı amillər daxildir?

A) Translyator-xidmət proqramı-istifadə olunan ədəbiyyat;

B) Translyator supervitor-istifadə olunan ədəbiyyat;

C) Transilyator-idarəetmə-supervizot;

D) Transilyator-xidmət proqramı-supervizor;

E) Translyator-xidmət proqramı-tapşırıqların idarəsi;


259. ALS-nin emaledici proqramında translasiya dedikdə nə məna başa düşülür?

A) İlkin modulların maşının daxili dilinə proqramlı keçid prosesi;

B) İlkin modulların maşının daxili dililə ifadəsinin prosesi;

C) İlkin modulların maşının daxili dilində araşdırılma prosesi;

D) İlkin modulların maşının daxili dilinə çevrilmə prosesi;

E) İlkin modulların maşının daxili dilinə uyğunlaşdırılması prosesi;


260. Emaledici proqramlarda translyasiya prosesi hansı vasitələrlə həyata keçirilir?

A) İnterpretator və komplyatorlar vasitəsilə;

B) İnterpretator və EHM vasitəsilə;

C) Komplyator və EHM vasitəsilə;

D) İnterpretator və kompyuterlər vasitəsilə;

E) Kompilyatorlar və kompyuterlər vasitəsilə;


261. Emaledici proqramlarda translyasiya proseslərində ilkin modullar hansı növ analiz olunur?

A) Leksik və sintaksis analiz edilir;

B) Leksik və struktura üzrə analiz edilir;

C) Leksik və funksional üzrə analiz edilir;

D) Sintaksis və struktura üzrə analiz edilir;

E) Sintaksis və funksional üzrə analiz edilir;


262. ALS-də texnoloji prosesin riyazi modeli modeli dedikdə nə başa düşülür?

A) Elə riyazi münasibətlər sistemi başa düşülürki,öyrənilən obyektin istehsalat şəraitindəki fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;

B) Elə riyazi münasibətlər sistemini başa düşünülürki, öyrənilən obyektin texnoloji proseslərinin fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;

C) Elə riyazi münasibətlər sistemi başa düşülürki, öyrənilən obyektin bütün parametirlərinin fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;

D) Elə riyazi münasibətlər sistemi başa düşülür ki, öyrənilən obyektin mexaniki emalının fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;

E) Elə riyazi münasibətlər sistemi başa düşülür ki, öyrənilən obyektin bütün funksiyalarının həlli fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;


263. Texnoloji proseslərin ALS -də əsas riyazi modelinin növünün seçilməsi hansı amillərdən asılıdır?

A) İlkin informasiyanın təqdimat forması və tədqiqat işinin məqsədindən;

B) Tədqiqat işinin çətinliyi və mürəkkəbliyindən.

C) İlkin informasiyanın təqdimat forması və tədqiqat işinin mürəkkəbliyindən;

D) İlkin informasiyanın təqdimat forması və tədqiqat işinin çətinliyindən;

E) İlkin informasiyanın təqdimat formasından;


264. TP ALS-də əsasən hansı riyazi modellərdən istifadə olunur?

A) Məntiqi-strukturalı və funksiyanal modellərdən;

B) Qeyri-məntiqi və qeyri-funksiyanal modellərdən;

C) Məntiqi və strukturalı modellərdən;

D) Məntiqi və qeyri funksiyanal modellərdən;

E) Qeyri-məntiqi və funksiyanal modellərdən;

265. TP ALS-də istifadə olunan məntiqi-strukturalı modellərin necə və hansı növləri mövcuddur?

A) Üç; cədvəl, tor və yerdəyişən;

B) Üç; cədvəl. Yerdəyişən və analitik;

C) Üç; cədvəl, tor və analitik;

D) Üç; cədvəl, tor və qrafoanalitik;

E) Üç; cədvəl, yerdəyişən və qrafoanalitik;


266. ALS-də detalın emal həcmi necə təyin edilir?

A) Onun ayrı-ayrı səthlərinin emal həcmləri kimi;

B) Onun ayrı-ayrı səthlərinin emal ardıcıllığı kimi;

C) Onun ayrı-ayrı səthlərinin emalına sərf olunan vaxt kimi;

D) Onun ayrı-ayrı səthlərinin emal dəqiqliyi kimi;

E) Onun ayri-ayrı səthlərinin emal ölçüləri kimi;


267. Texnoloji proseslərin ALS-də hər bir mexaniki əmaliyyatın əmək tutumu hansı amillərdən asılıdır?

A) İstifadə olunan avadanlıq, kəsici alət, kəsmə rajimləri və keçidlərin sayından asılıdır;

B) İstifadə olunan avadanlıq, alət, tərtibat, material və kəsmə dərinliyindən asılıdır;

C) İstifadə olunan avadanlıq, ölçü aləti, kəsmə dərinliyi, materiyal və emal dəqiqliyindən asılıdır;

D) İstifadə olunan avadanlıq, ölçü və kəsici alətlər, gediş və materialın fiziki-mexaniki

xassələrindən asılıdır;

E) İstifadə olunan avadanlıqların sayi və gücündən asılıdır;
268. Seriyalı istehsalda TP ALS-nin əsas mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Texnoloji prosesin bütövlükdə normallaşdırılmış, avtomatlaşdırılmış işini təmin etməkdir;

B) Texnoloji proses bütövlükdə normalar və standartlar üzrə işini təmin etməkdir;

C) Texnoloji prosesin bütövlükdə normativlər əsasında işini təmin etməkdir;

D) Texnoloji prosesin bütövlükdə əsas və köməkçi vaxt normalarını, ədədi vaxtı, maya dəyəri təyin etməkdir;

E) Texnoloji prosesin bütövlükdə, tam əhatəli əməliyyatlar üzrə işini təşkil və təhlil etməkdir;

269. ALS-də tipik texnoloji prosesin çatdırılmasının mahiyyəti hansı müddəalardan asılıdır?

A) Əməliyyatdakı texnoloji keçidlərin tərkibi, universal və standart avadanlıq, tərtibatlardan, dəyişəbilən ölçülərin dəqiqləşdirilməsindən;

B) Əməliyyatlardakı texnoloji keçidlərin sayı və tərkibindən;

C) Əməliyyatdakı texnoloji keçidlərin tərkibi, məhsulun çeşidlərinin sayı, materiyalın fiziki –mexaniki xassələri, dəyişəbilən dəqiqlərdirilməsindən;

D) Əməliyyatdakı texnoloji keçidlərin tərkibi və sayı unversal avadanlıqların istehsal gücü, materiyalın fiziki- mexaniki xassələrindən;

E) Əməliyyatdakı texnoloji keçidlərin tərkibi və sayı, tərtibatların unversallıq dərəcələrindən, detalın qabarit ölçülərindən;


270. ALS-də detal üçün ilkin informasiya hansı mənbədən götürülür?

A) KMC- kodlaşdırılmış məlumatlar cədvəlindən;

B) FM- funksiyanal modellər;

C) EHM-elektron hesablama maşınından;

D) ALS- avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə sistemindən;

E) AİM-analitik informasiya mərkəzindən;


271. Tipik texnoloji proseslər haqqında göstərişlər nə üzərində qeyd olunur?

A) Texnoloji xəritə;

B) Texnoloji məlumat;

C) Texnoloji avadanlıq;

D) Texnoloji vəsait;

E) Texnoloji göstəriş;

272. ALS-də tipik texnoloji prosesin xəritələri üzərində hansı parametirlər qeyd olunur?

A) KK- keçidin kodu, EON-emal olunan səthin nömrəsi, Dİ və Lİ-emal ölçüləri, KA1-köməkçi alət və ÖA1-ölçü aləti; kəsmə rejimləri;

B) KK-keçidin kodu; EON-emal olunan səthin nömrəsi; KX-kvalitet, Dİ və Lİ-ölçüləri, ÖA1-ölçü aləti, materiyalın fiziki-mexaniki xassələri, kəsmə rejimləri;

C) KK-keçidin kodu; EON-emal olunan səthin nömrəsi, KX-kvalitet, Dİ və Lİ-emal ölçüləri, ÖA1-ölçü aləti, materiyalın bərkliyi,elastikliyi, kəsmə rejimləri;

D) KK-keçidin kodu, EON-emal olunan səthin nömrəsi, KX-kvalitet,Dİ və Lİ-emal ölçüləri,ÖA1-ölçü aləti, məhsulun maya dəyəri, kəsmə rejimləri;

E) KK-keçidin kodu, EON-emal olunan səthin nömrəsi, KX-kvalitet, Dİ və Lİ-emal ölçüləri, ÖA1-ölçü aləti, detalın qabarit ölçüləri, kəsici, materiyalı, kəsmə rejimləri;


273. Mürəkkəb detalların texnoloji proseslərin ALS-nin tətbiqi hansı formada aparılır?

A) Tipik quraşdırılmış detallar üzrə;

B) Tipik qruplaşdırılmış val və oxlar üzrə;

C) Tipik quraşdırılmış vintlər üzrə;

D) Tipik quraşdırılmış linglər üzrə;

E) Tipik qruplaşdırılmış dişli çarxlar üzrə;


274. Texnoloji proseslərin ALS-nin işinin nəticələri hansı sənədlərdə öz əksini tapır?

A) TP-lərin marşrut və əməliyyat xəritələrində və ləvazimat cədvəlində;

B) TP-lərin texnoloji marşrut xəritələrində və kəsmə rejimi cədvəllərində;

C) TP-lərin marşrut, texnoloji proseslərin tərkibi cədvəllərində;

D) TP-lərin layihələndirmə sxemləri nə kəsmə relimləri cədvəlində;

E) TP-lərin əməliyyat xəritələri və tərtibatların yığım cədvəllərində;
275. Mürəkkəb detalların hazırlanmasında TP ALS-nə neçə və hansı yığım sistemlər daxildir?

A) üç; TP-lərin sintezi, texnoloji qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı və konstruktor qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;

B) iki; TP-lərin sintezi və konstruktor qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;

C) iki; TP-lərin sintezi və texnoloji qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;

D) üç; TP-lərin sintezi, analizi və texnoloji qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;

E) üç;TP-lərin sintezi, analizi və konstruktor qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;


276. ALS-də texnoloji proseslərin sintezi dedikdə nə başa düşünülür?

A) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların, tərtibatın, texnoloji keçidlərin, əməliyyatlar üçün ölçülərin hesablanması, kəsici və ölçü alətlərinin seçilməsi;

B) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların, tərtibatın, texnoloji keçidlərin, mühəndis-texniki işçilərin, kəsici və ölçü alətlərinin seçilməsi;

C) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların, tərtibatın, texnoloji keçidlərin, idarəetmə işçilərin sayının hesablanması;

D) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların, tərtibatın, fəhlələrin əmək haqqı və iş növlərinin sayının hesablanması;

E) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların tərtibatın, məhsulun maya dəyərinin, metal tutumunun hesablanması, kəsici və ölçü alətlərinin seçilməsi;


277. Çevik istehsal sahələrində texnoloji proseslərin ALS-nın tətbiqi üçün ilkin hansı məsələlərin həll olunması vacib hesab olunur?

A) RPİ-dəzgahlarının istifadəsi məsələləri;

B) İstehsal sahəsinin robortlaşdırılması məsələləri;

C) İstehsal sahəsinin mexanikləşdirilməsi məsələləri;

D) İstehsal sahəsinin yarımavtomat dəzgahlarından istifadə məsələləri;Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə