Test suallari

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.58 Mb.
səhifə5/8
tarix07.06.2018
ölçüsü0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

E) İstehsal sahəsinin avtomat dəzgahlarından istifadəsi məsələləri;


278. İstehsal sahələrinin ALS-də RPİ-dəzgahlarından istifadəsi zamanı ilk əsas hansı problem öz həllini tapmalıdır?

A) RPİ-də dəzgahların özlərinin idarəedici proqramının təyini;

B) RPİ-dəzgahların özlərinin ümumi ümumi sayının təyini;

C) RPİ-dəzgahların özlərinin ümumi istehsal gücünün təyini;

D) RPİ-dəzgahların özlərinin istehsal sahəsindəki vacibliyi;

E) RPİ-dəzgahların özlərinin ümumi məhsuldarlığının təyini;


279. ALS-də RPİ- dəzgahlarında istehsalın texnoloji hazırlığı dedikdə nə başa düşülür?

A) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, kəsici alətin hərəkət trayettoriyasının hesablanması, proqramın proqram daşıyıcısına köçürülməsi və proqrama nəzarətin təşkili;

B) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, kəsici alətin hərəkət trayektoriyasının hesablanması, emaldan sonra dayandırılma prosesləri, emal vaxtının təyini, proqrama nəzarətin təşkili;

C) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, trayektoriyanın hesablanması, əməliyyatın kəsmə dərinliyi və vaxt normalarının təyini, pəsdahın seçilıəsi və proqrama nəzarətin təşkili;

D) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, ölçü alətinin hədlərinin hesablanması, kəsici alətin seçilməsi, vaxt normalarının təyini, proqrama nəzarətin təşkili;

E) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, keyfiyyətə nəzarət, kəsici və ölçü alətlərinin seçilməsi, vaxt normalarının təyini, kəsmə dərinliyinin analitik hesablanması;


280. ALS-də RPİ-dəzgahlarına texnoloji hazırlığının həyata keçirilməsi üçün vacib məsələlərin həlli hansı formada reallaşdırılaraq yerinə yetirilir?

A) Avtomatlaşdırılmış xüsusi standart proqramlar əsasında;

B) Avtomatlaşdırılmış xüsusi detal üçün proqram hazırlanır,

C) Avtomatlaşdırılmış xüsusi dəzgah üçün məntiqli proqram işlənilib hazırlanır;

D) Avtomatlaşdırılmış xüsusi perfo kart standart sistemindən istifadə olunur;

E) Avtomatlaşdırılmış xüsusi kompyuter proqramlar əsasında;


281. ALS-də RPİ-dəzgahların texnoloji hazlrlığının vacib məsələlərinin həlli üçün hansı standart proqramlar mövcuddur?

A) “SAP- 2”; “SPPS”; “SPS”-TAU” və “TEXTRAN

B) “SAP-2”; SPPS”; SPS-TAU” və “TRANS” və “TRANS”

C) “SAP-2”; “SPPS”; SPS-TAU” və “UTRANS”

D) “SAP-3”; “SPPS”; “SPS-TAU” və “ZTRANS”

E) “SAP-3”; “SPPS”; “SPS-TAU” və “KTRANK”


282. “TEXTRAN” avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemi hansı tip qrup dəzgahların idarəedici proqramların hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) RPİ-dəzgahları üçün;

B) Torna-revolver dəzgahları üçün;

C) Horizontal frez dəzgahları üçün;

D) Vertikal frez dəzgahları üçün;

E) RPİ və burğu dəzgahları üçün;


283. “TEXTRAN” ALS-də hansı informasiyalar cəmləşdirilmişdir?

A) Detalın həndəsi forması, kəsici alətin tələb olunan hərəkət trayektoriyası və xüsusi texnoloji əmirlər;

B) Detalın həndəsi forması, əsas ölçülərin müşaidə qiymətləri, ölçü aləti, kəsən alətin trayektoriyası, pəstahın qabarit ölçüləri və materiyalı”

C) Detalın həndəsi forma və ölçüləri, pəstahın əsas qabarit ölçüləri;

D) Detalın həndəsi forma və ölçüləri, kəsmə rejimləri,vaxt normaları və kəsmə dərinliyi;

E) Detalın həndəsi forması, xüsusi əmrlər, forma meyilləmələri, pəsdahın forma və ölçüləri, materialı;
284. “TEXTRAN” ALS-I hansı tərkib hissələrdən təşkil olunmuşdur?

A) Translyator, prosessor və postpressordan;

B) Translyator, multipilikator və postpressordn;

C) Translyator, transformator və postpressordan;

D) Translyator, bir tərəfli ötürücü və postpressordan;

E) Translyayasıya, transformator və iki tərəfli ötürücüdən;


285. Prosessorun tərkibində neçə blok vardır?

A) Üç; Kompilyator, interpretator və hərəkət;

B) Üç; Multiplyator, eksperlyator və idarəedici;

C) Üç; Kompliyator, multipliyator və idarəedici;

D) Üç; Komplyator, multiplyator və inerpretator;

E) Üç; Kompliyator, eksperlyator və hərəkət;


286. Prosessorun tərkibindəki I-blokun yəni kompliyator əsas hansı funksiyaları yerinə yetirir?

A) Mənbədən mətinlərin çağrılıb-çıxarılması, proqrama sintaksis nəzarət və işçi proqramın formalaşması;

B) Mənbədən mətinlərin çağrılması, proqramın işləmnəsi və formalaşdırılması;

C) Mənbədən məinlərin çağrılması və formalaşdırılması,işçi proqramın hazırlanması, proqrama sintaksis nəzarət;

D) Mənbəyə mətinlərin korreksiya olunaraq daxil edilməsi, kodlaşdırılması və işçi proqramın formalaşdırılması;

E) Mənbəyə mətin və sxemlərin korreksiya olunaraq daxil olunması və işçi proqramın formalaşdırılması;

287. Prosessorun tərkibindəki II- blokun yəni interpretator əsas hansı funksiyaları yerinə yetirir?

A) Riyazi, məntiqli tənliklərin, həndəsi obyektlərin hesablanması və “Cap” əmri üzrə dəyişənlərin qiymətlərinin çap olunmasını;

B) Mənbədən mətinlərin çaörılması, və hesabatların perfokartlar üzərin köçürülməsi funksiyalarını;

C) Riyazi, məntiqi tənliklərin, həndəsi obyektlərin araşdırılması və obyektlərin qiymətləndirilməsi funksiyalarını;

D) Riyazi, məntiqi, həndəsi formaların əsas ölçülərinin baza qiymətlərini və obyektlərin təsviri funksiyalarını;

E) Həndəsi obyektlərin forma və ölçülərini, müşaidə və oturtmaları, obyektin qiymətləndirilməsi funksiyalarını;


288. ALS-də prosessorun tərkibindəki hərəkət bloku əsas hansı fnkusiyaları yerinə yetirir?

A) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla, onun ekvidistant trayektoriyasını hesablayır;

B) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla, emal payını, kəsmə dərinliyini, alətin verişini hesablayır;

C) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla, emalın əsas xüsusiyyətlərini, vaxt normalarını, kəsmə dərinliyini hesablayır;

D) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla. Onun emal etmə xüsusiyyətlərini, vaxt normalarını, kəsmə dərinliyini hesablayir;

E) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla, onun avtomatlaşdırılmış iş rejimini hesablayır;


289. “TEXTRAN” ALS-nin giriş dilində ilkin mətn nə əsasında tərtib olunur?

A) HTX- hesabı texnoloji xəritə əsasında;

B) ALS-avtomatlaşdırılmı layihələndirmə sistemi əsasında;

C) RPİ-rəqəmlə proqramla idarəolunan dəzgahlar əsasında;

D) Detalın emal marşrut xəritəsi əsasında;

E) Detalın forma və ölçüləri əsasında;


290. Tərtibatların ALS-ri əsas hansı faktorlar üzərində qurulur?

A) Detalın konstruksiyası və layihələndirilən əməliyyat üzərində;

B) Detalın formaları və ölçüləri üzərində;

C) Detalın forma, ölçüləri və dəzgahın qabariti üzərində;

D) Detalın konstruksiyası, forma və ölçüləri, material və müşaidənin qiyməti üzşrində;

E) Detalın materialı. Fiziki-mexaniki xassələri və qabarit ölçüləri üzərində;


291. Tərtibatların ALS-rində informasiyanın yaddaşının tərkibinə daxil olan əsas elementlər hansılardır?

A) Layihələndirilən tərtibatın forma və ölçüləri, avadanlığın məlumatlar kataloqu, detalın konstruksiyası, əməliyyatın növü;

B) Layihələndirilən təribatın çəkisi, avadanlığın çəkisi,detalın forma və ölçüləri. əməliyyatın növü;

C) Layihələndirilən tərtibatın forma və ölçüləri, avadanlığın qabarit ölçüləri, detalın kəsici, əməliyyatın növü;

D) Layihələndiriləndirilən tərtibatın forması,avdanlığın çəkisi,detalın çəkisi, əməliyytanı növü;

E) Layihələrin tərtibat növü,qabarit ölçüləri,detalın ölçüləri,materialı,əməliyyatın növü;
292. Tərtibatların ALS-də konstruksiyalarının sintezində əsas xarakterik xüsusiyyətlər hansılardır?

A) KE-konstruktor elementləri,TT-tipik təsvirlər, detalın səthlərini müxtəlif elementlərini əlaqələndirən dekart koordinant sistemi;

B)TT-tipik təsvirlər,əməliyyatın kəsmə dərinliyi;

C) KE-konstruktor elementi,TT-tipik təsvirlər,detalın səhtlərinin ölçüləri,bazalaşdırma səthləri;

D)KE-konstruktor elementləri,tərtibatın qabarit ölçüləri;detalın baza səthlərinin forma və ölçüləri;

E)KE-konstruktor elementləri,əməliyyatın xarakteri,detalın səthlərinin forma və ölçüləri;


293. KE-konstruktor elementlərinin normallaşdırılma dərəcəsinin asılı olaraq necə və hansı qruplara bölünür?

A) Üç;Tam,qismən və xüsusi normallaşdırılma;

B) Üç;Tam,fərdi və qismən normallaşdırılma;

C) Üç;Tam,qismən və fərdi normallaşdırılma;

D) Üç;Fərdi,qismən və xüsusi normallaşdırılma;

E) İki;Fərdi və xüsusi normallaşdırılma;


294. İstehsal proseslərinin əsasını nə təşkil edir?

A) RPİ-avadanlıq və çevik istehsal sistemləri;

B) TJK-avadanlıq və çevik istehsal sistemləri;

C) Kompyüter avadanlıq və çevik istehsal sistemləri;

D) EHM-avadanlıq,yüksək texnologiyalar və çevik istehsal sistemləri;

E) Müasir məhsuldar avadanlıq və yüksək texnologiyaları;


295. Texnoloji layihiləndirənin əmək tutumu dedikdə və başqa düşünülür?

A) Mümkün texnoloji həllərin çoxvariantlılığı və onlardan ən əlverişlisinin seçilməsi;

B) Mümkün texnoloji həllərin çoxvariantlılığı və onlardan yüksək məhsuldarlığı avadanlıqlardan isifadəsi;

C) Mümkün texnoloji həllərin tək variantlılığı və müasir texnologiyalarından ən əlverişlisinin seçilməsi;

D) Mümkün texnoloji həllərin tək variantlılığı və material tutumunun kiçik olması;

E) Mümkün texnoloji həllərin çox variantlılığı və yüksək keyfiyyətli ucuz məhsul istehsal;
296. İstehsalatın əsas fondlarının xüsusi çəkisinin artırılması və onların ozünü ödəmə müddətinin azaldırılması kimi keyfiyyət göstəriciləri hansı faktordan asılıdır?

A) İTH-istehsalın texniki hazırlığından;

B) ALS-nin təşkili və tətbiqi formalrından;

C) ALS-avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə sistemlərindən;

D) EHM-elektron hesablama maşınlardan;

E) EHM-nın təşkili,tətbiqi və standart kompleksləri formalandıran;


297. İstehsalın texnoloji hazırlığının (İTH) avtomatlaşdırılmasını əsas prinsiplərini nə təşkil edir?

A) Texnoloji proseslərin unikasiyası,detalların təsnifat qruplaşdırılması və iş yerlərinin ixtisaslaşdırılması;

B)Texnoloji proseslərinin avtomatlaşdırılması,müasir yeni texnologiyalardan səmərəli istifadə olunması və əmək tutumunun azaldılması;

C) Texnoloji proseslərin unifikasiyası və moderniləşdirilməsi,fənlərinin ixtisas dərəcələri və iş yerlərinin ixtisaslaşdırılması;

D) Texnoloji proseslərin ALS-ri,əməyin yüngülləşdirilməsi,mexanikləşdirilməsi və əmək tutumunun azaldılmasl;

E)Texnoloji proseslərinin sadələşdirilməsi,müasir texnolojiyalardan səmərəli istifadə olunması və əmək tutumunu azaldılması;


298. Texnoloji proseslərinin layihələndirilməsində əsas məqsəd nədir?

A) İstehsal obyektinin hazırlanma prosesinin texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış hazırlanma variantını işləməkdir;

B) İstehsal obyektinin hazırlanma prosesini,dəzgah və avadanlıqların təyini,fəhlə qulluqcularının əmək haqqı tariflərinin hazırlanma variantını işləməkdir;

C) İstehsal obyektinin hazırlanması,istehsalı,əmək məhsuldarlığının təyini,mühəndis-texniki işçilərin sayı,tərkibinin təyini variantını işləməkdir;

D) İstehsal obyektinin texniki-iqtisadi göstəricilərinin,hazırlanma texnologiyasının,dərgah,ölçü və kəsici alətlərinin seçilməsi variantını işləməkdir;

E) İstehsal obyektinin təsviri,konsturuksiyanın texnoloji analizin işçilərin tərkib və sayının seçilməsi variantını işləməkdir;


299. Layihələndirmənin avtomatlaşdırılması dedikdə nə başa düşülür?

A) İnsanla EHM arasında funksiyalarının bölgüsü, EHM-nın sistematik tətbiqi və texnoloji məsələlərin əsaslandırılmış üsullarla maşın həlli;

B) İnsanla EHM arasında funksiyaların əsaslı bölgüsü,maya dəyərin əsaslandırılmış üsüllarla maşın həlli;

C) İnsanla EHM arasında funksiyaların bölgüsü,RPİ-avadanlıqların tətbiqi,mühəndis-texniki işçilərin sayı və əməktutumu əsaslandırılmış üsullarla maşın həlli;

D) İnsanla EHM arasında funksiyaların əsaslı bölgüsü,ALS-nin sistematik tətbiqi və müasir texnologiyaların əsaslandırılmış üsullarla maşın həlli;

E) İnsanla EHM arasında funksiyaların əsaslı bölgüsü,universal avtomatik avadanlıqların sistematik tətbiqi və müasir texnolojiyaların əsaslandırılmış üsullarla maşın həlli;
300. Standart üzrə texnoloji proseslərinin ALS-nin hansı növləri mövcutdur?

A) Avtomatik,avtomatlaşdırılmış və avtomatlaşdırılmamış;

B) Avtomatik,yarımavtomatik və avtomatlaşdırılmış;

C) Avtomatik,yarımavtomatik və qeyri-avtomatik;

D) Avtomatlaşdırılmış,yarımavtomatik və avtomatlaşdırılmamış;

E) Avtomatlaşdırılmamış,mexanikləşdirilmiş və avtomatlaşdırılmı.;

301. Yığma texnoloji prosesi nəyə deyilir?

A) Konstruktor və texnoloji tələbatlar əsasında, sadə hissələrin birləşmə üsulları ilə qovuşması təmin edilərək, məmulun hazır vəziyyətə gətirilmə prosesinə

B) Konstruktor tələbatları əsasında sadə hissələrin birləşməsi prosesinə

C) Texnoloji tələbatlar əsasında sadə hissələrin birləşməsi prosesinə

D) Məmulun hazır vəziyyətə gətirilmə prosesinə

E) Hissələrin yığılaraq məmulun hazır vəziyyətə gətirilmə prosesinə


302. Yığma nəyə deyilir?

A) ayrı-ayrı hissələrin müəyyən texniki şərtləri ödəməklə birləşdirilərək, müəyyən maşın və mexanizm halına gətirilmə prosesinə

B) ayrı-ayrı hissələrin birləşdirilərək maşın və mexanizm halına gətirilmə prosesinə

C) ayrı-ayrı hissələrin birləşdirilmə prosesinə

D) müəyyən maşın və mexanizmin hazırlanma prosesinə

E) müəyyən maşın və mexanizmin layihələndirilmə prosesinə


303. Yığma texnoloji proseslərdə sadə hissələr biri digərinə nisbətənhansı vəziyyətə gətirilir??

A) hərəkətli və hərəkətsiz

B) hərəkətli fırlanan

C) hərəkətli bərabər sürətli

D) hərəkətsiz bərabər sürətli

E) hərəkətsiz fırlanan


304. Maşınqayırmada neçə növ birləşmələr mövcuddur?

A) iki: sökülə bilən və sökülə bilməyən

B) iki: qaynaq və bolt

C )iki: qaynaq və şlis

D) iki: bolt və işgil

E) bir: pərçim


305. Söküləbilən birləşmələrin hansı növlərini tanıyırsınız?

A) bolt, işgil, şlis, paz

B)qaynaq, bolt, işgil, paz

C) pərçim, bolt, şlis, paz

D) bolt, paz və civi

E) bolt, işgil və paz

306. Söküləbilməyən birləşmələr hansı üsullarla əldə olunur?

A) qaynaq, pərçim, lehim

B) qaynaq və bolt

C) pərçim və paz

D) lehim və şlis

E) işgil və şlis


307. Yığma əməliyyatı nəyə deyilir?

A) bir iş yerində eyni fəhlə (çilingər tərəfindən yerinə yetirilən texnoloji prosesin bir hissəsinə

B) bir iş yerində yerinə yetirilən texnoloji prosesin bir hissəsinə

C) eyni fəhlə (çilingər tərəfindən yerinə yetirilən texnoloji prosesin bir hissəsinə

D) ümumiyyətlə, texnoloji prosesin bir hissəsinə

E) yığma texnoloji prosesin ardıcıllığına


308. Yığma texnoloji prosesin layihələndirilməsinin ilkin sənədləri hansılardır?

A) yığma cizgisi, məmulun texniki xarakteristikası, istehsal proqramı

B) yığma cizgisi və məmulun istehsal proqramı

C) yığma cizgisi və məmulun texniki xarakteristikası

D) istehsal proqramı

E) yığma cizgisi


309. Maşınqayırmada yığma texnoloji prosesin neçə üsulu var?

A) iki: hərəkətsiz və hərəkətli

B) iki: hərəkətsiz və stasionar

C) iki: hərəkətli və dövrü hərəkətli

D) iki: dövrü və hərəkətli axın

E) bir: stasionar


310. Yığma texnoloji prosesində yığma üsulunun seçilməsində hansı amillər nəzərə alınmalıdır?

A) istehsalın növü, məmulun konstruksiyası və qabarit ölçüləri, istehsalın buraxılış proqramı

B) istehsalın növü, məmulun çəkisi

C) istehsalın növü və buraxılış proqramı

D) məmulun konstruksiyası, çəkisi və qabarit ölçüləri

E) istehsalın yalnız buraxılış proqramı


311. Hansı məmulların istehsalında stasionar yığma üsulundan istifadə olunur?

A) fərdi və xırda seriyalı istehsalda, iri qabaritli və ağır məmulların hazırlanmasında

B) kütləvi seriyalı istehsalda, kiçik qabaritli və yüngül məmulların hazırlanmasında

C) orta seriyalı istehsalda

D) kütləvi seriyalı istehsalda

E) yalnız kiçik qabaritli və yüngül məmulların hazırlanmasında

312. Stasionar yığma üsulunda stendin buraxılış imkanı necə təyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


313. Stasionar yığma üsulunda stendlərin sayı necə təyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


314. Hərəkətli axın yığma üsulunun neçə növü vardır?

A) iki: fasiləsiz və dövrü (periodik

B) iki: stasionar və fasiləsiz

C)iki: fasiləli və stasionar

D) iki: dövrü və periodik

E) iki: dövrü və fasiləsiz


315. Fasiləsiz hərəkətli axın yığma üsulunda buraxılış taktı ilə iş taktı arasındakı əlaqə necədir?

A)0

B)

C)

D)

E)


316. Dövrü hərəkətli axın yığma üsulunda buraxılış taktı necə təyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


317. Texnoloji yığma sxemlərinin qurulmasında əsas məqsəd nədir?

A) əməliyyatlar ardıcıllığını müəyyən etmək üçün

B) yığmanı sadələşdirmək üçün

C) yığmadakı hissələrin sayını müəyyən etmək üçün

D) əmək tutumunu müəyyən etmək üçün

E) enerji sərfini müəyyən etmək üçün


318. Yığmada dəqiqliyin yüksəldilməsinin əsas prinsipləri nədir?

A) tam qarşılıqlı əvəz olunmanın əldə edilməsi

B) yığmanın tez başa çatdırılması

C) yığmada əlavə vaxt itkisinin qarşısının alınması

D) yığma prosesinin sadəliyi

E) yığmada dərəcəli fəhlələrdən istifadə oluna bilməsi


319. Yığmada tam qarşılıqlı əvəzolunmanın həyata keçməsi üçün hansı şərtlər ödənməlidir?

A) qapayıcı bəndin müsaidəsinin qiyməti konstruksiya tərəfindən qapayıcı bəndə verilmiş müsaidənin qiymətindən kiçik olmalıdır

B) qapayıcı bəndin müsaidəsi müsbət olmalıdır

C) qapayıcı bəndin müsaidəsi mənfi olmalıdır

D) qapayıcı bəndin müsaidəsinin qiyməti heç bir rol oynamır

E) qapayıcı bəndin müsaidəsinin qiyməti kiçik olmalıdır


320. Maşınqayırmada sökülən hərəkətli birləşmələr hansı birləşmə üsulları ilə həyata keçirilir?

A) yiv, işgil, şlis və araboşluqlu təminatlı gərilmə ilə

B yiv, qaynaq və araboşluqlu təminatlı gərilmə ilə

C) yiv, pərçim və araboşluqlu təminatlı gərilmə ilə

D) yiv, işgil, qaynaq ilə

E) yiv, işgil, şlis və pərçimləmə ilə


321. Maşınqayırmada sökülə bilməyən hərəkətli birləşmələr hansı birləşmə üsulları ilə həyata keçirilir?

A) qaynaq, pərçim, lehim və araboşluqsuz təminatlı gərilmə ilə

B)qaynaq, yiv, lehim və araboşluqsuz təminatlı gərilmə ilə

C) qaynaq, pərçim, lehim, işgil, şlis ilə

D) qaynaq, şlis, lehim, pərçim və işgil ilə

E) qaynaq, lehim, yiv və araboşluqlu təminatlı gərilmə ilə


322. Maşınqayırmada hissələrin tarazlaşdırılmasının neçə növü mövcuddur?

A) iki


B) üç

C) dörd

D) beş

E) bir


323. Tarazlaşdırmanın hansı növləri vardır?

A) statik və dinamik

B) statik

C) dinamik

D) statik və tərpənməz

E) dinamik və tərpənən


324. Maşınqayırmada hissələrin və yığım vahidlərinin tarazlaşdırılmasında əsas məqsəd nədir?

A) titrəmələrin qarşısını almaq və hissələrin xidmət müddətini artırmaq

B)yeyilmənin qarşısını almaq

C) hissələrin xidmət müddətini artırmaq

D) valların işçi səthini qorumaq

E) dişli çarxların sınmasını aradan qaldırmaq üçün


325. Statik qeyri müvazinətlik dedikdə nə başa düşülür?

A)ağırlıq mərkəzinin fırlanma oxundan müəyyən məsafədə yerləşməsi

B) ağırlıq mərkəzinin fırlanma oxu üzərində yerləşməsi

C) ağırlıq mərkəzindən fırlanma oxunun keçməsi

D) ağırlıq mərkəzinin təyin edilməsi

E) ağırlıq mərkəzinin koordinatlarının təyin edilməsi


326. Maşınqayırmada tarazlaşdırma hansı məqsədlə aparılır?

A) hissələrin müvazinətləşdirilməsi məqsədi ilə

B) hissələrin ağırlıq mərkəzinin təyini məqsədi ilə

C) hissələrin fırlanma oxunun təyini məqsədi ilə

D) hissələrin çəkisinin təyini məqsədi ilə

E) hissələrin emal dəqiqliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə


327. Statik tarazlaşdırılma dedikdə nə başa düşülür?

A) hissənin kiçik sürətlə diyirləndirilərək ağırlıq mərkəzinin fırlanma mərkəzi ilə uyğunlaşdırılması

B) hissənin kiçik sürətlə diyirləndirilərək ağırlıq mərkəzinin təyini

C) hissənin kiçik sürətlə diyirləndirilərək fırlanma mərkəzinin təyini

D) hissənin ağırlıq mərkəzinin dəyişdirilməsi

E) hissənin fırlanma mərkəzinin dəyişdirilməsi


328. Maşınqayırmada statik tarazlaşdırılma nə vaxt aparılmalıdır?

A) emal prosesi tam başa çatdıqdan sonra

B) emal prosesindən əvvəl

C) emal prosesinin ikinci əməliyyatından sonra

D) emal prosesinin ikinci əməliyyatından əvvəl

E) pardaqlama əməliyyatından əvvəl

329. Maşınqayırmada yonqar çıxarılmaqla aparılan proseslər necə adlanır?

A) mexaniki emal prosesi

B) yonma prosesi

C) deşmə prosesi

D) pardaqlama

E) nakatlama


330. Maışnqayırmada mexaniki emal prosesi dedikdə nə başa düşülür?

A) emalın yonqar çıxarılmaqla aparılması

B)emlın kimyəvi üsulla aparılması

C)emalın elektromexaniki üsulla aparılması

D)emalın ultrasəslə aparılması

E) emalın elektrokimyəvi üsulla aparılması


331. Xarici silindrik səthlərin torna mexaniki emalında hansı kəsici alətdən istifadə olunur?

A) kəskidən

B) kəski və pardaq dairəsindən

C) burğudan

D) zenkerdən

E) raiberdən


332. Mexaniki texnoloji emal prosesində əməliyyatı adı necə müəyyənləşdirilir?

A) kəsici alətin adı ilə

B)əməliyyatın həcmi ilə

C) əməliyyatın vaxtı ilə

D) əməliyyatın əmək tutumu ilə

E) kəsici alətin bərkidilmə üsulu ilə


333. Torna kəskilər vasitəsilə aparılan yonma əməliyyatının necə və hansı növləri vardır?

A) üç: kobud, təmiz, incə

B) üç: kobud, təmiz, pardaqlama

C) üç: təmiz, incə, pardaqlama

D) iki: təmiz, pardaqlama

E )iki: kobud, incə


334. Mexaniki emal prosesində əməliyyatların yerinə yetirilməsində əsas məqsəd nədir?

A) emal olunmuş səthin işçi cizgisində göstərilən keyfiyyət göstəricilərini əldə etmək

B) emal olunmuş səthi yonmaq

C) emal olunmuş səthi təyin etmək

D) emal olunmuş səthi təmiz yonmaq

E) emal olunmuş səthi dəqiq yonmaq

335. Texnoloji əməliyyatların kobud, təmiz və incə aparılması hansı faktordan asılıdır?

A) emal olunmuş səthi tələb olunan dəqiqlik və təmizlik kvalitetlərindən

B)emal olunmuş səthin forma və ölçüsündən

C)emal olunmuş səthin ən böyük dimetrindənDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə