Test suallari

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.58 Mb.
səhifə3/8
tarix07.06.2018
ölçüsü0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

B) Fəhlələri içdən azad edir

C) Fəhlələrin işini yüngülləşdirir

D) Avadanlıqlar az yüklənir

E) İstehsalın müddəti çox qısadır


145. Pəstahın cizgisində müsaidələrlə məhdudlandırılan ölçülər nəyə əsasən təyin olunur?

A) Hissənin ölçüsünə

B) Pəstahın ölçüsünə

C) Yarımfabrikatın ölçüsünə

D) Texnoloji əməliyyatlara əsasən

E) İstehsalın növünə əsasən


146. Məmulun işçi cizgisində ölçülərin qoyuluşu necə variantda qoyula bilər?

A) İxtiyari-müxtəlif

B) 2

C) 3


D) 5

E) 4
147. Maşınqayırma sənayesində lahiyənin avtomatlaşdırılması səviyyəsi necə təsvir olunur?

A) Ümumi layihə prosedurlarının avtomatlaşdırılma faizinə görə

B) Ümumi layihə tapşırığının avtomatlaşdırılmasına görə

C) Ümumi texnoloji prosesin avtomatlaşdırılmasına görə

D) Ümumi konstruktor sənədlərinin avtomatlaşdırılmasına görə

E) Ümumi layihə əməliyyatlarının avtomatlaşdırılmasına görə

148. Az avtomatlaşdırılmış layihə nə deməkdir?

A) Layihə prosedurlarının 25%-i avtomatlaşdırılıb

B) Layihə prosedurlarının 10%-i avtomatlaşdırılıb

C) Layihə prosedurlarının 30%-i avtomatlaşdırılıb

D) Layihə prosedurlarının hamısı avtomatlaşdırılıb

E) Layihə prosedurlarının 40%-i avtomatlaşdırılıb
149. Maşınqayırmada avtomatlaşdırılma səviyyəsinə görə neçə növ layihələr vardır?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6
150. Texnoloji proseslərin ALS-də avtomatlaşdırılma səviyyəsinə görə hansı növ layihələr vardır?

A) Üç növ: az, orta və yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış

B) Bir növ: az avtomatlaşdırılmış

C) Bir növ: qismən avtomatlaşdırılmış

D) İki növ: az və orta səviyyədə avtomatlaşdırılmış

E) İki növ: orta və yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış
151. İnformasiya kommunikasiya texnalogiyalarının maşınqayırma sənayesində tətbiqi əsasən hansı istiqamətlərdə aparılır?

A)İki:İstehsal proseslərinin və mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılması;

B) İki:Pəstahalma və ölçü alətlərinin layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması;

C) İki:Dəzgah və alətlərin layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması;

D) İki:İstehsal prosesləri və tərtibatların layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması;

E) İki:Mühəndis əməyinin və tərtibatların layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması;


152. ALS–nin yaranması və təşkilində əsas istiqamətlər hansıdır?

A)İstehsal sisteminin elementlərinin tipləşdirilməsi,unikasiyası və standartlaşdrılması;

B) İstehsal sisteminin elementlərinin tipləşdirilməsi və sadələşdirilməsi;

C) İstehsalın inikasiyası, standartlaşdırılması və rejimlərin sadələşdirilməsi;

D) İstehsal sisteminin elementlərinin inikasiyası və standartlaşdırılması;

E) İstehsalın növü, inikasiyası və kəsmə rejimlərinin sadələşdirilməsi;


153. ALS-n maşınqayırma sənayesindəki müasir inkişafı dedikdə nə başa düşünülür?

A) Kompleks avtomatlaşdırılmış sistemlərin yaradılması;

B) Kompleks kəsmə rejimlərininALS–ri;

C) Dəzgah və avadanlıqların ALS–ri;

D) Dəzgah və tərtibatların ALS–ri;

E) Kompleks kəsici və ölçü alətlərinin ALS-ri;


154. Maşınqayırmada ALS-nın necə və hansı vacib istiqamətləri mövcuddur?

A) Üç; Avtomatik idarəetmə (AİS) sistemləri, çevik idarəetmə (CİS) sistemi və istehsalın texnoloji hazırlığının avtomatlaşdırılması;

B) İki; Avtomatik idarəetmə sistemləri (AİS) və kəsmə rejimlərinin avtomatlaşdırılmış sistemləri (KRAS);

C) İki; Avtomatik idarəetmə (AİC) sistemləri və çevik idarəetmə sistemləri (CİS) ;

D) İki; Avtomatik idarəetmə sistemləri (AİS) və istehsalın texnoloji hazırlığının avtomatlaşdırılmış sistemləri (İTHAS);

E) Üç; Avtomatik idarəetmə sistemləri (AİS), çevik idarəetmə sistemi (CİS) və kəsmə rejimlərinin avtomatlaşdırılmış sistemləri (KRAS);


155. İstehsalın texnoloji hazırlığı (İTH) dedikdə nə başa düşünülür?

A) Lazımı keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində məyyən həcmdə məhsulburaxılışına-müəssisənin imkanı;

B) Lazimi keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində müəyyən həcmdə məhsul istehsalı başa düşünülür;

C) Lazımı keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində istehsal həcmi başa düşünülür;

D) Lazımı keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində məhsulun buraxılış həcmi başa düşünülür;

E) Lazımı keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində məhsulun istehsal proqramı başa düşünülür;


156. İstehsalın texnoloji hazırlığının vahid sistemlərinin (İTHVS) neçə qrupu vardır?

A) Beş qrupu:0;1; 2; 3; 4;

B) Üç qrupu: 1; 2; 3;

C) Beş qrupu:1; 2; 3; 4; 5;

D) Dörd qrupu:0; 1; 2; 3;

E) Börd qrupu: 1; 2; 3; 4;

157. İTHVS – nin “O” qrupunu hansı amil təşkil edir?

A) İTHVS – nin əsas müdəalları;

B) İTH – nin təşkili;

C) İTH – nin idarə qaydaları;

D) İstehsalın texnoloji hazırlığının vahid sistemlərinin texniki imkanlarını;

E) İTHVS – nin avtomatlaşdırma obyektlərini;


158. İTHVS – nin “1” qrupunu hansı amillər təşkil edir?

A) İstehsalın texnoloji hazırlığının vahid sistemlərinin təşkili və idarə qaydaları;

B) İTH – nin əsas obyektləri;

C) İTH – nin əsas maddələri;

D) İstehsalın texnaloji hazırlığının mexanizmləşdirilməsi;

E) İstehsalın texnaloji hazırlığının avtomatlaşdırılması;


159. İTHVS – nin “2” qrupunu hansı amillər təşkil edir?

A) İstehsal edilən məhsulun konstruksiyasının texnolojiyini təmin edən qaydalar;

B) Texnoloji proseslərinin və texnoloji təminat vasitələrinin işlənmə qaydaları;

C) Mühəndis – texniki işlərin mexanizmləşdirilməsi qaydaları;

B) Texnoloji proseslərin layihələndirilməsi;

E) İdarə məsələlərinin həlli;


160. İTHVS – nin “3” qrupunu hansı amillər təşkil edir?

A)Texnoloji proseslərin və texnoloji vasitələrinin işlənmə qaydaları;

B) Texnoloji proseslərin layihələndirilməsi;

C) Texnoloji proseslərin işlənmə qaydaları;

D) Texnoloji vasitələrinin işlənmə qaydaları;

E) Texnoloji tərtibatların layihələndirilməsi;


161. İTHVS –nin “4” qrupuna hansı amillər aiddirlər?

A) Mühəndis – texniki işlərin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasında texniki vasitələrdən istifadə qaydaları;

B) Texnoloji proses və texnoloji vasitələrinin işlənmə qaydaları;

C) Texnoloji proseslərin layihələndirilməsi qaydaları;

D) Texnoloji tərtibatların layihələndirilməsi qaydaları;

E) Texnoloji təminat vasitələrinin işlənmə qaydaları;


162. İstehsalın texnoloji hazırlığının (İTH) mexanikləşdirilmə - avtomatlaşdırılma obyektləri hansılardır?

A) TP – ın, dəzgah və avadanlıqlarının layihələndirilməsi, mühəndis – texniki və idarəetmə məsələlərin həlli;

B) Texnoloji proseslərin, dəzgah və avadanlıqların layihələndirilməsi;

C) Mühəndis – texniki və idarəetmə məsələlərin həlli;

D) İstehsalın texnoloji hazırlığını təşkili və idarə qaydaları;

E) İstehsalın texnoloji hazırlığının əsas müddəaları;


163. Texnoloji proseslərin ALS – də əsas məqsəd nədir?

A) Müəssisənin hazırlanma prosesinin texniki – iqtisadi əsaslandırmalar üzrə qəbul olunmuş variantının seçilməsi;

B) Hissənin hazırlanma prosesinin qənaitli variantının seçilməsi;

C) Hissənin hazırlanma prosesinin texniki əsaslandırmalar üzrə dəbul olunmuş variantının seçilməsi;

D) Hissənin hazırlanma prosesinin iqtisadi əsaslandırmalar üzrə qəbul olunmuş variantının seçilməsi;

E) Hisəsinin hazırlanma prosessinin ALS – də həlli;

164. Texnoloji proseslərin ALS – də istifadə olunan avadanlıq və dəzgahlar nəyə əsasən seçili?

A) Texnoloji mexaniki emal proseslərinə əsasən;

B) Texnoloji mexaniki emal proseslərin mürəkkəbliyinə əsasən;

C) Texnoloji mexaniki emal proseslərin çətinliyinə əsasən;

D) Texnoloji mexaniki emal proseslərin vaxt fonduna əsasən;

E) Texnoloji mexaniki emal proseslərin mexaniki xarakteristikasına əsasən;


165. Texnoloji proseslərin obyektinə və işlənmə çəraitinə görə neçə və hansı növləri mövcuddur?

A) Üç: fərdi, tipik və qrup texnoloji proseslər;

B) İki: fərdi və qrup texnoloji proseslər;

C) İki: fərdi və tipik texnoloji proseslər;

D) İki: tipik və qrup texnoloji proseslər;

E) Bir: fərdi texnoloji proses;


166. Hansı məmulların mexaniki emallarında fərdi texnoloji proseslər işlənilir?

A) İstehsalın növündən asılı olmayaraq eyni adlı, tip ölçülü mənulların maxaniki emalında;

B) İstehsalın növündən asılı olmayaraq val tip məmulların;

C) İstehsalın növündən asılı olmayaraq çox mürəkkəb formalı məmulların;

D) İstehsalın növündən asılı olmayaraq gövdə tip məmulları;

E) İstehsalın növündən asılı olmayaraq ling tip məmulların;
167. Tipik texnoloji proseslər hansı məmulların istehsalı üçün işlənili?

A) Ümumi konustruktiv xüsusiyyətli məmullar üçün;

B) Vint tipli mürəkkəb məmullar üçün;

C) Val tipli mürəkkəb məmullar üçün;

D) Gövdə tipli mürəkkəb məmullar üçün;

E) Ling tipli mürəkkəb məmullar üçün;


168. Hansı tip məmulların mexaniki emalı üçün qrup texnoloji proseslər işlənilir?

A) Konstruktiv texnoloji oxşarlıqları eyni olan məmullar üçün;

B) Konstruktiv gövdətipli mürəkkəb məmullar üçün;

C) Konstruktiv val tipli mürəkkəb məmullar üçün;

D) Kanustruktiv ling tipli mürəkkəb məmullar üçün;

E) Konstruktiv vint tipli mürəkkəb məmullar üçün;


169. Standart üzrə avtomatlaşdırılma dərəcəsinə görə lahiyələndirilmənin necə və hansı növləri vardır?

A) Üç: avtomatlaşdırılmış, avtomatlaşdırılmamış, avtomatik;

B) İki: avtomatlaşdırılmış və avtomatlaşdırılmamış;

C) İki: avtomtlaşdırılmamış və avtomatik;

D) İki: avtomatlaşdırılmış və yarım avtomatlaşdırılmış;

E) İki: avtomatik və yarım avtomatlaşdırılmış;


170. Avtomatlaşdırılmamış layihələndirmə dedikdə nə başa düşülür?

A) Layihə məsələlərinin həlli insan tərəfindən həll olunur;

B) Layihə məsələlərinin həllinin 50% insan tərəfindən həll olunur;

C) Layihə məsələlərinin həllinin 45% insan tərəfindən həll olunur;

D) Layihə məsələlərinin həllinin 30% insan tərəfindən həll olunur;

E) Layihə məsələlərinin həllinin 20% insan tərəfindən həll olunur;


171. Avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə nə başa düşülür?

A) Layihə məsələlərinin insan və EHM vasitəsilə həyata keçirilməsi;

B) Layihə məsələlərinin bütövlükdə insanın iştrakı olmadan həyata keçirilməsi;

C) Layihə məsələlərinin insan tərəfindən həyata keçirilməsi;

D) Layihə məsələlərinin EHM vasitəsiləhəyata keçirilməsi;

E) Layihə məsələrinin qismən EHM vasitəsilə həyata keçirilməsi;

172. Maşınqayırmada ALS – nın əsasını nə təşkil edir?

A) Konkret texniki biliklər, hesabi riyaziyyat və hesablama texnikası;

B) Konkret texniki biliklə və pəstahın alınma üsulları;

C) Konkret texniki biliklər və EHM – ri;

D) Konkret texniki biliklər və texnoloji proseslər;

E) Konkret texniki biliklər və mexaniki emalın növləri;


173. Konkret biliklə əsasında texniki sistemin layihələndirilməsi məsələlərinə nələr aiddir?

A) Əsas anlayışlar, istilahlar və onların təsnifatı, layihə obyektinin qiymətləndirilməsi;

B) Əsas anlayışlar, layihə obyektinin qiymətləndirilməsi və EHM –ri;

C) Əsas istilahlar və onların təsnifatı, EHM – ri və insan amili;

D) Əsas anlayışlar, texnoloji proseslər və EHM – ri;

E) Əsas anlayışlar, istilahlar və onların təsnifatı, EHM – rı;


174. Texnoloji proseslərin ALS- də texnoloji prosesin əsas vəzifəsi nədir?

A) Pəsdahın müşaidə qiymətlərinin hazır detalın müşaidə qiymətlərinə maksimum dərəcədə yaxınlaşdırmaq;

B) Pəstahın müşaidə qiymətlərinin maksimum dərəcədə azaltmaq;

C) Hazır detalın müşaidə qiymətlərinin maksimum dərəcədə azaltmaq;

D) Hazır detalın müşaidə qiymətlərinin sıfra endirmək;

E) Pəstahın müşaidə qiymətlərini sıfra endirmək;


175. Texnoloji proseslərin ALS – də sadə formalı detalların ölçü zəncirində ölçülərin qoyuluşu neçə variantlı ola bilər?

A) Bir;


B) Çox; E) Üç;

C) Bir və çox;

D) İki;
176. Texnoloji proseslərin ALS – də mürəkkəb formalı detalların ölçü zəncirində ölçülərin qoyuluşu neçə variantlı ola bilər?

A) Çox;

B) Üç; C) Bir; D) İki; E) Dörd;
177. Hansı hallarda texnoloji proseslərin layihələndirilməsi yerinə yetirilir?

A) Yeni zavod və istehsal sahələrinin, həmçinin rekonstrusiyasında,

B) Mürəkkəb hissələrin rekonstrusiyası zamanı;

C) Mürəkkəb və çətin emal olunan hissələrin hazırlanması zamanı;

D) Yeni yüksək keyfiyyətli hissələrin emalı zamanı;

E) Fərdi istehsalda mürəkkəb hissələrin emalı zamanı;


178. Yeni istehsal sahələrinin texniki – iqtisadi göstəricilərinin əsasını nə təşkil edir?

A) ALS – də texnoloji proseslərin keyfiyyəti;

B) ALS –də avtomatlaşdırılma dərəcəsi;

C) ALS – də mexanikləşdirmə dərəcəsi;

D) ALS – də istehsalın mürəkkəbliyi;

E) ALS – də istehsal olunan məhsulun çeşidlərinin sayı;


179. Texnoloji proseslərin ALS – də əsasən istehsalın hansı sahələri məsələlərini əhatə edir?

A) İstehsalın təşkili; iqtisadi və idarəetmə məsələlərini;

B) İstehsalın təşkili; yeni texnoloji proseslərin lahiyələndirilməsi məsələlərini;

C) İstehsalın təşkili; texniki; mal dövrüyəsi; hazır məhsulun satışı məsələlərinin;

D) İstehsalın təşkili; pəstah materiyalının keyfiyyət məsələlərinin;

E) İstehsalın təşkili; mühəndis – texniki işçilərin tərkibi və sair məsələləri;


180. Texnoloji proseslərin layihələndirilməsinin əsas özəyini hansı amillər təşkil edir?

A) İşçi texnoloji emal xəritələri, dəzgah ölçü və kəsici alətlər, tərtibat və nəqliyyat

məsələlərinin həlli;

B) İşçi texnoloji emal xətləri, dəzgah, mühəndis – texniki işçilərin sayının hesabı;

C) İşçi texnoloji emal xətləri, dəzgah, sexi planı, rəhbərin əmək haqqı;

D) İşçi texnoloji emal xətləri, dəzgah və avadanlıqarın seçilməsi məsələləri;

E) İşçi texnoloji emal xətləri, hormatif və tarif dərəcələri, ümumi işçilərin sayı;
181. Maşınqayırma müəssisəsinin əsasını nələr təşkil edir?

A) Müəssisə daxili sexlər, anbarlar və sınaq sahələri;

B) Müəssisə daxili sexlər, mühəndis – texniki işçilər, çilingərlər;

C) Müəssisə daxili sexlər, idarəetmə orqanları, baş mühəndis;

D) Müəssisə daxili sexlər, müdiriyyət, baş mühasib və mühəndis;

E) Müəssisə daxili sexlər, ərazisi, mühafizə xidmətləri, çilingərlər;

182. İstehsal sexi dedikdə nə başa düşülür?

A) Dəzgah və avadanlıqlar təchiz olunmuş iş yerlərinin məcmuəsi;

B) Dəzgah və avadanlıqların güclərinin birlikdə məcmuəsi;

C) Dəzgah və avadanlıqların fəhlələrlə birlikdə məcmuəsi;

D) Dəzgah və avadanlıqların işlək vəziyyətdə olması;

E) Dəzgah və avadanlıqların işlək qeydiyyatından qəbul edilmiş sayı;


183. Maşınqayirma sənayesində istehsal hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?

A) İstehsalın buraxılış həcmi, buraxılış proqramı və buraxılış taktı ilə;

B) İstehsalın növləri və bir növbədə buraxılan çeşidlərin sayı ilə;

C) İstehsalın növləri və bir saatda buraxılan hissələrin sayı ilə;

D) İstehsalın buraxılış həcmi, ümumi mühəndis – texniki işçilərin sayı ilə;

E) İstehsalın buraxılış proqramı, növü və ümumi fəhlələrin sayı ilə;


184.Maşınqayırmada istehsalın buraxılış həcmi dedikdə nə başa düşülür?

A) Planlaşdırılmış naxt ərzində hazırlanan, yığılan təmir olunan müəyyən bir adda, tip ölçüdə;

B) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir kvartalda hazırlanan məmulların sayı;

C) Planlaşdırılmış vaxt ərzində, bir saatda hazırlanan məmulların sayı;

D) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir növdə hazırlanan məmulların sayi;

E) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir ildə hazırlanan məmulların sayı;


185. Maşınqayırmada istehsalın buraxılış proqramını dedikdə nə başa düşülür?

A) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bütün adlarda hazırlanan, yiğılan məmulların ümumi sayı;

B) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir növbədə hazırlanan bar adda və tip ölçüdə məmulların ümumi sayı;

C) Planlaşdırılmış vaxt ərzində hazırlanan bir adda və tip ölçüdə məmulların ümumi sayı;

D) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir saatda hazırlanan bir eyni adda və ölçüdə məmulların sayı;

E) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir ildə hazırlanan bir adda və ölçüdə məmulların ümumi sayı;


186. İstehsalın buraxılış taktı dedikdə nə başa düşülür?

A) Müəssisədə müəyyən vaxt ərzində dönrü olaraq müəyyən adda, tip ölçüdə istehsal olunan məmulların sayı;

B) Planlaşdırılmış vaxt ərzində hazərlanan məmulların sayı;

C) Planlaşdırılmış bir növdə hazırlanan ümumi məmulların sayı;

D) Planlaşdırılmış bir saat ərzində hazırlanan ümumi məmulların sayı;

E) Planlaşdırılmış bir il ərzində hazırlanan ümumi məmulların sayı;


187. Maşınqayirma sənaye istehsalının neçə və hansı növləri mövcuddur?

A) Üç: fərdi; seriyalı və kütləvi;

B) Üç; fərdi; orta seriyalı və iri seriyalı;

C) Üç; fərdi; kiçik seriyalı və iri seriyalı;

D) Üç; fərdi, kiçik kütləvi və kütləvi;

E) Üç; fərdi; kiçik kütləvi və orta seriyalı;


188. Maşınqayırma sənayesində istehsalın növü necə səciyyələndirilir?

A) Seriyallıq əmsalı ilə;

B) İstehsalın buraxılış taktı ilə;

C) İstehsalın həcmi ilə;

D) İstehsalın buraxılış proqramı ilə;

E) İstehsalın ümumi sahəsi və işçilərinin sayı ilə;


189. Seriyalılıq əmsalı necə təyin olunur?


A) ;
B) ;
C)
D) ;
E) ;


190. Seriyalılıq əmsalı K=1 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) Kütləvi;

B) Fərdi və kütləvi;

C) Fərdi;

D) İri seriyalı;

E)Kiçik seriyalı;


191.Seriyallılıq əmsalı K > 40 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) fərdi;

B) yalnız kütləvi;

C) yalnız orta seriyalı;

D) fərdi və kütləvi;

E) fərdi və iri seriyalı;


192.Seriyallılıq əmsalı 1< K < 10 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) İri seriyalı;

B) Fərdi;

C) Fərdi və kiçik seriyalı;

D) Kiçik seriyalı;

E) Kütləvi;

193.Seriyallılıq əmsalı 10 < K < 20 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) Orta seriyalı;

B) Kütləvi;

C) Fərdi və orta seriyalı;

D) Fərdi və kiçik seriyalı;

E) Kiçik seriyalı;


194.Seriyallılıq əmsalı 20 < K < 40 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) Xırda seriyalı;

B) Fərdi seriyalı;

C) Kütləvi seriyalı;

D) Fərdi və orta seriyalı;

E) Yalnız kütləvi seriyalı;


195.Texnoloji proseslərin ALS-də ən əlverişli mükəmməl layihə hansı şərtləri ödəməlidir?

A) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik və keyfiyyət ödənilməklə, az əmək sərfi, minimum maya dəyəri daxilində məhsul istehsalı;

B) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik keyfiyyət ödənilməklə, dəyər qiyməti bahalı olan məhsul istehsalı;

C) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik və keyfiyyət ödənilməklə məhsul istehsalı;

D) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik və keyfiyyət ödənilməklə, fəhlə və qulluqçuların sayı az olmaqla məhsul istehsalı;

E) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik keyfiyyət ödənilməklə, bazarda satışı olan məhsul istehsalı;


196.Fərdi istehsal dedikdə nə başa düşülür?

A) Müxtəlif quruluşda məhsulların az sayda istehsalı;

B) Müxtəlif quruluşlu məhsulların çox sayda;

C) Müxtəlif quruluşlu məhsulların təmiri;

D) Müxtəli quruluşlu məhsulların partiyalarla istehsalı;

E) Müxtəlif quruluşlu məhsulları il ərzində partiyalarla istehsalı;


197.Kütləvi itehsal dedikdə nə başa düşülür?

A) Bir neçə məhsulun böyük miqdar və sayda uzun müddət istehsalı;

B) Bir neçə məhsulun böyük miqdar və sayda kiçik müddət istehsalı;

C) Bir neçə məhsulun kiçik miqdar və sayda uzun müddət istehsalı;

D) Bir neçə məhsulun kiçik miqdar və sayda uzun müddət istehsalı;

E) Bir neçə məhsulun böyük miqdar və sayda partiyalarla istehsalı;


198. Seriyalı istehsal dedikdə nə başa düşülür, necə və hansı növləri mövcudur?

A) Məmul müəyyən partiyalarla hazirlanır və xırda, orta iri seriyalı olur;

B) Məmul müəyyən partiyalarla hazırlanır və fərdi, iri, orta seriyalı olur;

C) Məmul müəyyən partiyalarla hazırlanır və fərdi, seriyalı kütləvi olur;

D) Məmul müəyyən partiyalarla hazlrlanırŞ iri, orta və kütləvi seriyalı olur;

E) Məmul müəyyən partiyalarla hazırlanır, fərdi, iri və kiçik seriyalı olur;

199. Kodlaşdırılmış məlumatlar cədvəlinə (KMC) köçürülmüş informasiyalar neçə qrupa bölünürlər?

A) Dörd;

B) İki;

C) Beş;D) Üç;

E) Altı;


200. ALS-də “OPOS” dilində detalların təsviri necəvə hansı hissələrdən ibarətdir?

A) Üç; pəstah və detalın ümumi səciyyələri, səthlərin həndəsi və dəqiqlik səviyyələri, detala qoyulan texniki təlabatlar;

B) İki; pəstah və detalın ümumi səciyyələri, detala qoyulan əsas texniki təlabatlar;

C) Üç; pəstah və detalın ümumi səciyyələri, sədhlərin həndəsi və dəqiqlik səciyyələri, detala qoyulan texniki xarakteristikalar;

D) İki; pəstah və detalın ümumi səciyyəlıəri, detala qoyulan əsas texnikii xarakteristikaları;

E) Bir; detala qoyulan əsas texniki xarakteristikaları;


201. Layihə prosedurlarının 50%-ə qədəri avtomatlaşdırılmış sistem, hansı növ layihələndirməyə aiddir?

A) Orta səviyyədə avtomatlaşdırılmış

B) Az avtomatlaşdırılmış

C) Yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış

D) Az və orta səviyyədə avtomatlaşdırılmış

E) Az və yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış
202. Layihə prosedurlarının 50%-dən çoxu avtomatlaşdırılmış sistem, hansı növ layihələndirməyə aiddir?

A) Yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış

B) Az avtomatlaşdırılmış

C) Orta və yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış

D) Az və yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış

E) Az və orta səviyyədə avtomatlaşdırılmış


203. Standart üzrə ALS-də neçə təminat sistemləri mövcuddur?

A) 7


B) 5

C) 6


D) 8

E) 10
204. TP-rin ALS-də hansı təminat sistemləri var?

A) Texniki, riyazi, informasiya, linqvistik, metodiki, təşkilatı, proqram

B) Texniki, standart, riyazi, informasiya, linqvistik, metodiki

C) Texniki, riyazi, informasiya, metodiki, təşkilatı, proqram, standart

D) Texniki, riyazi, standart

E) Texniki, riyazi, standart, konstruktiv
205. Texniki təminat dedikdə nə başa düşülür?

A) Qarşılıqlı əlaqəli təsirdə olan texniki vasitələr toplusu

B) EHM-nin tətbiqi

C) Layihələndirmənin avtomatlaşdırılması

D) Qarşılıqlı əvəz olunma vasitələri

E) Texnoloji sənədlər, işçi cizgiləri və sxemlər


206. Riyazi təminatı dedikdə nə başa düşülür?

A) Layihələndirmə üçün riyazi üsullar, model və alqoritmlər toplusuDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə