Test suallari

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.58 Mb.
səhifə8/8
tarix07.06.2018
ölçüsü0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

B) Texnoloji proseslərin unifikasiyası və moderniləşdirilməsi,fənlərinin ixtisas dərəcələri və iş yerlərinin ixtisaslaşdırılması;

C) Texnoloji proseslərin ALS-ri,əməyin yüngülləşdirilməsi,mexanikləşdirilməsi və əmək tutumunun azaldılmasl;

D)Texnoloji proseslərinin sadələşdirilməsi,müasir texnolojiyalardan səmərəli istifadə olunması və əmək tutumunu azaldılması;

E)Texnoloji proseslərinin avtomatlaşdırılması,müasir yeni texnologiyalardan səmərəli istifadə olunması və əmək tutumunun azaldılması;


448. Texnoloji proseslərinin layihələndirilməsində əsas məqsəd nədir?

A) İstehsal obyektinin hazırlanma prosesinin texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış hazırlanma variantını işləməkdir;

B) İstehsal obyektinin hazırlanma prosesini,dəzgah və avadanlıqların təyini,fəhlə qulluqcularının əmək haqqı tariflərinin hazırlanma variantını işləməkdir;

C) İstehsal obyektinin hazırlanması,istehsalı,əmək məhsuldarlığının təyini,mühəndis-texniki işçilərin sayı,tərkibinin təyini variantını işləməkdir;

D) İstehsal obyektinin texniki-iqtisadi göstəricilərinin,hazırlanma texnologiyasının,dərgah,ölçü və kəsici alətlərinin seçilməsi variantını işləməkdir;

E) İstehsal obyektinin təsviri,konsturuksiyanın texnoloji analizin işçilərin tərkib və sayının seçilməsi variantını işləməkdir;


449. Layihələndirmənin avtomatlaşdırılması dedikdə nə başa düşülür?

A) İnsanla EHM arasında funksiyalarının bölgüsü, EHM-nın sistematik tətbiqi və texnoloji məsələlərin əsaslandırılmış üsullarla maşın həlli;

B) İnsanla EHM arasında funksiyaların bölgüsü,RPİ-avadanlıqların tətbiqi,mühəndis-texniki işçilərin sayı və əməktutumu əsaslandırılmış üsullarla maşın həlli;

C) İnsanla EHM arasında funksiyaların əsaslı bölgüsü,ALS-nin sistematik tətbiqi və müasir texnologiyaların əsaslandırılmış üsullarla maşın həlli;

D) İnsanla EHM arasında funksiyaların əsaslı bölgüsü,universal avtomatik avadanlıqların sistematik tətbiqi və müasir texnolojiyaların əsaslandırılmış üsullarla maşın həlli;

E) İnsanla EHM arasında funksiyaların əsaslı bölgüsü,maya dəyərin əsaslandırılmış üsüllarla maşın həlli;


450. Standart üzrə texnoloji proseslərinin ALS-nin hansı növləri mövcutdur?

A) Avtomatik,avtomatlaşdırılmış və avtomatlaşdırılmamış;

B) Avtomatik,yarımavtomatik və avtomatlaşdırılmış;

C) Avtomatik,yarımavtomatik və qeyri-avtomatik;

D) Avtomatlaşdırılmış,yarımavtomatik və avtomatlaşdırılmamış;

E) Avtomatlaşdırılmamış,mexanikləşdirilmiş və avtomatlaşdırılmış;


451. Texnoloji proseslərin parametr üzrə optimallaşdırılması nəyə xidmət edir?

A) Kəsmə rejimi, ölçü müsaidəsi, alətin xidmət müddətinin təyininə;

B) Təmiz torna emalında kəsmə dərinliyinin təyininə;

C) Kobud torna emalında kəsmə qatının təyininə;

D) Pardaqlamada kəsmə rejimi, ölçü müsaidəsi, alətin xidmət müddəti və kəsmə dərinliyinin təyininə;

E) Frezləmədə kəsmə dərinliyi, ölçü müsaidəsi, alətin xidmət müddəti və kəsmə sürətinin təyininə


452. Texnoloji proseslərin ALS-də alətin kəsicilik xüsusiyyəti hansı parametrlə məhdudlaşdırılır?

A) Dayanıqlılığı – T; B) Kəsmə sürətilə – V; C) Kəsmə dərinliyi – t;

D) Uzununa verişlə – S; E) Kəsmə qüvvəsilə - F
453. Optimallaşdırma prosesində kəsməyə sərt olunan gücü baş hərəkət intiqalının hansı parametri üzrə məhdudlaşdırılır:

A) Pkəs ≤ Pmühərrik; B) Pkəs = Pmühərrik; C) Pkəs ≥ Pmühərrik;

D) Pkəs = Pmühərrik + 10%; E) Pkəs > Pmühərrik
454. Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması sistemlərində kəsən alətin davamlılığının artırılması hansı parametrlə məhdudlaşdırılır?

A) kəsən alətin lövhəsinə düşən təzyiq ilə;

B) kəsən alətin materialının bərkliyi ilə;

C) kəsən alətin materialının möhkəmliyi ilə;

D) kəsən alətin materialının düzgün seçilməsi ilə;

E) kəsən alətin ölçülərinin dəqiqliyinin artırılması ilə

455. Mexaniki emal proseslərinin ALS-də istifadə olunan hansı tipik qərarlar mövcuddur?

A) Lokal və bütöv tipik qərarlar B) Parametr və struktur üzrə tipik qərarlar;

C) Parametr və bütöv tipik qərarlar; D) Struktur və bütöv tipik qərarlar;

E) Parametr və lokal tipik qərarlar;

456. ALS-nin informasiya təminatının neçə növü mövcuddur?

A) iki: dəyişən və şərti daimi; B) bir: lokal;

C) iki: lokal və bütöv; D) iki: parametr və struktur;

E) iki: dəyişən və lokal


457. Linqvistik təminatın əsasını nə təşkil edir?

A) xüsusi dil vasitələri; B) xüsusi giriş proqramı;

C) xüsusi çıxış proqramı; D) xüsusi giriş və çıxış proqramları;

E) xüsusi EHM-nın yaddaşı


458. TP ALS-də istifadə olunan müşayətedici dillərin əsas vəzifəsi nədir?

A) Müxtəlif proqramların yerinə yetirilməsində tapşırıqların və verilənlərin düzəlişində redaktə olunmasını təmin edir;

B) Müxtəlif proqramların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;

C) Müxtəlif proqramların qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir;

D) Müxtəlif proqramların qarşılıqlı təsiri zamanı EHM-nın daxilinə informasiyanı təqdim edir;

E) Müxtəlif proqramların yerinə yetirilməsində tapşırıqların və verilənlərin EHM səhvsiz ötürülməsini təmin edir


459. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərində metodiki təminat dedikdə nə başa düşülür?

A) İstismar qaydalarını müəyyən edən sənədlər başa düşülür;

B) Sənədlər toplusu başa düşülür;

C) Sorğu toplusu başa düşülür;

D) Aparılan işlərin ilkin araşdırılması başa düşülür;

E) İstismar qaydalarını icra edən təklif, sorğu, avtomatik qurğu və ləvazimatlar başa düşülür


460. ALS-də tətbiqi parametrlər kompleksi (TPK) nəyə deyilir?

A) Tətbiq şərtləri və texnoloji informasiya ilə təchiz olunmuş parametrlərə;

B) Tətbiq sahələri və şərtləri ilə müəyyən oluna bilən parametrlərə;

C) Tətbiq şərtləri ilə məhdudlanmış parametrlərə;

D) Tətbiq sahələri ilə məhdudlanmış parametrlərə;

E) Tətbiq sahələri, şərtləri və ikiqat bərabərsizliklərlə məhdudlanmış parametrlərə

461. Struktura üzrə optimallaşdırmada dəzgahın kinematik imkanlarının məhdudlaşdırılması şərtləri necə təyin olunur?

A) ; ; B) ; ; C) ; ;

D) ; ; E) ;
462. ALS-də texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmasının neçə və hansı növləri mövcuddur?

A) iki: parametr və struktur üzrə;

B) iki: layihələndirən və xidmət edənlər üzrə;

C) iki: spesifik və sintez üzrə;

D) üç: parametr, struktur və layihələndirənlər üzrə;

E) üç: spesifik, sintez və analiz üzrə


463. ALS-də tipik qərarlar çoxluğunda (TQC) hansı məlumatlar göstərilir?

A) İlkin verilənlər B) Tipik əməliyyatlar ardıcıllığı;

C) Tipik avadanlıqların yaddaşı; D) Tipik texnoloji proseslər;

E) Tipik qərarların sayı;


464. Texnoloji proseslərin mərhələlər üzrə müəyyən ardıcıllıqla qərar qəbul edilməsi prosesi dedikdə nə başa düşülür?

A) Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə sistemləri;

B) Texnoloji əməliyyatların avtomatlaşdırılması, kəsici alətin konstruksiyasının optimal variantının təyini;

C) Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış, müstəqil qərar qəbul etmə, tipik qərarların qəbul edilməsi, optimallaşdırma;

D) Texnoloji proses və avadanlıqların avtomatlaşdırılması;

E) Texnoloji proses, avadanlıq və ölçü alətlərinin avtomatlaşdırılması


465. Texnoloji proseslərdə parametrin optimallaşdırılması mərhələlərində əsas şərt nə hesab olunur?

A) optimallaşdırılması nəzərdə tutulan parametrə məhdudiyyətin qoyulması;

B) optimallaşdırılması nəzərdə tutulan parametrin qiymətlər çoxluğu;

C) optimallaşdırılması nəzərdə tutulan parametrin sabit və dəyişən funksiyaya malik olması;

D) parametrin optimallaşdırılmasının mümkün olması şərti;

E) parametrin optimallaşdırılması dərəcəsi, mürəkkəbliyi və sabit olması şərti


466. ALS-nin təsnifat xüsusiyyətlərinin əsasını nə təşkil edir?

A) kod işarələri; B) kompleksliyi; C) xarakteri;

D) çevikliyi; E) sabit müsbət işarəliyi
467. Riyazi təminat sistemləri özlüyündə nəyi ifadə edir?

A) avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün vacib riyazi modellər və layihələndirmə alqoritmləri toplusudur

B) lazımi şəkildə təqdim edilmiş riyazi sorğu informasiya sənədlərini;

C) ilkin verilənləri ifadə edən riyazi modellər toplusudur;

D) avtomatlaşdırılmış layihələndirməni təmin edən riyazi seçmə qaydalarını və istismarını təsvir edən sənədlər toplusudur;

E) riyazi, proqram və hesabatların tərkibi, təyini, seçmə qaydalarını təsvir edən sənədlər toplusudur;


468. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərində məhdudiyyətlər hansı hallarda şərt kimi qoyulur?

A) Parametr üzrə optimallaşdırma prosesində;

B) Struktur üzrə optimallaşdırma prosesində;

C) Parametr və struktur üzrə optimallaşdırma prosesində;

D) Lokal tipik qərarların optimallaşdırılması prosesində;

E) Bütöv və lokal tipik qərarların optimallaşdırılması prosesində


469. Lokal tipik qərarlar adətən, layihələndirilən texnoloji prosesin neçə elementini müəyyən edir?

A) bir elementini; B) bir neçə elementini; C) yalnız iki elementini;

C) çoxsaylı elementləri; E) üç elementini
470. Tərtibat və konduktorların avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi üçün verilən ilkin tapşırıq neçə bölmədən ibarət olur?

A) dörd bölmədən; B) üç bölmədən; C) iki bölmədən;

D) üç bölmədən; E) beş bölmədən
471. Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması sistemlərində optimallaşdırma neçə üsulla aparılır?

A) iki; B) bir; C) üç; D) dörd; E) beş


472. Şevinqləmə əməliyyatı üçün dəzgahın seçilməsi prosesinin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsində dişli çarxların tipik qərarlar çoxluğuna (TQC) qoyulan əsas məhdudiyyətlər hansılardır?

A) modul, diametr, çəplik bucağı;

B) topun uzunluğu;

C) topun diametri, uzunluğu, ilişmə bucağı, çəplik bucağı;

D) modul, eni, çəplik bucağı, dişin uzunluğu;

E) topun eni, dişin uzunluğu, modul, ilişmə bucağı


473. Layihələndirmə prosesində detalın konstruktiv xüsusiyyətləri rəqəmli kodlarla ifadə olunarsa, bu texnoloji informasiyanın hansı təsnifat əsasını göstərir?

A) informasiyanın rəmzi təsviri təsnifatını;

B) informasiyanın konstruktiv təsviri təsnifatını;

C) informasiyanın rəmzi və konstruktiv rəmzi təsnifatını;

D) informasiyanın lokal təsviri təsnifatını;

E) informasiyanın rəmzi və lokal təsviri təsnifatını;


474. ALS-də hesablama texnikasının maşınqayırmada tətbiqi əsasən neçə və hansı istiqamətlərdə aparılır?

A) iki: istehsal prosesləri və mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılması;

B) bir: texnoloji proseslərin layihələndirilməsi;

C) bir: texnoloji avadanlıqların layihələndirilməsi;

D) üç: texnoloji proses, avadanlıq, dəzgah və mühəndis əməyinin layihələndirilməsi;

E) iki: istehsal və texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması

475. Tərtibat və konduktorların ALS-də verilən dördüncü bölmə nələri əhatə edir?

A) Emal olunan detalın yuvaları və onların koordinat göstəriciləri;

B) Emal olunan detalın, tərtibatın, konduktorun barəsində ümumi məlumat;

C) Emal prosesi üçün baza və bərkitmə səthlərinin göstəricilərini;

D) Bərkitmə qüvvəsinin qiyməti və əsas koordinatlarını;

E) Emal olunan detalın yerləşdirilməsi, bərkidilməsi və mexaniki emalın kəsmə rejimlərinin göstəricilərini

476. Texnoloji proseslərin ALS-də düsturunda digər hansı parametrdən texnoloji məhdudiyyəti ifadə olunmuşdur?

A) davamlılıq – T; B) kəsmə dərinliyi – t; C) veriş – S;

D) diametr – D; E) CV - əmsal
477. ALS-də maşınqayırma müəssisələrinin istehsal növü necə təyin olunur?

A) seriyalılıq əmsalına əsasən;

B) istehsalın buraxılış taktına əsasən;

C) istehsalın bilik istehsal həcminə əsasən;

D) gündəlik istehsalın həcminə və fəhlələrin sayına əsasən;

E) istehsal sahəsinin həcminə və ərazisinin böyüklüyünə əsasən


478. ALS-nin emaledici proqramında translyasiya dedikdə nə başa düşülür?

A) ilkin modulların maşının daxili dilinə proqramlı keçid prosesi;

B) ilkin materialların maşının daxili dilində tənzimlənməsi;

C) ilkin modulların maşının daxili dilinə uyğunlaşdırılması, tənzimlənməsi və korrektirovka olunması;

D) ilkin modulların maşının daxili dilinə uyğunlaşdırılması;

E) ilkin modulların maşının dilinə çıxışının təmin olunması


479. Texnoloji proseslərin ALS-də layihələndirmənin əmək tutumu dedikdə nə başa düşülür?

A) Mümkün texnoloji həllin çox variantlığı və onlardan ən səmərəli, əlverişlisinin seçilməsi;

B) Mümkün texnoloji həllin tək variantlığı və texnologiyalardan ən əlverişlisinin seçilməsi;

C) Mümkün texnoloji həllin tək variantlığı və yüksək məhsuldarlıqlı avadanlıqların seçilməsi;

D) Mümkün texnoloji həllin çox variantlığı və yüksək keyfiyyətli, maya dəyəri ucuz məhsul istehsal etmək;

E) Mümkün texnoloji həllin çox variantlığı və yüksək məhsuldarlıqlı, keyfiyyətli, maya dəyəri az olan məhsul istehsalı


480. Mexaniki emal texnoloji proseslərin ALS-də səthin keyfiyyət göstəriciləri hansı parametrlə məhdudiyyət qoyulması vacibdir?

A) verişlə; B) gedişlərin sayı ilə; C) maşın vaxtı ilə;

D) maşının gücü ilə; E) şpindelin fırlanma tezliyi ilə
481. Hansı hissələrin (detalların) mexaniki emalında tipik texnoloji hazırlanma prosesləri layihələndirilir?

A) ümumi val tipli hissələrin (mürəkkəb formalı);

B) ümumi dişli çarx mürəkkəb tipli hissələrin;

C) ümumi konstruktiv xüsusiyyətli hissələrin;

D) ümumi mürəkkəb gövdə tipli hissələrin;

E) ümumi sadə ling tipli hissələrin.

482. ALS-də proqram təminatının neçə növü mövcuddur?

A) ümumi sistemli və ixtisaslaşdırılmış

B) ümumi sistemli və təkmilləşdirilmiş;

C) ixtisaslaşdırılmış və təkmilləşdirilmiş;

D) standart ümumi sistemli;

E) standart ixtisaslaşdırılmış;


483. Layihələndirmənin avtomatlaşdırılması dedikdə nə başa düşülür?

A) Texnoloji məsələlərin EHM sistematik əsaslandırılmış maşın həlli;

B) İnsanla EHM arasında funksiyaların bölüşdürülməsi;

C) İnsanla RPİ arasında funksiyaların bölüşdürülməsi;

D) Texnoloji məsələlərin EHM düzgün, əsaslandırılmış maşın həlli;

E) Texnoloji məsələlərin EHM və RPİ dəzgahlarında düzgün, səhvsiz əsaslandırılmış maşın həlli;


484. Texnoloji proseslərin layihələndirilməsi nəyə deyilir?

A) İstehsal obyektinin hazırlanma prosesinin texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış hazırlanma variantını təyin etmək;

B) İstehsal obyektinin hazırlanma prosesini, avadanlıqların fəhlə və mühəndis-texniki, qulluqçu işçilərin sayının təyini;

C) İstehsal obyektinin texniki-iqtisadi göstəricilərinin, avadanlıq, dəzgah və işçilərin say tərkibinin seçilməsi;

D) İstehsal obyektinin təsviri, konstruksiyanın texnolojiliyi, analizi, işçilərin tərkibi və sayının seçilməsi variantını işləməkdir;

E) İstehsal obyektinin hazırlanması, obyektin təsviri, sintezi və analizi, işçilərin say və tərkibinin seçilməsi variantını işləməkdir


485. Funksional modelin tətbiqi ALS-də ən çox hansı tip məsələlərin həllində istifadə olunur?

A) Tipik texnoloji proseslərdə;

B) Tipik dəzgah və avadanlıqların seçilməsində;

C) Tipik sınaqların aparılmasında;

D) Tipik ölçü və kəsici alətlərin seçilməsində;

E) Tipik universal, çətin və mürəkkəb məsələlərin həllində

486. Avtomatlaşdırılmış maşınqayırma müəssisələrinin kütləvi istehsal növündə seriyalılıq əmsalının qiyməti neçə olur?

A); B) ; C) ; D) ; E)


487. Avtomatlaşdırılmış müəssisənin əsasını nələr təşkil edir?

A) Müəssisə daxili istehsal sexləri, anbar və sınaq şöbəsi;

B) Müəssisə daxili sexlər, mühəndis-texniki işçilər, avadanlıqlar;

C) Müəssisə daxili sexlər, anbarlar, baş mühəndis və işçilər;

D) Müəssisə daxili sexlər, işçilər, avadanlıqlar;

E) Müəssisə daxili ərazi, sexlər, mühafizə, mühəndis və anbarlar

488. Texnoloji proseslərdə ifadəsi avtomatlaşdırılmış layihələndirmədə dəzgahın hansı növ məhdudiyyətini göstərir?

A) baş hərəkət intiqalı üzrə məhdudiyyəti;

B) kinematik intiqal üzrə məhdudiyyəti;

C) sistemin sərtliyi üzrə məhdudiyyəti;

D) texnoloji məhdudiyyəti;

E) energetik məhdudiyyəti


489. Maşınqayırma sənayesinin hansı növü avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərində tətbiqi daha rentabellidir?

A) kütləvi B) kiçik seriyalı; C) orta seriyalı;

D) fərdi seriyalı; E) iri seriyalı;
490. ALS-nin maşınqayırmadakı müasir inkişafı dedikdə nə başa düşülür?

A) Kompleks avtomatlaşdırılmış sistemlərin yaradılması;

B) Texnoloji proseslərin tam ALS-ri;

C) Dəzgah, tərtibat, kompleks şəkildə ALS-ri;

D) Kompleks formada kəsmə rejim və ölçülərin ALS-ri;

E) Kompleks kəsici, dəzgah, alət, ölçü cihazlarının sistemlərinin yaradılması


491. Azərbaycan səviyyədə layihələndirmə proseduralarında avtomatlaşdırma dərəcəsi neçə faiz təşkil edir?

A) 25%; B) 40%; C) 15%; D) 10%; E) 5%


492. ALS-də hesablama texnikasının maşınqayırmada tətbiqi əsasən neçə və hansı istiqamətlərdə aparılır?

A) iki: istehsal prosesləri və mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılması;

B) bir: texnoloji proseslərin layihələndirilməsi;

C) bir: texnoloji avadanlıqların layihələndirilməsi;

D) üç: texnoloji proses, avadanlıq, dəzgah və mühəndis əməyinin layihələndirilməsi;

E) iki: istehsal və texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması

493. Konduktorların avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi üçün verilən tapşırığın üçüncü bölməsi nələri əhatə edir?

A) Bərkitmə qüvvəsinin tətbiq olunduğu nöqtənin koordinatları və bərkitmə elementlərini;

B) Emal olunan detalın konstruksiyası və qabarit ölçülərini;

C) Bərkitmə qüvvəsini, bərkitmə elementləri və detalın yerləşdirilərək bazalaşdırılması;

D) Emal olunan hissənin texniki xarakteristikalarını;

E) Bərkitmə quruluşlarının texniki imkanlarını


494. ALS-də məhdudiyyət şərtləri necə səciyyələndirilir?

A) kinematik şərtlər B) xidməti şərtlər; C) praktik şərtlər;

D) tətbiqi şərtlər; E) interpolyasiya şərtlər;

495. Mexaniki emal texnoloji prosesin layihələndirilməsində verişin (S) səthin hansı keyfiyyət göstəricisinə təsirini xarakterizə edir?

A) kələ-kötürlüyə; B) ölçü dəqiqlik kvalitetinə;

C) ölçü müsaidəsinin qiymətinə; D) forma meyllənməsinə;

E) heç bir təsiri yoxdur

496. Konduktor, tərtibatların layihələndirilməsi üçün verilən tapşırıqların ikinci bölməsində nələr əhatə olunur?

A) Emal prosesi üçün baza və bərkitmə şərtləri;

B) Emal prosesi üçün əlavə məlumat cədvəli;

C) Emal prosesinin texniki və iqtisadi göstəriciləri;

D) Emal prosesi üçün alət, ölçü müsaidələri və dəzgahları;

E) Emal prosesi üçün tərtibat, vaxt normaları, kəsmə qüvvəsi
497. Şevinqləmə əməliyyatı üçün dəzgahın seçilməsi prosesinin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsində dişli çarxların tipik qərarlar çoxluğuna (TQC) qoyulan əsas məhdudiyyətlər hansılardır?

A) modul, diametr, çəplik bucağı;

B) topun uzunluğu;

C) topun diametri, uzunluğu, ilişmə bucağı, çəplik bucağı;

D) modul, eni, çəplik bucağı, dişin uzunluğu;

E) topun eni, dişin uzunluğu, modul, ilişmə bucağı


498. Mexaniki emal texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsində səthlərin kodlaşdırılması ən çox hansı üsuldan istifadə etməklə aparılır?

A) cədvəl üsulu; B) perfokart üsulu; C) tor üsulu;

D) qrafiki üsul; E) lokal üsul;
499. Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması sistemlərində optimallaşdırma neçə üsulla aparılır?

A) iki; B) bir; C) üç; D dörd; E) beş


500. Layihələndirmədə texnoloji prosesin optimal strukturasının seçilməsi necə adlanır?

A) Struktur üzrə optimallaşdırma;

B) Lokal tipik qərarların qəbul edilməsi;

C) Bütöv tipik qərarların qəbul edilməsi;

D) Parametr üzrə optimallaşdırma;

E) Struktur üzrə dəqiqləşdirmə


Tərtib etdi: t.e.n. S.H.Əliyev
Kaf. müdiri: prof. T.B.Qocayev

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə