Test suallari

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.58 Mb.
səhifə6/8
tarix07.06.2018
ölçüsü0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

D) emal olunmuş səthi ən kiçik diametrindən

E) emal olunmuş səthin uzunluğundan


336. Yığım düyümləri və maşınların sınaqdan çıxarılması nə zaman həyata keçirilir?

A) tam yığma prosesi başa çatdıqdan sonra, istehlakçıya çatdırılmazdan əvvəl

B) yığma prosesindən əvvəl

C) yığma prosesindən sonra

D) maşının istifadəsi dövründə

E) maşının cari təmirindən əvvəl


337. Maşın və yığma düyümlərinin sınağı hansı məqsədlə aparılır?

A) məmulun zay və yararlığını təyin etmək məqsədilə

B) məmulun işləmə qabiliyyətini yoxlamaq məqsədilə

C) məmulun rənglənməsi və markalaşdırılması məqsədilə

D) məmulun anbara daşınması məqsədilə

E) məmulun pasportlaşdırılması məqsədi ilə


338. Maşın və düyümlərin sınanması prosesində zay məhsullar necə və hansı növə bölünürlər?

A) iki: bərpa olunan və bərpa olunmayan

B) iki: işləyən və işlənməyən

C) iki: yaxşı işləyən və pis işləyən

D) iki: yaxşı işləyən və işləməyən

E) bir: davamlı işləyən


339. Yığım düyüm və maşınların istehsalatda sınaqdan çıxarılmasının necə və hansı növləri mövcuddur?

A) üç: qəbul, yoxlama və xüsusi

B) üç: qəbul, satış üçün və xüsusi

C) üç: yoxlama, satış üçün və xüsusi

D) iki: qəbul və satış üçün

E )iki: qəbul və istismar üçün


340. Maşınqayırma müəssisələrində istifadə olunan qaldırma-nəqletdirmə avadanlıqları neçə qrupa bölünür?

A) üç: qaldırıcılar, qaldırma-nəqletdirmə və nəqletdirmə

B) iki: qaldırıcılar, nəqletdirmə avadanlıqları

C) üç: qaldırıcılar, kranlar və konveyerlər

D) iki: kranlar və konveyerlər

E) üç: kran, bucurqatlar və telferlər

341. Maşınqayırma müəssisələrində qaldırma-nəqletdirmə avadanlıqlarının növü hansı faktorlar nəzərə alınmaqla seçilir?

A) istehsalın tipi, məmulun çəkisi, qabariti və daşınma məsafəsi

B) istehsalın tipi, daşınma məsafəsinin uzunluğu

C) istehsalın tipi, məmulun xarici forması

D) istehsalın tipi, müəssisənin sahəsi

E) istehsalın tipi, istehsalın buraxılış həcmi


342. Maşınqayırmada yastı səthlərin mexaniki emalı hansı texnoloji əməliyyatlar aparmaqla yerinə yetirilir?

A) frezləmə, düzyonuş, dartma, pardaqlama

B) torna üstyonuş, dartma, frezləmə, pardaqlama

C) frezləmə, düzyonuş, burğulama, pardaqlama

D) frezləmə, düzyonuş, raiberləmə, pardaqlama

E)frezləmə, düzyonuş, dişaçma, pardaqlama


343. Yan səthlərin mexaniki emalı texnoloji prosesində hansı növ frezlərdən istifadə olunur?

A) silindrik, yan dişli

B )barmaq

C) sonsuz vint

D) barmaq və sonsuz vint

E) silindrik və barmaq


344. Düzyonuş əməliyyatı hansı avadanlıq və kəsici alətlə yerinə yetirilir?

A) düzyonuş dəzgahında düzyonuş kəskisi ilə

B) düzyonuş dəzgahında torna kəskisi ilə

C) düzyonuş dəzgahında burğu ilə

D) düzyonuş dəzgahında frez ilə

E) düzyonuş dəzgahında, düzyonuş və torna kəskisi ilə


345. Maşınqayırmada istehsal olunan detallar neçə və hansı tip qruplara bölünürlər?

A) beş: val, gövdə, dişli çarx, vint və ling tipli

B) beş: val, gövdə, dirsəkli val, vint və ling tipli

C) beş: val, gövdə, hamar val, vint və ling tipli

D) beş: val, pilləli val, gövdə, vint və ling tipli

E) beş: val, gövdə, qasnaq, dişli çarx və ling tipli


346. İstismar şəraitində val tipli detallar hansı növ deformasiyalara məruz qalır?

A) əyilmə və burulma

B) əyilmə və dartırlma

C) əyilmə və sıxılma

D) əyilmə və boyuna əyilmə

E) burulma və sıxılma


347. Maşınqayırmada val tipli detallar konstruksiyasına görə neçə növ olurlar?

A) yeddi növ: pilləli, hamar, içi boş, içi dolu, flanslı, şlisli, dişli çarxla birlikdə

B) altı növ: pilləli, hamar, içi boş, içi dolu, flanslı, şlisli

C) beş növ: pilləli, hamar, içi boş, içi dolu, flanslı

D) dörd növ: pilləli, hamar, içi boş, içi dolu

E) üç növ: pilləli, hamar, dişli çarxla birlikdə


348. Hansı hallarda valların çuqun materialdan hazırlanmasına daha çox üstünlük verilir?

A) qabarit ölçüləri böyük, içi boş valların

B) qabarit ölçüləri kiçik, içi dolu valların

C) şlisli böyük qabaritli valların

D) dişli çarxla birlikdə hazırlanan kiçik valların

E) flanslı kiçik qabaritli valların


349. Çuqun materialdan hazırlanmış valların pəstahları hansı üsulla alınır?

A) tökmə


B) döymə

C) ştamplama

D) təzyiq altında döymə

E )isti ştamplama


350. Mexaniki emal prosesində val tipli detallara qoyulan əsas texniki tələbatlar hansılardır?

A) pillələrin eyni oxluluğunu və yan səthlərin fırlanma oxuna perpendikulyarlığı

B) pillələrin eyni oxluluğu

C) yan səthlərin fırlanma oxuna perpendikulyarlığı

D) pilləli valın əyri oxluluğu

E) pilləli valın düz oxluluğu


351. İnformasiya kommunikasiya texnalogiyalarının maşınqayırma sənayesində tətbiqi əsasən hansı istiqamətlərdə aparılır?

A)5)İki:İstehsal proseslərinin və mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılması;

B) İki:Dəzgah və alətlərin layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması;

C) İki:Pəstahalma və ölçü alətlərinin layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması;

D) İki:İstehsal prosesləri və tərtibatların layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması;

E) İki:Mühəndis əməyinin və tərtibatların layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması;


352. ALS–nin yaranması və təşkilində əsas istiqamətlər hansıdır?

A)İstehsal sisteminin elementlərinin tipləşdirilməsi,unikasiyası və standartlaş

drılması;

B) İstehsal sisteminin elementlərinin tipləşdirilməsi və sadələşdirilməsi;

C) İstehsalın inikasiyası, standartlaşdırılması və rejimlərin sadələşdirilməsi;

D) İstehsal sisteminin elementlərinin inikasiyası və standartlaşdırılması;

E) İstehsalın növü, inikasiyası və kəsmə rejimlərinin sadələşdirilməsi;
353. ALS-n maşınqayırma sənayesindəki müasir inkişafı dedikdə nə başa düşünülür?

A) Kompleks avtomatlaşdırılmış sistemlərin yaradılması;

B) Dəzgah və avadanlıqların ALS–ri;

C) Dəzgah və tərtibatların ALS–ri;

D) Kompleks kəsmə rejimlərininALS–ri;

E) Kompleks kəsici və ölçü alətlərinin ALS-ri;


354. Maşınqayırmada ALS-nın necə və hansı vacib istiqamətləri mövcuddur?

A) Üç; Avtomatik idarəetmə (AİS) sistemləri, çevik idarəetmə (CİS) sistemi və istehsalın texnoloji hazırlığının avtomatlaşdırılması;

B) İki; Avtomatik idarəetmə (AİC) sistemləri və çevik idarəetmə sistemləri (CİS) ;

C) İki; Avtomatik idarəetmə sistemləri (AİS) və istehsalın texnoloji hazırlığının avtomatlaşdırılmış sistemləri (İTHAS);

D) Üç; Avtomatik idarəetmə sistemləri (AİS), çevik idarəetmə sistemi (CİS) və kəsmə rejimlərinin avtomatlaşdırılmış sistemləri (KRAS);

E) İki; Avtomatik idarəetmə sistemləri (AİS) və kəsmə rejimlərinin avtomatlaşdırılmış sistemləri (KRAS);


355. İstehsalın texnoloji hazırlığı (İTH) dedikdə nə başa düşünülür?

A) Lazımı keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində məyyən həcmdə məhsul buraxılışına-müəssisənin imkanı;

B) Lazimi keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində müəyyən həcmdə məhsul istehsalı başa düşünülür;

C) Lazımı keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində istehsal həcmi başa düşünülür;

D) Lazımı keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində məhsulun buraxılış həcmi başa düşünülür;

E) Lazımı keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində məhsulun istehsal proqramı başa düşünülür;


356. İstehsalın texnoloji hazırlığının vahid sistemlərinin (İTHVS) neçə qrupu vardır?

A) Beş qrupu:0;1; 2; 3; 4; B) Beş qrupu:1; 2; 3; 4; 5;

C) Dörd qrupu:0; 1; 2; 3; D) Börd qrupu: 1; 2; 3; 4;

E) Üç qrupu: 1; 2; 3;


357. İTHVS – nin “O” qrupunu hansı amil təşkil edir?

A) İTHVS – nin əsas müdəalları;

B) İTH – nin təşkili;

C) İTH – nin idarə qaydaları;

D) İstehsalın texnoloji hazırlığının vahid sistemlərinin texniki imkanlarını;

E) İTHVS – nin avtomatlaşdırma obyektlərini;


358. İTHVS – nin “1” qrupunu hansı amillər təşkil edir?

A) İstehsalın texnoloji hazırlığının vahid sistemlərinin təşkili və idarə qaydaları;

B) İTH – nin əsas maddələri;

C) İTH – nin əsas obyektləri;

D) İstehsalın texnaloji hazırlığının mexanizmləşdirilməsi;

E) İstehsalın texnaloji hazırlığının avtomatlaşdırılması;


359. İTHVS – nin “2” qrupunu hansı amillər təşkil edir?

A) İstehsal edilən məhsulun konstruksiyasının texnolojiyini təmin edən qaydalar;

B) Texnoloji proseslərinin və texnoloji təminat vasitələrinin işlənmə qaydaları;

C) Mühəndis – texniki işlərin mexanizmləşdirilməsi qaydaları;

B) Texnoloji proseslərin layihələndirilməsi;

E) İdarə məsələlərinin həlli;


360. İTHVS – nin “3” qrupunu hansı amillər təşkil edir?

A)Texnoloji proseslərin və texnoloji vasitələrinin işlənmə qaydaları;

B) Texnoloji proseslərin işlənmə qaydaları;

C) Texnoloji vasitələrinin işlənmə qaydaları;

D) Texnoloji proseslərin layihələndirilməsi;

B) Texnoloji tərtibatların layihələndirilməsi;


361. İTHVS –nin “4” qrupuna hansı amillər aiddirlər?

A) Mühəndis – texniki işlərin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasında texniki vasitələrdən istifadə qaydaları;

B) Texnoloji proses və texnoloji vasitələrinin işlənmə qaydaları;

C) Texnoloji proseslərin layihələndirilməsi qaydaları;

D) Texnoloji tərtibatların layihələndirilməsi qaydaları;

E) Texnoloji təminat vasitələrinin işlənmə qaydaları;

362. İstehsalın texnoloji hazırlığının (İTH) mexanikləşdirilmə - avtomatlaşdırılma obyektləri hansılardır?

A) TP – ın, dəzgah və avadanlıqlarının layihələndirilməsi, mühəndis – texniki və idarəetmə məsələlərin həlli;

B) Texnoloji proseslərin, dəzgah və avadanlıqların layihələndirilməsi;

C) Mühəndis – texniki və idarəetmə məsələlərin həlli;

D) İstehsalın texnoloji hazırlığını təşkili və idarə qaydaları;

E) İstehsalın texnoloji hazırlığının əsas müddəaları;


363. Texnoloji proseslərin ALS – də əsas məqsəd nədir?

A) Müəssisənin hazırlanma prosesinin texniki – iqtisadi əsaslandırmalar üzrə qəbul olunmuş variantının seçilməsi;

B) Hissənin hazırlanma prosesinin texniki əsaslandırmalar üzrə dəbul olunmuş variantının seçilməsi;

C) Hissənin hazırlanma prosesinin iqtisadi əsaslandırmalar üzrə qəbul olunmuş variantının seçilməsi;

D) Hisəsinin hazırlanma prosessinin ALS – də həlli;

E) Hissənin hazırlanma prosesinin qənaitli variantının seçilməsi;


364. Texnoloji proseslərin ALS – də istifadə olunan avadanlıq və dəzgahlar nəyə əsasən seçili?

A) Texnoloji mexaniki emal proseslərinə əsasən;

B) Texnoloji mexaniki emal proseslərin mürəkkəbliyinə əsasən;

C) Texnoloji mexaniki emal proseslərin çətinliyinə əsasən;

D) Texnoloji mexaniki emal proseslərin vaxt fonduna əsasən;

E) Texnoloji mexaniki emal proseslərin mexaniki xarakteristikasına əsasən;


365. Texnoloji proseslərin obyektinə və işlənmə çəraitinə görə neçə və hansı növləri mövcuddur?

A) Üç: fərdi, tipik və qrup texnoloji proseslər;

B) İki: fərdi və tipik texnoloji proseslər;

C) İki: fərdi və qrup texnoloji proseslər;

D) İki: tipik və qrup texnoloji proseslər;

E) Bir: fərdi texnoloji proses;


366. Hansı məmulların mexaniki emallarında fərdi texnoloji proseslər işlənilir?

A) İstehsalın növündən asılı olmayaraq eyni adlı, tip ölçülü mənulların maxaniki emalında;

B) İstehsalın növündən asılı olmayaraq çox mürəkkəb formalı məmulların;

C) İstehsalın növündən asılı olmayaraq gövdə tip məmulları;

D) İstehsalın növündən asılı olmayaraq ling tip məmulların;

E) İstehsalın növündən asılı olmayaraq val tip məmulların;

367. Tipik texnoloji proseslər hansı məmulların istehsalı üçün işlənili?

A) Ümumi konustruktiv xüsusiyyətli məmullar üçün;

B) Val tipli mürəkkəb məmullar üçün;

C) Gövdə tipli mürəkkəb məmullar üçün;

D) Ling tipli mürəkkəb məmullar üçün;

E) Vint tipli mürəkkəb məmullar üçün;


368. Hansı tip məmulların mexaniki emalı üçün qrup texnoloji proseslər işlənilir?

A) Konstruktiv texnoloji oxşarlıqları eyni olan məmullar üçün;

B) Konstruktiv val tipli mürəkkəb məmullar üçün;

C) Konstruktiv gövdətipli mürəkkəb məmullar üçün;

D) Kanustruktiv ling tipli mürəkkəb məmullar üçün;

E) Konstruktiv vint tipli mürəkkəb məmullar üçün;


369. Standart üzrə avtomatlaşdırılma dərəcəsinə görə lahiyələndirilmənin necə və hansı növləri vardır?

A) Üç: avtomatlaşdırılmış, avtomatlaşdırılmamış, avtomatik;

B) İki: avtomatlaşdırılmış və avtomatlaşdırılmamış;

C) İki: avtomtlaşdırılmamış və avtomatik;

D) İki: avtomatlaşdırılmış və yarım avtomatlaşdırılmış;

E) İki: avtomatik və yarım avtomatlaşdırılmış;


370. Avtomatlaşdırılmamış layihələndirmə dedikdə nə başa düşülür?

A) Layihə məsələlərinin həlli insan tərəfindən həll olunur;

B) Layihə məsələlərinin həllinin 50% insan tərəfindən həll olunur;

C) Layihə məsələlərinin həllinin 45% insan tərəfindən həll olunur;

D) Layihə məsələlərinin həllinin 30% insan tərəfindən həll olunur;

E) Layihə məsələlərinin həllinin 20% insan tərəfindən həll olunur;


371. Avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə nə başa düşülür?

A) Layihə məsələlərinin insan və EHM vasitəsilə həyata keçirilməsi;

B) Layihə məsələlərinin insan tərəfindən həyata keçirilməsi;

C) Layihə məsələlərinin EHM vasitəsiləhəyata keçirilməsi;

D) Layihə məsələlərinin bütövlükdə insanın iştrakı olmadan həyata keçirilməsi;

E) Layihə məsələrinin qismən EHM vasitəsilə həyata keçirilməsi;


372. Maşınqayırmada ALS – nın əsasını nə təşkil edir?

A) Konkret texniki biliklər, hesabi riyaziyyat və hesablama texnikası;

B) Konkret texniki biliklər və EHM – ri;

C) Konkret texniki biliklər və texnoloji proseslər;

D) Konkret texniki biliklər və mexaniki emalın növləri;

E) Konkret texniki biliklə və pəstahın alınma üsulları;

373. Konkret biliklər əsasında texniki sistemin layihələndirilməsi məsələlərinə nələr aiddir?

A) Əsas anlayışlar, istilahlar və onların təsnifatı, layihə obyektinin qiymətləndirilməsi;

B) Əsas anlayışlar, layihə obyektinin qiymətləndirilməsi və EHM –ri;

C) Əsas istilahlar və onların təsnifatı, EHM – ri və insan amili;

D) Əsas anlayışlar, texnoloji proseslər və EHM – ri;

E) Əsas anlayışlar, istilahlar və onların təsnifatı, EHM – rı;


374. Texnoloji proseslərin ALS- də texnoloji prosesin əsas vəzifəsi nədir?

A) Pəsdahın müşaidə qiymətlərinin hazır detalın müşaidə qiymətlərinə maksimum dərəcədə yaxınlaşdırmaq;

B) Pəstahın müşaidə qiymətlərinin maksimum dərəcədə azaltmaq;

C) Hazır detalın müşaidə qiymətlərinin maksimum dərəcədə azaltmaq;

D) Hazır detalın müşaidə qiymətlərinin sıfra endirmək;

E) Pəstahın müşaidə qiymətlərini sıfra endirmək;


375. Texnoloji proseslərin ALS – də sadə formalı detalların ölçü zəncirində ölçülərin qoyuluşu neçə variantlı ola bilər?

A) Bir; B) Bir və çox; C) İki; D) Üç; E) Çox;


376. Texnoloji proseslərin ALS – də mürəkkəb formalı detalların ölçü zəncirində ölçülərin qoyuluşu neçə variantlı ola bilər?

A) Çox; B) Bir; C) İki; D) Üç; E) Dörd;


377. Hansı hallarda texnoloji proseslərin layihələndirilməsi yerinə yetirilir?

A) Yeni zavod və istehsal sahələrinin, həmçinin rekonstrusiyasında,

B) Mürəkkəb hissələrin rekonstrusiyası zamanı;

C) Mürəkkəb və çətin emal olunan hissələrin hazırlanması zamanı;

D) Yeni yüksək keyfiyyətli hissələrin emalı zamanı;

E) Fərdi istehsalda mürəkkəb hissələrin emalı zamanı;


378. Yeni istehsal sahələrinin texniki – iqtisadi göstəricilərinin əsasını nə təşkil edir?

A) ALS – də texnoloji proseslərin keyfiyyəti;

B) ALS –də avtomatlaşdırılma dərəcəsi;

C) ALS – də mexanikləşdirmə dərəcəsi;

D) ALS – də istehsalın mürəkkəbliyi;

E) ALS – də istehsal olunan məhsulun çeşidlərinin sayı;


379. Texnoloji proseslərin ALS – də əsasən istehsalın hansı sahələri məsələlərini əhatə edir?

A) İstehsalın təşkili; iqtisadi və idarəetmə məsələlərini;

B) İstehsalın təşkili; yeni texnoloji proseslərin lahiyələndirilməsi məsələlərini;

C) İstehsalın təşkili; texniki; mal dövrüyəsi; hazır məhsulun satışı məsələlərinin;

D) İstehsalın təşkili; pəstah materiyalının keyfiyyət məsələlərinin;

E) İstehsalın təşkili; mühəndis – texniki işçilərin tərkibi və sair məsələləri;

380. Texnoloji proseslərin layihələndirilməsinin əsas özəyini hansı amillər təşkil edir?

A) İşçi texnoloji emal xəritələri, dəzgah ölçü və kəsici alətlər, tərtibat və nəqliyyat

məsələlərinin həlli;

B) İşçi texnoloji emal xətləri, dəzgah, sexi planı, rəhbərin əmək haqqı;

C) İşçi texnoloji emal xətləri, dəzgah və avadanlıqarın seçilməsi məsələləri;

D) İşçi texnoloji emal xətləri, dəzgah, mühəndis – texniki işçilərin sayının hesabı;

E) İşçi texnoloji emal xətləri, hormatif və tarif dərəcələri, ümumi işçilərin sayı;
381. Maşınqayırma müəssisəsinin əsasını nələr təşkil edir?

A) Müəssisə daxili sexlər, anbarlar və sınaq sahələri;

B) Müəssisə daxili sexlər, mühəndis – texniki işçilər, çilingərlər;

C) Müəssisə daxili sexlər, idarəetmə orqanları, baş mühəndis;

D) Müəssisə daxili sexlər, müdiriyyət, baş mühasib və mühəndis;

E) Müəssisə daxili sexlər, ərazisi, mühafizə xidmətləri, çilingərlər;


382. İstehsal sexi dedikdə nə başa düşülür?

A) Dəzgah və avadanlıqlar təchiz olunmuş iş yerlərinin məcmuəsi;

B) Dəzgah və avadanlıqların fəhlələrlə birlikdə məcmuəsi;

C) Dəzgah və avadanlıqların işlək vəziyyətdə olması;

D) Dəzgah və avadanlıqların işlək qeydiyyatından qəbul edilmiş sayı;

E) Dəzgah və avadanlıqların güclərinin birlikdə məcmuəsi;


383. Maşınqayirma sənayesində istehsal hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?

A) İstehsalın buraxılış həcmi, buraxılış proqramı və buraxılış taktı ilə;

B) İstehsalın növləri və bir növbədə buraxılan çeşidlərin sayı ilə;

C) İstehsalın növləri və bir saatda buraxılan hissələrin sayı ilə;

D) İstehsalın buraxılış həcmi, ümumi mühəndis – texniki işçilərin sayı ilə;

E) İstehsalın buraxılış proqramı, növü və ümumi fəhlələrin sayı ilə;


384.Maşınqayırmada istehsalın buraxılış həcmi dedikdə nə başa düşülür?

A) Planlaşdırılmış naxt ərzində hazırlanan, yığılan təmir olunan müəyyən bir adda, tip ölçüdə;

B) Planlaşdırılmış vaxt ərzində, bir saatda hazırlanan məmulların sayı;

C) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir növdə hazırlanan məmulların sayi;

D) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir kvartalda hazırlanan məmulların sayı;

E) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir ildə hazırlanan məmulların sayı;


385. Maşınqayırmada istehsalın buraxılış proqramını dedikdə nə başa düşülür?

A) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bütün adlarda hazırlanan, yiğılan məmulların ümumi sayı;

B) Planlaşdırılmış vaxt ərzində hazırlanan bir adda və tip ölçüdə məmulların ümumi sayı;

C) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir növbədə hazırlanan bar adda və tip ölçüdə məmulların ümumi sayı;

D) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir saatda hazırlanan bir eyni adda və ölçüdə məmulların sayı;

E) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir ildə hazırlanan bir adda və ölçüdə məmulların ümumi sayı;


386. İstehsalın buraxılış taktı dedikdə nə başa düşülür?

A) Müəssisədə müəyyən vaxt ərzində dönrü olaraq müəyyən adda, tip ölçüdə istehsal olunan məmulların sayı;

B) Planlaşdırılmış vaxt ərzində hazərlanan məmulların sayı;

C) Planlaşdırılmış bir növdə hazırlanan ümumi məmulların sayı;

D) Planlaşdırılmış bir saat ərzində hazırlanan ümumi məmulların sayı;

E) Planlaşdırılmış bir il ərzində hazırlanan ümumi məmulların sayı;


387. Maşınqayirma sənaye istehsalının neçə və hansı növləri mövcuddur?

A) Üç: fərdi; seriyalı və kütləvi;

B) Üç; fərdi; kiçik seriyalı və iri seriyalı;

C) Üç; fərdi, kiçik kütləvi və kütləvi;

D) Üç; fərdi; orta seriyalı və iri seriyalı;

E) Üç; fərdi; kiçik kütləvi və orta seriyalı;


388. Maşınqayırma sənayesində istehsalın növü necə səciyyələndirilir?

A) Seriyallıq əmsalı ilə; B) İstehsalın həcmi ilə;

C) İstehsalın buraxılış proqramı ilə; D) İstehsalın buraxılış taktı ilə;

E) İstehsalın ümumi sahəsi və işçilərinin sayı ilə;


389. Seriyalılıq əmsalı necə təyin olunur?


A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

390. Seriyalılıq əmsalı K=1 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) Kütləvi; B) Fərdi; C) İri seriyalı; D)Kiçik seriyalı; E)Fərdi və kütləvi;

391.Seriyallılıq əmsalı K > 40 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) fərdi; B) yalnız kütləvi; C) yalnız orta seriyalı; D) fərdi və kütləvi;

E) fərdi və iri seriyalı;


392.Seriyallılıq əmsalı 1< K < 10 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) İri seriyalı; B) Fərdi və kiçik seriyalı; C) Fərdi; D) Kiçik seriyalı; E) Kütləvi;


393.Seriyallılıq əmsalı 10 < K < 20 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) Orta seriyalı; B) Fərdi və orta seriyalı; C) Kütləvi; D) Fərdi və kiçik seriyalı;

E) Kiçik seriyalı;
394.Seriyallılıq əmsalı 20 < K < 40 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) Xırda seriyalı; B) Fərdi seriyalı; C) Kütləvi seriyalı; D) Fərdi və orta seriyalı;

E) Yalnız kütləvi seriyalı;
395.Texnoloji proseslərin ALS-də ən əlverişli mükəmməl layihə hansı şərtləri ödəməlidir?

A) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik və keyfiyyət ödənilməklə, az əmək sərfi, minimum maya dəyəri daxilində məhsul istehsalı;

B) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik və keyfiyyət ödənilməklə məhsul istehsalı;

C) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik və keyfiyyət ödənilməklə, fəhlə və qulluqçuların sayı az olmaqla məhsul istehsalı;

D) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik keyfiyyət ödənilməklə, bazarda satışı olan məhsul istehsalı;

E) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik keyfiyyət ödənilməklə, dəyər qiyməti bahalı olan məhsul istehsalı;


396.Fərdi istehsal dedikdə nə başa düşülür?

A) Müxtəlif quruluşda məhsulların az sayda istehsalı;

B) Müxtəlif quruluşlu məhsulların çox sayda;

C) Müxtəlif quruluşlu məhsulların təmiri;

D) Müxtəli quruluşlu məhsulların partiyalarla istehsalı;

E) Müxtəlif quruluşlu məhsulları il ərzində partiyalarla istehsalı;


397.Kütləvi itehsal dedikdə nə başa düşülür?

A) Bir neçə məhsulun böyük miqdar və sayda uzun müddət istehsalı;

B) Bir neçə məhsulun kiçik miqdar və sayda uzun müddət istehsalı;

C) Bir neçə məhsulun kiçik miqdar və sayda uzun müddət istehsalı;

D) Bir neçə məhsulun böyük miqdar və sayda kiçik müddət istehsalı;

E) Bir neçə məhsulun böyük miqdar və sayda partiyalarla istehsalı;


398. Seriyalı istehsal dedikdə nə başa düşülür, necə və hansı növləri mövcudur?

A) Məmul müəyyən partiyalarla hazirlanır və xırda, orta iri seriyalı olur;Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə