Test suallari

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.58 Mb.
səhifə2/8
tarix07.06.2018
ölçüsü0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

A) Orta;

B) Orta və sadə;


C) Mürəkkəb;
D) Çox mürəkkəb;
E) Orta və mürəkkəb;

66. Tərkib hissələrinin sayı 1034 olarsa, layihələndirilən obyekt hansı

mürəkkəblik xüsusiyyətinə aid olar?

A) Mürəkkəb;

B) Orta və sadə;
C) Çox mürəkkəb;
D) Sadə və çox mürəkkəb;
E) Orta və mürəkkəb;
67. Tərkib hissələrinin sayı 1045 olarsa, layihələndirilən obyekt hansı

mürəkkəblik xüsusiyyətinə aid olar?

A) Çox mürəkkəb;

B) Sadə və orta;


C) Sadə;
D) Mürəkkəb;
E) Orta və mürəkkəb;

68. Avtomatlaşdırılmış sistemlərdə təşkilat xüsusiyyətlərinin əsasını nə ilə ifadə

edirlər?

A) Kod işarələri ilə;


B) Rəqəmlərlə;
C) Hərfi işarələr ilə;
D) Nişanlama ilə;
E) Onluq rəqəmlərlə;

69. Müasir hesablama texnologiyasının maşınqayırma istehsalında tətbiqi hansı

istiqamətlərdə aparılır?

A) İstehsal proseslərinin və mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılması istiqamətlərində;

B) İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması istiqamətlərində;
C) Mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılması istiqamətlərində;
D) İstehsal avadanlıqlarının avtomatlaşdırılması istiqamətlərində;
E) İstehsal olunan alətlərin avtomatlaşdırılması istiqamətlərində;
70. İstehsal proseslərinin layihələndirilməsi avtomatlaşdırılmasının əsasını nə təşkil

edir?


A) Rəqəmli proqramla idarə olunan çevik istehsal sistemləri;

B) Rəqəmli proqramla idarə olunan texnoloji sistemləri;

C) Rəqəmli proqramla idarə olunan texnoloji dəzgah;

D) Rəqəmli proqramla idarə olunan müasir texnologiyalar;


E) Rəqəmli proqramla təchiz olunan avadanlıqlar;
71. Mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılmasının əsasını nə təşkil edir?

A) Müasir texnoloji hesablama vasitələrinin tətbiqi;

B) Müasir texnoloji vasitələr;
C) Müasir texnoloji yeniliklər;
D) Müasir texnoloji məlumatlar çoxluğu;
E) Müasir texnoloji hesablamaüsulları;
72. İstehsalın texniki hazırlığı (İTH) dedikdə nə başa düşünülür?

A) Bir-biri ilə qarşılıqlı proseslərin məcmuəsi;

B) Bir-biri ilə qarşılıqlı texnoloji prosesləri;
C) Bir-biri ilə qarşılıqlı kəsici və alətlərin məcmuəsi;
D) Bir-biri ilə qarşılıqlı avadanlıqların məcmuəsi;
E) Bir-biri ilə qarşılıqlı əməliyyatların məcmuəsi;
73. ALS-də müəssisənin imkanı dedikdə nə başa düşünülür?

A) Nəzərdə tutulmuş vaxtda lazımi keyfiyyətdə və müəyyən həcmdə məhsulun

buraxılışı;

B) Nəzərdə tutulmuş vaxtda məhsulun buraxılış həcmi;

C) Nəzərdə tutulmuş vaxtda məhsul çeşidlərinin həcmi;
D) Nəzərdə tutulmuş vaxtda məhsulun istehsal gücü;
E) Nəzərdə tutulmuş vaxtda məhsul çeşidlərinin ümumi sayı;
74. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərində obyektin buraxılış imkanı hansı

amillərdən asılıdır?

A) İstehsalın texnoloji hazırlığından;

B) İstehsalın buraxılış həcmindən;


C) İstehsalın rəqəmli idarəolunan dəzgahlarından;
D) İstehsalın avtomatlaşdırılması dərəcəsindən;
E) İstehsalın idarə olunmasından;

75. İTH- istehsalın texnoloji hazırlığının avtomatlaşdırılması obyektlərinə nələr

daxildir?

A)TP-rin, texnoloji avadanlıqların, mühəndis-texniki məsələlərin layihələndirilməsi;


B) TP-rin layihələndirilməsi;
C) Texnoloji avadanlıqların layihələndirilməsi;
D) Mühəndis-texniki məsələlərin həlli;
E) İdarəetmə məsələlərinin həlli;
76.Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsində əsas məqsəd nədir?

A) Məmulun hazırlanma prosesinin texniki iqtisadi əsaslandırılmış variantını

hazırlamaq;

B) Məmulun hazırlanma prosesinin variantını hazırlamaq;


C) Məmulun texniki əsaslandırılmış variantını hazırlamaq;
D) Məmulun iqtisadi əsaslandırılmış variantını hazırlamaq;
E) Məmulun əlverişli texnoloji proses variantını hazırlamaq;
77. ALS-də texnoloji proseslər obyektinə və işlənmə şəraitinə görə neçə növə

bölünürlər?

A) üç:fərdi, tipik və qrup texnoloji prosesləri;

B)iki: fərdi və qrup texnoloji prosesləri;


C) iki: fərdi və tipik texnoloji prosesləri;
D) iki: tipik və qrup texnoloji prosesləri;
E) üç:fərdi, orta və qrup texnoloji prosesləri;
78. Hansı məmulların hazırlanmasında fərdi texnoloji proseslər layihələndirilir?

A)Eyni adlı və ölçülü məmulların hazırlanmasında;

B) Eyni adlı məmulların hazırlanmasında;
C) Eyni adlı materialdan hazırlanmış istehsalda;
D) Eyni konstruksiyaya malik məmulların hazırlanmasında;
E) Eyni mexaniki xassəyə malik məmulların hazırlanmasında;
79. Tipik texnoloji proseslərdən hansı məmulların hazırlanmasında geniş istifadə

olunur?


A) Ümumi konstruktiv xüsusiyyətlərə malik;
B) Ümumi adlı, eyni məhsulların;
C) Ümumi ölçüləri eyni olan məhsulların;
D)Ümumi mexaniki xassələrə malik olan məhsulların;
E) Ümumi fiziki-mexaniki xassələrə malik olan məhsulların;
80.Qrup texnoloji proseslərdən hansı məmulların hazırlanmasında geniş istifadə

olunur?


A)Konstruktiv və texnoloji oxşarlıqları eyni olan məmulların;

B) Konstruktiv oxşarlıqları eyni olan məmulların;


C) Texnoloji oxşarlıqları eyni olan məmulların;
D) Ümumi keyfiyyət oxşarlıqları eyni olan məmulların;
E) Ümumi qabarit ölçü oxşarlıqları olan məmulların;

81. Avtomatlaşdırılmış texnoloji proseslər bir-birindən nə ilə fərqlənirlər?

A) Əmək tutumu və mürəkkəbliyi ilə;

B) Əmək tutumu ilə;


C) Mürəkkəbliyi ilə;
D) Avtomatlaşdırılma xüsusiyyəti ilə;
E) Avtomatlaşdırılma dərəcəsi ilə;
82. Maşınqayırma sənayesində standart üzrə neçə növ layihələndirmə mövcuddur;

A) üç: avtomatlaşdırılmamış, avtomatlaşdırılmış və avtomatik;


B) iki: avtomatlaşdırılmamış və avtomatik;
C) iki: avtomatlaşdırılmış və avtomatlaşdırılmamış
D) iki: avtomatlaşdırılmış və avtomatik;
E) iki: avtomatik və qeyri avtomatik;
83. Maşınqayırma sənayesində avtomatlaşdırılmamış layihələndirmə dedikdə nə başa

düşünülür?

A) Layihə məsələlərinin hamısı insan tərəfindən həll olunur;

B) Layihə məsələlərinin qismən insan tərəfindən həll olunması;


C) Layihə məsələlərinin bir hissəsi avtomatlaşdırılır;
D) Layihə məsələlərinin yarısı insan tərəfindən həll olunur;
E) Layihə məsələlərinin qismən avtomatlaşdırılması;
84. Avtomatik layihələndirilən maşınqayırma sənayesi dedikdə nə başa düşünülür?

A) Layihələndirilən məsələlər bütövlükdə EHM-da həll olunur;

B) Layihələndirilən məsələlər qismən EHM-da həll olunur;
C) Layihələndirilən məsələlərin yarısı EHM-da həll olunur;
D) Layihələndirilən məsələlərin 90% EHM-da həll olunur;
E) Layihələndirilən məsələlərin 80% EHM-da həll olunur;
85. Avtomatlaşdırılmış layihələndirilən maşınqayırma sənayesi dedikdə nə başa

düşünülür?

A) Layihə məsələlərin həlli insan və EHM-da qarşılıqlı yerinə yetirilir;
B) Layihə məsələlərin həlli insanlar tərəfindən yerinə yetirilir;
C) Layihə məsələlərin həlli EHM-da yerinə yetirilir;
D) Layihə məsələlərin qismən həlli EHM-da yerinə yetirilir;
E) Layihə məsələlərin 90%-i EHM-da yerinə yetirilir;
86. ALS-ri maşınqayırma müəssisələrinin neçə və hansı tiplərinə tətbiq edilir?

A) üç: fərdi, seriyalı və kütləvi;

B) üç: fərdi, orta seriyalı və kütləvi;
C) üç: fərdi, kiçik seriyalı və kütləvi;
D) üç: fərdi, böyük seriyalı və kütləvi;
E) iki: fərdi və kütləvi;

87.ALS-də mürəkkəb konstruksiyalı detalların mexaniki emal texnoloji prosesində

ölçü dəqiqliyinecə təyin edilir?

A) Ölçünün müsaidə qiyməti əsasında;

B) Ölçünün nominal qiyməti əsasında;
C) Ölçünün maksimum qiyməti əsasında;
D) Ölçünün minimum qiyməti əsasında;
E) Ölçünün maksimum və minimum qiymət fərqi əsasında;
88. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmədə emal ölçüsünün müsaidəsinin qiyməti necə

təyin olunur?

A) Nominal ölçüyə uyğun texnoloji müsaidə sorğu blokunda;

B) Nominal ölçüyə uyğun sorğu cədvəlindən;


C) Nominal ölçüyə uyğun sorğu ədəbiyyatlarından;
D) Nominal ölçüyə uyğun sorğu məlumatlardan;
E) Nominal ölçüyə uyğun sorğu müsaidə cədvəl materiallarından;

89. Konstruktor sənədlərinin hazırlanmasında ALS-nin əsas vəzifələri nədən

ibarətdir?

A) Konstruktiv elementlərin forma və ölçülərinin, işçi və yığma cizgilərinin

informasiya təsvirlərini hazırlamaqdır;
B) Konstruktiv elementlərin informasiya təsvirlərini hazırlamaqdır;
C) Konstruktiv elementlərin forma və ölçülərinin hazırlamaqdır;
D) İşçi cizgilərinin təsvirlərini hazırlamaqdır;
E) Yığma cizgilərinin təsvirlərini hazırlamaqdır;
90. Konstruktorların konstruksiyalarının ALS-də sintezi necə həyata keçirilir?

A) Kompleks və çoxfunksiyalı avtomatlaşdırılmış layihə əsasında;

B) Kompleks layihə tapşırıqları əsasında;
C) Çoxfunksiyalı layihə tapşırıqları əsasında;
D) Avtomatlaşdırılmış layihə tapşırıqları əsasında;
E) Kompleks texniki, texnoloji informasiya əsasında;
91. Konduktorların ALS-də sintezi üçün hazırlanan vacib sənədlərə nələr daxildir?

A) Pəstahın və yığım vahidinin cizgisi, texnoloji prosesin marşrut xəritəsi, RPİ

dəzgahlarında emal xəritəsi;

B) Pəstah və yığım vahidinin cizgisi;


C) Texnoloji emal proseslərin marşrut xəritəsi;
D) RPİ dəzgahlarında texnoloji emal xəritəsi;
E) Hazırlanmasına çəkilən xərclərin ümumi dəyəri;
92. Mexaniki emal prosesində avtomatlaşdırma layihəsinin proqramı detalın işçi

cizgisi ilə hansı formada əlaqələndirilir?

A) Detalın emal olunacağı səthləri kodlaşdırılır;

B) Detalın emal olunacağı səthləri müəyyənləşdirilir;


C) Detalın emal olunacağı səthləri dəqiqləşdirilir;
D) Detalın emal olunacağı səthləriuyğunlaşdırılır;
E) Detalın emal olunacağı səthləri növbə ilə sıralanır;
93. Mexaniki texnoloji emal proseslərində səthlərin kodlaşdırılması necə aparılır?

A) Xüsusi kodifikator-cədvəl formasında;


B) Xüsusi əməliyyat ardıcıllığı cədvəl formasında;
C) Xüsusi texnoloji keçid ardıcıllığı cədvəl formasında;
D) Xüsusi texnoloji gediş ardıcıllığı cədvəl formasında;
E) Xüsusi emal ardıcıllığı cədvəl formasında;
94. Konduktorların konstruksiyalarının ALS-də layihələndirilməsi üçün vacib olan

ilkin verilənlərə nələr aiddirlər?

A) Detalın işçi cizgisi, əməliyyatın növü və təyinatı;

B) Detalın işçi cizgisi;


C) Əməliyyatın növü
D) Konduktorun təyinatı;
E) Konduktorun yığım cizgisi;
95. Maşınqayırmada müəssisələrin istehsal tipi necə təyin olunur?

A) Seriyalılıq əmsalına görə;

B) İstehsal gücünə görə;
C) Avadanlıqların ümumi sayına görə;
D) Texniki-mühəndis işçilərin ümumi sayına görə;
E) Müəssisənin ümumi sahəsinə görə;
96. Avtomatlaşdırılmış istehsal prosesinin ilk texnoloji əməliyyatı necə adlanır?

A) Pəstahlama;

B) Tökmə;
C) Döymə;
D) Ştamplama;
E)Təzyiq altında döymə;

97. Emal olunmuş səth dedikdə nə başa düşülür?

A) Texnoloji əməliyyatın başa çatdırıldığı səthə;
B) Texnoloji əməliyyat aparılan səth;
C) Texnoloji əməliyyatın aparılması nəzərdə tutulan səthə;
D) Texnoloji əməliyyatın başlanıldığı səthə;
E) Texnoloji əməliyyatın aparıldığı səthə;
98. Emal olunmuş səthin keyfiyyət göstəriciləri hansı parametrlərlə təyin olunur?

A) Kvalitet dəqiqlik dərəcəsi və kələ-kötürlüyün qiyməti ilə;

B) Kvalitet dəqiqlik dərəcəsi ilə;
C)Kələ-kötürlüyün qiyməti ilə;
D) Formasının düzgün və səlisliyilə;
E) Səthin parlaqlığı ilə;

99. Atomatlaşdırılmış texnoloji proseslərdə kəsən alətin materialı necə seçilir?

A) Emal olunan hissənin materialı nəzərə alınmaqla;

B) Emal olunan hissənin forması nəzərə alınmaqla;


C) Emal olunan hissənin qabarit ölçüləri nəzərə alınmaqla;
D) Emal olunan hissənin dəqiqliyi nəzərə alınmaqla;
E) Emal olunan hissənin ölçü müşahidəsi nəzərə alınmaqla;
100. Atomatlaşdırılmış texnoloji proseslərdə mərkəzlərdə uzun valları mexaniki

emalında lünetlərdən istifadə etməkdə əsas məqsəd nədir?

A) Əyilmə deformasiyasının qarşısını almaq;

B) Əyilmə deformasiyasını əldə etmək;


C) Texnoloji prosesi yeniləşdirmək;
D) Texnoloji prosesin effektliyini artırmaq;
E) Texnoloji prosesin səmərəliliyini artırmaq;
101. Mexaniki emal prosesində forma dəqiqliyi dedikdə nə başa düşülür?

A) Emal səthinin silindrik və müstəvi səthdən meyillənməsi

B) Emal olunan səthin dəqiqliyi

C) Emal olunan səthin təmizlik dərəcəsi

D) Emal olunan səthin düz və hamarlığı

E) Emal olunan səthin kələkötürlüyü


102. Müstəvini emal edərkən hansı növ forma meyillənmələri alına bilər?

A) Qabarıqlıq və çökəklik

B) Yəhərvarilik

C) Əyrioxluluq

D) Konusluq

E) Konusvarilik


103. Mexaniki emal zamanı həndəsi formaların meyillənmələri necə adlanır?

A) Forma dəqiqliyi

B) Ölçü dəqiqliyi

C) Ölçü dəqiqsizliyi

D) Çökəklik və qabarıqlıq
104. Emal prosesinə təsir edən əsas amillər hansılardır?

A) DTAD , sistemin sərtliyi və qızma deformasiyalı

B) DTAD-in sisteminin sərtliyi

C) Qızma deformasiyalanın miqdarı

D) Tərtibatın sərtliyi və möhkəmliyi

E) Kəsici alətin kütləşməsi


105. DTAD- sisteminin mexaniki emal prosesinə təsiri necə yaranır?

A) DTAD- sisteminin sərtliyindən

B) Sistemin araboşluq və yığılmasından

C) DTAD- sisteminin kostruksiyasından

D) Sistemin düzgün yerləşdirilib-bazalaşdırılmasından

E) Sistemin düzgün emal prosesinə yararlı olmamasından


106. – torna dəzgahlarında kəski ilə emal prosesində hansı kəmiyyəti təyin edir?

A) Sərtliyi

B) Möhkəmliyi

C) Bərkliyi

D) Dəzgahın deformasiyasını

E) Kəskinin deformasiyasını


107. Mexaniki emal prosesində kəsici alətin elastik deformasiyası hansı xətalar yaradır?

A) Səthin forma və ölçü dəqiqlik xətaları

B) Heç bir xəta yaratmır

C) Qismən emal prosesinə təsir edir

D) Kəsən alətin kütləşmə xətaları

E) Səthin forma xətaları


108. Mexaniki emal prosesində istilik hansı zonada yaranır?

A) Emal zonasında

B) Kəsici alətin tiyəsində

C) Dəzgahın sürətlər qutusunda

D) Emal olunan pəstahın daxilində

E) Kəski başlığında


109.Çuqun materialdan hazırlanmış gövdə tipli pəstahlar emal qabaq hansı əməliyyata uğradılır?

A) Təbii köhnəltmə

B) Süni köhnəltmə

C) Qurutma

D) Təbii döymə və ştamplama

E) Təbii döymə


110. Pəstah daxilində yaranan gərginliklərin aradan qaldırılması üçün pəstahlar hansı əməliyyata uğradılır?

A) Köhnəltmə

B) Təmizləmə

C) Qurutma

D) Yağ daxilində saxlama

E) Maye daxilində saxlama


111. Pəstahların qızdırılaraq yavaş soyudulması prosesi necə adlanır?

A) Süni köhnəltmə

B) Köhnəltmə

C) Təbii köhnəltmə

D) Tablama

E) Təbii döymə


112. Emal olunmuş üzün keyfiyyəti hansı kəmiyyətlərlə xarakterizə olunur?

A) Üzün təmizliyi və üst qatın fiziki-mexaniki xassələrilə

B) Üzün dəqiqliyi

C) Üzün təmizliyi

D) Üzün forma xətası

E) Üzün təmizliyi və üst qatın dəqiqliyilə


113. Emal edilmiş üzün təmizliyi hansı parametrlə təyin olunur?

A) Üzün kələkötürlüyünün ölçüsü ilə

B) Üzün forma dəqiliyilə

C) Üzün mexaniki-fiziki xassələri

D) Üzün bərkliyi ilə

E) Üzün möhkəmmliyi ilə


114. Mexaniki emalda üz qatının fiziki-mexaniki xassələrinə prosesin hansı parametrləri təsir edir?

A) Kəsmə təzyiqi,sürət, istilik dərəcəsi JSM-lər

B) Kəsmə təzyiqi, sürət və yağlama

C) Kəsmə təzyiqi, Kəsmə dərinliyi və sürət

D) Kəsmə təzyiqi, veriç və dövrlər sayı

E) Kəsmə təzyiqi və veriç


115. Kəsmə sürəti və istilik dərəcəsinin hansı hissələrinin plastik deformasiyasına səbəb olur?

A) Yonqar və üz qatının

B) Yonqar və pəstahın

C) Material və hissənin

D) Material və detalın

E) Yonqar və yarımfabrikatın


116. Emal olunmuş üzün keyfiyyəti emal üsulundan asılıdırmı?

A) Ciddi asılıdır

B) Asılı deyil

C) Qismən asılıdır

D) Fərq etməz

E) Təsiri yoxdur

117. Emal edilmiş üzün keyfiyyətinə təsir edən amillər hansılardır?

A) Emal üsulu və emal şəraiti

B) Emal üsulu

C) Emal şəraiti

D) Kəsmə dərinliyi

E) Kəsmədə emal sürəti


118. Emal şəraitini təşkil edən əsas amillər hansılardır ?

A) Kəsən alətin xüsusiyyətləri,kəsmə rejimi və SJM

B) Kəsən alətin itiliyi

C) Kəsmə rejimi

D) Kəsmə rejimi,material və SJM

E) Material və SJM


119. Kəsən alətin xüsusiyyətlərinə nələr daxildir ?

A) Alətin kəsən ağzının həndəsi parametrləri

B) Alətin növü və itilənmə xüsusiyyətləri

C) Alətin markası və kəsmə texnologiyası

D) Alətin materialı və hazırlanma texnologiyası

E) Alətin ölçüləri və itilənmə xüsusiyyətləri

120. Kəsən alətin ağzının kütləşməsinin üzün kələ-kötürlüyünə təsiri necədir?

A) Kələ-kötürlüyün artmasına səbəb olur

B) Təsiri yoxdur

C) Kələ-kötürlük dəyişmir

D) Təsiri çox azdır

E) Fərqi yoxdur


121. Kəsmə zonasında istiliyin dərəcəsini azaltmaq üçün hansı üsuldan istifadə olunur?

A) JSM-dan

B) emalın növünü dəyişmək

C) Alətin növünü dəyişmək

D) Yağ qatından

E) Kəsmə dərinliyi və verişi azaltmaq


122. Mexaniki emal prosesində neçə növ titrəmələr vardır?

A) 2
B) 4

C) 6

D) 5


E) 8
123. Mexaniki emal prosesində titrəmələrin hansı növləri mövcuddur?

A) Məcburi və öz-özünə

B) Məcburi

C) Öz-özünə

D) Baş verən və özünə məxsus

E) Özünə məxsus və məcburi


124. DTAD-sistemində xarici həyəcanladıcı qüvvənin təsiri olmadan baş verən titrəmələr necə adlanır?

A) Öz-özünə titrəmə

B) Məcburi titrəmə

C) Özünə məxsus titrəmə

D) Sadəcə titrəmə

E) Qısa amplitudlu titrəmə


125.Emal olunmuş üzün kələ-kötürlüyünün ölçü vahidi necədir?

A) Mikron

B) Metr

C) MillimetrD) Santimetr

E) Desimetr

126. Veriş dedikdə nə başa düşürsünüz?

A) Kəskinin şpindelin bir dövründə qət etdiyi məsafəni

B) Kəski alətinin hərəkətini

C) Pəstahın hərəkətini

D) Kəskinin şpindelin boyunca qət etdiyi məsafəni

E) Kəsən alətin tam bir hərəkət dövrünü


127. nə deməkdir?

A) Şpindelin bir dövründə kəskinin qət etdiyi məsafə

B) Kəskinin 0,5 mm hərəkət məsafəsi

C) Kəskinin pəstah üzərində qət etdiyi məsafə

D) Kəskinin kəsmə dərinliyi

E) Qət edilən məsafənin uzunluğu


128. necə başa düşünülür?

A) Bir dəqiqə müddətində kəskinin qət etdiyi məsafə

B) Kəskinin 1,0 mm hərəkət məsafəsi

C) Kəskinin bir dövr ərzində qət etdiyi məsafə

D) Kəsmə dərinliyinin məsafəsi

E) Kəsmə bucağı və verişin qiyməti


129. Mexaniki emalda kobud bazalaşdırma nəyə deyilir?

A) Emal olunmamiş səthlər üzrə

B) Emal olunmuş səthlər üzrə

C) Xarici yuvalar üzrə

D) Daxili yuvalar üzrə

E) Dazili fırlanma səth üzrə


130. Lahiyələndirilən texnoloji prosesin əsas vəzifəsi nədir?

A) Pəstahın müsaidəsini hazır detalın müsaidəsinə çatdırmaq

B) Emal prosesini həyata keçirtmək

C) Pəstahın müsaidəsini təyin etmək

D) Detalın müsaidəsini təyin etmək

E) Əməliyyatı uğurla yerinə yetirmək


131. Hesablama texnikasının maşınqayırmada tətbiqinin necə istiqaməti mövcuddur?

A) 2


B) 4

C) 6


D) 9

E) 3
132. Maşınqayırma sənayesində hesablama texnikasının tətbiqinin hansı növləri vardır?

A) İstehsal proseslərinin və mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılması

B) İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması

C) Mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılması

D) İstehsal proseslərinin cə əməliyyatların ALS-i

E) Əl əməyinin və əməliyyatlarının ALS-i
133. Texnoloji proseslərin ALS-nin ölkə daxilində tətbiqi necə başa düşülür?

A) Bu sistemin sənaye miqyasında istehsalata tətbiqi

B) İstehsal proseslərinin təkmilləşdirilməsi

C) Texnoloji əməliyyatların təkmilləşdirilməsi

D) Avadanlıqların avtomatlaşdırılması

E) Kəsmə rejimlərinin avtomatlaşdırılması


134. ALS-nin sənaye miqyasında istehsalata tətbiqinin neçə istiqaməti mövcuddur?

A) 3


B) 5

C) 6


D) 4

E)6
135. Texnoloji proseslərin ALS–nin istehsalata tətbiqini həyata keçirmək üçün hansı əsas şərtlər tələb olunur?

A) Sistemin tipikləşdirilməsi, unifikasiyası və standartlaşdırılması

B) Sistemin bütün elementlərinin tipikləşdirilməsi

C) İstehsalın unifikasiya olunması

D) Sistemin təkmilləşdirilməsi

E) Sistemin standartlaşdırılması, avtomatlaşdırılması və kəsmə rejimləri
136. İstehsalın texniki hazırlığı (İTH) nə deməkdir?

A) Nəzərdə tutulan müddətdə lazımi həcmdə və xərcdə məhsul buraxılışını təmin etmək

B) Nəzərdə tutulan müddətdə, fasilə vermədən xidmət etmək

C) Nəzərdə tutulan müddətdə vaxt itkisinə yol verməmək

D) Nəzərdə tutulan müddətdə fasiləsiz işləmək

E) Nəzərdə tutulan müddətdə məhsul buraxmasını təmin etmək


137. Lahiyələndirmənin avtomatlaşdırma məsələlərinə görə neçə növü vardır?

A) 3


B) 5

C) 8


D) 4

E) 6
138. Lahiyələndirmənin avtomatlaşdırma məsələlərinə görə hansı növləri mövcuddur?

A) Avtomatlaşırılmamış, avtomatlaşırılmış və avtomatik

B) Avtomatlaşırılmamış, statik və dinamik

C) Avtomatlaşırılmış və avtomatik

D) Avtomatlaşırılmış, avtomatik və qeyri statik

E) Avtomatlaşırılmış, statik, dinamik və stasionar
139. Texnoloji proseslər obyektinə və işlənmə şərtlərinə görə neçə növə bölünürlər?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6
140. Texnoloji proseslərin obyektinə və işləmə şərtlərinə görə hansı növləri mövcuddur?

A) Fərdi, tipik və qrup

B) Fərdi və seriyalı

C) Fərdi və kütləvi

D) Fərdi, seriyalı və kütləvi

E) Fərdi, kiçik seriyalı və kütləvi
141. Hansı detalların mexaniki emalı üçün fərdi texnoloji proses hazırlanır?

A) Eyni adlı və tip ölçülü

B) Val tipli böyük ölçülü

C) Dişli çarx tipli böyük ölçülü

D) Gövdə tipli böyük ölçülü

E) Prizmatik gövdə tipli kiçik ölçülü


142. Hansı hissələrin mexaniki emalı üçün tipik texnoloji proses lahiyələndirilir?

A) Ümumi konstruktiv xüsusiyyətləri eyni olan

B) Ümumi konstruktiv ölçüləri eyni olan

C) Ümumi oxşar, pilləli ölçüləri eyni olan

D) Ümumi oxşar, qabarit ölçüləri eyni olan

E) Ümumi oxşar, qabarit ölçüləri müxtəlif olan


143. Hansı hissələrin mexaniki emalı üçün qrup texnoloji proses lahiyələndirilir?

A) Konstruktiv və texnoloji oxşarlıqlı hissələrin

B) Pilləli val tipli eyni ölçülü hissələrin

C) Dişli çarx və gövdə hissələri

D) Konstruktiv ölçüləri böyük olan hissələrin

E) Texnoloji cəhətdən mürəkkəb ölçülü hissələrin


144. Texnoloji proseslərdə avtomatik lahiyələndirmənin əsas xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

A) Tətbiqi məhduddurDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə