Test suallari

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.58 Mb.
səhifə7/8
tarix07.06.2018
ölçüsü0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

B) Məmul müəyyən partiyalarla hazırlanır və fərdi, iri, orta seriyalı olur;

C) Məmul müəyyən partiyalarla hazırlanır və fərdi, seriyalı kütləvi olur;

D) Məmul müəyyən partiyalarla hazlrlanırŞ iri, orta və kütləvi seriyalı olur;

E) Məmul müəyyən partiyalarla hazırlanır, fərdi, iri və kiçik seriyalı olur;


399. Kodlaşdırılmış məlumatlar cədvəlinə (KMC) köçürülmüş informasiyalar neçə qrupa bölünürlər?

A) Dörd; B) Beş; C) Üç; D) İki; E) Altı;


400. ALS-də “OPOS” dilində detalların təsviri necəvə hansı hissələrdən ibarətdir?

A) Üç; pəstah və detalın ümumi səciyyələri, səthlərin həndəsi və dəqiqlik səviyyələri, detala qoyulan texniki təlabatlar;

B) Üç; pəstah və detalın ümumi səciyyələri, sədhlərin həndəsi və dəqiqlik səciyyələri, detala qoyulan texniki xarakteristikalar;

C) İki; pəstah və detalın ümumi səciyyələri, detala qoyulan əsas texniki təlabatlar;

D) İki; pəstah və detalın ümumi səciyyəlıəri, detala qoyulan əsas texnikii xarakteristikaları;

E) Bir; detala qoyulan əsas texniki xarakteristikaları;


401.Texnoloji proseslərin ALS-nin ğiriş dilləri bir-birindən necə fərqlənirlər?

A) Struktura-lüğət və sintaksis;

B) Struktura-lüğət və statika üzrə;

C) Sintaksis və statika üzrə;

D) Struktura-lüğət və sertifikat üzrə;

E) Sintaksis və sertifikat üzrə;


402. TP-rin ALS-rinin proqram təminatının necə və hansı növləri mövcuddur?

A) İki; müumi sistemli və ixtisaslaşdırılmış;

B) İki; ümumi sistemli və xüsusi sistemli;

C) İki; ümumi sistemli və xüsusi rəqəmli;

D) İki; ixtisaslaşdırılmış və xüsusi rəqəmli;

E) Bir; ixtisaslaşdırılmış;


403.Texnoloji proseslərin ALS-rinin proqram təminatına hansı sənədlər daxildir?

A) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün proqram və istismar sənədləri;

B) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün ilkin sənədlər;

C) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün texnoloji karta və ilkin sənədlər;

D) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün texnoloji konustruktor və istehsal həcmi olan sənədlər;

E) Avtomatlaşdırılmış lahiyələndirmə üçün mühəndis-texniki, idarəetmə, texnoloji proqram sənədləri;


404.Ümumi sistemli proqram təminatının funkusiyalarına daxil olanlar?

A) Hesablama prosesinin idarə olunması, informasiyanın işlənməsi,riyazi məsələlərin həlli, kompleksin işinə nəzarət və dioqnostika;

B) Hesablama prosesinin idarə olunması, informasiyanın işlənməsi, idarəetmə proqramları, xidmətçi proqram;

C) Hesablama proseslərinin idarə olunması, informasiyanın işlənməsi, idarəetmə proqramları, supervizor, xidmət proqramı;

D) Hesablanma proseslərinin idarə olunması, informasiyanın işlənməsi,translyator, istifadə plunan texnoloji proseslər;

E) Hesablama prosesinin idarə olunmaı, informasiyanın işlənməsi, supervizor, xidmət proqramları, tapşırıqların idarəsi;

405. Texnoloji proseslərin ALS-də emaledici proqram hansı ardıcıl sxem üzrə işləyir?

A) Translyasiya → redaktə olunma → yükləmə;

B) translyasiya→ yükləmə → redaktə olunma;

C) yükləmə→ translyasiya → redaktə olunma;

D) yükləmə → redaktə olunma → translyasiya;

E) redaktə olunma → translyasiya → yükləmə;


406. Texnoloji proseslərin ALS-də əməliyyat sistemi necə və hansı proqramlara bölünür?

A) İki; idarə edici və emal edici proqramlarına;

B) İki; idarə edici və modifikasiya proqramları;

C) İki; emal edici və modifikasiya proqramlarına;

D) Bir; idarə edici proqranına;

E) Bir; emal edici proqramına;


407. ALS- də idarəedici proqramlara nələr daxil edilir?

A) Supervizor-tapşırıqların idarəsi-verilənlərin idarəsi;

B) Supervizor-translyator-verilənlərin idarəsi;

C) Supervizor-tapşırıqların idarəsi-translyator;

D) Supervizor-xidmət proqramı-verilənlərin idarəsi;

E) Supervizor-xidmət proqramı-translyator;


408. ALS-də emaledici proqramlara hansı amillər daxildir?

A) Translyator-xidmət proqramı-istifadə olunan ədəbiyyat;

B) Translyator supervitor-istifadə olunan ədəbiyyat;

C) Transilyator-idarəetmə-supervizot;

D) Transilyator-xidmət proqramı-supervizor;

E) Translyator-xidmət proqramı-tapşırıqların idarəsi;


409. ALS-nin emaledici proqramında translasiya dedikdə nə məna başa düşülür?

A) İlkin modulların maşının daxili dilinə proqramlı keçid prosesi;

B) İlkin modulların maşının daxili dilində araşdırılma prosesi;

C) İlkin modulların maşının daxili dilinə çevrilmə prosesi;

D) İlkin modulların maşının daxili dililə ifadəsinin prosesi;

E) İlkin modulların maşının daxili dilinə uyğunlaşdırılması prosesi;


410. Emaledici proqramlarda translyasiya prosesi hansı vasitələrlə həyata keçirilir?

A) İnterpretator və komplyatorlar vasitəsilə;

B) İnterpretator və EHM vasitəsilə;

C) Komplyator və EHM vasitəsilə;

D) İnterpretator və kompyuterlər vasitəsilə;

E) Kompilyatorlar və kompyuterlər vasitəsilə;

411. Emaledici proqramlarda translyasiya proseslərində ilkin modullar hansı növ analiz olunur?

A) Leksik və sintaksis analiz edilir;

B) Leksik və struktura üzrə analiz edilir;

C) Leksik və funksional üzrə analiz edilir;

D) Sintaksis və struktura üzrə analiz edilir;

E) Sintaksis və funksional üzrə analiz edilir;


412. ALS-də texnoloji prosesin riyazi modeli modeli dedikdə nə başa düşülür?

A) Elə riyazi münasibətlər sistemi başa düşülürki, öyrənilən obyektin istehsalat şəraitindəki fəaliyyətinin lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;

B) Elə riyazi münasibətlər sistemini başa düşünülürki, öyrənilən obyektin texnoloji proseslərinin fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;

C) Elə riyazi münasibətlər sistemi başa düşülürki, öyrənilən obyektin bütün parametirlərinin fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;

D) Elə riyazi münasibətlər sistemi başa düşülür ki, öyrənilən obyektin mexaniki emalının fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;

E) Elə riyazi münasibətlər sistemi başa düşülür ki, öyrənilən obyektin bütün funksiyalarının həlli fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;


413. Texnoloji proseslərin ALS -də əsas riyazi modelinin növünün seçilməsi hansı amillərdən asılıdır?

A) İlkin informasiyanın təqdimat forması və tədqiqat işinin məqsədindən;

B) İlkin informasiyanın təqdimat forması və tədqiqat işinin mürəkkəbliyindən;

C) İlkin informasiyanın təqdimat forması və tədqiqat işinin çətinliyindən;

D) İlkin informasiyanın təqdimat formasından;

E) Tədqiqat işinin çətinliyi və mürəkkəbliyindən.


414. TP ALS-də əsasən hansı riyazi modellərdən istifadə olunur?

A) Məntiqi-strukturalı və funksiyanal modellərdən;

B) Məntiqi və strukturalı modellərdən;

C) Məntiqi və qeyri funksiyanal modellərdən;

D) Qeyri-məntiqi və funksiyanal modellərdən;

E) Qeyri-məntiqi və qeyri-funksiyanal modellərdən;


415. TP ALS-də istifadə olunan məntiqi-strukturalı modellərin necə və hansı növləri mövcuddur?

A) Üç; cədvəl, tor və yerdəyişən;

B) Üç; cədvəl, tor və analitik;

C) Üç; cədvəl, tor və qrafoanalitik;

D) Üç; cədvəl. Yerdəyişən və analitik;

E) Üç; cədvəl, yerdəyişən və qrafoanalitik;

416. ALS-də detalın emal həcmi necə təyin edilir?

A) Onun ayrı-ayrı səthlərinin emal həcmləri kimi;

B) Onun ayrı-ayrı səthlərinin emal ardıcıllığı kimi;

C) Onun ayrı-ayrı səthlərinin emalına sərf olunan vaxt kimi;

D) Onun ayrı-ayrı səthlərinin emal dəqiqliyi kimi;

E) Onun ayri-ayrı səthlərinin emal ölçüləri kimi;


417. Texnoloji proseslərin ALS-də hər bir mexaniki əmaliyyatın əmək tutumu hansı amillərdən asılıdır?

A) İstifadə olunan avadanlıq, kəsici alət, kəsmə rajimləri və keçidlərin sayından asılıdır;

B) İstifadə olunan avadanlıq, ölçü aləti, kəsmə dərinliyi, materiyal və emal dəqiqliyindən asılıdır;

C) İstifadə olunan avadanlıq, alət, tərtibat, material və kəsmə dərinliyindən asılıdır;

D) İstifadə olunan avadanlıq, ölçü və kəsici alətlər, gediş və materialın fiziki-mexaniki

xassələrindən asılıdır;

E) İstifadə olunan avadanlıqların sayi və gücündən asılıdır;
418. Seriyalı istehsalda TP ALS-nin əsas mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Texnoloji prosesin bütövlükdə normallaşdırılmış, avtomatlaşdırılmış işini təmin etməkdir;

B) Texnoloji proses bütövlükdə normalar və standartlar üzrə işini təmin etməkdir;

C) Texnoloji prosesin bütövlükdə normativlər əsasında işini təmin etməkdir;

D) Texnoloji prosesin bütövlükdə əsas və köməkçi vaxt normalarını, ədədi vaxtı, maya dəyəri təyin etməkdir;

E) Texnoloji prosesin bütövlükdə, tam əhatəli əməliyyatlar üzrə işini təşkil və təhlil etməkdir;


419. ALS-də tipik texnoloji prosesin çatdırılmasının mahiyyəti hansı müddəalardan asılıdır?

A) Əməliyyatdakı texnoloji keçidlərin tərkibi, universal və standart avadanlıq, tərtibatlardan, dəyişəbilən ölçülərin dəqiqləşdirilməsindən;

B) Əməliyyatdakı texnoloji keçidlərin tərkibi, məhsulun çeşidlərinin sayı, materiyalın fiziki –mexaniki xassələri, dəyişəbilən dəqiqlərdirilməsindən;

C) Əməliyyatdakı texnoloji keçidlərin tərkibi və sayı unversal avadanlıqların istehsal gücü, materiyalın fiziki- mexaniki xassələrindən;

D) Əməliyyatdakı texnoloji keçidlərin tərkibi və sayı, tərtibatların unversallıq dərəcələrindən, detalın qabarit ölçülərindən;

E) Əməliyyatlardakı texnoloji keçidlərin sayı və tərkibindən;


420. ALS-də detal üçün ilkin informasiya hansı mənbədən götürülür?

A) KMC- kodlaşdırılmış məlumatlar cədvəlindən;

B) EHM-elektron hesablama maşınından;

C) ALS- avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə sistemindən;

D) FM- funksiyanal modellər;

E) AİM-analitik informasiya mərkəzindən;

421. Tipik texnoloji proseslər haqqında göstərişlər nə üzərində qeyd olunur?

A) Texnoloji xəritə; B) Texnoloji məlumat; C) Texnoloji avadanlıq;

D) Texnoloji vəsait; E) Texnoloji göstəriş;
422. ALS-də tipik texnoloji prosesin xəritələri üzərində hansı parametirlər qeyd olunur?

A) KK- keçidin kodu, EON-emal olunan səthin nömrəsi, Dİ və Lİ-emal ölçüləri, KA1-köməkçi alət və ÖA1-ölçü aləti; kəsmə rejimləri;

B) KK-keçidin kodu; EON-emal olunan səthin nömrəsi; KX-kvalitet, Dİ və Lİ-ölçüləri, ÖA1-ölçü aləti, materiyalın fiziki-mexaniki xassələri, kəsmə rejimləri;

C) KK-keçidin kodu; EON-emal olunan səthin nömrəsi, KX-kvalitet, Dİ və Lİ-emal ölçüləri, ÖA1-ölçü aləti, materiyalın bərkliyi,elastikliyi, kəsmə rejimləri;

D) KK-keçidin kodu, EON-emal olunan səthin nömrəsi, KX-kvalitet,Dİ və Lİ-emal ölçüləri,ÖA1-ölçü aləti, məhsulun maya dəyəri, kəsmə rejimləri;

E) KK-keçidin kodu, EON-emal olunan səthin nömrəsi, KX-kvalitet, Dİ və Lİ-emal ölçüləri, ÖA1-ölçü aləti, detalın qabarit ölçüləri, kəsici, materiyalı, kəsmə rejimləri;


423. Mürəkkəb detalların texnoloji proseslərin ALS-nin tətbiqi hansı formada aparılır?

A) Tipik quraşdırılmış detallar üzrə;

B) Tipik quraşdırılmış vintlər üzrə;

C) Tipik quraşdırılmış linglər üzrə;

D) Tipik qruplaşdırılmış dişli çarxlar üzrə;

E) Tipik qruplaşdırılmış val və oxlar üzrə;


424. Texnoloji proseslərin ALS-nin işinin nəticələri hansı sənədlərdə öz əksini tapır?

A) TP-lərin marşrut və əməliyyat xəritələrində və ləvazimat cədvəlində;

B) TP-lərin marşrut, texnoloji proseslərin tərkibi cədvəllərində;

C) TP-lərin layihələndirmə sxemləri nə kəsmə relimləri cədvəlində;

D) TP-lərin texnoloji marşrut xəritələrində və kəsmə rejimi cədvəllərində;

E) TP-lərin əməliyyat xəritələri və tərtibatların yığım cədvəllərində;


425. Mürəkkəb detalların hazırlanmasında TP ALS-nə neçə və hansı yığım sistemlər daxildir?

A) üç; TP-lərin sintezi, texnoloji qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı və konstruktor qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;

B) iki; TP-lərin sintezi və texnoloji qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;

C) iki; TP-lərin sintezi və konstruktor qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;

D) üç; TP-lərin sintezi, analizi və texnoloji qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;

E) üç;TP-lərin sintezi, analizi və konstruktor qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;


426. ALS-də texnoloji proseslərin sintezi dedikdə nə başa düşünülür?

A) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların, tərtibatın, texnoloji keçidlərin, əməliyyatlar üçün ölçülərin hesablanması, kəsici və ölçü alətlərinin seçilməsi;

B) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların, tərtibatın, texnoloji keçidlərin, mühəndis-texniki işçilərin, kəsici və ölçü alətlərinin seçilməsi;

C) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların, tərtibatın, texnoloji keçidlərin, idarəetmə işçilərin sayının hesablanması;

D) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların, tərtibatın, fəhlələrin əmək haqqı və iş növlərinin sayının hesablanması;

E) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların tərtibatın, məhsulun maya dəyərinin, metal tutumunun hesablanması, kəsici və ölçü alətlərinin seçilməsi;


427. Çevik istehsal sahələrində texnoloji proseslərin ALS-nın tətbiqi üçün ilkin hansı məsələlərin həll olunması vacib hesab olunur?

A) RPİ-dəzgahlarının istifadəsi məsələləri;

B) İstehsal sahəsinin robortlaşdırılması məsələləri;

C) İstehsal sahəsinin mexanikləşdirilməsi məsələləri;

D) İstehsal sahəsinin yarımavtomat dəzgahlarından istifadə məsələləri;

E) İstehsal sahəsinin avtomat dəzgahlarından istifadəsi məsələləri;


428. İstehsal sahələrinin ALS-də RPİ-dəzgahlarından istifadəsi zamanı ilk əsas hansı problem öz həllini tapmalıdır?

A) RPİ-də dəzgahların özlərinin idarəedici proqramının təyini;

B) RPİ-dəzgahların özlərinin ümumi ümumi sayının təyini;

C) RPİ-dəzgahların özlərinin ümumi istehsal gücünün təyini;

D) RPİ-dəzgahların özlərinin istehsal sahəsindəki vacibliyi;

E) RPİ-dəzgahların özlərinin ümumi məhsuldarlığının təyini;


429. ALS-də RPİ- dəzgahlarında istehsalın texnoloji hazırlığı dedikdə nə başa düşülür?

A) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, kəsici alətin hərəkət trayettoriyasının hesablanması, proqramın proqram daşıyıcısına köçürülməsi və proqrama nəzarətin təşkili;

B) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, kəsici alətin hərəkət trayektoriyasının hesablanması, emaldan sonra dayandırılma prosesləri, emal vaxtının təyini, proqrama nəzarətin təşkili;

C) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, trayektoriyanın hesablanması, əməliyyatın kəsmə dərinliyi və vaxt normalarının təyini, pəsdahın seçilıəsi və proqrama nəzarətin təşkili;

D) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, ölçü alətinin hədlərinin hesablanması, kəsici alətin seçilməsi, vaxt normalarının təyini, proqrama nəzarətin təşkili;

E) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, keyfiyyətə nəzarət, kəsici və ölçü alətlərinin seçilməsi, vaxt normalarının təyini, kəsmə dərinliyinin analitik hesablanması;


430. ALS-də RPİ-dəzgahlarına texnoloji hazırlığının həyata keçirilməsi üçün vacib məsələlərin həlli hansı formada reallaşdırılaraq yerinə yetirilir?

A) Avtomatlaşdırılmış xüsusi standart proqramlar əsasında;

B) Avtomatlaşdırılmış xüsusi detal üçün proqram hazırlanır,

C) Avtomatlaşdırılmış xüsusi dəzgah üçün məntiqli proqram işlənilib hazırlanır;

D) Avtomatlaşdırılmış xüsusi perfo kart standart sistemindən istifadə olunur;

E) Avtomatlaşdırılmış xüsusi kompyuter proqramlar əsasında;


431. ALS-də RPİ-dəzgahların texnoloji hazlrlığının vacib məsələlərinin həlli üçün hansı standart proqramlar mövcuddur?

A) “SAP- 2”; “SPPS”; “SPS”-TAU” və “TEXTRAN

B) “SAP-2”; SPPS”; SPS-TAU” və “TRANS” və “TRANS”

C) “SAP-2”; “SPPS”; SPS-TAU” və “UTRANS”

D) “SAP-3”; “SPPS”; “SPS-TAU” və “ZTRANS”

E) “SAP-3”; “SPPS”; “SPS-TAU” və “KTRANK”


432. “TEXTRAN” avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemi hansı tip qrup dəzgahların idarəedici proqramların hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) RPİ-dəzgahları üçün; B) Torna-revolver dəzgahları üçün;

C) Horizontal frez dəzgahları üçün;

D) Vertikal frez dəzgahları üçün;

E) RPİ və burğu dəzgahları üçün;
433. “TEXTRAN” ALS-də hansı informasiyalar cəmləşdirilmişdir?

A) Detalın həndəsi forması, kəsici alətin tələb olunan hərəkət trayektoriyası və xüsusi texnoloji əmirlər;

B) Detalın həndəsi forması, əsas ölçülərin müşaidə qiymətləri, ölçü aləti, kəsən alətin trayektoriyası, pəstahın qabarit ölçüləri və materiyalı”

C) Detalın həndəsi forma və ölçüləri, pəstahın əsas qabarit ölçüləri;

D) Detalın həndəsi forma və ölçüləri, kəsmə rejimləri,vaxt normaları və kəsmə dərinliyi;

E) Detalın həndəsi forması, xüsusi əmrlər, forma meyilləmələri, pəsdahın forma və ölçüləri, materialı;


434. “TEXTRAN” ALS-I hansı tərkib hissələrdən təşkil olunmuşdur?

A) Translyator, prosessor və postpressordan;

B) Translyator, transformator və postpressordan;

C) Translyator, bir tərəfli ötürücü və postpressordan;

D) Translyayasıya, transformator və iki tərəfli ötürücüdən;

E) Translyator, multipilikator və postpressordn;


435. Prosessorun tərkibində neçə blok vardır?

A) Üç; Kompilyator, interpretator və hərəkət;

B) Üç; Kompliyator, multipliyator və idarəedici;

C) Üç; Komplyator, multiplyator və inerpretator;

D) Üç; Multiplyator, eksperlyator və idarəedici;

E) Üç; Kompliyator, eksperlyator və hərəkət;


436. Prosessorun tərkibindəki I-blokun yəni kompliyator əsas hansı funksiyaları yerinə yetirir?

A) Mənbədən mətinlərin çağrılıb-çıxarılması, proqrama sintaksis nəzarət və işçi proqramın formalaşması;

B) Mənbədən mətinlərin çağrılması, proqramın işləmnəsi və formalaşdırılması;

C) Mənbədən məinlərin çağrılması və formalaşdırılması,işçi proqramın hazırlanması, proqrama sintaksis nəzarət;

D) Mənbəyə mətinlərin korreksiya olunaraq daxil edilməsi, kodlaşdırılması və işçi proqramın formalaşdırılması;

E) Mənbəyə mətin və sxemlərin korreksiya olunaraq daxil olunması və işçi proqramın formalaşdırılması;


437. Prosessorun tərkibindəki II- blokun yəni interpretator əsas hansı funksiyaları yerinə yetirir?

A) Riyazi, məntiqli tənliklərin, həndəsi obyektlərin hesablanması və “Cap” əmri üzrə dəyişənlərin qiymətlərinin çap olunmasını;

B) Riyazi, məntiqi tənliklərin, həndəsi obyektlərin araşdırılması və obyektlərin qiymətləndirilməsi funksiyalarını;

C) Riyazi, məntiqi, həndəsi formaların əsas ölçülərinin baza qiymətlərini və obyektlərin təsviri funksiyalarını;

D) Həndəsi obyektlərin forma və ölçülərini, müşaidə və oturtmaları, obyektin qiymətləndirilməsi funksiyalarını;

E) Mənbədən mətinlərin çaörılması, və hesabatların perfokartlar üzərin köçürülməsi funksiyalarını;


438. ALS-də prosessorun tərkibindəki hərəkət bloku əsas hansı fnkusiyaları yerinə yetirir?

A) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla, onun ekvidistant trayektoriyasını hesablayır;

B) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla, emal payını, kəsmə dərinliyini, alətin verişini hesablayır;

C) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla, emalın əsas xüsusiyyətlərini, vaxt normalarını, kəsmə dərinliyini hesablayır;

D) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla. Onun emal etmə xüsusiyyətlərini, vaxt normalarını, kəsmə dərinliyini hesablayir;

E) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla, onun avtomatlaşdırılmış iş rejimini hesablayır;


439. “TEXTRAN” ALS-nin giriş dilində ilkin mətn nə əsasında tərtib olunur?

A) HTX- hesabı texnoloji xəritə əsasında;

B) ALS-avtomatlaşdırılmı layihələndirmə sistemi əsasında;

C) RPİ-rəqəmlə proqramla idarəolunan dəzgahlar əsasında;

D) Detalın emal marşrut xəritəsi əsasında;

E) Detalın forma və ölçüləri əsasında;


440. Tərtibatların ALS-ri əsas hansı faktorlar üzərində qurulur?

A) Detalın konstruksiyası və layihələndirilən əməliyyat üzərində;

B) Detalın formaları və ölçüləri üzərində;

C) Detalın forma, ölçüləri və dəzgahın qabariti üzərində;

D) Detalın konstruksiyası, forma və ölçüləri, material və müşaidənin qiyməti üzşrində;

E) Detalın materialı. Fiziki-mexaniki xassələri və qabarit ölçüləri üzərində;


441. Tərtibatların ALS-rində informasiyanın yaddaşının tərkibinə daxil olan əsas elementlər hansılardır?

A) Layihələndirilən tərtibatın forma və ölçüləri, avadanlığın məlumatlar kataloqu, detalın konstruksiyası, əməliyyatın növü;

B) Layihələndirilən tərtibatın forma və ölçüləri, avadanlığın qabarit ölçüləri, detalın kəsici, əməliyyatın növü;

C) Layihələndiriləndirilən tərtibatın forması,avdanlığın çəkisi,detalın çəkisi, əməliyytanı növü;

D) Layihələndirilən təribatın çəkisi, avadanlığın çəkisi,detalın forma və ölçüləri. əməliyyatın növü;

E) Layihələrin tərtibat növü,qabarit ölçüləri,detalın ölçüləri,materialı,əməliyyatın növü;


442. Tərtibatların ALS-də konstruksiyalarının sintezində əsas xarakterik xüsusiyyətlər hansılardır?

A) KE-konstruktor elementləri,TT-tipik təsvirlər, detalın səthlərini müxtəlif elementlərini əlaqələndirən dekart koordinant sistemi;

B) KE-konstruktor elementi,TT-tipik təsvirlər,detalın səhtlərinin ölçüləri,bazalaşdırma səthləri;

C)KE-konstruktor elementləri,tərtibatın qabarit ölçüləri;detalın baza səthlərinin forma və ölçüləri;

D)KE-konstruktor elementləri,əməliyyatın xarakteri,detalın səthlərinin forma və ölçüləri;

TT-tipik təsvirlər,əməliyyatın kəsmə dərinliyi;


443. KE-konstruktor elementlərinin normallaşdırılma dərəcəsinin asılı olaraq necə və hansı qruplara bölünür?

A) Üç;Tam,qismən və xüsusi normallaşdırılma;

B) Üç;Tam,fərdi və qismən normallaşdırılma;

C) Üç;Tam,qismən və fərdi normallaşdırılma;

D) Üç;Fərdi,qismən və xüsusi normallaşdırılma;

E) İki;Fərdi və xüsusi normallaşdırılma;


444. İstehsal proseslərinin əsasını nə təşkil edir?

A) RPİ-avadanlıq və çevik istehsal sistemləri;

B) TJK-avadanlıq və çevik istehsal sistemləri;

C) Kompyüter avadanlıq və çevik istehsal sistemləri;

D) EHM-avadanlıq,yüksək texnologiyalar və çevik istehsal sistemləri;

E) Müasir məhsuldar avadanlıq və yüksək texnologiyaları;


445. Texnoloji layihiləndirənin əmək tutumu dedikdə və başqa düşünülür?

A) Mümkün texnoloji həllərin çoxvariantlılığı və onlardan ən əlverişlisinin seçilməsi;

B) Mümkün texnoloji həllərin tək variantlılığı və müasir texnologiyalarından ən əlverişlisinin seçilməsi;

C) Mümkün texnoloji həllərin çoxvariantlılığı və onlardan yüksək məhsuldarlığı avadanlıqlardan isifadəsi;

D) Mümkün texnoloji həllərin tək variantlılığı və material tutumunun kiçik olması;

E) Mümkün texnoloji həllərin çox variantlılığı və yüksək keyfiyyətli ucuz məhsul istehsal;


446. İstehsalatın əsas fondlarının xüsusi çəkisinin artırılması və onların ozünü ödəmə müddətinin azaldırılması kimi keyfiyyət göstəriciləri hansı faktordan asılıdır?

A) İTH-istehsalın texniki hazırlığından;

B) ALS-avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə sistemlərindən;

C) EHM-elektron hesablama maşınlardan;

D) ALS-nin təşkili və tətbiqi formalrından;

E) EHM-nın təşkili,tətbiqi və standart kompleksləri formalandıran;


447. İstehsalın texnoloji hazırlığının (İTH) avtomatlaşdırılmasını əsas prinsiplərini nə təşkil edir?

A) Texnoloji proseslərin unikasiyası,detalların təsnifat qruplaşdırılması və iş yerlərinin ixtisaslaşdırılması;Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə